Goudsche Courant, zaterdag 25 oktober 1941

££ R51Ë BLAD ZATEkOAG 25 OCTOB Sladgenooten I CeamlMariMca r a 4 VwMa lot BMMhif oi UIMmMiv na Son KaicM Ao IKM hopca dem ilCMi w r hita jaarlijksche rondgang JCjti daar it ViOtrknifi wr Ttt mi IH tfnk tf mdi tvtr A Vtturm kxmtfts Nm Aaaif m é Uv aanJacét fmgm mr dl VicttriaCbtttlat fftlpt OU de ood di dcM wlater baal araal zal z4n te lcni ea O 3977 Ooudtcbf inEezetenea die un ItewoiKri uit Rotterdam of omgevlag nachtverblijf verleenen worden dringend verzocht biervan zoo poedig niogeliik MONOELINO of SCHRIPTEUJK mededeellngtedoen aan het bureau van politie Markt 28 gebouw Artl Legl O 3610 10 WISKUNDE ietun aangeboden op zeer billijke voorwaarden voor leerlingen H B S n aymnailum voor candidaten BOUWKUNDIG OPZICHTER enz door S DAUVILLIER G 114 10 Oa aduaala radio eurivi laart C iparan an doM U toitali lia idaaén i advfczan aan da hand liaa ah jd mauw ta makan Bi liiKhni l 4 OMitantil U aan grondpalroon patronanpapwr n arklaindt aanUmalat aa aardkr allca tn aan arUaakanlng awt bcicliri mg 0 iu an dan euriu 20 weken Stoiifi 50opiioibmkmningfib 400000 aa i n NadaWandidiaa Om oap HU mm u U tuof ap tn onUlg wifz ran ourt poOan awuwa tfa ra ontonl WEETU VtctoHa Bmitiu allm tirpakt firirfgiaar dat de Alg Coöp Begrafenis Vereeniging U A te Gouda ihal aanlga u faa is vooreen arata klaa uitvaart of eremitie tegen kaalprllai dut zonder winalbaiagf Bel by een sterfgeval No Ö726 op dag en nacht bereikbaar M vraagt inlichtingen aan F Oi A Laufefflan ZoutmMstraat M O IM 17 NEDERLANDSCHE OMROEP K BISCUITS CHOCOLA 0 3962 V Papiaren wlnkalzakkan Taanbankrollan InpakpaiiiareR tagan fabriaksprijfan I Fa W 1 liEllEa GROENENDA4L189 0 3586 12 O 3609 132 Wc nt verplidiU inttentaritati van 27 Octa tot en met 1 NoVa GESLOTEN Ja La BRU S Kleiweg 22 Cpuda o 3597 20 rünteiibesparing Damesen Heerenondergoed hetwelk altijd op bepaalde plaatsen sll taga verloonf kunt U voordeelig laten repareeren Üitwordt keurig gedaan Kosten van 30 cent tot M cent Da Aa Va YpereH Markt 18 Teta 2537 TRICOT speciaalzaak PRODUCTEN ZIJN GOED Roomhoter pr sklosse I Kaas Melk Karnemelk Taptemelk ornemelksclie pap met gort Komemelksbhe pap metbloeisi Havermoutpop Cacaodrank Yoghurt Quark en vele omdere producten Q 3598 40 I a Ontvangat Wollen Kmderkousén maat 1 tot 8 DF I Fl IF Ifl AVFR A i Gouwe 188 Tel 3297 Burg Mortausiiisal 133 lal 2290 Tal 2294 O 3570 so Laat de patrijsppprt maar open hjer komt i3ein al Bereid met échte koffie Ruik eens proef eens dat is Dorlas kwaliteit Alle vakkennis en ervaring eertijds aan Dorlps koffie thee gewijd maken nu van Uw kopje Sein iets zeer goeds en geurigs Dorlas SEIM SchouiMfburg ZONDAO CONCUMIDIA Onze flesschenproducten 2d n geatarlliseerd en bllfren lomgen tijd goed Vrijwel elke melksUjter in Gouda heeft zei DES HAMIODaaa 4 UURt SROOTE PROPAGANDA BIUART WEDSTRIJO TusscHtN aao caIiamboleb cadre J H SWEERING en P J VAN DER POL kampioen van NederlaiU 1941 No 2 van het Kampioenschap ENTREE 1 BO OENT 45 2 en 71 2 Q 3593 24 Wij mtoangen nog itaedtt Nieuwe voorraaii in Dames sschen Portannonnalas PartafauiHas an verdere Lederwaren terwijl onze prijzen scherp concarreerand zijn H Lorfé Spoerstraat 21 23 Oouda Telefeon 2338 N V Fabriek van Melkproducten der Vereenigde Zuivefbereiders GOUDA 36 et per V4 K G U C DORU N V Alavn Gouda O 3559 84 Q 3571 30 03964 TOSCA poeder grooie doos 75 cent 4 HOublGANT poeder quetquaa fleurs 75 cent V SOIR DE PARIS posdsr 95 cent trwÊmmn o 3584 25 Het kantoor van deanraarder R van BLOKLANd ie Oouda is vrplaatat van Krugerlaan No 165 naar 1 KRUGERLAAN No 46 TELEFOON 2575 G 3581 8 sAdverieniiën ANDERE BLADEN worden zonder eenige prijsverhooging door onze ADVÖTENTIEAPOEEUNG geplaatst Bi opgaven voor meerdere bladen Is één tekst voldoende INZENDING verzocht AAN ONS BLWEAU Ik FÏst wel dat de menschen veel via oóze lionbons houden zegt Victoneocje Maar ou lijken ze wel meet te sooepeo dan ooit Datcom is liet ook zoo fammer dat wij verschillende soorten booboni moesten laten vervallen en van andere minder m kso dan voorheen Maat er is één troost gelukkig hebbeo wij de fabricage kunnen handhavaa vao de booboos die nog even lekker zijn als vóór den oorlog Dat groeft U wd als U eens een doos Victona bonboos hebt kunnen koopen De Victoria bonbons die et zijn nou die zijn fijnl AAARKT 31 GOUDA Met 1 November os trltedthetZiekenfondabeilult in werking Volgens art 50 van dit Benuit moet iedere werknemef ingeschreven ztjn bij een Ziekenfonds NIET VERZEKERDBN in loondienst sijnde en minder dan i 30 X verdienende laten dch dusij ég heden inschrijven i b hét grootste Gpudsch e fonds J i f de Goudsche Vereeniging ¥ Oor Genaas Haal an Varinskun iga Hulp J Gouda Kantoer 1 WesthaYwi 21 X2 Formulieren vopr inschrijving zijn verkrijgbaar aan pni kantoor en bij de boden Mddt U zoo spoedig mogelijk aan t JOH MULDEi V Nu de winter gaat komen met al zlfn jveerongerief zQo tempentuiirwiisellngen enz krQgl Uw llala vaal la vardaran Nauwkeurig Vakkumtlg onderhoud Isdaarom Juist ni een eerste verdschte De awlnga koatan d e rfi daarvoor rekenen doen U veel besparen G 3569 16 Partratfo to si 6 brièlkaartan f 2 00 f 3 SO fotobureau w a de hruijn O 3579 leo Q 3578 8 Stoomwa cherij Oe Groote Zwaan BLEEKERSSmaEL BS TELEFOON 2004 is nog steeds in staat UW WASCH te behaadelen met Ie KWALITEIT ZBEP VANVOOR DEN OORLOG zooaat Uw adderenaan eeo MINIMUM SLIJTAGE oi erhevlg Z4i in dezen tijd van TEXTIELBBSPARINOeen aiet te onderschattei VOORDEEL Zend DOS Uw proefwasch en U bii ft onzetevreden elKnt G 3572 30 Voor LIPS Brandicasten en Slotenfabriek J I V IJZERHANDEL P ROND Pz GOUDA o 115 10 Ontvangen en nieuwe collectie Mo Semê Serviezen Bijzonder fraaie decors en modellen en zoo voordeellgl DE KLEINE WINST Nieuwe Haven 17 Oouda O 3587 l l 1 jaM I 101 11 fit rtvlta a I it van lot he ISÖltei e il een f ds EL