Goudsche Courant, dinsdag 28 oktober 1941

M OUDSCHE ij f 28 October 1941 No 20770 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Biir ni HAMCX O tWU mU rortNk iilii MM CaiefredactfUR F riETKR Qouda lelijke veldtocht beslist maar nog niet geëindigd Hog slechts 40 tot strijden iekwame Sovjet dioisies HinstensB millioen man uitgeschakeld view met den büzonderen carrespon schepen z n gisteren geopend zoo zeide hü verder is een volksleger evenals het Duitsche waarin officieren en manschappen kameraden z a Tevergeefs heeft de boUjewistische propaganda gepoogd tusschen hen het laad der oneenigheid uit te strooien Z9 voii in het Oosten men een hecht blok tegen den erfvqant Ryti noemde het Sovjet imperialisme een verschrikkelijk gevaar dat vroeg of laat de vrqheid van Finland zou h bi f0 vernietigd GEMEENSCHAPPELIJKE VERGADERING VAN DUITSCHE EN NEDERLANDSCHE NATIONAAL SOCIAUSTEN Naar aanleiding van een scholingsbifeenkomst van het Arbeitfbereich der NJS D AJ in Utrecht REDEVOERINGEN VAN OBERDIENSTL3ITER SCI EN m MDSSERT Naar het A N P meldt zün dp uitnoodiging van de Kreisleitung mrecht van net Arbeitsbereich der N SBi4f P m den Niederlanden Zondag in het feestelijk versierde N V V gebouw te Utrecht talrijke functitHiarissen der N S D A P en der N S B voor een gemeenschappeiyke scholingsbüeenkomst samengekomen Kreisinspeklor prof dr Nieschultz begroette de talrijk aanwezigen met aan hit hoofd den leider vu het Arbeitsbereich der N S D A P Oberdienstleider Schmtdt den leider der N S B ir Mussert den nieuwen Beauftragte van den Rykscommissaris voor de provincie Utrecht Reichshauptstellenleiter Sommer den Nederlandschen commissaris der provin cie Engelbrecht en d waam menden districtsleider der N S B van der Weiden Vervolgens behandelde de nieuwe Beauftragte Sommer in een uitvoerige lezing de geschiedkundige bandentusschen de Nederlanden en het Duitsche rijk Hti toonde de fouten die waren gemaakt door een verouderd en eenzijdig georiënteerd hislorifch onderzoek en zeide dat nien bij de historische beschouwing der Nederlanden niet pas met het jaar 1648 mocht beginnen doch moest terug gaan tot veel verder terugliggende feiten om een waarheidsgetrouw beeld der geschiedenis te krygen Het gaat niet laager aan de groote cultureele en economische verrichtingen en ander pianieTswerk van onze Germaansche voorvaderen nog langer in discre Jiet Ife brengen door de bewering d t zy lleobts op een beren L e Raitsehe Obersehale In Arnhem Een overzicht van de ten 3de van links Landrat dr Schneidet vertegenwoordi tjkscommissari voor Gelderland 4de êommissaris generaaK Mi dr Evenkamp de directeur van de nieuwe Oberadiule 1 SMpf moi jjre leringen der rykshoofdiSk Bim opnieuw het licht geiie looaji bekend is korten Jgi door njksperschef dr nor persvertegsaiwooidiger j verklaring dat da veldtocht gten reeds beslist is Ia dit aerinnert men te Berlya aan RSaêh Franichen oorlog van Si tóen met de verovering v ari IA oorlog door de omsmgeling ipmeming van de beste Fran jl eveneens beslist was ij het E WJ O geëindigJ was IBOi veronderstelt dat de be pt y$a Britsche en Amerikaan rijlnipdigen juist zijn we ke de I iterkte van de actieve bol M legers ramen op ongeveer IjiUm dan blyven wanneer divisies tot dusver 260 veriajn naar men te Berlijn verjog 40 tot stryden bekwame j Ofer die tegenover DuitschilUWV worden gesteld Zelfs f dt Sovjets echter nog de be4 souden hebben over honderd ld moet volgens de opvatZm miiitaire kringen de vernieti NB due trydkrachten op een lik 1200 km heel wat gemakke4jli dan die van d voordien iMltn 300 divisies pTürtTtgingen van het oogei blik l ehen opmarsch aldus verllBini te Beriyn ook gisteren teflöten uitsluitend op slecht ret ongefundeerde wegen De iu weemiacht deze opvatting IDCB van bevoegde z de uitB heeft niets anders noodig ii d harde wegen om de rest il ta het Europeesche deel der MVtle nog aanwezige bolsjewis Wicht te ontbinden ifiltaet de lot dusver 4oor de bolI itleden verliezen verklaarde IWMtens zes millioen van hun lAifldltrïchten voor de voortzefi m den veldtocht uitgesch akeld Bi kunnen worden Wat de bolsjeI ïenwpl nog uit hun achterlig garnizoenen in den strüd iwrpen noemt men in deskunitaingen nog slechts kanonnen M DIUK OP MOSKOU Telegraph publiceei een iit uit Moskou waarin cinder wordt V van den aanhoudenden t Itgenval en de natte sneeuw Itt frilled vim Moskou waardoor IpAi voor gevechtsvoertuigen KMe anbaar wordt valt er geen Mbtmt van den Duitschen druk IJWorite verdedigingslinies der tW op te merken Het gevaar U it positie der Sovjets op IMBten aan het ZuideUjk deel I tarnt Ook de laatste berichten It sorlogstooneel in het Donetz Uden slarmeerend Wschoven waarnemers van Se artillerie namen waar al WneM dat aan het front van ÜJ vah militaire zijde aan het Tjjfl SovjetstrUdknchten opge ILJWWi voor nieuwe ullbraakpo t wt vuur van de terstond ga Duitsche zware artillerie Ie bolsjewisten voor zij SnSCHE VBRLIEKEN AO t SMOLENSK liUJS verneemt het JM k urige gegevens over de verUe n in den slag Van de 37ste en de 128e P WBlerie dli gcreorganiseerd Jwwamen slechts enkele honliJStten Tot de 310 000 bolsje3g gevangen werden genomen ïSwJr overlevenden van de 162 m en e Iste divisie infan terie Bovendien werden ée 18de en de 100ste Sovjetdivisie bg deze gevechten vernietigd Ten Zuiden van Smolensk werd het 20ste gepantserde corps der Sovjets op enkele kleme groepen na vernietigd Elders op het slagveld werd de S3ste divisie in de pan gehakt De 21ste pant serdivisie bezat begin Augustus nog slechts één regiment met enkele pantserwagens dat werd ingedeeld bü de 70ste divisie infanterie Ook op andere plaatsen buiten dën grooten vemietigingsslag om hebben de So vjets sedert 22 Juni voortdurend zware verliezen geleden Tot 31 Juli hebben zü in totaal 131 divisies verloren De afdeelingen die van het front moesten worden teruggenomen en gereorganiseerd zijn daarbij niet inbegrepen Reeds eind Juli hadden de bolsjewisten meer dan drie millioen man verloren van wie zich slechts feen gedeelte in Duitsche gevangenkampen bevond INTERVIEW MET PRESIDENT RYTI Het imperialistische bolsjewisme is ongetwijfeld vijand no 1 van Europa een straatroover dien mu voor goed vernietigen moet als men den vred en de ve igheid van Europa wil grondvesten zoo verklaarde de president van Finland Risto Ryti in een interdent van de Soir Het Finsche leger DE STEMMING IN DE ENGELSCHE PROVINCIE De Londensche correspondent der Nya Dagligt Alehanda schrijft aangaande de stemming in de Engel sche provincie dat hij zoo juist is teruggekeerd van een rondreis met een liberaal parlementslid door diens kieskring In de diverse vergaderingen heeft hij den indruk gekregen dat men in de provincie den oorlog veel ernstiger beoordeelt dan in liOnden Churchill staat weliswaar nog steeds zeer in aanzien doch men vraagt zich af waarom de regeering een ballast van ministers meesleept die in geen enkel opzicht het huidige standpunt van GrootBrittamüë kunnen vertegenwoordigen Dat Engeland zoo zegt men veelal juist in de Vereenigde Staten door een München minister vertegenwoordigd wordt moet als een ongeluk worden beschouwd de gevolgen waar van men zich niet bftwust is geweest toen lord Halifax tot amassadetn werd benoemd De meest sprekers in de vergaderingen hadden zich tegen een invasie op het vasteland uitgesproken daarentegen verlangden zy kleine aanvaïïea la dm geost van die op de Lofoden INZAMELING V HN OUD AffiTAAL IN BELGIK Krachtens een verordening van den militairen bevelhebber in België en NoordFrankrtik wor voor alle Belgische bedrijven en huishoudingen het inleveren van oud metaal met uitzondering van ijzer verplichtend ge steld Onder deze verordening vallen vooral koper legeeringen van koper tin nikkel lood brons alpacca enz Iedereen is verplicht een hoeveelheid in te leveren welke in bepaalde verhouding moet staan tot zijn belasting AMERIICAANSCHE KOOPVAARDERS Gi A N SCHIE TEN Zoodra schepen van d as in zicht komen ONDERHANDELINGEN TUSSCHEN DE VER STATEN AVSTRALIK Admiraal Staik de chef voor de operaties der Lmerikaansche marine Tieeft voor de Senaatscommissie voor buitenlandsehe aangelegenheden y erklaard dat de manschappen die het geschut aan boord der gewapende koopvaarders zullen bedienen uit d marine gerecrut erd worden en bevel hebben gekregen te schieten op schepen der spilnjogendhed n die in zicht komen Deze tacüek is vastgesteld in overeenstemming met Roosevelts bevelen Stark zeide vervolgens dat het g vaar van een inval in de Ver Staten tamelijk ver op den achtergrond staat Een dergelijke inval aldus zeide hy kan pas geschieden wanneer de vijand beschikt over een reusachtige tonnage en de Amerikaansche marine knock out heeft geslagen Onderhandelingen tusschen Australië en Amerika Volgens de Sur day Telegraph te Sydney worden op het oogenblik Ijelaijgrijke geheime onderhandelingeh gevoerd ter bevordering van de samenwerking tusschen Australië en Amerika ten aanzien van het het gebied van den Stillen Ooeaan Deze stappen moeten de Amerikaansche operaties ter zee vergemakkelijken in dat deel van den Stillen Oceaan dat beschouwd wordt als de buitenlandsehe verdedigingsgrens van Australië De Amerikaaiuehe lelM ieii in de oorlogntee De debatten in den Amerikaansdien Senaat over de opheffing van het verbod inzake het varen in oorlogs 8nes door Amerikaansche oorlogs Engelsche officieren en het bolsjewisme EBN OPMERKAU RONDSCBRUVEN Offiqieel wordt te Rome de tekst gepubliceerd van een Britsch rond gev angöiiSB ap geraakten Erfgeschén officier In het schrijven worden de richtlijnen vastgelegd die voor de Britsche officieren moeten gelden ten aanzien van de politieke problemen Het is zoo wordt in de circulaire gezegd het Engelsche opperbevel opgevallen dat Britsche officieren meeningen hel ben uitgesproken wekker verspreiding de oorlogvoering zou kunnen benadeelen Deze officieren moeten hun opvattingen die niet in overeenstemming zyn met de politiek van de Engelsche regeering en vto het opperbevel als streng particuliere zaken behandelen Als opvattingen van dien aard noemt het schrijven den instinclieven haat van vele Britsche officieren en soldaten ten aanzien van het communisme en hun oprecht gevoel van verrassing en tegenzin ten opzichte van het feit dat het Britsche wereldrijk de bondgenoot is van de bolsjewisten Het schrijven legt er den nadruk op dat deze mannen zich voor oogen moeten houden dat een En gelschbolsjewistische overwinning hel volk der Sovjet Unie verwüderen zal van de hateiyke beginselen waardoor het zich in de wanhoop over een nederlaag heeft laten verlokken Wat de bolsjewistische invasies in Finland Polen en Roemenië betreft kan men de verzekering geven dat die thans in een geheel ander licht komen te staan dan op het oogenblik waarop zij werden uitgevoerd Daarbü beroept het ron dschrijven zich op de radiorede van Churchill van 22 Jimi Ten aanzien van de Franschen van de Gaulle verklaart het schrijven dat deze bondgenooten ongetwijfeld zeer lastige lieden zijn en geeft dan te verstaan dat men hun geen post uit Frankrijk doet toekomen omdat die hun berichten zou brengen over moeilijkheden Ook de gevechts kracht van de troepen van de Gaulle zou zijn betwijfeld Het is ongelooflijk dat er Britsche officieren zUn die den vijand verkiezen boven deze vrienden Het rondschrüven keert zich vervolgens tegen het in Britsche officierskringen hecrschende wantrouwen jegens de troepen van de Gaulle en verklaart dat het een ironie zou zijn wanneer Engelschen een gevoel van antipathie zouden hebben tegen deze mannen die aan den kant van Engeland strijden De circulaire is gedateerd in het britsche hoofdkwartier In Caïro op 1 Augustus 1941 n MiKvannwi Nu het kouder wordti fuitt n is het noodip zich af te vragen ioe onze minder met aardsctu goederen bedeelde londgenooten Icuen moeten Hun woningen hun kUeding en dekking hun fchoeisei en zoovele andere noodzakei fee letrensbehotften laten te jenschen o er Offert daarom M de lustencollecte üan Win huip op 31 October en 1 November I WW II WfclIMWMWtt MM M WM I OBMMMOS 5 PROCLAMATIE NèderUndenl ifet vebtln van het Nederlandsehe volk eiseht dat een ieder op de hem gcwecen plaats tlin plicht vervult DaarbU nrilea deinhetbemtte Nederlandsehe geUed geldende wetten en vsonehrUten onvoorwaardelijk nioet B worden nageleefd De oorlogsomstandigheden pUatsen oaa voor vele harde feiten welke aanvaard mtteten worden Wanbegtlp Voor Hetgeen deie t den ook van ons Mederlanden ciseben leidt alleen tol verderf Helaas liJn er nog landgenooten die blijk geven den ernst van dien toestand niet te beseffen In hun verblinding ipeenen lij door sabotagehandelingen df bezetióide auleht te fcimBen sebaden terwyi ri inwerkeUJttheid stechts bet Ne derlaifdsVke volks be langbenadeelen j Wie gelooft door het In brand steken TanArporraden van landbonwproducten of door het vernietigen van lanAouwwerlttuigen een daad te verrichten waardoor eenig Nederlandsch belang gediend wordt Is het slachtoffer van een verderfelijke dwaling Elk verlies dat op dit gebied wordt toegebracht treft ons eigen volk onze eigen volkshoishouding Elke overtreding van de distribn tlebepalittgen al s elandiestiene slachtingen vervalsching van distribatlekaarten prysopdrijving en dergelijke zijn sabotage daden gericht tegen het Nederlandstche volk Deze kunnen niet toegéljiten worden Het Is ons aller belang dat aanhet bedrijf der elementen e deze practijken uitoefenen zoo spo g mogelijk een eind worde gemaakt Schaadt bij sabotage van oe voedselvoorziening het Nederlandsehe vo k iii zijn geheel rechtstreekr4ichzelf zoo hebben aanslagen die zich richten tegen de bezettende overheid overeenkomstig de krijgswetten de scherpste maatregelen ten gevolge en treffen xij zoodoende indirect onze landgenooten Aanslagen op goederen der weermacht het verborgen bonden van neergeschoten vliegers hebben reeds de terechtstelling der schuldigen en de gevangenneming van een aantal gijzelaars ten gevolge gehad Tracht dezen tijd te verstaan begrijpt dat de Duitsche overheid een verkeerde bonding van het Nederlandsehe volk niet kan dalden en beseft vóór alles dat door één enkele onbezonnen daad veler leven in groot gevaar wordt gebracht Vandaar ons dringend beroep op n allen Help mee qidat ons volk niet benadeeld wordt door de daden van onbezonnen en misdi e elementen Brengt anderen xoo min als nzelt in niet te overziene moeilijkheden Wij kunnen niet gelooven dat men dit woord onopgem kt aan lichvoorbij zal laten gaan Wij blijven vertroawen op bet gezonde verstandvan ons volk De overheid maakt Anspraak op nw aller medewerkfaig De secretaris generaal van het departeniMt van Justitie J J SCHBIEKE De secietaria genemal van de departemeo teg van Handel NijvMiieid en Scheepvaart en van Laadltoow en Viascherij H H HntSCHFELD De secretaris generaal van het departement vm BinnenlandsAe Zaken K J FREPEBIES BELOONING De dirrcteor generaal van politie looft een beioanlng aÜ van ƒ MM belangen van de voedMlvoorziening of deDnitsche weemaeht aoodanige aanwijzbijren geeft dat deae tot arrestatie van de n chlildlge n leidt Deze premie wordt uitgeloofd om te verhinderen dat onachnidige landgenooten door de misdadige dwaling van een enkeitag geschaad souden worden De directenr generaal doet een dringend beroep vp alle Nederlandkhe staatsburgers om er toe mede te werken deze schadeli e elementen te doen arresteeren huid hebbeo gelegen en geen vruchtbaren arbeid hebben gepresteerd Juist de Germaansche stammen in de Nederlanden die een voortdurenden strjd om het bestaan hebben gevoerd met de elementen en hun land voor het grootste deel aan de zee hebben ontrukt zyn er een indrukwekkend bewüs voor hoe verkeerd en oppervlakkig een dergeiyke opvatting van geschiedenis is Vervolgens gaf de scholingsleidfr der N S B dr Van Genechten een overzicht van de geestelijke stroomingen die in de Nederlanden ten tyde van de totstandkoming van het Ryk voorkwamen Ondanks het feit dat zy van het RiJk waren afgescheiden aldui spr konden de Nederlanders ook m latere tijden bogen op opmerkeiyke prestaties op vele terreinen en hebben ly ook Germaansche gropdöigenachappen tot op heden bewaard Hoeveel grooter echter zou de invloed en de prestatte der Germaansche volken löinnen züni indien zü niet in tweedracht tegenov elkander zouden staan doch m nauwe samenwerking en gemeenschappeiyk aai de vervulling van groote taken zouden werken Oberdienstleiter Schmitt konopte in zyn rede aan by de bekende beslissing van den Führer dat de Nederlanden niet l lj het Duitsche Ryk zullen i orden ingt fd doch volop in de gelegenheid zullen worden gesteld eei zelfstandig staatsbestulir te handhaven Hy belichtte vervolgens uitvoerig de beteekenis van den velen tot nu toe in de Nederlanden gepresteerden arbeid Veel dat in dten loop der tyden vermolmd en onvrtichtbaar was geworden was reeds verdwenen en voor de opbouwende en positief tegenover de toekomst staande krachten lyn vérgaande mogelijkheden van werkzaamheid ontbloten niet in het minst doordat de Duitschers afrekenen met het bolsjewisme dat de vljatid der beschaving was en alle yolken bedreigde Daarbij is het een gebod van logica en rechtvaardigheid dat aan Nederlandsehe zijde de leiding komt aan mannen die reeds ongeveer tien jaar geleden den geest van den nieuwen tyd en zyn eischcn hebben begrepen en a in M32 een nieuwe politieke beweging hebben opgericht en niet aan degenen die pas aanzieniyk later met dergeiyke eischen naar voren zyn gekomen De mannen aan wie de leiding toekomt zyn ontegenzeggeiyk Mussert en zijn medestrijders Met deze Nederlindsche kameraden werden de grondslagen gelegd vóór den nieuwen op bouw van Europa waarbij talryke Ilederlanders die aan het gemeen whappeiyke Germaansche front in bet Oosten taan het pionierswerk verrichten Indien zich de Engelschen ook verder uil zelfzuchtige motieven verzetten tegen de nieuwe ordening van Europa kunnen zy er van verzekerd zyn dat de FUhrer ook den een of anderen dag met hen grondig zal afrekenen Byzondej levendige instemming vond de verklaring van den spreker dat het de wensch van den Führer is dat de producten die op Nederlandsehe bodem gewonnen werden in de eerste plaats voor de Nederlander zyn en alleen dan naar andere landen mogen worden uitgevoerd indien er kan worden vastgesteld dat r een overschot was De leider der N S B ir Mussert d e eveneens door de vergadering op stormachtige wyze werd verwelkomd gaf aan de hand van statistiekan een uitvoerig beeld van de ontwikkeling van de N S B Hy be ees dat na den Abessynschen oorlog de N S B hoewel zü een binnenlartosche politieke beweging wilde zUn byna ufbftuitend werd bestreden met politieke argumenteh Alle democratische elementen laadden tezamen met de oude partijen het Jodendom en da kapitalistische krachten zoo sterk tegen de NS B samengespannen dat fde beweging geruimen tUd geleek op een belegerde vesting Daar tegelykertyd alle methoden van terrSjr en boycot ook door den staat werden toegepast is het niet te verwonderen dat men herhaaldeiyk gevoelige tegenslagen moest ondervinden Toen na de Meidagen van 1940 eindelyk de mogeiykheid werd geboden tot vrijde ontplooiing ging het ledental der N S B met zoo rasse schreden omhoog dat begin Augustus de Inschrijving van nieuwe leden moest worden stopgezet opdat men de organisatie der beweging kon bevestigen en een vaste kern k i vormen Terwyi zoo op Nederlandschen grond alle voorwaarden worden geschapen voor een latere vruchtdragendie deelneming op voet van geUjkheid aan een arbeM van de Europeesche en in de éérste plaats van de Germaanacne volkenfamilie schijnt een Nederlandsehe schijnregeering die in Londen zit ieder gevoel voor verantwoordeiykheid te hebben verloren Sn in haar onderhoorigheid aan Engeland tegenover het Angelsaksische impenkllsme geen ruggegraat meer te bezitten zooals voldoende bUJkt uit de persberichten over het versjacheren van Nederlandsehe koloniën aan de vereenigde Staten Onder stormachtigen byval verzekerde de leider der N S B met na druk dat de verantwoordelijkheid voor dit verraad aan de Nederlandsehe zaak geheel biyft rusten op de Nederlandsehe heeren te Lionden en Batavia en dat de N S B dergeiyke afspraken die over het hoofd van het Nederlandsehe Volk heen gemaakt zijn nooit als rechtsgeldig zal erkennen Een dergeiyk gesjaoher moet integendeel op de scherpste wyze worden afgewezen en gelaakt en d Nederlandsehe aanspraken op de overzeesche bezittingen zullen volledig gehandhaafd biyven Met de verklaring dat Adolf Hitler de door de voorzienigheid gegeven leider aller Germanen is besloot ir Mussert zijn uiteenzetting Kolend ampverg iftiging ECHTPAAR OM BBf UiVEK OEkOMEH In den nacht van Zaterdag op Zondag is het echtpaar van den Berg waarvan de man 5 jaar en de vrouw jaar oud wss in de woning aan den Vleutenscheweg te Utrecht door kolendampvergiftiging om het leven ekomcn Zondag werd de politie gewaarschuwd door een buurman dis vermoedde dat er jets niet in den haak was Tevoren had de man reeds een dokter ontboden die zich toegang erschafte door verbreking van een ruit Het blaek al spoedig dat hier geen hulp meer moebt baten VER MEK TOT VE NDEND VERKLARIN6 C A O STEKNHOUWERSBEDRUF By t college van Rüksbemiddelaars is ingediend een verzoek tot algemeen verbindend verklarmg van bepalingen der collectieve arbeidsovereenkomst voor het stcenhouwersbedrijf 1941 1942 PRUZENBESCHIKKING KLOMPEN In de Nederlai dsche Staatscourant van gistren is opgMiomen een beschikking van den secretaris generaal van Handel Nyverheid en Scheepvaart inhoudende een prysregehng voor klompen ioH tH IHaan Zon op 8 29 ondtr 18 17 Maan op 16 19 onder 2 10 Mm il varpHcbl t verdaialeren van tootondergang tol iooaoplioniat Untaaru van voertoltfen moeten een haU nor na lonsondergaiid ontstoken worden K nt