Goudsche Courant, dinsdag 28 oktober 1941

DINSDAG 28 OCTOBER ia 1 n l Als wrzitter voor A en Keuzeconunissie zal wlS noemd de heer Jac Slamar kJ zitti hebbende Elft 1S m S 4 als leden zullen worden T lii J Nederlandsche VoetbalBond SECRETARIAAT AFDEELING GOUDA Kamemelksloot 209 Gouda Telefoon 2764 tii l e Verschillende stukken o J i der voor kennisgeving aang Aan de vereeniguio KBn schriftelijke aanvulling wobw vraagd naar aanleiding v i tk iTAOSNIEUlfS Nieowe apoorlün Tan Gowia naar Rotterdam AANKOMn pot TKEINEN AAN HET PJ 8IAnON AfMfiaff kQ mcnwerkctk Ia MD der i van het museum Bsynuis te Botterdam zyn m het kader van de tentoonatelling J4eder land bouvt n bakateen een maquette M kaarten opgaiteld van het plan au ir W G Witteveen voor den Mcropl iouw van Botteniam a butneoatad en alka wat daarmede verband hoHdt In een toelichünj op de plannen fTDor het nieuwe iSotterdam heeft ir Witteveen o a en en ander medegedeeld over het apoorwegvraagstuk en in dit verband over de van Nieuwerkerk af nieuw optworpen ipoorlaan Gouda Rotterdam Rotterdam voelde zich in stagende mate in een harmonische ontwiKkeiing betenunerd door de ceintuurbaan terwijl de ligging van het Maasstatk D roet het daarbg behoorende goederenemplacement een fraaie ontwikkeliiu van de itad naar de rivier in den weg stond De Nederlandsche Spoorwegen streefden sedert vele laren naar een rechtstreeksche verbinding van den spoorweg van Gouda naar bet station D P Voor de ramp is altöd getracht dit doel te bereiken door het Maasstation met een spoorweg door de stod met D P te verbm den dod de stedebouwkundige bezwarenl w en onoverkomelijk oodat 4 uitvoering van dit plan nieta eekómen Wel heeft de heer W vaii Rijckevorssel omstreeks 1912 het denkbeeld geopperd K t vraagstuk radicaal o te lo en door den spoorweg van Gouda van Nieuwerkerk af re £i8treeks met D P te verbinder maar zijn denkbeeU kon destijds geen instemming verwerven Na de oorlogsdagen is omtrent het spoorwegplan overleg gepleegd tusschen de gemeente Rotterdam en de Spoorwegen dat zeer spoedig tot het gewenschte resultaat heeft geleid Projeet reeds vastfce M In het door d en Algemeen Ge machtigde voor den Wederopbouw innliddeU vastgestelde project zal de spoorwégX van Gouda bij Nieuwerkerk vail en bestaanden spoorweg in westelijke richting afbuigen naar de noordelijke begrenzing van hèt Bosch en Parkplan en vandaar in vrüwvl rechte Ujn langs de begraafplasjte Cj wtjk en langs de Rotte in verbinding worden gebracht met het i atation D P Deze nieuwe spoorweg zal voor zoover hij door de stad is geprojecteerd als viaduct worden gebouwd Wat het spoorwegverkeer betreft zal er een ideale toestand ontstaan zoodra eze spoorweg tot stand zal ziJn gekomen omdat van h et station D P dat jBls Centraal Station werkelijk midden in de stad is gelegen vier spoorlijnen naar buiten stralen in Westelijke richting Hoek van Holland en Den Haag in Noordoostelijke richting Gouda Utrecht en in Zuidelijke richting Dordrecht Tot zoover ir Witteveen Van dit spoorwegplan zal ook in GoiHla en omgeving met belangstelling worden kennisgenomen Tot dusVer ia het zoo dat reizigers uit de richting Gouda naar Dordrecht en het Zuiden naar Gorinchem naar Vlaardingen en verder en naar Delft in Rotterdam of Den Haag van het eene station naar het andere moeten Dit bezwaar zal bil aankomst van de trei nen uit Gouda aan het station D P vervallen daar men dan van dezelfde stations de relaJcan voortzetten Btirger U ke Stand aebofen 24 Oct Joke Adriaiia dr van C 3 van Groningen en M Broekbuizmi Karekietstraat 43 29 Oct JeUer Antonlus zn van J H Koeknan en L M Vervloet R Visscherstraat 14 Heixbik zn van H W van Willigen en N J Thoen Zeugstraat 82 Oct Sipke zn vui M C de Schiffart en S Visser Kievitstraat 27 Oot Frederik zn van C W F Iloftnan en G A Meijer Houtin p 14 Overleden 26 Oct Jan Janbes 76 j Hoo üpijn Kiespijn H lptn fiUgtnvlug Oooi lOtfiSOct Mcd I 38 fi AT ÜAR ANIICEII w Beooie lUoaeoep Cireusga ten met Watt en Ha Watt Aanvang 8 15 uur sfc wfcWg B l osB s a f Kleeren maken den man met Heinz Rühmann anvang 8 1S uur Xbeatélr Was ik maar nooit getrouwd met Paul Kemp Katfae von Nagy Albert Mattttstock Georg Alexander Lucie English en Grethe Weiser Aanvang 8 15 uur t Oct 1M BBT Ned Gcref Oeneeiite Spreekbeurt ds Job van Welzen tS Oct 7 45 our Reunie Voordracht dr N Tinbergen te Leiden voor Natuur kundig Genootschap over De taal der dieren 2f Oet 8 aor Daniël Cursus ZJ13 0 29 Oct 8 1S nar Kleine Kerk Bijbelbespreking ds H £ i J Kalt 28 en 30 Oct 9 12 en t i nor Kam r van KoóiAandel Zitting ter voorlichtinif voor invulling vragenlijst voor handel en ambacht St October 3 5 uur Kantoor dislribatiedienst Inlevering van gedragen winterkJecding en wollen dekens ter Verkrijging van recht om soortgelijke nieuwe artikelen te koopen 38 Oet 7 15 anr Nienwe Schonwbnrg Opvoering tooneelspel Operatie geslaagd door N V JIet Residentie Tooneel 30 Oct 7 38 nnr Leger des Heils Heiligingsdienst leidst J v d Veen 30 Oct 7 30 uur Vrtje Evangelische Gemeente Bijbellezing en bidstond 30 Oqt 7 30 uur Daniël Vergadering medewerkers en belangstellenden Evangelisatie arbeid Geref Kerk sprekers cand A de Groot en B Rietveld medewerking van Evange lisatiezangkoor 30 Oct 8 ar Danül Bijeenkomst Federatie van Jbng Hervormden inleiding zendeling Bijkerk over Evangriieplicht in Papoealand 1 Nsv 3 6 uur Central Postzegelbeurs Vereeniging van Postzegelverzamelaars jouda 3 Nov 7 nar Ons Genoegen Bilürt en kaartcoijcours voor leden der sociëteit 3 Nov 8 uur Het Schaakbord Vergadering van Vereeniguig van Postzegelverzamelaars Govda I Nev 7 30 nu Reunie Bijeenkomst Volksuniversiteit inleiding mevr W L Boldingh Goemans over JJederlands nationaal leven en karakter in het verleden en heden met bespreking van drie boeken I 5 N r 8 nor Daniël Lezing ds H S J Kalf over De kerk een j enscheneetster of Iets over de onkerkelijkheid Nov 8 9 nnr Oosthaven 10 ZU ng advieslHireau Ned Vereeniging voor Luchtbescherming 8 Nov 7 oor Ons Chenoegf Voortzetting en beëindiging biljart en kaartconcours voor leden der sociëteit 6 Nov 7 38 nar Knasfanin Bijeenkomst Joudsche Zwemclub uitreiking prijzen onderlinge wedstrijden daarna opvoenitg blijspel Mijnheer wie bent u door fie jonge Schouwspelers vitrcikiWg DISTRIBOTIEBESCHEIDEN 9 4 aar Gebeqw Daniël Uitreikingniefiwe boterr en vetkaarten metinlevering der thans geldige kaartenaén hen wier geslachtsnaam begintmet een der ibtters Wo cbg E F G H I J Sondeidaf K Li M N VrIJdagTo P Q R S T W X Y Z Zaterdag U V APOTHZl ERSDIEIiréT Steeds geopenci des nachts alléén vooor recepten Apotheek Dee W sthaven 14 RECEPTEN VeBTALSCHT Aan een apotheker alhier wa het opgevallen dat een onbekende dame bij hem twee verda te recepten Ifad laten klaarmaken Uit het onderzoek van de politie bleek dat de betrokken dame biJ diverse doktoren op verschillende gefingeerde namen recepten voor verdooVende middeleJj had gekregen welke recepten ze vervslschte door de aantallen te verhoogeji Daar de betrokkene hier onbekend was werd het signaleihent opgegeven aan de riiksrecherche centrale die on middellijk wist mede te deelen dat m i hier te doen had niet eén morfiniste uit Utrecht De Utrechtsche poli tie lieeft haar aldaar aangehouden en naar hier gebracht waar zij werd herkend Proces verbaal is opgemaakt waarna de vrouw is heengezonden OFHCIEELE MEDEDEELINGEN rBOGÏMMlIA VOOB ZONDAG 2 NOVEMBER Ie klasse Lekkeikeik D Nieuararkerk I H V d I tdd Oroeneweg I Bfoereapelle I K F L Nolte O UJL IV Gouda IV 11 uur G V Wi gaardren Bergambacht I D O N JC H Joli Muurling Overtan skIasse Zwervers II Gmot Ammers l D A de Koster 3e klasse A E S T 0 1 K B 0 I A Hofstede Moercapelle H UNIO I L v Schaik OJI A V Gouda V U uur J 4e Knegt Ie klasse B DONK ra Lekkerkerk IV 2 30 uur D de Knegt GoudtL VI Stolwijk II 11 uur J G Sinke Olympia IV DRD I 11 uur J Hilgers Nieuwertwk H G S V IV C van Wijnen Se klasse A Waddiniveen U Hoercapelle Hl J Baas K B O n E S T 0 n M P Spek V E P n D O N K IV J G Kramp Moordrecht Hl Groeoeweg III 11 30 uur H Homis 3e klasse B Gouderak Hl Zwervers Hl W Baas Groot Ammers n Schoonhoven Hl J Goudriaan Stolwük ni K B O III J GroenewegAmmerst S V Hl Bergambacht n Y C Compeer 3e klasse C Schoonhoven IT Haastrecht III 11 30 uur C Compeer G S V V Olympia V 11 u M Homis Oudewater IIONA VI J de Groot U N I O II D R D II J V Herwijnen Overschotje III Schoonhoven V J van Herwünen OveiscHbtje Hl Schoonhoven V H V d Koolwijk Bodegraven Hl V E P IH G Lakerveld Alle wedstrijden voor zoover niet anders vermeld en behoudens nadere wüziging vangen te twee uur aan VITSLAGEN VAN ZONDAG 28 OCTOBER Ie klasse Mocreapelle I Nieuwerkerk I W Bruiniks 7 1 Bergambacht I Gouda IV D A de Koster 7 1 Overgangsklasse Haastrecht U G otAmmeis I K F L Holte Gouderak II Moordrecbt H A Hofstede 6 11 TAL VAN INBRAKEN OPGEHELDERD DK IN Dl BtmAARSTEEG GESTOLEN SIGABEN ZUN ZWABE GESLEKEN Vier daden e vier hrian De opheWeri g Van de Inbraak in een sigarenfabriek aan de Robaarsteeg heeft neg een nasleep gehad waarbij nog meer inbraken en pogingen daartoe zijn uitgekomen zoodat de politie met de aanhouding van de daders een goeden slag heeft geslagen Wegens de inbraak in de sigarenfabriek waren aangehouden een 28 jarige koopman een 22 jalige fineerder en een I9jarige meubelmaker all i al hier die inmiddels naar Rotterdam zijn overgebracht Daarheen gaat thans ook een vierde persoon een 18 jarige koop man eveneens alhio die wel niet debet is aan dei sigarendiefstal maar in vereeniging met de anderen bij ander feiten betrokken is Zoo zijn de betrokkenen ook de daders geweest van de inbraak in een groentenpakhuis aan de Naaierstraat waar zij des avonds cm uur drie kisten aardappelen wegnamen Dat geschiedde als het ware onder het oog van den eigenaar die in zijn nabijlig genden winkel zat te timmeren De schuwmg van d a wbeidsredter ite hebben CHitvaogin Gesehoiat No 24 G den Boer Groot Ammers ltd van de vereeniging GrootAnunen met mgang van 24 October 1941 geschorst tot 24 April 1942 zulks wegens het beleedigen van den scheidsrechter in den op 12 October 1941 gespeelden competitie we tetrud Goudövk U GtootAmmers I 3c klflssc A R V C I Gouda V J Groeoeweg 8 4 K S T O I V E P I Joh Muurlmg 0 8 UJJ I O I OJJ A V M Homis 3 5 KjaO I Overschotje I H v d Speld 2 1 2e klasse B Go jda VI G S V IV F Lensen 2 Olympia IV Lekkerkerk IV D de Knegt 3 1 Ammerst S V II DR D H G Lakerveld 1 1 3e klasse A Waddinxveen II Moordrecht Hl N Rupke 3 4 K B O II V EP n J G Kramp 1 4 Overschotje n D OJf K IV M P Spek 5 0 Moercapelle III Bodegraven H J Baas 2 9 3e klasse B Soudeiak HlStolwijk III J de Groot 1 0 GrootAmmers H Bergambacht U W Baas 0 5 Schoonboven III Ammerst S V III J G Shike 4 2 Haastrecht UI G S V V K F L NoMe 6 1 Oud rwater H Bodegraven III L van Schaik 6 O Oljnnpia V U N I 0 II G V WUngaarden 13 0 Overschotje III DR D II H V d Koolwijk 6 1 scheidsrechter Niet opgekomen zonder kennisgeving L J Binken 3e maal Deze wordt van de scheidsrechtcrslijst afge voerd Voorwaardelijk geschont No 26 W van Es Bienen 75 Boskoop lid van de vereeniging K V C met ingang van 24 October 1941 geschorst voor 3 wedstrijden voorwaaraelijk met een proeftijd yan een jaar zulks wegens ruw en gevaarlijk spel m den op 19 Octol er 1941 gespeelden competitiewedstarijd Oversdiotje I R V C I Burgvlietkade 38 A VERDONK Gouda Secretaris VERHANDELDE IN DE BESTITUBSVERGADERING gehoaden op Dinadag 14 Oetobér 1911 des avonds half acht in Het Schaakbord Kleiweg te Gouda eag zün de Jieeren D A Oskam C Kapteijn voorzitter de heer H M van opept de vergadering waarna lijn vertrek uit de gemeente ia memoreert waarover spr straks iweiden de mgekomen stukken zijn o m een verzoek van de vereeniging Woerden om de opgelegde boete van f20 nogmaals te verminderen of kwijt te schelden Aangezien de t etreffende t oete reeds van ƒ 100 tot 20 is gereduceerd l eslaat er geen aanleiding thans nog verder te gaan 2 een verzoek van de vraeeniging U N I O om intrekking van de opgelegde boete wegens niet tijdig betalen van ae opgelegde boeten Uit de toelichting blijkt dat inderdaad door de oebandeimg van deze zaak de udiruk rkij die verecsiiging heeft bestaan dat de boete welncht nog verandering zou B K JUNIORENGOMPETITIE fondergaaii Dit is echter niet het geval Pregraauoa voor Zondag 2 NtgoDMlier geweest Rekening houdend met de omstan Dotüc b Vep a 12 uur Donk a Esto a 1 15 uur Vep b Unio a 12 30 uur BESTUURSVERGADERING Op Woensdag 5 November des avonds half acht in Café Rest Het Schaaki ord Kleiweg te Gouda i OVERMAKEN VAN GELDEN De gelden voor contributie van leden moeten rechtstreeks aan den N VB V d Spiegelstraat 21 Den Haag worden gezonden De gelden voor contributie elftallen van de afdeeling zoomede boeten en alle andere debiteeringen gepubliceerd door de afdeeling moeten worden voldaan aan de afdeeling Cïouda postMkening no 21890 of op andere wijze worden overgemaakt aan het secretariaat Kamemelksloot 209 Citouda 8TBAFCOBIMISSIE Aan klacht geen gevolg gegeven No 23 Besloten werd deze klacht terzijde te leggen No 25 Wordt beschouwd een waar digheden wordt besloten de opgelegdeboeten no 29 en 30 ten bedrage vanƒ7 in te trekk 3 Een schrijven van den N V B waarin deze mededeelt dat de vereeniging KB 0 reeds eerder volgensde toen geldende bepalingen is geregistreerd waarbij thans opname in decompetitie wordt verzocht De voorzitter ziet hierin nog niet direct een verplichting om die vereeni ging op te nemen De elftallen zün echter ingedeeld en hebben reeds gespeeld Waar de afdee ling alleen een advies had uit te brengen IS het naar het oordeel van de versêhiilende bestuursleden ook logisch dat thans die vereeniging ook wordt opgenomen en de zaak niet op de spits wordt gedreven Verschillende bezwaren zijn reeds ondervMigen wat betreft ledenaantal en reglement 4 Uit de betreffende stukken vanden N V B blijkt dat de vereenigingen Woerden en Dilettant op hun ver zoek voorloopig voor den duur van 1 jaar toestemming werd verleend omuit te fiomen in Tesp de afdeelingenUtrecht en Rotterdam kisten werden stuk voor stuk naar een ander stadsdeel vervoerd De aardappelen zijn verkocht nog 22 kg konden achterhaald worden Het geld was verSnoept Wegens heling van de aardappelen is tegen een 66 jangen pakhuisknecht en een 42 jarigen koopman bei den eveneens te dezer stede woonachtig proces verbaal opgemaakt Voorts zijn twee zakken anthraciet weggenomen op het stationsterrein Lomi ok Deze kolen waren van de hand gedflan aan een 31 jarigen meubelmaker alhier die eveneens een pro cesverbaal wegens heling krijgt Beide zakken Zijn in beslag genomen Dan was ingebroken in een groentenpakhuis aan de Konijnsteeg waar dp buit uit een zak uien en twaalf bloem kolen liestond De artikelen waren vfr kodit aan een SS Jarige huisvrouw e dezer stede die eveneens wegens ieling is verbaliseerd Ook in dit geval was de opbrengst opgefuifd De inbraak in de sigarenfabriek bleek de laatste te zijn van vijf op denzelfdef Bvond sstngewende braakpogingen Eerst had men geprobeerd in n kaaspakhtjis aan de Vrouwensteeg binnen te komen toen in een kaaspakhuis aan dp Peperstraat vervolgen in een sigarenfabriek aan Achter de Vischmarkt en daarno nogmaals in het kaaspakhuis aan de Vrouwensteeg rnaar in al dpze Tcvallen bood het slot weerstand Ten slotte tiiie meij naar de Rol anrsteep en hier slaagde men er bi het slot te for ceeren Uit de gehouden ijesprekingen met den N V B is gebleken dat de reisgelegenheid uitsluitend oorzaak hiervan iS geweest terwijl in den loop van het seizoen een conferentie ter vaststelling van een nieuwe grensregeling en rayonomschryvmg werd toegezegd De uit deze overpiaatsmg voortvloei ende fmancieele afwikkelilig heeft een bespreking ten gevolge waarvan het resultaat is dat besloten wordt om de waarborgsommen ad f25 over te schrijven naar de afdeelingen Utrecht en Rotterdam Waar de overige gelden alleen en uitsluitend in de afdeeling gebruiict mogen worden en deze niet uitgekeerd mogen worden zuUen dieze voor de biélreffende vereenigingen gereserveerd blijven temeer daar de overplaatsing als een voorloopige is te zien Op een schrijven van den N V B wordt besloten principieel het houdenvan een spelleiderscursus te Gouda aante bevelen Omtrent de kosten zaloverleg worden gepleegd waartiijreeds is bepaald dat geen huur voorgeljruik terrein mag worden vergoed Naar aanMding Tan de braoe ming als consul te Oudewater heeft devereeniging Oudewatier hiertegen gemeend bezwaar te moeten m en Waar de bezwaren niet worden genoemd en dus niet I an worden beoordeeld welke redenen deartoe goiden wordt de benoeming gehandhaafd Uit de besprekingen verder blijkt datde verhouding tusschen 4e beide plaat selijke vereenigingen niet bepaaldbest kan worden genoemd waarinmisschien dezerzijds verandering tengimste kan worden geb racfat HooMretfirteitr 4 O W Tft ri Ritttcrdani Chefr dactpur voor Gouda en Omstrekm Tl r aooda Waar een en ander samenhangt met binnenkort te verschijnen rapport zal hiernaar worden geinformcerd waarna een definitieve l eslissing k n wor den genomen dehnge uiteenzettuig van mede het bestuur ik ovm vereenigen mdjen dit coiJt 1 eventueele wachttijd vooi Jï Svmgen diii De secr deelt nog mede rfu de mogelijkheid aanwezig i aan de kampioensmedaiües vi I eloopen seizoen e komen Jfe Besloten wordt deze aan t en deze zoo mogeluk op een i i bestuursvergadering uit te pJS Vervolgens behandelt de S z n vertrek uit de gemeente IT er op dat hij gedurende een iL zijn leven reeds ruim 23 aaV7 beeft gehad in den voorm G v n in de afdeeling Gouda Dit bestalï maatschap heeft spr met heH vuld en met genoegen denkt sbTJ aan de diverse bestuursv Z gen Het scheiden is niet aang S toen de secr spr dan ook vi S de 25 jaar niet vol wilde n Jj meende spr dit in overwegin u gen nemen Spr voelt ook de l heid en is ook van meening X voorzitter in de afdeelmg hoVw Als penningmeester moest S voorziening wonfcn feetroffeT ÏÏ dat mag niet stagneeren Diu 2 wend de volgende voorloopigrnSï smg gevonden De correspondentie niar het secretariaat Defteer S bediende die deze zaken S jaren b houdt onder erantwooS lijkheid van spr beha tigt ook deze zaken thans op hét bure u ÏÏde afd De verantwootóelijkhekl m spr ook als penningmeester kunn houden terwijl de toelage aan Zheer Loef zou komen die thaia oSm eigen tijd deze bezigheden varrirtlSpr zal voor voldoende kasnUddrt zorgen in contanten m Spr heeft thans deze zaak mieleU en hoopj dat de overige bestuursleea ook onomwonden zullen zeggen hoc of hun meening is Spr ziet in en afwijkende meenmg geen peraooni leü daar spr een andere meenai evenzeer weet te waardeeren Mii schien heeft ook de N V B wel bt zwaar dat de voorzitter van de afd ling buiten zijn rayon woont dit wü spr ook informeeren De secretaris brengt naar vdtbl dat hij ruim 23 jaren geleden gelüb tijdig met den heer van Trict in hel bestuur is gekomen Toen de Toonit ter hem dan ook sprak van zijn vai trek uit de gemeente heeft spr spoa taan de vraag gesteM erf dhr vu Triet de 25 jaar niet vol wilde maloi De heer Boosman zou liever ziei dat een voorzitter uit Gouda werd ht noemd als dagelijksch bestuur in Gouda waarbij dhr van Triei als be stuurslid zou kunnen blijveft wat mii schien minder bezwaarlyk zal züa Waar de heer van Triet toch niet steeds voorzitter is geweest zou tu toch het 25 jarig l estuurslidmaatschap te l ereiken zjjn Mede door de drukke werkzaamheden van den heer vu Triet zal het voor dezen moeilijk zijd steeds bij alle vergaderiiigen of coaferenties aanwezig te zijn De voorzitter zegt dat het iit l vergaderingen en conferenties nojal meevalt fn dat is een plicht die spr zich oplegt om dan aanwezig te i$i als dat in zijn vermogen ligt De overige heeren vinden het moeilijk thans een i eslissing te nemen en zouden gaarne een en ander eens natig overdenken Waar een en ander niet spoedeischend is wordt bes oten iJi de Not vergadering deze zaak verder Ie btkijken terwijl de voorzitter in die tusschentijd de meening van do N V B zal in winnei Voor de rondvraag wordt door niemand het woord verlangd waanit vergadering door den voozitter tMRttgeskitte VERBEtERINGEN In bet vorig ntimmer gepubUcfSi boete no 39 is opgelegd san de y eeniging Esto In de debiteering Ona luidt de taaltelling f 11 dit moet zijn H ADBESUJST H H consuls wordt verzocht i bij een wedstrijd geen schekisre is vermeld bü afb urmg den comp l tel 2784 te waarschuwM daar deze voor deze candMS schedsrechters xorgt TUDIO AANVANGEN VAN WEDSnUJDEN Hoewel de reisomAndighedeB moeilijker zijn dient toch de t worden gehouden aan het stipt op W beginnen van wedstrijden op daarvoor gestelde uur j m Te laat beginnen heeft boete w Namens hefb h G VAN TaBÜI secr compl s a FEUILLETON Oladrak varBodsaj Huwelijk met modem i5omfort 81 Lar i maar hé atdt Oerrle voor als z naar de auto s wandelen Er Ishier iemand die sterft van verlangenDsar de natuur Wie Is dat O mevrouw Robbert vraagt de lange Jongen die Lias Jaapheaft boerao aosfaan Bebt u ook zoohst hnd aan de OroszatadtT Varsein ikktilik bekent Ues Non weel Je wsar Je binnenkortJe Irooot kunt zoeken Jaap vraag at mevrouw ftobberte zich over Je wU ootfennen als Je bier iBomt wonen Woont u ook in Amsterdam vraagtUes als ze Jaap ineens naast zichvllMit achterin de S raUow Rog niet Haar kat Is belaas mijnvoorUod Volgende week al klaagt deze Woont u al lans Uer Al anderhalf Jaar maar ik zoumoraen aan dai dag weer naar Gelderland terug wSlai Wat doeruw man eigenlijk iietoocenbllk mevrouw Kobberts vraagtmeneer Blocmiierg zich haU omwen In den trein zitten naar Groningenvermoed ik zegt Lies kortat Pardon la t klinkt lichtelijkIndiscreet verontschuldigt deze Maar t was zuiver belangstellfaig Ik weettoevallig dat uw man vroeger op deOUefabrieken was O Ja hij Is nu advocaat hier Jongste medewerker op een groot kantoor En bekend advocaat in Wchtscheidlngsprocessen vult Gerrie aan O Ja vraagt Gerrie s vriend geïnteresseerd Rtokant lieroep mèvriuw le Hoezoo Hl steekt er geen cent kapitaal in snlbt Lies inwendig woedend Gerrie v66r haar fluistert haar bwo man iets in Het moeite dringt ze haar traasn terug Wat sou het Alsat ze bet al niet lang gevoeld heeft Ais hier deze wUdvreemde meBsehcn al zulka grapjes makeé al zoo op da lioOate tys dan dan ae kan niet verder denkan Ja wordt knap vervelend met Je gezeur O Ja Maar nu zeurt ze niet mee dat is voorbij Cocktails in het Larensohe restaurant Een etentje Dansen Buiten onder ds boomen Hier kier lieeft sa ens g edanst Weet Ues kiesns Kauwan eteen Met Frank Niet aan denken Dit is immers Mk gCBöeglIJk Uitgaan met een ezellige elldi hoie dikwijls heeft ze daar vroeger niet naar vetlangd Een beetje nSrtoi esn bectie did doan M Is iocb nog veel te Joiüt om allijd opfesloten t zittsn Die Jaap lijkt een leuk type R l scb nt haar ook nogal aardig te vinden r niet bepaald tot genoegen van Kli denkt ze met stille pret Lieg amuseert zich echt en het is half elf voor ze het weet OpstappoD eonuhaadeert Gerrie Oe Oosterlingen moeten nog naar de rimboe terus De Swallow vliegt over den grooten weg terug naar Amsterdam Lies ziet Üerrle s hoofd tegen Wim s sctKnider aangeleund Hoe lang is bet geleden dat ze zoo gezeten heeft met Frank Veertien dagen Veertien Jaar Nil zitten ze met drieCn op de achterbank Kit heeft zich tusschen Jaap en Lies Ingemanoeuvrecrd Bet discours op de achterbank is niet levendig Voor tijdverdrijf probeert Lies zich de namen ivan al deze nieuwe kennissen en hun onderling verband te herinneren Kit is mevrouw Bentink weet ze en de eehtgenoote van den meneer niet den uiletdiril die zoo druk was met dat gescheiden vrouwtje Jettle Verstra eten Hoe het andere echtpaar Gerrie s oude kennissen heet weet ze met meer En dan Jaap Tervliet en Hnns Sterhof die allebei ongetrouwd zijn Een genoeglijk clubje vindt Lies Ze is Oerrle echt dankbaar voor het leuke uitje dat ze haar bezorgd heeft Juffrouw Lenswaerdt bil meneer Wessels komen schreeuwt de cheftypekaaaer de liulsteletoon nog in de lawaai twaaU band over het schrijfmachines Ja meneer atfX Nick asemt baar tenoblok en ponoodi en gaat Klop op de deur geen antwoord Ze Wacht even Klopt nog eana faat dan binnen Meneer wessM Is aan het teletoneeren Besluiteloos blijfl sis bU de deur staan Disereet zijn SBi weer weggaan of blijven om zonder sen ssconde tijdverlies bU de hand te kunnen zün Wat Je doet blijkt altijd tufi verkeerde Die voetangetk en klemra i van de lean tooretiquette Wachten op de gang Gedraaf van hollende menschen Allemaal vreemde gezichten ze kent nog niemand behalve de meisjes van de tynokamer En een paar directeuren en cneii natuurlijk als je dat kennen mS noemei Een loopjongen met een telegram een gewichtige m enecr met p fctentnsch Aan den overkant gaat een deur open een typiste komt er uit kijkt links en rechts wipt dan de trap naar de bovenverdieping op Halverwege hangt een lachende jongen over de leuning Ze blijven slaan fluisteren Nick hoort het meisje giebelen Ze spiedt de gang af Als er maar niemand aankiant KanloeridyUes zijn mriijs wj vaat en zeker In strijd met J S S aaa eaa deur aan den overtasi paraat Qöa J P ÏÏÏ is aaa eonfersntie trap gaat er wijsalijk van do aebt S den Mnntt roept de 1 aehtena Wat ttfefdaeert n tjl s lang Moet soms kUk sds r s lang Moet soms w r Uaar la Bern de moeite be g j te staan ea haar f Hlrt ie durft niet Da deur a ter Wf met aan nljdlgao rtikrifaBi V tuimelt ze haast naaf binnen t Ktm Je aiot kobkcn als ikK zoo kUnkt da stem van den M Dt hoorde u niet meneer Nu vooruit neemt u op Doodmoe komt Nick terugto rner t Is bö twaalven Dj JgiJ u op het hoogtepunt T lm moeien op i naien machines in de brievenmandje weer e ii nieuwe brief c VVordl hollen üé loopjongens in poitW brieven éH nog jnet de fJfSf t moeten op te halen KegelrecM