Goudsche Courant, dinsdag 28 oktober 1941

DINSDAG 28 OCTOBER 1941 0 fiweger tijden n nUTaad Ii incekoraeo £ v n A J MeuM wioek i 5Socn an toel e voor het r JX V r lhua en van de drie eefite gnjnd TL peiwmeele belaitin Op § en W wordt c het Wj pirA böchikt AA OELBDW W i infekonien en ver Lft waarbij vergunning wordt 1 2 om sterken drank in het 1 mogen verkoopen va W fioSi in de localiteit LomJjJ rtje G no 107 l S en advertentie Zjfrgeteekenden bevelen zk geechte clietèle minzaam stral opgelegd kan worden Hy vorderde twee maMidn gevangenisstraf met bevel lot onmiddellijke gevangenneming en verbeurdverklaring van iet vleesch De recht veroordeelde conform dezen eisch Bergambacht DISTBIBDTIEKAABT VEBKOCHT Conform den bisch veroordeelde de economische rechter te Rotterdam tot ƒ 30 boete subskljair 10 dagen hechtenis den 39 jarigen houtuitschryver A de Vreugt uit Bergambacht dSe een distributièkaart had gekocKt Voor een soortgelijk misdrijf werd tot eenzelfde boete veroordeeld de 18jarige G den Hoed slagersknecht te Bergambacht MOLLEN VANGEN De commissaris er provincie heeft op verzoek van meerdere veehouders uit deze gemeente aan A Ros vergunning verleend tot het vangen vervoeren en in voorraad hebben van mollen aangezien deze dieren aan de landerijen van die yeehouders schade belosKtnen CDBSUS in veeVERLOSKUNDE De afdeeling Bergambacht van de Jongerengroep van den Bond van Kaaspioducentöi zal eefl cursus voor haar leden in vee verloskunde organiseeren De huigemeester heeft voor dit doel de beschikking gegeven over een verlicht en verwarmd lokaal van de openbare lagere schooL ROODE KRDIS COLLECTE De in deze gemeente gehouden collecte ten bate van het Nederlandsche Roode Kruis heeft opgebracht ƒ 31 94 RIJWIEL GESTOLEN Ten nadeele van een inwoner is een rijwiel dat hy even Onbeheerd voor een café aan Éergetoep liet staan ontvreemd Het rijwiel is later zonder de banden en de lantaarn in een sloot teruggevonden MOND EN KLAUWZEER NEEMT AF Het mond en klauwzeer onder het rundve an de veehouders G van den Bosch W Dekk en M J Boaken weer geweken Nieuwe gevaUen van deze ziekte zijii in de laatste dagen njet voorgekomeii BRUINE BOONEN ONTVREEMD Ten nadeele van den fabrieksarbeider J D Stubbe aan de Dyklaa uj bruine boonen die by ziJn woning hi gen te drogen ontvreemd BURGERUJKE STAND Geboren Margje dr van A Noorlander en Z Brand Overleden Arie Adrianus van den Berg echtg van C dê Bruijn 79 jaren Otidertr6 uwd Gijsbert B van der Velden 24 Jr en Engeltje val Leeuwen 22 jr LOOP DEB BEVOLKING Ingekomen T Achterberg van H 5 t naderend St Nicolaasfeest 5mc is gereed Mej a J Beek ► jTjgffn Lange Tiendeweg D 41 HJAAR OlLEDKN oMtermiddag gehouden verti van den gemeepteraad werl emi tot hoofd der school i oon lager onderwfl no 3 de SflLvaA Du i oold van en openfaMen tclK te Bergambacht en JiiSa Ambachtaachool de ï Verjaal onderw jzer aan de f g achool voor jongen Arondschool voor i wauenen te Gouda ONTWIKKBLINGSWBBX TA VBEtGDE EN ABBEID d Werltgemeenachap Vreugde an Mdd T n het N V V heeft reeds veel 2 jdi Ist K hoeren o a door haar glltllingen in het geheele land M Mt ook het ontwikkelingswerk niiviuig nemen Reeda zeer spoejllriiedeieun m de gelegenheid zyn JJtif een avundachoo of cursus verMM Mwatnen t ND zeer groot aantal plaatsen o a iGovda zdl een aantal avondschelen volwiLSBcnen worden geopend Sffitl onderwijs gegeven worden in jlKrifflandsche taal land en volken Bfc kenen zooals eenvoudige peraMxKkeningen handsphrUtverbeI Het onderwijs zal uitsluitend M bavoegde leerkrachten gegeven Hrien De aan het onderwys verljontatoten zun zeer gering bwiwe samenwerking met het InIkiig voor Individueel Onderwas te Mirdam werd de leerstof bepaald Dw het volgen van de lessen kan ifflllKertiegnjrpen uit financieele benditta uit de krant een eenvoudig IndHudboek bijhouden met meer gent m bnef opstellen schrijven zoneifeUouten en dat alles kan men leent een prettige omgeving OMwenaars Plaatst V op den Mm der nuchterheid larienlen Goodselie gednnen lOtMnn In grooten nood M offer kan hna wtgen Vim verUchten Ceeft ndm aan hWtaterhnlp Nederland IDrie fktsen gestolen Uu STONDEN NIET OF SLOT We bewoners van buitengemeenten gisteren van een bezoek aan jltod weinig plezier g ad want jrurnen op de fiets en gingen als m tt voet Jtanideele van een besteller uit Sjjtoecht is van een bruggetje op de PWtraat het rflwiel gestolen een W thter uit Waddinxveen raakte Mtp den Kleiweg neergezette fiets wen van een koopman uit Reeu WWfdween uit den tuin van de Jnelt Ons Genoegen het karretje De drie gevallen tonden de fiet Wlttsloten tiARSVET VATTE VLAM Jlsiize van döv heer A Rietveld ï j deelsteeg is gistermorgen een JW ontstaan door het afdruipen jllBvatlcn van kaarsvet van t eij Jwieukentafel staand theclichtftT wor het tafelkleed een theemuls Sy stoel naast de tafel liggende IJW Wonnen te neuten OmwoMM n het vuur gebluscht De JJW te goederm ziin verbrand iBg dekt de schade Stolwijk naar C 12 J van den Heu vel van Stolwyk naar A 68 JI J vait Wijk en gezin van Rotterdam naar Burg Meineszlaan 8b Vertrokken P de Wildt naar Stolwijk A 63 Bodegraven PROP EXABIÉN ELECmOTECBNISCH INGENIEUB Aan de Technische Hoogeschool te Delft is geslaagd voor Iwt propaedeutisch examen electrotechnisch ingehieur de heer J Domburg Tl Boskoop KANTOOB DEB DIRECTE BELASTINGEN EN ACCUNZEN WORDT OPGEHEVEN burteUing van kantoor der directe kelaatingen en tegtatratie Met ingang van 1 November a s wordt bet kantoor der directe belastingen ett accijnzen alhier opgeheven en m esteld een kantoor der directe belastingei en registratie alhier omvattende de gemeenten Boskoop Hazerswoude Koudekerk a d I ijn en Benthuizen behoudens het heldeer van de in die geineenten liggende domeinen hetwelk berust onder bet kantoor der registratie en domeinen te Alphen a d Bijn CAND T d STOEL NEEMT BEROEP AAN Cand A G vanger Stoel hulpprediker alhier heéK het beroep als predikant der Geref Kerk ia de vacds Petersen aangenomen viel en niets me kon doen Het O M ilandsche Roode Kruis bracht ƒ 119 68Vi SPORT wodsche handbalcompetitie fcS ïoudache handbaloompetitle S2 g S J H d proDamma der kogSj wken luidt 1 2 itas I Virta et Oalerltas i F V li XnKhtsport I Vliei t Celej attr U 2 hisport n Kxeetok t Jiknr I Velocita I ulei I Kiachbnort I HB Ö Crier I Vefedtaan I et Oeleritai H Kraeht Vriocita l Herenlea l chtsport n Veloeita H tiport I Baoefarior I a et Ceieritat U VIre Oopyrlgbi H v BenerdaBMcH NleuivslUad MU 22 Nov Ifercules I Vire et Cel I H S n Velocrtaj I 2 S 5 J or I Virea el Cel n M Nov Kiachtaport 11 Krachtsp I PLAATSELIJK NIEUWS Alphen a d Ryn DNBB TAM KERKBLUKEN 8TBUD TB OODSHOOBN OvvncBateminiaf taneheBVrUaiuicen Kerfceraad eaBvangelintie In de Ned Herv gemeente van Oudshoorn beeft jarenlang een hevige kerkelyke jtryd geheerscht Thans itaat deze echter beëindigd Ie worden In deze in meerderheid vryzinnige gemeente hebben de predikant dr J P Cannegieter en de godsdienstonderwyzCT voorganger der Evangelisatie op Gereformeerden grondslag de heer A P de Jong zich op initiatief van eerstgenoemde daartoe allereerat krachtens hun geestelijke taak In de gemeente in een gezamenlijk schrijven gelyktijdig gericht tot den vryzinnigen kerkeraad eil het bestuur dCT Evangelisatie Daarna hebben deze zooveel mogelijk hun geestverwanten geraadpleegd en op grond daarvan kv ±Jï men in afzonderlijke en gemeenKfaappdüke vergaderingen tot overeenstemming over een r ling elke op 1 Januari 1942 voor den proeftijd van zes jaren zal ingaan De leden van het bestuur der Evangelisatie worden door dén kerkeraad benoemd tot leden eener Kerkelijke Commissie tot behartiging der belangen van bepaalde leden en lidmaten der gemeente De godsdienstonder wijzervoorganger der Evangelisatie wordt door den kerkeraad tevens aan nld als godsdienstonderwijzer van ïmeente met een eventueele bijdrage van de kerkvoogdij voor zijn salaris De kerkeraad die het lecht tot benoeming hee t benoemt twee leden van het liestuur der Evangelisatie tot ouderlingen der gemeente wier taak het practisch uitsluitend zal zijn om den kerkeraad en de gemeen te aj § ambtsdragers te vertegenwoordigen in de godsdierKtoefeningen welke in het Jterkgebouw der Evangelisatie gehouden worden Deze godsdienstoefeningen worden officieele godadienstoefeTiingen van de gemeente onder leiding van den godsdienstonderwijzer der gemeente of een plaatsvervanger van demm Enkele van deze godsdienstoefeningen kunn óók in het kerkgebouw der gemeente plaats hebben In deze godsdienstoefeningen in het kerkgebouw der Evangelisatie kunnen ook bediening van den H Doop en van het H Avondmaal en bevestijgingen van nieuwe lidmaten plaats hebben door een predikant van elders Op grond van een en ander verklaarden de kerkeraad en het bestuur der Evangelisatie ïich bereid om zoowel ieder voor zich afzonderlijk ali ook eventueel gezamenlijk bij de stemgerechtigde lidmaten der gemeente met den meesten aandrang te zullen trachten te bevorderen 1 de handhaving van de bestaande richtingsverhouding in het college vèn kerkvoogden en notabelen 3 van de 9 notabelen zijn orthodox en blyven dus zitting houden 2 de handhaving v de benoeming van ouderlingen en diakenen en de beroeping van predikanten door den kerkeraad Als uitgangspunt gold i erbij het volgende algemeene principe De beide ir de gemeente bestaande godsdienstig kerkelijke stioomingen ZuUen eenerzijds in staat moeten zijn en blijven tot een geestclijk zelfstSndige verzorging barer godsdienstigTkerkelijke behoeften doch hun gfemeenachappelijk toebehooren en willen blijven toebehooren tot de Ned Herv Kerk en tot de Ned Herv emeéite van Oudshoorn maakt het anderzijds met name in den tegenwoordigen haar saamhoorigheid en eenheid strevenden tijd gewenscht dat het kerkelijk verband tusschen de beide stroomingen Uitdrukkelijk tot uiting zal komen in een regeling waarbij door den kerkeraad van de gemeente op de verzorging der godsdienstlgkerkelijke behoeften van de ledien der Evangelisatie en hunne geestverwanten krachtens hunne gelQkgerechtigheid als lidmaten dei gemeente zoovéél mopelijk tot hunne voldoening zal worden acht geslagen ECONOMISCREN ItécHTER Schaaf fMufdnleof geslaclit Het schaap dat door W Hoogendoom te Alphen aan den Rijn geslacht w had de bestemming voor eigen gebruik Het slachten was clandestien gebeurd en daardoor moest de m n zich voor den Haagschen Economischen Rechter verantwoorden Hij bekende De officier wees erop dat voor een dergelijk feH alleen maar gevangenis ADOLPHUS COÖP VBBEENIGING jat BOSKOOPSCHE VEILING 27 Oct Rozen per bos Hadley 2 00 2 40 Briarclif 1 20 1 50 Butterfly 1 4ft 20 Rosalandia 1 79 2 20 Wilh Kordea 1 80 1 80 Dorus Rykers 120 1 80 Polyantharozen 1 00 1 70 PechtoW 2 40 3 20 Ellen Poulsen 54 92 et Vierlanden 2 00 3 00 Ingar Olsson 74 88 et Florex 1 50 2 00 Orange Triumph 1 10 1 60 Else Poulsen 32 52 et Golden Ophelia 1 10 160 Edith Helen 120 2 40 Better Times 1 90 3 20 Aug Noach 1 00 1 40 Wendland 1 10 Queen Mary 1 80 2 20 Juweeltjes 66 82 ct Gem rozen 70 90 ct Diversen per bos Chrysanten gr bloemig 1 10 1 60 idem kl bloemig 66 85 ct idem tros 14 27 ct Clematis Prins Hendrik 8frï 1 40 Idem mevr Ie Cou 1 40 2 00 Gouderak ARBEID IN WERKVERSCHAFFING In de werkverschaffing zyn momenteel negen arbeiders tewerkgesteld DISTRIBUTIEDIENST Nu de distnbutiedienst ih de Krimpenerwaard een reorganisatie ondergaat is aan den heer v d Velden hoofd van den distnbutiedienst te Gouderak door den burgemeester per 1 November eervol ontslag verleend De heer van der Velden wordt nu reizend agent voor de gemeenten Gowierak Stolwyk Haastrecht Vlist en Berkenwoude uitsluitend voor het bezoeken en controleeren der winkeliers BOTSING IN BET DONKER Zaterdagavond zijn in het duister twee wielryders nabij de steenfabriek yan den heer Jongeburger tegen elkaar gebotst Een der wielryders de heer A Molenaar werd in een groef geslmgerd welke ongeveer 1 80 meter diep is De wielrijder geraakte door den val buiten kennis Omwonenden brachten hem by den heer van Hcrkbmnen Daar verleenden leden van de E H B O de eerste hu p Later is de heer Molenaar naar huis vervoerd Hij bleek eenige ribben gekneusd te hebben Ir A SMALBERG t Te Utrecht is op 24 jarigen leeftijd overleden onze oud dorpsgenoot ir A Smalberg z n van t hoofd der open bar e lagere school alhier en een geziene figuur im deze gemeente Lekkerkerk KAAS ZONDER BON Honderd gulden boete of 2 maanden hechtenis legde de economische rechter te Rotterdam op aan Marrigje van der Mei landbouwster te Lekkerkerk omdat zij kaas had verkocht zonder bon H n boete van f 80 of 20 dagen hech ttois kreeg de 26 jarige kaashandelaar E J te Vries uit Lekkerkerk d in Juli i 1 kaas had gekocht zonder bon Ouderkerk a d IJiicei VREDERECHIEB TE ROTTERDAM Vcehtfartij Voor den vrederechter te Rotterdam waren gedagv aardigd drie W A mannen Twee hunner vertoeven echter m België de 28 jarige G R en de 27ja rige C V en alleen de derde was verschenen Het was dé 36 jange land arbeider J S uit Bergambacht Hy was betrokken geweest by een vechtpartij op 2 Juni j l p den Kerkweg te Ouderkerk a d Ussel waar dien dag de Nationale Jeujdstorm een optocht hield Als getuige werd allereerst geliocrd de koopman die mishandeld yas Hy vertelde dathü om den optocht van den Nationa p Jeugdstorm met te hinderen vsh zyn fiets was gestapt Hü stelde echter geen belang in den optocht en ging er met den rug naar toe staan C ens wetd hij door een W A man bij de schouders gepakt Hy liet zich dit niet welgevallen Meteen werd hij op den nd gesmeten an door dne W A mannen tegelijk gebeukt tot hij er sUf van werd De marechaussee had het gezien en verklaarde dienoverkomstig Ook een derde getuige had waargenomen dat de WA mannen den burger te pakken hadden Verflacht zeide dat de koopman op een hatelyke mani een anderen kant stond uit te kijken toen de optocht passeerde Daarom J d vend hem wHlen omdraaien Vre ierechter Toch niet de manier om een tegenstander te winnen Verd Ouderkerk a d Ussel is altijd bijzonder hatelijk tegen de N S B n de Vrederechter konden dit moeilijk Overigens ontkende S dat hij den koopman mishandeld had Integendeel deze onderschepte hem zoodat hij aannemen te meer daar drie getuigen anders verklaarden De menschen hebben het toch gezien 1 zei de vrederechter All ie maar n hekel aan je hebben dan zien ze alles antwoorddeverd Hecht is recht k Heb met geslagen en wie dat zegt die liegt Het O M eischte tegen de twee nietverschenen verdachten elk 2fi boete subs 10 dagen hechtenis tegen S ƒ 20 boete subs 10 dagen hechtenis De vrederechter liet zich allereerst op de hoogte stellen van de loonen en de huiselijke omstandighéiden van de verdachten waarbij bleek dat een hunner vijf en de ander acht kinderen had R werd veroordeeld tot ƒ 26 V tot ƒ 15 en tot ƒ 20 boete DISTRIBUTIEKAARTBN GEKOCHT Tot een maand gevangensstraf met last tot onmiddellijke gevangeripeming heeft de economische rechter te Rotterdam veroordeeld den 35 jarigen varkenshandelaar N Speksnyder uit Ouderkerk a d Ussel die zich op onwettige wyze in het bezit had gesteld van distributiebescheiden Het O M had drie maanden gevraagd BUTUDS GERED Zaterdagmiddag geraakte een 2jarig pQntje van den heer C Mourik in een onbewaakt oogenblik in de achter de ouderlyke woning loopende sloot I De op het erf loopende kinderen kwamen onmiddellijk waarschuwen Men slaagde er in den kleine op den wal t brengen Het kind was echter reeds bewusteloos De E H B O dr L G van Omme en later ook dr Visser slaagden er na geruinven tyd in de levensgeesten weer op te wekken DAMCLUB L V T O De damvereenigtng L U T O speelde de 7e ronde van den onderüngen wedstrijd met den volgenden uitslag H van Walsum J C van der Voorde 0 2 J Twigt J Docters van Leeuwen 0 2 A Burger ï Spoo maker 0 2 A Dekker H van Walsum 2 0 G Spoormaker H van Walsum 2 0 C Vuyk M Neef 2 0 M Baan A van Duin 0 2 G Mel n J Twigt 2 0 B Bos A Stam J Deöters van Leeuwen A Burger 2 0 J C van der Voorde I C de Kek 1 1 S Neef A Dekker 2 f Joh de Koning A Kreuk 2 0 B Bos C Hoogendyk 2 0 De afgebrpken partij uit de 6e ronde tusschen A van Duin C Vuijk eindigde in 1 1 LOOP DER BEVOLKING Ingekomen van Gouderak naar A 233 Cornelia Otterspeer van Gouderak naar B 144 Johannes Uit bijerse Vertrokken naar Bamevejr van A 181 Wyntje van Qappellen BURGEBLUKE STAND Geboren Johanna Maria d van J Zondervan en C van Brandwijk Antoinette Ariaantje d van A van Soest n A Heuvelman Getrouwd Dirk van Dijk 23 jr en illemina van der Poel Ü jr jr Overleden Gerrjt V 63 echtgenoot van J E de Jong Polsbroek PROP EXAMEN ELECTROTECHNISCH INGENIEUR Voor het propaedeutisch examen ele otechnisch ingenieur ie aan de TediDische Hoogeschool te Delft geislaagd de heer J J de Heer ReeuwiHc TERAARDEBESTELLING NOTABIS F L G d AUH£RIE Op de Algemeene Begraafplaats aan de Kgkhoflaan te s Gravenhage werd Zaterdag teraarde besteld het stoffelijke overschot van notaris F h G d Aumérie Tot de aanwezigen behoorden vele collega s en oud oollega i van den overledene vertegenwoordigers van de Linschotervereenigmg en van de Sophiastichting en vele bekende personen uit de schaakwereld Aan het graf heeft een Ijroer vah den ontslapene bedankt voor e belimgstellmg Hy wees er op dat notaris d Aumérie ontzaglijk veel goeds heeft gedaan Op verzoek van den overledene werd niet gesproken Schoonhoven GEVONDEN VOORWERPEN Omtrent onderstaande gevonden voorwerpen zijn inlichtingen te verkrijgen aan het bureau van politie alpino muts gummi bal jongens regenjas kinderportemonnaie dames hand schoen COLLECTE ROODE KRDIS op Schrale buit De collecte ten bate van het Neder nivnwmia i Bui iM i ii i Be N S B in den aether Hedenavimd te 18 46 uur spreektde heer G F Vlekke over danlouler Hilversum II over het ood werp Historische noodzakelykbeid van het nationaal socia liame KUWST EM LEHEREj rUOr BK W MARTIN VRAAGT ONTSLAaAL HOOGLEERAAR Nwr het Vaderland vernetmt heeft jmL or W Martin buitengewoon hoogleerur kt de kun geschiedtnls te Lelden en dir et van het Prentenkabinet te Lelden ontslaf A belde nineties gevraagd EUROPEESCHE SCHRMVERSBOMD OPOEBICHT Op de bUeenlforost van Dultsche ch iDv eii te Wenw waaraan achrljven en dichten utt M venchillende landan deelgenomen heb ben II op voorstel der buitenlandsche mtm een Europeesche achryverabond opgerJaM Oe voorxitter Ie de bekende DuitFehe ver HiHia Caroua EfFEcnnEiis usniiu Noteeringen van 27 Oct V K UK z A dam 1 31 Dito Ie IW7 V7 a Gravcnhafe I ISIT Rotterdam 1 en S UT li t B V Ont Z l n AanraUIntea BypolkaekbaukeÉ rt Cron Hyp Bank Pd 4 N Hyp b Veend lerle K SVi NX Isdaatr ndemeaalMaa Bergh s en Jurg r v U Obl 3i i Levert Zeep tilt Obl Xiun n EN Banl B Ctetfetlnataillagea ï A dam Ban aand UI Ine Bank iMto USu Nederl Bank A M N H Mi 290 a Rott Bank Ver auid iti Twentache B AA 14S laAutr laenwinngeii 3 Al forit cew A Heemaf aand IH K N RoogoT aaad Kon N Zout IiA Lev Br en U C MC c pr S G en 8 r ed KabtUabr dito Rott D KM c V A Stork aaad TwUnstra JhreJ A Ver BI fb aand mh 1 Ver Pt r Gelder Werkspoor A aand H Wilton r gen A OiH aandelavtreeiglytateB Bom 8 H M A MU I Cr en B V R A Jrtn Mflab eB wen d eraeMlngea Bil Mt Ie nib A gc iapf a rt Ma e i i i m a so m Nlev Goudr A Mi Oostzee A 17 Bilenketi A H Deli Spoor A I13t lis Prolongatie i 3i ai ACTIEVE FONDSEN Staatileenincen Nederland InaC M Ie lOOO 4 Mm 40 Ie nOOO 4 Mh M bU IMl 4 lOO HIOK ItM MOOO 3 31 aJ KJt M Industrieën Alg KunatzUda Dnla HtH UNi iUH Calvé Oltef C few UD UTh UtM Ifi rekker TÏIh 711 Lever Bros en Unie IS ieOH inH MV Ned Ford Aut 326 3W Philips G B V A v mH tu xn Dito Pref w A U H IM Dlratao Ooat Borneo MQ A 7 Petr OadememlngtB Oord Petr Ind H O Aand JXI Koat Petr MU idem 319 S18 3M 3n ekaepTautaaaatschapptica 6oll Am LMnAand 148h 7N M M JavaChlaa Japan i4 n idem ITUM I7V Ned S taeepT On ld 307 30 M iOB W Handelav Amst A g ttO ttl m Ned Ind S Un ld aM 3KVer Vorst C M 3SO 900 A 186M lMt M OtM TakSkaonderasalagea DeU Batav Mtl A 4 Tlt nOH DeU Mtl a UWO C T Idem sa 3MH m Senembab My Idem taif M BakfeeraBtsnwmtiigaa Amsterdam 3a7 a08 3Q6 M a Cult Aand DeliBat R Mfl ld 2t6 t M BEURSOVERZICtlT De animo voor de eftectenbenra as m bij het begin van de nleuira week nog aMgrooter op geworden Nieuwe factoren welkede markt konden Iwiniiuencveren waren m niet Onder beurstUd werd bekend dat op de gewone Inaehryvlngen op de nieuw etaatdeenlng een korting wordt loegap f S t ven lai f In verband met liet reeds na noemde bedrag van 600 000 000 waamorvolgeni de eerete runlnaen waa tncesch en waa met op een dergeittke korting vooi bereid Deie reductie doet overigens aM komen dat nog voor een behoorljjK be lr ffmeer dan 600 000 000 ia Ingeactoreven Dabelegfingamarkt ondervond van em en eadarniet veel inv oed De nieuwe vieren wansgoed prljshoudcnd op lOOVs lOOV De sUffelde leening was leta luier op l rt2s s De o eirge Jongere emissies wansweinig of niet veranderd De InUacbe tf idngen waren tractie luier de oude idiiiMdaarentegui was prljshoudcnd OenMent haen provinciale obllgatl n waren itll en mmwelUks prljshoudend De OmtsdM macht waskalm en prDahoiadend en sleabU tttlaf variaties Voor de kerkelDke leeningen baalaadvooral later in den middag eenlge belaa ftetling waarbH een geede tendens kanwarden opgemerkt De omteften op de locale aandeelennurtt waren van beperkte afmetingen De aandaCM werd in de eerste plaata gettokkm door Aku a waann ticb kort na de opnilnl MB vri drukke aHaire ontwikkelde ÜnUevata lakten in van ISlVs tot 162 De Phlllpej deelen van 274 tot 270 Calvé Delft van JieVs tot inVs Van Berkels Weven ongeveer e h tkHnair op 104 i 104i j In I P J ging bflna niets meer om Oe analre m Ma was niet omvangrtlk maet toeh VMi turn aard del gereaeld m een open noek wmm gehandeld De aflalre m icheepvaarfpapleij waa Van geilnge afmetingen voorpial cultuurfondsen bestond maar geringe o langstelling De sulkcrotdeellnf was HVA s waren eenlge procenten stat achommetden tusschen 475 en 477 poor waren iets luier In Indische waarden ging maar weinig a Prolongatie V t