Goudsche Courant, dinsdag 28 oktober 1941

1 0 kg OX kg S ox e UO bos 0 13 boi 100 kg 0 13 kg 100 OX 100 o oe 160 0 0t 100 0 07 100 0 50 M DINSDAG 28 OCTOBER Scboraenaeren A tot 30 at par kg 30 M 100 rmbn 3 K loo tiS iwg leo groene ananaa 43 100 andere looTtaB 14X MO Perzlkert tra boven T am dlam Massa X van 6 7 cm diasa OmClEELE PUBLICATIE VAN DEN GEMACHTIGDE VOOR DE PRUZEN aiuX v MMi amtaanwn au noR arlcM Ma Vt nauraatalda praa aan I atlmratt gagavan nrdi taa Iwofaia In nfcaoiiif mogan wordan ganadit a tB dit ttfdnk In aa i ganü graanlan of truit aaoaumant laacaa woratn ntkoOa ook nlat wan kamUtatt lUii ittn gagnod op groantan an ruit ran da baata kwalltait 40X 160 at 31X 160 13X 160 m van 4 6 cm dlam I o 160 rv beneden 4 cm dlam 46X 100 kg Walnoten binnenland OOX 100 7 voor de pruien voor appewi vrardt varweian naar de publleatie 14 October J 1 No 04 y r bat HUjden van topl aug 3 M par kg hetakfMI ardaa dim vantande dat da kool na kH anUdaa aewogaa wdt voor het Icfanppen van rartaien mag 1 ei per kg of per boa berakend mrden met dien versunde dat da wortelen 46r bet siairappeB gewogen worden Voor spedale betorglng van beatekle groantan en eratt mag door de detalldatan 1 et par kg In rakaning gebiaaht worden beven den wierkeiqkaa varkoopprQa af wlokaL n van 9 0 cm dlam k y In da vonr d prtfun U imn dM prtttdta n ém dMriUM nr Otm vw te baat owr dM v Daar data pUt tmiftD 10 da mm Da pr tslt fcldl van n Octotiar tot an mat Novarobcr IJMl OatatiUatanprttiaa I ITX p 100 st OX p at Mje M 100 0 11 iiM toe oj i ia bono M on ovar dan kop gamatao aortaarli I van IS 30 cm dlam tdam an lÉal mgaa I baagata la strafbaar Bewaar daaa apgava sa gakralk haai Nlanwa epgavan kunnen da vroeger ongeldig makla u ei M SX H ft ft MJt 31X e ïi i M a M 6 90 6 50 1f 7J0 M 4 60 5 70 30 60 1 60 goada kivaUtait knal kaatoanatan WorttfaB 0Me b o a p aan jrooda peen i lot tUo gawaHKben Mem z lof mlddeJgrof ongawasichan Idem I lot grof ongawaaacben Idam c lot extra grof ongawaaachen ale paan Kaiboonea Stokboonan prlnaeaBaboonan nQ en ipekboonen Stamboonan prtnaesiebotMinen z draad ndere aoortao atamboonen Pronkboonen Roode koQl Savoye kool geel m groen Boerenkool Witte kool Spitskool Spruitkool geschoond ongeschoond Komkommers boven 850 gram van 70O SO gram van 600 700 gram vsn SOO 000 gram stek 1 Koolrabl Rooda uien Witte uien Walotten Malan I tot t l kg p at n van Vr I kg P st xa van 1 l i kg p at Oakookta blaten 3 at ot meer dan 3 at p kg minder dan 3 st p kg Kropsla glas boven 6 krop par kg y beneden 6 krop per kg Kropala kouda grond boven 0 krop per kg i beneden t krop par Kg AndUvie i Spinazie koude grond t glaa j StoofUa X Postelein Prei boven 10 mm diam tot 10 mm dlam Bleekseldarl boven 1 kg J van I kg KnolaeklertI I bov n 10 cm dlam n van B 10 cm dlam n van B cm dlam beneden g on Koolrapaa Witlof 1011 192 OOUDSCHE VEREENIGINit voor GENEES HEEL en VERLOSKUNDIGE HUM KANTOOUi WESTHAVEN 21 22 ingevolge het Ziek nbndsen Besluit dbt op 1 Nov in werking treedt i ons kantoor lederen werkdag geopend v n 9V2 I272 en 2 5 uur Namens het Bestuurt l JOH MULDER Voorz i A I DE MINK Secr 0 43 OX 0 30 OX 0 1 0 00 0 00 0 10 0 10 0 07 0 06 0 41 0 36 OX at 0 10 0 19 0 10 0 14 kg 0 07 st 100 160 i oo 160 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 at 100 100 100 100 kg 100 st 1 X 1 iix 1M u 10 64 9 04 7 90 M 6 3 0 90 9X 13 60 11 31 5 04 4X X 4 TX 13 30 l 4a X 10 40 T 50 0 06 6 66 10 66 7X 0 16 Z mI M 6B BUFFETJUFFROUW QEVRAAQD Aaamelden Woensdag 2 0 uur Crabcthstraat 14 O 36265 Rotterdammer zoekt contact met net gezelschap om s avonds e Bridgen Br no O 3628 bur v d blad 5 jong echtpaar bcziglieden buiten iiuii vraagt Zi Hen Slaapkamer met pension Brieven met pr s no O 3030 bur v d blad 0 OEVRAAOD flinke DaQdienstlipde voor direct wasch buitensbliis Br aa O 3629 bur v d blad 5 GEVRAAGD een flink DAGRIEISJE Adres Krugerlaaa 102 Aanmelden n S nar O 3634 5 OEVRAAQD WONINQ af t KAMmS met keuken Liefst niet te ver van het station Brieven no O 3640 bureau van dit Uad 5 BUITERUNO Nieuwe vredesgeruchten DE OBOOT MQRFn VAN JERDZALEH IN RAUK Stefani meldt De poot MoefU van Palestina Sayed Amta tt Hoesselni ia zoojuist behouden ea wel op een vliegveld in het Zuiden van Italië aangekomen De Engelschen hadden op zun hoofd een prljg gesteld van 25 000 pond sterling maar voor de aooveelste maal ia de groot ntoefti er in geslaagd te ontkalnea Alles in en om Leningrad moet wprdtti vernield VERKLARINGEN VAM DURSCBEN WOORDVOOIOER Vslieaaa aaa Aogeiaakaiscii aanbod hebben afgeweaea De A NJ correspondent te Berlyn meldt Wü hebben de ervaring opgedaan dat steeds wanneer het moreel der Engelsche bevolking gedaald v as LondÉp met geruchten over Duitsche vredelaanbiedingen kwam aldus verklaarde de woordvoerder van het departement van Buiterlandsche Zaken daarom heeft Churchill nu de stemming in Engeland door de Duitsche overwinningen aan het Oost front onder het nulpimt is gedaald blijkbaar niet den moed gehad met ieuwe verhalen te komen doch heeft teruggegrepen naar het oude fabeltje van den hertog van Bedford destijds lord Tavistock diê in Maart 1948 in den lerschen vrijstaat Duitsche vredetaanbiedingen in ontvangst zou hebben genomen In een brodiUTe lieeft de hertog die blijkbaar al aan z n memoires toe is deze historie uitgegeven en daarop beeft Churchill een incident in het Lagerhuis eêngoer eeid door MsrrisaBi te laten uitroepen dat Bedford ooit meer naar Ierland mag gaan wV hU maar aan Duitadie vTedesinvloeden bloot staati De tnogebetnog eens heel duidelijk zeggen zoo ging de Duitsche woordvomdofoort Aan dezen door Engeland ontketenden ooitog aal niet door praatjes hl het Sngelsche lagerhuis een einde komen H zal uitstuitend door de overwinning der Duitsche wapenen worden l eëindigd Op een vraag vaa bniieidaadaclie Qda et Dnitaeiiland ook niet tot onderhaadeilagea bereid nni si n Bla er een aagen Eagebehe regeering kwaa rilde de spreker niet ingaan Bvenania wilde bij otfleieel het heridit bevestlgieB vol NAUWKBURIOE INSTRDCm VAN DE BOLSIEWISTI8GH8 LEIDING Volgens t erichten die uit het omsingelde Lenmgrad Stockholm hebben bereikt z jn de bohjewisten voornemens het geheeie gebied van Leningrad m geval vaf verovermg door Ouitschland te vernielen Evenals voor Moskou en den ver dedigingsgordel om deze stad zeer nauwkeurige instructies bestaan voor vernietiging van alle voor den oorlog belangruke en anderszins vitale in stallaties zyn thans ook voor het ge west Leningrad en de overige door Duitschlaad bednM distriotan a nauwgezette venueticingginctnictieg gegeven Dit bevel der botajewisten houdt in dat zonder rekening te houden met de burgerbevolking aUe gebouwen die zich in de bedreigde gebieden bevinden biJ den terugtodM der iMhJewieken moeten worden vernietigd Dit kan geschieden door ontploffing brand onbruikbaarmaking of andere doeltreffènte middelen De voorbereidingen moeten zoover gevorderd zijn dat het bevel tot vernietiging terstond kan worden uitgevoerd De verantwoordelijke autoriteiten in stad en land bebl en alle een plan met schet sen der te vemieltti gebouwen ont angen Afivtrtmtliii H da ovwlMtf lol MM aller diepe d ftfMd u m lwri docb MocdUf ledfaKCa lldea onze inalf geliefde EdUgt oot ea loigttm Vader At M er iUlW MAUillie iadca ImMM mm Miarea Uit aller saam O SMALBERO dc Slroete JOKE Utrecht 29 Oetobw IMi Aakpleio 4 Ceea Rimwbeiock Oeea Bloemciit Ecalgc a algemewM keaalsgevlng Oe crematie lal plaalt rlnden S S Donderdag 30 October na aankomit van trein 13 40 te Drleliul We ierveld ü 3627 29 RESERVEERT UW NIEUWE BONS VOOR ONZE FIJNE VLEESCHWAREN SIMON DE WIT alHId voorraad 03025 38 BINNENUIID OrnCIEELE PITBUCATDE VAN DEN INSPECmVRaKNEllAAL DER NEDKWLAND8CHB POLITIE AanatelilBfaii bil de Oesneentepolllie Ingevolge desbetreffende bevelen van de Ouitsclie Overlieid maakt de Waarnemend inspecteuivgeneraal der Vederl ndgche Politie h t volgende bekoid 1 In de komende maanden beotaat de mogeiyiclieid tot aanstelling bij deGemeentepoltie Van personen die ttians in het bezit z n van een politiediplotsia Na aanneming worden deze gegadigden vereenigd in fen opleidingscursus van korten duur om daarna reclit gtreelca b j de gemeentelijke politiecorpsen te worden aangesteld De aanstelling geschiedt voorloopig op proef voor den tijd van één Jaar Bu gebleken ongeschiktheid bU emfUge vergrijpen tegen de discipline en indien valsche mededeelmgen omtrent I den eigen persoon worden verstrekt kan te allen t de op staanden voet ontglag word n verleend n Sollicitanten moeten voldoen aan de volgende eischen 1 Adspirant officieren a Het bezit van de Nederlandsche oationaliteit Joden en kleurlingen evenals beider bastaarden züQ uitgesloten Het Arierschap ook van de echtgenoote moet t en met de grootouders aangetoond worden door bivulUog van het dkartoe beetonde atatahimlngaformuliar b Onbesproken levensgedrag c Het bezit van een diploma voor iaepectcur van Politia d Lichamel ke geschiktheid I e tijd tot 31 jaar Persoden die een brildragen kunnen toegelaten worden indien de gezichtssterkte van het eene oog minstens van het andere minstans Vio bedraagt e Een lichaamslengte van minstens 1 68 m blootsvoets gemeten f Het bezit van het diploma eindoatamen H B C 6 j cursus of gymnsdum g Volkomen bereidh tot medewerking aan den opbouw van den N derlandschen Staat ook onder de huidige omstandigheden evenals een loyale houding tegenover de bezettende macht h Gehuwden kunnen worden toegelaten 2 Adspirant onderoffieieren en mansdht ien a Zie onder 1 a b Zit onder 1 b e Het bezit van een poUtiediploma d Zie onder ld 4 Zie onder Ie f Voldoende üchooUtennis tn het bi zonder voldoende kennis der Nederlaodsche taal zoowel in woord U geachrift Zeg klassen lager onderwijs moeten meitv rucht zijn gevolgd M Zie onder 1 g Jr Zm onder 1 h 1 De sollicitatie geschiedt door het indienen van een eigenhandig schrifv i 8y dit schrijven moet votden overgelegd a Een eigenhandig gaechreven le VMMlOOI h Een Ingevulde vragenl st waaruK verschillende bUzondaiked i vaa den sollicitant moet blijken c Een ingevuld formulier betreffende de afstamming d Eea afschrift van het i oUtiediplo ItM onder b en c g ioemde formu Heren zijn veikrügbaar op de parketten van se Procureurs Generaal bO de Gerechtshoven Amsterdam s Gravenhage s Hertogenbosch Arnhem en Leeuwaixlen op de Hoofdbureau van Pohtie te Amsterdam Rotterdam s Gravenhage Utrecht Groningen en Eindhoven alsmede ten bureeïe van alle Divisie en Districtscommandanten der Mirechaussee 2 Qe soUicitatiebrief en de bijlagen moeten vóór 10 November 1941 worden ingezonden voor inwoners van a de provincies Noord Holland en Utrecht bü den Comandant der Ie Divisie Marechaussee Sarphatikade 7 te Amsterdam b de provincies Zuid Holland en Zeeland bij den Comandant der lie Divisie Marechaussee Raamweg 1 b te sGravenhage e de imivinoies Noord Brabant enLimburg bü den Commandant der IVe Divisie Marechaussee Vughterweg 47 te s Hertogoibosch A de provincies cielderland en Overtissel bij den Commandant der Vle Divisie Marechaussee Thomaa k Kempislaan 102 te Arnhem i de provincies Drenthe Groningen en Friesland bij den Comandant der VlIIe Divisie Marechaussee Helperbrink 20 te Groningen 3 Alle reeds eerder ingediende sol licitatieadressen evenals de tot mU gerichte verzoekschriften ingevolge hetgestelde in m n terzak betrelckelqke perspublicatie van 9 Augustus 1941 tija hiermede vervallen HET OENERAAL PARDON VAN HET N V V De persdienst van den Nederland schen Omroep meldt Heden van 19 20 19 30 tnir zal ovei den zender Hilversum I door het N V V in een vraaggesprek het door commisearii Woudenberg afgekondigde generaal pardon besproken wordeti BELANGRIJKE GIFT Met het doel de cultureels banden tu sschen Duitscbland en ons land te verstevigen zal het departement van i VolksvoDrlichting en Kunsten aan de DeutsehNiederlandisrhe Gesellschafl een aantal boekwerken schenken die door da leden van deze organisatie kunnen worden geraadpleegd Een keur van boeken welke eon overzicht geven van fle Vlaarasche en Nederlandsche literatuur zal worden samcnKestehl OROOTE PARTUEN DISTRIBUTIEGOEDEREN IN BESLAG OEN MEN De politie te Deventer heeft en dertienital Deventensren in hechtenis genomen die zich hadden schuldig gemaakt aan den zwarten handel en aai overtredingen van verschillende distributiebepalirtgen en prijsopdrijving Men nam in verschillende pakhuizen ia verband hiermede in beslag 2000 pond vet 60 000 sigaren eeoige rijwielen een pal leverworst 36 pond han in blik een partij elastiek een groote hoeveelheid it cge partyen mamifactaren en wollen atoffen hondieTd praid cacao eeti partij koffie en een hoeveel Mridsta Ue 100 kg 0 10 kg 0 00 0 13 0 M o o 0 07 0 1T 0 19 0 07 at 0 00 160 100 too 0 3839 50 IM 160 100 i 100 100 st 100 lOO 0 00 100 0 09 lOOkg 0 10 kg 0 17 0 34 0 13 OX n 0 13 0 10 0J3 st 0 07 043 at 0 10 100 100 100 100 100 100 100 at 100 100 St 100 100 lOO 100 kg OX 100 OX DEBONNËNIIIST tt OCTOBER T H 1 NOVEMBER 41 4 brood 4 rants Srood of gebak 414 brood H rantsoen brood of gebak 41 vleesch H rantsoen vleesch of vleesch waren 41 vleeschwafen 1 rantsoen vleesch of vleeschwaren 41 melk 11 Ute melk 4la aardappelen 1 liter melk 41b aardappelen H kg OCTOBER T M 1 NOVEMBER algemeen kg suiker algemeen 250 gram koffiesttrrogaat algemeen 500 gram jam 124 125 126 27 algemeen elk voor 1 rantsoen bloem brood of gebak algemeen 250 gAm havermout algemeen 250 gram gort algemeen 100 gram vermicelli ofmaizena 131 132 133 134 algemeen elk voor 100 gram kaaa 0 1 E r jst vo r kiixH en tot en met 3 jaar 250 gram rijst U OCTOBER T BL 1 NOVEMBER 39 40 boter 250 grun boter 3940 vet ISO gram beter met reductie 39 van de vetkaart 200 gram gesmolten rundvet 1 OCTOBER T H U OCTOBER 13 honden gro 1 II 10 k g groep 01 8 kg groep IV 9 kg groep V 4 kg groep VI 8 kg hondenbrood 1 $ katten 1 k kattenbrood VTAT IS EEN RANTtOEN T éltOUO 100 gram Drood t BAK 75 gran baaetiiMt walala Mscnita gebi iXoE koakjea M m gtara spaculaaa koafc óf saa gram cake af MO gran gevuld klabi korstgebak M MO gram gevuld groot korst Tabak of tOO gram taart gelMkfaa OCH TO gram unaabloem meel rogg bloara meel saUrtliand bakmeal BI ST MO gram ruat rOstsmeel bloem grlaa nuttameal jgamangd meel HAVBIuiOUT MO gram Havermout vlokkso bloem aardappalvtokkan OOilT tM giam gort gortamaeL grutten VKRMICKLU 100 gram vermloalU macaroni spaghetti UAUQCNA 100 gram maisena oago aardappelmeel MMOO gram satmeal verwerkt la èuddingpoedtc of puddlDgasauapaeder been mbegren SCBWAlfl VLEISCH lOOlgram vleesch gawlcht van VXJEESC kookt vleesch X 75 gram gerookt of geAt 79 gram gerookte worstsoorten Of 100 gram gekookte rorstaoorten 41 135 gram lev rttke en loogentrarst nleTbrooa Of iM pam bloedworst AM SOO gram tam siroop honing ens Andere distributieartikelen BRANDSTOFFEN M KF geen anthraciet t m 30 November 01 t m 4 HJC brancst t m 31 Dec 05 t m 07 H K id t m 31 Jan 08 H K alleen turf t m 31 Dec 01 t m 11 C V t m 31 Dec 12 t m 20 C V t m 31 Jan Ie t m 4e per brandst t m 30 April Se i m Se per brandst t m 30 April PETROLEUM O 14 6 October t m 27 Decembervoor keuken 2 liter S en T 21 12 October t m 22 November 2 liter petroleum voor verlichttngsdoeleinden SCUEERr EBP J tcsUeDi t m 31 Dec 1 rutaoen Savora weat tf r n ggslaapkop wekken I Waar Savora da Tha oovanaar zijn ntrtc iMalt gadaan daar word mingtant waar drl maai par dag Thae gedronkan G n ander vwvanglngsmiddel waai betar da smaak va goa4a Thaa te avanarati Savora it aven ca vwaMwnd an verfrigfchand ali gawona Th a é goadkoop in bgabruik 5 t 6 koppan fieurlga Thaa uit én tabfaljel 10 tabiaHan 25 et NIEMEIJER $ S vvof IHEESURROGMT 1 0 3624 112 OFHCIEELE PUBMCATIE VAN HET DEPARTEMENt VAN LANDBOUW EN VISSCHERU ADanwimoiNG Amasuso pbuzkn van aanr buksbdbub m BB VOBDSBI VOOBZIENINO IN OOBi OOSTUD dafï ïï SïSIi Xi f1 M 0 1 l m ütt bd l aat naar aMaanng pr Jaan met Ingang van Dinsdag 3g Ctotober is hmuS raatm a öravenhage talüteSn SSTSao ln £e il ÊS D Paraooalttk baaoek Is akKhts mogeiok na vo ra mraveHef let resihiat lao een Neiiitje is mmü RADIONIEUWS gens hetwelk het VatieaaB dagen Cjsa AageiaBkiseh venaek em ü i ad ga t enlUfcllBg readwrg I M Oetoker HILVBBlIOll L 4MJ M S Oramofoonmn SJO Ochtendjynumtt 7 00 Gramotoonmul 7 43 Ochlendgynumtldt O 00 BNO Nieuwsberichten S 15 GcwM muilek grpi SJO GranarfoomwulA SS y S huisvrouw S29 Grsmofoonnatldi 00 Voor de kleuters 11 JO EnsemW Jtekde Kinderen llJ SctorammeUwanel soliste 12 25 Voor den boer IJ 40 Almutk 45 BNO Nieuws en econonusche boidkten 13 00 Trioconcert 13 25 Gramofoomniui 1415 Moto Cantabile 15 00 Vopo de mm ISZO Zmg met pianobegeleiding UM UIbelleiing 16 20 Voor de Jeugd r 00 Gnnwfoonmuziek 13 li BNO Nieu ccoiae Mheen beurtberiehten 17 30 Kwsrtler soen Nationalen Jeugdstorm 17 4S Piaiiam dracht la 13 Causerie VoUugeanAdf IS 30 Gramofoonmwilek 10 OO Actueel halt uurtje 19 30 Volkszaogkoor met puulMtcleiding 20 00 John Kristel en ijla istalen solisten 20 30 Oramoloonmtlzlek BdAmuaement orke l solist en 4ameilM Aethercharrae 1130 CraraglteonniilietZ14S BNO Nieuwsberichten HO B Engelsche uitiending The DuU h Achtenments In the NeUierland5 Indies ol IêM met orgelbegeleiding opn 22 30 MelodUUaen soHsta opn glis Stoo Onawéiwmuziek aiLVBBsvii n NU m 45 a oOZle Bllversnm I SOO BNO IfMn berichten SIS GraroofoonmuHek MM M genwHding 1015 Oramotoanniuslsk IMVoonUvcht ll oe Gramofoonmuslak UBDa Bomaneers en soUat 1S4S BNO Mtsa en aconooilsche beilthten 13 00 De ButMnMJO Otto Hendriks en tjn orkest KBVoordnKht 14 M OramoloonmusM ItBVoor da rUpere Jeugd 17 1S BNO Nieuw aconomkMlie eor t 17 3 Ortabxncart aa aang ISOO aauaaM£mualeki 11 15 lo Vivat programma imt aan het studentanlaven U 00 aaa W bantaah praatje 1 M BNO Nleu slMm £ 1 10 Oramotoonmustek M49 JEda N SJt Voorbaretd door de HSA Omro cymphonlaorkaat W 45 11 JO 0 2aarla DlctschDultsehe Symphonlecooewamot een dlcperan s 49 BNO HWffberichten 2100 Gtownofoomnudek w 11 15 AvondwtJdlag Belde zenden sluiten om 1019 Sl gramma loopt door alleen voor de mgr Centrales op Hilversum I tot 14 M oo V versum U tot 11J5 Dattseh nt m t V van heden Vanaf 05S Il eo uur wMtlon osac Duitachlandzender groote meester Ehumorlstischen kant gvtoood De iulW draagt den naam Klassieke ï jr tona Van 21 00 Jl 10 uur tronlbengijaansluitend tot 1145 uur elodleOn Jwereld veroverden MisterfeHike SXwtJsJes van Strauss Suppé en Ieh T amusements muzlek kan men over ff Dultschlandiender belulateren vaa jaiOO uur Er wordt gespeeld door hst o van den Duluchlandsender mM TUdena de vroolKke ultaending WE Punk Hlr It und Jung welke vfjji 10 00 uur ten gehoore gebracht wo hoort men Adelekem aopraan V Si Halter ea Ernst Kun Itenor G bariton het orkest van VlflUy SteWJ koor en het groote orkest van aeiv2 3jl der Breslau onder lekltag van WW yi Topit en als bijaoodasfe f Sleiak humorUUsohe gebeurteniiso lo Van W 15 M 4 HUr volgt een I granuna over he aoderwtfp Ji uÊh UiUtapraker Een fWNitelWte J ding TSnendes Rundfurtk BUderburt g gegeven van M00 00 uur overoe J opera tllfh en cabaret niBen f 3 i bladitjden vsn het bonte radloplMtsj vullen fen In vier aan afwl selln ru den lulateraari vroolUkheld en vrws zorüen o In het dlo Prorarnma v 30 October treedt van 1 O l JJ j g hard HUach als s Mlst op In h pr bh Operaconoert Vm f Sl Hamburg ztjn Hek en vrool ke S Jfit M uur het ppoanuwna So S i nanna Ha H Bfl Kflnlg A lï tVml Maener Hot Sal staat ondsr vam dr liOttiar lUadtegar O B ge Operaconoert v i V£r r T iMinW S SOO geliefd VM lii