Goudsche Courant, woensdag 29 oktober 1941

GOUDSGHE foensdag 29 October 1941 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN kBgWfc No 20771 Bimaai UABKT 11 TtL na rMtrekenlnc S N ChefredacieuK f TIETER Qouda In de Oekraïne Is bet beginnen te sneeuwe Het ongiSstige jveer Boch de modderwegen vormen een beletsel voor dsjj Duitschen opmarsch in het Oosten PK Herber Hoffmann Dé N S B in den aéther Hedenavond te 19 45 uur zal de heer Emest Michel over den zender Hilversum II over het or derwfrp Een belangrijk geschrift van Mussert spreken Rotterdams nieuwe burgemeester aanvoardt zijn ombt Sconenwerken zal het kenmerk moeten zijn von onzen arbeid oldut ir F E Maller D beteekenls van het hooger hcmdelsonderw s in Sotterdcun Ds A K P eorrespondent te Berlijn at it lituatie van de roode vloot tHA langzamerhand ook in de Itirte Zee reeds precair Deze strydbithten zijn veel minder krachtig a de Ooatzeevloot doch daartegen W lisil zy ook geen noemenswaar l tegenstander aangenomen dan W lt Dwdanellen gesloten zouden ftlraB Bulgarije staat buit n den lW Turkije is neutraal en Koe ol8 beschikte over slechts weinig Wtlem materieel Jte nag aannemen dat de Duit HMt hun wonderbaarlijk snelle ytati ook in de Zwarte Zee een onderschatten zeestrijdmacht 2 hebben weten te brengen die whoofdzakeiyk zal bestaan uit Jgweger en leggers een aantal J t n en misschien nog de Do Wlelje klein materieel waar1 S veel kunnen uitrichten ge Kononmche enatrtuegiaehe beteekenu oem Je ZmtMgite Oekrcme met de omliggende geluetlen i £S DviMdlMkkca is imt OiMMlim l Wa Ourlter worM tM IMwtöieltlten linie e tvt n Dm ai Ommi oor Dultaeaea omtfnctM Di roode vloot in de Zwarte Zee Herhaling van het drama van Kreta te wochten Bolsiewistische aanvallen bif Kalinin afgeslagen DVnsaiLAND STRIJDT VOOH EUROPA yi opperbevel van de Duitsche nucbl naakte gister bekend het Oonetz bekken wordt I MklervolgiDg van den terngi pmden vfjand voortgezet dHMhe troepen zijn gisteren in iMnutrosliala btnnengénikt Il ICTleillnie lieeft lilemieïle Ml Ttn iuur groot te fabrielcen Ml geveelitswagena verloren ig tn belangrijke industrieplMtMn werden door Hongaarlekc formaties genomen Otk lan het overige front nukM de operatleti vorderingen De iuclitmocht heeft met goede iiHwerkinj het havengebied van Sêrisj Kebombardecrd en hierbij Ml koopvaarder van SOOO brt Wt ilnkpn gebracht T Oosten van Gveat Yartmtrth brachten gévechtsvliegloiitn overdag uit een convooi Wee vijandelyke koopvaarders met een gezamenlijken inhoud m 11 000 bri tot zinken Een uditr groot vrachtschip werd in JM fgeloopen nacht ten Oosten Hi AkUiiigton door bomm i mur beschadigd Voer de N Jerlandsclie kust 1 In het Kaïaalgebied verloor Il BritKhe lUThtmacht gisteren OTörfig 13 vliegtuigen h Noord Afrika hebben DuitKilt duikbommenwerpers BritIdW kazrmatstellingen bU Tokroek vernield De vUand heeft geen vUandel k acties boven het Duitsche rift chn d ondernomen lyk aan verschillende andere frontenbereids eblsken is Maar tegen deSovjetvloot zouden zij toch niet opkunnen indien er geen luchtwapen vvas Zoo zal men misschien binnenkort een herhaling van het drama van Kretabeleven waarin de roode vloot de rolvan de Britsche schepen in de baai vanSoeda moet spelen Nog altijd is de Krim in roode handen eer chiereüand van grooter oppervlakte dan Nederland waarop zich de voornaamste marinehavens bevinden De vorst waardoor elk jaar de kust van de Zwarte Zee bevrfest zal niet alleen aan het groote front door het begaanbaar maken van wegen en moerassen doch ook bij dtf verovering van de Krim voor de Duitschers vobrdeelig blyken Maar ook afgescheiden daarvan zijn de tatjetoorlogsschepen te Sebastopol EupiTori Feodosia en Kertsj evenzeer aan de Stuka s blootgesteld als in de Zee van Azof en de Straat van Tagarog welker kusten reeds voor het grootste deel én Duitsche handen zyn Dan resten de roode marine nog sledits de weinige kleine havens aan de kust van den Kaukasus waarvan het de vraag is of zü een goede ligplaats bieden Daar beschikt men niet over kolen wel over olie Batoem doch de Sovjetschepen zijn niet op bet stoken van olie ingericht AANVAUUEN AFOESLAGEN In de omgeving van Kalinirf zijn wanhopige Iwlsjewistische aanvallen met groote verliezen voor den tegenstander afgeslagen Gevangenen melden dat Stalin heeft edreijd alle commandanten der So get troepen in HMMiwf deze streek te laten doodEchieten als zij Kalinin niet uiterlijk eergisteren heroverd zouden hebben Maar Kalinin is nog steeds onwrikbaar ié Duitsche handen Naar het D N B van militaire zijde verneemt hebben de in Leningrad ingesloten bolsjewisten Maandag opnieuw een landingspoging gedaan Ook ditmaal werfl deze poging onder zware verliezen voor de bolsjewisten verijdeld I ar het D N B verneemt neemt het aantal gevallen btMt Bqiu fehMft dat hy op 10 October in tje buurt van Krementsjoeg door een soldaat in Duitsche uniform werd aangesproken die hem om brood vroeg Daar hij gebroken Duitsch sprak ep den artillerist verdacht voorkwam trad deze op hem toe om hem eens nader te bekijken Plotseling trok deze een revolver met vijf patronen en schoot Baar der Duitschen artillerist Het bleek dat de infanterist een Ijolsjewiek was die zich van een Duitsdie uniform had meélter gemaakt ROOSEVELT JONGSTE BE WERING EN Scherp commentaar van a Berlü MEN SPREEKT EEN DWAAS NIET TEGEN De rede van Roosevelt overtreft In schaamteloosheid gemeenheid en onbescHaamdheid alles wat tot dusver een modem denkend en gevoelend volk is opgediend Deze uitspraak van politieke kringen te Berlün is voor vertegenwoordigers der buitenlandsche pers in de Wilhelmstrasse nog onderstreept met de verklaring dat de uit deze rede sprekende geest lijke verwarring ieder denkend mensch en de wereldmeening voor de vraag stelt of men te doen heeft met een geesteszieke of met een politieketi misdadiger Eigenlijk is het overbodig om ten aanzien van deze rede in discöTssie te treden Wanneer Roosevelt van meening is dat de DuiJ Eche pers en de officieele Duitsche sprekers zün beweringen zouden denientaeren vergist hy zich Men spreekt een dwaas niet tegen De reactie op deze rede kan naar men verder verklaart in het geheel geen politieke maar eigenlijk alleen maar een medische of criminalistische zyn De uiteenzettingen van Roosevelt ihteres seeren meer psychopathologen en cri minaüsten Inderdaad vraagt men zich in Berlun af of de laaruit sprekende geestestoestand niet moet Worden vergeleken met dien welken men heeft moeten constateeren by koning Ludwig II van Beieren enkele weken voor hy zich met zyn lyfartsin het Starabejv germeer verdronk By dezen ongeluk kigen monarch wisselden dagen van geesteiyke helderheid at met dagen waarop de naaste omgeving reeds de schaduwen van den waanzin zag Volgens een an fere meening moet de rede vaix Roosevelt aldus gelnterpretecpd worden dat wanneer het hier niet een uitvloeisel van aanvangendien waanzin betr t de rede slechts kan worden beschouwd als een wanproduct van ficn politiek gangsterdom In de Wilhelmstrasse is men vanmeening d t Roosevelt het vermogen tot oordeelvorming en de geesteiyke mondigheid van zyo volk buitengewoon laag schynt te schattqji aangezien hy andeis niet in staat zou zyn het steeds weer bakfersprookjes op te disschen De krampachtige zucht om een incident tot stand te brengen verteert deaen man waarlyk Het is Duitschland voldoende te weten wie de aanvaller in dezen oorlog is Men weet ook wat achter de schandalige uiteen tingeii van Roosevelt verborgen IS Deze rede evenals alle pogingen om het volk der V S in den uropeeschen oorlog te verwikkelen is afkomstig uit de vervalscherswerkpïaats van het Amerikaansche Jodendom Daarmede heeft het Amerikaansche volk evenmin iets gemeen als andere fatsoer lyke volken met de ootlogsopruiers en oorlogsintriganten Het zal de zaak zyn van het volk der V S thans of eens zyn vonnis uit te spreken over de politiek de doelstellingen en de methodes van een man die aan het hoofd van e in misdadige khek met alle middelen tracht om in stryd met zyn woord het Anierikaansche volk op het slagveld te brengen om zün in dienst van het Jodendom staande machtsbegeerle te bevredigen en den opvermüdelyken ondergang van het Jodendom tegen te houden of zelfs te verhinderen Zakeiyk kan ten aanzien van de be weringen van Roosevelt omtrent naar hij beweert in zyn bezit zynde bewij zen waaruit Duitsche verovenngsvoornemens ten opzichte van ZuidAmerika respectievelyk het Duitsche plan tot een afschafing van alle bestaande godsdiensten zouden bUjken opgemerkt worden dat het in het eerste gevaLgaat om een door niets bewezen l ewering die in hetzelfde hoofdstuk thuis hoort als alle andere tricks Waaraan de jongste politieke geschiedenis van de V S zoo ryk is geval Belmonte Patagonieverval sching incidert met de Oreer etc ter wyi het door Roosevelt genoemde z g Duitsche document betreffende de oprichting van een nationale kerk en afschaffing van alle bestaande religies ontmaskerd is ab een door het Engelsche luchtwapen boven Duttsch gebied neergeworper vlugschrift van de vyandeiyke propaganda dat den Duitschen afweerinstanties reeds begin October bekend was Rooseyelt kan de liaart niettoonen De belangstelling van de zeer talrüke journalisten die gisteren op de persconferentie in het Witte Huis waren verschenen wa volgens het D N B geconcentreerd op de z g van Duitsche zyde afkomstige landkaart van uidAmerika waarvan de presvdent in iyn radiorede heeft gesproker Men verzocht Roosevelt publicatie van dez kaart toe te staan Roosevelt weigerde dit echter door te zeggen dat Ter zich op de kaart verschillende aanteekeninflen bevinden die onthullen waar de kaart vandaan komt Een pubücj e van de kaart zou derhalve naar de president opmerkte unfair zyn teeerover zekere lieden en zou ook zyn bron van inlichtingen kunnen doen opdrogen Toen de president er op gewezen Werd dat men te Beriyn deze landkaart als een ver valsching beschouwt gaf de president ontwykend ten antwoord dat men te BerUjn eok tien dagen geleden heeft beweerd dat hü zelf de Keamy heeft laten torpedeerer Met betrekking tot de Keamy deelt Roosevelt i ede dat hy niet over nieuwe by zonderheden beschikte doch wel over foto s van het schip toen dit de haven binnenvoer Ovej zyn briefwisseling met Le ¥isweigerde Roosevelt commentaar televeren Hy merkte slechts op dattiewis zyn laatsten brief niet beantwoord had g Araerücaansche persstenmeo Behalve door de dreigende crisis tusschen de Amerikaansche regeering en de mynwerkersbond worden de Amerikaansche j lad i in besjag genomen door de radiorede van len president De vWashingtonsche correspondent van de New York Sun ipeldt dat in Washington de meening heencht dat de rede zoo dicht by een oorlogsverklaring staat als voor den president slechts mogeiyk was Ook de Waóhingtonsche correspondent van United Press verklaart dat de V S toesturen naar het gebieid van een be rrkten zeeoorlog De New York und schryft over de beweringsn van Roosevelt over Zuid Amerika en over een van Duitsche zyde zoogenaamde voorgenomen afschaffing van de godsdiensten dat de Amerikaansche openbare meening verwacht dat de president en hel ministerie van Buitenlandsche Zaken een bewys van echtheid dei documenten zullen leveren De indnik te Londen Met betrekking tot den indruk welke de rede van Roosevelt in Londen heeft gemaakt meldt de Londensche correspondenten van United Press dat de rede in regeeringskringen met enthousiasme isontvangen en dat zy als gevolg van den strydgeest eer wordt geroemd Onder het publiek daarentegen heerscht ontgoocheling over het feit da Roosevelt geert nieuwe actie heeft aangekondigd overeenkomstig zyn oorlogszuchtige woorden Het blad Star noemt de Kde een uitdaging aan het adres van Duitsch land Resumeerend kan worden opgemerkt zoo meent het blad dat Amerika dichter by den oorlog komt Ev e n i n g Standard schryft De Vereenigde Staten zynr nog niet In oorlog en er moeten nog moeilDke problemen worden opgelost Noch het kapitaal noch de arbeidskrarhten in Amerika zUn tot dusver ten volle gebruikt De nieuwe burgemeester van Rotterdam ir F E Muller heeft hedenochtend met het uitspreken van zyn rede zyn ambt aanvaand Na te hebben opgemerkt dat hy zich ontveinst d t hy zich thans voor een buitengewoon moeilijke opgave zirftl gesteld en dal hy zyn leven zal moeten schikken naar de onnoemelijk zware taak Velke hem wacht verklaarde burgemeester Muller te begrypen dat zyn benoeming in B sterdam met gemengde gevoelens jswnlvangen Spj weet dat het meerendeel van de inwoners van deze gemeente afwyzend staat tegenover de beginselen van het nation al socialisme Dit te erkennen doet roy lee aWul ipr maér ik meen dal uw instelling er klaarbaar en begrijpelyk is Gij hebt uw stad lief en veel wat u dierbaar was hebt gy een prooi zien worden van de verwoestingen van den oorlog Ik wil hier niet mgaan op de schuldvraag Het ligt niet op myn Veg dit te doen en zeker niet om het op d éze pl ats en op dit oogenblik te doen Ik meen echter 4at er één ding is waaraan veel leed te wyten is eijtzondef hetwelk uw omstandigheden en die van ons gansche volk anders zouden zun dit is de nalatigheid Nalatigheid van de zyde van onzebestuurdoren was het welke er toeieidde d ons voflc VT emd bleefstaan ja vijandig gestemd werd jegensde revolutie van ootzaglyken omvang en draagwijdte welke nieuwen vonttzal geven aan de samenleving van devolkeren Suropa Het is dit verzuim geweest dat ons veTvieem d levan het v€ k dat als drager van dezerevolutie tm moeiiyben strijd voor deverwezénraking daarvan streed en hetis door dit verzuim dat ons land tenslotte in den oorlog werd betrokken op de wyze zooals in het vorige jaartot ons aller diepe leedwezen is geschied Nalatigiieid heeft daarbij onze bestuurderen gekenmerkt toen het er om ging de gevolgen van dit alles onder het oog te zien en herstel en wefderopbottw ter band te qemen Het geheele vraagstuk der schade vergoedingen is beïnvloed door de nalatighea dergenen die verzuimd hebben töd g voorzieningen te treffen en die nadat de ramp over ons gekomen was nagelaten hebben onmiddeliyk en afdoenae de vereischte ruimheid van bUk op fcTtreden Nu ik thans hier myr ambt aanvaard weet ik dat deie aaniielegenheid in Den Haag berust in de handen van een man jlie over deze zaken denkt zooals ik dat doe en wiens oprechten wensch het is om hier in het belang van het Nederlandsche gemeenebest de zoo dringend noodlge hulp te versahaffeW In samenwerking met hem en met den Inzet van myn geheele perspon zal ik er paar jtreven ook hier in Rotterdam waar het oor Icgsleed zulk een groeten omvang heeft te helpen en met krachtige hand zal ik my wyden aan den wederopbouw van deze stad Ik wil hierbU echter tevens vermelden dat de echte Rotterdammers na de noodlottige Meidagen 1940 onmiddeliyk zelf de handen aan den ploeg hebben geslagen daarby het bewys leverende dat zy wisten eigen initiatief te ontwikkelen Zij hebben hiermede getoond een eigenschap te bezitten welke de inwoners van hanzesteden door de eeuwen hebben betoond vooral dan wanneer het ging om het levensbelang van hun stad Wedertoelating vqn Leids studenten aan andefe üniversiteiteii Het Rykscommissariaat maakt b kendi Oe studenten aa de gesloten universiteit van Leiden kunnen met ingang van 1 November 1941 voor studie zoowel als voor het afleggen van examens toegelaten worden san de overige universiteiten in Nederland Ook het bezoeken van imiversiteitem en hoogescholen in Duitschland ia met goedkeuring van het comaöpsariaatgeneraal voor B tuur en Jiislitie veroorloofd aan de Leidsche studenten Het daarmede overbodig wordende l mineereji atm de imiversiteit te Widen vervalt met ingang van 20 Npvémber 1941 RECTIFICATIE In het gisteren geplaatste versl ovMden scholingsdag van N SDA P en NS B te Utrecht is een fout geslopen De leider der HS B heeft gezegd dat na den Abessynsc en oorlog de N S B hoewel zy een binnenlandsch politieke bewegmg wilde zün byna uitsluitend ward bestreden met buitenlandsch poliüeka argumenten Het woord buitenlandsch is evenwel weggevallen Rotteidam is eenfs d van den hfndeL Tot de dageUjksche en practische werkzaamheid op het gebied van den handel het bednjfsleven heeft Rotterdam zich echter njet beperkt Als een harmonische vervolmaking en aanvulling van deze practische züdc van het bednjfsleven bezit zy een onderwusinstellihg uit dit bedryfs leven voortgekomen en r auw daarmede verbonden de Handelshoogeschool De toekomst van Rotterdam is de toekomst van dé Handelshoogeschool doch eVenzeer is de toekomst van deze laatste instelling de toekomst vai de stad Mun streven zal het daarom zyn te bevorderen dat de leerlingen van deze hoogeschool reed als studenten in de gelegenheid gesteld worden naast hun thecyetische opleiding contact te verkrygfn met en aldus inzicht te verwerven in hetpraq sche bedrijfèleveji Omgekeerd stel ik mü te doel het optreden van in de praktyk ervaren en bekwame personen in d f kringen van de hoogeschool te stimuleeren Ook hier zal de nieuwe tyd zyn invloed doen gelden Wanneer Rotterdam herleeft en weder opbloeit zal dit geschieden in het kader der nieuwe ordening welke in onze Europeesche wereld wordt tot standn ebracht In de verbreiding van de wetenschap omtrent de ordening in het wekken van Mgrip van de groiidgedaehte daarvan zal voor de Handelshoogeichaol op haar beurt een twlangrijke taak zyn weggelegd Aldus zullen de stad Rotterdam en haar hoogeschool in de toekomst hand in hand kunnen SpT verkteaide voorla dat zqnaandacht als burgemeester ook ói uitgaan naar de tlcbtingen Winterhulp Nederland en den Nederlan achen Volksdienat Samenwerken zal het kenmeric moe ten zijn van omen arbeid Tot 4eze samenwerking ben ik ten volle bereid maar ik verwacht deze zeMde baaeidheid ook van al degenen uit mün omgeving D leider der N S B beeft de toe komst van ons vaderland zeker gesteld o h s zal de taak zyn toegewezen te werken voor de toekomst van Rotterdam Gelegen aan machtige waterwegen in het Westen verbonden met de ooeSnen en in het Oosten met liet gesloten steeds duidelijker vorm verkrijgeride Europcesehe statenblok bezit zU alle overwaarden voor een grootache ontwikkeling KKtwKtivmivagiswwimivnaiwi I èêH en Hkuut Zon op 8 31 onder 18 16 Maan op 16 42 onder 3 19 Meo te verpHcli rdai lereo van tonaoadcrtfanl lol loasoplioaiti Laolaaroa vae Toerlaigeo moéten een balf nur na contondertfanit wtstoken wordee Ui