Goudsche Courant, woensdag 29 oktober 1941

r WOENSDAG 29 OCTOB 1941 tTADSn ElfIS Uit vroeger töden PtAATSELIJK NIEtfWS OFFICIBXE PUBLICATIE VAN BET DEPARTEMENT VAN HANDEL NUVEBIEID EN SCBEEPVAiURT BVAUNos nonm mr noATit Het NedeibuuMcli CleariniuiuUtuut deelt h t val ende mede D L IwUikeling vin het betsJlngsverkeer met Kroaue gesclu dt v VM fieritjii Onder d reseüng vslkn aOt w IeritW cli vcrvHcbtlnKn eeeia1 Dm invoer iin M ma vm oorsprong uit het andera üi f dl idiu verwerking van beteekems hebbtn ondeigaan ar w i Nevenkoslen in Bet wederzljdsch goederenverkeer Veredelings n reparatiekosten Betalingen in het verzekeringsverkeer incl hcrvcraekarlimvavk m pttcbUngm SUB ultjedrukt In rt k rken KroaöJSSlKuTg JSÏ fc U bpoor en binnenscneti vasrlvrji hten iueMs 8 Jn Nederland o Kroatië ontstane binnen en zeescheepï arlkosten in tiM ku havenen kadegelden loodsgelïeii en derfemka mtgavw kwlan va tooi voorts sleepkoilen en kosen van opslag laatn en ijJJJ jj Kroatië ontatsn ujtfavan voor acheepapnnrtandeeting en benojZ B Immaterieele prestaties b v patent of utcursrcchtea Jicenlies Olmhuren 3 SS JournaMten leaaran kunstenaars aclirt v rs Rwalen en 10 Fnataenen u tkeertngen en betsUn n aan studeeraniën üttuaTewnah La en odcratcuningsbebllngen ïenais onderhouj Het wederzijdsche njet zakelyke reisverkeer Opbrengsten van vermogensbestanddeelen belegd in het andere land zooal leeningen bankcred eten enz winsülandeelen uit awdeelen en ndire dMlit evenals huren en paditen i ic eeinennag Koeraverlieien ontstaan ttmchm h t Hjdatip yan storting hi bet eene land van uitbetaling In het andere land i ne land j yooruitbeulmgen kunnen voonoover usantieel tn bijzonde e gevaUen worden Parucuhere compensatie z n In beginsel niet toefeïuan Vo r stiSngSi inMf ta een vergunning van bet Devlazen inttltuut te cCiimveiihue ïereJaeht i Bii invoer uit KroaUë moeten de ebrulkelttke clearingdocumenten aan a h mbtenaran worden overgelwd vi uiM iueii aan de douu Voor den export naar Kroatiè ts naast het e xporlcertificaat voor industrie uilvoermachtiBlng voor agrarische producten e vereUenuigseertlöcaat véSh i eeruflcaat kan op de gebnilkeM ke wO worden aangevraagd bfl d Centr £JL voor In en Uitvoer cq de betrokken LandbouwcrisiscintralM entralen Dia 3460 ta it E nomische rechter te RettercUm GOBNOB MET BBOCHWONMBK De conomtorte rechter te Hatterdam heeft veroordeeld tot 150 boete ub 30 togen Whtenjs den JS juigen bro U k u knecht A Broer te Cou £ wenenii het sctiteHioudet van brooabonficn van iijn patroon en het daarna vrrV ioprB van deie bpnnen De ÏTjange bakkersknecht H Olyerhoek wonende te Gouda die broodbonïien had gekocht en weder met win t had verkfx kre f SO boete of 26 dagen hechtenis I 52 jarige razig r D J Jansen tilt Gouda die broodbonnen had gekocht met het uitalUJtend doel deze bonnen weer dui der te verkoopen werd verooMieeld tot ƒ 30 boete sub i9 du heditenis Kaai lender bon Wegens het verkoopen van kaas zonder bon m Deeentiber J k ii tot ƒ 15 boete o 10 dagen hechteoij veroortleekl de 30 jarige W Eikelenboom WiUige Langerak De 43 jarige boter en kaashandelaar A den O uit Goode had in December i 1 kazen gekocht londer bon eo kreeg daarvoor een boete van ƒ 40 subs 20 dagen hechtenis Voor een soortgelijk distnbuliemisdnjf kreeg de 22 jarige kaashandelaar J W S van Leeuwen uit Reeuwijk sof boete stibe 2 dagen hechtenis Clandestien gesiaebt Zes maanden evangenisstraf werd conform den eisch opgelet aanden 38Jarigen veehandelaar G deJong wonende te Reeuwyk omdat hyop iaS S ite nbeT j l een schaap clandestien had geslacht Zes weken gevangenisstraf kreej Je B9 jarige landbouwer M Stolwijk wonende ie Hasfitrecbt die op 26 Sept i I vleesch had vervoerd afkomstig van een clandestden geslacht schaap Het O M haÖ 2 maanden gevorderd fen elfdo stfraf werd nadat ook het O M twee maaiulen had gevraagd opgelegd aan den 38 jarigen paardenhandelaar J M Dekker uit Haastrecht evenpens wegens het vervelenvan vleesch van een clandeatien geslacht schaap afkomstig Benxine londer vergunning I et O H vorderde 2 maanden gevangunjsstraf tegen den 32 jarigen N D Slooff leider van den distributiedienst te CXiderkerk aan den IJssel wegens overtreding van de Motorbrandstoffenbeschikkin 1940 Hij had zonder vergunning als distributieleider motorbrandstof verbruikt in Septen l er J l Koffie crvecrd Wegens het vervoeren zonder vergunning van een hoeveelheid koffie op 14 September j l werd veroordeeld tot ƒ 50 boete subs 2 $ da en hechtenis de 31jarige bedrjj Ieider W A van Dyk wonende te Gouda n Stielle ontknooping HET MEISJE DAT HA UI BONNEN KWIJT RAAKTE Een winkeiier te dezer stede kreeg een meisje m den winkel dat een paar boodschappen Tkwarn doen Het was voor die en die op de Spieringstraat zeidf spr en hear moeder zou wel komen betalen Enkele dagen later kwam het meisje weer wat koopen ze had echter geen bonnen en daarom gaf de winkelier niets mede Dfiar de moeder maar niot verscheen om te betalen ging hy op onderzoek uit en toen bleek dat die en die op de Spiering traat heelemasl niet bestond De aangifte bij de politie had het verrassend resultaat dat direct kon worden vastgesteld wie het kind geweest was Ifct signalement klopte precies met dat van een meisje dat kort te voren aangifte was komen doen dat op d Markt uit haar fietstaach de distributiebonnen waren ontviwemd Het was een 14 jarig meisjiv it Nieuwerkerk a d IJssel dat het den tweeden keer bij gebrek aan de bonnen nog eens bad geprobeerd bü den winkelier bU wien de vlieger de eerste maat zoo goed was gegaan N HONGERIGE RBIZIOER Tijdens het vervoer van Leeuwarden naar Gouda van een party Edammer ksias is ten nadeele van een firma te dezer stede één kaasje van twee K G ontvreemd N GOEDE HULk Uit de fietstasch van een groertcnhandelaar ui Waddinxveen i m de Boelakade een portemonnaie met twintig gulden ontvreemd Bij onder Of k van de politie bleek de dader te lün een 15 jarige jongen die den man af en toe hielp Ff ANMEER m Keaalo l oa r o mi Cüxasgasteo met Watt 01 Ha Watti Aaavaag 8 1S uur Thalia Tkeater Was ik maar nooit getrouwd met Paul Kemp Kathe Ton Nagy Albert Matt rstock Georg Alexander Lucie English en Grethe Weiser Aanvang 8 15 utir t Oct TM nu Ncd GSeref Xiemeeate Spreekbeun ds Joh van Welzen Zt Oct I V aar Renie Voordracht dr N Tinbergen e Leiden voor Natuur kundig Genootschap over J3e taal der dieren 2 Oct 8 ar Daalëi Cursus E H B O Oct 8 U mr KlebM Kerk Bübelbespreking ds H S J Kalf M Oct t U en nor Kaater van Koophandel Zitting ter voorlichting voor invulling vragenlijst voor handel en ambacht M October 3 s nur Kantoor distribntiedienH Inlevering van gedragen winterkleeding en wollen dekens ter verkrijging van recht om soortgelijke nieuwe artikelen te koopen 30 Oct 7 1S nnr Nienwe Schouwbiurg Opvoering tooneelspel Operatie geslaagd door N V JIet Residentie Tooneel 30 Oet 7 S0 Dur Leger des Hells Heiligingsdienst leidst J v d Veen 30 Oct tM nur VrQc Evangelische Gemeente Bu bellezing en bidstond 30 Oct 7 30 nnr Daniël Vergadering medewerkers en belangstellenden Evangelisatie arbeid Geref Kerk prekers cand A de root en B Rietveld medewerking van Evange lisatiezangkoor 30 Oct 8 our Daniël Bijeenkomst Federatie van Jong Hervormden inleiding zendeling Bijkerk over Evangelieplieht m Papoealand I Nov 3 6 nnr Central Postzegelbeurs Vereeniging van Postzegelverzamelaars G uda 3 Nov 7 nur Ons Pnoegen Ejjljart enkaartcoDcours voor leden der sociëteit 1 Not 8 nor Het Schaakbord Vergadering van Vereeniging van Poetzegelverzamelaars Gouda Nov 7 30 nni Reunie BijeenkomstVolksuniversiteit inleiding mevr W L Boldjngh Goemans over Nederlands nationaal leven en karakterin het verleden en heden met bespreking van drie boeken Nov 8 nnr Daniël Lezing ds H S J Kalf over De kerk een menscheneetster of Iets over de onkerkelökheid 5 Nov 8 9 uur Oosthaveo 10 Zitting adviesbureau Ned Vereeniging voor Luchtbescherming C Nor 7 nnr Ons Genoegen Voortzetting txi l eëindiging biljart en kaartconcours voor leden der sociëteit Nor 7 30 nnr KnnstnUn Bijeenleomst Goudsehe Zwemclub uitreiking pnjzen onderlinge wedstrijden iJaama opvoering 4 iyspel Mynheer wie bent u door J c onge Schouwspelers UITREIKING DISTRIBfrnE f BESCHEIDEN 9 4 nnr 3ebouw Daniël Uitreiking nieuwe boteren vetkaarten met inlevering der thans geldige kaarten aan hen wier geslachtsnaam begint met een der letters Donderdag K L M N VrQdag O P Q H S T Zaterdag U V W X Y Z ATOTBEKERSDIENST Steeda geopend des nachts aüéén vooor recepten Apotheek Dee Westhaven 14 ZaterdaLgB geen school OF WOENSDAG DEN GBHEEUEN DAG Evenals bet v Hige jaar zal ter besparing van brandstoffen aan de inrichtingen voor laga onderwas hier ter stede gedurende de wintermaanden in plaats van op Zaterdagmorgen op Woensdagmiddag school worden gehouden Deze regeling is deze week ingegaan f In het icdelQk peil van eea volkweerspiegelt tteh de offervaardigheid jegens behoeftige landfenooten Winterbnii is geen liefdadigheid meer een moreele pHcht van elk rechtgeaard Nederlander 0B GOCDaOBB CODRANP mOUIDB IS JA4B GELEDEN In de vergadering van doi gemeenteraad is de door B en W inge diende voordragt tot verfaooging van ƒ 600 op ƒ 700 van het traktement van een der beambten ter secretarie goed gekeurd SO JAAR jgELEDBN Uit ey advertentie Openbare verkooping te Gouda ten ovn staan van den notaris Qt C For tuyn Droogleever op Maandag 1 Nober des morgens te elf uren in het kofliehuis Harmonie aan de Marlet van de azünfabriek J e Bel estaande in een goed onderhouden gebouw met schuur loods en erf aan de Spieringstraat te Gouda wyk F no Ï4 met 11 staande kuipen bovot den grond elk van 7000 liters inhoud 2 kuipen in den grond elk an 4000 liters inhoud 3 waterkuipen eene machine en een paardenmolen s Nachk Uw kunstgebit OZOKMT Dal houói hel schoon en Irisch rl njicli fLcom 40 60cL M 1 M Biykofs den vericoopingsuitslag in het nimimer van J November werden koope de heeren § W van de Velde te Gouda en A J iW Smits tejpaarlem voor ƒ 2700 1 Ingez Med G 3643 7 15 JAAR GELEDEN Uit Hèastrecht Een stuk natuurschoon waaraan we toch al niet rijk lyn gaat verdwenen De Lizeweg waarop iedere Haastrechter zoo trotsch is de eenige beschaduwde wandelweg in onze gemeente zal een kaal boomenloos pad worden De fiere iepen boomen staan ten doode opgeschreven en met weemoed zullen we ze zien vellen Er zal een menschenleeftijd over heen gaan voor we onzen ouden Lizeweg weer terug hebben WERELDSPAAR0A6 opermo cn 31 October üenk om Uw inleg bij de STAOSSPA IRBANK OUWE S Ing Med O 3644 8 Kameraadscfaapsavond N S B N GEZELUGE BIJEENKOMST Men schrijft ons Maandag heeft de groep Gouda der N S B een gezelligen kameraadschapsavond georganiseerd in De BeursklolC waarop verschil lende hoogere runcticmarissen der Beweging aanwezig waren De zaal was stampvol en het verjoop van den avond was mede door alllrlei attracties uitennate gezellig terwyi er zooala gew oonyik daverend werd gezopgen Aan giften voor de W A ambulance in Rusland werd door de aanwezigen de som van ƒ 165 26 geofferd Het was een in alle opzichten uitstekend geslaagde büeenkomst HAAGSCaGBRECHTSHeF Het Gerechtshof te s Gravenhage heeft in hooger beroep den 36 jarigen koopman A B alhier die door de rechtbank te Rotterdam wegens het plegen van ontuelit veroordeeld was tot één maand gevangenisstraf vrügeisproken EVANGEUSATIEGEBOIJW jntANUEL TE ROTTEUIAU Aa Zondag heropening Daar er in Gouda en omgeving vele Rotterdammers zün komen wonen verzocht men ons het volgende be richt te plaatsen Het op 14 Mei 1940 verwoeste Evangelisatiegebauw Imanuel san de Boomgaarddwarsstiaat 13 te Rotterdam wordt a s Zondag des middags 4 uur weder voor ien arbeid geepend Duor vele vriendelüke handen is het mogeiyk geworden het gebouw weder in orde te brengen Het geheel ziet er keung utL In dezen eersten dient hoopt voor te gaar de heer W F Kkios van Gouda aud Rotterdammer diè vroeger de XtofT dezer v eniging is geweest I Alphen a d Rifn ECONOMISCHE RECHTER De stntf die imarder zal worden De Hoagsche economische rechterkondigde Dinsdag aan dat hy zwaarder zal gaan straffen om den zwartenhandel tegen te gaan Voor A v d Hoek uit Alphen aan den Run wildehy de volle maat nog niet toepassen maar het mocht voor hem toch nietmet een geldboete afloopen De verdacjite had negen vet en elf vleeschkaarten verkocht en dat vond de Officier teveel om met een geldixiete afte doen Dsarom vorderde hij eenmaand gevangenisstraf met bevel totonmiddeliyke gevangenneming Derechter veroordeelde conform deneisch Bergambacht U8CLDB VOORWAARTS Jaarvergadering In de jaeriyksche ledenvergadering van de IJsclub Voorwaarts herdacht de voorzitter het overleden bestuurslid den beer C r Stolker en het overleden eerelid den heer P Duheni Uit het verslag vaq den penningmeester bleeii dat in het afgeloopen winterseizoen werd ontvanl ƒ 1097 28 en uitgegeven ƒ 1053 60 zoodat er een batig saldo is van ƒ 4368 De aftredende bestuursleden de heeren A Oskam Czn M E Versteeg en C Züderlaan werden herkozen In de vacature in het bestuur ontstaan domhet overlyden van den heer Chr Stolker werd gekozen de heer H Bouter De heer P Stolker zoon van den overledene overhandigde hierop aan den nieuwbenoemde het bestuursinsigne dat zyn vader zoo lang en zoo graag gedragen had Het vischwater van de IJsclub werd verpacht aan den heer ö Broere voor de som van ƒ 37 75 De schaatsen en de rookartikeira bij gebrek aan sigaren thans tabakspijpen die jaarlijks aan enkele leden worden uitgereikt vielen ten deel aan K L den Besten en C Teéuwen elk een paar schaatsen en aan rf van den Berg A Bezemer W de Graaf J Ligthart A Oskam W P Oskam K Renes en P Slingerland elk een tabakspüp In de rondvraag kwam de negen dorpentocht ter sprake De heer Versteeg deelde een en ander mede over het in de vergadering van den IJsbond De Krimpenerwaard dienaangaande beslotene o a het laten vervallen van de wedstrijdrit Thans is er een voorstel ingekomen om deze wedstrydtocht weer in te lasschen Tot slot merkte de voorzitter nog op dat de cRib thans 286 leden telt ƒ 4250 GEWONNEN Gedeelte van U0 04t fai Bergambacht gevallen Op een twintigje heeft een inge etene de ƒ 100 000 getrokken De eiger van dit lot werd de gelukkige bezitter van een aardige som van ƒ 4250 De overige deelen van het lot waren niet in Bergambacht geplaatst BESLAG OP VEESTAPEL OPGEHEVEN Het beslag dat indertyd gelegd is op den veestapti van een veehouder uit Zitidbroek omdat ij van inonden klauwzzer verdacht vee verkampte is door den oificicr van Justitie opgeheven Dit wil in geen geval zeggen dat van een strafvervolging wordt afgezien GEEN VERH AAL V EREVENIN08H ÖJFDiG De burgemeester heeft besloten voor zooveel het personeel in dienst der gemeente betreft geen gebruik te maken van het recht tot verhaal van eein gedeelte der verschuldigde verevenirtgsheffing Deze heffing bedraagt 414 van het loon waarvan 114 op den werknenter kao worden verhaald Berkenwoude VERCADERING USChVK De heer J de Graat Jacu tot euelld benoemd Maandagavond is in café de Bruyn de jaarvergadering gehouden van de IJsclub Berkenwoudai Naar aanleiding van het bedanken ais bestuurslid van den heer J de Groot Jaczn memoreerde de voorzitter het vele goede dat de heer De Groot gedurende tal van farejs Voor de Vereeniging had gedaan Hy stelde de vergadering voor den beer De Groot te benoonen lot eerelid van de vereeniging welk voorstel mef applaus werd aangeno men De aftredende bestuursleden de heeren K M Hallinii en Ö D den Hoed werden beiden herkozen terwfll in de vacature De Groot werd gekozen de heer C van Vliet COLLECTE ROODE KRUIS De collecte voor het Nederlandsche Hoode Kruis heeft alhier ƒ 42 14 opgebracht Góuderak RETOUR Bij den landbouwer Koetsier is een vrachtauto fceladon met groentenkisten van den dyk gereden tot aan het bqerenerf Het voertuig kon op eigen kracht weer tegen de stoep naar boven rijden eESLAACD De heer J Verstoep Dzn slaagde a inde Technische Hoogeschool te Delftvoor het overgangsexamen civiel ingenieur met vrijstelling voor viervakken Moordrecht GEMEENTEWERKEN JtJTIEF Tarscheldena vken oedfekaard De commissaris djr provincie ZuirtHolland heeft het raad sbesluit van 26 Aupustu s j l tot wyziging der ge meentebegrooting 1941 goedgekeurd Dien engevolge zal fhangtol uitvoering van eenige belangryke openbare werken kunnen worden overgegaan verbouwing van het gemeentehuis stich ting van een gymnastieklokaal herstel der rioleerjng in de Stevensstraat en aanleg van een klein plantsoen by den ingang der Burgemeester Brandt straat Tevens eal eerstdaags begonnen worden met herstrating van Sliiislaan WestbuurLstraat Kerklaan BurgemeeKter Brandfstra t en Molenlaari Aan de slechte afwatering van de Westbnurtstraat en de Kerksteeg zal door aanie van een riool een Ifide worden gemankt Het is te hopen dat de maleriaal chaarsohfp aan de verwezenlijking dezer plannen niet fn den weg zal staan Het feit dat de betreffende iroedketiringen van den Algemeen Gemachtigde vpor den Wederopbouw verleend zijn wikt te dien aanzien gunstige verwachtingen In elk geval verdient de artivitei t van het ge meentebestuur alle lof Waddinzveen HAAesCBE GERECHTSHOF Smaad J T uit Maddinzveen kon bet blijkbaar niet te best vindon met zijn schoondochter althans hij had leeUjkc dingen van haar verteld D zoon van T was penningmeester van een vereeniging en nu had T verteld dat op zekeren dag een kastekort bestond en dat zyn schoondochter dat op haar ïeweten had De dochter nam de aantijgingen van haar schoonvader niet en diende een aanklacht in De rechter nam het geval nogal stevig op want de politierechter veroordeelde T tof jes weken gevangenisstraf van welk vonnis hü in hooger beroep kwara by het Haagsche Gerechtshof Er werden enkele getuigen over hef geval gehoord en daarna zeide de nrnr generaal geen termen aanwezig ie achten wyziging ie brengen in de opgelegde straf zoodat by opnieuw ze weken gevangenisstraf vorderde Arrest over 14 fagen ROODE Kams COLLECTE De collecte ten bate van bet RoodeKruis heeft in deze gemeente IS2 opbrachL mond en Klauwzeer De veeziekte mond en klanwieer nin deze gemeente nog met gewni Tol dusver zijn 42 gevallen uL gegeven rüSIE TA VEHEENIGDIOEll Dé vereeniging vopr lekenhunv plegmg en de beide operatiefondM stellen pogingen in het werk om ol 1 iXovember a 8 gezanaenlijk wwlzaam te blijven voor de met ingevolnhet ziekenfondsbesluit verzpkernnLplichtigen marktbericht VEEMARKT ROTTEKDAlf a Oct Beden werden ter veermarkl ui gevoerd 1978 dieren waaronder 1207 nml deren IS paartlen IS veulens 31 schawa J kaiveren 3H grask lveren Itn bokken en geilen g 3 0 kalntoelen 640 500 385 mrZ koel 0330 JSS vaarzen 400 370 2 pinken 310 42 l 0 graakalveren im Si De roer van graakalveren was korttt met r il gen handel en onveranderde prllan p M voer van melk en kaMkoeien waaltb korter met ati len liandel en de Ie kwalltilt leU lager in prijs verder moeilijk te li nii naven varekoeien aanvoer als vorige week met itroeven handel en iets lagere prfliêa Vaarzen en pinken aanvoer lete kleiner net luien handel en de preien van vorige vett waren zeer moeilijk te Jia hühaven KAASMAKKT BODEGKAVEN a Oct Aangevoeld 132 partflen Goudeckl kaas totaal MM stuka wegende 410 W Prjs met HU 1 soort ƒ 2 80 Je loort Handel vlug RADIONIEUWS BMiderdag M October ILVEBSUM L 415J H 4 Gram muzlek J Oditendgymnastielt 7 00 Granaofoomnuziek 715 Morgengchpiekken yo den boer 7 30 Gramofoonmuziek 7 45 Ochtendgymnaauek SUO BNO Nieuw berichten 8 a Causerie over het landbouw celeld 8 40 Gramofoonmuziek 9 15 Voor te hulsvrouw 9J5 Gramoloonmuziak 10 0 Voor de kleuters 1130 Viool en piano 121 Ënaembie Jonny Kroau 13 40 Almanak 130 BNO Nieuws en economuche bericht 13 00 Klaaa van Bceck en iiJn orkest en 1k enaemlbe Bandi Balogh M OO 4 har dli pianovoordracht en gramofoonmuzielt 16 Ot GramoCoonrouziek 19J0 Voor de zieken UM Cyclus De eeredienat der Kerk 16 20 Giv inoloonmuziek 16 30 Ollo Hendrik en ItlB orkest 17J1 BNO Nieuws econonusche en beursberichten 17 30 omroeporkest en solist lt 30 Spoit en Uchamelttke opvoeding UM Gtamofoonmuuek 18 00 ActucA halfuurtja 1 J0 Concertgebouwonkeet 10 00 Hult a puno 10 30 Gramofoonmuziek 20 45 Cautartt Het volkskarakler in ome Saksische Kieken 21 00 Gramoiooiunuziek 2145 BNO Nieuwsberichten 22 00 BNO En elache litzentMng zentMngJiatlona Features o the Neth lands of Voor de ouders 22 15 Omroep orkaat gemengd koor en loUiten o n 13 19 Planoduo opn 33 30 34 00 De Ramblars opn HILVEKMlIl n 9MJ M 6 4S Gramotoonmuz e 60 OchtendgymnastJek 7 0 © Gramotoonmu 7 45 Ochtendgymnastiek 8 00 BNO Nieuwsberichten 8 15 Gramoliieai muziek 10 00 Mbrgenwijdmg 1013 Gf foommulck 10 40 Voor d platteland o 11 JO G nt Labon en ma orkest en graa looamuüek U W De Melodlaten en solM 12 1s BNO NleuwE en economische berieSten 13M Salonorkest 1345 Voordracht 14 Amabileaextet en zang met orgelbegeie dM ISM Voor de vrouw 15J0 Zang met piai t eg cldlng en gramofoonmuziek 10 00 setteorfcest en gramofoonmuziek 16 30 Vo d jeugd 17 00 Gramofoonmuziek I J BNO Nieuws economische en beursbencsten 1 JO Orgelconcert IS 15 Causerie 50e lorg ook voor U 18 30 Zang met pianobegeleiding 10 00 Actueel halfuurtje 1 Gnunofbonmuzlek 19 44 Brandende k tlea causerie 20 00 Gramofoonmuziek 20 w RjuHotooneel 3100 Gramofoonmuwek 2ij BJ 0 Hleuwsberiehten S oe BNO ToeUaS ing op hef wecnnaebUbertcbt 2210 Avond wtJfSlng BeUle lenden sluiten om 15 SZ gramma loopt door alleen voor de H 2n Cenmlet ap HUversum I tot MM cf m versum n o S315 modem eömfc tircS tS FEUILLETON Nadruk verboden Huwelijk met 32 Nee laat maar Hendrik legt een knap blond meisje met een beslist arrtle tot den wachtenden Jongen Ik zaU iijn post lelf wel laten teekenen Ze pakt den stapel brieven en enveloppes 01 taat op Nick kijkt haar benijdend na Die heeft tenminste een houdmg Maar die heeft t ook al heel wat verder geschopt Erna de Suyter is privé voor meneer de Jong dat is de hoiSgste grniii welke er op de typekamer te ot veo u Zl Nfck beeft op één na den laagste stenottt ngn dienst KigenlU rachi liste in algemee om Je dood te cben al die onderacbeidin gm Allemaal bazen en baasjes ieder in ztjn eigen machtssfeertje en doodsbenauwd dat een ander er aan at lcnabt elen De hiërarchie op zoo o groot Kantoor i e moet altijd denken aan die oude verlaten van voor oorlogsche vors tendom jvmetjes AUeen het is hier nog Inge bijzondere waardigiieden niet van buiten aanzien Jakkes wat een gekke zin is dat daaf wordt niemand wit uit Hoort u eens ineneer Lamraers Ze is netjes opgestaan en naar hem toegegaan dat heeft ze tenminste al geleed Je ma nooit zoo maar van je plaats weg praten tegen iemand ie boven ie staat Moet Ik dat nare dictaat van meneer Wessels altijd letterlijk överoemen Het lijkt rnms nergens op Maar juffrouw Meneer limmera kijkt gechoqueerd Wat wou u dan doen Gaan verbeteren soms Hoe kttmt u er biJ Alsu maar zorgt dat u zelf geen foutenin uw stenogram maal t en dat uw werk er behooriyk uitziet zónder doorgeslagen letters en zónder radeeringen dan is het voldoeode Voor de rest iient u niet verantwoordeUlk O ja Dank u wel meneer De eerste veertien dagen De eerste mafind Hoe hoMt ze bet uit hoe raakt ze er ooit aan gewend lederen morgen om zeven uur afistaan Douchen aankleeden Ze heeft tenminste beiiooriyke kamers 1 is bet onwijs ver van kantoor Gauw gauw ontbijten soms boterhammen maken voor twaalf uur als ze niet thuis kan kome koffiedrinken De eerste dagen tran ze durft het letsen door het Amst damscbe verkeer niet aan Maar iweer is zoo prachtig en je hebt toch t zoo n schijntie zon en buitenlucht me die lange werkdagen dat ze het ei maar op gaat wagen Én eenmaSü over den angst heen zijn ze eenig die tochtjes naar en van kant or Ttisschen al die Kouderden andere fietsers tusschen al die andere jonge vrije zelfstandige menachen tnct een eigen levensdoel eigen werk en eigen inkomen Dat is toch wel fijn s morgens vooral Manr eenmaal bmnen ts het uit De tunnel ii naar de fietsenbe rgpl4ats de stcenen achtertrap van dm personeelingang op en dan drie hot achter de pekamer En de verschrMringa vudien langen dag De koele vijandigheidvan de andere meisjes de méér danhoogiiartigc onverschilligheid van dechefs ze voelt ze vermoedt achter datalles denzeltden grond de manier Waarop ze aan haar betrekking gekomen is Ik houd h iwoit en nooft uit denktje voor den zooveelstcn keer wanhopig als ze op een middag om vyt uur weer voor haar machine neervalt met acht ifgekeurde brieven Tn haar mandje Hali zes de bel Krrr krrr krrr de jalouziekasten welke dichtvliegen Precira mitrailleurs denkt Niek enhrikt zooals iedeien middag van bef Isch lawaai Kappep over de schrijftnachines een nkele collega die fwastig eeu groet mompelt weg ziin ze Nu ze alleen is zal ze misschien liiet zoo knoeien hei is af en toe niet ta harden liet lawaai En ie moet er als t noodig Is nog bovenuit kunnen telefoneeren ook £ n In alles went Maar ze zullen haar wel geen tijd l cn om te wennen Nng twee maanden dan is de proeXtud oal 1 Na een lichte auraeUng zei devoorzitter van de faculteit destttds inde gr ze oudheid toen ze slaagde voorbaar doctoraal Hier zullen ze wel heelenwal niet aarzelen niks boor t I oopt mis ze voelt het aankomen Hallo klinkt opeens een vrotdykestem Wat een ijver zeg Noodgedwongen zegt Nick maarze lacht De eerste keer dat er iemai als een gewoon mensch tot haar spreekt Erna de Ruyter klimt op het bureautje naast haar Wessels natuurlijk zegt ze Hoebekomt je het spelIetJeT Welk spelletje vraagt Nick sul Ik vind het hier niet veel van een spelletje weg hebben Nou de proefstoomerij dan Je begrijpt toch wel dat het er extra om begonnen is om het je zuur te maken n Soort groenloopen als Je tenminsteweet wat dat is Ja een beetje wel zegt Nick meteen liPlae la e Ik ben ook studentgeweest Al is het hem dat Nou gaat meeen licht op K D ander kykt opgetogen alsol ze inreldige ontdekking beeft gedaan a Je Ik dicht ook al dat W dat andere alléte niet km Ujn Hoe bedoelt uT vraagt Nick Dclee Moet ze nu opstaanf Die ander m ér dan zij zou ze vragen of ze tan do09 werken Och vlieg op lacht bet meisje Ik heet En hoor Erna de Buytej iJick Kftingt overeind Nicoline Censwaerdt zegt ze voi N dat is dat dan egt Erna Ig coniek En nu wou Je zeker w graag verder jakkeren niet Ja maar ik vind bet ook verwJW kclijk prettig om even te praten k Nick Zoolang ik hier ben t Z nog niemand eens gewoon met me ssproken Hoort er bU Allemaal l lf gramma licht Erna m f it wat hoeveel brieven heb je ue my maar een stelletje van dan bril Je er doorheen Prater vf i verder Dolgraag zegl N icroeugi wat buitengewoon J rvoHÜ