Goudsche Courant, woensdag 29 oktober 1941

WOENSDAG 29 OCTOBER 1 41 fe f I het N V gcbouw te Utiecht werd een verbroederlnp bUeenkonist evliouden der N SOAP en NS B wurby o a Ceneral KommlHar Schmidt en ir A A Mussert leMtfder NSB het woord hebben revo rrd De e refft ltn van f 3e v I n r Van Genecht i ir A A Mustert General KommiSiar £ tdbmidt Bugelbi cht commlsMris provincie Utr fcommer beauftr van den RUkscommliMfU in d prov Utrecht te dUtrlctsleider der N S B en Bioit wn Tonnin en Polygoon V d Werff EFFECIEIIIEUIS IMSTciOMI Noteeringen van 28 OC Prev e Gem leeaiagen V K t E A dam 1931 3 i MN Dito Ie 1837 31 ti MM s Gravenhage t 1137 3i Rotlerdkm 1 an 3 IM B Orr Z I 37 4 AaavnUtagen Hypotlieekbaakeii Fi Oron Hyp Bank Pd N Hyp b Veend serie K IVt MH WM ladBstr ndemeiouigta Bergh s en Jurg F v d l Obl Si s lOB Levers ep Mtl Obl 4t i m AANDUUIM Buk en Credlettnstelllogen A dam Bank aand liu IM Ine Bank dito IXH CBN Nederl Bank A 131 Hl N H MU 2i0 a Ron Bank Ver aand 143H Iflj Twentsche fl AA f IndDstr onderaemlngen j Alg Norit gew A SIS SIS Heemafaand M8 Jvt K N Hoo ov aamt l r Kon N Zout IA Lev Br en U C lOO c pr M7 N G en 8 r a tDS ƒ M Ned Kabelfabr dito 3 Rott O UU C T A I n Stork aand i 9U Ml TwOnstra Pref A Ver BI fb aand Ver P y Gelder I 148 Werkspoor A aand wuton F gew A anH auit aadelavereealglngtii Born S H M A a JOtH I Cr en H T R A M atl het lyden van den wonden strijder j aöht vmr he t welz ifn van een g eheelerger wordt Daarom liioet de hulp die aan deze menschen vi rleend wordt Ooovrlabt N v nmiHi i i n Mieuwaotad IMl Ni n d t ui da US r ia k n an BEK IWlUver 0111 4 mrk volt üt m luHiM t BNO uit l th pom Ram piano Va Voor It W jr ielal ïplano i kwes k 20M 21 llcil U t pro lK d 0 het Md jouX Ée lawel ICI er e pro j er ik E mgd ItfVENLARD kXiMUMiJN VOOR EN FRUIT tiSle Mil worden eterd k k n m n op Dinsdag ifi ÏTbltden een publicatie van 4 Si tie voor de pryzzen aantrzLSb de maximum prijzen fl r ea fruit worden va t H h t vooral voor de liuii d e pubUcaUe te lezen Sinptn en te helpen er de É Sh n bleek het AN P reking met den vertegenen dezen gemachtigde oorjaarsmaandpn lukte het t met de groentenprijienZ De langdurige koude I ï3 dat eerst in Juni de wlucttn an rf5e boobenoogst had vervdW te lUden van de droogte en Ï B 1 e ruwe weer Br ont7 vKuura in den toevoer en f I 3S pet vatï de groentenrli werd ojandeatien verhanJJfL prijïcn welke ver uitginLwfli if vast P5tplde maxima Timlat was overgegaan tot pu JU dp mwtimumpröien die l Liunient m r ling mogen bracht teelUKte het met iing van de huisvrouwen de WMndelarfn weder in het gareel f mi De pruren bleken 40 tot lilidalen toe de controle werd Snit kwam veel meer aan eiling en zelfs de boonen f r de vastgestelde prijzen wordt dat voor de dalenten de mai van 11 1 grossier en die van 30 kleinhandelaar vrij Igag nargps gelden echter te vMir irait waarvan de prijzen k t algemeen hooger zijn dan M Jaar En voor het fru t bljüpeBarges ruim voldoende te zijn 01 it gemiddelde handelaar die 01 11 en fruit tegelijkertijd ver f l i tt behoorlijk mee uit komt mndacht wordt erop gevestigd ikainiumprijzen voor de allerili kwaliteit groente en fruit gelia dat 75 pet van hetgeen wordt Wen daaronder niet blijkt thuis iMMKn zoodat daarvoor lagere t Jlenen te worden bedongen ifc Is de publicaties ireerge fceontriMe hierop zal worden verftL Getracht wordt een indeeling lët loorten te verkrijgen waarI lu het misbruik dat groenten iMt van weliswaar goed doch h allerbeste kwaliteit voor te f pr tn aan den man worden itht en eind kan komen Sigaren en rigaretten liii dezelfde bevoegde zUde werd jl l P venekerd dat sigaren en fltten nog geregeld in behoorlijke lieden worden vervaardigd al 1 ze niet bn den winkelier te i doch in verkeerde kanalen te ptai Men hoopt door toepassing pet prijsvormingsbesluit d i het Tiehrift behelzende dat men geen achterhouden om ze later I hoogere pryzen te verkoopen IJPM en sigaretten zy het dan IJiPKtte mate weder langs nor TMialen naar de geregelde roo geleiden Tevens zullen dem worden verplicht iedere f w verkoop en Wi voorraad awi den gemachtig M prijzen op te geven aiën ingevolge het Ziebnfil nd$besIuit WORBEREKKNING NIET TOEGESTAAN l t nd met del 1 November a s J lieffing vari premiën inge t Ziekenfondsbesluit deelt de kT voor de prijzen mede dat f severa niet ia toegestaan ik betalen premiebedrag j wwn voor de door hen verkoch urten tot uitdrukking te bren öe premiën moeten derhalve werkgevers zelf gedragen J J itcraard biyft de mogelijkiiZ werkgevers die van 7 S 21 de hen aldus opge to f tingen van dien aard fciu j e kunnen draIC b kelyken weg bij H tol instanties een Prusverhoogmg indienen anUoenbrand voor zieken en bevallingen è so n qas of K 3tti gen winter zuller SQen t stookaeizoen extra SV schikbaar worden ge fcjj r aekeE en daarmede gelijk v n extra vaste brand t eTf u en desge L C r e g van hun gaa C verkrijgen t f fén eenheid vaste gelykgestcld inet 75 M i w eieclriciteit öevalUngen kunnen extra VT Vin Z toegewezen Op ii c f diitnbutiesUmkaart PNieif ff wrene reikt de Disfci Swrh oen brandstofItMS het vakje F 2 v = van de n an een ruisje voor t r g ver iZ of levenloos Itan onk extra BUITEMUND roosevelVover de neutraliteits WET itrekkmg v i brandatoffen plaato vinden Op vertoon van een schriftelyk verklariBf van den dokter of van en Uitto w uit ket ngister v n den bur erllik o stuid wordt evene i jen rantaocB brandstoffen uitgereikt In dit geval w rdt vakje F 2 van de diatributijKaj aart van de moeder ▼ au een kniiaje voorziea Uitgebreider herziening geëischt President Roosevelt heeft nsa het D N B uit New York meldt ter gelegenheid van den vlootd W dei Vereeiiigde Staten voor de radio een propagandk redevoering gehouden WBirin hij opkwam voor een uitgebreidere herziening van de neutraUteitswet en vooral de commissi Dies verzocht Amerikaansche ktiopvaardijschepen ook de havens van oorlogvoerende landen te laten aandoen De koopvaardij zoo meende Roosev t moet de vrije hand hebben om Amerikiansrfie goederen naar de haven van Amerikaansche vr den te vervoeren D koopvaarden moeten door de vloot beschermd worden Roosevelt beweerde d F Amerika is faangevaUen waarbij hy vooraUzuupe lingen maakte op het incident met de Keamy Zyn eisch in zake opheffing van de oorlogszones voor Amerikaansche koopvaardysflhepen en de bewa penipg van deze schepen motiveerde de president verder met de bewermg dat hü m het bezit is van geheime stukken die naar hij betoogde van de Duitsche regeering afkomstig zouden zyn Het zou hier een doctmient betreffen Waarin geëischt zou worden Zuid AJnerika m vijf vazalstaten van DuilBchland te splitsen en een ander document waarm de afschaffing van alie godsdienst van Duitsche zijde geëischt zou worden Du plan zou dan behelzen de afschafifing van den Katholieke den Mohammedaanschen den Joodschen den Boeddistischen en den Hindoeschen godsdienst Tef ondersteunmg van zun eischen n zake de hulpverleenmg aan Engeland beweerde Roosevelt ten slotte dat Duitschlands bedoelingen niet alleen tegen Zuid Araerika doch ook tegen de Ver Staten zelf gericht zyn Wy zyn verplicht zoo meende hij onze rol te spelen by de vernietiging van het Hitlenanisme Tot slot van zyn propagandarede voor opheffing van de neutraliteitswet vermeldde RooseVelt het reeds door den vlootvoogd der V S bekend gemaakte bevel aan de Amerikaanséhe vloot om door eenheden van de V S te laten schieten op schepen van de asmogendbeden zoodra zy in zicht komoi nitsche politieke kringen er Roosevelts rede Met betrekking tot de rede van Boosevelt verklaart men in Duitsche politieke kringen dat de uiteenzettingen van den Amerikaanschen president aanleiding zouden kunnen geven tot groote vroolykAeid ware het niet dat de politiek van Roosevelt zulke ernstige gevolgen zou kunnemj hebben Als een toppunt van Roosevelts fantasie en een uitvloeisel van even krankzinnige als absurde waandenbeelden noemt men hier de bewermgen van den Amerikaanschen president volgens welke hy iets zou afweten van een Duitsch plan om ZuidAmerika te verdeelen en van Duitsche voornemens tot unificatie van de godsdiensten In een tweeden commentaar van Duitsche liolitieke kringen zegt men steeds meer den indruk te krijgeni dtrt de redevoering van Roosevelt beschouwd moet worden als het uitvloeisel van een bepasLld ziekelijke fantasie JSIen zie hierin een ianglomeradt van verdachtmakingen laster vervalschingen en veronderstellingen zooals er niet erger kunnen worden bedacht Men vr agt zich in deze kringen af hoe een staatsman die verantwoordelijk voor het welzijn van zijn volk en zich verantwoordelijk É rantsoen vaste brandstoffen Inn vervangen worden door een extra rantaoen gas of elec trieiteit De broodpnüzen SLECHTS ncSN OK VASTGKnrELDE PRUZEN SIAG VERKOCHT WORDEN Naar uit de praktyk gebleken is heerscht er nog eenig misverstand t B V de berekening van de prijzen voor luxewitbrood en luxe brood Ooor sommige bakkers worden vaak geheel te goeder trouw prijzen voor luxe witbrood gevraagd die veel te hoog zijn Zoo is het voorgekomen dat een groote bakkerij in Den Haag voor casinobrood 26 et berekende terwyl deze prüs in werkelgkheid slechti 20 et mag bedragen De gemachtigde voor d prijzen vestigt er thans de aandacht op dat voor luxe witbrood slechts een prys ni Sg wordy berekend die gelijk is aan den prijs voor volkswitbrood vermeerderd jnetjJLct Onder lu5f ritbrood wojflt verslaan brood dat slechts in vorm of bewerking afwijkt van volkswitbrood terwijl onder luxe brood verstaan wordt krentenbrood rozijnenbrood en dergelijke broodsoorten die ook in de samenstelling zichtbaar afwijken van volkswilbrood Voor Juxe brood mag een hoogere prijs worden gevraagd indien deze prijs voor het in werking treden van de beschikking ook reeds hooger was dan die voor volks witbrood In dat geval mag men den bestaanden prijs aanhouden vermeerderd met 1 et Ook is het nog niet voldoende tot allen doorgedrongen dat de thans gel dende broodprijzen vastgestelde prijzen zijn waarboven maar ook waar beneden men niet mi g verkoopen Het preekt dus vanzelf dat het geven van kortingen aan de klanten in strijd is met de bepalingen van de verordening Voor gestichten ziekenhuizen e d welke vroeger omdat zij groote hoeveelheden tegelijk afnamen een extra korting genoten bestaat de mogelijkheid een korting van beperkte hoogte te verkrijgen indien zü een voldoeB IÜ groote afname hebben en een verzoeirl richten tot het Rijksbureau voor de voedselvoorzieni ig in oorlogstijd te s Gravenhage De verkoopsprijzen van huizen en bouwterreinen EEN MAXIMUM REGELmG EN VOORBEREIDING In voorbereiding is een nauwkeurige regeling van de maximumprijzen cUe bil koop en verkoop van huizen en bouwterreinen mogen worden berekend Bij iedere veiling of overdracht van vaste goederen als de hicrbedoelde zal als grondslag voor de bep ling van den naximumprijs de brut h jrpriJ8 gelden Van dezen brutoprij l zullen de vaste op het perceel rustende lasten worden afgetrokken voor huizen dus behalve rentelasten en eventueelen erfpachtscanon een bedrag wegens afschrijving en onderhoudskosten en vervolgens zulen deze lasten met den nettohuurprijs worden gekapitaliseerd ter bepaling van den maximumprijs waarvooF de verkoop mag geschieden Aan de betrokkene zal gelegenheid worden gegeven zich te voren op de hoogte te stellen van den officieel bepaalden prija zoodat bij de transactie daarmede rekening kan wonlen g ouden V Moskou valt reeds sneeuw Bij Moskou valt reeds sneeuw de winter staat voor de deur Dat w A dus zeggen dat de nood van de getroffen burgerbevolking nüpender wordt dat intensiever worden Daarom zal het arbeidstelRein van de Nederlandsche ambulance vergroot worden Maar daarom zal het ook noo halfrond tot zulke ongehoorde beweringen zijn toevlucht kan nemen tenzij hij om eiken prijs zijn volk in den oorlog wil storten Men vraagt zich ook af of een volk als het Amerikaansche elk vermogen om te dig zyn dat deze ambulance wlkomegJigJ eïï mTê oordeelVn rëld zöözeCT heëïts geschreven dat het d uitIatingenS an zijn president voetstoots aanneemt xZooals reeds aangeduid moeten de beweringen van Roosevelt over de aanwezigheid van een Duitsch plan om Zuid Amerika te verdeelen tn over het beweerde voornemen van Duifschland om alle bestaande godsdiensten af te schaffen naar het rijk der fabelen verwezen worden Men zal gelegenheid krijgen en aannemen om zich onder andere met deze beweringen ander bezig te houden beslagen ten ijs komt Het IS uw plicht Nederlanders daaraan mede te helpen opdat straks gezegd kan worden dat Nederland niet achter bleef toen het ging om in nood vèrkeerende mede menschen te helpenl Wie snel helpt helpt dubbel Stort daarom nog vandaag uw bijdrage voor de Nederlandsche ambulan ce op girorekening 87600 Nederlandsche ambulance D i Haag Koninginnegracht 22 ADOLPHUS Verlenging verblijfsvergunning vreemdelingen De mlisaris van paUUc deelt mede dat de vreemdelingco wier verkiOtsvcrgunning per 1 Nov a 5 afloopt sieh Maandag 3 November tusschen 10 ea IS nar voor verlenging der verjun iag aoetoi aMldca aan het Bnrean van paaUt ia CbMw Artt Legi De executies te Nantes en Bordeaux ZniXEN H AARSCAUNLUK NIET DOORGAAN De correspondent van de N R C te Berlijn telefoneerde g steravond In DuitscMè politieke kringen is men van meening dat uit het feit dat de executies ia Nantes en Bordeaux niet zyn doorgegaan en daar sprake is van een onbeperkt uitstel de conc usie kan wojden getrokken dat deze executies in het geheel niet zullen plaatsvinden ook als dé daders van Nantes en Bordeaux onvindbaar blijven indien zich in de komende dagen geen nieuwe gevallen van terreur Jegen leden v n de Duitsche weermacht voordoen De Duitsche militaire bevelhebber generaal von Stulimagel heeft dit besluit waarsehijniiHt genomen in overeenstemming met de Duitsche politieke autoriteiten in het bijzonder met gezant Abetz welk besjuit door de regeering te Vichy uiteraard ten zeerste is begroet Angelsaksisch program voor Tsjoengking GROOT OFFENSIEP IN HET VOORJAAR De Nitsji Nitsji Sjimboen mueldt uit Sjanghai dat Engeland en de Vereenigde Staten een uit vier punten bestaand program hebben opgesteld waardoor het militaire front van Tsjoengking tegen Japan verstrekt moet worden Onder leiding van Engeland en de Vereenigde Staten treffen de strijdkrachten van Tsjoengking toebereidselen voor een groot offensief tegen Japan dat in het aanstaande voorjaar moet beginnen Engeland en de Vereenigde staten aldus het Japansche blad willen de Japansch Amerikaansche besprekingen niet rekken om redenen van vriendschap maar om tyd fe winnen en het anti Japansche fr mt van Tsjoenking te versterken Het program dat Engeland en de V S thans aan het bewind van T ioengking hebben voorgelegd zou de vol gende vier punten bevatten Een inwendige zuivering in hetleger van Tsjoengking Regeling van de geschillen tusschen ïpjiang Kai Sjek en de communisten Verbetering van den militair belangrijken Bi maweg alsmede versterking van de gemotoriseerde formaties van Tsjoengking Reorganisati en versterking vande luchtmacht v n Tsjiang Kai Sjek DE DUrrSCHE UNIVERSITEITEN Naar van bevoegde zijde wordt medegedeeld zullen de colleges aan de Duitsche universiteiten in het as wintersemester eerst op 18 November beginnen Inlichtingen hierover verstrekt de QüitSche academische uitwisselingsdienst Den Haag Waa sdorpefweg 12 Besprisorny Zoo noemt men de zwervende kinde ren in de Sovjet Unie Deze kinderen het resultaat van de ongelooflijke wan toestanden in het paradijs der arbeiders en boeren zwerven rond worden misdadigers van de ergste soort zonder dat er iemand is die er ziclt iok maar iets van aantrekt Besprisorny Dat zouden ook uw kinderen geworden zyn indien er geen Adolf Hitler geweest was die nog juist op tijd ingreep de horden y n Stalin terugwierp en vernietigde Nederlandsche nationaal socialisten gingen Terwijl u dit leest strijden duizenden aan het Oostfront Zij zetten hun leven in terwille van ons volk en land Zy vechten opdat Nederland zijn plaats een eervoile plaj ts krijgt in het nieuwe Europa Zij vernietigen de bolsjewisten opdat uw kinderen inplaats van besprisorny te worden een gelukkige toekomst tegemoet gaan Bedenkt dit landgenoot Vraagt af of u het kunt verantwoorden hier te blijven instede van uw plaats in te nemen in de gelederen van het legioen U kunt dit niet verantwoorden ü behoort schouder aan schouder te staan met de Nederlandsche strijders in het Oosten u behoort u aan te melden by het Vrijwilligerslegioen Nederland Koninginnegracht 22 Den Haag DEBONNENLIIST W OCTOBER T M 1 NOVEMBER 41 4 brood 4 rants brood of gebak 4l 4 brood rantsoen brood of gebak 41 vleesch H rantsoen vleesch of vleescb waren 41 vleeschwaren 1 rantso vleescb of vleeschwaren 41 melk I 1 lite melk 41a aardappelen f liter melk 41b aardappelen kg OCTOBER T M I NOVEMBER algemeen 1 kg suiker algemeen 2S0 gram koffieiurrogaat algemeen SUO gram jam 124 125 126 127 algemeen elk voor 1 rantsoen bloem brood of gebak algemeen 250 gram havermout algemeer 250 gram gort algemeen 100 gram vermicelli ofmaizena 131 132 133 134 algemeen elk voor 100 gram kaas D en E rijst voor kinderen tot i met 3 jaar 250 gram rijst 14 OCTOBEB T H 1 NOVEMBER 39 40 boter 250 gram boter 39 40 vet 258 gram beter met reductie 39 van de vetkaart 200 gram gesmolten rundvet 1 OCTOBER T H 31 OCTOBER 13 honden groep 1 II 10 k g groep 111 8 kg groep IV 5 kg groep V 4 kg groep VI 3 kg hondenbrood 13 katten 1 k g kattenbrood WAT IS EEN RANTSOEN T BROgu 100 gram brood GEBAK 7S gram bapchuit wateu blKUlta koekjea óf i40 gram ipcculaas koek M 300 gram cake ai to rara gevuld fclaüi korsteebak 61 SOO gram gevuld groot kontgebak of 600 giam taart gebakjea l L OEM 70 gram urwebloem meel rouob oem meet caifrtlzcnd bakmeel RIJST 23 1 gram rttst ruitemeei blocn gries gruttemeel Igemengd meell HAVER OUT 25 J gram Havermout vlokken bloem aardappelvlukken GORT 260 gram gurt gortemeel snitten VERMICEU I too gram rermlcalU macaroni spaghetti IhlAIZENA luo gram maizena ago aaraappelmeel Of tüO gram setmeel verwerkt Ir juddjngpoeder of puddinesaaucpoeder VLEESCH 100 gram vleesch gewicht ai been Inbegrepen VLEESCHWAREN IS gram gerookt of g kookt vleesch Of 79 gram gerookte worst oonen AriOO gram gekookte rbrstaoortan ót 135 gram leverarttke en tongcnworat nierbrood öt ISO gram bloedworst AM soa gram tam siroop boning au Andere distributieartikelen KSANDSTQFFEN 06 KF geen anthraciet t m 30 November 01 t m M H K branrSU t m 31 Dec 05 t m 07 H K id t m 81 Jan 08 H K alleen turf t m SI Dec 01 t m 11 CV t m SlBec 12 t m 2 CV t m 31 Jan Ie Vm 4e per brandst t m 30 April Se t m Ce per brandst t m 30 April P rTROLEUM O M 8 October tjn 27 Decembervoor keukim 2 liter 8 en T 1 12 October t m 22 Novfcmber 2 liter peuoleum voor verlichtingsdoelelnden SCHEER EBP J textiel Urn I Om 1 rantsoen ZEEP 120 algemeen ea C aecp van zeep kaart P en Q tm 31 October 1 rantsoen KcRK EN aCHOCL BEROEPEN BENOEMIN6EN ENZ Ned Berr Kerk Beroepen te Terwispel fit J M Roelofsen t Pttigjum en ZUrich te Brltsum Fr ds P A Stapert te Ruinen Dr Bedankt voor Dalen ds P N KapteOn Jr te Schagen Aangenomen naar Noordwol de cand H N Bierman te Voorschoten R K Kerk Op 74 rigen leefttld la te Slttard H Rongen pastoor te Stein over Afweer leden Xn len ouderdom van 6 Jaar overleed te Horst L C Kotermans pastoor te Merink Afscheid bevestiging en lattede Htéal Herv Kerk Ds F M Kooymui te Auslerli r die het beroep naar Bussum Evani Usati aannam doet op 7 December a s Intrede te fiussum Cand P W van Artiel voorganger der VereeAlging van Vrtjl Herv te Hengelo die het beroep naar Sdam aan nam doet op 30 November aldaar ztjn Intrede ravenhage I 1 37 Ji i Ijerdkm l n J WS5 m Ned Berr Kerk Aangenomen naar Gaast en Ferwoude cand C W Wagenaar te Leeuwarden Beroepen te Oterdum en Reveekes ds S H de Groot emeritus predlkant te Blllhoven MtJnbéowoidcniemlBgm Bil My Ic rub A 6 3 RclieepvaaitaiaataelttppaeiL NIev Goudr A Siii Mi Oostaee A Mi Dlmaco I BtJenkorf A W IM Spoor en Tramwegen Dell Spoor A IJt atM Prolongatie H tM ACraiVE FONDSEN Staatdeeningen Nederland India 40 Ic lOOO 4 VM lUm 40 3e 1000 4 lg 9B 40 bu iMi 4 looX igoM ioi m 1S3B rtOOO 3 31 i Rfi KN S3lt A IndBstrieën Alg KunatztJde Unie MSH MTM 147N 4 M Caivé OUet C gtw Ultt UTlt U 4 1UN Fokker 211 ïll Lever Bros en Unl HIM IW IMn JMX Ned Ford Aut 820 Pbillpa G B V K tli XK Vt Vt Dito Pref w A MMi Dtv n Oost Borneo MQ A HD P t OndaraemIBga Oord Petr tod UU a Aand JBH Kon Pctr Mtl idem 816 312 SWM aiM IcheepvaartmaalackapMea HoU Am LtJnAand 14ll 144 i48M 14 Java Chlna Japan Ltin Idem 170 m Ned Scbeepv On ld au 3 3Mk aUM SnUerondamemlageB Handelav Amst A 477 47 470 431 Ned Ind S Un ld Mb Mi4 Ver Torat C M l9ft W0 A i S I38 i JB IMM lalnkaoBdaiaamlagaa DelivBaUV Mi A Z74 I7UM MM DellMtJ fWM C A V Idem auBH go 8ti6 aetM Senembab Mt Idem so 26214 BBbkerondcmemlntaik Amsterdam 30b 903 304H mj R Cult Aand Dell Bat B MO ld M BEURSOVERZICHT Met zakenverkeer op de effectenbeurs te Aibstredam was over Eet Alckn cn vaa eer kalinen urd £ r wei vr wel keen Intfttattef en de mtrki h d een traag vérloop wiorhtl d koersen mecrendcels nieV veel vonchUden bU die van gisteren en de prt sb we lnf onder beursiijd onregeïmatig was Het ni eirt In het oog vallende verschlïnsei was de zeer drukke affaire die zich ontwikkelde In d 3 2 obligation uit de nieuwe staaLsleenlng Overeenkomstig de verwachtingen t ewooK de koetK ilch heden bendeen den InschrtJvingspiUs maar hel disagiu was toch niet groot Hij de opening werd gehandeld tegen 96Vh en daarna bleef de koers xich tmophoudeJIjk bewegen tuwchen Wi g en 86 4 welke pryj ongeveer in overeenstemmlnijt was melde t vattingen welke men dienaangaande had gekoesterd Tot bet slot toe bleef de handel in dit fonda een levendlK karakter dragen De Duitsche markt was stil prïjshoudend De iocalc aandeelenmarkt was rtll la Zndt sche cuituurfondsen was weinig te doen De scheepvaartmarkt wta stil NederUndsch Sche pvaart unies rangperden tusschen l04Vt en SOfi Voaricn te s lagor Ingeuet liepen vervolgens op tot het vorige slotpeü Enkel minder eanghsre stukken waren Icta lagcf De affaire In Induslrleelen was van bèperlrten aard Ioor iff nd n meert ndeeJ luger De mlmder conranfe soorten waren zévr tü h maar prljshoudend Voor Indlsehe tramwegwaarden bestond geen ualmo Prolongatie