Goudsche Courant, woensdag 29 oktober 1941

WOENSDAG 29 OCTOBEi sommige soorten bonbons ook mi vallen en is de productie van aa verminderd Maar laar staat tegeooi dat wij de bonbons die au o even heerlijk zijn als vóór den ooriJ nog kunnen blijven maken Proeft j maar eens Is U een doos Victooi bonbons hebt kunnen koopca in Victoriabonbons die er zijn die zijn fijn fit weennfl Divis nog Bif den wederopbouw vas het normale zakenJeven la adverteereti een der macMlipte hulpmlddeleb Vicima Bmhtia iBm ttrfakt Hrhj aehte 0X411 en vo da iBCeno ranin inhl varbo H vijand In heeft uUe aaivati lenon stoot rema Sterh tnlgen Mosko Op den venlef van de GMI die daget bbij U aan de deur koml kunt U volkomen vertrouweol Als U geen bon i Mi heb levert l prima UpietMa voor Uw ffleltai ontvangt U de luiste hoeveelheid MELl DE MtMWN In aanv IWlcht a M MMmmnairtiprIl In OoiUa Per kw iiii per insMd fO lt per ï bSten Oonda 1 et tm per post per kwartaal fW MrartsntietvM I 4M els U0 rik l fOJU BMMPodea BMi l 3was l 8I aÜMrtl Bfl oveiinlcoingt Mttsen ZstcrdsfB kleine ia de kwsrflesniW regels W J 0 1 MtatoumFoetta 0 3M8 130 h 8c AoVERTENTl l tetetoniacd f M ll l l wwim a aangenoBias van deiioi Advtrteiitiiii ImMiii M km HcMm bdaMide het den Heer tot mm oot 4rae held M en feortttowiige docb trattige sickt la een der ZMimliidiM Ie Utrecht van out zttdé wêf te ncmea onicit geiMden Man eit Vader OM Heer HnBHIKUC VAN MMHUMMH In leu ouderdom van 52 jaar H J j v8a BRUINESSEN0 TeiBpeiman HENORIKA Frans en VerlooMe Gouda 28 Octol er 1041 Vrouwetteeg 25 Liever geen Ijccodt Geen bloemed De teraardebestelllng zal piMts hebben Zaterdag I November a op de Alg Begraafplaatt te Oouda pl m 2 45 uur Vertrek vanuit de rouwfcimer Blauwitraat 19 pl m 2 uur Nederlandsohen Ariielilwltoiist De Bnrgemeeater van Oouda maakt bekend dat opVHNtaa7N v fc P a mv Ik tfHi0kmm nam tn o W al l a tiMw ii dor T B C lilWI B OoMiia a 80 een geBeeskmuHk onderzoek van gegadigden voor vrijwilliger bij din Ncdcritmtacbeii ArbwUdieost zal geafhlcdeii TQdens dÜ onderzoek zal bovendien gelegenheid bestaan zich aan te melden waarna men oogenbiik Jtel k gekeurd wordt Zij die reeds eerder een formulier hebben ingevuld doch nog geen oproepmg voor keuring hebben ontvaogen kunnen zich eveneens rechtstreeks ter keuring aanmelden OOUDA 29 October 1941 De Burgemeester van Gouda LIERA O 3653 31 Door particulier te koop gevraagd O 3658 3 Postzejelverzameling Bffcven met omschrijving onder no O 3649 bureau van dit hiad 5 Na een kortstondige ernstige ziekte overleed heden mijn fellefde Broeder en medermant de Heer H VAN 8RUINESSEN Na een aanKename samenwerking van meer dan 20 laren valt dit verlies mij zwaar JW M VAN BRUINESSEN Schoonhoven 28 Oct 194t Oude Haven 18 Staatsloterij Begin van den verkoop der luten Donderdag 30 Octobsr Begin der trekking 24 November De Collectricê Mevr KLEBER VAR DER SLOOT ü 3657 16 CRABETHSTRAAT 13 Telef 3563 OIrp No 37851 O 3648 15 VERLOREN BOTERKAART iMaand tuaschen Boelekade en Klei wegstr t IH en 2 uur Tegen bel terug te bez N Haven 87 alhier O 3856 5 van Sehildcr cii enz e a vf rkdD van O HARKINK Expositieschip Bleekerssingel b4 Ter Gouw tot 9 Nov DagelQks van 10 5 en 7 9 toegangsprijs 10 cent Maandag Woensdag en Zaterdagavond LEZIMG over jMl odtHonn a weien der atodeme kuwM Toegangsprijs 20 et Q 3655 24 OrnCIEELE PUBLICATIE VAN HEt DEPARTEMENT VAN HAKMi NIJVERHEID EN SCHEEPVAART OISTBrnUTIB VAN TIXTIELPRODUCTEN InwUuUBf van oBtvantitbewUnn voor soarmfen kleedlnsatnkkeii tegen puntcntoewUzliifeB Ooor luadelareii De Secretarls Geheraal van het Departement van Handel Nijverheid en Sctieepvaart maakt ten aanzien van de Inwrsseling van ontv gstbewijzen voor gtótMgea wlnterkleedlng en dekens tegen puntentoewi zlngen door handelaren net volgenae bekend De handelaar dient de btl hem ingeleverde ontvangstbewijzen te verantwoorden op verzamelstaten Na opzending van deze staten aan het Rijksbureau voor de Distributie van Textielproducten door den Handel Andries Bickerweg Z te s Gravenhage ontvangt de handelaar hierop een Punten toewijzing pp Verzameistaal ten tiedrage van jii irde de beltt van de normale de andere helft heeft hU eds Verzameistaat pun ten waard van de verkochte artikelen van den kooper ontvangen Tegen Inlevering van deze Puntentoewijzint op Verzamelstaat bij den Distributledienst OQtvangt hy hiervoor puntencoupures 3454 32 LEVERING VAN TABAKSPRobcCTEN AAN IN OBOEPSVEBBAND OPTREDENDE SUITSCHE MILrTAIREN EN OF DCITSCHE AMBTELIJKE INSTANTIES Het R ksbureau voor Tabak en fabaksproduoten maakt het ondervolgende bekend Aangezien Itet is gebleken da in enkele gevallen fabrikanten grossiers n detaillisten in tabaksprpducten zich niet hebben gehouden aan het verbod aan verzoeken tot atleverirtg van tabaksprodurten van in groepsverband optredende Duitsche militairen en of Duitsche mbtelyke instanties gevolg te geven zullen op verzoek van de Duitsche Autoriteiten zij waarvan la aebleken dat zij het verbod tot aflevering bobben overtreden van verdere aflevering van tabaksproducten worden uitgeschakeld zpodat zij hun bedirljf zuUen moeten sluiten Hieruit moge blijken dat gestreng aal worden opgetreden tegen het verbod tot aflevering zooala dit dd 16 AprU I In het bericht no 162 van het Rakabureau voor Tabak en Tabaksprotlucten werd medegedeeld Hierbij dlënt te worden aangeteekend dat de destijds gemaakte uitzondering voor de Dfdtsche politie is komen te vervallen zoodat vanaf heden ook niet meer ma worden geleverd aan In groepwerband optredende Duitsche politie instanties Zij moeten zich evenals de overlie Ouitache militaire en o £ ambtelijke Instanties wenden tot de RUstungslnspektlon Nlederiande Abteilung GewerbUoKe Wlrtachaft Oruppe Tabak Carel van BQlandtlaan 3 s Oravenhage tel 183S10 toestel 78 Indien deze instantie op de aanvrage gunstig beidlikt geelt xn em Bescheinigung af welk door de aanvragende instantie aan het Bllksbureau dient te worden gezonden betwelk dan maatregelen zal treffen tot uitvoering der levering Op B seheinlguageii al faven door een andere instantie dan cte bovengenoemde RQstungslnipektlon mag evenmin worden afgeleverd MA dient de tt houder s van dergelijke Beeeheinignacm eveneens naar de SOstungalanMktlan verwllzeB Bovenstaan verbod tot aflevering geldt niet voor aankoopen door Indlvl dueele leden van de Dultsehe Weermacht en andere Duitsche instanties voor sever den aimlmopea Im de gekrolkelike afaeUnm klQm pet Iwvanglaande wordt nognuuda u ul Idiuk l t e l Bfc verzoek van de Mon medegadcMd Uvertredlag Mdt avermildelllk tot slaltl Voorts WOTdt de aandacht er op ge w stjgü dat bV da Kamers van Koophandel n ralirieken edrakte exeraBlaren van borüftt no m van hot Rtlksbureau voor Taibak en l bakspnUaettB gratis z n te vortcrtjgon waarin Mt bovenstaande soowai In het Nederlandaeh als tn het DnttKih Is vermeld ManghAhenden X nlot In het bout tljn van oen ea eiiiï dam van dit wrieht worden In huu olgan kolang aangaraden een exemplaar by de betrettaido Kamer van Kooptiandel en Fabrieken aan t vngen opdat ill dit BV ovmtumle voorkomende vallen kunnen tooneii 3453 68 OFHCIEELE PUBLICATIE VAN HET DEPARTEBIENl VAN LANDBCKJW EN VISSCOERU MM 2l 12SS 2 ï V Departement van Ijudbouw en VIssoherQ 2KKL te2i 5 LT 5tf t m ar IMX onder meer de volgende voor ttrU mbetBrt end de teMt van tidaboowgewassen zullen gelden SrZ E JÏ 21Ï 5ïSB ege aantappelen zoowel onder HSLaL ff 25JSï2 E L zonder een daartee lnW vwSüÏÏr Moenten en rmltoeBtrale verleende teeltvergunning P i V Sartouwtoeltvwfunningen Wüven gekilg voor IM SSSSeS SSStSnï SS JSl Sw fSL J Jli SSlLSt l komkommer tomaten boonni HMojnM ven at perziken In kasaen serre en warenhuUen zooïi ÏSSïnSLj I C ÏÏ S Is verplicht Meraan een voorcultmir te doen SS i Ji2ï 5 P n 1 raapstelen bloemkool peen tlil u radö of bosaeldera hSi S M 2S J ïiïf komkonmera tomaten meloenen en tvmnJtmt worden begonnen iSUSw jSl t f S JSi fci eeltka en U In een zoo beknopt rnogem rtumte ér 1 Maart 19 toegestaan 5l 5S5 g Mgd op de voorteelt van koolrabl zoo v I jow d en andere teelten ab bl technische moeiI jkhed betretSïïSi ïf voorlichting bekomen bM de IMkatuInbouwconnilenten voor telers van bloemen onder glas dl voor 1M2 een gedeelte vm hun gtt met warmoeierilgew a n moeten betelen gehien veneeds bovenstaande bepalingen B Teelt kende grend 1 Door aangeatotanen A en of K kan voor IMl een bUzonder teeltvergunning voor varmoe rt gewassea en voor vro e aardappelen worden togevraagd P aanvregen moeten tuMchen 1 November en 1 December IMl Swdjn aigeldned bH de Provinciale Landbouw Crlata Orwmlietla aM 2S55 JT noodige tormuliaten voor deae aanvngaa wrIn gbaar zullen mn Voor IM tal seen oentiacttaett ocdan ta laan 349S 8 OOK QOUDSCHC VEREBNIGIIia voor GEII1C8 HEEL on VERLOSKUNOME HULP KANTOOR WESTHAVEM 21 22 ingevolgs h t Zlokenfohdssn Becluit dot op 1 Nov in werking froodt ii ons kantoor iodoron werkdag geopend van 9 1 2V2 an 2 5 yur Namens hef Bestuurt JOH AAULDER Voorz oA A I DE MINK Secr Victorientje is er niet alleen voor de biscuitjes ze kan ook nog op iets an lers tra eeren I Op bonlx ns U weet toch dat Victoria naast baat biscuitfabriek ook een heel groove chocola fabriek heeft Oc vind het alleen zoo jammei dat ik niet zooveel op bonbons kan ttacteeren als ik zelf rel zou willen zegt Victorientje Wij faioeten nu eenmaal heel zuinig zijn Daarom zijn a 36 1 so BBNOODItiOHEUEN 1 ei 6 eetlepel water Ui gr niUeer 1 lletchje Dr Oetker rum aroma fleechje Dr Oetker citroen aroma een weijiig xout ns gr bloem tS gr Dr Oetker cuêtardpoeder pakje Dr Otth bakpoeder Backin 75 gr ftjn getvreven vUbrood 1B5 gr geraspte rauwe wortelen Dus tUchls ééri el en geen boter ol vet BISCUITS BEREIDING 1 Klop den eierdooier met het water kreektt § tot schuim blJ voorkeur met een roede en voeg langzamerhand 1 4 nn de aulker toe Blijf slaan tot een dilclee cr ftw e aehtige maesa is verkregen Werk door deze crème de smaafcBteffen Klop het eiwit stUf en voeg er onder voortdurend laan langzamerhand de overige aulker aan toe Het elwtt moet soo atuf sUn dat een daarin gegeven mesanede slchtiMar blijft Doe dit nu op de elerdooier créme en seaf daarop het net ouatard bakpoeder Backin gemengde bloem Voeg er het fijn gewroven witbrood en wortel bij Werk allea voonlchtlg slet roeren I door de crime en ddl bet ia en met vet bestreken en met pepier beldaeden cake vorm BAKKBNt Dadelllk bukken ongeveer H minuteii Mt matige hitte De cake na het balken bestuiven met vat poedersjilker Doctor Oatkar s Bakpo BAKPOEDER Sackin GRATIS O 3645 120 Te huup gevraagd Rotlerdamsch gezin van 4 personen eemeüb ol ongeiReub biiiers met keiiken ef gelnel his direct bij spoorwegverbinding Ook bereid groot of klein hais te koopen Aanbiedingen onder No Q 36S4 bureau van dit blad 14 PUBLICATIE VAN DEN COMMISSARIS BELAST MET HET TOEZICHT OP HET ZIEKJ NFONDSWEZEN MAKEN MEVR OlFF VAléBOVEir 8E6INT6N0V A S NAAk jmm amus HoAU al tafMchrtvwt oer dana MKlf l i nmm onw 4l t tcvmi panta sri ketparaal Na tDnMf van 1 1 Jt op puwriJMddf 4M tM ém NcdarianAdmt Omroap wvM t U y Sn pa tiuy puranaip Mar m im M l a S a c ih tMMiar a varder alk waek iwtkoailiwiku mat b chrl vl f Duur n dan okmi M wekan Krachtens besluit van den Secretaria Generaal van het Departement van Sociale Zaken hebben de nav olgende instellingen met ingang van November as een voorloopige erkenning en een voorioopige toelating verkregen m den zin van het Zlekenfondsenbesluit Deze fondsen welke derbalve de benaming Algemeen Ziekenfonds zullen dragen zijn gerechtigd tot de opneming van liaden die Ingevolge de Ziektewet verzekeringspUchtig z n Het gaat hierbtl om de navolgende fondsen 1 Algemeen Ziefcenfonda voor Kampen en Omstreken VloeddUk 138 Kampen S Ziekenfonds Werkmans Voorzorg Tj H de Vriesstraat 30 Harllngen 3 Centraal Ziekenfonds Ifltarlemmermeer en aangrenzende gebieden seere taria H G Bult arts te Hoofddorp 4 Alg een Ziekenfonds voor Bussum Wladlmirlaan 14 Buanim B Algemeen Ziekenfonds voor Amsterdam Beulingstraat S Amsterdam a WaataebappIJ Ziekenfonds Oorinchem en Omstreken eotetarla ii C Kruytt arte te Herwtjnen T MeatMhappll Ziekenfonds JFrieataad Noord acrolarl J Muialng aria te RarUngen t lg al iawHl Ziekenfonds 3eerenveen en Omstreken entarl r Frik arts te Heerenveen a L e ld c h e Coöperatieve Broodbakkerll en VWrbruikavereenlglac Voondt VA ibravearstfaat 311 I ld n ia MMdilliiiaijli Ziekenfonds BlauwwUtk 30 Wddelburg U riidiaiiftwi Woiipier en vetplegingtfbnds Ooderllnfe Bu p eretarla J Oltmnn Wornier 13 Afdeeling Ziekenfonds Rotterdam A ZJt t Oravaunikwal b Botterdam Ifaataehappl Zieken onds Oude UmI sacretnb J A X W Iteksldar rts te Doetinchem Itaatachappl Zlakenfonda Jtfeppel en Omstreken a etie lai l s B A Prins arts te tSlethoom U Algemeen Ziekenfonds Ahnelo A Z A Bomeostraat 1 Abnclo ia Het Centraal Ziekenfonds van den Bowchen Diocesanen WerkHedeniMiBd at Annipleln 31 Tilburg ir MaalachapptJ Ziekenfonds Jlrenthe Zuidoosthoek aeereiarla P J U NEDERLANDSCHE OMROEP Baudein arts te Coevorden M Vereapiging Ziekenfonds voor den Arbeidenden Stand Peirtraat T Deventer U Onderling Btheerd Ziekenfondi voor Vlaardlngen en Vlaarancar Ambadtl CallenburgMraat 1 Vlaerdüigen 30 M aatae h apptl Zlekmfonds Jïattelandsfands der aM ZwaBe etetaila R de Boer arte te Kaalte IL Zeiaiar ZiekenfcndK Shrtlaan M Zetatt 33 MaatKhappl Ztekenfonda J renthe secretaris J J Rtjliaa rti te Bokle 33 Maalaefaappif ZlekenAmds loogenad aappamcer Beakemaatnat tb usnr Hoogeland 3t Uaatsdiapptl ZIekenAmda Wasterkwwtler acretarla B W KTemer rts te Zuidhom Uiteraard behetet deze UJat nog aleehla een eerste en onvolledige opgave WeMm zullen nog meerdere voorloopige erkenningen en toelaUnan velMB teneinde alle belan hebbendeo t w dte verxeUrtanilUitatic aljta kmdile de Ziektewet in de gelegenheid te etelten zich een algeniei uit la soekan dat hi de plaats himner inwoning werMsaam H Het MEDEDEXLING VAN DEN RUKSINSPECIinJR IN OET DISTRICT ZUID HOLLAND ÊASaOiO KANTOREN OP ZATCBDAO De BQkataiqMcteur van het Verkeer in het district Ziild Bolland tw standpiaito s Oravenhage brengt hiermede ter kennis van belasglMbben dat da kantoren van zijn inspectie Laan Ci es van Cattenbur0i 1 Rofweg KX M gebouw met Ingang van 1 November us tot nader cri des Zaterdags gesloten zullen ztjn 3461 Rotterdamsch Nieuwsblad met xlfn oplaag wmi I en 1 I ruim 96J0O exemplarmt k htt gaiu w s w wi orgaa voor fien ilie in I Rottardam en brWMi omgvwing I tot de liardMmfaaMle himlkkif ku tewggen I hMm