Goudsche Courant, woensdag 29 oktober 1941

eCUBANT dag 30 October 1941 Ntf 20T72 fiaL NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Bnrwa HAKKT tL TKL nU Pofltr k iilii fMN Chefredacteur F TIETRR Oouda ORBRAAK NAAR DE KRIM Duitsche hervormingen in het bezette Sovjet gebiedt De boeren krijgen weer grond in eigendom 1 RijkscoTnrriissaris Seyss Inquart over den toestand in Nederland Twee Radicale vleugels in hetpglitieke leVen Ernstige storingen hebben zich hier te lande niet voorgedaan Naar aanleiding van zijn bezoek aan kunnen tliana nog alecMe twee radi DVITSCHLAND STRIJDT S VOOR EVROPA 1 opperbevel der Duitsche gniacht maakte gister bekend I T i 3t infanterie iiebben lamenwerking met formatld van de luchtmacht in leAielddje gevechten den U g naar het schiereiland 1 geforceerd Bij den braak door de zwaar verdirkte TerdedigingssteUingen MI den vijand werdeq in den Il ran 18 tot 28 October in Iditl 17 700 gevangenen gewkt alsmede dertien pant icrwagens 109 stuks geschut H een groote hoeveelheid uder oorlogsmaterieel buit n skt of vernietigd De wdagen rijand wordt thans MUOTolgd Ittmeeiuche troepen hebben M voor de Noordwestkust van il Zn van Azof gelegen eiland llnmien en van den vijand b het Donetzbekken zetten de WtMiden troepen de achterqllin van den wi kenden l$iid met sncces voort iif b den Noordelijken sector t de Spaansche blauwe didoor een ultgebreiden innl verscheidene plaatsen in tiomen en opnieuw een vry mot aantal krijgsgevangenen leniakt Sloke formaties gevechtsvlieg 1 bestookten dag en nacht Üuin met brisant en brandttamen Er werden gr oote huden en ontploffingen waarmofflen Andere luchtaanvallen men gericht op Leningrad Ain de Zuidwestkust van EnItiuid hebben gevechtsyUegtuiWi in den nacht van 28 op 29 to havenwerken en ravitaiUee liJpbedrijven gebombardeerd Afeonderiyke Britsche bommenMtpers ondernamen in den af I liiopen nacht zonder uitwer iog storingsaanvallen op WestM Midden Duitschland In den tijd van 22 tot 28 Oct o i w verloor de Britsche lucht 5 M4t 48 vUegtuigen In denzelf jIntijd gingen in den strijd tegen 8 OwotBrittannië zeven eigen S li gtuigen verloren Awnvulling op het weermachts wl wordt aan het D N B medeJ M dat door de doorbraak naar n de bolsjewlsten een bolwerk p te verliezen van waaruit ze gehoopt nog steeds het Duitj w in de flank te kunnen aan2 verder verliezen ze daarmede 5 t grootste deel de mogeSwü B op de Zwarte Zee i35 hebben Duitsche ge gtuigen weer een aanval ge f de haveninstallaties van Havengebouwen en overlaad s werden getroffen Een C P ging in vlammen op na S bom getroffen te zijn In del t dom Kertsj werden drie Cjfehtbooten van 3000 ton in 5 L schuiten tot zinken jj Zeven andere schepen van fcTj 6 ïen zwaar beschadigd £ W doorbraak door een bolsje verdedigingsinstallatie ten Üww Moskou is een afdeeling gy voorhoede er Maandag T het D N B in geslaagd Wïlieeveld in te nemen en Ie bolsjewistische tegen pt de komst van nieuwe foepenondedeelen in bezit M J MAATBEGELEN IN HET KETTE GEBIKD s£j gi licHte kringen te Berlijn JÖ men aangaande de nieuwe Vm u 1 het Oosten de plaats hiSf n de communisti Jrr ng en willekeur dat hm n r 08 ten emde is j uuiuehe zijde maatregelen JWSaaj het ANP Het Mk n bbep die op de kolchosen u wn gaat thans over S S vS pn wordt belasting S Mrde dat een goeie Mt opgebracht en de herfat to OP voor persoonlijk ge uitzaai met succes schiedt kunnen de per eelen verdubbeld worden De Dutische autm teilen staan er voor in dat de boeren het benuodigdc aantal stuks vee ontvangen Voor de landbcuwproduden afkomstig van de kolchfiscn en de particuliere perceelen warden door de Duitsche autoriteiten va ste en rechtvaardige prijzen betaald die Ver liggen boven die welke door i cn staat tijdens het Sovjet regiem voor afleveringen werden gegeven Bf verdien is ex door gep ste maatregelen voor gezorgd dat ook kapitalisli schc uitbuitirgsmctiioden nooit meer kunnen voorkomeB Belangïijk is verder c al de godsdienstvrijheid in vollen omvan wordt hersteld DE VALSCHE M UNTER Dr Dietrich over Roo8eveIt Onder het opschrift De valsche munter wijdt de Duitsche perschef dr Dietrich in de Völkischer Beobachter een artikel aan de laatste rede van Rooseveil Hü schrijft o m Roosevelt behoort tot de voor de gemeenschap gevaarlijke merschen die het Spreekgestoelte van het staatsgglag misbruiken voor het vervalschen van begrippen en gedachten Hier is een gangster van en geest aan het werk die door een stelselmatige l egnpsverwarring geheele volken wil misleiden om hen ten aanzien van hun toekomst te bedriegen Daarom is het noodig dat zijn geestelijke valsche muntery wordt ontmaskerd en dat aan zijn duistere praktijken een einde wordt gemaakt Het is de methode v n de leelijkste begripsvervalschmg en van geestelijke valsche munterij die hü in zijn redevoeringen bewust toepast Wat Roosevelt voortdurend democratie noemt is niets anders dan demagogie De vrijheid waarover hij zoo luid en Krakau heeft de Rijkscomnliaaaris voor het bezette Nederlandsche febted Rijksminister SeyssInquart de Krakauer Zeitung een interview verleend over de ontwikkeling m Ncder land sedert de instellmg van het Rijks commissaraiat en over den huldigen toestand in dit land De RykscommisMris verklaard o a dat men ondanks den typisch liberalen democratischen en kapita listischen ka raktertrek een betrekkelijk goed func tionneerend bestuursapparaat in Nederland heeft aangetroffen Terwijl de bevolking en ook de ambtenaroi aanvankelijk zeer gereserveerd waren geweest tegenover de door ie oorlogsnoodzakelijkheden bepaalde regelingen en terwyl ekere onvermijdelijke gevallen waarin in het politieke leven moest worden ingegrepen in het eerst OD scepsis gestuit waren heeft de loop der gebeurtenissen intusschen aan breede kringen der bevolking een beter mzicht gegeven m ze zelfs gewonnen Rijksminist r yss Inquart ging vervolgens in op de zuiveriffljvan het politieke leven in den loop iiarvan niet minder dan 40 partijen bestanddeelen van de vroeger autonome versplinterde democratie van Nederland ontbonden zijn een stap die zonder eenigen metkbaren schok voor het openbare leven verloopen is In dit feit is het duidelyke bewijs geleverd dat de politieke impulzen van het Nederlandsche volk niet meer van deze instellingen uitgingen Met den 22sten Juni is overigens een duidelijke cheijdingstreep getrokken tusschen het verleden en het heden De Führer heeft Groot Duitschland voor Europa in de waagschaal der geschiedenis geworpen Daarmede had niets dat dezen strijd niet steunde meer recht op bestaan ïn het politieke leven van Ned rUnd 14 KOOPVAARDIJSCHEPEN TOT ZINKEN GEBRACHT Dnltsche duikbooten hebben luuir het D N B verneemt na een ebtervolging die zeis dagen geduurd beeft en ondanks een krachtige bescberming uit een van GibfUta naar Engeland varend convooi 14 zwaar geladen koopvsardljschepen met een gezamenljjken Inhoud van 47 000 b r t weggescHoten Hierdoor is verreweg Het grootste deel van dit convooi vernietigd Van de bewakiogsstryakracbten werd zalvend spreekt ii ilechU de delcmantel der onderdrukking Achter zün reenten van den mensch verbergt zich de ontrechting der menschen Wanneer Roosevelt God aanroept verwi selt hij dien met den mammon En wie den afgod mammon wil onttronen dien noemt hij goddeloos Roosevelt noemt moraal wat ieder faUMolijk mensch als huichelarij bestedHt en hü noemt vrijheid wat een andipifevrijding van moreele scrupules plee te heeten Wat hij vrijheid van hePwoord noemt is georganiseerde onverdraagzaamheid tegen iedere werkelijk vrije meeningsI uiting welke men als snoode actie van de vijfde colonne brandmerkt De t j Monroeleer beteekent bü Roosevelt kJL torpedo jager tot linken inmenging overal ter wereld Het zelf beschikkingsrecht van Europa noemt hij een bedreiging4ioor Amerika WaiuJ bedoelt hij de vrijheid van den handel in wapens tegen Duitschland Als de aangevallene zich echter verweert en de moordende wapenen op Britsche schenen naar den kelder jaagt dan noemt hy dat zeeroovery Met dergelijke middelen tracht hy de geesten der men chen te verwarren en de volken blind te maken voor het ver derf waarin zy gestort moeten worden Mêt j dergelijke middelen van geeslelyke valsche muntery met politieke hypnc i e en moreele siiggesUe tracht Roosevelt steeds meer den gezonden geest van het Amerikaansche volk te bedwelmen Hij heeft de openbare mee ning in de Vereenigde Staten byna tot hysterie gebracht politieke onwetend heid en waanvoorstellingen te voorschyn geroepen en het gezonde verstand in een zee van frazen verdronken Door een georganiseerde meeningsfabncage terroriseert hij de geesten en veroorlooft hun nog slechts te denken wat hij en de Toden achter de coulissen hun voorschr jven Onze nationale discipline noemt hij geestelyl onverdraagzt pmheid doch hyzelf oefent doar een georganiseerd tafcycot en aan brengstelsel een geestplUke terreur uit die m de wreld ongekend is Tegen dezen demagogischen aanslag op de grondslagen van het menschelijke denken tegen deze gevaarüike poging op het gebied van het internationale geestelijke en politieke verkeer valsche munt in omloop te brengen moet men optfeden met de beslistheid die dergelijke gangstermethoden verdienen Verklaringen van Hall Het D N B meldt uit Washington De pogingen van de Amerikaansche journaüBten om de mysterieuze land kaart waarvan Roose elt in zijn ede heeft gesproken te zien te krijgen zijn nog steeds tevergeefs geweest Minister Hull antwoordde Woensdag op de vraac of hij de landkaart aan vertegenwoor gers van de Ibero Amerikaansche republieken had laten zien met een kort neen Op verdere vragen antwoordde hij dal hij met deze Isndkaarténkwestie niets te maken had 0 e joumalistfn moesten zich derhalve lot de t etreffende instantie wenden neer hij spreekt over verdediging vertergt hij daarachter zijn eigen agressie Wat hij aanval noemt is in werkelijkheid verdediging Wanneer hij b v het Deensche Groenlahd onder zijn ho de neemt dan ig dat in zijn taal natuurlijik peen agressie maar verdedieing Wanneer hij IJsland overweldigt of de gewelddadige bezetting van steunDunten in alle mogelijke landen en op aüe mogelijTïe eilanden eischt dan is dat in de woordenschat van 7ijn valschemunter s werkplaats natuurlijk f Reen agressie maar gerechtvaardigde verdediging Indien echter Frankrijk zich verdedigt tegen een lagen en roofzuchtigen overval der Engelschen in Syrië of als Irak voor zijn bestaanvecht dan is dat in zijn oogen ert misiiaad n een niet t e verontschuldigen aggressie tegen de heiligste rechten van Amerikaansche menschelijkheid Wanneer over Duitsch land een hongerblokkade wordt afgekondigd door degenen die Duitschland den oorlog verklaarden dan is dat voor den beïripsvervalscher Roosevelt na tuurlijkniet in het minst een agressie Als echter Duitschland deze blokkade breekt om de voedselvoorziening van Europa te ver keren dan is dat voof j Roosevelt een aanval waarvan men een diepen afschuw moet hebben Wanneer is bij Roosevelt eigenlijk een aanval een aanval en wanneer is hij geen aanval Wanijeer Roosevelt aanvalt is zijn aanval verdediging doch als Duitschland wordt aangevallen en zich verweert dan is verdediging in de oogen van dezen huichelaar een lage aanval Wanneer hij verklaart te handelen uit een diep gevoel van mensche iliefde heeft hy het oog op zijn grenzenlooze haat tegen ieSere sociaie gemeenschap Hij schuift de Führfer plannen voor de wereldheerschappij in de schoenen dje hy in werkelijkheid zelf koestert Hij zegt wij Fullen geen wereld die door Hitler b e heerschl wordt aanvaarden maar hij acht het daarbij natuurlijk dat de wereld zijn heerschappij accepteert Als hij spreekt van de vrijheid der zee bedoelt hij uitsluitend de zeeheerschappij der Engelsaksen en wanneer hij de vrijheid van den handel proclameert cale vleugels worden waargenomen waarvan de eene zich thans als bondgenoot van de bolsjewisten achter de vroegere Koningin plaatst Deze groep wordt door het gezond denkende deel van de Nederlandsche bevolking oranje bolsjewieken genoemd Het betreft voornamelijk vroegerte sociaaldemocraten en katholieke kringen die nog kortgeleden zich over een dusdanige houdmg zeer zouden hebben geschaamd Wat de invloed betreft omvat de Oranjevleugel in het algemeen die bevolkingslagen welke thans nog met hun bestaansbasis in het vroegere systeem geworteld zijn De hduding der Duitsche leiding is hier uiteraard scherp afwijzend Wanneer weliswa r de stemmmg des voUu in zekere nate beïnvloed wordt door deze dwarsdrfjvers is dat geenszins ook trechtstreeks voor zijn houding het geval Afgezien van zuiver plaatselijke straatrelletjcs die in Februari m Amsterdam lön voorgekomen eo welker aard geprononceerd Joodschbolsjewittisch was heeft zich nooit iets van ernstig storenden aard in Nederland voorgedaan ofschoo Amsterdam als voornaamste centrum van het marxisme en zetel van de centrale der communistische afgezanten van Moskou voor het Westen moest worden beschouwd Tegenover dezen negatieven kant van het huidige politieke leven plaatste de Rykscommissaris vervolgens de Nationaal Socialistische Beweging onder leiding van Mussert die ondanks systematische onderdrukking met alle machtsmiddelen van den staat en de maauschappij zich van 30 Januari 1933 af met een kern van 30 000 aanhangers tieeft gehandihaafd Na een parallel met de ontwikkeling in Duitschland vóór het overnemen van dï macht door de N S D A P schetste de Rijkacommissaris een beeld van de bew gi ng van Mussert die na te zijn gestegen tot rond 100 000 leden vooreerst gesleten is voor het toetreden van nieuwe leden Al is de NSB ook niet tot staatspartij verklaard de Duitsche bezettingsmacht doet toch steeds gaamc een beroep op haar aanhangers wanneer het er om gaat functionnarissen te verwerven met open blik voor de nieuwe ordening welke zich thans voltrekt De NS B beschikt over een ongeveer met de S A overeenkomende politieke marschformatie die ongeveer 15 000 man zou omvatten waftneer niet voortdurend voor bijzondere taken manschappen daaraan werden ontleend De Nederlandsche S S opgebouwd volgens de beginselen van de Duitsche S S is Ier sïferkte van ongeveer 1500 man in het bijzonder drager van de Germaansche gejl achte in het Nederlandsche volk Na n de vrouwenorganisatie te hebben vermeld wees de Rykscommissaris in het bijzonder op den Nationatn Jeugdstorm die thans 16 tot IS OOr hoopvolle en bewust optredende jonge menschen omvat die in het meest intieme kameraadschappelijke contact met de H f oprukken Ongeveer 10 000 jonge Nederlanders staan op het oogenblik in den strijd tegen het bolsjewisme van wie 2000 by d S S Standarle Westland terwyl het meerendeel van hen reeds op den eersten dag van den veldtocht tegen de bolsjevfisten bpgenomen is in de S E divisie Viking Met bijzondere nadrukkelijkheid wees Rijksminister Sejrss lnquart op de soldateske kwaliteiten van de Nederlandsche vrüwilligers van wie velen reeds het ijzeren kruis aragen terwijl een groot aantal hun optreden met hun bloed hebben bezegeld Zoo slaan de Nederlandsche natio naalsocialisten bewust en vastberaden den weg in naar den G rmaans hen slatenbond van Adolf Hitler waarin zü den waarborg zien voor een lichte toekomst van het Nederlandsche voUt Over het geheel genomen is het Nederlandsche volk rustig en bezadigd Het verricht overeenkomstig zijn con servatieve houding zyn dagelyksche werk dat overwegend ingeschakeld is in de nieuwe continentale huishouding Meer dan andere gebieden is Nederland ingesteld op het Duitsche ryk een ontwikkeling die juis van Nederlandsche zyde actief bevorderd is en die haar voltooiing heeft gevonden in het wegvallen van de douaneen deviezengrenzen tusschen beide landen Wat de Nederlandsche srljelderi betreft vsrklaard de Rijkscommissaris DE NIEUWE BONNEN DEZE WEEK MAG REEDS VBUDAG WORDEN GEKOCHT Enkele kleine wüzigingen in rantsoen Voor het tijdvak van Zondag 2 tot Zaterdag 8 November zijn van de daarvoor bestemde kaart n dp bonnen 42 aangewezen voor het koo pen va de ibruikelüke rantsoenen brofld of gebak vleesch of vleeschwaren melk en aardappehn Verder zijn gedurende de periode v n Zondag 2 tot Zaterda 9 November verkrijgbaar op Je hlïTonder genoemde tKJTinen an de bonkaart algeftieen suiker op bon 136 koffie surrogaat op bon 137 jam op bon 1 38 locn broodof gebak op de bonnen 139 140 141 er 142 havermout op bon 14 1 gort op bon 144 vermicelli of xazena op bon 149 kaas op de Ironnen 145 14 1 147 en 148 terwijl voor kleine kinderen rijst beschikbaar wnrdt kpst eld op de bonnen D en E havermout van de pankaart Voorts is van Zondag2 tot Don derda 20 November op e k der bonnen 51 en 52 van de nieuwe Loterkaart 125 gram boter beschikbaar gesteld er op de bonnen 51 en 52 van ie vetkaart 25 gram boter mot reductie Ten slotte zijn voor de maand N o V e m b e r voor he koopen van zeep aangewcwn bon 135 van de bonkaart algemeen en de bonnen D zeep en Dtoiletz eep In aansluiting hierop deelt de secre taris generaal van het departement van Landbouw er Visscherü het volgende mede In verband mef het feit dat on Zaterdar 1 Novemb r in verschillende declen des lands de winkels e eslnten mllen Tjjn mogen de vtior dé op 2 November 1941 aanvangende distributieperiode aangewezen bonner voor levensmiddelen reeds op Vrijdag 1 October voor het knapen van de daarop iTcrfcriJgbare goederen worden gebmikt Een u i tz o n d e ri n g geldt voot de bonnen voor vleesch en vleeschWaren waarop eerst met inging van 2 November in hotels restaurants e d en met ingang van 5 November door den kleinhandel het beschikbaar gestelde rantsoen mag worden afgeleverd Met nadruk wordt er op gewezen 3at de boveno nschreven faciUtfit slechts voor de komende week ge dt zoodat dan ook de voor de week van 9 t m 15 November aan te wijzen bonnen als gewoonlijk e erst op den daaraan voorafgaanden Vrijdagavond nullen worden bekendgemaakt dat de op Nederland gerichte EngelEche agitatie zonder effect vervliegt Op deze tde wijze kan men bij de over wegend meerderheid eder boeren een positief standpunt tegenover de nieuwe 01 de aannemen hetgeen bijvoorbeeld blijkt uit het feit dat de met aardappelen bebouwde oppervlakte met ruim 25 pft is uitgebreid De lan delyke bevolkip gstreeft er in het algemeen naar in ieder opzicht uit eigen mitiatief zich naar den toestand te richten Het resultaat van deze inspan nui is dat het land zkh ondanks zijn 280 bewoners per vierkante kilometer zelf vermag te Voeden De Rijkscommissan maakte in dit verband melding van de aaneensluiting van het landvolk in den pas opgerichten Nederlandschen Landstand De Krakauer Zeitung trektuit de uiteenzettingen van den Rijksconunissaris de conclusie dat de superieure en verstandig politiek derDuitsche leiding in dit ressort van deDuitsche machtssouvereiniteit en verdCT ook het begrip en het inzidit datmen thans in toenemende mate innreede kringen van het Nederlandschevolk aantreft Nederland zonder twijfel de aansluiting zal verzekeren bihet komende nieuwe Europa en Weop een plaats die in oveieenstemmingIS met de tradities en hei verleden Reeds thans heelt men de wonde diede oorlog geslagen heeft Men ne önttaken tor hand en voert ze ondanksden voortgaanden strijd van Duitschland met Groot Brittamnlë doelbewustuit Het is zoo besluH het blad zijneigen beschouwingen te danken aande persoonlijkheid van den Rijkscommissaris dat deze ontwikkeling zichrustig en vreedzaam voor de Nederlanders voltrekt ten bate van getieelEuropa ioH Ut Hlaan Zon op 8 33 onder 18 14 Maan op 17 06 ond 4 26 Meo it f rplicbl U vcrdaisteren van tonsondcrgang lot tonsopkomst Laoiasfiis van vocrtoltfen moeten een bali uur na zonsondcrüanil ontstoken worden SNKELE WUZIGINGKN Voorts wordt er de aandacht op g vestigd dat z als uit de gepublfceer de bonnenjijst blijkt enkele kleine wijzigingen in de distrlbuUi zijn aan gebracht Gebak In verband met een noodzakelijke w zigmg in de samenstelling omvat thans een rantsoen gebak 100 gram speculaas tegen voorheen 140 gram en 500 gram taart of gebakjes egen vroeger 600 gram Rijst Ditmaal is rust enz voor kinderen verkrygbaar gesteld op de met D havermout en E havermout ge merkt bonnen van d£J apkaait Hierop mag derhalve geen havermout ens worden gekfcbt of afgeleverd Vleesch Voorts bedraagt in den vervolge een rantsoen versch paardenvleesch lu plaats van 100 gram 150 gram been inbegrepen Boter Gedurende het tydvalt van 2 tot en met 20 November a 3 geVen de iiet 51 en 52 genummerde bonnen van de nveuw uitgereikte boter en vetkaar ten recht op het koopen van boter Je aandacht wordt er op gevestigd lat elke bon een half rantsoen vertegenwoordigt zoodat per bon 125 gram boter verkrijgbaar is Aangezien de kleinste verpakking van boter 250 gram bedraagt dient men iteeds twee bonnen of een veelvoud hiervan in te leveren by den winkelier Zeep De secretaris generaal van het deparItment van Handel Nyverheid en Scheepvaart maakt bekend dat de onderstaande bonnen recht geven op hCi koopen van de daarachter verm 1de hoeveelheden zeep Toilet en huishoudzeep Gedurende het tyd vak van 1 November tot en met 30 November as geeft de met 135 genummerde bon van de bonkaart algemeen alsmede de met D zeep gemerkte bon van de ztepkaarten P en Q welke respectievelijk aan kinderen beneden den Ieeftiid van twee jaar en van een leeftijd tusschen twee en acht jaar zyn uitgereikt recht op het koopen van hetzti 150 gram tolletMep samenstelling van nS 1 September 1940 hetiti 8 t m huishoudzeep hetzti 200 gram zachte a ep samenstelling van vóór 1 Januari 1 41 hetzy 150 Bram zachte zeep samenitelllnf van n4 1 Januari 1941 hetzij 100 gram zaeh te zeep samenstelling van né 31 Augustus 19411 hetzij 300 gram zachte leeppasta hetzy 250 gram zeeppoeder hetzij 450 gram wasch poeder Stukken huishoudzeep van 120 gram welke nog in om oop zijn mogen tegen inlevering van één bon worden uitverkocht Gedurende bovengenoemd tijdvak geeft de met D toilctzeep gemerkte bon van de zeepkaart P welke aan kinderen eneden den leeftijd vp Iwee jaai is uitgereikt recht op het koopen var 75 gram toiletzeep van de oude samenstelling Volledigheidshalve wordt er op gewezen dat waschpoeder niet gekocnt kan worden door het publieit doch uitsluitend wordt beschikbaar gesteld ten behoeve van wasscheryen Zeep voor wasscherUen De bestaande regelihg ten aanzien van de wasscheryen blijft onverminderd van kracht De wasscheryen zijn derhalve ver plicht voor elke twintig kilogram droge vuile wasch een zeepbon van het publiek in onvat gst te nemen ZooaW reeds voorgeschreven is dienen de wasscheryen eerst een bon van hun klanten in ontvangst te nemen en pas di ama een hoeveelheid van twintig kilogram waschgoed hetzij ineens hetzij bü gedeelten in behandeling ts nemen De aandacht wordt er op gevestigd dat bovenstaand voorschrift ook geldt voor de zoogename waschverzenders die slechts als tusschenpersoon tusschen het publiek en de wasscherijen optreden De wasch van kantoren hotels cafe s enz voorzoover het handdoeken poetsen stofdoeken servetten lafellakens e d betreft kan ter behandeling worden gegeven zonder dat daarbij bonnen behoeven worden afgegeven Gesitiolten rundvet De secretaris generaal van het departeraent van Landbouw en Visscheri maakt bekend dat in het tydvak van 2 November t9t 9 December de houder van vetkaarten in de gelegenheid ziillen worden gesteld tot het kodpen van 200 gram gesmolten nmdvet In v band hiermede dienen de belanghebbenden in het tijdvak van 31 October t m 8 November a s de met 53 genum merde bonnan van de nieuw uitgereikte vetkaart welke per bon recht geeft op een half rantsoen bü hun slager in te leveren waarbij lÖ een ontvangstbewijs kunnen cischen Degene die niet van deze mogelijkheid gebruik maken kimnen in het tijdvak van 21 November t Jn 9 December op de met S3 genummerde bonnen van de vetkaart per twee stuks 250 gram boter met de gebruikelijke reductie koopen UiteraartJ zal er voof bovengenoemde periode nog een tweede stel bornien van de vetkaart en tevens twee stellen bonnen van de boterkaart worden aangewezen voor het koopen van boter