Goudsche Courant, vrijdag 31 oktober 1941

J VRIJDAG 31 OCTOBER Nl Advertontièn Samenvoeging Distributie kringen Met ingang van 3 November a s zullen de Distributieknngen Stolwijk Berkenwoude en Gouderak als zoodanig zi n opgeheven en ingesteld als Agentschappen van het Centraal Kantoor Haastrecht De zitdagen zijn als volgt Stolwllki Maandag Dinsdag Vnjdag Dinsdag uit sluitend voor Detaillisten Kantoor geopend van 930 uur tot 12 30 uur en van 2 uur tot 3 30 uur fearkenwoude Maandagmorgen Donderdag Maandagmorgen Uitsluitend voor Detallisten en grossiers Kantoor geopend van 9 30 uur tot 12 30 uur ttotiderak Maandagmiddag Donderdag Maandag middag uitsluitend voor Detaillisten ei Grossiers Kantoor geopend Maandagmiddag van 2 uur tot 5 uur Donderdag van 9 3Q uur tot 12 30 uur De inwoners van de genieenten Haastrecht Vhst Stolwijk Berkenwoude en Cüuderak wordt medegedeeld dat het Hoofdkantoor Haastrecht eiken dag is geopend van 9 30 u O 3685 66 tot 12 30 uur en van 2 uur tot 3 30 uur o t6H4 500 Waar Savdra de Thee toovenaar naar binnen komt daar ontwaken Thee potten en Thee koppen weer uit hun rust daar is het gezellige Theeuurtje in eere hersteld daar wordt weer Thee geschonken even gul als vroeger Savora i $ net Thee vervangingsmiddel dat ni6t verveelt 5 a 6 koppen geurige Thee uit een tablet I 10 tabletten 25 et Smaakt als theel NIEMEIJER S s vo A Ijte prijs ten koopbon van fl 25 2e prijs een koopbon van II 10 3e prijs een koopbon van II 5 en daarbij nog 30 andere pnjzenl Alle bijlonderheden over deelname enz zijn vefrieM in onze etalages en in de prijsvraag formulieren die aan alle cassa s verkrijgbaar zijn E vendien ontvangen de kinderen op vertoon van cassa bon ter waarde f van minstens fL 1 gratis een groote hichtballon e eerste mijlpaal bereikt Donderdag 30 October is het 1 jaar geleden dat ons magazijn in Gouda haar deuren opende En nj meenen met recht te kunnen zeggen dat ons magazijn inderdaad geworden is het trefpunt yvi Gouda en wijde omgevmgr Voor zoover mogebjk willen wij toch het bereiken van deu eerste mijlpaal eenigszins feestelijk herdenken en daarom organiseeren wij voor de kinderen van onze clientele een origineele Ideurwedstrijd met tal van waardevolle prijzen b v ZIET DE ETALAGES VROOM DREESMANN GOUDA Min v LEVENSVERZEKERING MAATSCHAPPIJ vraagt voor uitbreiding en inca o van haar portefeuille Jg tjouda een actief VertegeflLW rdiger Vast salaris plus provisie Borgstprting van 300 verelscht waarvoor 5 rentevergoeding Brieven onder no G 3689 Bureau van dit blad 24 THEESURROGAAT i G 3680 138 PROVINCIALE PUBLICATIE VA HET DEPARTEMENT VANMNDBOUW EN VISSCHERLI aUISSLACHTINGEN VAitKENS De Piovinciale VOedselconirni aans voür Zuid ïlolland det It aan belanghebbenden in zijn werkgebied mede dat m de peribde van t November 1941 tot 1 Februari IMZ wedetom machtigingen voor t uifblacl i ngen kunnen wordenverstrekt Voor het doen verrichten van huisslachlittgtn komen slechts ztJ in urn merking iftie vdór 1 November 1941 In he bezit zjjn van een vergunning tot het aanhouden van een varken bestemd voor iluisslachting Voldoet de be nghebbende niet aan deze voorwaarde doch kan hij aantoonen dat hij mmstens m een der jaren 19J9 i 1940 regelmatig varkensvoor hulssiachtmg bestemde dan kan biJ vi za v an hooge uitzonderingonthelting van het verbod tot huis=lachting worden verleend Machtigingen tot huisslachtmg vtorden versirëkt ëoor de rtaatselijke Bureauhouders Alvorens men ziel tot dezen wendt dicien de Vleeschkaarten ingeleverd te zijn bij den plaati eh ken d stributiedienst van vveike inlevering een bewijs moet worden overgelegd aan den Plaatseltjken Bureauhouder 000034 QFnCIEELE PUBLICATIE VAN HET DEPARTEMENT A LANDBOUW EN VISSCHERIJ DISTRIBUTIE l AN GESMOI TEN RIWDVET Voorschriften voor detaillisten L t i L Generaal van het Departenient van Landbouw en Visschertj maaKt bekend dat in verband met de gelioHen regeling ten aanzien van het naar keuze verkrijgbaar slellen van 250 tram boter of 200 gram gesmolten nindv per twee met 51 genummerde bonnen van de vetkaart de slagers £ f f rf ï i i ontvangen bonnen op Maandag 3 November en op Maandag 10 November as In veelvouden van twlnt g stuks = 10 rantnoenen l 2r l l iï T 7 op opplakvellen MD 18 bij de Plaatselijke S ifi 5 l eren Zl ontvangen daarvoor toewijzingen A N JriSi r ï l r plaatselijke ToewHzmgscommiss e van nS h l l Veehouderijeentrale fnd en het door Jc i slager ontvangen tS l oS SÏ = 1 vee voud van 20 stuks vormt dient hij hit restant van T vJiTn ommS = = Pla JX ï Tocwoiingscommlwie zal de van de slagers ontvangen vi n fn J f r 5 If J c er van het ges mltln vet en voor le v rziening van de onder haar essorteerende slagers zoig dragen LOOO 36 Gevraagd voor werkgevers te Gouda en omgeving nette morgenmeisjes dagmeisjes dienstboden leerling naaisters strijksters fabrieksarbeidsters 1 anmelümg bij liet Gewestelijk Arbeidsbureau Oouda Regentesse plantsoen 9 elktn v erkdag van 9 1 uur des Maandags en Donderdag van 7 8 uur n m Bij plaatsing zal op wer oek met godsdienstige richting rekeiiins worden gehouden G 3688 26 Eyen tl SEINtje dat D weer SEIN kunt koopen op bon Uw Jcoffiebon i het waard een pak Sein KoHiesurrogaat Sein is een product des tijds uu Dorlas befaamde koffiebranderij waar alle ervaring en yakkennis eertijds aan koffie en thee be steed nu wordt aangewend voor hef maken van Uw geung ei smakelijk kopje Sein bereid met échte koffie Dnnk dus Sein Dorlas pnma kotfaesurrogaat dat smaak en geur van echte Dorlas koffie het meest nabiikomL Sem is fajn IB333 aaSB33 Q Dorlas SEIN O 3679 126 JaarlijUe Mgenieene Vergaileriiii van de Afdeeling Gouda van het GROENE KRUIS zal gehouden worden op DINSDAG 4 MOVEMBER s avonds om 8 uur in de RaOnl Oesthsven J7 Jaarverslag peniiingm se laarversidg secr se G 3687 15 Patroontekenen Knippen en Naaien Prima privaatles aan huis ook in Gouda I u p w 5 p mnd Modevakschool Ph P Hartmans Gedlpl Coupeuse Leerares Pesthuis Oorpstraat Moordrecht Zendt briefkaart I G 3691 10 Abonnementsprijs In Gouda per kwartaal 2 36 per maand O 78 per week 18 et buiteo Gouda 19 et per week per 15o t Der kwartaal 3 31 Advertentietarief 1 5 regels 1 10 elke regel meer O 21 Ingezonden Mededeelingen 1 3 regels ƒ 1 31 elke regel meer tüAX B j overeenkomst gereduceerde pnfzen Zaterdags kleine advertentiën m de kwanjearubriek 1 3 regels ƒ 0 26 elke rr gel meer f O 10 Maximum grootte 6 regels Stetioeursus opleiding ipl ma kantoorstenogrsiiil we riö Groote Cursusgeld totaal ƒ 10 Inl en inschrijving bij H L OE KOK l eeraar MO Bleekerssingel 4 Voor 5 NovembdTa s Aan vang Donderdagö Nov as 0 3711 15 TE KOOP Hiwiiltiii sebrijfndiiN Verkeert in prima conditie Pri 5 f 275 Alle werkdagen te zien bij Q Deelen Stolwijk Goudtche weg 8 O 3692 7 Beeldhouwers gevraagd Thuiswerkers voor massawerk Voor serieuze personen vast wefkBrieven No O 3718 Bureaj vandit blad 10 Voor direct gevraagd een nette fUnke Loopjongen of Bedlende W straat 17 O 3717 5 Idverteert in dit blad SIMON DE Wils KOFFIESURROGAAT Of NlEi Mfi BOM SiMON DE WIT ad a ff W voorra Vrouwen zien de voordeeleti v4n couranten reclame i va Amerka mgesteld SS bewees dat onder j Jélvoordeelen van het M m de dagblad vooral genoemd irf Ie het aankondigen van e heidsverkoopen ie 2e de mogelykheid prB vergelijken j De krant was WerdoOT haar een praci 3Che gi winkelen m Cebuco Heerergracw Amsterdam i