Goudsche Courant, zaterdag 1 november 1941

Een ingewüdcdde slagzet Ondatstaasda sUad kwam voor aaa bord ta dan eompatltiewedatrijd Coaatcat A wZtddar Damclub op II daar aa zwart 18 U W zwart H Delicaat CLDjCi He in Julehta tante en de lexar m wel becrQpan wtati ae bo J dodda Wie da achoen paat trekt m maar Maat vtarrrenvaanrUgl a raauwdaLorra ati waar kaak mevrouw Wolzak a dift want dat heaft4a a mat baar schoenenta maken En nu gaan we eena kijken hoa hetmat het product ataat id menear Pltlo die van de achrandertieid van Lorre allanas zUn bakomat achaan ta krijgen Hlarla nu ons product In het eerste stadiumHij haalde iats uit da aeat dat al oletameer op graa geleek flu voef Ik ar eenlgachemlcaUtn aan toe Oc centrifugeer hetenkele oogenbllkken trek het utt met petroleumaether begrijpt u wel wit Pb J Ham Cooatant Er volgde nu 27 2Ka 27 321 34 14 1 S4 46 37 34 16 8 11 16 7 2 II met SchljtwlOtl voor wit Door den beer 3 H Martin alt toeschouwer werd opgemerkt dat wit beter had kunnen spelen 27 21 U S2 l 3412 2 4 a 4 37 1 4 waarbij wit zijn dam zou hebben behouden Dit is echter niet geheel juist want hl a had iwart dan kunnen slaan 8 28 waarna op wit 46 37 zou zijn gevolgd 2832 l 37 28 want op 38 27 speelt zwart 2430 en 20 4 26 48 47 42 48 23 1 34 13 18 34 18 S II 16 7 2 11 eveneens met tchijtwinst voor wit Al met al bevat de dlagramttaad dut vele combinatiemogelijkheden Op SI October aj aal bet v taasavenllg Jaar gatadea a B dat a aaiata tpade ta den iraad watd geatakea voor de doergravtag vao daa Beek vaa HeUand DU waa aal kagta SB daa aanlag vaa dea Nleawaa Waterweg Mei andere woerdao H begta vaa Groot Rotterdam En aau dll begta la da naast vaa tagaalaar P Calaad voer alle tVdea verboadaa Vijfenzeventig jaar zijn dua verloopen natura daartoe barard aa biedt tot de sedert den feeatelijken dag toen ep de doetaafldlaa maar ak eeyt tlebaalvar xandvlakte die den ouden moad van de aaa Taadotto beweerde hl dat andets Maas versperde op het strand van daa dta groote Beer dat vervatrUjka aaa zg Beer nabij paal 119 een illuster gemonster dat acbaepaa vernielt aa Dtit zelschap bijeenkwam om getuige to tija laad p kcstaa JaafT ta itaat lou lijn van de gebeurtonl dia van too geweidan oaderfaag vaa beel BoUaad to ba dlge beteekenU was voor da Maaattod tateuigan Een sierlijk krulwagentja en cea eara ÏPE HJL o ot m eia tpe apade belde vijf jaar galadaa aog felalebt door daa ndar veiwoipan lm eens ta onze sUd tenloongeïtold daV Z SSSJ Bottardam kampen met den dienst om den prins van Oranje ta fï i i 2r l k2L f JC SS 2IS te verrichten het hoeiM ertea it yaa de Maate ta CRUOUIUS Mwnp yoat eea kaaaal dwa a door bet ilaiHr Voon welk ontwerpDe gedichte om Rotterdam een loo kort enkele Jaraa later werd ultgeveetd Demogelijken vaarweg naar aee to vniehatRotterdamtdie acbapen koaaa voortaanfen ia er een van eeuwen huo wag aar t inline aep door d kaïn de 16de eeuw voeren de Rotterdamaaal dat aohtar aaanaato de aebapaa ache schapen veilig door den ijdea greeter iia id a u aa nner dlanang krataaMaasmond hd ruime aop btaaeo maar taWeta bleek MOM bet OMérAalaaweldra vormden ilch r zandplaten veorltwom 4 l 4e eebeBaa een die voor de teheepvArt een araiUga moaatea maken via Dordrecht hd Hdbelemmerlng i i n i j5S an Oen Droegen d maokUa ÏÏÏÏ ÏSS SiJSSÏ JS hd noodzakdijkeen anderen weg naar aaa 2S2KS S S3Shï5 2 ÏS to kiaaen Eerst aecbtaa da acbepen bua 2r J VS5 ïr J ÏÏS tJÏÏ weg door het Goereesche gat vta da Oude ÏLJ22L H JJS fi ït Maas de Dordttche KU ea hd HaringXSf Sj vliet Herfatttemming ta Lootduinen Mevrouw Wolzak knikte of ze het heel goed begreep terwijl de heer Pltlo to een razend tempo met allerlei Ingewikkelde Bcbeikundige In5trumenten manoeuvreerde en Wolzak en uw reporter de grootsM moeite hadden om hem op de vingert te kijken Na een uur van allerlei gedoe was het product dan klaar een vierkant blokje dat op het oog evengo i turf nleuwerweta fa gebak ol surrogaat matraavulling kon zijn En nu da proef op de aoml xel de chemicus Ik heb eenlga tagredttDten voor eenkleinen mtaltljd hier vammeid Groentenhebben we hl ta het WesUand nog altijdgen In het lab van den heer Pltlo bleek ook gekookt ta kunnen orden Er was van allet tot ean stuk malache bletttuk toa at la het bezwaar van biefstuk telda ingenieur met dramatische uithalen ErIs geen vet bt Je zit met de jua als je erje halve boterrantaoen niet aan wilt wagen Uaar nu Ik neam deze asuapan eangewone aauapan Mn blokje Taste Kooaje MO Utar water gewoon koud water uitde kraan en wacht Wij wachttan Ba ziet er gebaurdan ta de dieptf van de pan wonderlijke dingen Hat began te aisaan aa ta aputtaraa ta bonalao aa ta auddaran aa ta cnsa aautan dwarraldan gauraa vaa vat walmand donker van kleur Varrrdlkkie da s geen nepl aehreeuwda Lorre Rebbla bonne Rebble bonne De reporter vond het aaa wonderlijk gevaL Als dit gaan surrogaat wat was bat bedrog en ala het wel surrogaat waa wat het bedrieglijk Laat ons dezen maalttjd om te begtanen nuttigen sprak een zegevierend glimlachende Pitlo Het was alles even prima de aardappeltjes de snuboontjes de bletttuk en bovenal de jua merk tante Kootje Mmmmmml Mevrouw Wolzak was sprakelooa En met vollen mond sprak ziJ volmondig Pittelo ik vta da naam baat sjublok Tante Koosje Toerist Ze mogen de klok op dien kerktoren ook we eens gelijk zettenl Dorpeling Ach daar zijn we aan gewend Alt het er half twaalf op It ilaat ze zevan maal en dan weten wl dat het kwart vMr drie ia Verlag Delke Dultschland m werden De taadplaten ImOtd Ao aa bd Oooraaacba gat of aanzien vaa eUaadea de V KiwnmerMlreveltageB en m Droogea d maaktoa ÜSSSKtSS SLJSSS gk een anderen weg naar aaa 252g iSSSbïïïg SaS UÏJ weg S h e rtTe iV JtadTouda lE iJk alSS oa n ïSï Maas de Dordttche KU ea hd HaringtUrnlUir ÏÏSS Nicolaas Cruquius een jong en vaardig CALAND tagenleur kreeg ta 172 opdracht den riur itu loop van de rivier de Marwade te InDe BelMrdaraacha energie hield deh specteeren van Gorinchem b neden bezig md een tel ectabel aanul plaa waarta Hij kwam tot de soBdusie di t nen Er ward bijvoorbeeld een od erp er nogal wat aan mankeerde en ta vergemaakt voor hd graven van een lamaal loren uurtjes tclf sprak hl vaa i Biipdoor Onefcc mm voor bd bouwtn van peluurtjes delde hij een plan op een grootdi dam ta h Goereaacbe nt waarin voor hd eerd de gedachte naar 1891 voor t e datamen IS hd Bttol voren werd gebracht om dan Hoek va ache fd Itf en zelfs werd gaapmkan Holland door te snijden Dit zoude zeiover hd gravea van een kaaaal ia Rd de hU tot aan algemeen en ongelooflijk terdtra naar Scfaevtatagan ea ot Neord nut voor dan lande veratrekkep De wijk tnaar dadelijk kreeg ir T Caland plaets dedde hij verddr mede ia vaa opdracht tQa proJMt tol doottfaving Jouw verloofde tt allesbehalve aasheeri Dat Is mogelQk maar In ieder gevalIs hij met een dame verloofd en dat kanvaa jouw verloofde niet gezegd wordenl VaHag Daik Dulttcbland m De proef op de som L MH bab Ik dtt ooganbl vart om Mt reaultaat van mijn aaporlngen aan da cri atdta blUücan aa amaakaanuwaa van dU gezelachap ta mogen vertoci n nu zuilen wtj meteen maar it et de demonatratiaa t glBaao Da bc ntlo haaMa can aak ta txMS achljn waarin gras doodge in gras bleek te zltt t K aitaavoenrrI K ntJnevoerrrrI aducauwda LoVra Sn eer ftngM op aa mootcn da want mevrouw Wolzak aaekt gelukkig altijd het oioole weer voor haar ultaUpJea Bit van Schipluiden met onze koeti aaar Looadutnen Lorre mocht ook meok wast laota Kooele vood dat het atomma dler ook wm eena n n Ja toch Jan at et n vreeaelljk tte plaau Ia M tante Kooaje Nou t ben benleu fi hoe dat vand ag met dieaju okkiei tal a1 jc Ik hab d r maarvaa plekkle tai ma maag vo opegehavmm Dat hadden wa aUema X In toen a eindelijk artcna hrt huU waarin het laboratorium van Ingenieur Pitlo g zonden hadden waren o e magen te groote spanning Het hula a er zoo van bulten heelemaa niet b nder uit Er stond een naambordje on e aur Het vermeldde niet den naam van onzen grooten acheikundlgc die het geheim i de bonvrtje Jtiablokjai had opgeloat doth wa markten dadelljlc dat J h t Roede adraa waren doordat Ligenieur PIUj In hoogst algen persoon ons opend ei welkom beate me rouw Wolïak enwelkom asn 3 allen U tiet Ik bw hiermaa op kamers nrijn Ub la ia den tuin doch er la plaata genoeg en het la voormU een groote eer e plaats waar Ikde wete schap en d economische hutahoudlng voor om volk o Jjn bescheidenwUze naar beate vermogen tracht te diaBen een vrouw van formaat ala mevrouwWolart welkom te mogen heeten Mag Ik uvoorgaanT De heer Pltlo ging voor wij volgden dan baard en ook T orre door onzen onafscheldelUken koetaier Albert gejregen waa van de partij Het lab van Ingenieur Pltlo was gevestigd In een houten jouwtje In den tuin met het oog op de rlsico a voor de o mg e vi ng aal de ohemicua met een vergoMIjkenden ünlach en van binnen xag bet er he sch n beetje als een cht laboratorium uit Aan alles komt een einde nc begroet a allen nogmaala ta mOn kleta ehamUcii heiligdom waarvan Ik hoop dat Int d bakermat zal iljn van de U V Pltaak Qraavet Induataieto aprak de tiitirr t la voor mij eca groote dag ra kan n0 Pa Coninefc Aa atttM komt een eind Het rpbe nakt pedoa C inawT la het anders En steeds txin uoor af an iloa alttt komt een einde itan neupde smart en u rk Maar nimmer oon pebeden O aan geloof en Kerk Am one komt aan einda Ook aan da botarfcaart Ree sUm men ook Mif bo w ia n Alê parelen bewaart Aan alica komt een einda Ook aan kat woerd thitia Na twisten steeds eeraoaninc Cn aiies la weer phiia Am ailaa kaart ee etnda Ook aan een hiaklaiann Al ia ket in de achnUpioats 3sk nok aoo Hack of warm aan oUia komt een einda Ook aan een sipaMt m aan de levenstireiipde Of aan ean donunos aofc Aan alles komt een etnde Ook aan kot wonder menaeh Een Ia p peinfckip Merz n It otlar dierste te ia Jt Aan allee komt een einde Hoe ons ket let peaiel Aan hutten en paleizen Maar niaimar aan de aioL Aon allae komi een etnde Ook aan den teereldstriid Aan rampan haat en oeêtoV En aan kortxichtipheid Dan ti ordt ket leven aaj l ra Dan komt de nievwe tVd Aon alles komt een einda Tot in der eevtMpkeid j H spFtNnorr Een ocbrander beest mevrouw zeide heef Pitlo njet een zuunoet lachjeMaar wt culleu nu langs chemischen wegdoor larmeBtatie diastase en aplltstag vanenzymen een glstproduct vervaardigen latala tiisaihiinstadlum van ona eindproductkan gelden Ziet u gras doodgewoon gras Ik doe het ta dexen ketel een aoort eeat enterwijl het daar de eerste bewerking ondergaat lal Ik u even Iets van den eommerciaalan kent van de voorbarddtagenlaten alen ZIeUar een ontwatp voor hetfabrieksmerk We za en een reclameplaat van de N V Pitaak Graavet Industrieën waarop mevrouw Wolzak in hoogst eigen persoon stond afgebeeld met een verrukt gelaat een lepel uit een sauskom proevend waarvan de heerlijkste vette dampen alsloagen met op den achtergrond een pyramlda van Pitzak Grasvat Juablokjes en een zin Er gaat niets boven Tante Koosje als het om vette jus gaati De reporter kon het moeilijk met een ernstig gezicht aanziexL Lorra schreeuwde duidelijk Wat n kanjanrl Wat n kanjerrriDaarmee viel het effect van de plaat wat ta de aoep ao mevrouw Wolzak vrt ag ot zoo niet wat al te reuaachtig waa Rrrreuaachtig rrreusachtlil schreeuwde het ondankbare a t an u na diar dat van wage hat varzatja waa m aagan e man endat het meeste aprak van ons allamaal Kijk eena mevrouw fleemde Ingenieur Pltlo dit la maar een zeer voorloopigontwerp dat Ik zoo voor de aardigheid hebgemaakt Bet zou mij aangenaam zQn alawi onze onderneming werkelijk grootacheepa op touw gaan zetten om iemandvan de bijzondere talenten ala onaa taekenaar aan bet hoofd van de afdeeling ra clameontwerpen ta plaatsen En miaschlenzou een fantasierijk joumallat hier bruikbaar zijn voor het ontwerpen tfan slagtinnen advertentietekatoB an too meer maar een fantasiarük Joumaliot enIngenieur P tlo keek garlngschattand tade richting van den reporter en onderdanig naar de oogen van mevrouw Wolzak MttH 1 i zi fe R UVOE Q5 L VAN Zgrauk luigaot DE GOUDSCHE COURANT ZATEimAG 1 NOVEM BER f © 41 al itraad kg p SI OetSkar IMC wm r 1M ta aoB taaa t ta ii at fen had aan laastlent aa aaa aarapoart it Ra inuileken Wjjx de Qra Bf P riekwart eeuw Nieuwe Waterweg leastklankta Mtaa a a da aartta apada ta naaien ta ttan ten gaboat TUa haaga prtat van Orasja die da den grond aou aiakan veraatllgdea tlch daar op dK aauama itulüa KiutTtad too aJt man oudtijds teida aan steert lanti dia vaa Holland atf comt tchieten ea woonden bet plechtige ooganblik bij dal den aanvang vormde vaa da reusachUga opkomat vaa Bottardam al araldhavtn Calandt luam la voer aHfld vatbondaa aan das Niauwae Watanrag BU z lt heatt ovarlgtat trotalg g w oa ga a vaa ttjn werk belaaM RtJ had lamaand dat da aatttden erktag door ulupoallng da aeodiga var braadtag an varAtatag aaa bal kanaal ton gavaa doch da tdtkoaal baaatwoordda niet aaa itja varwtchttag Balft ontttond aan graota laadbaak voer dan mond vaa den Walarwag da ig Vaat teadat voort duraad gabaggaid moati erdaa Kan tpaciala slaatsooramlssta da ag eemraiaale Roatb kwam toaa tof da eendiitta dat da ab ullaeburtag aoamerktlUk kon wordaa varbatard doer da vartaMUag van bat ultstroomlngabad Calaad trok zicb tarug aa hal werk ward vardar ultgaveard onder leidiaf voB dae beegil b i BW u heotdiagcniaar W F tiaamtw Galand aUeit ta UOI taMk aa d bQaa ver gataa BH tüa grot word a woerd vaa afaehaM gaaptdnn gaaa waerd van dank S acbta ankaia kraaada badafetaa da klot Oa balaagataUIng aa nrint Het iecenswerk tan ir P Cdhnd Een man SI Oetabar ItH Oe eerste ipada peer da d oeigta wta uordt i don proad gattoltaa Hot werk ooor den Watsruag it teponncn Intet ir P Calond ontwerper mm des Wotarwag n M t met ds dir e e dar Dtrfcan rpeb I S8 otwrL ttm Toto archief iUTJ Maar Rotterdam kaan aaa deaaa aaaa mat i a voeniltidaadeB bUk ad aao aial aUea ta daohaai tOa halaakanh veer Nade Uad en xDa earaama plaata ta da ril der waraldhavaattadan Hot ara ta waascben dat Bottardam ta da toafcomtl snaeer een alauwa tad pal slja varraxan op de plaats van da oude dia verioraa ging Calaads naam vooraoed aaa sleh varbooi Ta xl er eer riebtta Rotterdam aaa mo Bumani op Maar er kan nog mMr gebeuvaa den Bodt van Bdlaad lot a Jam ren ï gelardthoofdaa Ih zee ten itftveer tê leg oftlcleele benaaitau gen Dit aewddigc werk duurde vaa law Elj ming van het Seiseur en tot aanlag vaa Tot m toe wat bd Celaadplda aao oa leb namfa aan wien Rotterdam zijn verdiende ufiK lad to wurdan Emgtige gevallen worcien noj maar gporadiidi aangetrofitn opkomst te danken heeft Dc clysenterie m dekteprocaa circa ean waiijkt gasegd M wordmt dat een derge week heeft geduurd it da paUtot vanlUke patiënt ar aecr Ujdead atdet Alge zelfaprekend afgemat en tterk vermagerd heeta genexing ia nid ullgadotaa maar De pols It tlap en wak de bidd voeB er la ved zorg ea gedold voor noodig koud aan de ttem it heetch co mtt en zoowd van den kant van den patiënt als elke q ier welke wij aanraken U pijnlijk vaa daa behanddendan medlcut Td nog toe lieten wtj da UehaamttamHd tpreekt wd vaaaaU dat man bQ peratuur onbetprokoa WaUicht zult ge zulk een ernstigs ziekte aergieke mast meenen bij een dektabedd van zoo etarcgeWm moet treffea Isoleeraa bedrust stlg karakter boMa tcmperaturaa aaa to atrang died ataan boveaaaa Op de Uttt treffea Dit It echter gewtxint hd gevaL Orlesmaelpap rijstpn afa M thee vor Koorts heeft de tiiat ta den aanvang maa daa hoofdschold gedurende de gewoonlijk nld ot at aas aid van baaarato dagen aUas dtaat Iwvandlon ta teekenia Integendeel ta de tatora dagaa tauwwanaen vorm gebruikt to worden vinden wij aubnormde md ander woorstopmiddden baten etolg tetogended den te lage temperaturen ten teeken dat verergeren v ld de dekte Men berdjrt hd weerstondsvennogen reeds aanilenlijk ved betere reaulUtea nd de toediening it gedeald Is dit laaide nog nld geh van een laxans en ta dit opzicht heeft de uitgeput daa treffen wij in dit dadium u allen bekende wooderoUa nog nld der dekte vaak aecr onregelmattaa tfgarttan lichaanutemperaturan aan zalft tot iO h MBig nadenken tt dit ook teer vep J f J J klearbaar d UMrt bd aaavaalMUJk iettiat lichaamikrachton een betUgaa ttrfld tegen rreomd det mea tanend dta d aaa de tadriagert de baetartia troerea fltakM atodatng hatfl aaa eea taaeei j ak at den ver deormoerte hr mlddd loedtaat tmaac barathea gttetoebdi maatre gelen ga tteund daM hi er mede e i erljwal aladnile iaalM ssï5r i jS r ss esii to tijss ssr s maar OTsdtajh aan Uea ta to ataat gaw kwaad meer kuaaaB ullrtalitaa gaweed er Utdlg paal aa park aa te TendolM atag Otal utt bd eog wardaa stdlea zoodat da paUtat vrtt epoedta vettarea dat mw Itard aaawioad mat weer opknapt ea ook gaaa ada g a nh a g a iMeaa daa palUat dtanl on la Wtat dln emiwvtag to baamettea ge i rtaata lauawt Ml versaaebtaatabtt ddüc heeft hem anhtar fllak aaaaapekl ktnman a baa n a tt enda baeMMn aaar aog geruimaa tijd U hij tlap ganwkkaltftta bd da rmkanaal vaa aaa U enrotUêOH fOrm norma til reMteg ven bd eantol aMM VUMhm dood aa herttaJ ali uitenten f valleo mogelijk il a kenaea wQ aog eea derde fate waada Bevendien loUaa tvfl eoi ta daae Maa dete ffldkwtddfge atndemtag kan althebben M hoadaa toiaa ksiteaMaa e l loopen De dytentede welke vttl eeuut touton ant Kallg eAm en mUkau m bdonaiSita begtat kan tentlolto overgaan IB aa allaa lauw iebrvOtan liSa chronltchen vorm welke maanden a sena Jaroa kan itraa Rd balMaft aau Nadnk earttodMO