Goudsche Courant, zaterdag 1 november 1941

EERSTE BLAI ZATERDAG 1 NOVEMBER MET htt M p ia mMatarin 8aaalra laa wfliaa IE MCIEIIBUTSEI ap da neadzakaiqUaM at DE VISITES laa nafalllk s morgens vóór 9 uur worden aangevraagd o 3734 15 Geen sprekender GEDACHTENIS dan een mooie VERGROOT NG Wi maken deze naar elk bestaand portret dat O beat I FOTO DEAMS ZEUGESTRAAT 64 eOUOA Een Qjnke I0N6EN gevraagd Adres Grossierderij HËINSTMAN Turfmarkt 31 33 O 3727 5 longen ruim 15 jaar U L O zoekt plaatsing als jongste Bediende Br No j 3712 Bar v d btad 5 Te koop Amer OBGEL M r prus ƒ 75 Te bevragen Wacbtelstraat 7 lEen goed onderii Kinderwageit te koop Adres Tweede Kade 31 Te koop eeu TROUWJATON maat S 4S Baanstraat 44 NAAIMACHINE te koop gevraagd Br no 1774 bureau van dit blad B z a SLEEPERSKNECHT goed met paarden kunnende omgaan F 107 Reeuwuk Aangeboden m Gent gezm Zit Slaapkamer ook gesch voor 2 personen met of zonder pension Br no 1762 bur v d blad VERKOOPHUIS Doelestraat 29 tel 3308 Inen verkoop van Antieke en Moderne Meubilaire Goederen Verrekyker Microscopen enz BoekbindeiQ D ▼ LBBUWEN Turfsingel 23 Het betere adres voor inbmdoi van alle soorten boeken jaargangen en mudek Woo vschuitje Vlet en Bodbooi te koop gevr Br met omschrq ng 1 uitersten prgs onder no 1663 bureau van dit blad Ter overs gevcaani een paar werkschoenen m 40 42 en een winterjas Br no 1777 bur van dit blad ORGEL GEVBAACHI Br m omschr reg prgs enz o nder no 1632 bur v d blad Zoo spoedig mogelqk te koop gevraagd een paar lerea kinderschoei tjeS leeft 3 A jaar Briev n 1739 bur v d blad T buur gevraagd Wooolmla of Z en Slaapkamer met gebr v keuken Br no 1740 bur v d bL Te koop gevraagd een aoUed hoisje op netten stand lage huur geen bezwaar Br ne 1741 bur van dit biad Ver T Vrf Ned Hervormden Kerk Peperstraat Zondag 2 November half elf Ds JOOCT VAN ROflSüM van Warder EEN NIEUWE JAPON zonder punten o Met een collier hanger ol corsage kunt U wonderen doen J heefteen goede smaal Wij aparte bijouterieën mmi Ook al zoudt U niets koopen Uw bezoek is ons welkom Q3719 40 Attentie a u b VMr Gorilla en Harin IJn Miijtt moeten de laatste bestellingen uiterlijk 15 NOVE MBER binnen zijn T koop SO OOO andere enseregelda dunne meajea Fa C EIKENBOOJW R dam Zwaanshals tSla Tel 4C622 O 36M 12 aiaamen In Uw kamer verhegen de oeaelligheld Een pracht sorleering beter maar niet duurder heeft Gloria MundI Markl 4 C urP Tal 3608 O 370 25 Papieran winkalakkan Taonbankroilen Inpakpaplaren t g n fabrieksprijzen i Fa W J iJONGENEEL GROENE JDAAL 89 Q 3586 12 Adverientiëns ANDERE BLADEN worden zonder eenige prytverhooeing door onze ADVERTCNTIEAPDEELINQ geplaatst Bij opgaven voor meerdere bladen l één tekst voldoende INZENDING verzocht AAN ONS BUREAU AAARKT 31 GOUDA HUWBLIJK Voor succnvolle betrouwbare bemiddeling Schrllf aan Buraau SUCCES Fr MIerlsatr 62 A dam Z TdefOon 97233 Inlichtingen kosteloqa Relaties in geheel Nederland M kaata arfamaaMe van na tan alagant wsnm aa yraatf aeb WILLEM SCHULD 1ÉU0STRAAT23 Gouda O3T20 25 O 3479 10 HAAST U Als U NU nog vlug f 1 50 op postrekening 400000 van den Nlderlandschen Omroep stort ontvangt U omgaand een grondpatroon patronenpapler een verkleinde centimeter en verder elke week een werkteekening met beschrijving U kunt dan a s Donderdag beginnen aan de meest actueele en leerzaamste ZAjZCOtO Cu i 64 welke 20 achtereenvolgende weken doot MEVROUW 9LFF VAN BOVEN voor de rnlcrofoon gehouden voordt Haast U Put uit den stroom van goede ideeën om van OUDE SPULLEN NI£UWE KLEEREN TE MAKEN EN BESPAAR TEXTIELPUNTEN NEDERLANDSCHE OMROEP o 3709 138 H H LANOBOUWEflS EN VEEHOUDERS In dezen tijd van schaarachte aan meststoffen is bagger uit deslooten een uitstekend vervangingsmiddel voor Uw landerijenWie Uwer GRATIS de bagger uil de spoorslooten langs de lijnen Den Haag Leiden Den Haag Gouda Woerden Leiden Bode gravenWoerden en Alphen a d Rljn Boskoop Goudawenscht te halen gelieve zich schriftelijk te wenden tol het Secretariaat van den Algem Zuid Holi Hengelaars Bond Laan van Meerdervoort 687 Den Haag onder opgave van het gedeelte dat hij wenscht uit te baggeren Q 3695 20 Eysink Rijwielen Rijwier en Motorbuis GOUWE L VAN OEL Gouwe 81 Tel 3630 Reparatia inrichting voor rijwielen en motoren o 3700 16 Aan de Naamlaeza Venneotachap Koninklijke Plateelbakkerij Zuid Holland kunnen Schilders en Schilderessen geplaatst worden Aanmelden bij den Portier VERLORENKOST 7 C 3725 20 DE KWARTJES RUBRIEK ElkM Zaterdac plaatsen wt In de Kwattjes rnbriek kleine advertenties tegen een tanef van 1 3 smalle tekstregels 0 26 elke regel meer 10 cent bu Toomitbetaliog Voor advertenties v onder nummer aan bet Bureau 10 cent verhoogmg Bew jsnummer S cent extra Inzending tot Vrtjdagsmiddags 2 uur Briaven kaaaeo ALLEEN worden afgehaald eiken dag van 9 nnr Zaterdaga van 9 1 bu Te koop een pnma HAABDKACHEL Te bevragen Sophiastraat Gevraagd vaste waichtatel ea Qpklapbed 64 Br no 1763 bureau van dt blad BUIS met schuur en tuintje te huur ƒ 2 50 p w Te bevragen A Verkerk Pzn A 22 Gouderak Te koop aangebodenDAMESSCHOENEN zwart suède maat 5 JOH MUURUNG Doelesfr 10 Te koop gevr voor meisje 1 j een Wintermanteltje Uefst met Siobbroek en een Babycape Br no 176S bureau van dit blad VERKOOFHinS Doelestraat 29 Tel 3308 keen te koop Haarden Kachels Kinderwagen 6 Stoelen Secretaire TafeU Ledikanten enz Gevr Verzamelingen en engros goed ook betere postzegels Mbller Groenendaal 41 Te koop t paar Meisjesschoenen zwart en bruin maat 37 en 38 Scheltemastraat 13 te koop Heerenru wiel ƒ 17 50 kleine Phihps op plaatstroom ƒ 10 Tevens ondeHeelen en lampen Woudstraat 38 DE B0EKENBEüRS irLi ï7e Tw koop gevr e p Naaimaehinf Hand of Trapmachine Knoops Weth Venteweg 79 Tiendeweg 6 Tel 3398 Gouda In en verkoop van nieuwe en gebruik e speken Verkoopt of milt Üw eenmakl gelezen boeken aan bovenstaand adres Massief eikenhonten ledikant 126 X 190 en spiegelkast wegens plaatsgebrek ter overname Fluweelensingel 87 VERDUISTERING ronde stok k latten rolkragen steunen Jan Postmus Raam 142 tel 3720 Gevraagd nette WERKSTER voor Vrijdags Adr s Rotterdamsche Dijk 5 Koopt tydig nieowe gloeilampen JAN SPEE Walestraat 12 tel 2826 Te koop gevr een WOONHUIS voor geldbelegging Br no 174 bur van du blad Te koop gevraagd paar KlnderJcaplaarsjes maat 28 of 30 Gr Jacobastraat 12 tel 235 Maatschappij Ziekenfonds Omstreken van Gouda Kantoor lOosMlavon 48 Tolofoon 2008 Kantooruren 0 3012 30 on van 2 8 APDBBUNGEN TBi BERQAMfACHT MOORDaiCHT OOUDCRAK OUDER KERK a d MML HAASTRECHT REEUWUK KRIMPE I a d MSEL STOLWWK KRIMPEN a d LEK WADDINXVEEN LEKKERKERK ZEVENHIHZia Ziekenfondswet 19 41 03728 30 Met betrekking tot de op 1 November 1941 in werking tredende Ziekenfondswet icestigthet bestuur er de aaodacht op dat de ledenwerknemers zich onverwijld aan de boden inbovengenoemde plaatsen moeten opgeven Werknemers tn Berkenwöude moeteja een iaschrqfkaartJhalanjaan het postkantoor onder No 4 moeten zq daarop invullen MaatschappqZiekenfonds Omstreken van Gouda OostHaven 48 Gouda De aandacht wordt er op geoestigd dat ziekenfondsen opgeridit na 1 Augustas 1941 nkt erkend zuUen worden HET BESTUUR EENIGE HUIZEN fa Icoap gevraagd Br No O 3724 Bur v d bUd 5 G 3729 210 Weg Betere waar EGWIJZER GROOTERE SORTEERING V Lagere prijzen U KENT ONZE ZAAK Stadhuis I OOST HAVEN No 10 GOUDA Het adres voor VERLICHTINOSARTIKELEN RIJWIELEN en ONDERDBILEN ERSTE KLAS REPARATIE INRICHTING O 3704 50 Foto Studio Te koop voor GELDBELEGGING een soiled gebouwd Woonhuis gelegen buiten hen Cectnim der stad Br no 1743 bur v d blad Speciaalatelier voor bruidsportretten Te huur aangeboden een ongem SLAAPKAMER Bnev no 1744 bur van dit blad o 3730 B GEVRAAGD joüdsle Bediende Te koop aji br niBCPS Krugerlaan 1 Een nette BJC Dicoatbode gevr voor d of d Ml n zelfst kunnende welken Br noi 174S bur van dk blad K 4 p FABRiEKSKANTOOR leeftijd plm 14 jaar Briavan n G 3723 binvaa van dit Mod Gevraagd oude of gebroken Gramofoonplaten geen Columbia ƒ 0 75 per kg Adres I thma tstr 23 Gouda POSTZEGELVratZAMKLDfO te koop gevraagd Adres GoeJanve welïed Jk 13 OFTICIEELE PUBUCATIE VAN HET DQ A8TEMENT VAN HANDEL NUVEKHEID EN SCHEE7VAART Te haar gem Slaapkamertje voor slaapganger of kostganger Turtsmgei 9 MAXniinfPBUZKN TOOK N l mBOMETALÉH Maatref eica tcactade Tertlcaen voorruahaadcrt t keparku De Secretaris G neraal van tiet I epartement van Handel Nijverheid Scheepvaart vestigt met verwQzlng naar de AtJaenbesohlkldna Hon lw metalen no r opaanomen In de Nederlandsche Staatacourant van 31 Ocwm UMI no its de aandacht va voorraadhoudert op bet ondervolfende Dames en HeerenHJwlel te koop als nieuw ook de banden bij C Th van Vliet Nieuwe Haven 239 Prima Radiotoestel met V K df gevr eventueel m rurt voor pnma rqwieL Aanbiedmgen no 1778 bur v d blad Zonder bon Kinder en damaa met houten zool v Maaren s schoenfaCidel Vu verstraat 10 Abonnementsprijs In Gouda per kwartaal ƒ 2 36 per maand ƒ O 78 per week 18 et buiten Gouda 19 cL per week per post per kwartaal ƒ 3 31 Advertentietarief 1 5 regels ƒ 1 10 elke regel meer ƒ 0 21 Ingezonden Mededeelingen 1 3 regels ƒ 1 31 elke regel meer ƒ 0 42 Btj overeenkomst gereduceerde prijzen Zaterdags kleine advertentiën tn de kwartjesrubnek 1 3 regels ƒ 0 26 elke regel meer ƒ 0 10 Maximum grootte 6 regels Teneinde de uit de niéuwe prijsregeling voor de voorraadhouden toonvloeiende verlieien movael moifelijk te beperken lal bet Bttkabumu oaNonFerromatalen afdaeUng centrale magaz nen tot 2S Novamber bij handelaren aanwezige parttjen blokmetalen en afvalmatertaal welke ij worden auigeboden aankoopen m wel tegen de tot 1 December a s geldende prijsen Indtlstrteele houdera van voprraden van la haa bedrt vea soviua atvalmaterlaal met ultnmderlng van oud lood en oud link waarover a Conder nadere aanwijzingen worden gegeven die zij overeeokonutisrbepalingen van da prganisatiebeadilkking voor atvalmatarlaal van ngrerromalalta aan dat oud metaalhandel zouden moeten mrimepeii n rdit atvalmaterlaal reehtitreekg Icimnen verkoopen aan de centrale nuga van bet RUkaburaau voor Non Ferrometalen voor zoover zU van dit geen deotwtnMend ictartlven ontvangen en voor zoover daarin niet 1 r verkoop beatemde voorraden worden vermeld kunnen zU deze vooij zelf voor Si November bij de centrale magazijnen ten verkoop opifOJgDoen kU dit niet dan zullen zy voor hun voorraad na 1 December a s swc de lagma nieuwe prijzen kunnen tiedinfïen 0 Het Imvenstaande is niet van toepassing op aad lood Men verstandig aan d t materiaal v K r zoover het betreft voorraden SZ 1000 kg na verkregen toestemming van het Rtjlnbureau voor Na metalen zoo spoedig mogelijk volgens de bestaande bei llngen oud metaaDiandel te verkoopen Ten aanzien van de hierdoor bO den S l evormde voorraden Is het hierboven sub 1 gestelde wederom van te p 2SlMet beti king tot voorraden baven 1000 kg is het hierboven sub ï C van toepassing u 4 Oad alnk kan ongeacht de kwantiteit zoo spoedig mogeltik V tZ bestaande bepalingen aan den oud metaalhandei worden verkocht J delaren kunnen dit doorverkoopen aan de bekende industrleele verbnJi die zich bereid hebl en verklaard tot 29 Novemljer a a dit materiaal de tot 1 December 1941 geldende prij7pn aan te koopen f 5 Prodaeenten van blokmetalen kunnen hun voorraden voor 19 fïSlwt a s bij de centrale maRa iinen ten verkoop aanrnelden Hiervoor orarndien tijd de tot I December a s geldende prijzen vergoed 6838 msniBDTR VAM TERPENTIJN EN LMNOUE VOO gcmiLDK I e Secretaris Generaal van het Departement van Handel NIJverMjJ Scheepvaart maakt tiekend dat de hoeveelheMn terpentijn en lijnolie j op de door de Plaatselijke Distributiedicnsten aan schilders uit ij5 ironnen kunnen worden Ijetrokken oor de periode van 1 Novem I December IMl ais volgt zijn vastgesteld O S liter kunstterpenUjn P voor terpentijn en 1 liter rauwe olie ol gekookte olie o standolie V voor lynoM mO De aandacht wordt er op gevestigd dat de bonnen voor lijnolie PjJ 10 geven op bet koopen van lÜaoUa bit da handelaren en b da Ti é turn de SsMs apo tal op de Sp tea deze Wten d bevenwa lUMbJ W mtichers rftde vy iHetnjf van I eenrte fatewisten van r wnn is ilIÏÏ plieii ged geh uw iV w tot 177 kierl