Goudsche Courant, dinsdag 4 november 1941

DINSDAG 4 NOVEMBER f941 INIIflILAND tacfiiws op Pjj ulpspeldje uiteriiulp coUec w 14 en l Lïa A zullen peWje van de worden aangeboden terracotU tegeltjes zittoi dat tij aan d kant blijft staan Neen gU zult die vaandels volgen gU zult uw plicht doen en gu zult u aanmelden by h t Vrywilliger legioen Nederland Kocinginnegracht 22 Den Haag Het onderwas aan Joodsche kinderen Roode Kruis Outo door bolsjewisten beschoten Met veronachtzaming v het Roode Kniisteekeit hebben talrijke bolsjewisten naby Kleszcele een Duitsche zdekenauto beschoten De auto vertoqpde na teze laffe overval ongeveer honderd kogelgaten De gewonde die met de ambulance auto vervoerd werd kreeg tien nieuwe wonden waardoor werden aangegeverC hêièftde secrcta 4 hu gedood werd Ook de chauffeur en te pile maakt Er zyn veertien waarbu de elf provmooi W 2Me dne plaatsen van ont Ifr eo oordigd met mar i nvea en bouwwerken Voor Ji zuJd Holland i de keus Ifi L Gouda het stadhuis is y In totaal zyn er 154 miUioen r afbeelding du 100 000 en rjl mtDiw wordt een aardige f j voor onze itad gemaakt 1 mMc ieMfcnditeo Een van de belaagrukste quaesties welk met het vraagstuk van het Joodsche onderwijs samenhangen n l de voorziening in het gewoon lager ooderwiis aan Joodsche leerlingen nadert baar opiosamg Ten vervolge op bet roodschruven van 8 September waarbg in lioofdzilk al emeene richtlijnen flelieniien Sen uitfkaip la feet aeUM ibtt ftaeflige stadg neoteii DISTRICTSLEIDER DER N S B HRE deeiing Voorlichöng der WinterhulpROTTERDAM GEÏNSTALLEERD sf erelg met den heer CJ van Spall van genoemde vennootschap een Zaterdagmiddag is onder zeer eroote KkJ gaan nemen in de bakkerij niet aUgA naalf ind Knegt I fijnen UUOu ber Eïto sov petitie Cra Zoeil t an O U en van f O lite iaat Iber fl pet niei ipelen kpt fl iet tooA V HO avonda lakbord hters Evestigd in aan bet otl I kennia bzonden net vep den per fcht Ib bren aen vfca aa tracht epaven iuier m island en dieke u too IVfTgOfd B 188 hCouOetober II redstrübben gexetteluk In dM e u vel hd van t ingan liortt tot I volgend f a dk kuUis weMwn een er 1941 11 tuur r f mpl t F ÖÏ bU ttail iCMder I V f j ie9ciK tegen boa jj riianden Koode en Sj Helpt allen mee deien C u rfeit mogelijk te ruim Gerechtshof lf0tAL VAN MARGARINE p ICt los werkman uit Gouda Jttineerd in het Huis van te Rotterdam waa door de jche rechtbank veroordeeld lm jur gevangenitstra wegens KfiiicM bad uit een auto in de i nu een boterfirma X pakjes weggenomen eik van een Llïrtschte had ontkend den in M hebben gepleegd doch de i ni een bedstede verborgen broodtrommei de margarine igL Het nummer dat op de I aaii ei was klopte met dat IfiBUilen goederen I mcureur generaal achtte het ItBroen en vorderde tegen K j een aar gevangenisstraf ÜHof heeft thane arrest gewezen IdBUcWe veroordeeld tot tien 1 gevangenisstraf Prysopdryving liUHLS HET ue VnNst fohtie heeft proces verbaal op1 tegen een winkelier te dezer k op rond van prljsopdryving het verkoopen van heeren met een winst van 150 lAtwls zijn in beslag genomen Tonden voorwerpen lil bet Sureau van Politie Markt 1i a de volgende voorwerpei die m filliloopeji week als gevonden zijn tven op aUe werkdagen tustt uur des voormiddags en 8 uur jlaiuddags Ie bevragen Diverse sje met bonnen zilvert Rhmevendraaier diverse handBBi verm zilveren horloge haarenkele alpinomutsen enkele mu i blauwe rocenkrans fckje bruine schoolétui zilver imibajidje gouden armband iileutels kleine formaat laken fll gevuld benzlnevat merk t lijn mbchtmgen te verkrijgen ot en klein bruin hondje NVTSSPAASBANK ide October is op de Nutsmk Ingelegd in 30 06S postenyiltW bygeschreven rente tMJ en terugbetaald in 5311 pos MlOlSef tlzoo meer ingelegdImigbetaald ƒ 22 155 94 Hetbedroeg ultimo October IISM97 loop der maand lijn 147 boekjes afgegeven 97 oude P P w n Keoruik gesteld en It geheel aftietaald zoodat einde van October 17 203 in omloop waren 0IEF8TAIXBN Wkhuis an de V t is van mI ksas een kaasje van 2 kg i t wegverbreedinggwerk aan E VeetiUl wordt geregeld Bhout onvtraemd KN APOTREKKRS ASSISTENT J it IS geslaagd voor het inL k rsasai tenl lk heer mhoorn alhier SPORT vnis R ciUDUTAa ÏÏS iJ pe U e Velocitas JliS de Nieuwe Sluis aS r bandbal compeUtie lWÏÏ Celeritas fcl t m den aanval n geeft oS VeloclUs geregeld rT echter steeds op zijn jniB liitjstekend in Vtloci r n op zittpn en neemt fc inilwtief over Ith l2 M doelman en de verde = oor hun taak berekend van Velocitas is zeer S c eregeid weder J Spoedig is het eerste jj aakt 0 1 wat zeer I T op Üe VelocilM man 18 P kunnen iT w de helft zyn zij niet JbL ï chjeten Aan d I iSL regelmatiga r C tot O iy P M 1 fi t dsip aal l l ur 4 O Een tegenpunt II Wier verdiend ns generaal van Opvoeding thans naar we m Het V a d lezen op grond van de hem verstrekte gegeven de gemeenten aangewezen welke zi voor vestiging van één of meer scholen voor gewoon lager onderwys voor leerlingen van Jooidlchen bloede in aanmerking komen H t zijn in Groningen de gemeentenGroningen Onstwedde Stadikanaal en Winschoten in Friesland Leeuwarden in Drente Assen en Hoogeve n in Overijsel Almelo Deventer Enschedé en Zwolle in Gelderland Apelrrn Arnhem Nijmegen Winterswyk Zutphen in Utrecht Amersfoort en Utrecht p Noordholland Amsterdam Busum Haarlem Hilversum Laren Zaandam en Zandvoort m ZuidhoUand s Gravébhage Leiden Rotterdam en Wassenaar in Noondbrabant Eindhoven sHertogenbosch en Oss en Limburg Maastricht De secretansgene raal heeft de Burgemeesters dier gemeenten lutgenoodigd voor zoover dit nog niet is geschied wat in vele gevallen reeds het geval is zoo spoedig mo gelyk de stichting van een dergeUjke school of scholen tot stand te brengen en daarbij tevens te letten op de belangen van Joodsche leerlingen uit randgemeenten Zoo zullen Joodsche leerlingen uit Rijswijk en Voorburg op de scholen te s Gravenhage aangewezen zgü Daarnaast is principieel ook m andere gemeenten de stichtting van Joodsche scholen toegelaten hij wijst er echter op dat dit in feite reeds daarom bijna onmogelijk zal zijn omdat een genoegzaam aantal bevoegde Joodsche onderwijskrachten ontbreekt Het gevolg zal zijn dat in veel gevallen de Joodsche leerlingen van onderwijs ver stoken zuilen moeten blijven m verband met het feit dat ten aanzien van het gewoon lager onderwys geen uitzondering kan worden toegestaan op het voor leerhngen van Joodschen bloede algemeen geldend verbod om niet Joodsche scholen te bezoeken of onderwijs te ontvangen van metJood ache onderwijtkrachten De ontworpen regeling gaat uit van het standpunt dat de Joodsche scholen uiteindelijk onder het bestuur zullen staan en zullen worden onderhouden door den in te stellen Joodschen raad en als zoodanig dus zullen moeten worden besebouwd als ongesubsidieerde inrichtingen van bijionder onderwijs Reed thans zal dit karakter aan de scholen moeten worden toegekend al zal aanvankelijk de financiering uit de opeiUiare kafsen geschieden f De vaandel der vrijheid Met deze vaandels hooggeheven stormden de Duitsche legers gevolgd door de legers van de verbonden mogendheden en de duizenden vrijwilligers uit aUe beschaafde landen van Europa naar het Oosten om de belagers v i de Westerscfae besch ring te vemieti en Met de vaandels der vrijheid in de vuist begonnen deze dappere strijders een grimgiig gevecht op leven en deod Zü verslaan de legers van Stalin lin 4 aoiM heeren nu na enkele maanden diep In het land der Sovjets de éverwinnmg tegemoet Dappere kerels die zich door niets laten tegenhouden want het zijn de vaandels der vrijheid die zij met zich voeren het is hun heilig ideaal dat zy volgen Vn daarom moeten en zullen zij zeee eren die vaandels der vrijheid Ook in ons land werden zü gegrepen Ook hier hooggeheven dom onze Nederlandsche nationaalsodf iHten Zi wapperden boven de troepen die naar het Oosten trokken Een mboo voor hen die den nieufren tijd t grupen ont ereikbaar voor anderen die vreemd zijn voor hun volk en land Nederlanders die vaandels der vrijheid die kleureD van ons legioen die strUdliederen van onze nationaal ocialisten die roepen u toe u te bezinnen op UW plu t als Nederlander Het is de vrijheid van Europa van Nederland uw vrijheid en de toekomst van aw kinderen waarvoor deze vaandels geheven zyn waarvoor die Nederlandsche vrywiUigen vechten en gij zoudt zoo wemig eer be ADOLPHUS I I I lil zyn collega werden door den aanval der Sovjeü gedood Ziedaar een kort bericht dat dezer dagen m de dagWaden verechéen Een sbbere melding vaA en tragedie welke zich in het Oosten heeft afgesoeeld een geval uit duizenden het s niet de eerste maal dat gewonden iinsporten door de Sovjets beschoten of gebombardeerii worden Telkens weer moeten Ie Weerlooze gekwetjten met de wapenen in de vuist door nun begeleiders verdedigd worden Maar er zat geen kwaad met kwaad worden vergolden De Nederlandsche ambulance die straks naar het Jostfront vertrek zal hulp biedan aan vriend en vijand Daarom is het de plicht van lederen Nederlander deze ambulance te steunen Stort uw bijdrage iets meer dan u missen kunt op girorekening 8 7 6 0 0 Nederlandsche ambulance Koninginnegracht 22 te Den Haag POLITIEOIENST VAN DE BOTTERDAMSCHE W A De hoq dcommissans van politie te Rotterdam maakt bekend In overleg met de Duitsche overheid zal ter versterking van de beschikbare pohtie in catastrophale gevallen zooals bij bommslagen op verscheidene punten tegelijk zeer gröote branden e d udien noodig een beroep worden gedaan op de geüniformeerde afdeelingen der W A Het optreden der W A by afzettingen als boven bedoeld staat bultra iedere politieke bcdoebng en is zuiver te beschouwen als en aanvulling van den politiedien t De W A staat dan onder bevel van de politieleiding van wie zij ha r opdrachten ontvangt Het publiek dient er rekening mede e honden dat hi dergelijke gevallen de W A als ordedienst met de politie tal samenwerken en dat de aanwijzin en welke bif afzettinèöi door de W A ingevolge opdracht van de politie wyden gegeven dienen te wotden apgevolgd BPRGEMEESTEB F A MULLER ALS belangstelling burgemeester F E Miiller geïnstalleerd als leider van het district Rotterdam der N SB De Installatie geschiedde door en plaatsvervangend leider der N S B Van Geelkerken CJI O VOOR BET HEERENKLEEOINGBEDRUr Het College van rijksbemiddeliars heeft bü Zijn beschikking van 30 Oct 1941 het verzoek tot algemeen bindend verklanng der collectieve arbeidsovere ikemst voor l t maatkleedmgbedrijf en het maat Tinnex confectie bedrijf heerenkleeding 1941 dd 30 Juni 1941 voor het tijdvak 30 Juni 1941 tot IS Februari 1942 gesloten tusschen bonden van weitnemers en werkgevers tn dit bedryf op juriaWdSe gronden afgewezen en tegelijkertyd de voornaamste bepalingen dier collectieve arbeidsovereenkomst behoudens daarin noodzakelijk gebleken wijzigingen voor het geheele maatkleedingbedrijf en het maat annex confectiebedrijf heerenkleeding bindend vastgesteld Het betreft hier bepalingen uit het z g kleine of nood contract dat in afwachting van de totstandkoming der nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst voor het maatkleeding en het maat aimex confectiebedrijf waaromtrent onderhandelingen tusschen partijen gaande waren met een jjeldigheidsduur tot 15 Februart 1942 is aangegaan De voornaamste bepalingen dezer overeenkomst welke behalve op de uurloonen voor mannelijke hulpen en halfwassen en volslagen atelierwer kers in de onderscheiden gemeenteloonklassen en andere arbeidsvoorwaar den in hoofdzaak betrekking hebben op de garantie Ioonen voor thuiswei kers zün thana door het College van ryksbemiddelaars bindend vastgesteld voor den geheelen bedrijfstak en wel voor den termijn aanvangende 10 November 1941 en eindigende 15 Febr 4Ï ANDERHALF MIL UOEN WINTERHULP SPELDJES VAN AARDEWERK Voor de cidlecte op 14 en IS November a s KEN KUXJI IN DE BAKKERU De stichting Winterhulp Nederland Is bij haar inzamelingen al meermalen van de gedachte uitgegaan dat de aan te bieden speldjes waard moesten zyn om bewaard te worden De sprook jesspeldjes en de wapenspeldjes getuigen daarvan Voor de collecte op Vrydag 14 en Zaterdag 15 November komt zij met iets zeer lardigs voor den dag speldjes van gebakken aarde Het zijn terracotta tegeltjes van cirkelvormig model met een middellyn van 30 en een dikte van 5 millimeter die een keuze uit 14 afbeeldingen zullen bieden Voor elk dezer is een karakteristiek beeld gekozen uit de provinciën en de drie voorneamste steden van ons land voor Aznsterdam de Westertoren voor Sotterdam deSt Laurcnstoren en voor Den Haag de Ridderzaal terw ijl die der provinciën als volgt zijn d Domtoren te Utrecht de Martini toren te Groningen het stadhuis te Haarlem de Sasfenpoort te Zwolle het Valkhof te Nymegen de oude Maasbrug te Maastricht et stadhuis te Crouda de gevang apbort te Bergen op Zoom het raadhuis te Veere een kijkje op Grouw van het Pikmeer af en Jiet Hunebed te RoWe alles in licht relief In de verwachting dat de belangstelling voor deze speldjes minstens zoo groot zal zyn als die voor de sprookjes van het vonge jaar heeft de Winlerhulp opdracht verleend tot vervaardiging van anderhalf miUioen stuk Het was nog aan het emd van 1940 toen deze o racht werd gegeven voor de eerste maal in haar geheel aan een Nederlandsche industrie Dpze kreeg vier mèanden tijd om ze op te leveren ter verzending naar de Winterhulp buresux in de 1200 gemoenten des lands Indien men deze anderhalf millioen speltjes op een ry ou willen leggen stevig tegenelkaar aangedrukt dan zou men er een weg van 45 km voor noodig hebben Wilde men ze liever plat op elkaar op een stapel zien dan zou deze een hoogte van 7500 meter d i byna 75 maal loo hoog als de hoogste toren van ons land moeten bereiken Het IS de N V Brouwer s aardewerk te Leiderdorp Jie zich met de vervaardiging dezer anderhalf millioen speldjö heeft belast Wij zt iL op nitnoodiging van de af waar deze speldje werden vervaardigd Daar vernamen we dat 55 meisjes buiten het gewone pMsoneel dezer aardewerkfabriek van de tweede week in Januari tot in de Meimaand met de vervaardiging dezer speldjes bezig zijn geweest Deze meisjes waren speciaal voöT dezen arbeid aange nohien en er is aan deze opdracht voor ƒ 20 080 vertoond Van de voorieschreven 14 afbeeldingen moesten elders ierst metalen ponsstempels worden gemaakt die binnen een paar weken ter beschikking van de aardewerkfabriek ston den Een flinke voorraad Rijnsche klei werd opgedaan en deze werd na ie noodige voorbewerking gekneed en in linten of reepen gesneden waarvan de dikte juist voldoende was voor een spéldjeslaag De bewerking toont veel overeenkomst met de bakkerij van koekjes zooals speculaas Ze gaan echter veel langer in den oven ongeveer 36 uur De Wisjes hebben gemiddeld per werkdag ieder 3000 van deze kleivormpj met de hand geponst ja enkele heel handige meisjes wisten het wel tot 5000 per dag te brengen Maar dan jvas veelal © en rust van twee dagen noodig om de polsspier van den arm waarmee geponst was weer op verhaal te laten komen De geheele fabnek is voor deze WmterSulp werkzaamheden in actie geweeat zoodst veel pottenbafltkerswerk welke eeuwenoiüle kunst hier pleegt te worden beoefend tot nadere gelegenheid verschoven moest worden Officteele Berichten XSUWLLVaa eTAATSCOiniANT By boehlkklns vui den aecret rlsgene raai van h t departement op Opvoeding Weten ch p en Cultuurt eficherniiln £ 1 aan rar P E BriCt mr N C M van den Dries en Jhr mr Rh Felth op han verzoek eervol ontelaf verleend aU lid van het college Tan curatoren der RUktunlTeraltelt Lelden DISTRIBUTIENIEUWS De meawe textielkaarL 3 PUNTEN VOOB HOEDEN PETTEN MUTSEN ENZ OOK VOERING VAN BONTMANTELS OP DEN BON Het ig als bekraid worden verondersteld dat thans verschillende artikelen n 1 hoedei petten en bepaalde artikelen van damesonderkleedmg die tot nu toe vnj waren lUeen op punten verlu ygbaar zyn Eenige andere artikelen zga m pun tenwaarde verhoogd Zoo moet men 3 punten geven voor hoeden petten mutsen enz Corsetten voor meisjts en vrouwen gelden voor 10 punten zoowel kunstzyde als andere stoffen Inistehouders vdor 3 punten Voor kniewarmers moet men 3 punten geven voor bontmantels echt bont 12 punten per m2 voermg als het wol of natuurzyde betreft 6 punten voor kunstzijde en 10 punten voor andere stoffen Mantels van unitatiebont gelden zonder onderscheid voor 40 punten Voor dameshemden dient men 5 tot 20 punten te geven hetgeen afhangt van kwaliteit en afmetingen Stoffen mouwvesten voor mannen vragen 14 punten van de textielkaart By aankoop van babygoed moeten 2 tot 12 punten worden afgehouden waarby dient te worden i gemerkt dat voor babies tot één jaar m enkelegevallen mmder punten behoeven tewordep gegeven dan voor babies tusschen 1 en 3 jaar DISTRIBUTIE VAN BOUWHOCT In de op 1 November 1941 verschel nen buitengewone Staatscourant is op f enomen een bekendmaking van den irecCeur van het Rylcsbvreau voor hout waarby het verkoopen en afleveren van bouwSout d i gezaagd naaldhout zoowel inlandsch als buitenlandsch zonder vergunning van genoemden Directeur wordt verboden In dringende gevallen b v vo r herstel van schade veroorzaakt door liraniC bomof blikscmipslag of ter beviiligmg tegen waterschade is aflevenng van bedoeld hout zonder vergunning en ttot bepaalde lioeveelheden toegestaan Voor nadere byzonderheden wordt verwezen naar de m de bladen opgenomen offitieele puiilicatie BONNEN VoSb LEVERTRAAN ONGELDIG De secretaris generaal van het departement van Handel Nijverheid en Scheepvaart maakt bekend dat met ingang van 1 November 1941 de bonnen welke door artsen voor het verstrekken van levertraan zyn uitgeschreven ongeldig zyn Levertraan mag m den vervolge slechts worden afgeleverd op de zoogenaamdeform eren voor ziekenvoedsel MD 29 door den t ehandeleéden geneesheer en den vertrouwensarts onderteekend RECHTSZAKEN GEVOEUGE STRAFFEN VOOR CLANDESTIENE HANDELAARS De eeonomische rechter te Gronmgen mr J G A iSattenbusch legde gisteren behalve flinke geldboelen gevangenisstraffen varieerende van twee weken bt zes maanden op aan een aantal verdachten die betrokken zyn geweest by een clandestienen handel m allerlei goederen zooals koffie thee zeep schoenen en textielproducteii welke goederen in verschillende plaatsen van Groiungen en Drenthe waren opgekocht om Len elotte m de stad jlroningen aan dein man te worden gebracht De bedrybj der van een koffie en tbeehandel Hendrik Jacob Van Mourik werd veroordeeld tot zee maanden ge i vanggmsstraf met bevel tpt gevangenneming en verbeurdverklaring van de m beslag gen wnen goederen Niessien van Klinken echtgeoootc van den vorigoi verdachte werd veropndeeld tot duizend gulden boete aubs een maand hechtenis Voorts werden ven ordeeld de handelsreiziger Klaas VieSer te Groningen tot dne maanden gevangenisstraf met bevel tot oiuniddellyke mhechtemsneniing de koopman GemX van Veen £ e Groningen tot t w MnaaHwee maanden gevangesusstral en de Jioopman Willem Hemmen te Eextra tot twee maanden gevangenisstraf De overige verdachten werden gestraft met gevangenisstraffen varieerende van twee tot zes weken V Voorzprg uoldreaaeteuT i O WejtMera R4 tterasa Qiefredactaur voor Oonda en Omstrekaa r Tieter Gouda RADIONIEUWS WOCMSDAO S NOVKMMER iULVUtSCM L IlSJ M GramafooBniiuack tM Ochlendgymnaa uek 7 00 Glamo£oouiniez 7 45 O nd rauuuuelt tx BNO Hleuwsbe E 1 Gewijde muilek gr pi 8 30 Granvoioonmuziek 815 Voor de tauuvrouw Sis Cramofoonmuziek II00 Voor de kleuten ZO Ensemble Kentmeesler 12 00 Klaas van tBeeck en njn orkest 1125 Voor den boer 40 Almanak 12 4S BNO Nieuws ai aeonomische berichten 13 00 ZaBC mei aoobegeleWing en gramofoomnuziek IMO Gramofoonmuiiek 14 15 Bevlda sextet UJ Voor de vrouw 15J0 GramofoonmuiMi 16 OO Bijbelleiing 16 20 Voor de Jeugd ITDO Gramofoonmuz ek 17 15 BNO Nieuws eco nanusche en beuraberlchten 17J6 NaUonslëleugdstormkwartler 17 45 Omroeporkest en olist opn ItlS Causerie Volksgezondheid 18 30 Boyd Bachman en zijn orkast l oe Actueel halfuurtje 19 00 Melodi n poëzie Vanal 2015 alieen voor de RadioCentrales die over een lijnverbinding met de studio beschikken 2 15 Gramotoonmoz 20 45 Amusementsorkest opn ÏIJO Cram oonmuziek 2145 BNO NieuwsberlchtiO 22 00 BNO Uitzending In de Kngelsche talA The Dutch Achievement In the Ketter land Indies ol Gramoloonmuziek 11 15 Kurt Hohenbrger s orkest opn 22 45 cn mootoonmuziek 23 20 24 00 Fran Woutan en zyn orkeat opn HiLvutsoM n tnj m 6 4i aoo Zie HIlver ura I SOS B1 0 Nieuwsberichten S 15 Gramofoonnnnltk 10 00 Morgenwijding 10 15 PianovoonlrMM 10 40 Voordracht 11 00 Cramotaonmualtk 00 Otto Hendriks en zfln orkest la BNO Nieuw en economische beiiditea 00 De Melodlxten solist en gramotoo muziek 1415 Voordracht 14J0 Daphne opera opn IB OO Gramofoonmuzlek KM Voor de Jeugd 1715 BNO Nieuwe economische en beuraberichlen I7J0 Omroep orkest en solist opn 18 00 Orgelconcert zang 1S30 Vocale duetten met p Tobef leiding 19 00 BNO Brabantscb prtdtle V M BNO Nieuwsberichten 19 20 Vo Vt mgltoarmet pianobegeletdlng 19 45 In en om d NSB Voorbereid door de NSB WOO Ned Kamerorkest en soliste Vanaf 20 15 alleenvoor de Radio Centra es die over een Ittnverbmding met de studio beachUtkcn UJ Voordracht 2115 Gramtrfoonmuziek 21 4fBNONieuwsberichten 22 00 Gramofoo miuiek 22 10 12 IS Avondwtidfng EFFf CHIIIflR MSniDIUII Noteeringeii van 3 November ProT Oem leenlBKa V K L K A dam 1930 3 Dito Ie 1937 W Hm s Gravenhage I WJ7 Jl mu Rotterdam 1 en t isn t t stu M B V Onr Z 1937 101 N AanvnUUigeo arpetkMkkeaken Fr Gron öyp 8 Ut Pd 4 N HypJ Vcend acri K SV m N latastr aadenieBlngaB Bergh ca Jur it v d OW 1 Levers Zeep HU Obl 4 t AANDEILCM Baak in CiedletlBsteillBieil A dam Bank aand 131 111 Ine Bank dito UBK uaii NederI Bank A Wk uo N H Mfl 250 177 Rott Bank Ver aand 149 l entscha B AA Wh I4TM iBdvstr adeTBemlBfca Alg Norit w A Beemaf aaod J71 1741 K N Boogov aand Kon N Zout LA Ji i Lev Br en U C lOO e pr tf 14a N G en S r a Mt4 w Ned KabeUabr dito 414H 415 Rott D MO C V A m Stork aand ï41 341 Twtlnitra Pret A MJ 144 Ver BI fb aand 31S us Ver ft V Gelder M 141 Werkspoor A aand Hl Wi ton r gew A 71 t 3 2M BaiieelsTitreenIglageii Bom Sr H M A IISM 317M L Cr en H V II A W I0 wma w d i i B l g w Bil UU Ie rub A SckeepTaartaustaekapplieB Nlev Gondr A Wl Mi Oostzee A DlTWaao BQenkort A tm IM Spoor ca Traaiwtgaa Oeil Spoor A U4 lliM Prolongatie in ACTIEVE FOND N SUatdeèniiVeii NederUwd Uadtt o u fiooa 4 lum wuh 0 2 lOOO UX WOM 4 bit 1S 1 4 Unk IODM HOA lUjt IMS KM I d i ni iH MX m IndMMeCa Alg Kunstztlda Unw 14714 U m IM ltlu Caivé OUe C g U7H 1UM lllM lU Fokker tU 116 Lever Brós en Üói 1M J ISOM ia Ned Ford Aut 810 PhiUps O B V A 1I7m Nm I 4M ni Dito Pret w A 170 IN Otventa Oost ita w Mtl A Patr OBdtiasaiaoa Oord Petr Ind Mg G Aand W Kon Fetr Mil Idam nsH lil4N 14 W teheepvaarttaaatseliapptlaa BoU Am LHnAand 146 I4 h I46H Mr JavaQhina Japan LDn Idem m 1 7 Ned Sctalepv On ld S4 HtM VIM atttroadaraeiatUM Handtfsv Amst A 4tll M5 411 m t Ned Iad 8 I7n td 270 BI Ver Voret C M tntt 74 Dell BaUT Mtl A OellM t TltW Me 9 A iIIh IHK IMH IM Idém 113 Scoambah Mt Iden MB M Bakkeraaiennialaiaa Anaterdam d S M HèM R Cult AandDaltBM K MD M MN V BEÜRSOVERZICHT Wederom waren n hadan maar talf orden an na markt kanmerkt M étm alwengbald van affaire Vrtlwal sOa I briakao Haddan en kalm o aalls Mk v loop Veor da Nedcilandaeba belaggindiN marden Waa da bclangstalllog luar mitlg D nieuw VJt proeanU obUcatita Wr da r land werdaa wallawaar aaabeiidend ±S groot open book varbaaddd tUMt O atre was toch lang niet 100 omvasfftfk ala In de dagen oaunl telltlk na dan t schQvtngsdatuin P koer venebild vrtjirel iü t h dIjB van d n vorU n b iinda n vooraasMlu ward afgedaan tuaaduB r e 1 d nl uwa Tieren ging weinig am 4 fc was nanw tlks gewtjsigd ecdwr trastte Op da local aandeelenmarkt miiOf aandacht g t okken door Van Barkali wm uwaar was het aandeel 100 goed als ♦ knderd en waran ds omsattsn niet fr maar het was vrijwel hel enigs auida dat geregeld ia tvm bMk werd v t fcaadeld n daardoor d attaotle atuMl De FhUlpisand l a r D Tnlkiwi wocsB Alma nattioosf oOftwItiriM II lever wano ista MMr Of sdweBVMdaietM lag verwaarloosd Ds tsiMkanibiM kf ie heel bvlteii ds aandaetai Prokmk tl tl a prccan