Goudsche Courant, woensdag 5 november 1941

WOENSDAG 5 NOVEMBER 1841 gTATI I De Keef BBIfOEM fot o school te Berge bob tn M t van m bet Ge STADSNIEUWS lotrede dt K W Dercks n te MiiaMluia BEVESTIGING DOOB DS A DERCKSKN ZoBdagmorge is onae oud stadgenoot te K W Dercksen uit Maastricht in zijn nieuwe ambt als predikant bu de Geref Kerk te Maassluis bevestigd Deze bevestiging geschiedde in een tot in alle hoeken gevuld kerkgeIxiuw en werd voorgegaan door den broeder van den predikant onzen oud stadgenoot ds A Dercksen uit Feijenoord Deze had UA tekst gekozen De brief van den Apostel Paulus aan de Ffeziër hoofdatuk 4 11 en 12 en bejiaalde zqn gehoor tot de volgende vier punten Ie De oorsprong 2e De roeping 3e Het doel Hierna volgde de bevestiging en zong de gemeente den nieuwen dienaar IH 134 3 toe In den middagdJenst deed d K W Dercksen zijn intrede Alvorens tot de predikatie o r te gaan zei h dat hij met schroom het beroep n ar Maassluis had aangenomen wetende welk een voorname plaats wülen ds G W Akkerhuis te Maassluis had ingenomen De prediker sprak naar aanleiding van Johannes 3 33 Ie Van Jezus getuigenis ae Het aamiemen van die getuigenis en 3c Verzegelen dat God waarachtig is Na de predikatie sprak ds Joh Rietberg Geref predikant te Maassluis een welkomstwoord namens den Jjerkeraad waarna de gemeente Ps 20 1 zong Vervolgens voerden het woord de heer A Noordesneer te Vlaardingen namens de classis Schiedem én ds J J Kloola Ned Herv predikant te Maassluis namens de Ned Herv Gemeente en het Bijbelgenootschap waarna de dienst werd besloten met het zingeit van Ps 150 1 en 3 Uitreiking vitamine D tabletten BE8CBIKBAAB8TEIXINO VOOB AANSTAANDE MOEDÜRS EN JONGE KINDEREW Het staatstoezicht op de volksgezondheid heeft bevorderd dat voor aanstaande moeders kosteloos vitamine D tabletten zullen worden beschikbaar gesteld De tabletten zullen gedurende de laatste 3 maanden voor de geboortfe maandelijks worden beschikbaar gesteld Helanghebbenden die voor deze verstrekking in aanmerking wenschen te komen kunnen zich onder overlegging van een attest van hun huisarts of verloskundige schriftelijk wenden tot den Gemeentelijken Geneeskundfüen en öezondheidsdienst SpieTingstraat 113 Zi ontvangen daarna bericht wanneer de tabletten kunnen worden afgehaald Met het oog op de toenemende kans Villi hfl optreden van de rachitis z g Engelsche ziekte is het zeer gewenscht dat ook aanstaande moeders v ekelukï een tablet gebruiken De verstrekking van vitamine D tabletten voor kmderen van 3 maandi r tot 3 jaaj geschiedt gedurende de winlermaamipn eveneens kosteloos De ouders dier kinderen worden omtrent arvoor getroffen regeling inge licht ECONOMISI RO IE RECHTER TE AM Vet en meikkaarten De economische rechter te Hotterdam heeft tot zes weken gevangenisstraf met bevel UjJ onmiddeliyke gevangenneming veroordeeld de 50jarige Goudscha koopman A E Dordtland die vet en naelkkaarten had gekocht en onbevoegd voorhanden had gehad in September H Het O M had 2 maanden gevangenisstraf gevorderd VriJvtMk Conform het yerzoek van het O M werd vrijgesproken de 34 jarige veehouder A lie J te Nieuwerkerk a d IJssel verdacht geweest van meide plichtigheid aan het slachten van een koe op 28 Met jl Varken afgeleverd De jarige veehouder W van derL wonende te Krimpen a d IJssel had in Juli Jl een varken Igeleverd zwaarder dan 28 k g i Conform den eisch van het O M veroordeelde de rechter Uem tot f 60 boete subeidiair 40 dagen hechtenis Uit vroeger tijden DE OtlDSCHE COURANT MELDDE IS JAAR GELEDEN Uit een advertentie G J Dekker vlugschoonschrijveT ae koniags taaldocent etc heeft onlanp lyn bekroonde Europeesche schrgtoiHhode ioodanig voltooid dal hu thans in korten tijd elk schrift met onovertrefbaar succes hervormt Adres Hotel De Zalm dingsdags van 2 tot 4 uur Veeltalig prospectus gratis M JAAR GELEDEN Het beslelkantoor van de firma Van Gend en loos ndert jaren op den K eiweg gevestigd zal binnenkort worden verplaatst naar de Markt naast den ingang dier staWng van het Herthuis Als e h bijzonderheid kan worden gemeM dat te Hekendorp een perebo m g pluk werd waar tegelijkertijd ook bloesem aan was 25 JAAR GELEDEN MeJ A M van Maaren onder Üzere aan de tweede oponbare bewaarschool alhier is brnoemd tot hoofd van fde nieuw op te richten Nutsbewaarsfchool te Oudewater Uil Boskoop Ds A Jager Ned Hervormd predikant te K wadijk is bei ipen naar de Remonatrantsche Gemeente alhier it AT AAR ANNEER w ff Thalia Theater Theo op t huwelijkspad met Theo Lingen Gusti Huber Gustav Fröhlich en Hilde Krahl Aanvapg 8 15 uur Reunie Bioseoop Het leven is niet zoo kwaad met Lou Bandy Fientje de Ia Mar eri Aaf Bouber Aanvang 8 1S uur Dageirais 10 5 en 7 9 uur Tentoon tellnigsscbip Bleekerssingel Tentoonstelling van schilderijen 5 Nqi 7 15 nor Nienwe Schoawburg Concert Het Nederlandsch Orkest s ïravenhage onder leiding van Nico Verhoeff solist Willem Noske viool 5 Not 7 30 unr Ned Geref Gemeente Spreekbeurt ds Joh van Welzen 5 Noy 7 30 uur Ons Genoegen Vergadering Ned Biljartbond S Nov 8 uur Daniël Lezing ds H S J Kalf over De kerk een menscheneetster of jets over de onkerkelijkheid 5 Nov 8 Bur Daniël Cursus E H B O 5 Nov 8 9 uur Oosthaven 10 Zitting adviesbureau Ned Vereeniglng voor Luchtbescherming Nov 7 nar Ons Genoegen Voortzetting en beëindiging biljart en kaartconcours voor leden der sociëteit C Nov 7 30 uur Leger des Heils Heiligingsdienst leidst J v d Veen 6 Nov 7 30 uur Vrije Evangelische Gemeente Bijbellezing en bidstond O Nov 7 30 uur Kunstmin Bijeenkomst Goudsehe Ewemclub uitreiking prijzen onderlinge wedstrij den daarna opvoering blijspel Mijnheer wie ben u door De jonge Schouwspelers Nov 9 3 uur ConsultatiebureauOosthaven 50 Aanmelding en keuring voor vrijwilliger Nederlandsche Arbeidsdienst Nov 7 30 nor Kunstmin JËerste feestavond Ctoudsehe H B S vereeniging cabaretprogramma met medewerking van de Jamming Seven 8 en 9 Nov 1 uur Ons Genoegen Voorwedstrijd kampioenschap van Nederland 3e klasse klein biljart cadre 6 9 11 Nov 7 30 uur Nieuwe Schouwburg Eerste Nutsavond concept Rotterdamsch Philharmonisch OiWst onder leiding van Eduard Flipsc Nov 11 uur De Zalm Openbare verkooping onroerende goederen door notaris J van Kranenburg Nov 2 45 uur De Zalm Bijeenkomst Ned Vereeniglng van Huisvrouwen lezing met lichtbeelden S H A M Zoetmulder over Huwelu ksgebruiken in vroeger eeuwen 29 Nov 7 30 uur Kunstmin Uitvoering Goudsch tooneelgezelschap ïot Ons Genoegen ter gelegenheid van 5iarig bestaan opvoering van De fem ill e dictator APOTHEKÉRSDIENST Steeds geopend dejc nachts alléén voor recepten Apotheek E Grendel alléén Lange Tiendeweg 9 Nederlands nationaal leven en karakter in verleden en heden MEVB BOLDINGH GOEMAN8 VERTELT VAN HOLLANDS GLORIE DE ZEE Boeiende avond der Volksuniversiteit Over Nederlands Nationaal leven en karakter in het verleden en heden sprak gisteravond in de Reünie mevr W Li Boldingh Goemans letterkundige te s Gravenhage voor de Volksuniversiteit De liefde voor ziJn volk is ieder aangeboren en deze liefde is een volkomen natuurlijk verschijnsel Het is dat innige gevolg van verbondenheid met dorp streek en land waar men geboren is dat bij iedereen aanwezig is Vanzelfsprekend is het jeugdsentiment er sterk in vertegenwoordigd maar dit blijft den mensch zijn heeie leven lang bij Dichters en schilders hebben aan deze liefde voor het eigen karakter van land en volk uitdrukking gegeven Spreker had zich tot taak gesteld speciaal een onderdeel van Nederlands nationale leven te belichten en wel de zeevaart Hollands glorie dat zijn de huizen en dorpen de duinen en de stranden het land het water en de lucht maar toch bovenal de zeel Op de lee kon het NederlandSche volk vooral in de 16e eeuw z n ware karaktereigenschappen toonen van onverschrokkenheid en doorzettingsvermogen 0 zeevaart eischte groote ontberingen want de schepen waren klein de uitrusting met instrumenten en kaarten gebrekkig de te bevaren kusten ver en onbekend en de scheurbuik als gevolg van de onvoldoende voeding geeselde die bemanningen Maar door deze ontberingen is ons volk eenvoudig en sterk geworden Veel rijkdom en macht bra de zeevaart Op alle zeeën wappaSfe de driekleur er er waren dorpen die meer schepen dan huizen bezaten Broek ui Waterland Veel werk bracht de scheepvaart ook in de neven bedrij ven Een oot koloniaal rijk werd gesticht Mannen als Jacobus Hondius die uitstekende globes en kaarten vervaardigfe is Blaauw ds Plancius en Jan Huy bn van Linschoten verdienen als groote geesten vèrmfld te worden naast onze anfiere beroetftde raannen uit de Gouden Eeuw Op dezen tyd v groeten bloei is een tiJd van verval gevolgd toen de rijkdjom en de weelde verslappend hadden ingewerkt op de ee en kooplui Vrr Npderland Na de Fransche overheersching is er echter eên tiJdpA k van nieuwen op naar Gouda Dat wordt n FEEST voor de Jeugd bloei gevolgd De groote mannen van de vorige eeuw waren echter geen admiraals maar kooplui en teeders die onze groote stoomvaartmaatschappijen en de machtige scheepswerven fundeerden En zoo is Nederland weer gaan mee tellen en heeft een veel belangrijker positie in de wereld gekregen dan andere kleine landen De zee in het boek Na deze inlekJing besprak mevr Boldingh een drietal boeken die op dit onderwerp betrekking hebben n l Het vierde geslacht van Leonhard Huiziaga Hollands glorie van Jan de Hartog en Janmaats n Sinjeuren door K Norel De schrijver Huizinga geeft in zijn boek eeai beeld van vier geslachten scheepsbouwers die in gestadig en onvermoeid werken na als klein smidsbaasje begonnen tet zijn een Scheepswerf jn Rotterdam tot een machtig bedrijf weten te maken De schrijver weet in dit boek een suggestief beeld te geven van de taaiheid en de onbuigzame energie waarmede deze scheepsbouwers de moeilijkheden wisten te overwinnen en hoe zij Nederland een goeden naam op dit gebied wisten te verschaffen Het boek van Jan de Hartog Hollanc Glorie dat zoo n groot succes heeft gehad is een epos van de zeesleepvaart Het vertelt van die koene mannen die groote en gevaarlijke transporten over zee volbrengen die met een gigantischen baggermolen de halve aardbol rondtreicken óf in nood verkeerende schepen te hulp snellen Na de pauze besprak mevr Boldingh het boek van K Norel Janmaats en Sinjeuren dat een geschiedkundige roman is over de scheepvaart uit de tachtiger jaren der 16e eeuw Evenals uit de vorige boeken heeft spr ook uit dit boek verschillende fragmenten voorgelezen Op twee belangrijke dingen vestigde ij de aandacht In de eerste plaats op den grooten invloed diwids Plancius in die jaren uitoefende op de reeders van Amsterdam De werkzaamheden van dezen prediksnt voor de opbloei van onze zeevaart kijnnen moeilijk hoog genoeg gewaardeerd worden In de tweede pleats kwam op onta oerendc wijze uit dit boek naar M ren de tragische en moedige taak die de zeemansvrouw moet vervullen Als de hoofdpersoon uit het boek ok haar eenigen zoon het reegay moet laten uitiiaren regt ze Een vrouw die niet kan offeren is geCT vrouw en een moeder d c ha ir kinderen m den weg staat is iieen moeder Mevr Boldingh besloot haar lezing met declamatie van het gedicht Hollands vlag Appèl voor de missie DRUKBEZOCBTE BUEENK MST IN KUNSTMIN Dr Lippits en dr Zuure sprekers Het Goudsehe Missie Cooiité organiseerde gisteren in Kunstmin welke zaal geheel gevuld was een missieavond Kapelaan Boelwijk o nde den avond met een woord van welkom tot de aanwezgen onder wie zich o a bevond deken Bots Vervolgens zette hü in het kort uiteen waarom het comité dezen avond organiseerde In 1880 vaardigde Paus Leo XIII een encycliek uit waarin bij erop wees dat de missicplicht niet alleen rust op de missionarissen die het Geloof bekend maken maar vooral en juist op de leden van dé Kerk Twee middelen staan dezen ten dienste het offer en het gebed Aan den missieplicfat kan het best voldaan worden door aansluiting biJ de genootschappeh die speciaal door den Paus aanbevolen worden en officieel door de kerk zijn erkend het Genootschap tot voortplanting des C eloofs en het Genootschap der Kindsheid Spr hoogpte dat de missieijver van Katholiek Gouda door het contact tusschen de leden van het Jenoötschap en de missionarissen zal groeien en dat ieder op iiijn wijze zal medehelpen de missie te doen bloeieh Madisehe noad De eerste spreker was dr £ Lippits van de Medische Hiasiezustert die de vraag welke zoo dikwijls gesteld wordt Waarom mïssiezorg in dezen tyd besprak Vierhonderd jonge priesters aldus dr Lippuis wa tea op uitzending zoodra de oorlof afgelooaen is Meerderen worden opgeleid en zullen eveneens vertrekken om bet geluk van het Geloof dat wU kennen uit te dragen naar alle landen en binnen het bereik te brengen van alle menschen Paus Pius XI zeide dat de gedachte aan al de heidenen heth geen rust gaf Alle wat wü kunnen en kennen zoowel bpvennatuurlijk als natuurlijk moeten wiJ in dienst stellen van de missie talen volkerenkunde landbouwkunde medische wetntschappen enz Vervolgens wees dr Lippits er aan de hand van enkele cijfers op hoe onvoldoende de medische verzorging is In Engelsch Indië sterven jaarlijks twee millioen kinderen in het eerste levensjaar In sommige streken van Afrika is de sterfte onder de kmderen 60 70 80 pet en in CSiina 90 pet In Engelsch lndië zijn er 18 millioen meer mannen dan vrouwen en het jaarboek der Engelsche regeering schrijft Dit verschil is te wijten aan het hooge sterftecijfer van jonge moeders Van de 5 a 9 miljioen melaatschen worden er slechts 13 000 verzorgd de anderen loopen onverzorgd rond en zijn een bron van infectie In Engelsch lndië is de gpmiddelde leeftijd ± 23 jaar Frambosia feeft huidziekte cholera pest gele koiorts slaapziekte maken ontelbare slachtoffers Driehonderd missionarissen stierven aan de Westkust van Afrika voor zy 28 jaar oud waren 30 pet waren binnp 3 jaar dood of invalide Daarbij komt dat in Engelschlndië de vrouwen liever sterven dan zch door een mannelijken dokter te laten behandelen Daarom moet er een leger komen van vrouwelijke artsen verpleegsters en vroedvrouwen In 1925 stichtte dr Anna Dengel in Washington d congregatie van medische missiezusters De leden van deze congregatie studêeren aan erkende universiteiten Op den dag voor de mobilisatie kwamen ziJ in Nederland een afdeeling stichten en thans bebben zij een huis in Heerlen Een twintigtal zusters zijn paraat om uit te trekken naar de missielanden Arbeid onder de negers Na de pauze was het woord aan pater dr B Zuure van de Witte Paters die bij de Goudsehe katholieken geen onbekende is Pater Zuure heeft 20 jaren in de missie van Oeroendi in het hart van Afrika gewerkt Dertig jaar geleden vertrok hy voor het eerst naar zijn missiepost en hij vertelde zoo boeiend van deze reis de gewoonten van de negers de taal en de zang pver de schitterende natuur dat de geheele zaal zich met hem cxp reis waande Hij vertelde dat de negers zeer bejeefd zyn en hoogst muzikaal en poëtisch Hun liederen zijn dichterlijk van inhoud en hoewel monotoon zeer tiekoorlijk Pater Zuure zong verschillende negerliedjes terwyl hy zich zelf aan de piano begeleidde Hy was verteller bij de vertellende negers zanger met de zingende negers dit alles slechts als middel om hen beter te leeren begrijpen en te kunnen winnen voor ChrLstus Vervolgens schetste pater Zuure den bloei van de missie vlak na den vorigen oorlog Er zijn nu in het hartje van Afrika 600 zwarte inlandsche missiezusters en 200 zwarte inlandsche priesters 23 negermartelaren 60 sinds 1989 een zwarte Bisschop De negers zijn niet alleen in naam maar vooral in daad Christen Ais er geen gtld is voor een kerk werken zy gratis Urenlang sjouwen de vrouwen met steenen voor de fundamenten Er is veel geld te kort in de missie en tooh is besloot dr Zuurer de missie geen geldkwestie maar een gebedskwestie De vraag is niet is de kerk nog wel kapitaalkrachtig maar is de kerk nog geloofskrachtig Daarom vroeg spr jiiet om geld niar om goede werken en gebed Kapelaan BoeJnJJt bedankte tenslotte de zelatrices van de Clenootsehappen in Gouda voor het vele werk dat zij steeds voor de missie verricht hebben de aanwezigen voor hun opkomst de sprekers voor hun voordrachten en het strijkje voor de medewerking Jaarvergadering van Het Groene Kruis WEER VEEL GOED WERK VERRICHT Jaarlijkseh medisch onderzoek btj een derde der Goudsehe sdiooljeogd Gisteravond hield de afdeeling Gouda van de Zuid HoUandsche Vereeniglng Het Groene Kruis in de Reunie haar jaarvergadering Na eeh kort openingswoord van de voorzitster mevr P Momeman Jansen volgde het financieel verslag van de penningmeesteresee mevr Blommendaal Hieruit bleek dat in het afgeloopen boekjaar een bedrag van ƒ 2828 24 werd ontvangen terwijl de uitgaven ƒ 2585 84 beliepen Dit gaf dus een batig saldo van ƒ 242 40 Met het bestaande saldo mede kon daardoor met een voordeelig saldo van f 4677 71 het jaar 1941 begonnen worden Het jaarverslag van de secreta mevr Huisman vermeldde om Uitgeleend werd 927 voorwerpen aan 1364 per onen Aan 3 gezinnen werd huu 2org verleend terwijl subsidie werd verstrekt aan de beide vacantiekolonies De James Homeman en Blommendaal brachten vele bezoeken voor hulp en propaganda Op het consultatiebureau voor zuigelingen bedroeg het aantal nieuwingeschreven kinderen 256 Overgeschreven van het vorig jaar werden 159 kinderen zoodat het totaal aantal ingeschreven kinderen 415 bedroeg Van de nieuw ingeschreven Kinderen kwamen er 226 uit Gouda er de overigen uit andere gerof nten Zuster Benders bracht 921 hiftisbezoeken Voor het kleuter bureau bedroeg het aantal cortsulten 796 Van de nieiiwinei vhreven kleuters kwamen er 205 uit Gouda en 25 uit andcrp gemeenten Tn totaal waren er 203 kinderen van 1 jaar 17 Van 2 jaar 7 van 3 jaar 2 van 4 jaar ej l van 5 Jéar Bij de verdere afhandeling van de agenda kwam het feit ter sprake dat veel Ziekenfondsleden niet Groene Kruisleden wel graag artikelen van het Groene Kruis in bruikleen ontvangen Besloten werd daarom in plaats van de eerste jaarlijkache contributie een entreegeld te hdKen Zeer betreurd werd het feit dat zo velen in gebreke blijven de geleende voorwerpen na gebruik weer terug te geven wat vooral zoo jammer is bij gummi artikelen daar deze bijna niet meer lekrijgfen zijn Tenslotte Werd opgemerkt dat veel inwoners Van Jouda onbekend zijn met het feit dat én zuigelingenbureau en kleuterbureau uitgaan van het Groene Kruis Indien dit meer algemeen bekend was zouden velen waarschijnlijk wel als lid toetreden Bij de rondvraag deelde dr Vegter de schoolarts mede dat binnenkort in Gouda aan de daarvoor in aanmerking komende kinderen vitaminetabletten zullen worden verstrekt Ook geschiedt op het oogenblik bij de door den schoolarts onderzochte schoolkinderen een t b c onderzoek op het consultatiebureau afli de Oosthaven zoodat voortaan ieder jaar een derde van de Goudsehe schooljeugd een algeheel Uchamelijk onderzoek zal ondergaan Reinig ht kunsfgebif OZODENT Dal maaki hai schoon en Irisch Bij Aprtfc Dr fl Hée 40 60 cl I U Wal Mijnhardt Aiaslil is goed Ingez Med G 3765 fl Uitvoering der nieuwe Ziekenfondsenregeling VBAGEN EN ANTWOORDEN Nog steeds blijft op het kantoor van de Cïoudsche Vereeniging voor Genees Heel en Verloskundige Hulp een stroom van vragen inkomen over de uitvoering van de op 1 November in werking getreden Ziekenfondsenregeling In een tweede serie vragen en antwoorden publiceeren wij de voornaamste punten die ter sprake gebracht worden V r a a gy Valt een gepensionneerde onder de Verzekering Antwoord Neen voorloopig nog niet Zij die pensioen genieten kunnen 7ich vrtj verzekeren Als zij verzekerd zijn gaat alles gewoon door als voorheen Vraag Hoe staat het met n dienstbode of een dagdienstbode Antwoord In het algemeen kan gezegd worden dat huispersoneel nog niet onder de verplicht veriekerden valt Dagdienstboden kunnen zich vrij verzekeren Dienstboden vallen onder de bepalingen van het BurgerlijK Wetboek wat wil zeggen dat de werkgeefster verplicht is de eerste zes weken voor haar geneeskundige verzorging te zorgen Vr a a g Hoe gaat het met werksters zijn ziJ ook verplicht verzekerd Antwoord Deze vraag is verschillend te Ijeantwoorden Het ligt er aan waa de betrokkene we Ster is Een werkster in huishoudelijken dienst valt buiten de regeling Een werkster die kantoren werkplaatsen schole e d schoon houdt en daardoor ofider dè bepalingen van de Ziektewet valt is verplicht zich te verzekeren V r 9 a g Vallen ambtenaren in dienst van rijk gemeente of provincie ook onder de verplii hte verzekering Antwoord Hierover is nog niets definitiefs bekend Deze groepen werken alle onder ambtenaren en werklieden reglementen waarin hun sociale positie geregeld is Over het algemeen ziin voor de geneeskundige verzo ging geen bepalingen in die reglenfenten opgenomen mdat zij echter niet vallen onder de Ziektewet dieneii deze groepen vocrlo vig zelf voor gtaees kundige verzorging te zorgen Zfl zijn dus z g vrij verzelcerden Vraag Wanneer moet voor het eerst premie betaald worden Antwoord Voor het erst moet de werkgever op 8 Noveml 2 pet van het loon inhouden Vraag Een weduwe heeft 3 zoons die allen verzekeringspUchtig zijn Moet de weduwe nu nog verzekerd z tf in een ziekenfonds Antwoord Een vap de zoons treedt als kostwinner op waardoor de moeder medanrerzekerd is SPORT BILJARTEN Voorwedstrüd te Gouda kampioenschap 3e klasse STADGENOOTEN NEMEN DEEL De data van den voor wedstrijd voor iet 3e klasse kanipioenschap van ederland klein biljart zijn voor de oep Gouwe vastgesteld op Zaterdag n Zondag 8 en 9 November a s In deze groep zijn ingedeeld de heeren J C Bokhoven en Chr Mul van TeT Gouw benevens Se heer H P Jüngeling van K D O te Voorburg In dezen wedstrijd moet iedere deelnemer 6 partijen spelen welke voor deze klasse oo 225 caramboles zijn vastgesteld iftar iedere deelnemer 2 tegenstanders heeft welke hij dus driemaal moet ontmoeten wordt het een drievoudige rooster in totaal 9 partyen De leiding berust bij de biljartvereeniging Ter Goüw S in welker cluhTokaal sociëteit Ons Genoegen de wedstrijd worilP gespeeld In de groep welke onder leiding staat van de s Gravenhaagsche B C is in dezen wedstrijd ingedeeld onze o ud sla genout L Homeman van Rijswijk In den eindwedstrijd voor het 4e klasse kampioensehdp cadre 4 6 welke wordt gehouden op Vrijdag Zaterdag en Zondag as in A dam is onze stadgenoot J C Ravestein van de B V Conogrdia gefilaatst f OANDBAIk GOUD8CBE HANDBALCOMnj Proframan voor Zatei Excelsior Velocitas j Hercules Kracht port ftognum voor Zonda Vires et Ccleritas 2 Krachtsp lii tl PLAATSELIJK NIEUWS l Ü Berkenwoude VERGUNNING TOT MOLLE VANGEN De commissaris der provincii i aan den heer A Verkaik veriïLn verleend tot het vangen dooZ vervoeren van mollen t VITAMINE TABLETTEN Gistermiddag is op h t consulting bureau een aanvang gemaakt meiT verstrekking van vitamine D tablett aan kinderen en jonge moeders Boskoop EXAMEjV LANDMA BINlgx Bij het te Amsterdam afgeiiom n examen voor het diploma landmaclünisf is geslaagd voor electriseh bedm A de heer C Bier alhier I ff COOP VEREENIGING JDE B08K00PSCBE VEILING Nov Hozen per bos Ellen Poul sen 64 74 et Rosalanrtia 209 210 et Polyanthrirozen 60 8S et Butterfl 170260 et Else Poulsen 40 65 tl Gemengde rezen 45 7 5 et Diversen per bon Clematis Prjn Hendrik 180 et tros chrysanten Jï Sj et chrysanten gr bloemig 20 80ct idem kl bloemig 5 90 et Haastrecht PREDIKBEURT VOOR DONBERDAtL Ned Hsrv Ger Evangejisatie 8 üu n ra Evangelist B de Pater Dank stpnd voor bet gewas Ouderkerk a d IJssel I DAMCLVB L U T O De Damvereëniging L U T O speek de de achtste ronde van den ondtr lingen w edstrijd met den volgenden uitslag J Docters van Leeuwen B Bos 0 4 A v n Duin H Groen 2 4 A lireuk C Vuijk afgebroken Joh de Koning H vatï Walsum 2 4 J C van der Voorde M Neef 2 4 M Baan G Melgers 0 1 A Dekker L C de Rek ï 4 H van Walsum J Twigt 1 F Verzijden J Docters v J euwen M F Verzijden A KreUk 0 3 LOOP DER BEVOLKING Ingekomen Van Gouderak naar B 206 Elizabeth Stam van Zeist naar A 296 Adrianus de Heer van Lek kerkerk naai B 107 Neeltje Maria Benschop van Rotterdam naar C 52 J cob van Wijnen en gezin van Goude rak naar A 75 Dirk van Dijk van Rotterdam naar A 228 Adrians Cornelia Baan van Rotterdam naar A22 P J Scholten en gezin van Rotterdam naar C 18 M Amersfoort en gezin Vertrokken van A 23 n Nish werkerk a d IJscl Jacob Baan v B C 188 naar Capelle a d IJsel Dirkje de Jong van C 22 naar Krimpen a 4 IJsel Maria Neef van B 48 n ar Gouderak Willemijntje Verweij BlTRGERI iKE STAND Geboren Dirk zn van B van Dam 1 R Suikn 0 adertrouwd Willem Houwe lind 27 jr en Wilhelmina Hordijk 1 V Arie de Waar t 21 jr en Teuntje dl Jong 17 jr Getrouwd Adriaan Donker JJ Jr en Janna Heuvelman 23 jr Overleden Geertje Oosterom w jr weduwe van H Schouten Oudewater TEBAARBBBESTELUNG H 1 DE LINT Waardaarini voor arbaU Op de Algeraeene begraafplaats jl hier is teraardebegteld het overschot van den heer M J de W Aan de groeve voerden het woord directeur dér kaasfabriek Oud Holl te Woerden de heer De Jong al 1 namen de Maatschappij Tot Nu I t Algemeen de heer A W den BOW gemeentesecretaris namens tGro Kruis en de heer H Littooy oudho der Openbare school alhier die sll groote waardeering voor het werk den heer De Lint uitspraken Ds Steenbeek predikant der H Kerk ïprak een slotwoord Onder de talrijken die deien ai meen geaohten ingezetene de Jr eer bewezen J evond zich ook l meester J M van DOornInck Een tal kVansen dekte de baar DANKDAG VOOB HET OEWASi De kerkeraad der Geref GemWjJJ alhier heeft besloten a s DoDderwj dankdag voor het gewas te hoi WJ De diensten waarin ds La J Rotterdam zal voorgaan znllen vangen voorm 10 en n m 3 uur AIin DRAGERS DEB GEB S gekozenVde heeren W A S T VerHonk en als diakenen at rren H K fl n en Jac Hagoort NOODSLACBTINOEN In de noodsIachtplaaU lii i scha ap en een kOi welke y joc keuringsdienst geschikt voor ƒ jj sumptie weren verklaard o zicht in het klein verkocht