Goudsche Courant, woensdag 5 november 1941

WOENSDAG 5 NOVEMBER 1S41 7 Ondank is s werelds loon ms ItabJdtn MChl b drijf Poiil W tl llttfrn 0 til HO Mi s unr Danic Pffel ipeel Onder tnden 0 a 3 0 lefaroken 2 2 0 2 T ♦ en 0 J tB van louwe Hit r 38 r om W kuis Ut iJni wrd dl Holland i alhier But A Boer JlGroen Ed hoold 1 allen rk v B H rv I a M en ITAS c nt erdaf h rten ïln EEBI Ker iBo Ide Cr de Ide tonder w compeülie van l ersr Vaak en Dani plgTgS Z t wtrdtn de vol en E i lg2 K W Veer O J m iltrat T d Hartog fr ï MfTLj Pelter 3 0 2 A 1 de Jong 2 fl llV A de Jorg 2 yH l Hor UO 2 fOOi VOI K80NDIESWU8 f rd sprak in de Nu t7a I TLf van Gent voor de afdee r vT k firderwij over In de vin Be gi th Congo D wirden toeg Ucht met pri jpctiebeeldea eti lge t Htt waa en gKlurir avorfl eanoNSCHFF JANSEN I fc er J B Jmtsmt atationchef al SllP r 1 Januan overgeplaaUt iK attmr Gronmgen Noord De Zien k ni n ai voordien oa werluafin E5 oort Zevenhuizen iDOtatNC 0NDCRWUXERE8 t nAwil ei an d openbare j h I 1 benoemd mej W ij l Jkrxi n op uom lOüGCRUA STAND J6i iertruii d A Both 2 J Lu L III U Ten 23 J RECHTSZA £i I rtiï III I I Vrederechter ET wmmo DAT NIET GFIU LD WOKBt j i ïrwlwrM hier te RüUecdam mr mm ör j W behandelde de ain iM zaïl Kgen dm 4b jailKcn W ICB diP newis eijj ele weken ge ti moest terechtstaan omdat hij op IWieen WA man voor landver lou hebben uitgeïchmden De kon het ft 4 niet löbcbenert Ecu terklsarde teven dat de W A Im hem getart had door te neggen l kiiijou een Unie apeldje zi dr I al ik h i afru tke i Ha het hooI nn drie getu gcfl eischte hel Isil 14 dagen gevinèenisslraf Jli vMd bijgestaan d or mr It W IbMVi die een uitvoerig pleidooi Utd Kon na onzen oorlog aloua pi IW Hseraal Winkelman in een arti lic brtHid ïemaakt dat de N$B ers Ifti laodrerMders w iren Maar is meer nixxiig dan een krarrten Inktl om een bepaald begrip dat lit bel volk HMi postgevat uit te Imea PI betwijfelde of strenge straf Ik bet kunnen VeM heeft uch toen llBisotti landverrader laten ontval lm Uur aan den anderen kant aldus lltheefl men eenige maanden geleden koeien vrfti letters op straat kun liiu t n jaar Unie één jaar Imkmn aad j Pl lwloot 7ijn pleidooi met te zeg If dat vo gens hem een gevangenis Inl ïiB ïeerlicn dagen veel te zwaar Ivioor wal verd misdaan had 1 Ik vredert hier zeide het voor een IMioet den verdediger eens te zyn t ut betreft di noodzakelufcheid om e al als dit psychologisrh te be 1 Het 1 niet zoo gemakkelgk al Vi om een overtuigende redenee Jlte geven waarom het woord IWnrrader zoo streng njoet wor Inixitreft Het hgt nu éénmaal in lkimond bestorven Spr ge oof t dat strenge straffen daaraan aiKle niUen maken vooral met met de mentaliteit van Mlki interrumpeerde mr Zieleman IjMrechler voort blijft bestaan n aar IJlj althans nl de beleedrging nfbet 2j worden onderdrukt Het woord Ir ffxler IS absoluut onduldbaar l leWboete is niet geschikt want l OU deze traf minder kunnen 12 aiin er bijvoorbeeld familieIJ P rti genooten hem het geld I2 Een gevangenisstraf moet elf UKritten iiÜS rechter zijn Jrouw aan I len van de NSB had betuigd I M verdediger ï beweging staat erop dat Weedigiiig zwaar worden ge Sf 1 dde de vrederechter i ii ging IS op het oogenblik ImÜ m Nederlan I d l dsch bestuur hoewel l n2 L lande nog niet als ISmT ïhouwd moet zeker T ÏÏsn beginse I02ii dagen gevangenisstraf I SoT L lMt merkte de vrederechter HiJ net streven van de NSB zoo fkf og IS zoo zuiver en zoo llf dat men beleediging ervan dulden toBANDIG OPTREDEN JWer Unie bd wa ui den J z Gouda door een WA l n ge noodzaak op het ge l5 i zoodat hu een bloedV olficier noemde het op l en WAman eèn daad Il ta k voorstan t Sr fn orde niet zou ver Wid w kan echter van geen anipn worden geduld De I M raa te s Gravenhage Ai V man bleek m verschil ïï jMrokken te 2 n Zoo had i ntenknecht t Gouda eer Va nadat deze jongen llM naderde op den Puwd De bakkersknecht Vl igd legen dezen verE ljuZ Sfldboete van 15 gulden Ktj fischen aldus de Offitr rMerechler veroordeelde den inform dezen eisch A man bleek m verschilokken te z n Zoo had enknecht t Gouda een rtoDd DM iMccbi Mgcna belaadiging Tgders 4e attmg kwam vast I staaA dai de jodccq uit gewoonte gnpuwd kad en niet om den W A maa dien hq met eena knde t beleedigen De officier cucfate daarom vrijspraak fA meeodc dat de WA man n lrwe tie die ail tameluk heethoofdig bekend ataat de handen tc loa in den uk heeft Dc vredandkter wai bet daarmee eena en fill sprak het bakkerknechtje vry Ook de volgende z ak vond haar oor prorg in Gouda waar een s ager lid der NSB een jongmenaeh dat een rekening kwam beulen had mishandeld en vervolgens In den slagewwinkel opgealoten De loopjongen droeg eer önformknoop van het voormabge NederlandfCiie leger deien knoop had de s ager afgerukt met het gevolg dat m loopjongen een dikke ang kreeg De slager voerde ter verdediging aan dat hg hej aU lid der N S B heel moei lyk had verschillende malen tyn in ruiten met teer b mAird en men trjilert hem op aljertci DUnieren De loop jongen w s den winkel biftnengedrOn gen met dc bedoeling te treiteren aldus J BINNENUI MarteIaren met wachtgeld MEDCDBEUNGEN OVEB RL IME KACnTGELDEN VAN RK VAKBONDBBSTUUBDrR In een eenigen tijd geleden gehou den re te beeft de commissaris van hel N V V en van de cdntessionneele J ak bonoen de heer H i Woudt nbi rg de opzienbarende mededeeling gedaan dat verscheidene bestuurders van R K vakbonasn zich alvorens zij hun leden adviiporden de bonden te verlaten van onbehoorlijke wachtgeldregelingen t addtii voorzien H e t Volk publiceert thans bizOTiderheden hieromtnflit üet blad drukt een foto af van een der oontrac ten waarna het vervolgt De kern van de regeling is de volgende Bij ontalag wordt wachtgeld ditbetaald over betzelfde aantal jaren alsde betreffhiae m li en$t gtweest enwel als volgt i Gedurende de eeratf dne maanden 160 van het aalans gedurende de volgende drie maanden 85 Vervol gens gedurende de daarop volgende 5 jaren 70 gedurende de daarop vol gende 5 Jaren 60 en vervolgens gedurende de resteerende jaren 50 van de laatst ge ioS n k eioldigmg Dit alles gelieel los van de pensioenregeling al leen met di n verstande dat wac itgeld alleen tot aan het bereiken van den pensioengerechtigden leeftijd genoten zal kunnen worden Wanneer wu weten dat de salarissen by hel R K W V niet hoog waren voor de bestuurders miprendeels A C de Bruyn voorzitter van het R K W V ontvangt gedurende M jaar ir totaal 17 728 daarna een onmid dellijk ingaand pensioen van jaarlyK 2050 H J B uiper 2e secretaris pen ii mg meester ontvangt gedurende 22 jaar een totaal bedrag van ƒ 40 400 d i twee en twintig jaar lang een bedrag Van 1800 slaars daarna onmiddellijk f 2080 pensioen per jaar F Savelkoul districtsbest uurder Vaii den R K Bouwvrakarbeiderstx d ont vangt gedurende 13 jaar m totaal ƒ 25 623 vervolgens lot zun 60ste jaar een pensioen van f 130 per maand en op zun 65st jaar een bedrag mecns van ƒ 15 000 Joe Pelzer ooi i tter van den B K Munwerkersbond tvangt m 28 jaar ƒ 31 666 vervolgens e i pensioen van M van z salaris 1 J P van Vonderen districtsbestuur eT gedurende 7 jaar f 15 210 H e t V o Ik besluit zun roededeel ngen met de c mericmg 1 In onze oogen is Het ergste wjt deze bsstuurders dcd n over deze afspra k nte zwugen jegens hun leden en d zen tegelukertud op te wekken hun b mden te verlaten en hun sociale voor zi enmgen daardoor prijs te geven Zu h ben door aldus hun eigen belangen vJóT te laten gaan de trouw jegens h n leden gebroken en daarmede te v ns iedere aanspraak verloren op hel volgen van de door hen uitgegeven pirolen ey aanwuzmgen ADOLPHUS BttlTENUÜID AMERKAANSCHE VLOOT UIT MANILLA NAAR 1 SINGAPORE BetangHfke besprekingen met WaveU EEN GRONDSTÜFFENBLOK IN HET VERRL OOSTEN Vjr A BseMt Hit Berl E y Dc Aziatisdie vloot der Ver Staten la velgcns Japanscbe l nbcricbten onverwachts enrsonder eenige vooralgaande aankondiging uit Manilla waot se gestatioimferd is uitgeloopen en set thans koers naar Singapore Oeie persberichten liJn nog niet bevestigd maar la Japan en oTCrtkens ook in Berlijn staat men ai het standpont dat xe Jnist kunnen xtjn VJ B meldt voorts Uit Washington wordt gemeW dal er een regelmg tol stand is gekomen inzake een gemeenschappelijke verdeelmg van grondstoffen en oorlogs leverantie waaraan NederlandschIndie BititschIndie de alei e staten de Philippijnen en TjoenltmgOhina zufjlen deelnamen Uit Engelsche en Amerikaansche commentaren blukt d het niet in de bedoeliifg igt om deze regeling slechts voor den duur van den oorlog te doen functionneeren maar dat men er na het sluiten van den vrede nog efn beduidend broedere basM aan wil geven Indien dit bericht juiat is bevestigd het nogjnaals dat Ned Indie steeds meer verstrikt aakt m de Angelsaksische inriges in het Verre Oosten met alle gevaren hieraan verbonden Twee hooge Amerikaansche officieren zun mol den Trans Pagific Clipperte Manilla aangekomen naar Associaled Press vandaar meldt Het zungeneraal majoor Lewis Brereton yjeaanstaande opperbevelhebber vailuchtmacht in de zone dtrPhilipp eien schoutbu nacht Rockwell be4noemd tot commandant van hetrte vlootdistncl Het Amerikaansche persbureau geeft Ic kennen dat de aankomst der beide militairen verband houdt met de Jloenemende spanning m hel Verre Oosten Hezelfde bureau meld uit Honoloeloe dal v gens daar aangekomen reizigers alle Amerikaansche vrouwen en km deren met het öog op de mtematio nale situatie worden weggevoerd uit Guam Midway en Wake Conferentie van vier te Singapore SPT meldt uit Singapore De opperbevelhebUer van de In dische troepen generaal Wavell is onmiddelluk na zyn aankomst te Sirtgapore l prekmgen begonnen met Duff Coop Sir Botert Brooke Popham en den bevelhebber van het China statipn admiraal Geofricd De aanleiding ot deze conferentie van vier zou volgene welmgelichte kringen tc Siijgapore de groeiende spannmg m hél Verre Oosten zun Generaal Wavell heeft het noodzakelyk geacht zich persoonhjk op de hoogte te stellen van den stand van de verdedigingsw erl n itf het y aTe Oosten In niel officieele krignen brengt men het bezoek vam generaal Wavell in verband met het er gchl dat Singa pcre door Engeland aan de Ver eenigde Staten zal worden afgestaan die het als vlootateunpunt zullen gebruiiten Verkli uingen van Japansche ministen aangekondigd Öe Japansche minister president Tojo de minister van Buitenlandsche Zaken Togo de minister van Marine Sjunada de mmister van Financien Kaja en de andere ministers van het kabinet Tojo zullen lot m buzonHerheden een uiteenztlling geven van de militaire diplomaüeke en economische politiek der regeering in een buitengewone regeermgsconferenlie welke gehouden zal worden op 24 November na afloop van de buitengewone zitting van den Ruksdag De Japansche regeermg heeft be sloten op 24 November een conferentie van de gouverneurs der provinciën byeen te roepen De premier en de ministers i an Buitenlandsche Zaken en Marine zullen spreken over den diplomalieken en militairen toestand en over vrraagstukken der mobilisatie De conferentie l eoogt opnieuw tot uiting te brengen dat Japan vastbe sloten IS naar zun politiek doel te bluven streven WEUWE UITGAVEN ONTWAKEND VOLK Het gereorganiseerde tijdschrift vooi de vorininK an den NederlandMhen seesrt nniv apend Volk dat than ala maandblad tal verachijnen in een frissrhe uitvnerinft en met mcde ir king van iKiiren die zich van hur leiantwoordeltjkheid hewiist hln rn opent onder rednctie van den heer H C Nije met een citaat uit een rede van ir tu iert kort gelerten seohii den hij zijn bezoek aan Ilmbum Ui een portret van den leider der N D met het onderschrift Jk ben Neder lander in hart en nel en hij die dit land kapot wil maken zal In mij riin srontfltcn vijand vinden is een hootdapiikel afgedrukt vvanrin ir Mussert nu niet al leider mtar tK iiensifi IS iresfhelsl Ofirter den ti el r e teerkost vooc de rtianrd rnl in Ontwakend Volk telken door di vnrminBRlf irier of zijn pliiatsvei viit ver een richi nopr worden ecrpvi ii inor de behandeling van een belinR nik pjirl winron de vormitfg in die iiaand rn het buzonder don nndnik nnpt Igï ren prof mr R nn O n h ten heeft voor deze maand hel vr iip tuk van h t boI iewi8mP n he urnpeesrhe verzet hieilejrpn tekozen rike natiomal socialist constaleerl hij heeft ip deren slii i mede te erhten 7oo moeelilk door Duitseh ind niet nlleon te hten stniden voor fiirnpi ninnr nan rijn ziide Ie slaap en daardoor nok het lorhl van Veder Und om in dit flieuwe Fjiropa alp zelfslandiir volk 7 n tank tc vervuiler Ie bevesfiRpn In jle tweede pHiits oor pronümisrh nfede te werknïi nnn don ophniiw van J uiopa in volksehon In on het ton dienste van rnrnpa iii ohriiik nemen van de Hussisoho iiimite In do dordo jHaats floor in and mode te werken nnn don opbouw van dit volk in nnlinnial sooialis isohoii 7in Hot hlarl hevat vonits biidiasren vm f rmii Voorhoeve Joh Raatgever hi or orct do binnontandsrhe kroniel on hoeft ovor Prinoiniool Sorialiamo vosohroven W Th Boissevain C V vfpinors I I vin dor Hout I I indo nnn J II I Bruine I C Narhonins W te I iiv I M vnndfrJvKo Inirorman on IK do oen podioht van G nrge Kolt nnn RADIONIEUWS Dimderdac I November BILVERStM I 415 5 M 6 45 GramofoonmuEiek 6 50 Ochtend ymf aiJ k 7 00 Gramofoonmuziek flb MoigenKes ekken voor den boer JO Gramoloonnmzreiï 7 4ö Ochtendgymnastiek 8 00 BNONleuw beiichten 8 15 Gramdfoonmuziek 9 15 Voor de hutó vrouw ö 25 Gramoloonmuziek 1100 Voor ak kleuterE 11 20 PlanovooidrIZftO Oifelconccrt en zang 1240 Almanak 12 W BNO Nieuws en economische benchten 1300 De Hamblers 13 30 Gramofoonmuziek 14 00 Slang met pianobegeleidingAU mlermezzo Pianovooidracht topn 14 40 Roti PhU armonibch brk bt en oUst opn 15 00 Gramofeonmuzlek 13 30 Voorde zieken 16 00 Cyclus De eeredienst derkerk 16 Granrvofoonmuztek 16 30 Amabilosextet 17 15 BNO Nieuws economischeen beursberichten lï 30 Otto Hendnki enz n or kest en zang met orgelbegeleiding 18 30 Sport en lichamelijke t voedlng 18 45 GramofoonTnuziek 19 00 Actueel halfuurtje Ib 30 Omrpep ymphonie orkest en soliste Vanaf L15 ale T voor de RadioCentralesdie over een Hjnvexbmdmg met de studiebeschikken 3015 Brief van een B tu v schecollectante van de Wmlerhulp 20 30 GramofoonTnuzick 20 45 Omroepsymphonie orkesten soliste 2130 Gramofoonmuziek 21 45 BNO N puw eichter 22 fK BNO Enpe schcultzendmg National aturea of the Netherlands of Voor de ouders 32 30 24 00 Gramofoonmuziek HILVERSUM n M1 S M 6 45 GramoJioonmuziek 6 50 Ochtendgymna flek 7 00 Gramofoonmuziek 7 45 Och tendgynrinastlek 8Q0 BNO Nieuwsberichten 8 15 Grftmnfoonmuziek 30 00 Morgen wijding 1015 Orgelconcert opn 10 20 Fluit viool en alt 10 40 Voor de vrouw 11 Enswnblc Jonny Kroon en orgelspel 12 00 Gramotocm muziek I2 IS Klaas van B e ïk en zUn ork 12 45 BNO Nieuws en economische berichten 13 00 Omroeporkest en sclste 13 45 Voordracht 14 00 Ensemble Jean Uancé en gramofoonmuziek 15 00 Voor de vrouw 35 30 Hobo piano en gramofoonmuziek 16 00 Alfr d Spezialettl en tijn orkest 10 30 Orimofoonmuzioh 1Ö45 Voor de jeugd 1715 BNO Nieuws econwnische en beursberichten 17 30 ang ntet pianobegeletdlng en gramofoonmuziek 18 0 Gramofoonmuziek U 15 Cyclus Sociale zorjr 18 30 2 Violen en claveclmbel 19 20 Actueeï halfuurtje 1 30 Gramofoonmuziek 11 4S Causerie Brandende kwesties 20 00 Gramofoonmuziek Vanaf 2015 aHeen Voor de Radio centrales die over een Illnverbinding met de studie beschlkkenl 2fl l Musette orkebt 80 40 BatTI itooneel 2100 Sainnorkest en Rramnfnonn n7iek 21 4 BNO Nleuwsberich ten 22 Of BNO Toelichting op het weermachtsbèricht 22 10 22 15 Avondwildlng Daltsche nltsending van Woensdag Peter Igelhoff werkt o a mede in het progrwnma getiteld lm Frfthllchen Lautaprecher van lfll 19 46 uur Bont en vol afwisselingen is tiet programma van 20 30 21 00 uur Uit zijn operette Die toekende Flamme dirigent Eduard KUnneke deer rtanz Crethc Bcttr aMkasyr Httnt rantttLuawia i i r tccUiat a Mk ut lUmlKMir Mdis en hM wkwt Otto tHikriii4t In het DuiMtk Ittltunsdw iutulae Inr concti t v n 4JV 1 M UI pe n he miulcfe corps van het regin t Grneril tïïting endr mü2iieanlen van de Hochschule oor Lufwwiffetimusik o v St b muslknwlster Teichmana n MiulluncUler rrlw isaneiwn van 4 OultMh trina v V n II OS 17 00 nur iliiKn n iji Ien Anny Midiels l lte L nh rclt MpMin iïartha ttemiir alt het mennenkoor van de Ki nlS ber er Opera Alexaider Wehtsch Iwrlton Anton Inkftp ta en Aet roote omrsepM tnt olv Woltfanf Brüdiaer pera mefcKlIefn van Nlcolal en Verdl Vah 1 10 3 30 uur brengt Hamburg evenala lederrn Donderdlg Dai C Uckhafte Schift f n programma waarin de liefde tol het vaderland aan het woord komt Van MJO 2 00 uur n vroolIJK operaconcert met deij Hiel Vivat Bacchus Bacchus tebe Hierin worden o a werken vaji Moiart Nlcolal Verdl Maecagnl Johann Sfrauaa ten gchoore gebracht Van 21 10 a 00 uur volgt het programma So kllngl bel una in Wien me1odlJ n Solisten zijn Carla Spietter Bdtth Schouwer Franz Klaretn Heinz Schor emmer en Hans Wocke Van Jl 02 Jl 30 uur l nmelel n In dit vroolijk halfuurtje geeft Ludulg Hinfred Lommei het bewijs van itjn allea omvattend humor In aansluiting hierop tot 22 00 UUT amusemrntsmuzick Varf 22 IS 24 00 uur Zwel bunte Stunden met Udo Vletz Kirsten Helberg ef l ld DE BONNENinST Handel in boonCQ Is nisdadif De straf is ïwaar cd onfcnadlKt 2 NOVEMBER T M S NOVEMBER 42 4 brooff 4 rants brood of gebak 42 4 brootf rantsoen brood of gebak 42 vlecscl A rantsoen vleesch of vle ch waren 42 vleeschwaren 1 rantsoen vleesch of vleeschwaren 42 mellt jy4 liter melk 42a aardappelen l 4 kg 421 aardappelen kg S C eÊMBER T M 29 NOVEMBEB algemeen J kg suiker aTgemeen 250 gram ko fiesurrogaaL algemeen 500 grair jam 140 141 142 algemeen elk voor 1 rantsoen bloem brood of gebak algemeen 250 gram havermout algemeen 250 gram gort 149 algemeen 100 gram verijilcelU of maizena 145 146 147 148 algemeen elt voor 100 gram kaas D en E havermout voor klndereii lot en rrtet jaar 250 gram ryst 2 NOVEMBER T M ÏT NOVl 51 52 boten 125 gram boter 51 52 vet 125 gram boter met reductie 16 T M 29 NOVEMBER éen rantsoen cacao eerste penode bonnen inleveren t m 8 Nov 1 NOVEMBER T M 3t NOVEMBER 28 honden groep I II 10 k g groep 1X1 8 kg groep IV 5 kg groep V 4 kg groep VI 3 kg hondenbrood 26 katten 1 k g kattenbrood WAT 18 EEN RANTSOEN T BROUU too gram Drtwd GEBA K gram beschuit watelt Dlacutto koekjes of 100 gram ipeculaai koek of 300 gram cake 01 ni gram gevuld kletfi ksrstgebak f S 0 ram revuld r iot kont ebak of 900 gram taart gebakjea bLOEM 70 gram tarwebloem meel roggeb oeli meel uitrttaand bakmeal RUST 1 H gram rUit rttatamwl bloem gnee gruttemeei Igemengd meel HAVPRMUirr 290 gram navermout vloa ken bloem aardappeJviokken RT Jso gram gort gortemeel grutteit VERMICEU I too gram vermicelli macaroni spaghetti MAIZENA 100 gram maizen gu aaroapcelmeel of 100 gram zetmMl verwerkt tapuddingpoeder of ouddlngasauspoeder VT EE8CR lOO gram rieeeeh re rh ear been Inbegrepen Paardenvleesch 150 fram Vt CB8 HWAREN D gram geruokl M ge kookt vleesch Of 79 grim gerookte worst aoorten Af 100 gram gekookte worstsoorten 61 129 grara leverartlke en longenwont nierbrood Of 190 gram bloedwont AM too gram lam stroop honing ana Andere distribatie artikelen BslANDSTOFFEN 66 KF geen anthractet l m 30 No vpmber 91 t m M B K branrtu t m 31 Dec 99 t m 97 If K id t m 31 Jan 98 H K alleen turf t m 31 Dec 91 t m II C V t m 31 Dec 12 t m 29 CV t m S Jan Ic t m 4 per brandst Vm 30 April Se t m 6 per braidst t m 30 April SCHEER rEF i textiel t m 31 Dee I rantsoen PFTRtlLEirM O 14 6 October t m 27 December voni l euRen 2 titer 8 en T 21 12 October t m U November 2 liter petroleum voor verlich tingsdoeleinden ZEEP 135 algemeen en D eep van zeep kaart P en Q tm 3d November 1 rantsoen MARKTBERICHTEM VK I IiABKr KOVTIlBIIAM Nov ngevicferd 23 A eren aaioltderS paarden 13 t x ri X schapen l g runderen ni nuchtere tialeereii J a gralk l ren en I kokken Prilien per stuk MeUka a tt tm fSSO kafkoelenfMO f900 f 1S9 varekoelrn f440 330 2S0 vaarten 1400 1310 1233 pii ken UlO 1229 f 190 graskalvrien I MO flj f 80 Ajlnmer grasiia veren grooter met slechten handel en prQsen ala vorige Mk Aanvoer mei en kalfkoelan kletser met matigen handel en pr jshoud a Aanvoer varekot m tamelUk met dauwen handel en onveranderd in iri Vaarsen tn pinken redell a Htivoer lid hendel en prijzen als varlfe a k kaasmaAt wonoEN 9 Nov Aanvoer Goudsche kaaa JT parttla zijnde S2S0 kg Isle kwaliteit IKM ptt 100 kf Handel v uf VEBKABn ROTTUtDAM 4 Nov Aangevoerd 2371 dlereIt vi aaronder t paarden 13 veulens 331 schapen IMO runderen 271 nuchtere kalveren 993 graikalveren en 12S bokken PrUzer per tluk Mellikeeien f839 f4S0 fSSO kalfkoelen fS40 f300 f 305 vafekoeien f440 f330 f 200 vaarten f 00 flM r229 pinken f310 f239 f IM graakilveren f20 f 199 fiO Aanvoer fraeka varcn groster met Biechten handel en rQien als vorige week Aanvoer melk en kalfkoelen kleiner mft matigen handel en prljshoudend Aanvoer varekoeien lamel i 4t met Oeuwen hendel en onveranderd In pr Ja Vaarzen en jilnken redelijke aanvoer lul handel en prijzen als vorige week ÉEITENKOIS iMSTCMH Netetrlngen van 4 Nove rr rev aa Gem leentagoi V K U K A d nr 1090 Dito Ie 1037 l t L s Gravenhage I lOJT Jl s Rotterdam 1 en 3 Kr f U B V Onr Z 11 37 4 r M Aanvnmagsa avpotkeekksakeii ft Oron Hyp Bank Pd 4 N Hyp b Voend serie K I3i sl W tt iBdastr oBderaemiag Bergh s en Jurg ir v d Obl MS Cevers Zeep Bf Obl 4 i WK AANDBH IM ank en LredletUistsUlaten Adam Bank aand ml 180 4 Ine Bank dito U n W 4 Nederl Rank A W iaOJ N H tiif ago a Rolt Bank Ver aand 141 TwentaiAie B AA y 147K 147 f IndDstr Mieenwninf Alg Norlt gew A £ eem f aand 74 rHH wOï Hoogov aand KortS J Zout IA 6 i UO L v Br en O C 100 O pr 146 N p en S P s ub Ned KabeKaln dlta 419 417 Rolt D 1 11 C A m 3 Stork aand i 44 Twünstrs Pref A 144 144l Ver BI tb aand I m Ver Pf v Celder 14 14 M Werkspoor A aand 29 Wilton P gew A rrm ta HaadelsvereealgiBtea Born S H M A JliH ICrenHvRA tu aOS MUaboinvasieeraesilBgen Bil Mtt Ie rub A SekeepvaartBuatacnappUaiiNiev Goudr A MMMtJ Oostzee A Divoraen Btlenkort A im ttm tvmt en Tnuasregen Dell Spoor A II9H 11414 Prolongatie its ACTIEVE FONDSEN StaataleeniBfcn Nederland indii 40 Ie f lOOO 4 lUiH iUjH 2e 1000 4 lOlm lu 40 bif 1941 4 lUOA lUlM lOOls JIIVA 1938 f 1000 3 131 s KS a3N II94 R14 industrieën Alg KunsIlUd urne 140 147M 147H UOI4 Caivé Olief C gew lllH 119 IlSlt llNi Fokker 311 317 I cver Bros en Itme i UM I I sh M1 Ned Pord Aut 39U Philips G B V A Z74M 27 274N 27114 Dito Pref WA 108 ym Oiversen Oost Bpmee MO A til Petr OadataaialBgask Oord Petr lad 9tD O Aand J Kon Petr Ml Idem 91 H dl 8I4M 917M ScheepvaartmaatsehappUeB HoUAin LtlnAsnO 14 h i4I itl u 147 JavaChina Japan 14 n Idem 117 00 170 Ned 8 dieepv Un id 9USH lOM 2MM aU sukerentferaassniiea Handcisv AmM A sm IIUih 4W48tNW Ind S Un ld i7i Vêf Vorst C ii f 290 900 A U4h 180 I84H11IMTakakaeadenunlBgeB Dell Bauv Mtl A éii 7U m Dall Mll O f laOO C V Idem SUM 8I4M IM Senembeb Mu Idem 366 iSltt HI Rabkerondomemugea Amsterdam ü aS 8U8M R Cult Aand0 ll t R MD ld 07 M s JL 1 s sPMsa t BEURSOVERZICHT Hoewel de bendel op de effectenbeurs M Amsterdam beden van teer kalmen aard was bood de markt toch een Iets levendigof aanblik dan gisteren het geval was aanfeitien er nog enkele specialjlelten waren dlè Ndna geregeld e n tamelUk opgewekte affaire te zien gaven en daardoor aan da markt nog een caobet van acMvltelt ver leenden De nieuwe BVx Nederlandeche obllgstttln evenwel werden nog tamelijk druk verhaftdeid maar de koers bleef vergeleken met gisteren tiDna ongewUzlgd Gedurende het beursuur werd voortdurend gehandeld tegen SOiVin 00 De nieuwe vieren aren Ofv veranderd De Duitsche markt wea leer SUl zonder variaties van beteekenis Op de locale aandeelenmark werd da aandacht in de eerste plaats getrokken door Aku s waarin öch nu en dan leUa een leer levendige handel ontwikkelde Van Berkels werden eveneens in een open hoek verhandeld Ook bier was de stemming vast Inet een koersverbeterlnf van 100 tot 110 De Phillpsaandeelen waren teer stil nauwelijls gewijzigd en hetzelfde was het geval met CaIvé Delft tJnllevers 4iewogen zich lusschen 198i en 180 de omzetten waren klein Vervolgens waj het de petroleumafdeeling die nogal aMwr voor o les vertoonde Amsterdam nisbbeTS bleven goed op peil mear bewogen Heil tusschen zeer epge grenzen Voor Indische tramwegwaarden werd eenlg attentie betoond waarbt enkele speelalllellen leta hoogar arden fenpteeiA PralongaUe l 4 Ruotdredecteur J O Weytuta Rotterdam Chet redaot uT voor Oouda on Onsinkeo t TIetar 0 iida