Goudsche Courant, woensdag 5 november 1941

W l OUDSCHE COIIÏANT rdag 6 Nov 1 41 gmii No 20778 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN mummx MAKKT IL TKU Iftt FaMNfcuta MN C i frMlicteur r TIBTER Qoud lagebergte p de Krim overjebreden Gorki gebombardeerd Commünislische Chineesche tfoepen naar de Sovjefr Uflie Soüjets hebhen vooral gebrek aan tanks Ilinsdaravond werd In hel geliouw MhhIi arrum l AmNem door de NHOAl iifd J lil rland en gi Kii4 lii tikomst gehouden waarin Ullks coromiKsitris Dr S ys Inqiiart en Oouwl idir KorsUT het woord vrtenlen Een kijkje 1 1 de aal tijdens d N Ie van Oouwleider rorster fiiapJ MolJ WnSCHhANO STRIJOT VOOR KUIU PA IM pperbMrel der Duitscttr jMlpirht Diamlite ftaler belund Op d Krim wordt de aehterfjéu Mowel In uldelljlie Is ioSnUH rtehUiK voorifnat Di iiki raoeilllke terreinoniahin jlrtedwi iUd onxe roepen het l ti heri ie op étn plub reeda MMftfokken en I de ItiMt van 4 SiMrie Ze bereikt l e luehimM hoinimrdeerde de KriniMMM Sebaatopol JalU en niiij en dracht In drar wateren gm tnuuportvaartuiRrn van te nata ld DM b r t tot xlnkrn ali arftaenbewaklnrivaartulK VU nlM koopvaardUaehepen en n Mm knilaer der bolajewlekni nUm door bonmeA aandenlljk m Leólncnd werd eM her iMirde podnc van den vijand wtlke ondernomen werd na MibHce voorbereldin door de Ulerie om de Nrlwa over te lilm onder tware verliecen Mr vIJud door den Dultém afweer vwUdeM Vu onmwr haaderd booten werd de bil M iMhm f hm M da rMrt Hd raaoodawikt teni la kea RarbaaMe daar paoteerwa r i r tamda nltvatopoclnran 1wli ewlakeB aan de reirt van W e riB alln imnt werden a a atwi de ela twda bIJ de vaarbaNHtat teniet gadaan Hwke formatlea eveehtavHecÜtt enderaanrn overdag iwai laanllen op de Indnatrleatad OmU die van lao rroote beteaMa b voor de anio en vHecUlfndncde Voltratfan van mar kaUber richtten In de autawUelmfabriek Molotof op de vwren aan de Wolta en op de rwtitconiplexen der stad tNle verwoeiiUnten aan Kr ontitaaden veneheldrne roote bran ka BH luchtaanvallen op l nln ffld konden voor de oorlogvoeAV brlanrrijke Installatie In knnil fwnrpen worden Ook VMkoa werd In drn afxeloopen MM itebonibardeerd la a wateren der Famer ellanIf krarhtm feverlit ivlleirtul ten Navn htlKiot van S 0 h rt tol Men en iilaatiien bomtreffera t ten ander rroot knopvaardllaUa Patroallievaartul en vertttUen In hot Kanaal harhaaide nanllm van Rritmhr tnmrdnMtwhooten In een artillerieIRMht werd een vi andrlljke HdomotorlMMit tol xlnken eMiM twea andere vaartalaen l type werden door var Ndene treffen be rhadi d fcHiehe bommenwerper on JJJMnen vnnnarht aanvallen J ar eenir aaeeeii on Weot en rtweat Dnltaehiand iir r twiMiii mjiimjiiiji ii i V innanting van Bunfernpol Duitjclie aoIdalAo een algeriff T verdedigen van j aangclroffc dat ond rtee2 M door Slatin Molotöf T J E Sockof Dit luidl leder iSï verplicht onafhan ii lu rang van tiin onniid 1 upfrimr itrijd lol don laal in te tuehen Soldaten en oMi r j den Indruk wkkcn dat zU fa n gevangpnnemtng met Sj i l T tond wof jWMgeKhoten Aan de gczinneo s y 8 chap giTaaktfl lolda wot v ipp rljkahiilp nnlregö T n it Pn en commlmariaiipn liïï ijn verplKht d baUIJon J lKomm nd ntpn die 7ich fhLr ï vecht verborgen en ïich ViX van het hfw M tiTnUind kfZ PMt U nilhpff n D uit NA HKI PT MOVJKT irNIB Mvelhebber l r athtlipnde i r t hina hchben HpvoIpo Z y W 1 Chin e rh l n n naar ttv S V lou w J Sovjcl M tl 11 groolulpn i 100 100 rhinf e l e i rilrlflU n Ml If I f rhinwui hi J iin r fn va Kamum en iMr de SovJet U 4 v r Sfe rhdrlf fiiniiiv Hnmn o IWMgcprek vnkU r l dut 11147 prek v rkU r l ri ItJ lfiit teg n Hovj l iriui I I I Herovering van hot gelucle gebied dat bi de invade van IMO aan de boUjew keti a atgeilaan i n a de bevrydtfig van de Karoliaclip gebied n welkrr bcwuncrs In hoofd raak Finnen zijii GEBREK AAN TANKS IN DB SOVJETUNIE De vDomajinsW lorg tU r SovjetUnit IS het gi brt k aan tanks hebbett Sovji I in t ntii s te Londen volgens AssuKuU J Prciis verklaard De positip van lu i wapiMi der lankj m ongunitlgiT dan van d luihlmacht Het DiiiUchc wapen der tank is reer upe rii ur aan het boUjPWiatiachc Hel tekort aan levrnsmiddelen alell cli leiding VHn de Soïjrl wperuiaohl voor moeiluk op te loMen problemeii aidu h H ÏSngeUche blad Sunday 1 m e s l5il tPkort is toe te achry ven aan hel vprlici van de korengebic len dor Oekrain Men houdt er ecnerzOds weliswaar rekening mede dal 1 1 Moskou en L ningrad grootr leserves aan levensmiddek n liggen op geslagen maar andrr yds ontvrifiat men zich niet dat dcKondanks op den duur een gebrek aan levensmiddeleii met kan uitbUjviwi Wat de toeaUnd der itrudende troepen betreft deie wordt gekenmerkt door een tekort aan officieren en uilrustingsmalerieel Voor allet I er een tekort gan gevechtswa gena Dit u een gevolg van de grooti verlier en van de verovering van de mdustriecenlra Charkof en ibianik di wptk verschafum tam ongeveer 1 ld 000 arbeiders in totial In hun berichten uit de Sovjet Unie gevwn bUna alle Londensche bladen toe dat men in KngelMid verbaasd ia over de snelheid van den Duitachen opmarseh op De Krim en ook over hel feit dat het Duilschc offensl f nog U eds nieu aan kracftt heeft ingeboet De speciale correspondent van de Times te Stockholm noemt de ver overing v n de hoofdstad v o de Krim een mdrukwekkend sueees r e cor reapondenl van de Daily Tele graph Ie Slo kliolm nielill dat ei rmdrfnks het koud weer nog alreeds i n aanui ing bettaai dal de Duit SC lie opni rs h erg Mis in hevigheid V rminderl of vertraagt wofdl UK IDRAMNEERING VAN 8TAMN In ren hoofdartikel li vert het New Vork Journal American kri tiek op de koortsacHlige pogingen van i kere rnodekun ilenaari om Slalui U f tioeneereii om hem roodomd voor de Amerikanen aantrekkelijk te ma ken Ken aneeuwwitle luxupure scha envachl met religieuze sieraden wordt ïoo schrijft het blad door Hrilxcne propagandisten en Amen kaanschp Intervenlmnislen en cultuur communisten voor Slalm vervaardigd Er ril iets nngekiofluk eigenaardigs in de oveT lde haast waarmede de be wonderaars van Stalm deren bloed dorstigen onderdrukker van den gods dienst den mecdoogenlooren afperser van valsche bekentenissen den onver murwbaren chef van de Tsjeka in een goedmo igen sympalhleken groolvad r willen veranderen Vervolgens haalt het blad uiUpraken 1 van Harriman Beaverbrook Barllett en als klap op den vuiirpUl ook nog die van den aarüibwiiehop van CaJilerhury die den geest de beacheidenh id en d menscheHJke hartelUk heid van den dictator prijren De Ame rikanen roo besluit hel blad ljn geen idioten en de pogifig om hel holsje wlstisohe monst T mooier vaor e stel len dan hel is is niet alleen belache l jk doch ook weerrinwAkend Met Duitschlanel tegen het bolajewiame DUIZENDEN Nederlanders strUétir mét het Duilsche leger aan Bat Oostfront tegan da bolsjewiatao Waarom Omdat zi weten dal de vernieligipg van het bolsjewisme noodzakeUlk la voor de redding van Europa waarmade het lol van hat Vaderland onverbrekoluk vertKmd n is Terwul da eerste voorvechters van hel zuivere communisme vryhcid g lijkheid en broedeiachap predi ten bracht het door Joden gelalde bo 1 s j awisme deslavernij voor alia arbeiders vaa hoofd on hand de o n g elukheid in peraotinlijke rechten en een oniechtvaardi vardeeling der goederen door plundering en uitlxii niig van de overheerschte volken den imderlmgcn haat welk het vulk verdenJd moest houden om hel alle kans te ontnemen zich legen de verdrukkers Ie vprrelten Allet wal mooi goed edel en heilig wa moest worden verminkt of uitgeroeid Het kind werd voor de mtsdnad rup gema ikl dAvrouw van haar waar digheid iieroofd eit verboest de man ontmand en tot een willooze laaf vernederd hel gezin ontheiligd en uiteengerukl De hedienaien der Kerken zO l i duirendi p vermoord of als dwarig arbeidere naar Siberii gezonden In alle sleden en dorpen van alle lande werden kernen gesllrhl met het doel den bolsjewistischen geest ov ra te propageeren hetrij bedek eliik hel y in hel openbaar als voorbereiding voor de komende groole wereldrevolutie waarvoor een mil lioenenIeger met alle ter beechikking staande middelf n werd uitgerust Reeds lag de Draak tot den grooten sprong gereed Maar in het Westen rees op de Reus met het rwaard de Leider der Hermanen Adolf Hitler Rliktemsnxl slonlte h j zijn rwaard met kracht in het monster recht trtar het hart Het beesl dat Euro a dreigde te veraclieuren Ontving den dood iteek Ala Nederlanders als Germanen au Europeaaeii al Chnttanen xijn w verplicht den Reus in den atryd tegen den Draak uit alle macht te helpen Er IS trouwens nog een gewichtige reden waarom de overwinning in dezen strUd voor ona Nederlanders van groot iMlang la jriiicviK HHii ii ii 111 aden De Slavische niel in slaa oiater land aledeOikriltne rken en lenfa i l te In Rusland worden door den legan vierendvn opmarseh van het Duitsche leger gebieden ontaloten welke zeer Viuehtbaar en buitengewoon rijk aan liodemschhalten ri n Deze uitgestrekte geliieden kunnen bij verstandige exploi talie óo eeJ opleveren dat Europa voortajn wat e voedielvoorrlening en lal van andere zaken betreft onafhan kflijk ral rijn van andere werelddeej len en niindpr onderhevig aan den In vloed van binkkaden De Slgvisehe volk n 7i n echter ïoede leiding een land behoorlijk Ie fiewerk rruiken Hier li i een prsihlig en reusié ijlg arbeidsveld braak voor de fiernïaansehe loeren en landarbeiders en dpekundigen np allcrli i gebleo De k lWnisitiernogelijkliPfjen in dere ebieden ilM sihier onbeperkt Ons Volk weelwal kolonmeeren is hel mag niet achterblijven wanneer straks een beroepop nnze kennis en op ons kunde zalworden gedaan Met Duit rhtand strijden w j vandaag legen het Rnlejewlsme Met Ihiilsehland bearbeiden wij mor fen hpt nieuwe land tot heil van on Vaderland tot heil v in geheel Europa A B i Wiw a w ansa i aii i M M isaiaiawinsa Oproep chauffeurs en zie cendrager BU de lafdeellng ambulance van h t VrUwilligeralefioen Ne derlaind kunnen nog enkele chauffeurs en riekendragera geplaatat wnrdffl leeftyd onder 40 Jaar Aannw lding persoonlijk etken werkdag 9 12 uur K ininxmnegrailit 22 Den H iag Dinsdag 4 November werd in de gi il zaal van het Concertgebouw te Amsterdam de eerste groole Wi ilerbulpmobilisatie avond gehouden waarbij de dire t urgeneraal van Wuitertiulp Nederland het woord voerd Op onre foto Een overzicht van de zaal tijdens de rede van den heer C Piek SlopJBorrimJ ARBEID IN BANKETBAKKERIJEN Vergunning tot overwerk in verbanil met a s feestdagen De aacretaris generaal vu het departement van Sociale Zaken heeft aan hoofden of bestuurden van banketbakkerijen rtiet tevens runde bioodlvakkeriien in alle gemeenten de ryks vergunning verleend om in afwijking van het gestelde in de Arbeidswet In het tijdvak van 17 tot en met 211 November Ifltl door mannelijke arbeiders van 18 jaar of ouder gedurende II uren per dat en ten hoogate 80 uren mr week arbeid te doen verrichten Deze vergunning Is gebonden aan de voorwaarde dal met uitzondering van den Zaterdag de arbeidstijd in ziin geheel gelegen moet Un tuaachen 7 uur de voormiddags en 8 uur dea namiddags Voor den arbeidatijd op Zaterdag r ldt dat dere moet liggen tuiiachenuur dm voormiddaga en 10 uur deanainlddaga vn hel tifdvak van 17 November tot en mat 8 December 1041 benevens op 23 24 80 en 11 De ember 1941 ral voorts door Jongena van 18 en 17 Jaar gedurende 10 uran par da en ten hoogste SS uren par week arbeidt mogen worden verricht onder voorwaarde dat de rheidsli d in zUn geheel gelegen ui tusschen 7 uur de voormiddags en 7 uur dei namiddags Jndlen ingevolge het vorenataande len arbeider op Zaterdag na 1 uur des nHmiddaga artwid verricht ral hU in dezelfde week hetzU op ten minste hl anderen werkdag na 1 uur des mimiddaga helrij op Maandag vónr 12 M des namiddags nlot mogen wer ken TEGEN DEN HANDEL IN KOLENBONNEN SteUel van klantenbinding ingevoerd INSCHRIJVING BIJ VA8TKN LEVERANCIER Da aêereUrla generaal van het de partemeol van Handel NUverheld en Scheepvaart maakt het volgende be kend hnake de distributie van vaate brandatoffen TenabMie het onmogelUk te maken om op enwettlg verkregen hrandaloffenboinien brandstof te betrekken wordt met Ingang van 16 November MI vaor de dialribntia van vaste brandalaffen hel stalaai van klantsinMadlDg iBgevaerd kraohteM httmtk alle verbmlkera dia taewlJalitgaM af bonfcaartea of bonnaii vaa dan dMribv tiedlenat hebban antvangen met uit wndering van verbraikara van genera lorbraadataf voar aato a verplicht lUn tich bU han vasten leverancier te laten InachrlJven en voortaan uitsluitend van deten vaate brandstoffen Ie betrekken Dit geldt ten pilehle van lederen leverancier onverschillig of dese eeq gasfabriek voor gaarokm een brand stnffengroothandelaar handelaar of slijter dan wel een handelaar of alUler In turf la Heeft men meerdere leveranciers dan dient men n van desa l kimen Het Ingeoehreven Un hU meerdere Irveranrlera Is niel toegestaan DK INSCHRIJVING De inschrijving bU den vasten Ie vrraiK Ier gewhiedl als volgt V Kir slip verbruikers die een bon kiHirl J k of I ontvangen helilien al of niet aangevuld met enn linnkaart vHsle brandstoffen voor kookiloeleln flen dan wel met losse lionnen of perlodeboiinen h v voor loenlait groole 1 zinnen toeslag vmir rulmirn niel bij zondere doeleinden op foimuller mil 120 of md 112 of voor peOKloii en ka oierverliiiiir io m 1 als bewil van in i hl living in het vakje aanleikenln gin van de met hoofd gemerkle iliililbiillesl imkaart van dengene nan WH n lie honknart J k of I Is iillgerelkl hl I ode of reglslralle niiniiner van den level iini Ier vermekl wolden Is de liviiHiKKi het il een gHüfabilik Het zO pen lnge iHV n groolhnndelsar of handelaar In vast lirandslofri n of liirf lan is het endeniimmer zondei meer voldoende Is de leveraneter e hier e n 1 kende sll l r In vasli hr nf loffert lan tnoel lit4ialve hel reglslrallpniini mar ook d bnmitaloften cutnmlaaie im Over het tO vak van 17 November lot en met 11 D cpmber 1041 dient aan de ilwidera werkra im in ondernemingen waarin van deze vergunning gej rulk windl g maakt voor elk uur dal zij iKivfri 48 uren per week arbeid vei richten het geldende of berekende uurloon te worden betaild of zoo een hoogere vergoeding voor overwerk is oveieengekomen de overi pngekomen vergoeding Moêkot a poaitie tvordt nog hachelyker Door herhaalde aanvallen van Duit sche gevechtavliegtuigen op Moskou ts de ravilailleerings positie der Sovjethoofdïlad die reeds bultfengewoon moeiluk was geworden door de onderbreking van talrijke spoorlifnen naar de stad nog hachelUker geworden Straki z l Moskou gevallen zijn Straks zullen de Sovjets hun hoofdstad rfjntniin d hebbi Een zwaar beproefde biirgerbevol king zal In deie door de Sovjets vernielde stad verstoken van alle hulp aehterbliiven Dan iullen deze mensehen kennis maken met de Westersehe opvatting van beichavihg en menschenUefde Dan zullen zO zien hoe sU door de binilfnrukkende Diiltsehe troepen behandeld worden hoe hun zieken en gewonden verzorgd zullen wor den want de ambulancea die vlak a ler het opnjkkende leger komen zullen onmiddellijk in dez e grootsche hulpactie ingeschakeld worden Ook Nederland sal zijn d el hebben aan deson arbeid ook Nederland jendt een ambulane De7 a ambulance var rlient ook uw steun Stort daarom uw hjidrage vandaag nog iets meer dan u kunt missen op girorekening l 7 Nederlandsehe ambulartee Koningmnegraehl 22 s Orsvenhage vermeld worden waarbtj de sHIter Is ingeschreven bv Br C Breda 71 Is e leviraneier een erkende tiirfslljter dan moet bovendien bet woord turf orden toegevoegd bv Br C Assen tui f 24 Voor alle verbruikers die een Iden titeitskaart vaste brandstoffen ontvangen hebben dit zijn dus de grootverl iuikefs in de groepen bed e rood sommige verbruikers in de groep egroen en alle klein indualrtethi grhep e wil moet bovenbedoelde aanteekening gep aalat worden op hun identi leiUkaart Alle owrife verlzruikera waartoe behooren da kteinverbniiken in da groepen b c d en e rood alsmede de verbruiker In de groepen e blauw en p groon voor zoover laatstgenoemden geen Identiteitskaart hebben ontvangeif moeten al bewUa van inschrUving een in chriivln kaart van hun leveranoler bat b axit babban waarop natm adnas en ode of ragl tratienummar van den lavarancier an naam en adi van den verbruiker vermeld zUn Het aanteekenen van hel codeof regutratienummor van den leverancier kan xoowel door dien leverancier al door den verbruiker zelf geschieden Indien de vf bruikcr het numnjer aanleekent moet hO ultoraard rekarheld hebban dat hl het juiste nuntmer vermeldt Ingev K pn insK lirilvIngskaart wordt verstrekt moet de leveraneler aan da brandstoffencomnflssle van hel rayon waarin de vertiriiiker 1 gevestigd een afschrift van die kaart toezenden lolang dit niet heeft plaats gehad heeft d In hrilvlngskaart geen waarde en is derhalve aflevering der brandstoffen aan den betrokken ver hriitker biet IfiegeHlnan NadnikkeHIk wordt er nog eens op Wezen dal le lit Inschrijving mogelijk I by den tegenwoordiiten leve r iiK iei of indien men meerdere leve lanelers heeft bil een van hen De Iwindi I zal ook geen andere dan ziln htvsiaande afnemers Idinnen inschrijven daar geen i iiolewi ziglngpn op Brond van net aantal Ingescbreveneii zullen Wolden anngiiliiiictil tenzij hel 11 1 iinnmerkelUk anini nieuw verliriilker hPlreft vesllglug vel hul zingi 11 IhiIIpii de gemeenten en hier geen vel Ilea van oude afnemers tegenover slaat VFKIKH VAN LrVKBING AAN NIKT INormilKKVEN Vanaf 10 Novewher a s l hel brand st4iffenlpver nelers verboden biand sloffen r lel leveren op disirlbiitlehonnen en o wl ln en aan verlirnlker die niel hli hen Un Ingesehre fn dat wil dus teggen waai van liiKehnlvIng niel helulj door anieeke ning vai Cel eoda of raglstratlennwi Kameradmn Wan kaïfieraadsehapl Wat weten da nieeaten van una daaivan Het is een oud gezegde vrienden In den nood honderd in een lood Helaas maar al la waar blOkt dit cpreekwoord In hat moderne l vwi la zUn Ook bierlegen iaat de strOd van het najionaaliocta lism Het Is een felle sirjjd maar Juist om dat die strijd fel is worden de atrUdert er zléh van bewust dat zU alleen d n een kan eraad hebben indien rU op elkaar kunnen rekenen Een aaneengesloten front van kameVaden en daar door onoverwlnnelilk ZooihIs t was In den polllieken strijd van voor den oorlog zoo is het nu In den IriJd tegen hel communisme Een aaneengesloten front van natio naal sacialislen uil alle beschaafde lundi n van Europa e n leger van kameraden is npgelroitken jiegen het bolrjewisme En daar de slrjjders stuk voor stuk op elkaar kunnen rekenen wetende dat de een zich voor den ander zul opofferen vormen zij ee i macht zooal de wereld er nog nimmer een heeft aanschouwd Daar in Set Oosten strijden Duilseher schouder aan schouder met Finnen Noren Denen Spanjaarden Roemenen Hongawn Nederlander ja zelfs schoudw Sn schou dei mei de leden van 1 Ffansiho vrijwlUigerslegJoen Niet alleen als wapenbroeders o ar In de allereerste plaat als kameraden bezield door eenzelfde ideaal trokken ziJ ten strilde tik fM AlMMW um Daarom landgenoot Is uw plaats in onze gelederen trjldt mede met da Duitsche en met de Nederlandsehe kameraden tegen het bolsjewisme voor on volk en vkderland Meldt u aan bÜ het Vrllwilligerslegioen Nederland Koninginnegrachl 22 Den Haag fPoli BOon B Leemfcer mer op de distrlbatlrstamkaai l of da Idenlllellakaari vaste brandstoffen hetail door een InsehrUvIngskaarl la vastgelegd AnderrOda rullen de verbruiker met ingang van bedoelden datum uitsluitend vaSIe brandstoffbn mogen beIrekkf n bU len leverancier by wien ZU zijn Ingesehreven Den verbruiker wordt daarom In hun eigen belang aangvnden om rich indien zij t z t brandstoffen wenschen t betrekken en hun leveranclei zich nog niet m t hen in verbinding heeff ligeateld zelf tot deren leverancier ta wenden Dit laatste Is zeker gewen cht indien ean verbruiker tol nu toe g coke bij de gasfabriek afhaalde en al klant h j die gasfabriek wenseht ta worden ingeschreven Indien ean verbruiker op 10 November IR41 nog vaate brandstoffen In beatetling heeft bi een andare lavarancier dan dengene bij wIen hy wsrdt Ingaaohravan mag hij de be t lda hpaveelhald niet meer In ontvangst nemen maar dient hU da eventueel daarvoor reed afgegeven bonnen terug te vr g rn Het spreekt vanrelf dat da leveranelar In een dergelllk geval varplicht Is een ovarepnknmstlg aantal geldige bonnen terug te geven daar hll Immer aan den betrokken niet bij hem Ingeschreven verbruiker geen brand tnf meer mag leveren De aandacht wordt erop gevestigd iat zoowel levernncieni als verbruikers van vaste brandstoffen bU het niet nakomen van de In het bovenstaande omwhrevon verbodsbepalingen strafbaar yn op grond van het Eionomlsch Somtlebesliill 1041 Voor verdere verpllihlliigi n viin del rniid loffenlevoratuïers worden dezeverwezen naar de dwit elreffende Inde bladen opgenpmeii offlcieela pUbllcallo tan op B 46 ondar 18 01 Maan op 30 32 ondar 11 17 M n I erpllchl la vardula laraB van lonaondarfant lol onaophumal I anUArna van vo rliil en moelan n hall uur na tonannder anij nnisintien worden R tu