Goudsche Courant, donderdag 6 november 1941

DONDERDAG 6 NOVEMBER 19 AIs clou vaa den avoai irmi Wiaa Naake op met Ikuch s Viaalc cert wack voor virtaaaea aucfirevaa waat zaader hoog aatwa elde tectaiiek ia het op zich ncBWn ervan n hapclooav oadcmcmtac We kaanen leggea dat Noake boven lün taak stond de moeilükste passages dubbele trillers enz giagen hem zoo gemakkeltfk af alsof t kinderspel was Noske heeft virtuooze eigenschappen en speelde technisch fenomenaal maar muzikaal zün wel eenige bedenkingen te maken vooral door ayn avevérarcn vifarata m t kiotief dat starend aandoet De com ponist Bruch staat naar onze nieening nogal ver van ket eerste pJan zija bhiziek is te zwaar te ponipaus en daardat climax op climax volgt op den duur vermoeiend aandoend Evenwel heefl bij apbeatridbaar ireotc vcnücnsten quü haimoiie en ceartrafHnitick Zijn vioolconcert blijft voor viool vir tuoozen een groote aantrekkelijkheid vormen en handhaaft zich als reper toirestuk Noske oogstte groolcB bóval en jfg ziefi met bloemen beltoond evenals de directeur Verhoeff aan wien we voar züa aitnamenide orkestbegeleiding die inderdaad hooge eischen stelt ons eomplhnent maken Met de Piet Hein rhapsodie werd het concert besloten met speels vernuft heeft van Anrooy hét bekende liedje van J J Viotta bewerkt en er een paraphrase voor orkest van gemaakt Geestdriftig applaaa laaide aan ZATERDAG 15 NOVEMBER Dagelijlu l m itelUng sdilp BlMkansbfel Ten toor stelHng van scftildeiüen Nov T BUT On Genoegen Voort rettinig en beëindiging biliart en kaartconcours voor leden der sociëteit x Ui C Nov 739 am Reunie Bijeenkomst Ncd Ma t cbappu voor Tuinbouw en Plantjcunde lezing C Sipkea te Haarlem over Dt waarde van vaate F fcB ia paricen co tuineii toe aËdit met kleurenf rto s mmt TJ BV Leger dea HailigiQgidieniii letdst J v d Ve i Nav IJ nar TiQe EvaageliadHr GaBMcnte Bijbellezing en bidstond 6 Nor 7M Bur Konstaiin Bijeenkomst Goudsche Zwemclub uitreiIdnc prijzen onderlinge wedstrijden daarna opvoering Wüspc Kuni er wie bent u doc r jie jmige Schouwspelen Nar S nar Het SciBMkbonl Leden veigadering scheidarechtetsgroep Gouda an omstreken Ned Voetbalbond 7 Nov S 3 uur ConniUatiebuiaau Oosttmven 50 Aanmelding en keuring voor vrijwilliger NedarlandscheArbeidsdienst eeit ft ne mfddte voor de JeiiBdUi üu lujmt het einde van den avond op dat lelfa een ovationeel karakter droeg en bracht den grooten dank van het tal r jk opgekomen publiek tot uiting A s Dinsdag ia er NuUconcert van het Rotterd msch Phïlharraonisch Orkest onder Eduard Flipse Op dit poneert kunnen we Wim Noske weer hoeren thans in een vioolconcert van Mozart Een opwekking om dit concert ingrooten getale bö te wonen is hier mi op haar plaats A T VERMEIJ ToonkuiMt CaeciKa in ONS GENOEGEN r Bargoriöke StancL Ctoboni Not Johannes Anthonit m vnG X Vonk en W Bron Woudstrimt No Kendrika Jacoba dr vai RJ J Rood boi a A van Hoorn SetA weg 36a 6 a t r aBw fe 5 Nov A Th raaij en A W Kwt leea B van Noort en M P van der Pool L van den ffeuvel en T Mo lenaar J van Rijn en J de Kema C W Sangster én A M Lissendoipi NAAST LE MLUCE IN STIJIME DEK ROSE FtLCXUTAJHtT Naar men weet heeft het gemengd r van de afd Gouda en omstreken r Mij tot Bevordering der Toonunst in studie het werk van Camilla aintSaëns Le Déluge Als tweede werk voor dezelfde uilvoering waarvan de datura nader wca dt bepajld is in studie genomen Der Bosf Pilgerfahrt opus 116 van Rob Schumann zflnde em Mai heu oach emer Dicfitung on Moritz Hom fur Solostiwimen Chor und Ürchester Begeleiding het Nederlandsch Orkest s Gravenhage Het geheel staat onder leiding van Nico Verhoef 3 Nov Adriaaua Antonius vm 4m Rist 13 j Antje Nooelander ak met P J H pyel 70 j verkooping onroerende goederen door voering cmze vcrwachtkigen niet hef ft notaris J van Kranenburg Nov 9 4S oor De Zalm Bijeenkomst Ned Vereeniging van Huisvrouweji lezing met lichtbeelden S H A M Zoetmulder over Huwelüksgebrvuken in vn eger eeuwen N9V 8 8 Bur Oasikavea 19 Kttingadviesbureau Ned Vereenigmg v rLuchtbesckerming 29 Nar 7Jt vèu Kioistmin tlttvoering Goudsch tooneelgezelschap Tot Qns Genoegen ter gelegenheid van 5 jarig beslaan opvxjering van De fiuaiilie dietster APOTUEKEKSDIENST Steeds geopend des nacht alléén voor resepten Apotheek £ Grendel alléén Lange Tiendeweg 9 Uit vroeger t den BE ODDSCOi CaVRANr MELDDE n JAAB ELEBKN Uü eer advertentie De commissie ter bereiding en uHdeeling van soep alhier deelt bij dea haren stadgtnooten mede öat zij tonen eenige dagen hun de irteekenli ten ter deelneming gedurende het aaostaande wintersaisoen wederom zal aanbieden Ruim 63 jaar mogt de genoemds iIstelling needs hier ter stede bestaar t had het licht even plotseling weer uitgegaan Oen volgtndea dag bleek de oorzaak er zat in de schakelaar eeo draad lea vertj oedeluk door trillingen van het verkeer Te voren was dit niet feconatateerd vroeg de kantonrechter Neen aatwoordde de Sehoanhoovenaar ik kan toch niet eiken dagde leiding laten eontroleeren rare Iwenscht in het belang harer behoeftig ndia üstadaenooten dat de deelnemin stccdls levendig blüve zunde stenig ccoe der onmisbaarste inrichtingen W J Fortuijn Drooglever president De ambtenaar vond het boel De eisch laidde ƒ 12 8 dagen De rechter maakte er 10 sfka 4 dagen van en gaf er den raad bi af en toe de spulle es te laten pakykcn A Schoneveïd van der CToet secretaril S JAAR GELKUEM Door de Maatschappij Een nationad belang is aan de Exploitaüe Msal Step aiet ia het donlter Ten slotte twee gevallen die mede ot leering van anderen knnen strek ken Het eene betrof eveneens een schappü bet aanbod gedaan tot ovB name van de bestaande Iwombepla tingen langs den spoorweg Gouda Bes Haag De heer Erieelens vroejfer art Moordrecht gaat zyn teilen woordi l woonplaata Papendrecht weer verlata daar hij tegjm IS November tot f meentearts te Wilms is berloemd 25 JAAJt GEtEI N overtreding van de erdu stcringsvoor schriften en t bleek te zün oiitstaan door hét gebruik van doorschynend afsehermstóï De betrokken Moordrechtenaar moest er zes gulden voor betalen om te weten te komen dat men beter zonder in boete vervallen ineens de afscherming goed in orde kan maken De andei e zaak betrof een w ielrijdster te dezer stede die geen lamp op haar fiets had en daarom s avonds toea het al donker was met bet karretje in de tiand naar huis wandelde Vlak bij huia ging zü met een been op den trapper staan en zich met het andere been afzettend nam zij de laatste meters Maar net ep dat kleine sttlkje kwam z een agent tegen en daar steppen ook als fietsen wordl beichouwd hing lü rijdende zooals men zou kunnen zeggn Waarom dat laatste eindje ook met geloopefi kan man vragen ja waarom dat weten de wielrijdster en de anderen die hct elfde dioen ook met In het donker ïcifiijnt een fieta nu eenmaal onweerblaanbaar tot steppen aan te trekken Maar één ding weet da betrokkene nu wel dat deze jttractie om het zoa te noemen de v gulden boete die de kantonrechter wegens rijden zender lirht in verband met het gevaar bij dtristemia oplegde niet waard ia geweest Dus loopt men voortaan Hedeimiddag te 3 uur ia4e nieuM Rijhs Hoosere BuÉ gerachool door A directeur der schooi dr S S Hoo official geopend is tegenwoordigkaa van vele autonteiten ea verdere gam digdCD Ib da luime gymoasUekzaal waar stoelen wartu geplaatst iiaaKB fiMSBla het Kamerlid voor Gouda jbr W Th C van Doom de bur Bicester dezer gemeente de heer R k Martenai de gemeenle aecretaris mr J van Hetóde de wethouders en de led van den raad de inspecteur van M O dr G H Coops de adjunct r bouwkundige de hetr H H van Eyc len de commissie van toezicht op Dn M O de rector en het curatorium v het Gymnasium de gezondheidscommissie leeraren en venfier allen tot school beboorende de directeuren N V tot aanneming van werken w heen H J Nederhorst en de OP JJ van het werk de heer P van der StW Na BV diTectear spraken burgero ter Mar s dr Coopa jhr mr W Doom de hefr A H Teepe namens Commissie van toezicBt op het J heer Van Eykelm d heer J den Bosch namena de leeraiw A van Usendijk reetor van het Gjaf nasiiun wegens afwijking vaa dezen arbeidstjörf geconstateerd werd Te meer was dit voor den patroon niet disp Mat i arUikel toe te paeaen eB den Ongelooftilk voordeefig is IVOROL aadpaMa la gebruik U doet aiaandcn mtt Mn tube Ditls n gitvolg van bsar lupcrieurc kWallteii ItifCT Mfd O 3772 J U Wcjiun auturoam aar G ud B Omstnaan WAAR 7 AmiEEII srmsNiEiniis leU rer Jk a lerk Iükheidi DOOBING VAN Da ik fc J VMJl Voor een gtbacl bezeUe zaal spralc ds H S J Kalf lied Hervormd predikant Uuer étttnvaad ia QMiia over I de kerk een menschene tster of lat aw da mktkti ümitW Nadat de bueenltomst met gehpd wu geopend laa da Kait een gedeelte voor uit het boek van den profeet Ezeehüa n l haafdatuk 38 wtarbij bijZfiruiet de ludnik viel op da verzea 7 w MKt de Heeie Omdat ly tot U ifg m Gg zijt eas laad dat ir enachen cpeat en gij hebt en land dat uwe voliMB baraott daacent zuU gij niet meer mesMhen apatan Rondom het Chineesche Rijk aldna begon pr k r werd eerttjd een gewelditfe muur gebouwd welke het land niat alleen moaat beveiligim teK B eUten ïijandeiijkan inval maar tevena vreemde invloeden l on weren Hm aHnaUwHik zeu bet zijn mrdien om de kerk een dergelijkj mnheiWnc gapUutat ww Dan zod zq geheel afgezondatd van da booze wereld niet mee i voojt tiremdan xüoi grwjkfceld ziifl maen in volkomen rtaten vscde zich kuaaan wijdan urn eiganbkiei en opbouw N nar CS S fov 1 U nar Lokaal Kiadei oedi w vaonaallge kaoeraa Zitting seci ris Kincter voeding voor h t geven van inlichtingen Nov 7 M Qur Konstminr Eerste feestavond Gondsche H B S vereeni ng eabaretprogramma met medewericing van de Jamming Seven t an 9 Nov 1 uur Ons Genoegen Voorwedstrüd kampaocnacfaap ven Naderland 3e klasse kkin biljart cadre 9 11 Nar TM uur Nieawe Scheawbnrg Eerste Nutsavond concert Rotter Gad heeft hat acuden gewild en plael zijn kerk midden ie de wereld MO Ut binnen haat geloof en on gclaof zich banden vereentgen T5e kerk welke beljjdt de hailiee vereeaiKin v i ware Christg loffl vigen te zyh telt onder haar leden vele meeloapez leu ohri teneij en schijngeloavigen Ook het aamtal onverschilligen dat zi h f i t geheel niets vao een kferk aantreht ia groot en neen non ateeda toe Bil da valkütriHdg in M 2 gaven een haJtf railUoeB zich op ala niet hehoorande bij een at andrr kerkge nootschap In W89 was dit aantal tot U44M gcatagen Ttaajit t emwtbarcnd aantal an kerkefijhft ataan e onkmrk sehen del damscb Philharmoaisch Orkeat onniet mw levende Iad m In Amsterdaat der leidiag vao Eduard Flipse R Nov 7 39 uar Ne Geref Gemeente Spreekbeurt Ot Joh van Welzen 12 Nov 8 uur Daniël Cursus E H B O M Nèw 11 Bur De Zatan Opeitbere telt de HervoTOidK Kerk 200 060 lidmaten sleehtü IMOO gaan er Zondagsnaar de kerk Gotwla belt 1300 Hervormden slechte ÜOOO bc7oeken dekerk Waar ligt nu de oorzaak van dezemassale afwending vervolgde ds Kalf Vragen we dit aan de onkerkelijke enniet meelevende leden zelf dan antwoorden ze Dte kerk is niet actueel gaat niet met haar tijd mee is te tergprlijk ziet niet naar haar leden omof 7e laat mij persoonlek kauè en onberoetd Nu aiacht Clod dier eii dan gaheele mensch e i Wnkea m twtt gedachten is niet aaagelijk Goda Woord ia voor velea te totalitair e daarom noemt man de kerk mnlendr ee meascheraeeLster Waaneer men leelt zooaila roenleven moest dan ia fcet miet oaa uit tehouden voor een levcnahistig meaach De feand met de kerk wordt losgemaakt en een verbond niet de wereld vol amusement en verstrooiing gesloten KAïrrOffGBRECUT n Moppen geval dat niets moppig had Nu li t er indaiidniMi sak achuld bij de kerk welke veel te lang gewacht heeft met haar waarsc tiwingen tegeji het moderne leven en zoo haar invloed verspeeld heeit a een giset aantal leden Huisbezoek persoonlijk contact met de gavallen leden ie een machtig middel lot tcrugvoering Wanen de kerk AL TE UVEBIGE BAKKER BEGON 0F EIGEN HOUTJE TE VBOEG Patroon moeste au tereebtstaa De bakkersknecht van een Goodsehe firma is een van die figuren die in het vak vergrijsd is en hart voor d zaak gekregen heeft een man wien men niet te zeggen heeft wat hg doen moet en die graag op eigen initiatief arbeidt en er den gang inhoudt Hü wilde op een dag vroeg naar huis en toen kwam Wi hem een idee pp hoe h j diat moest inkleeden Om kwart over acht moes het brood in den oven en hq dacht bij ziek weet jè wat dan kan ik net van te voren de Weespermoppen nog bakken dan ben ik daar later of Het was niet alleen d wcnsch om zelf vlug klaar te zijn maar ook de gedachte af is af peelde een rot bij zijn besluit om in plaats van half negen reedB om zeven anr te beginnen Het was ongetwjjfrid een brave bedoeling maar voor den patroon zat er aan deze moppenbakkerij niets moppigi want niet de knech nraar de Imas als hoofd van de onderneming kreeg het proces verbaal toen bü een controle de overtreding van de Arbeidswet Het verval van de kerk stemt oos ginK spreker na de pauze voort tot groote droefheid evenals baar verdeeldheid Wat biyft er oog van de kerk ever Een vervallen puinhoopi waarop de anti chriat ziJ4 rijk cal bouwen Toch koe in puin ook de kerk nl bQ vea bestaan baar prediking zal worden Hthoord omdat God haaf in stand houdt G d zal de hutten der gemeente bewaren en de poorten der bel zullen haar aiet ovehwekUgen Met dankzegging en het gemeeaBchajnieUik zingea van paalra 89 v s 7 werd deze bijeenkomat gesloten Na afloop van deze bijeenkomst hielden de leden van de afdeeling Gouda vaa den Gereformeerden Bond haar jaarvergadering Aan ds H S J Kalf werd het vaorzitterschnn der afdeeling overgedragen terwijl de heer A Ven oom zijn functie als zoqdanij neerlegde Winterhal ia kat aakild dat babeejtige stadgaaaalea kesakanacn tagaa ha eaawige üaadcD Koada ea n a i Helpt allaa mee deaea al p ct aao atwk araceiük ta maken en geeft raflat aa d W II N Mmmk NederIcmdscK Orkest s GravMihage Mist Wim Noaka VM = f Mmjwb Schouwivrg Programma succes verzekerd te zym aekBb rfï pracktigie DhroQendete Fronz Schubert 1191 IKi Viaal coacattJfoz Bruch 1S3S 1920 O aaai t iu a PhédreJal Kassenet 1842 lt9S i JDie JTobiBu symphonischejCcdicklJ F £ metan t spr uit Smitaam lS2t ltM 5 Piet Heta KhajMedta Dr Prtar tjon Anro y geh im Anders dao vroeger toen t tot ée eldzaamiudea bebomde dat in onze stad eer gvoet orkest optrad magen we le enwo igrdig niet klagen ovei gemis aan beUagstellmg van die zijde unmcis behatve bet AOV dat nu ai vele acktereeivolgende winterseizav nen hier tei stede met veel lucres concerteert wosden we de laatste jaren vergast op gixcgeld terugkeereiide concu ten van het tiier evt neens zeer gewassdeente Sott Fdamaeft PhilAaiFineniich Orkest terw l zich thans aai het begin vaa bat aeizaca het Neder laadsch Orkeat onder Nica Verhocff in de rij heett geaekaard dat zicit met hel hierboven weergegeven progtamma gisterenavond voor het eerst Gouda deed hearen Soar z jn werkzaamheid als dirigent van Toonkunat is de heer Verhoefl vooral na die eerste kooruitvoenic aaei orkeat dezeit zomer onder zijn leiding van Bruckper g dmoll Messe io de Siat Janskerk een gewaardeeade figuur in het Geiid che muziekleven geweiden en nu we hetzelfde orkest dat desLüde met succes de begeleiding verzorgde cena alleen konden hoorenr is biet niet te verwonderen dat we die gelegenheid tot een bezoek gereede hebben aangegrepen en de wedergave der verschillende nummers voi belangi lliog hebben gevolgd Het orkest bestaat meerendeels ait leden der voonaalige zoo vcraaaidc Militaire Kapel en telt midden SO mu ici We mogen zeggen dat de uit die maar uit twee deelen bestaat ligt gemakneiqk in het gehoor baar taamanische structuur en souplesse dwong eens te mei bew fMleriBg af telkens als men Schubert hoort betreurt men dat dit rijk begaafde leve van zoo korten duur is geweest maiar toch hoe zeer moet bet fiagsslacht dankbaar iijn voor Schubert s geestelijke nalatenschap de raeestfcr dic evenals Mozart ontzettend snel compoceerde heeft immers niet minder dan ongeveer 600 l ederen gemaakt nog afgezien van zijn Impromptu s en Sonates voor piano tl Bron van genot was bet deze heerlijke muziek m zich op te nenien üi bet Allegro Moderato ïaf Verhoeff n eigen viaie door het telkens IcrugKcerende r Glief even laagiaaip te ne uen ter wyl zün directie is het Ajidante con mulo helder naar voren bracht de prachtig geblazen clariiiet Ia later gevolgd door solo hobo solo fluit en sukx cel Ook Massenet s ouverture genoet n hoogst veriüenstelijke vertolking De7 e Frarische mee iter was m zijn tyd meer verguisd dam hij ve diendr ei het feit dat o a Pebussy heeft gezegd dat hij heel ve l aao hem e dan iien heeft in aielodievinning en iTiSti umcntatie moge toch wel zeer voor Massenet s muzikïile beteekema pleiten Masaenet behoort tut de n olgers van de vroegere charmante gracieuse traditie der 18e eeuw in zyc opera s mnntte hij uit door het karakterisecren van vrouwenfiguren bijv Manon en o a in zijn gisterenavond gespeelde ouverture Phèdre naar 1 de sublieme tragedie van Racine Koewei vaak zijl nnfziek ie1 s weeks heeft u daair toch ook veel persoonlijks in aan te treffen en naar bekend moge zija bezat Massenet de kracht oi gi voelig te blijven voor den invloed VWaginer Bekeren wilde Massenet 1 zija muziek betchaamd In den heer VerhseJIf hebben we te doen metseen allround hard werkend artiest die stoer zijn rug zet oadex hetgeen hij ooderneant die ever teiders cajtaciteiten beschikt en vel Na de Phèdre boorden we het zol poiulair geworden werk die Moldau vaa den Tsjech lach eeht nationalen componist Scnetana waarind op zoo treffende wyze Zijn Impressies ver werkt van d schoonheid van zijn land K UTig werd dit werk gepeeld en Verhoeff gaf ook kier in het motief aadrukkelijk eigen kijk op de com doeade beslagen ten ys komt om van pSiositie prettig omdet dit geval eea derde herhaling was en d ies kon nu de verdediger zijn uiterste best doen om hem uit de hechTenia te Souden De raadsman had den overijverigenj bakker medegebracht en die voelde nu wel hoe hij met zijn eigenmachtig optreden de patroon in ongelegenheid bad gebracht De baas kan er ook niets aan doen betoogde de verdediger mr dr J Simit Die woont niet hu de zaak en kan dus niets weten dat de knecht andwholf uur vroeger begint Bovendien het was al eerder gebeurd en toen had de patroon bet geaaerkt ca gezegd schiet alsjebbeft op wat heb ik aan die aardigheid Ongewild u au de patraon de dupe geworden Ik deed het omdat Ik veel voarm n werk voel de oudste knecht benen graag wilde afbakken vertelde deman op een desl etreffende vraag Een eigenmachtige verschuivingvan den arbeidatijd dus constateerdede raadsman Dan zal hy de boete als het boetewordt ook wel moeten betalen nneendede kantonrechter mr A J M Gonincx Daar is groote kans op zuchttede knecht De amu iaar van het O If wees er op dat dit de vwrde overtiediag der Arbeidswet was en vorderde tegen dea patroon een dag hechtenis De vaidedliger noenidc het een val van overmachit Uet z n werklust sm de moppen nog voor bet brood klaar te krijgen ging de knecht op eigen houtje patroontje spelen nsaaT daar éc baas er niets van at wist vond pj eitei geen schuldelemant en daarota aanleiding tot vrys raah aanutezig Daarmede was de rechtei het echter niet eens De patroon wist van den vorigen keer merkte kü op wat voor een lare snuboon de bakker was en dian had hü maatregelen moeten Bcmcn om te zorgen dat de knecht niet in de bakkerij had kunnen komen Maar overigens wiMc de kantonrechter gezien de büzondere anostandig heden wel voldoen aan het subsidiaire verzoek van den verdediger oim het patroon een geldboete op te leggen De uitspraak was ƒ 15 ïubs 6 dagen Dat moet je maar met je patroon zien te regelen leide de rechter tot dea knecht en denk er om de dienstijvcr matigen k Zal er voor zorgen beloofdede knecht iat Tcrdaiaterde aehooL Er waren ook m deze zitting slechte vet du 9teraars en als eerste verscheen de voorzitter van en schoolvereeniging alhier die uit hoofde van zijn presideatschap aansprakelijk was gesteld voor het feit dat het bestuur bij een bestatjrsvergadering in het schoolgebouw niet tijdig verduisterd had De voorzitter had bezwaren tegen de dagvaarding omdat de vereeniging met het eigendom van de school heeft en naar zijn meening niet beschouwd kan worden als de daadwfrkelijke bemtler zooals gesteld was Huurt u het gebouw infortpeerdede rechter We hebben het in bruikleen deeldede voorzitter medJe Als de vereeniging d school inbruikleen heeft dian is zij wel degelijkals de daadwerkelijke bezitster in denzin der verordening te beschouwen wees de kantonrechter het bezwaartegen de dagvaarding af Wat het geval het zelf betref deelde de voorzitter mede dat het bestuur na de vergadering nog iets in het gebouw matst bezichtigen Het was daardoor iet later gewerden Om 9 29 trar ging men weg terwijl om 9 10 verduisterd had moeten zijn Juist toen men het lieftt uitdeed was de politie gekomen Da eiscfr was ft subs 3 dagen en aso werd ook de uitspraak Schakelaar ais spook N was er in Schoonhoven weef zoo b mysterieus geval geweest dat het licht midden in den nacht plotseling was aangegaan De politie had den bewoner uit bed ebcU omdat in de naast het huis gelegen werkplaats ineens volop licht brandde Dat is toch heelemaal buiten mijn schuld betoogde de betrokkene Ik ga toch voor m n plezier s aaehta met even het licht aansteken en dan weer Tl t r Gutida auw m bed liggen Eafin het was heelemaal een spook achtig geval geweest want terwijl de bewoner zich de werkpUat gj f X spoedde waa v hu ée Knop bereikt was t en korte pijn geweest Wal vuur 1 volgende voorwaarden FEUILLETON Kadnik vcrbo Huwelijk met iljodern eomjfort Hoeveel moet er nog betaald worden op de ponnnacMaer Frank probeert uit alle macht zich te coneentreercn Hy Is blij als d credlteuran de een na den ander bhmenkomen Nu mnet hli wel hij de zaak hliiven Leiding ecvcn san de discussie Iracliten te schipperen te gwHimn een paar lastige heerenuiurt aea graDje c een zacht lijntje méé zien te kïfeon Er koiBWialwirea a le paa cm km dnik ecHford er wordon krarhttermm eoniikt iTi li oH rtu rs en dikke wonr oen cii saneerlng levensvat baarheid van bat bedrijf paraaiteerea op amltemisna credief worden ver g l hanteerd Maar tenslotte Wordt er gelachen en om half vijt zijn de Iveeren bat eens Plaat mag blyven doorwerken Jtecster Bobbert zal Ikc week liJn boekhouding laten eontroleeren en de crediteuren zullen icde wekelijks eci klein bedrag In mindering van hun vordarirrgen krijgen Al de heeren verwakken ziiit komt Flaat meestor Robbert aangedaaa bedanken dot kH him gCTcd beeft Xf weet niet wat het voor me i meaeer dat Ik die schande niet hs f ta bacven j JZ T gedaan denkt Frank tevreden terwijl hij de romen wijd openiet en den cook ta verjagen Maar vijf minuten latar twUfelt bil wéér Een goed werk Waarom Wat U er voor reden om zoo bijzonder tevreden te zijn Alsof die ïtiimp r die Plaat er weAitfll op vimruitipiat al idf hij er lel mee gchplpcs i dal hy voortaan bij de aeiKide van lija credJleuren m g drvortobben Nu wordt hij i im natn nnn iTil n n n ils rn fv nniinrs nut heMt z bemiddelhig aifcnl gebad Wat voor werkelijk aanwijsboar nut heeft bet werk van den advocaat m misschien acht van de Oen zaken welke hij e behandelen krijgt Ja ze bestaan wel de echte mooie processen de zaken Riet wetens c ha p pei e linnse met een jiuiduche pviat de duet naet woorden tuasehen scherpzinnige juristen Maas daar blijven de jongeren meestal nuchtar vnn Later belooft Frank zichzelf later zai h j daar óok zijn deel wel van kroiteii En voortempig moet hij jich maar troosten met de hem zoo roya toestreomende echtiebeidiaccn Welke hem ook buide ea erkentelijkheid opleveren Ea volgende week i Yvomi cliënteaf Uit met de pret Want de uitkeering waartoe erhtgenoot niimlTOK drie zich wil laten vcroordrelen 1 deA mal hraalljc uttupvaBcn dat ze wel heel gauw en bed mtiff naar nummer vier X l Kaan ultkiiken En iiat taal meester Robborts buiten pel Nu ecrit maar even ecp resumé van de besprekingen dicteeren IVfm gen kan hy uit zijn notities niet meer wijs wortten BB met een zoïht befraali Fraak zeeft weer iTi hel doaslcr riaat Wij iiiiTi u n irne leveren onder Nick stanocrateett De drie maanden zijn achter den rog en ze is aiet ontslagen De telctDon belt Ze staat op klaar om Ie relireerca maar c i handbcwe k g aan den overkant van het bureau bediridt haar dat ze mag blijven Za begint haar stenogram terug ta lazen Na het telefencrran legt Wcaaela Ik heb een opdracht voor u een een spe icUen opiu aeht U bent toch rechtsgeleerd a etwau Jii7eker meneer zegt Nick verbij terd Onze adraeatan veMaagcn naderelallchtuiKen over ccn proces dat wij v crea Lnnt de correspondentie aan u genm en verzamelt dan de gegevens Jawel meneer zegt Nick Versufthiopt ze aar d typekamer rappnr teert menee r Lnmniers dat ze en ver deren dag voor nioiwer Wesac lii tenmoet uitzoeken uk verdwijnt aar batarchfcf O meer niet vraagt za wanhopig als juffrouw Jansen die het archiefMjnnodt haat de omvnnRrUke mapnvi i reiki Zfg heb Je papier en potlood Ik mi el mnlneltoriin pn ninkenvoor Weasels Ja raakt m bier den hee lan dag niet kwi t ni v mMdeiSjk zttik et morgenochtend neg veorap zesomber Ziel WH ie can kop ebocalft an deamoed er in te benden Graag ZaUa Mg Waar baal ie dievandaan Staatsgeheim Hier kijkMaar mondje dicht hooit Verdekt opgesteld tusschen aca inlouziekast en het raam staat een prfmus op een zeepkistje In het kiatje een cacaobus suikerpot melktlcsch en Inipjes Kcnig teg Maar IM lavshr je tMmdat Loopt dat niet ta de gaten Kost ons ledere maand een kwartjevoor Janus Om zijn mond t houden Janua Is de bovenportier dIc ook dewerksters dirigeert Ze zijn nllemanl Rocde vrienden met Jnnua dl bij demarine Is geweeit en geweliKg verhalen kan diien over de tijden dnt hij nogOp de WiUem rlso voer Janus hen da verjaardagen van alle meisjea vande bovenverdiepingen en stuurt hen danallemaal prontpt prentbrlefkaarten vande meest oTiwanrsehiinlilke h venplaalsen der wereld wanivin hij een onmt puttelijken voorraad schijnt te hebben Die gelukwenschen leveren naluurlipi aen ruimen ooipt aaa aigaran Vlet wildi n eerst aandachtig swkaar rnocolademelk en zeldzame irKIBtie iK dd s ander kantoortijd T sinat ze iiet den moed der wanhoop eorreapon enticmap Open j Om twaalf uur i ze nog niets Si Het vel pipéei ligt oog akeli i naast haar Zie je dat heb j JJJ Me lamme academie Voltjepmpt T j met allerlei dingen die je noBit wr diK zult hebban Romehisch recht V aderlandsch recht en d ja van de ministerie Thorbecke kcol welp Maar zilo n simpel modern OR al maar zoon simpei iinni 1 d Oclioolwet daar weet je u rts doctorandH geen ajtlabe iJal moofc ala ie weet wat een een ia ugl Thuis onder het koffiedrinken IJJJ ze alle stiidieboeken door m i ir Ti succes diept eindellik de Octr miw J der uit een koffer op Manr Jjt se ook al niet wtizer van Ie JJJ Dit I nu een kan dic voor h SB ligt ora te laten zkm dat nTsl dan een gewone tikjuffrouw f woedend te worden Nou csse woedend zijn daar kim Je v ViSkO kenen