Goudsche Courant, donderdag 6 november 1941

MIBBIBIBIMMaBMMiBBH REUMIP Hoelang wilt IJ nog fietsen Waardeer Uw fiets verzorg haar én pas er op rCrOUP I Viml VRUOM t WOENtOAB ALBRCCHTSCHONHALS In het zel4M ne fllmwcrfc Dif Splekr All en Migneet werd hq naar de ROULETTE getrokken TOEÖANO BOVEN t8 JAAR Gratis Fietsenstalling VRIJDAfl POPULAIK INTRECPRIJZEN ZONDAOMOROEN 10 30 uur WILLV FORST lm ICH KENN DICH NICHT UND LIEBE OICH Toegang lederen leeftyd O 3776 35 U zult zich moeilqk het leven zonder rü el kunnen indenken Toch stellen blqkbaar velen weinig prijs op han trouw vervoermiddel want grenzenlooze onachtzaamheid is nog dagelijks op te merken Niet alleen de nitente zuinigheid met banden en onderdeelen doch ook een afdoende beveUlginig tegen diefstal ia thans meer dan ooit geboden Goeden raad vindt U in de brochure Leefregels vtior bet R wiel die U kosteloos wordt toegestuurd na inzending van nevenstaande coupon aan den Economischen Voorlichtingsdienst van het Departement van Handel Nijverheid en ScheepvaarL C0N0MI9CBS VOOBUCBTDICgDIEraT aUNXmuT H UVBOitCt VfiltmmH I W tOT J i Hi hmHHf kastel M I m nAim Vanaf Vrijdag tot en met Woensdag WILLV rORST BEL AMI Naar den roman van QUY DE MAUPASSANT Thans In eriglnaal iiaMlIIna met ILSK wmNn HILDI HILBURANO n OLSA TSOHIOHOWA LmMM b v ii 1 iMr Bespreekt tydlg Uw plaatsen Vrijdag populaire Entree pri ten 7 per jaar door een vakman AlCj t er geld dan liet U ViQ S Laat Uw fieto minstens eens nazien Dit bespaart U meer geld Binnenkort verwachlea wy Nesrland s meest bekend HAWAHAN ENSEMBLE THE KILIMA HAWAIIANS CHt gezelschap heelt door heel NEDERLAND toorme successen geiwekt en zal ook hier stampvolle zalen trekken FabJscalie v Jl I Depsivtemsnt van Haadsl Nqvorheid e S h e p vssil l QFFICIEELE PUM TCATIE VAN HET DEPARTEMENT VAN HANDEL NUVERHETO EN SCHEEPVAART Gevraagd een Nooilliiiii tfiokeljoÉuw voor de Zaterdagen en de Decembermaand Brieven No O 3777 Bureau y d blad 8 0FF7CIEELE PUBLICATIE VAN HET DEPARTEMENT VAN LANDBOUW EN VISSCHERU O 3774 35 ADRESWUZGING SBCTm METALEN VERWERKBNDB INDUS TRIB EN UNOLEUM lNDirSTKlB VAN BET RIJKSBVBSAD VOOR VERWERKENDE INDUSTKIRBN Het Rijksbureau voor verwerkende Industneèn maakt bekend dat d sec ties metalen verwerkende Industrie en linoleumIndustrie met Inffanf van 10 November 1841 worden g vesu d RiouWstraat 174 IB € te sGraven hage telefoon S57530 In verband met de verhuMnf sullen genoemde secties op Vrt la0 I en Zaterdag 0 November ijl den getieelen dag gesloten tin 457t 19 BB BN VBRWRRKENO VAN M088BLBN IN BBT SEIZOEN 1M IMl De Nederlandsche VUecherU centrale maakt bekend dat degenen die de beof verwerking van moaselen als bedrijf uitoefenen voor 13 November a aan de Nederlandsche VisscheriJcentrale Juliana van Stolbergpleln 3 4 te 8 Gravenhage opgave dienen te verstrekken van de hoeveelheid ruwe mosselen welke zU In het seizoen 1 H0 1M1 hebben be of verwerkt als mede van de hoeveelhedra van de In genoemd aelsoen be or verwerkte mosselen welke sQ h ben afgeleverd 4572 19 WONING gezocht In Gouda of Omgeving door ambtenaar Huur ƒ 23 i f 35 per maand Br no Q 3780 ur v d blad 7 Jong editpaar vraagt te koop PERZISCH KLEED Brieven no G 3778 Bureau V d blad 10 Idvertesrt in iiit blad BUITENUND De Europeesche voetiselvoorziening IN ANTWOORD OP DE ENGBLSCHI BLOKKADB In sen rtikei ui h t tUdschrift Der deutsche Volkswirt bespreekt sBiatssaeretatis fiacke de DuitM en Europeesche vooniening van levensmidiülen Hy gaat daaiolj esrvan uit dat Enfelaod met z ja vrijliaiMlelSktelael mets anden wilde dao Duitsch land afl ikeU lr en zwak te maken om zelf te kimoen heerschen en uitbuiten Het Duitadie rijk heeft daarom de consequenties getrokken en reeds in 1934 den tandiwuw tot den strgd om de voedselvrUheid opgeroepen De produc lie t4jgln en welke de Duitsciie andbouw tot 193t beeft beredrt zun in de wereld zonder voorbeeld Daardoco is vn r de voedselvoorzienmg In oorlog tijd een grondslag gelegd die Duita lard bestand maakt tegen de blok ioe Thars liggen uitgestrdtte landhouwgebiecen in het Oosten voor een nieuwe ontsluiting gereed die Ji van jaar tot jaar toenemendcn omvang voor aanvullende levermgen ter beschikking zullen staan De mvloed van de Euro peesche blokkade door Engeland heeft tot gevolg kit Europa zioh op zich zelf bezmt en dat de Europeesche landbouw ontwaakt Zoo is in Franlcruk de bebouwde graanoppervlak te 1 dit isar met twintig procent toegenomen De bebouwde oppei vlakte voor suikerbieten is zelfs verdubbeld In Belgié is de bebouwde oppervlakte voor broodgraan met 18 voor aardappelen met 36 procent gestegen In Nederland werd de bebouwde oppervlakte vooraardappelen met 23 procent uitgebreid In Noorwegen is de oppervlakte voor akkers met 20 procent verhoogd Finland heeft dit jaar reeds 63 000 ton broodgraan meer geoogst dan het vorige jaar In Roemenie is de graanoppervlakte van 2 35 op 2 62 millioen liectare gestegen De met zonnebloemen bebouwde iqjpervlaktc IS verdttbbeld tot 300 OOO hectare en de oppervlakte voor suikerbieten is verdrievoudigd tot 60 000 hectare Zoo zal het reeds het volgend jaar mogel k z n de behoeften in tal van landert zonder Duitsdie aanvullingen te dekken den Bloom heeft gezegd dat het Congres met het oog op den gespann toestand misschien niet op reces zal gaan De Engelsche luchtaanvallen op Duitschland WASHINGTON EN HET VERRf OOSTEN Vier punten die men niet Iaat varen OORDEEL VAN DE MANCHESTER CHTARDIAN De Manchester Ouaidian behandelt in een van haar laatste edities het onlangs versclwnen rapport van tiet Britsche ministwie van l icht vaart en dat van Eoonomisclie vorlogsvon over de Immsanvallen op Duitschland Het blad merkt op dat dit rapport de lutdagende opmonterende uitlatmgen van onze politieke leiden logeifttraft Voorts verklaart het blad dat yt deze verklaringen van Britsche ministers het publiek heeft moeten concludeeren dat de DuitsChe luchtaanvallen die Engeland den afgeloopen winter moest doorstaan den Duitachers meer dan betaald gezet zyn Ongelukkieerwyze echter aldus de Manche s T e r Guardian worden deze beweringen m geenen deele bevestigd door de gegevens van het ministerie van luchtvaart over den omvang der schadfe in Duitschjand Uit het rapport van dit ministerie moeten W J tot onze diepe teleurstelling afleiden dat de aanvallen byv op Berlüm geenszins m kracht kunnen worden vergeleken met de vroegere aanvallen der Duitsche luchtmacht op lionden en omgeving DE ENGELSrHE OORLOOS UITGAVEN De Britsche oorlogauitgaven hebben de laatste weken volgeis de New York Times een dagcI Jksch gemi idelde van iT6 millioen pond bereikt hel hoogste l edrag sedert het uitbreken van den oorlog VERLIEZEN DER FRANSCHE KOOPVAARDIJVLOOT D Franwhe koopvaardijvloot heeft naa Fransche mannekringen mededeëlèn na den wapenstilstand tusschen Frankrijk en Duitschland door vijandelijke daden der Britsche marine omstreek 800 000 ton koopvaardijschepen verloren NOG EBN JAPANSCa AiSBAsdADTOK NAAB DE VEB STATEN asa haoga aaibteiiaar van d Ame likaanaebe nttutag baeft naar hit blad Tokio NltsJI Nltsjl nlt Wssbtnttnn meldt vwKUard dat de y 8 niet het voomenen hebttcn hon iMds vastgelegde politiek ia het Verre Oooten op te fcvB Otm ambtenaar was van meenlog dat de VJS nooit vier belancrljke punten sullen laten varen n I 1 Oe iiandhaving der onafhankelijk heid van het bewind van Tsjoengking en van de verpliehtiaten welke voortavralten uit h t aetCBii d rendheden Z Het waarborgen van den aanvoer van rubber en tin voor de V S uit OotfAxit De vrIJe handelnnogelijkhedenvoor de mogendheden van het VerreOosten Oe verdediging van het Ameriksaaache brait op de Philippijnen Ooaa en andere eilanden Ten aanzien van deze verklaringen merkt het Japanwhe blad op dat liJ iteaa in het teeken van het onuingeIlBgtfront der A B C D itaten Japan Is evenwel vastbesloten het onuingeItogafront te verbreken TWFFDK JAPANSCHE AMBASSADEirR IN VS Officieel nordt medegedeeld dal hesloten is ambassadeur Saboero Koerocsdo naar de Ver Statrp te zenden ten etede ambassadeur Nomoera U as Meeren l e woordvoerder der regeering heeft VCTkla ard dat Kneroemie wordt nitgetsaden om een vriendschappelijke afaqwitng van d onderbandeltogen tus hm Japan en Amerika te vergemakksit en Dit besluit is gsnonea met Algemeen Ziekenfonds T Rottfrcianisch Ziskenfondt N V Afdeeling GOUDA Erkend m to g lat n volgens Ziakenfondtbctlutt g Voor verplicht en niet verplicht verzekerden aanmelding bij de agent incosieerdertt C F BEU Lozarutkade 12 A M V BEIJNUM Sophiastroat 12 J H PIJPERS Kon Wilh weg 245 6 J Th DE ZEEUW Wachtelitr 42 J U 3779 72 Algemeen adres ook voor Inlichtingen LAZARUSKADE 12 SCHOUWBURG BIOSCOOP GOUDAs MOOISTE THEATER TEL 3750 Vanaf VRIJOAO 7 MOV Lm WOeHSDAQ tt NOV WILLY BIRGEL GERHILD WEBER IN DE PRACHTIGE EN SPORTIEVE FILM DER UPA McïkUtuhlaftd stoet rcitet far Deutschiand Utt meesleependc verhaal van een beroemd concours ruiter ftnn boelende en spannende film welke U niet mag verzuimen TOCaAM EUEN UEFTUB VWJDAaAVONO mraUIK nHJZEH AANVANG DER VOORSTELLINGEN 8 uur 15 ook ZATERDAG ZONDAG VANAF 3J0 5J0 M5 uur DOORLOOPEND DINSOAOAVOND 11 NOV HN RlOtCOOP O 3779 60 OFnCIEELE PUBLICATIE VAN HET DEPARTEMEN i VAN HANDEL NIJVERHEID EN SCHEEPVAART AANVBAOEN OM VUGUNNINGSN VOOB ILICTeO TICHNISCBr PRODUCTKN In verban4 met de verplaatsing der kantoren van de aectie metalenverwerkende Industrie van het Rijksbureau voor verwerkende Industrieën naar Riouw traat 174 ISfl den Haag wordt nog onder de aandacht van belanghebbenden gebracht dat in het tijdvak van S 15 November geenerlei aanvragen om vergunningen voor electro technische producten door genoemde sectie in be uindeling kunnen worden genomen Formulieren die na 7 November bij de sectie worden ontvangen zullen aan den aanjager geretourneerd worden Daar op 19 November een gewUzigde distrlbutieregeling in werking zal treden bu welke de huidige formulieren door andere zullen worden vervangen zullen de aan den aanvrager geretourneerde aanvragen na 15 November opnieuw bU de sectie metaalverwerken ie industrie kunnen worden ingediend waarbij van de nieuwe foimuheren gebruik moet w den gemaakt Omtrent deze nieuwe aanvraagformulieren ru ien aan alle ingeschreven ondernemingen tijdig nadere mededeellngen wo den verzonden Zij zullen verkrijgbaar worden gesteld bU de Kamers von Koophandel 4596 38 het oog op de heerschende seer ernstige sltaatie Gemeld wordt dat Koeroaaoe gisteroohtewi uit Hontkoag is vertrokken om den Clipper te nemen die morgen naar de Ver Staten vertrekt De woordvoerde deelde nog mee dat het vertrek van desen Clipper is uftgesteld tot Vrijdag als gevolg vaa een reehtstreekseh radioffcqtrek dat ambassadeur Grew heeft gehouden met dea Amerlkaansehen minister vaa Bnltenlandsehe Zaken Cordell Hail LONDEN EN TOKIO Niemand ai de Bntsche volkerenfamilie draagt de edachte m t zidi om de tegen Ti io genomen sanctaemaatregelen te verzachten die sedert de bezetting van Indo China van kracht zun zoo schryJt de Daily Herald De hulpverleening aan China zal voortduren De bladefi te Washington publiceeren onder groote koppen het bericht over het zenden van den Japanschen ambassadeur Koeroesoe naar Washington In politieke kringen van de federale hoofdstad weigert men echter als gevolg van het zenden van Koeroesoe den toestand optimistischer te beschouwen aldus het DN B In genoemde krmgen wees men op de zeer diepgaande verschillen tusschen Tokio en Washington die naar men zeide zelfs door een buzonderen afgezant nauwe lijks kunnen worden opgelost of het zou moeten z jn dat Tokio tot groo tere concessies bereid zou zijn dan men lotdusver hi er reeft aangenomen Minister Huil verklaarde op de persconferentie van een nieuwe ontwikkeling m de betrekkingen met Japan niets te weten Berichten over een zg Japansch ultimatum dat op 15 November sou afloopen noemde Huil kiantengepraat Hy weigerde zich echter uu te laten over de kwestie of de reu van Koeroesoe naar Washington een hoopvol teeken vormde De besprekin gpiT die totdusver met den Japanschen ambassadeur Nomoera en met den gerant Wagasoekl zjn s vo€fd noemde Huil vrijbluvende besprekingen Amerikaansch Congres niet op recesT De voorzitter van de commissie voor de buitenlandsche politiek van het Amerikaansdie Huls van Afgevaardig De Amerikaansche neutraliteittwet ROOSEVELT DROfOT OP SPOEDIGE WUZUnNG AAN President Rooaevalt heeft m het Witte Huis een coofeceotie met da leider van het Con rss shouden Assodated Prssi heeft van eenife deelnemers aan deze oonfersnUe veraomen dat Roosevrit het onverwijld santaengm d voorgestelde wtJxiging van de neutrahteitm t heeft aanbevolen in plaats van liet toevoCMSi van bqnilin ge n weUce de bepetiong van atakingen in de wapenindustne ten doel hel bm Roosevelt stond op het stant nmt dat over de arbekkwelgevuig afzonderlek moet worden beraadslaagd Nederlandsch chip getorpedeerd 36 LEDEN DE BEMANNING GERED De te New York aangekomen kapi tem van de Nederlandsche vTachtt oot Marken die m Engdadien dienst voer heeft volgens Aaioaated Press verklaard dat zyn schip 10 Scptemlier op 360 mul ten Westen van Pemambuco op weg naar Kaapstad getorpedeerd en gezonken is Van de bemanning zyn tot dusver 36 man gered RAOiONIEUWS VrtJdM T Navmilmr RU VER8UM L 4UJ M S49 GramofDonmuKlek SSO OchtendcymnaAtiek tJ0O Gramofoonmufilck 7 46 OchteiKlgyimnasUvk BOO BNO NjeuwsberlchIpn BIS Gewijde muziek opn 84S Gnimofoonmuzi k 915 VMr d hularrouw 0 20 Gramofoonmuzlëk 10 40 Erwemb e Wllly Kok 11 OD 1120 Voor de kleuters 1145 GramofoonmuEiek ISOO De Roman rt 1S40 Almanak ia4S BNO Nieuw en economische berichten 1300 Fran Wouters en zyn orkeat 13 40 Gramoloonmuzlelc 14 00 Crroninffer Orkestvereenlflns en aollfft IBOO Bljbelle7ln ISSO Oramotoonmuzlek 18 45 Enaemble Pali Tot MM BrfO Nieuwseconomische en beursberliAten 17 30 Voor de Jeued 17 48 Ptanoroordracht I 15 Sportwetpnawaardl eden IBJO GeraJd Lebon en zijn orkeit UOO Actueel haruurtje IBTO Orgel emengd koor en lans I M Gram muziek Vanaf 10 aHecB veor ie Radlft 0 3n3 AbonnemantsprQi In Gouils per kwtruil f Ut per maanti 0 78 per week llo buiten Qouda 19 et wr vtet per post per kwartaal Ml Advsrtentietarwi 1 S regels 1 10 eUta t el SM 0 21 Ingezonden Meiledefliiiia 1 3 regels 1 31 elke Mtel mes ü 42 Bu overeenkomst geiedimerii pr zen Zaterdags kleine adverUDiit u de kwanjesrubrtek W regels 0 M elke refti W ro lO Hszunutn grootu I KfA oentrales die omr wn MJfIveriiladliK de atudt beadUkluB SO IB Bo d BtdM en lUn orkeat SS S9 VooMncM ai Hiwmllaa Sei wia deri en rranMliMini 11 30 OranwtoonmJilak 1149 BMO M berichten 11 0 BMO Enreiicht glUiSW JEconotnlc N n Sram Ho S miid k II IS Omiofooninutlek MM Omroepopera oiMat en wHatan o a l icvnsDN n ms u SSSS O0 Zto BOvmum I V NlauwaiMrichtaa aJS OnaMiHaa nos Mar enwt n M U Crataiiim gg lOJO Voordraohi IISS OramoMiua UJN Orceieonoart MOO Da CMsS 11 4S BNO raeina en conondii ten 13 00 G nrr proframma Z vrouw 1S4S OraiiMfooamuriek it fZS Jeugd 17 00 Oramotoonmuilek It 2 Nieuwa eoommlMihe en lnuii M ITJO De MelodMen BO tot muzlak 18 30 Cauaarl Onae ding halfu R poi tricht en solist VwatfiHi JKI Badlo Centnale die over een Min J2E met de studio beacWkken 11SB 25 fpreking II ts ated orkest van fTH en aolUt II 4S BNO NleuwsberiAWE OramoJoflnmuïieh ttlOnis Awn Daltsche rOfcipreiraiiMa w 10 JO 2100 uur uitzending ter SjJ van den verJaanUg van Paul m m Ter gelegenheid van den TSsteo sjnj van den meester der operetta J tt groot Duitsche ooiroep zich aan van icltantea achter niet ïiJs dezen dag behoeMe om den hiWwr a dag behoeMe om n rr melodieën van LUlcke weer in de 1 te brengen Z n vroolIJke en fl dISen weerklinken Jaar In laar uK ujtzendlngrn Op dezeti feestdag organisew ffDultsciie on rc p e n concert van i ken waarbU de solisten r B ï2i beUt Schwartzkopt Ilo l S IWSedlmayr Pran Klarweln Wallher Ludwlg Walter Mular ni werking verleenen vJKU Tevens verleent het Srool fjjm omroeporkest zyn medewerking van Helnr Karl Walgel uM Paul Heldemann zal TLi in allerlei wetcnswaardighMicii J van den componist en rtln h ïr iilfvroegere scheppingsperioden aan v raars te verteren dK Het programma l overeen wen sch van den Jubilaris S i hlcin de opeenvolklng van dejf Opera melodlên van 10 Jttt Deze zullen een bont SCT i lil ïJ lelden waarin aooala clkcr w l het v oolijke Schnick Sclinsck V tl Ende In het middelpunt irt B gen Ludwig Manfted Lommei JJ Schlllter hun galielde scene kommt dann t é Om II 10 uur een P Hi Mualkt i che I ekerblwn van m uur speelt het Toole rtaiBOffT Chtllschlandirpnjler moderne m sing D V O 0 uis pet itoepn Wvsn ksB a s st or Wllvu InffcB ja 11 tl isaafr Asn wsfdea ditld t e gr HB