Goudsche Courant, maandag 10 november 1941

Thalla Theater Bel Ami met Willy Forst II e Wemer Hild Hildebranden Olga Tschechowa Aanvang 8 1Suur Bennie Bioscoop De speler met Albrecht SchönhaU Aanvang 8 15 iijir bnrg Bioscoop Voor DuitsA start met Willy Birgel en id Weber Aanvang 8 15 uur 9 12 nur Gebouw Nieuwe 08 Gelegenheid tot verstrekking inlichtingen door pluimveehoudeira voor berekening vergoeding ingevolge pluimveehoudersrej eling 11 Nov 3 5 uur Kunstmin Tentoonstelling Onz huishouding II Nov 7 30 nur NfeGwe Schouwburg WINTERHi De affisehe voor de komen eoUeete van WtaterhulllSJL il op H en 15 Novemh aT collecte worden speldjes E Tte ut avon fi n o tï 7 Haajh t n geplunderd Dat i zeer dam PhiIharTnonii¥h Orke t on 1 j j der leiding van Eduard Flipse solist Willem Noske viool 12 Nov ib 12 2 S en 7 9 nur Kunstmin Tentoonstelling Onze huishouding 12 Nov 7 30 uur Ned Geref Gemeente Spreekbeurt ds Joh van Welzen NovfS uur Daniël Cursus E H B O Nov 1 12 en 2 S uur Kunstmin Tentoonstelling Onze huishouding 13 Nov 7 30 uur Leger des Heils Heiligingsdienst leidst J v d Veen 13 Not 7JO uur Vrije Evangelische Gemeente Bijbellezing en bidstond 13 Nov 7 30 uur School 6 Keixentraat Aanvang medische cursus Ne J Bond tot het redden van drenkelingen 15 Nov 2 30 uur Kunstmin Voorstelling fie levende poppenkast voorkindelen van de lezers van de CJoudsche Courant Vv ♦ 15 Nov 6 30 7 30 qur De Beursiilok Gemeenschaps stamppot maaltijd ten bate van het Duitsche Winterhilfswerk pi dé Winterh ulp Nederland 15 Nov 7 JO nor Kunstmin donateurs avond Vrijz Chr Jongerenbond opvoering leekènspel Ruth de Mokbitische 17 Not II uur fe e Zalm Openbare verkooping onroerepde goederen door notaris J van Krahenburg Nov 2 45 nur De Zalm Bijeenkomst Ned Vereeniging va Huisvrouwen lezing met Uchtbeelden S H A M Zoetmulder over Hu yelyksgebruiken in vroeger eeuwen Nov 8 9 nur bosthaven 10 Zittihgadviesbureau Ned Vereentging vojrLuchtbescherming 26 Not 8 15 nur Kleine Kerk Bybel lezing ds H S J Kali 29 Not 7 30 uur Kunstmin UitvoeringGoudsch tooneelgezelschap Tot OnsGenoegen ter geJegenheid van5jarig bestaan opvoering van Defamiliedictatoï Jfj ucti hierrtede definiiw ruaners up gmieU l feret PofW renaan in positie en het zijn alleen de diiS die over de rangorde beslisseToïï lief tegen G DA Uaar h iür M gaan en verloor niet ned erUag in dit seizoen In e 2 beurt vfiiii gaan en verloor rtiet 3 2 o Tïï ned erUag in dit seizoen In e 2 waardige groep ka elk pumSo S Terichunrmg gevfen en zm ff O N A naar de vporlaateteTlaS slechts drie punten verschil m i mer een zoodat riien nog ni Jl uitgeschakeld kan spreken PM hftft den goeden vondeir Na de eerste ge van 4 week volgde thans thuis tegM Jil drecht de tweede die de Gwiwoj m een aanmerkelijk ve sterltte tS bracht De striVd om de iMvenjteS IS hier interessant Haastrwbi iS kampioe elft l en ook nu weé Jj s d6or twee achtereenvolttai agen een heel eicd achte 2 raakt Fier ian den kop ongesiam en met slechts éérv verliespuni aa Stolwyk er dat is toch Vv el etc kra prestatie van een del jteertiid udat gisteren wel de Ero s e verraiM leverde door in Ha reieht zonder iiük kenof bloien met 5 te wane Ij de andere vierde klasse afdeelinj M G S V eer productieve bui Metmi t jes 9 2 werden tegen S M V de a punten behaald d e de eerste plaaj versterkten wat mede gebeurdt ioadat Hermandad cpr ieuw gelijki ifeid i zoodal ae grcenw ttèn ftarstwMTO Uespun en voor zyn E lw natciö lBlde teervw ac in 0 N A n ipi vdaar geen idieiiiirechter aanwezig was nie door Gotda II bad er zin itt er Keef RV V ï met 5 O de baas Merkwaar4g me èt aanklacht ingediend Blijft over del Verd liet den waterlanders den beleedieine van een volksgroep maarfvryen loop en herhaalde dat Duit Beschaving en Hygiëne tiouden steeds geliilit tred Men ziet diiec o een Heef werlielij eert Heer 5 et moof op ot zi n costuum oi overjos er verzorgd uit zien chemisch gereinigd en model geperst Kleur en wee sel Wiftw onoongelas de stölb houdt haor oppfê won du NIET slop perfcd dry cleomno DEPELIKAIlli STOOMERU vcRvenu vanaf W GOUDA Kantoor AmeHk H bij de KomemelWoolj Telofoon 3066 n 3076 dat viat nist maa als J studei tsnt bebt gcb d als i m moet eens bij ons K dsdriitfcéi lagt Frank dcgeUtk vrouw zal bel pretUg met tt ts makio Dl vo lt mJJT scnxaam betrekkelijk tsnm wat een comsdie s P 3L i s ll Lies beeft nogal S O nieuwe kennissen tegenwoorM heeft genoeg aan Gerrie En dat kfeme ding mjKi f pt sip aisot t t heelemasi J jfcil vindt dat hi itjn gtVouvii m Jf Uput heeft gebracht Ook o niet Nog wel soo ssrdig Ji Ei useert u me even u t ti a A an ssst Frsnk aa s tJelefoneereo besluit om voorloopig buis te gaan Met een smalend larnje e éi komt hU de telelooocel ti hoor Lies is niet een Ui i j II zich de moeite kunhen P i ook kunnen weten Vandaag nee bet beroemde dinertj bU dens waar e h n met enk bil wilden hthben t J J SJ SJ ZJ I ta echtscheidingen de moderne rSn lSnZJri4 f ilJn ïS chef niet bsot asft Hlek laehüg 2 üxva da Prinsengraebt al te dan gletreasn Willen we niet even schuilanT vraagt Frank Een kop thee drkiken f fljei nog bet minst van aUern hij wel denzelfden kant uit kan ze nog Let maar eens n hoe mQa pcrsoncal even op straat naast hem loopen leder voor me vliegt welT vraagt Frank iriiii f £ onver oogenblik is kostbaar wont straks zal als van Dijk na een repertoire van Ja Hiuuigen loon probsersnd ta vsrbcrgen er niets meer zijn dan baar eenzame meneer zeker meneer ik zal alles wal i AT AAR ANMEER w ffl STABSRIEUWS CaliaretaTond van de H B S vereeiugiiig VLOT BM AAIDIO PIOOIAfDIA MET EICEN UUCBTEN D Goudacbe H B S v r liiciiiK gaf Zaterdag in Kunatmtn haar eerxten valid lu dit aaiuwn ca cabarel avond mei een goeii verzorgd pro gramma dat echter in zooverre van ii traditie afweek dat r na afloop gaen hal waa en dat bet niet overlailcii wai zoodat de jongelui reeda om IV uur eenigszina onwennig de zaal verlieUn l e voorzitter de heer P Fijn aprak het opcninggwoord en verwelkomili in het bljtander des directeur van de H il B K dr J Leaat de aanwezige Iftcrareo niet hun damea t n de leden van d zuKterver t nlgiii n van het gyinnaaium en d IJlo achooI hlasiuia zong men daarna het M B S IWd waartiii weer eens hleel dal aÓK lang niét alle Hvb van Wingerden zon g in Indisch planleracostuum enkele Indische lied jet die xeer insloegen waarna Dick sde Paler op beschaafde cq muzikale wiizo een tweetal populair klassieke Ww kjes van Chopin op de piano ten gldloore bracht Veal succes had ook Be van Wingerden met zijn creatie van de kookles gevende damj Tuaachi ti de verschillende muzieknunimerlJeR zong Krik Kisina enkele cha naoni van Charlea Trenet Nn de pauze werd een vroolijk schetsje npgevoerd waarin vooral Jetty Dorllaiid opviel door haar vrij jfp ok Wim Zuydam peejde zijn rol goed Verder traden hierin op Miek Stpenama en SJoerd Alkema Behalve vnrschillende succesnum iners van The jamiping geven bracht het programma nog een anntal lieijjes gezongen door een viertal zangers Jan llreeman Jo Sas Ben en IJdb van APOTHEKERSDIENST Steeds geopend des nachts aUéén vopr recepten Apotheek E Grendel alléén Prins Hendrikstraat 15 De band was op dit punt wel wat teegeoflijker maar veel te vroeg toch naar den zin viin de meeste H B S erg kwam hét einde van dezen prettigen avond Jongeman wilde graag 4 gevangenis in Voor den vrederechter OM BBT R VTBN TE KBUGEN HISHANDEUNG EN VEBNIEUNG Voor den vrederechter te Rotterdam moest terecht staan de 28 jarige W A man G R uit Gouda wegens mishandeling etT vernieling Een Goudsche meubcumaker die als ge tuige werd gehtAord verklaarde dat op een avond in JuU jl in de straat waarin hij woont pamfletten werden verepreid Op zeker oogenblik zei iemand doeknd op get ifaien Unieman moeten we hebboi Get had nog geroepen Ik leg u niets in Aea weg Niettemin had verd hem met een riem een slag op het hoofd toegebracht en vervolgens een ruit van zyn woning vernield Pet O M eischte tegen R die momenteel in het buitenland vertoeft ƒ IS boete subs 10 dagen hechtenis De vrederechter wilde rek iing houden met de omstandigheid dat verdachte zich al meer aan dergelijke feiten heeft schuldig gemaakt en veroordeelde hem tot ƒ 20 boete aiibe 10 dagen hechtenis BAKSBPRAATJES Daarna verscheen voor den Vrei erechter de 51 jarige vroedvrouw C H uit Woerden die zich op 13 April zou hebben schuldig gemaakt aan beleediging van een volksgroep Zij zou o a gezegd hebben Alle N SJB ers ziJn landverraders Den heelen nacl t zoo verteld verd was ik bij mijn patiënteHfeweest en den volgenden dag kjframik Een 19 jarige akrdewerker alhier had een VTe ndsoortig verlangen hy wilde graag in de gevangenis Het beviel hem thuis niet hü wilde beter te eten hebben en het idee had bij hem postgevat dat hij dat het best kon aanleggen door met de justitie in aanraking te komen De jongeman liep van huis weg zwierf in het Utrechtsche land over de heide en kwam ten slotte in Amersfoort teirecht Toen hy honger begon te krijgen vond hy de gel enheid gekomra om zijn plan uit te voeren hij nam ee fiets weg om zich vervolgens bij de politie te gaan melden Aan zlJn wensch werd prompt voldaan en weldra zat hy in de ceL Het goede leventje duurde echter niet lang want wegens plaatsgebrek in het Huis van Bewaring werd hy spoedig weer m vrijheid gesteld Het scheen hem echter niet erg bevallen te zijn want hij herhaalde zyn poging niet en achteraf vond hö het maar heel wat prettiger weer vi rond te loopen De justitie had echter nog deii rljwiebfiefstal met hem te verrekenen en daarvoor moest de jongeman thans voosr den politierechter te Utrecht terecht staan De officier vroeg drie maanden gevangenisstraf en de politierechter legde d e op maar gaf er den raad by gratie te vragen De aardewerker zeide graag van het advies te zullen gebniik maken want hy was van het avontuur geheel genezen en daar de huiselijke omsrtandigh eai waren verbeterd gaat hy liever niet Veer ta een rijkahotel uit eten W I caBsasa rKUILLBTON Na lnik varborien Huwelijk met inodern comfort wat baar oogen moetea Te aiden Als u zeil op kantoor bent geweest zult u wel weten dat er voor kantoormeisjes geen grooter genue en bestaat dan slippertjes maken ik bedoel verbetert za haastig en ze bloost noü barder zoo noemen wij het ala Je wder kantoortyd ergens heen wordt gestuurd Schitterend beaamt Nick Maar n weet niet wat u Heh op den bals baalt Of hebt u verder geen zaken voor ons onder bandenT Jawel nog een paar Hoezoo Mou dan loopt a kans dat Wesseism m net vervolg voor ieder wissewasjeuerbeen stuurt Spaart hem een heeleboel moeite uit Ala dat 100 is bel Ik bem zeker 2 zegt rrank grit Ol t moeal Hjn I qat vooruitzicht vervelend zoudt Tindaa 4T te kwajongen scheldt bij aelasM als hy baar wannen weer don Tood ziel worden Natuuriyk zegt Frank met moeitezijn lach bedwingend tk begrijp hat volkomen Dus dat is afgesproken Jllsschien telt dit dan after all toch nogvoor een goeie beurt by uw chef Uat heb ik dan aan u te danken segt Nick gul en steekt baar band uit Ik vind het buitengewoon aardig van a meneer Robberts Dank u wel n totziens Ik laat u even uit zegt Frank Of hebt u nog vUf mlouUnf Dan gaik zocArer met u mee Ja goed Nick gaat weer zitten Nog even hier mogen biyvei denktie Nog even bem zien O bet is hopeloos ze hoeft t zicbzeU niet meer te verbergen hèt wordt iedere minuut erger Misschien moet Ihog eens bü haar om te zien hoe ie het maakte Toen wa ook de moeder van de patiënte aanwezig Die vertelde mü het een en ander van haar zoon die bij de N S B was en die otKhodc hO paf van een hersenschudding genezen was in de oorlogsdagen was gejprresteerd Ik zei toen zoo Dan liep hü teker met een hersenschudding op straat Zoo is t gesprek begonnen maar het woord landverraders heb ik niet gebruikt Ik heb nQg nooit iets onaangenaams met mijn patiënten gehad Een hond likt nog je hand tla je hem helpt maar de moeder van deze patiënte heeft gedacht Hoe zal Ik die erin helpen Vrederechter U hebt u tiKh gedragen op een manier lie dierminst tepas komt tl hebt gescholden op deN SB en op Musaert Verd Zfl begon er i over Vrederechter En u hebt zich ook schuldig gemaakt aan smaad ten aanzien van overleden personen Peter Ttaen dl vader Oa beweerde u dat zy een juwelierswinkel in Den tellen Vrederechter En u vertelt het verder U staat als praatziek bekend ytfé Dat is mogelijk Maar nAg eens landverraders heb ik niet ge zegd Vred echter Tn leder geval hebt u zich ïh beleedigende termen uitgelaten over Mussert en de N S B Ik begrijp niet hoe u het daar in Woerden in uwe hoofd haalt om figuren te beleedigen He ver boven u verheven zijn De eerste getuige was de moeder van verd s patiënte een 60 jarige vrouw Zij vertelde dat verd allerlei leelijke dingen had gezegd over Adolf kitler en over Mussert de N S BJ Peter Ton eiï diens vader Zy HW gehoord dat verd het oord landverraders gebruikte Vervolgens werd de patiënte elf gehoord Deze tweede getuige kon 2ieh niet meer precies herinneren haar aanleidjng waarvan hèt gesprek begonnen was Zy achtte het waareehiinli k dat men geklaagd had over het feit men tegenwoordie V et meer allesljfn krygep at patiënten noodig hebben Het woord was toen aan den officier mr Meischke Spr zeide In het pro ces verbaal te hebbén gelezen dat de beleedigingen waren geuit tUdens een gesprek in een particuliere woning nog wel aan een kraambed Wepens de beleediging van wylen Peter Ton en diens vader zou verd zeker niet veroordeeld kunnen worden omdat daarvoor een klacht noodi was van een der bloedverwanten dler twee overleden personen Ook de figuren die verder beleedigd zyn hebben geen verd heeft de haar ten laste gelegde woorden nipt in het openbaar gebezigd Onder in het openbaar verstaat men bijv de straat een postkantoor een winkel een station een spoorweecoupé e d Verd heeft jfchter In een particuliere woning gesproken dur niet in het openbaar Formeel heeft verd zich niet aan een strafbaar feit schuMlg gemaakt zy had den boel In get s huls piet oo stelten moeten zetten iH heeft zich te vee laten eaan dpch dit Is een moreele kwestie het Is zeer zeker laakbaar echter niet strafbaar Oo grond hiervan vroeg mr Meischke ontslag van rechtsvervoleine ofschoon de procureurgeneraal had gemeend drie weken gevangenisstraf te moeten vragen De Vred rechter zeide dat Inderdaad het feit volgens den tekst van de wet niet strafbaar Is Toen de wet werd ultgevaanllgd was een hniskanwr niet In t openbaar doch de tijden zijn veranderd Een ttouw als verdachte gaat Tan het eene huls naar hel andere Ten aanrien van de volke stemming vrérirt ziJ als eei sluipend vergif Spr had rich byiPonder aan dit gevalmoeten ergeren Als csssatle moeeliik was ïoti de Hooee Raad verd ongetwijfeld ontslaan van rechts vervolging op grond van het door den officier tantenerdt maar cassatie is r et mogeiyk en dit ia volgens spr juist zeer gunstig want tegen menschen die zich all verd tegen de volksgemeenschap gedr igen eischt de volksgedachte zware straf Spr zag geen verzachtende omstandlgherien en zeide nogmaals te gelooven dat verd het gif bii de menschen rondbrengt Verd Het gif geven zij zelfl Ze liegen deze getuigen De houding van de moeder vind ik verregaand lef er soreMct er schande van Viwderechter Ik veroordeel u tot B weken gevaneenisstraf V gaat njaar n hqoeer beroep en probeert van het V u5e i rechtshof n Den Haag èeB milder straf t krUgenl ONDEB VBOmVBN De 33 jarige buiavTDUw Th J M d K uit Woerden moest voor den vrederechter verschynen omdat zy op een dag in Mei tegen een Doitache mét kamer waar as weer vaa tossb al aaa moet beginiMn mal slehiaU ta Tsclitan Haar nu is htj ar nog zit hi tsgenorsr haar Zoo gazaUig vartrouWd lUkt baar die kam nu al vooral nu bij ds burcJHdamp aanknipt Driftig gooit hü papieren toar elkaar vlscht er san paar brieven uit een snvelopp met processtukken Nog evan kan ss ngestoonl naar bem kiiken ZUn cazicbl dal se au al zoo goed kent Zffii handan wsUhT nog steeds grabiielen n i ssdi a n da paperassen Eénig slordig Is hy sa düifDg dat zie ja z66 Ineens sddst r sn zijn bewegende rechtarband een lichtflltsje in haar OMsn bet goud van lün trouwring vonkt m bet Ueht van ds bureaulamp Gek dat la dal werkelUk opeois kunt voelsn feebta p n san a hart ZIexoo nk ra stopt alles t Zou missfhisn hast mscraDan Frank raapt de paperassen bU m een brtavenmaao i MAANDAG 10 NOVflMB Uit vroeger den DE CADDSCBB COCBANT MELDDE 75 JAAB CELEDEN J De oor ilter vnu ilen raia a Wer ge pieenle Gouda brengt ter openbare kennia dal aan de kieum in dsze irenieente zijn loeKezontfm de oproe pinushrleven en ptembinellcn tol hel bfnoernen van een lid van de Tweede Kamer en dat wanneer eenig Itfezer Ijn stembriefje verloren of er gei ii mogt bobben ontvangen hij zirh ti hekoming daarvan ter plaatselijke iie rretarie zal kunnen vervoegen dat de inlcwerin t der stembriefjes zal aanvangen op dth 13cu Noverabei aanstaande des moruens en negen en eindigen des namiddags ten vier ure TRAATCOLLECTE 14 n Vandaag rtat hot l emhricfje schriftelijk inge vuid door ilen kiezer in persoon in de stembus moet gestoken worden IS de verkoop van Plaatskaarten aan ons Bureau Markt 31 begonaea werk ve ki ch dat geen ander stembriefje dan dal hetwelk van het zegel der hoofdplani en van het hoofd en van het onderrtialrirt voorzien is mag worden ge bruikt dat de in hel briefje in te vullen persoon dirid yk met naam en voor raam moet worden aangewezen zy hebben zich hieri Q D A staan de Gou dat het briefje niet onderteekend jnag zyn en geen andere briefjp omvatten of daaraan opzettelijk lyii vastgehecht IV Hel aantal beschikbare pbwtsen is beperkt Wacht daarom niet tol den laatsien dag dan zou hel ie iaat ktinnea zi nl Hel bureau It dagelljk geopend van 9 5 uur M JAAR GELEDEN juffrotiw lie by haar in de buurt woont het woord rotmof iou hebb i gebezigd Zy ontkende maar kon met loochenen dat ze wel eens geantwoord heeft als de juffrouw haar bcleedigde want dit kwam Woigens verd heriii a delljk voor De Duitsche beweerde nooit te hebben gescholden Volgens haar zeggen kwarr n aUe verkeerde dingen van óen kant van verd Die aloeg soms tegen de vensterruit of liet haar kinderen leelyke woorden zeggen Verd En uw kinderen dan Die teggen als ze mij zien daar heb je del dikke wyf weeri Nadat nog een getuige was gehoord die het ten laste gelepie scheWwocrd zeide te hebben vwnomen zeide de officier mr J C V Meisctike dat de procureurrgeneraal te s Gravenhage hem opdracht had gegeven tegen deze verdachte een gévangeniss t af voor den tyd van 3 Wisken te eischen F r ontstond een begin van brand inhet Vereenigingsgebouw dat d orhet flink optreden van den pachter rnden president der vereeniging in korten tijd werd reblu icht Ken der grootipatroieunilampen geraakte in branddoordien de kous scheef was afgi knipt en de pachter dit wilde her rtcllen en haar daartoe op een tafeltjeplaatste waardoor zeer waarschiJnHjkde lufht werd afgesloten In een Kigcnblik lai de brandende lamp opden rrond i n de vlam die reeds tf het plafond opsteeg werd met zoetemelk en de a va n den paihter he lekt welke jas gelieel verbranddetelwyl de president zUn broek eni ntoffcls door de vlam zeer beschadigde tS lAAB GELEDEN il Boskoop De OeretorniPerde ïeTi eente alhier heeft beroepen als predikant ds H X Munnik te Bunschoten I it Boskoop Onze eenige nelverbinding de auto otnnibus op I eiden wordt van Vovemher tot Aprii topeezetwegeiS bezwaar der geni ente Hazer woude om in de wint inaandin haar wegen door dit voertuig jt laten berijden Oe dienst wordtIl November jreslaakt che juffrouw onwaarheid sprak De Vre fcrechter mr P van der Grijp trachtte de zaak te sussen en beide vrouwen = zoowel de verdachte als de getuige eenigermate tot elkander te brengen maar de getuige voerde nog een aantal bezware tegen de verdach te aan zoodat er van toenadering ge n sprake kon zijn Heeft misschien de officier nogiets aan de 2aak toe te voegen vroegde Vrederechter Ur Meischke zeide Neen Ik heb mUn requisitoir gehouden Maar de rechter is vrij om destraf op te leggen die hem goed dunkt Daarop zeide de Vrederechter dat hel niet aangaat een lid van het Duitsche volk dat hier te lande beschermaig geniet uit te sdteMen Ook ad zou het waar zijn dat de getuige zich niet onbetuigd heeft gelaten dar r èg had Verd op haar woorden moeten letten De bezettende macht kan dergeliike beleedigingen nu eenmaal niet dulden Spr wist niet dat de procureursgeneraal 3 weken gevangenisstraf wilde opleggen Het is wel heel veel Het N ponis luidde 1 week gevangenisstraf Siukkend en geheel van haar stuk vroeg de verd ci i dan voor haar huiagesin moest orgen V moet eien pl ats Tvangs1 r zienta vindenl Mf de vi dci ecfartcr haarffoeden raad V ZOQ GESTOLEN ZOO TEBFG SPORT Uitslagen van Zondag WED VOETBALBONp District II 2e klas A l V V Laakkwartii r 10 H M T V I O S fi 3 VeloxrVS l HVV Quick 0 0 fler ule V D I ï 3 te kla se B O N G D 1 iivrnpia Terlaak 6 2 Cronyvhel ifheveninseh i rf 4e kla e R DiX N K Moordrecht l BÓdesrsven rOudewaier 7 1 oud rak MS V 3 Haastrechte Slnlwijk 1 3 ♦ e klasse 5 G Sl V S M V t Hermandad S F C 3 Schoonhoven Transvalia 1 1 Waddiniveen Dl S 0 7 te klasse J Zwerver I ekkerkerk OI Dilettant O K C 1 1 Salurnu Bolnes 7 ï F S V Pretoria Bloera hof Reserve e klasse A GifUila II H VV 11 h t r VS II Vl C lil 5 2 Scheveningen II A D ll rv 1 4 Rsserve 2 klasse B R F C 111Fortuna II 7 1 V D I II Sparta II 1 4 VV III H B S II 3 ï A D O III Gnula lil 2 0 Neptunus III Herme D V S Hl 0 1 Reserve e klasse F HOV 11N H S li 4 1 Alphen II Seboon hoven 11 V 1 O N A III Olvmpia II il D H Z Il GSV H 2 ï BitwteUUd Kopoord en het kameQa gcraadca Zaterdag ia te dezer stade ten nadeele van een besteller uM Waddinxveen een In de Sint Anthorviestraat staÉnde fiets omtvreemd Het re cher fhewerk vsn de GoudsChe politie had tot resultaat dat reeds gisteren in Den Haag de dader gepal kon worden Het was een koopman in den Haag woonachtig Het rijwiel was nog in zijn bezit en kon dus tn beslag genomen iKirden Olympia meldt zich al runner ujp EERSTE NEDBBLAAG VAN O N A aS V Tast ap G S V n Taa de ecnic plaats Hoordrcdaeteur J G W 7 ter Rotterdam ChefrttSacteur voor Gouda sa Oaiiltr k n F TIMw Oouda Langzamerhand begint de nevel die geruimen tyd rond de gelijk spelafdte Üng in de derde klasse heef gehangeni op te trekken en nu de situatie te over zien is bliikt dat Olympia zich tot de voorste rü heeft opgewerkt De roodzwarter deden gisteren een goed ding door Terlaak net 6 3 te kk tpen en oprulmeD meneer bebt u ssn paraplu maoecr want het regent soo lA Ik n taxi bellen meneer votrokkan Is Is dat nu ge i ecbte tocg de dleostbaarfa dt Och alle ouwe bedienden ztjn 100 zegt Nick Precies afgerichte disn paarden waar ds tul an la Ja Ml jou III da fut ar aog m dotkt fïana als za voor iMm uit ds trap atwipt Hos laag oogT Hu lanü houdt een meisje in dsn tredmolen van hel untoorleven dat risscljc ovcrroocdigeg Nb een Jaar of wst worden bet alleinaal min ot meer zielige juflics Zonde van het kind Zoo oanüe kon beter tiotiwso Wel ja bU lacht bitter Toor lieh been Bal buwsltik ala de Teflige haven de wars bestemming toot da vrouwl Het lUkt K teganwóordig vMl op dat maakt bU toctf wel uit ds ësrsts hand mee Meester Frank Robberts speclaii Nas galuUtig niet Ifc wü graag even sebuilao aagt Nick bU Want ik heb een otauwan boad op segt za er la verontschtddigink achtsraait Mooi HU wun staan Hier dab maartEan luxueu gezeUig restaurant Qe dcmpt licht én sacbt taputeo Muziek en drukte an vraohjk pralaid rnsnscben Oat ts wat aiMicrs dan tol balt xcsop kantoor zitten geniet Nick Hetgezelligste uur van den dag loopen wt altt mia Ur bab in geen maanden s middags thee gedronken En Zaterdags en Zondags danT nog O ia dan iritg ik ttaee van mt nkostjuttrouw maar dia la natuuriUk oogenietbaar Gaat u dan nooit ultr Ja soms met Kma Eten tn eencafetaria en dan naar den schouwburg Dan maken we er een echt leest van Eros is de vriendin wsar ik u straks van vertelde En hebt u hlsr bscismaal gsen k ook bij wilden hebben hS f nlsaso of famillaT vraagt Frank belang 1 van afgemaakt So TJn stallend ter kor komen Dat heeft f Ze moet wel niet veel pretjes gewend misser niller ie hem a het is nog vroeg kwart vuor vijf pas I zijn se straalt gewoonweg Niemand asfl Ntek trisst En Of moet u nog naar kanloor terug De sta Veil U V V Goud QuickiJ jjercult I 01 Schev Crom Terlag O N A I B V Cf OJf A D H C Gouda A D O V U C H V V J U V Schev H BS Sparta R F C r SVV ADO Fortu H B 1 Goudjïl Nep HD Ti VD 1 H Ö V QS V Alph DH 2 f Oly Scho Bloen N HS O OJ A1 Bet kamii ning on bal goed wikk flteli door 1 van volg eerslej vlot daii Wen beter l hoede was aaov po Gou bk sterke op de 4 door uitva een baari Oüj lief iffii duin We is Wlflk weeri De ffk i val v lÖkec f 8g il êt I hii v6 Ben pier Goudai