Goudsche Courant, dinsdag 11 november 1941

OUDSCHE COIBANT dag 11 November 1941 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN 6 No 20782 Bnrwn MARKT SI TBL na roatrakuiliit Chefredacteur f TIKTEa Goudi 0vige luchtaanvallen op Sebastopol oIcMoskou zwaar gétombardeerd Groot aantal Sovjet transporttreinen vermeld ngriik verkeersknooppunt genomen daan opCampa en SiciUë Te Napeïtf et s ip stuurloos werd zyn 10 menschen om het leven gekq F In den Haagschen Dierentuia vond gistermorgen een plechtige herdenking plaats van de gevallen soldaten van dra v reIdoorIog van den tegcnwoor digen oorlog en van de 18 slachtoffers der N S D A P op 9 November 1923 in Münrfien Een overzicht van de zaal tijdens de plechtigheid Stai Jlol lük was dunne tioomatrasseiC gore ten deel Allereerst nam men alles van DÜITSCHItAND STRIJDT i VOOR EUROPA jl gjt opperbevel der weer deelde gisteren mede q1 de Krim zijn ten Oosten Sebastopol en ten Westen Kertsj vüandelijke achter tofctroepen die taaien tegen boden verder terugge len Overdag en des nachts lievige luthtaanvallen op Jïutopol gedaan In petroleum Dda en pakhuizen ontstortBen pioK branden In de haven iCTkn een bolsjewiMische krui ut en een groot koopvaardij door voltreffers zwaar be fjt i Tus chen Donets en fal en in het gebied om lUcou heeft de luchtmacht een jBKit aantal Sovjet transport Bnen vernield Sterke afdee beo gevechtsvliegers hebben jlMou bestookt met brand en Inantbommpn h liet bestek van de tusschen U Ilraenmeer en het LadogaK r tot voorbij den Woltsjof lAniomen operaties hebben tiknterieen tankformaties aoili reeds in een speciaal begdil il medegedeeld in den utkt van 8 op 9 November ia een verrassenden aanval lit belangrijke verkeersknooppunt Tichwin ingenomen Talijke gevangenen pn een groote lul werden hierbij bininengeInelit De staf va het vierde Strjetleger ontkwam slechts n gevangenneming door auto s s belangrijke militaire docu nlen achter te laten In de gevechten aan dezen tatiector werden sedert 16 Oitober rond 20 000 gevangenen tanengebracht en 96 tanks 179 bnonnen een pantsertrein en njlt ander oorlogmaterieel tatgemaakt Ongeveer 6000 men werden opgeruimd M total aantal tijdens den tUlocht in het Oosten binnenjilifMhte krijgsgevangenen is legen tot 3 632 000 man Toor de Oostkust van Schotm heeft de luchtma ht in den tloopen nacht een vrachti ip van 2 000 ton tot zinken r chl Een tweede koopvaarfe verd beschadigd Stiika s bardeerden het havengebied N Margate aan de Zuidoostm van Engeland Uit uitgeMe branden en hevige ontMngen bleek het suCces van aanval Noord Afrika hebben afjMingen Duitsche gevechts n met succes Britsche Bipunten b j Mersa Matroeh nematstellingen bg Tobroek wallen fc den afgeloopen nacht heb wikke atdeeKngen vija Pft vliegtuigen bommen lapMllen op eenige plaataen in K noordwesten van DuitschjPJ Tooral op woonwijken te IrJ De burgerbevolking i fv rlieien a n dooden en ge ai aiTwee Britsche bomJj erpers werden neergescho De eerste luitenamt Lentz zfln twintigste nachtelijke iCTtaning in de lucht be ÏBKKENI8 VAN TICHWIN oVttHing c het weermachtebe gisteren wordt het D N B lüde het volgende teU Duitsche en Roemeen y n de verslagen bolsjewis JlJen op de Krim steeds jjWringen naar het gebied T topol en de bolsjewistische 7 terugdrijven in de rich ftsj bombardeert de ratmacht de eenige twee M s bolsjewisten nni de stad en haven van het gebied van Kertsj itSi branden woeden Jn r U k deel van Sebastopol T pakhuizen kregen vele i fn vlucht der boUjewieken flm i nog slechts in geringe 9 h ilp van bet toeval uit andere sectoren van het ht i Duitsche iltm verslagen bolsjewis jS aanvoeren van re Wigende troepen en ravi Weelingen onmogelijk gc Poorwegen tusschen Do 8a en in het gebied rond ï iai en nacht bloot aan n bommenbagel Ook Moskou en Leningrad worden dag en nacht gebombardeerd De bolsjewieken wisten waarom zij bij Tichwin zoo hevigen tegenstand boden aan den Duitschen aanval Deze plaats is een belangrijk verkeerspunt Daar kwamen de eenige nog bruikbare groote wegen van het Ladogameer naar het Oosten samen Thans blijft den bolsjewisten tusschen de Duitsche stellingen bij Tisjwin en de FinsWie stellingen en bruggehoofden aan de Swir nog slechts een smal gebied zonder wegen over dat door zijn moerassigheid moeilijk toegankelijk is en leidt naar het Ladogameer Het vormt daardoor dan ook een zoo goed als onbruikbare verbinding met het ingesloten Leningrad S OVJET TORPEDOBOOTEN IN TCRKSCHE HAVEN AANGEKOMEN Drie bolsjewistische motortorpedobooten zouden naar te Ankara volgens het D N B bekend is gesworden Zondag in den loop van den dag in de kleine Turkschc haven Kefken aan de Zwarte Zee aangekomen zijn Een officieele bevestiging van it bericht is tot dusver nog niet ontvangen LITWINOF NAAR AMERIKA VERTROKKEN De Ncw York Times meldtuit Koeibisjef dat tezamen met denAmerikiaanschen ambassadeur Steinhardt ook Litwinof per vliegtuig viaTeheran naar Amerika is vertrokken De voornaamste taak van Litwinof is aldus genoeftid blad te zorgen vooreen versnelde levering van Amerikaansche oorlogsmateriaal naar deSovjetUnie Litwinof heeft aan alleconferenties te Moskou deelgenomenen fungeerde als tolk tusschen Beaverbrook Harriman en Stalin Hüspreekt van Roosevelt als mijn oudenvriend waarvoor ik de groote bewondering kqester Behalve het pi bleem der oorlogsleveranties heeftLitwinof tot taak onderhandelingente voeren over den toestand in hetVerre Oosten en over de mogelijkheidvan een afzonderlijken vrede tusschenFinland en de Sovjet Unie r Staatssecretaris Huil heefr bevestigd dat de AmerikaanSïhe ambassadeur in Moskou Steinhardt naar Washington terugkeert Huil gaf de lezing dat Steinhardt voor conferenties hierheen komt Hij wilde echter nriet arvlwoc rden op de vraag of Steinhardt vervangen zal worden door een prominent aanhanger van de New Deal Amerikaansche mariniers verlaten China ONTRUIMINGSBEVEL VERWEKT ALARMSTEMMING pilaar uit welingelichte krineen te Sjanghai verluidt is aldaar Maamie het bevel binnengekomen krachtens hetwelk de Amerikaansche troepen China moeten ontruimen Zij heeft betr kking o in totaal ongeveer 1200 Amerikaarvsche mariniers Het ontTuimiragsbevel heeft een alaimeerende uitwerking gehad op de Noord Amerikaansche en En lsche alsmede op de met hen bevrierd kringen die tot dusver den raad van hun overheid tot onitruiming lechts schoorvoetend zijn negekomen aldus het D N B Ook in kringen der bolsjewisten tcf Sjanghai vallen teekenen waar te nemen van voorbereidin n tot vertrek naar Wladivrostok UKT ITAUAANSCHS WSERUACHTSBERICHT Convooi aangevallen en verloren gegaan TEGENACTIE TEGEN DE ENGELSCHE SCHEPEN Het Italiaansche weerraachtsbericht luidt Een onzer in de Middellandsche Zee varende convooien is in den nacht van 8 op 9 November aangevallen door een Britsch vlotrteskader De getroffen koopvaardijschepen zijn na elkander gezonken Van onze torpedojagers die het convooi begeleidden en tot torpedoaanvallen overgingen zijn er twee tot zinken gebracht Een derde werd getroffen en keerde zonder ernstige Echade in een haven terug Een groot deerBer schipbreukelingen is gered Bij het aanbreken van den dag vielen Italiaansche torpedovliegtuigen onder bevel van de eerste Itiitenants Ardito Christiani Emilio Juzzolini en Adone Venturini de vijandelyke schepen aan Zij troffen met twee torpedo s een kruiser en met een een torpedojager Voorts schoten zU twee vliegtuigen die het vijandelijke eskader beschermden neer De vijand he t luchtaanvallen ge men en 25 gewond Een vijandelijk vliegtuig werd door den afweer getroffen en stortte in zee Te Messina zijn verscheidene personen gewond Aan de landfronten in Noord en Oost Afrika niets van beteekenis Duitsche vliegtuigen hebben verdsdigingswerken van Tobroék met goed gevolg aangevallen Een Italiaansche duikboot die onder bevel van kapitein ter zee Giuliano Prini op den Atlantisdien Oceaan opereerde heeft drie vijandelijke koop vaarders met een gezamenlijken inhoud van 25 000 ton tot zinken gebracht Daarmede hebben onze duikbooten op den Atlanlischen Oceaan meer dan 500 0ÖO ton vijandelijke koopvaardüscheepsruimte tot zinken gebracht Britsche luchtaanvallen op ZuidItalië ZWARE SCHADE IN WOONWIJKEN VAN BRINDISL Het Italiaansche weenmaohtsbericht van Zaterdag deelt o a mede dat Britsche vliegtuigen vluchten hebben gemaakt naar Zuid Italië en Sicilië In Gela werden eenige woonhuizen getroffen er vielen 3 dooden en 2 gewonden onder de burgerbevolking In andere plaatsen slachtoffers noch schade Twee der aanvallende toestellen werden neerge tthoten een door de afweer op den grond van Catania het tweede door het afweergeschut van Crotojie In Brindisi zijn tijdens een langdurigen aanval eenige honderden brisant santen brandbommen van klein en middelgroot kaliber neergeworpen De woonwijken leden zware schade Uit de pumen der vernielde huizfin werden veertig dooden en ongever tachtig gewonden geborgen Het Italiaansche weermachtsbericht van 9 November meldt o m Tijdens den aanval op Brindisi waar van gisteren in het weermachtsbericht melding is gemaakt heeft het afweergeschut 3 vijandelijke toestellen neergeschoten Vannacht heeft de vijandelijke luchtmacht wederom een aanval gedaan op Sicilië en Zuid Italië Er werd eenige schade aangericht aan civiele gebou wen en branden gesticht die snel gebluscht werdoi Br vielen 2 dood i en 4 gewonden ond r te burgerbevolking Ben vliegtuig werd neergesehoten en viel in zee 1 De N S B in den aether Hedenavond te M 45 uur spieefct 8 de heer Josselin de Jong over 8 den zender Hilversum II over het 9 onderwerp Wat men geloofde f DE DORUS RIJKERS REDT NEGENTIEN SCHIPBREUKE LINGEN Zware tochten naar het s s Magdalena Vrijdagochtend om half vijf werden te Den Helder noodsignalen waargenMiien uit de richting van de Haaksche gronden Onmiddellijk voer de Jïoru Rijkers van de Noord en ZuidHoilandsche Redding maatschappij uit Het zou een moeilijke tocht worden Er stond een stormachtige Noordwesten wind en de zee Was zeer ruw Maar schipper Coen Bot zou succes hebben In twee zware tochten bracht hü de negentien leden van het in nood vei keerend Zweedsche ruim 1800 ton groote s s Magdalena dat op weg was van Rotterdam naar Stockholm liehouden thuis De Magdalena had te kampen met een zwaren tegenwind en de hoogloo pende zee Tegen half vier in den ochtend raakte het schip te dicht onder de Haaksche gronden Het roer stootte éh de stuurinrichting werd on een der gevaarlijkste punten van nze kust De kapitein besloot te ankeren op de Westelijkste punt van het Westgat cm een stranding op de Haak te voorkomen Tegelijkertijd flitsten de noodsignalen den donkeren nacht in die onmiddellyk beantwoord werden door hel uitloopen van de Dorus Rijkers He was buitengewoon moeilijk om verbinding te maken met het schip daar de Ma alena met den boeg in den wind lag zoodat er geen lijnzijde was om langszij te komen en het gevaar bestond dat de reddingsboot te plet cr zou worden geslagen tegen het schip Het gelukte echter veertien leden der bemanning over te nemen De gezagvoerder wenschte zijn schip nog niet te verlaten en bleef met vier nMn aan boord Kort nadat de Doms Rijkers terug was gekeerd gaf de Xweed opnieuw noodsignalen Dè toestand was onhoudbaar geworden en cbe kapitein had j het N C sein laten geven omdat hij en de aan boord gebleven leden der j HECHTE BEHANDELING VAN DUITSCHE DIPLOMATEN Aanklacht tegen Britsche regeering Voor de Duitsche en buitenlandsche pers te Berlijn hebben gisteren de gewezen Duitsche gezant te Teheran Ettel en de gewezen Duitsche consulgeneraal te Reykjavik prof Gerlach rapport uitgebracht over het optreden van Britten en Sovjets tegenover diplomatieke vertegenwoordigers van Duitschland en tegenover de Duitsche kolonie te Iran Het rapport van Ettel was ioo meldt het D N B een lange aanklacht tegen de Britsche regeering die schuld draagt aan het lot van Duitsche mannen en vrouwen wier loyale houding jegens het gastland door de Iraansche regeering meer dan eens uitdrukkelijk voorbeeldig is genoemd Bij deze maatregelen tegen de Duitsche kolonie aldus de gezant was de Brit sche regeering de dravende kracht en de Sovjetambassadeur steeds een gewillige dienaar die op den voorgrond trad als bedoelde maatregelen de goede reputatie van Engeland otuden kunnen schaden Het voornaamste deel van Ettels rapport is vroeger al gepubliceerd naar men zich zal her neren Gerlach deelde mee dat hij 10 Mei 1940 uit zün consulaat gezet en met de andere Duitscher op IJsland aan boord van den Engelschcn kruüer Glasgow werd gebra Sit In tegenstelling tot de Engelsche belofte werd hü niet naar Duitschland gebracht doch eerst te Liverpool en later te Londen in een smerige gevangenis opgesloten Later werd hij naar den Tower overgebracht Protesten mochten niet baten en de behandeling was uiterst streng Na twee en een halve maand werd Gerlach lichamelijk volkomen geknakt naar het eiland JVIan overgebracht en kort daarop zag hü einde lijk zijn gezm terug F Aan het slot van zijn uiteenzetting meldde Gelach dat hü was uitgewisseld teg den Britschen ambassadeur Oliphant die in Duitschland op heel wat behoorlüker wüze is behandeld In een brief hierover geeft deze uiting aan de erkentelijkheid van het geheele reisgezelschap voor de bewonderenswaardige organisatie van de reis en het slot luidt woordeHjk Door al hetgeen u zoo vriendelijk voor ons hebt gedaan zal deze reis in aangename herinnering blyven Ervaringen van mevrouw Gerlach De ecuigenoote van consul generaal Gerlach heeft haar ervaringen in Engeland neergelegd in een rapport Met haar dochters van 19 en 11 jaar kwami 2ii te Liverpool in een gevangenis te j recht waar de behandeling ongeloof bemanning het vaartuig wilden verlaten Weer had de Dorus Rijkers een zwaren tocht voor den boeg en weer kwam zi met de grootste moeite langszij Herhaaldelijk stootte de redding boot tegen de Magdalena zoodat de Dorus Rijkers schade opliep aan het heklicht en de kopflenders Dank zü deze moderne flenders echter konden de zware schokken worden opgevangen en vier man o w de kapitein wisten zonder engelukken op het vangnet waarmede de Dorus Rijkers is uitgerust over te springen De vijfde man echter sprong mis en kwam in de kokende zee tusschen het schip en de reddingsboot Hij wrist zich vast te klemmen aan de grijpljjnen van de Dorus Rijkers zoodat ook hij veilig binnenboord kon worden getroklren Behouden keerde de Dorus Rijkers te Den Helder terug 24 kilometer plakband Zooveel plakband zal straks noodig zijn om die twaalf duizend pajcketten voor onze Vr wüligers aan het Oostfront te kunnen verzenden Deze enorme lengte geeft u een idee van wat hc4 zeggen wil 12 000 pakketten Inderdaad het is een heel werk dat het verzorgingsfonds vrijwilligerslegioen Nederland op zich heeft genomen Maar hét is toch al het minste wat wij van het thuisfront kunnen doen ervoor zorgen dat onze 12 000dappere Nederlandsihe vrijwilligers met Kerstmis eeBf parket uit het vaderland zuUen ontvangen Wij van het thuisfr mit ej daar behoort ieder goed vaderlander bü wij zuUen straks het Kerstfeest kunnen vieren in oneindig veel prettiger omstandigheden dan onze mannen in het Oosten En juist omdat wü dit te danken hebben aan het feit dat ook zij hun leven in zetten en samen met de Duitsche kameraden het Ixilsjewifitische gevaar bezworen daarom moeten en zullen die 12 000 pakketten in orde zijn Natuurlijk geld is er noodig Maar voor dit doel brengt iedere landgenoot natuurlijk gaarne een offer Stort uw bijdrage vandaag nog op gn rekening 4 I 1 1 t n verzorgingsfonds VrijwilligersNederland Koninginnegracht 22 dek is slecht of ongenietbaar voedsel steeds koud en onhygiënische toestanden die met elke beschrijving spotten Het jongste dochtertje werd tenslotte ondergebracht in een soort tehuis voor vondelingen moeder en oudste dochter in eeil vrouwengevangenis tusschen misdadigsters De directeur betichtte haar van spionnage en de behandeling was dienovereenkomstig Ten slotte werden de dames m een pension ondergebracht maar daar woonachtige officieren namen aanstoot aan haar en daarop werden zü naar een rendezr vous huis gevoerd waar den heelen nacht groote drukte heerschte Via een vrouwenkamp op Man waar voornameUjk Jodinnen waren werd mevrouw Gerlach heroen igd met man en jongste dochter ONWAARDIGE BEHANDELING In aansluiting op het bericht inzake de behandeling van den Duitschen consul generaai te Reykjavik prof Gerlach kan nog het volgende worden gemeld Nadat Gerlach op 10 Mei aan boord van den Engelschien kruiser Glasgow was overgebracht werd hü op 12 Mei van zün gezm gescheiden Den volgenden dag werd hü met een arrestantenauto naar de gevangenis van Liver pool overgebracht waar hü in een donkere cel werd opgesloten Nadat hem alle identiteitspapieren met inbegrip van zün diplomatenpas waren afgenomen werd zün verzoek om onmiddelUjk bezoek te mogen ontvangen van der vertegenwoordiger die de Duitsche belangen in Engeland behartigd afgewezen Zoo smerig de gevangeniscellen de stroozakken en delrers waren zoo smerig waren het waschvertrek dat tevens voor de andere arrestanten diende en den handdoek Scheergerei kam borstel zeen en tandenborstel werden den consul genbraal geweigerd Op 15 Mei werd Gerlach naar Londen en wel voorloopig voor 14 dagen in een school die als intemeeringsgebouw was i igericht en later naar den Tower overgebracht Gedurende de eerste maanden was het den vertegenwoordiger van het Duitsche rijk niet geoorloofd dagbladen of berichten te ontvangen Ook mocht hü geen brieven schrüven Op herhaald nadrukkeUjk verzoek werd hem tenslotte toegestaan tusschen de muren welke rondom den Tower liggen te wandelen waarbü Ü echter steeds bewaakt en vergezeld werd door een cipier met geweer aan den schouder Op 19 September werd Gerlach na 2 4 maand zware eenzame opsluiting lichameHjk en aeésteUjk geheel gebroken naar het eiland Man overgebracht op 7 October werd hy eindelük met zün gezin vereenigd Over de behandeling van mevrouw Gerlach in de Liverpool City Police gevangenis nog het volgend e Ondanks het protest van mevrouw Gerlach en ondanks hnar verzoek op een haar waardige behandeling werd zü dagenlang in deze gevangenis vas gehouder Tüdens heat verbluf viel haar de ongelooflijkste behandeling Blocnotes inplaats van boterkaarten BOTERHANDELAREN VOOR ƒ 13 000 OPGELICHT De boterhandelaar van der Z te Leidschendam wist 1000 boterkaartea te koop waarvoor een bedrag vaa ƒ 15 000 noodig was Voor de financiering van dezen koop zocht hü deelnemers De boterhandelaren M W C W M O en C van den B gingen op het aanbod in Zoo fourneerde M W F ƒ 7500 C W f 3500 M O ƒ 1500 en C van den B 1500 terwijl van der Z voor het ontbrekende zsju deelnemen Toen de financieele opzet voor elkaar was toog men naar Den Haag i verdere afwikkeling De geldschieters bleven in den omtrek wachten en van der Z begaf zich naar een perceel in de Helmersstraat waar de kaarten zouden worden afgeleverd Terugkomend was van der Z in het bezit van een pak dat de kaarten zou bevatten Een der deelnemers opperde het pak nog even in te zien doch men achtte dit niet noodig het was zaak er zoo spoedig mogelijk mede in Leidschen dam te komen Toen men thuis was gekomen werd het pak opengemaakt doch toen kwam de ontgoocheling want inplaats Van 1000 boterkaarten kwam te voorschijn een partif e blocnotes De vej lagenheid was groot doch er zat niet anders op dan maar te berusten Toen korten tijd daarop van der Z groote zaken ging doen in boter waarbij werd vermoed dat deze handel nu juist niet ging over den weg van de distributie kreeg men argwaan De verloren gegane ƒ 15 000 en deze handel werden met elkaar in verband gebracht Aangifte werd gedaan bij de mareciiaussee Van der Z werd s nachts van zijn bed gelicht na verhoor naar Den Haag overgebracht en iildaar ingesloten Het onderzoek is nog niet afgeloopen en reeds ijn verschillende personen gehoord van wien men nog vermoeden dat y met van der Z in relatie hebben gestaan haar we wat mevrouw Gerlach en haar beide dochters bü zich hadden met inbegrip van de diplomatieke passen waarna zü gedrieën in een kleine donkere cel werden opgesloten In deze cel lagen dunne stroomatrassen kussen met stroo gevuld en twee smerige dekens Terwül het jongste dochtertje in een tehuis voor vondelingen werd ondergebracht werden mevrouw Gerlach en haar oudste dochter geheel in het onzekere gelaten over het lot van haar man resp vader Na eenigen tüd werden mevrouw en haar oudste dochter overgebracht naar een vrouwengevangenis in Manchester Daar waren de cellen iets Ijeter doch de toestanden waren precies geluk aan die van de andere gevangenis Zoo vrerden zü des ochtends om 6 uur gewekt waarna zü gemeenschappeUjk met de strafgevangenen met in de eene hand een waschkom of eetgerei en in de andere hand den nachtspiegel naar de waschplaats moesten gaan die in een onbeschrüfelüken toestand verkeerde Deze ruimte werd zoowel voor het schoonmaken makenvan de nachtspiegels gebruikt als voor het omspoelen van het eetgerij Vervolgens werden zij weer opgestoten tot het ontbüt dat koud en in onsmakelüken toestand werd ververstrekt Büzonder stuitend noemde mevrouw Gerlach het optreden van den gevan genisdirecteur die haar van spionnag probeerde te beschuldigen Bü de visitatie die volgde werd haar ondergoed opengetomd en de zolen van haar schoenen en de hakken beklopt Tenslotte kregen zü de inbeslaggenomen eigendomn en weer terug met inbegrip van de diplomatieke pas Na zooals reeds gemeld eerst in een pension te zün gebracht en vervolgens in een rendez vous huis werden zij vervoerd naar een vrouwenkamp in Port Erin op het eiland Man waar voor het ffrootste deel de vrouwen Jodinnen waren Dit was de laatste etappe Eindelük werden mevrouw Gerlach en haar dochter hereenigd met haar man en jongste dochter Het gezin werd tenslotte zoo gehuisvest a s men op grond van de posüe vm prof Gerlach mocht verwachten èoH ch fHaoH Zon op 8 55 onder 17 3 Maan op 0 17 onder USB Men n verpHcbl ie verdnlt ereo Tan oatoodertang lol zontopbomat LaBlaaras van ocrtalgCD moeten een baH aar aa tomopdentvni ontstoken worden