Goudsche Courant, dinsdag 11 november 1941

DINSDAG 11 NOVEMBER 1N Nederlandsch Voethal Bond SECRETARIAAT Karnemelksloot 209 Telefoon 2764 OFFICIEELE MEDEDEELINGEN r n r MOO MSERPAN T NlCOiMS w TbaKa Theater Bel Ami met Willy Forst Ilse Wemer Hilde Hildebrand en Olga Tschechowa Aanvang 8 15 uur Bennie Bioscoop De speler metAlbrecht Schönhals Aanvang 8 15 uur U Nov 7 30 nnr Nieawe Schouwbarg Eerste Nutsavond concert Rotter damsch Philharmonisch Orkest onder leiding van Eduard Flipse solist Willem Noske viool 12 Nov U S S en 7 umi Kmatnlo Tentoonstelling Onze huishouding U Nov 7 30 nu Ncd Geref Gemeeiite Spreekbeurt ds Joh van Welzen U Nov t 13 Nov U K en 2 5 nnr Kanstmln Tentoonstelling Onze huishouding 13 Nar 7 31 nar Leger es Beils Heiligmgsdlenst leidst J v d Veen 13 Not 1M nar Vrije ETangellsehe Gemeente BijbeDezing en bidstond 13 Nev TM uur School S Keiierstraat Aanvang medische cursus Ned Bond tot het redden van drenkelingen IS Nov 2 30 our KnostaiiB Voorstelling De levende poppenkast voor kinderen van de lezers van de Goudsche Courant 15 Nov 3 7JO nnr De Bcursklok Gemeenschaps stamppot maaltijd t JTADSRIEUffS Voetganger in het donker te water en verdronken DRK PERSONEN GELUKTUDIG IN BLEKKEasmNGEL GELOOrEN Door Se duisteniis misleid via gMeravond drie TOetKengen iti den HcekergnDgel t water geraakt wawbü eeü hmmer de S6 jange be r Ciir de Wilde aaiweiner alhier i verdronken Omstreeks kwart over elf liepen d betrokkenen de heeren Chr de WiMe A de Wilde en J Kehle van de zijde van den Kattenaioeei n de ricbtjre van óea FiuweelensingeL In de bocht bü het begin van den Bleekerssingel lyn üj in het donker het goede spoor kw9t ei akt en nabij de Kleiwegsbrug ki het water geloopen Voorbügangeiï kwamen op bet geluid wi den plooi en het hulpgeroep toeloopen en door handreiking konden zij de heeren A de Wilde en Kahle dadilük op bet droge brengen Zij waren er met een nat pak afgekomen en k niden zich naar huis begevei De heer Chr de Wilde werd met een i iding haek naar den kant gehaald en do r hg buiten kennis was in café reslaurant Ter Gouw binnengedragen Dokter van Elk paste kunetmetig e demhaling toe maar de levensgeesten waren reeds geweken Per auto v n den G G D is het itoffelük ovenchot naar het Ven Itersoo ziekenhuis ge rachl Nog ieïïnand te water JDFFRODW VERLOOB TASCHJE MET ƒ 10 75 Op het Nonn water is gisteravond ooiE reeks kwart voor negep de 21isnge mtj L v d Berg uit den Ridder ven Catsweg door het donlier den weg kwijtgeraakt en in het water geloof en Op het hulpgeroep snelde eei omwonende de heer A van Dyk toe die de drenkelinge door handreiking op den kant trok Te zijnen huize is zü daarop vèn droge kkeren voorzien De betrokkene is in het water haar taachje kwötgeraskt waarin o a een bedrag van 10 75 een vulpen en hattr persoonsbewijs Economische rechter te Rotterdam HANDEL m KDNSTMESTBONNEN Zes personen werden wegen overtreding van het Kunstmestdóstributiebesluit door den econonuacben reditu te Botterdam tot geldboeten veroordeeld Zif hadden kunstmes bonnen verkocht m de maaodrai Fetoruari en Maait j l Het waren de 20 jange graanhandelaar G van Wqnginrden uit Bergambacht tot SC boete suskliair 25 dagen hechtenis de 19 jarige koopman A J Baas uit Ouderkerk a d IJssel tot 40 boete subsidiair 20 dagen heditends de 34 ange koopman E C W van der Hoven uit Bai endrecht tot eenseUde boete de 37 jaTige reiziger H Verz l uit Oudcrktrk a 4 Ussel tot ƒ 6 boete subsidiair 20 dagen hechtenis de 54 jarig koopman W Zijderlaan uit Stolwijk tot ƒ 60 boete subsidiair 30 dagen hechtenis en de 29jarige koopman D Renes uit Stohvijk tot eenzelfde boete OPVOERING DOOB JOfft NEDERLAND8CB TOONEEL JDi luM van vier Troowen Het gemeentelijk theaterbedrijf Amsterdam Het Nederlandsch Tooncel intendant Cor van der Lugt Melsert zal o 27 November a s te deur atede een opvoering geven van Ik hou van vier vrouwen blijspel in drie bedrijven door dien HongaarsoiicB achruver Johann von Bokay in Nedcntandache bewerk isic van Jan vsn Ees De spelers zijn Anme van der Logt Meinrt vsn Ees Jen van Ees Cor Hertaua Guus Hermus Ellen de Tbouan Jenny van M lant en Chris vwi der Haak SKr Hermus voert tevens de nigie KOLENBONNENGSKNOEL Wegens het onbevoegd voorbanden hebben en vericoopen van kolen bons werd tot 1 maand gevangenisstraf veroordeeld dé 31 arige csféhouder W de Jong uit Lekkerkerk Het O M had 2 maanden gcivorderd Drie weken gevangenistraf werd wgelégd aan den 28 jarigen Lekkerkeriischen chauffeur J Kamhoot die een aantal kolenbonnen wibevoegd voorhanden had gehad Het O M had 2 maanden geëischt STAAT JAN KIMSSEN INHETMtOKLPUNTJtERKUIBeRS WIJ IS HUN ÖROTE VRIEND UNWEJLD mACTEERT JMAHOM UW KINUEIüN op i N vooivniuiNG Êm Ti EATm J £ lEVENOE POfH £KA$l MIL JDtt rOKtOn HAMUftM Uachi ttiei met het koopen van plaatsbewijzen tot den lactsten dag dan kan hette laat zijn De eerste honderd zijn reeds afgel aald Kom daarommet onderstoonden bonthiorgen oan het bureau Goudsche Courant Markt 31 Naar bvltMi I 9mi tauending van hel beöiog ptua iO 07 Vt porto lechtgeirende op ten faooffste dri plaa D Toonlt llliig begint iMiUdrto Tl X T bewtJieo voor de voorstelUnf van d flVJ£ l loevende Poppenkast uip 15 November tn Gcnoecn teffen bctaUnf M cent per plaatf AT AAR ANNEER ten bate van het Duitsche Winterhilfswerk eo de WinterJyuIp Nederland 13 Nov 7 3 nnr Kunstmin Donateursavond Vrijz Chr Jongerenbood opvoering ieekenspel uth de Moabitiscbe Nev 11 nnr De Zaln Openbareverkooping onroerende goederen doornotaris J van Kranenlnirg Nov 2 45 nnr De Zalm Bijeenkomst Ned Vereeniging van Huisvrouwen lezing met lichtbeelden S H A H Zoetmulder over uwcliiksgebruiken in vroeger eeuwen 19 Nov nnr Ooathavoi Zittingadviesbureau Ned Vereenigmg voorLuAtbetchemiing Not 8 15 nnr Kleine Kerk Bijbel lezing ds H S J Kalt Nov 8 nu Nieuwe Scboawbnrg Opvoerinig J k hou van vier vrouwen door Het Nederlandsch Tooneel Daniëi Cursus E H B O 29 Nor 1M nu KuBstmin Uitvoering Soudsdi tooneelgezelschap Tot Ons Genoegen ter gelegenheid van 5jarig bestaan opvoering van Jt e familie dictator APOTHEKERSDIENST Steé ds geopend des nachts aüttn voor recepten Apothert E Grendel alléén Prihs Hendrikstraat 15 Kou gevai Htlpen veilig en vlug Doos lOenSOct liiKCz Meü ü 3h74 6 UITSLAGEN VAN ZONDAG 9 NOV Ie klasse Gouda IV Gnienew I L v Scha 8 0 Lekkerkerk II Bergambacht I K F L KoUe 1 0 MocrcapeUe I O N A IV G van Wijn aapden 5 O Nieuwerkerk I G S V III D A de Koster 3 0 Overgangsklasse Olympia ni Haastrecht II Joh Tak 6 2 GixtotAmmers I Mteordreoht II H V d Speld t O 2e klasse A R V a I U N I O L J Baas 5 2 K B O I Moercapelle II M Homis 7 7 V E P I Oouda V 2 30 uur J G Sinke 5 0 OvecBcbotje I E S T O I J Groeneweg 7 2 2e klasse B Stolwijk II Olympia IV C Stoppclenbuig 4 7 Ammerst S V I Gouda VI 1 uur H Homu 3 J D R D I G S V rv D de Kncgt 4 1 3e klasse A Gtroenew UI D O N K IV W Baas 2 V E P n Waddinocveen II J G Smke 11 Q E S T O II Moercapelle HI J Goudriian I 3e klMse B KUC U H V C Il M P Spek 3 0 Stolwqk III Schooniioven III G Lakerveld C 10 Goitderak III Groot Ammeis II H v d Koo wijk 6 0 Zwerven III Groetieweg II i G Kramp 1 0 3e klasse C D R D II Olympia V B Oammeraat 5 2 Schoonhoven V Schoonhoven IV H Patun 3 5 OudewBter II Haastrecht III J de Groot 1 0 Bodegraven III Overschotje 111 12 UUT B Cammeraat 6 1 RECHTBANK TE BOTTEBDAM Meteeed De rechtbank te Rotterdam deed gisteren uitspraak m de strafzaak t gen een 24jmgen student te Gouda en een 27 jarige verkoopster te Rotterdam die terecht stonden onder verdenking opztttelijk meineed gepleegd te hebben in een echtscheidingsprocedure Ete tenlastelegging achtte de rechtbank wettig en overtuigend i ewezen en zu veroordeelde ieder der verdachten tot 4 maanden gevangerasstraf Het O M had tegen elk 1 jaar gevangenisstraf gevorderd OVEB niEDING VARKENSBESLUIT Twee inivoners van Capelle a d IJssel stonden terecht omdat zij in eonfhct waren gekomen met het Varkensbesluit Zoo kreeg de 33 jarige veehouder M Schinkel uit genoemde gemeente nadat het O M 6 weker had gerequireerd een maand gevangenisstraf omdat hü op 12 September j l een varken had afgeleverd van 70 k g Aan den 28 jarigen loodgieter A L Nederlof uit genoemde gemeente werd een ixjete van f lOO subsidiair 25 dagen hecht iis opgelegd omdat hij in September j 1 een aantal varkens voorhanden had gehad zonder daartoe vergunning te hebben VUr MUD AARDAPPELEN GESMOKKELD De politie beeft een schoenmaker uit Waddinxvaen aangehouden wegens het verhandelen van viJf mud aaitjappeloi buiten de diatribotie om De aardappelen zijn in l eslag genomen Burgerlüke Stand Geboren 7 Nov Willem Arie in van A H den Riet en M van den Berg Woud straat 70 8 Nov Johannes Hendrikus sn van P L Hofstede en H Bekkers Karnemelksloot 27 Abraham Pieler zn van A Roos en G van der Slaai L Tiendeweg 40 OTcrlcdcn Nov Johanna Schutte geh ni iH H Prummel 63 jaar Nov Nanne Boom 80 jaar AFDEELING GOUDA Gouda rBOGBAMMA VOOB ZONDAG M NOVEMBER Ie klasEe QtXNoeweg I Nieuwerketk I G S V UI OJ A IV L van Schaft D O N K II Lekkerkerk II W Bruüniks OveKgeoeBklaaBe Haastrecht It Moordrecht n M Hcmis Lekkerkerk IH Oroot Ammers I n JO uur D A de Korter Zwervers H Gouder II K F L NoHe SeklaaaeA Ü N I O IE S T O I A Hofstede Moercapelle II Overschotje I i G Lakerveld V E P I 0 N A V J C de Riet Gouda V K BO I 11 uur J de Knegt 2e klasse B D R D I Strtwijk n J Gou iaan Nieuwcrkerk IIGouda VI D de Knegt Aürunerst S V II Olympia IV 1 uur J Baas O S V IV Lekkerkerk IV U uur Ml Tak Bodetraven H R V C II G vwv Wüngaarden D O N K rv Groeneweg UI 12 uur J G Kramp K B O II Mosrcapelle lU M P Spek Overschotje II V E P II 2 30 uur F LensA E S T O II Moordiecht UI H V d Koolwijk Gnxii Ammere II Stolwijk III J Groenew Gouderak lU Schoonhoven III J W van Zoest Zwervers III Amnterst S V Ill 11 30 uur K F L Nolte K B O III Groenew U Il uur B Oammeiaak 3e klasse C O N A VI Haastrecht UI 11 uur M CoUs DR D II Bodegraven UI 11 30 uur H V d Speld Schoonhoven V U N LO II 12 uur C Stoppelenburg Olympia V Oudewater U 11 uur H Homos V E P IH G S V V 12 uur Overschotje lU Schixniioven IV 12 u J de Groot Alle wedstrijden voor zoover niet anders vermeld en behoudens nadere wijziging vangen te twee uur aan Uit vroeg er tijden DE GOUDSCHE COURANT MELDDE 75 JAAR GELEDEN Wij vernemen met genoegai dat onze stadgenoot de heer B van Galen op de internationale visscherij tentoonsteUing onlangs gehoud i te Boulogne sur Mer en ook te Accachon bekroond is met zilveren medailles beide voor Visschers garen 5 JAAR GELEDEN Hoe langer lioe meer ondervindt de gemeente Stolwijk de voordeelen van de verbinding der Vaart met d n IJsel Door tal van schepen wordt die gemeente tegenwoordig bezocht vooral nu de winter in aantocht is voorzien vele vaartuigen haar van den noodigoi wintei voorraad Een belaijgruke verbetering heeft kort eeled i nog plaats gehad toen door de zorg van het gemeentebestuur eene flinke losplaats voor de scKepen is in orde gebracht Te Bodegraven ontstond een hevige brand m de stoomhouliagervj en korenmolen va den heer T Sche bewoond door den heer P J Scheer Het geheele gebouw ticstaande in houtzageru en molen met de daarin staande stoommachine iz werd een prooi der vlammen Ot een groote voorraad granen gang verloren Naar wü vernemen was alles doch laag verzekerd Oorzaak onbekend 25 JAAR GELEDEN Ter gelegenheid van de 20 jarige artistieke lo q t aan van den heer J Steenbergen thans explicateur van de Witte Bioscoop is in Concordia een feestvoorstelling gegeven waarbij de jubilaris de hoofdrollen vervulde in De Matroos Uxmeelspel in één bedryf en Moe een vader zijn dochters aan den man brengt blijspel m drie bedrijven Er was een volle zaal en nauwelijks was het scherm opgegaan of een lauiiOerkrans met de Cknidsche kleuren werd den jubilaris onder jubelend applaus overgereikt Een tweetal kransen en een zestal bloemstukken werden aan het slot om den jubilaris gegroepeerd n het publiek deed met het hartelijk spontaan applaus het zijne bü de bloemenhulde De heer Sleenberginig ontving telegrammen en geluk wenschen w o van Rooyaards OEBITEEBINGEN OV S OCTOBER UiH B i ambacht Bodegraven D OJI K D B O E S T O Gouda Cüouderak Gn eoewe Groot Ammers G SV Haaaticdit K B O Lekk kerk Moercapelle Moordrecht Nieawerkerk Olympia O N A Oudewater Overschotje R V C Schoonhoven Stolwük U N I O V E P Waddinxveen Zwervers Aawierstolsdie S V ï 2 4 7s Ml ï 1 7 90 lIijtïH 8 lm 5 i iM 7ïj iyiv 13 V2ii i SI I l ff SALOn UST VBREENIGINC PER 31 OCTOBER IsSl Ammerstolsche SV ƒ 4J5 1 15 25 2 39 a fl m 14 81 IJl H 2 9 Vi H7 9Jï 19 75 12 67 n M 7I u MiSt 18 42 r vm 5 72 M Ti 1 n ava n 22 2 H 8 02 It iMi 2 14 4 40 9 9 1 H lS 9i y 3J 1 ITB H MWNCOMPEn Bergambacht Bojégraven Düettaot D O N K D R D E S T O Ciouda Gouderak Groeneweg Groot Ammera G S V Haastrecht Jodan Bays K B O Lekkerkerk Moercapelle Moordrecht Nieuweik erk Olympia O N A Otidewater Overschotje R y C ScluHinhoven Stolwijk U N I O V E P Waddinxveen Woerden Zwerven IJitalagen van Zaadag S NoTcakt Eato a Vep b 7 1 R V C Daikf Prograauna vaar Zendag 1 Nst Uhéo a Bsto a 1130 uur Vep b Vep a 4 ma Dook b EKmk 4 uur BOITTEN Terbelering Boete no 50 Groeneweg f 1 dit snl ziJB ƒ 0 50 Ingatrakken Boete np 48 V EP ƒ 1 HET NIEUWE REGLEMENT Het ingang ven 15 November al k4 nieuwe reglement worden toegepij Men neme nota van dH reglement M m vele opzichioi zal afweken m het oude ADBB8LIJST Seheidsr ehtcrsgracp Gouda ea m4 Seor A C Caaael Gansetr J3 GonJ De scheidsrechtersvereeniging zoodanig is opgeheven B B SCHEIDSRECHTERS bi verband met het te kortljj scheidsrechters wordt beleefd v alleen in nitente noodzaak l schrijven TE LAAT AANVANGEN Steeds vaoffen wedstrijden J3 dao het vastgeateUe uur TW W bedroeg de boete hiervoor f 1 de week wordt dat anders daat nieuwe reglement ook in dit andere voorschriften heeft ELrrALO OAVBN NOVBll In verband met de daarvo X idigde plaatsruimte zuilen denworden gepubliceerd daar de i toch door den r compl oontroleerd iMié Aan de hand van de W JJ elftalopgaven zullen 2gïf vereeni ringen hun opgaven h wijzigen voigena de door oW geven opgave Namens het G van Mcr FKUILLETON Huwelijk met modern eumfort Êl c Zlezoo zegt Frank n strUktbiJ buo Ulelt e neer Nu wordt Het ld voor een borcel En voor mi wordt Oei tiW om opta itappeh boudt Nick lich Oink Oaan qwaka van Ü dcM niemand die op u Ut ta wachten dat bcbt u mtlelf straks verteld Ba k vanavondevenmin Ouk Houden we alkaar voor ooplg geielsrhap Eerst een eocktaU al J aa dan aan stuk s a Hoe komt u erbij oroteatmrt Nlek Oat kan ik tocH niet doen Frank kijkt spiedend de saai rood S t daarginds dat U toch ooaa Vietm niet MT Ze schudt lachend bet hootd En die ook ojct Uq wüst rond Ea dia Ook ai olet Mooi dan zullen we uw verweer maar voor ongegrond verklaren gedaagde Wenscht a DOC iets aan te voerenT Nee meneer da president zegt Nick docleL Niet comme U taut Onbehoorlijk zells volgens Doomenburgicbe begrippea Waf kanjiet baar schelen Het is alleen maar zalig hier met bem te mogeo zlttcn l o praten bet doet er niet toe waarover Zeg Frank Ut neet Nirk hoor zegtse over haar cocktail Prank kitkt haar verbaasd aan Ja rg graag natuurlijk maar hoewee te datt Dat vertelt ie hem niet maar overigens weet Frank na een uur vrówel alles wat ze sinds bun eerste ontmoeting beleefd heett de débarie thuis de misère van de eerste maanden op kantoor de verademing mi bet goed bleek te gaan Maar hoe hen Je eigenlijk aan diebetrekking gekomen vraagt hi Toenik een paar laar eleden np de ke en stond beb ik me lam gesolliciteerd zonder iets te kunnen krilgen 1 Wet Ik heb eer typen en stenogebaald en toen beeft een van de commissarissen van de NoordNederland sctie me dit baantje tiezorgd verteltNick zakelijk Boy de Laet van Neerduynen een vriend van ma utt Utrecbt£n JiJ boe ben jiJ dan wal bier terechtgekomen Ja dat Is een lang verbaal zegtFrank en bü vertelt Nick luistert met schitterende oogn Wal éénig zegt ze Zoo echtavontuurlijk En keiig ook zeg om betvol te houden Vooral van Je vrouw voegt ze er dapper by Want als je samen zoolets bebt meegemaakt Is e zM lief en leed hebt gedeeld die twee moeten wel dol op elkaar zijn Maar nu moet Ik beusch eens opstappen zeirt ze t Is al negen uur Ik tKX dat Ik Je oog eens gauwterugzie zegt Frank als z b J detramhalte staan te achten En hij meent tiet waarachtig vctwoodert hlj zich Oat zal van meneer Wessels afhangen lacht ze Daar komt mijn tramDaag dank Je wel loog voor het ge noeglijk uitje Tot kitk Van haar plaatsje al ziet ze bem wachten tot de tram xich In beweging i zet De zwaai waarmee bij nog eens zun hoed afneemt dan niets meer Uit Of is bet BOt niet utt Ik hoop dat Ik Je oog eens gauw terug zie nu la ze kan er toch mets tegen doen Het toeval oeett gewild dat se bem weer ontmoeten zou Juist toen ze na maanden vechten er biJna in geslaagd was hem te vergeten iiki nu vecht ze met meer het geeft allemaal toch niets Als ze zicb maar groot houdt als ze maar zorgt dat bü er nooit iets van merkt hoe ze van hem houdt dan kan bet immers geen kwaad Dan mag ze zich toch het onschuldig genoegen wel gunoen af so toe met hem te kunnen praten naar hem te Ipionen kijken stof te verzamelen om over te kunnen denken al de eenzame dagen en nachten lang Voor de woning van de van Vuerdens staan niet minder dan vier auto s Twee M wagens De Amherasche club is natuurlijk au grand complet aanwezig denkt Frank wrevelig En die patserige slee van TervUet En de Swallow van den huisvriend Wat gaat hU bier eigenlijk doen vraagt Frank zich al Dal feest kan zonder hem ook wel doorgaan Na twee glazen champagne begint alles prettig te lijken tac t Ues inmid dels geconstateerd Zelfs dat Prank nog steeds niet komt Zelfs dat Jaap verliefd gaat doen In den hoek van de zitkamer draait onvermoeid de gramofoon ten gerieve van de drie paren die er Juist tegelijk kunnen dansen zonder de brtdgers in den anderen boek omver te fooiea In de eetkamer draait even onvermoeid de roulette Als Frank In de wrtemalende voltevan zestien menschen In twee Uelnekamera bUecn met moeite gastbeo engastvrouw gevonden en begroet heeft ontdekt hy Ues aan de brMgetafd Zezit met den rug naar bem toa sa latotaal verdiept in haar kaartso Frankblijft een oogenblik in de deuropeningstaan kijken Is het Omdat hU niet verwacht had Lies zA6 te vinden Ingespannen bridgend en tonder belangstelInig voor iets anders dan voor bet spel Of Is het alleen maar omdat haar ovarde kaarten gebogen krullebot als roodkoper glanst in het licht van de schemerlamp Frank loopt dwars dekamer door en achter Lies stoel staande legt bil beide handen op haar scholders Ze kijkt niet op maar evenvluchtig legt ze baar wang tegeh zijnhand even beroeren baar Uppen zijn vmgert ipen Dag Oan pas als varsehrikt Mtkt M boog i O ban M bet zagt se Ig scoudt met aan onwIUlgsn ruk Qden van baar sdMmders t ruiten Ik pas Bet spel gaat Prank tail no aebtar ut rruDM nog cnw i een beetje doelloos een beetje Alsof bii een kUp harfl g l L Bij sou vl f minuten maar 0 leur Robberts wUlan zijn Om g beele zaak la elkaar ta kunne reh Maar hij is meester Fr J berts advocaat en procureur jrfer niet slechter zelfs oSjf Jll beter aan toe dan verschelden rj echtgenooten van Zijn slag f 0t niDgen genieten van een Bü modem cootfort gm ZuUan we morgen la a 6 eten vraagt Erna op aso VrijdM nin het begin van Hovemoer i fdat het al derde Is vandaag T ben nog steeds ons maandellIM essen niet afgewerkt k Totaal vergeten i iLpt Maa Tiorgen kar 1 i ei tr vn 0 oudp ftjdlevrlend v mt daar moet Ik me