Goudsche Courant, dinsdag 11 november 1941

DINSDAG 11 NOVEMBER 1941 Ueen vow i RaiUo C Btral dl ov r nvttblEaiai met d itudio IwschHrtirTr ïia aJ I5 Een tetUMi prutje ov r d Krim 11 45 BNO NieuwVbwlchtoi a GrtBfKXeonreuztcli 21 1 ltji AvondwHtfiiii Orcp alt kat Duttica prosrmlBiu van fecdaa 1T Ita uur JliuUc tum Feim abrnd ni m v hel xroote orkest van den ri k i l der Hamburf en Jan Hpffman met rttn muiementsorkest IS OO IBJ uur De radio p el ehaar MUnchen van de Hltleiicusd unft Daarna Muilelt voor het iehtlB ruurtje JOK 1050 uur JU bent mijn lievelingsliedje bekende wtjtje van en nu 20 50 81 00 JC assleke humor dans Hierop untluit nd waU melo Aa der schonen blauea Donau Woeiutac IX uur Vrooiyke ullzendlnï voor iont en oud 1I W lt M uur Schone Ba mal Schone Lieder It 00 19 00 uur Muiiek voor 1 schenieruurtje Muziek utt Kroatit ov r den Dultachlaadzender aija 2130 SdiHWersStUndchen Brok lukkan uit de nieuwe operette Durch Schlfimlioch door het sleuleHat van PlnelU m t muziek van Hans Carsta Alphen a d Rün A P TOUC t Alhier i op B8 jarigeo ieeftyd overleden heer A P Tolk oudi lid van den genieën tenaad en een vooraaoKtaande fifuur io het plaatselijk leven Hy waa ridder ki de Orde van Oranje Njssau De teraoidebeetellinc ia Woenodagmiddeg 2 uur op de nieuwe al emeene begraafplaatA t BAAGSCBB GERECHTSHOF D tnf verlaagd Naar het ooixieed van J van Eek uit Alphen aan den Ryn was hij veel te zwaar gestraft Het was waar dat hy drie varkena claodeotien had ge lacht maar hg had m de neenine verkeerd dat de zaak kt orde was Vam het vonnnis van den Haag chen ecoooouschen rechter kwam hy by het Hof in hooger keroep waar dB ixroc genoael wel voelde voor vermindering van straf en daarom twee weken hechten ie vorderde het Hof beeft arrest gewezen en verdachte veroordeek tot drie geldboeten elk van ƒ 15 eubs 15 dagen j 5 7 IJM ld tria 22 38 et hechtenis KAASMARKT BOOEGKAVEN Aanvoer 143 partD n kaai ilJnde MW stuks wegende STSIS k Ie soort t tXM oort SI 00 Handel vlu EFFECTEUEIIBIIKTEIDUI Noteeringen van 10 Noven er PniT Ona MMüBfUi V K L K A dam 1438 3 l i Dito U Vm l tm s Gravaitu e I KIT mi Rotterdam 1 n VU f Hu mi B V Onr B im nS tM AaaraUIactB nTPottMlrWIHB ft GroB Bn Baak Pd 4 jaiu N Bn b VMnd tart K S a N laaaatr MMlMBMaatia Bergh i aa uri f Ci i Obl 3 i Leven Za p IfQ Obl 4 i WH KJkmttXLUI Buft ea Ct 4lan il in g a A dam Bank aaso illN m Inc Bank dlUi V M Nederl Bank A IM ui N a MH flM a IMh m Rott Bank Ver aaad i Sk I44M Twenticha B AA UdBitr MdaiBaalBf aa AJg NoDt few A I44M Heemaf aand m ITS K H Hooio aand Kon N Zout IA b S a ar a 144 N O an S r a TIITBBEIDING TAN AMERIKAAN8CH PATBOUILLE 8T8TEEM In de federale hoofdstad worden vermoedens uitgesproken volgens welke het feit dat men van IJsland een vlootbasis van den eersten rang voor de V S maakt moet beschouwd worden als vftfrlooper van de directe uitbreiding der Amerikaansche zeepatrouilles en der Amerikaansche convooien tot aan de Britsche havens toe zoo meldt Associated Press volgens het D N B uit Washington Toonaangevende instanties geven te kennen dat de Amerikaansche ingeval van varen in de oorlogszones begeleid zullen worden door Amerikaansche oorlogsschepen IJsland zal daarby een belangrijke rol moeten spelen Vermoedelijk heeft men op IJsland groote installaties gebouwd voor het herstellen van schepen en Gestrafte jeugdgewoonte Gonrrlcfat N V BotterdcüMcft KieuwgbUd IMt j r w d op het portkantoor trmüpo ingelegd r a terugbeUaid ƒ 484 57 Ul aituw uitgegeven boekje pX OCm ZONDKR BON iM het verkoopen van kaas hii werd veroordeeld tot 3 fcechteni de 33 jarige expedi Jgjoenevekf wonende te Woer L JJ jange directeur expediteur SiJicU RotteTdam die de kaas J e had gekocht b e een pHf UZn ONTVItRBMD y diefstal van een nU ijzer JS van het bedrijf waar hij was heeft de politie aaneen 24 larigen hulpmachi m DIT KACHEL OP KLEED GEVAIXEN i gttt half tien gisteravond U agSit ontstaan ten huiie van Tj W Stxaaten aas den Graaf gtt I een kamer op ét boven link was een vonk uit de haard op het kleed gevallen waai jü en epn laag riet er onder bell Waiidx n De brandweer heeft nndje snel gebluscht SPORT OTTN l Raveiutein bijna noen van Nederland 4e klasse nriE LAATSTE CARAMBOLES GESTBDIKELD fM 7 tot 9 November zqn te Amde wedstrijden om het karnap van Nederland 4e klasse waaraan o a werd deelgedooT onzen stadgenoot J Raveïd vji Concordia Op den eersten da leidde Ravestein gespeelde en 3 gewonnen par p den voet gevolg door Bekx 1 met 6 winstpunten Dt eifte party Ravenstein DoUé udoor onzen stadgenoot gewonnen imi moyenne van 6 De volgende j tegen Delsen won Ravestein met loiiddeide van 8 De laalate partij teen dag bracht een overwinning lonten stadgenoot op Van der Lem tl was een zeer hoogstaande partu ft rui teriespel waarbü Ravenstein Doegen smaakt m 17 beurten te isoa met het fraaie gemiddelde van Vi het hoogste moyenne van den Onze stadgenoot stond toen aan s kop met eien algemeen gemiddelde u 7 4 Zaterdagmiddag boekte Ra itBB njn eente nederbag en wel I Van Driest die het Cöncordiaiiiiieteen klem verschil van 17 puniditer zich liet De volgende partü node onzen stadgenoot z it 4e over op en wel tegen van Houwink t era stand van 175 117 in 30 wten Bg den aanvang der wedstrijden op mi stond onze stadgenoot er dus t 4 gewonnen en 1 verloren party KïWiaid voor fc eerste party Ravenstein Bikker wd ten groote teleurstelling Onze ot kon tegen den Hilversum Biet op Ravenstein kreeg geen tó latsoenlyke aanvangsstoot Het I illet even groot Bikker die dit bett vond maakte derhalve korte met Ravenstein en iloeg hem beurten m den stand 175 133 I w op één na de slechtste partij ket gehfele toumooi f deze nederlaag was de kans op kunpioenschap voor Ravenstein ledaald kig voor h n had de andere t Voor den titel o l Bekx inj ook 2 partyen verloren zoo JMOdagavond de party Bekx RafWafc de beslissing zou moeten Iw Onze stadgenoot moest win Mn nog kampioen te kunnen wor 2r groote belangstelling ook uendc Goudsche supporters ianwtzig nam de party een t Ravenstein slak direct flink en al maakte hij geen hooge Mi bleef toch productief Na 10 Was de stand 104 78 in zyn Msh daarna ging het nog ff e het moyenne weL ii stand 152 om goede voorsprong dus Nog 23 wies Maar och toen kwamen de J In 7 beurten maakte hij punten en was de stand 161 £ JJ was zijn kan niet verkeken m leverde h n 12 caram ml Gouwenaar iX oudigen stoot nistc De heer Bekx ging toen moe j m werk en maakte een serie Oe stand was toen 173 = 166 Jltrei Ravenstein een kans JJ Mar mis Ook Bekx van zyn zenuwen en mitte Nog eenmaal werd onzen het kampioenschap aange Ww was het een vry moeilyke on maakbaar was hy niet ld keek hy hoe hy den sloot ton maken EindeUjk besloot ïï massé Maar dat valt niet i ke omstandigbedes Hy miste T Nu liet de Uaie Bekx zich iT niet meer ontgUppen en lastste t punten t Wa r or onzen stadgenoot die den ijX pen had gehad i de nu als als nummer drie moyenne van 8 3 en een 1 f e van 80 Door iM gemid j fronioveerde hy naar de 3e kl w 3 o W ytt rs Kottcrdam VMT Qaud cit Oawtnken Oowu i ogste serie kreeg de heereen extra prys Boniooasm voeding tmdd en mfcfcen ét belaagsteBins enalle Ncdcriatuier doch demecsten befcoRuneren lich niet om hun aoodH ende landocnoo ten E A t Vrtjdof ea Zateriag kon ten een beip t leoeren doadtDerfcelijfc doaron te urilien medeu erfccn door een oof leloerkspeldj traor WmterhuJp te Icoupen PLAATSELIJK NIEUWS BU DEN ECONOMISCHEN RECHTER Zoo zei de economische rechter in Den Haag lient U daar weer Die herkoningS K merking beteof G C den Hanier uH Alphen aan den Ryn die al eerder was verschenen Hy had nu vleesch zonder bon verkocht aan iemand die hem gevraagd had of hy hem niet kon helpen Ec dat had verdachte gedaan De officier merkte op dat je daar heel gemakkelyk mee in de gevangenis kooit maar wilde nu nog volstaan met een geldboete van f60 subs 60 dagen hechtenis Het votaue wend conform dezen eisch Bodegraven BEROEP LDTHERSCHE GEMEENTE Als predikani by de Evangelisch Luthersche Gemeente alhier is beroer pen ds J H Smit Duyeendtkunst te Wildervank ECONOMISCHE RECHTER Kaas sonder bon Kaas zonder bon had W Jonkers te Bodegraven afgeleverd voor welke bezigheid hy voor den Haagschen economischen rechter was gedagvaard De officier wees erop dat hier op nogal ruime achaal te werk was gegaan om welke reden hy niet met een geldboete kon volstaan doch drie maanden gevangenisstraf met onmiddellyke gevangenneming vorderde De rechter veroordeelde conform dezen eiseh De xieke kalveren G Nap te Bodegraven had zieke kalveren waar hy wei voor noodig had Om dit product te maken moest hy melk verwerken zoodat hy kaas ging maken Die werd zonder bonnen verkocht zooels de officier mededeelde zoodat een strafbaar feit werd gepleegd Verdachte bekende het feit doch beriep zich op de noodzakelykheld zijn veeatapel in stand te houden De officier vond dat dit ook wel op andere manier had gekiend en vorderde ƒ 400 boete sube 4 maanden hechtenis De rechter veroordeelde di iovpreenkomstig Boskoop IN TUD VAN BANDEN SCHAARSCBTE Wlal vaa Uadaistav In aen Hati Een plaatsgenoot Is op het idee ge komen óm het wiel van n kinderstep te gebruiken als voorwiel voor zyn rywiel Door een bUzondere coifstructie aan de voorvork Is dit mogeUJk geworden Het is een eenigüzins vreemd gezicht doch de man rydt en het gaat nogtamciyk snel ADOLPHUS vliegtuigen benevens brandstofopslagplaatsen en munitiedepots Aangenomen wordt zoo merkt Associated Press 0f dat IJsland zelfs dan de belangrqkxte vlootbasis der V S in het Noorden van den Atlantische Oceaan zal blyven wanneer de V S steunpunten mochten oprichten op Britschen bodem hetgeen naar de opvatting van het agentschap volkomen binnen het bereik van het mogelyke ligt AoMiikaaaaehc miUtaiia TaorbereidiogeB De bekMde Hearst pUbUcist Paul Mallon meldt uit Washington dat de voorb adingen der Amerikaansche weermacht wyzen op een voorjaarsveldtocht t gerkringen evenals de Senaat van mcening dat het doel der acties Da ar of Spanje zal zyn Roaoevelt Toert besprekingen President Roosevelt heeft Vrydagavond onverwacht een onderhoud gehad met den minister van Marine Knox den chef van den marinestaf Stark en andere hooge zee officieren Over het doel iet besprekingen is niets medegedeeld opHErraiG vrtvs aah klewe KWÏEKERS Woiaaa spbvii ta kwMk 1 baér i Naar wy vernemen bestaan gemeentebestuur plannen om den steun voor kleine kweekera met iDfaog van 1 Januari e k stop te zetten lulka met het oog op de gewUzigde tijdsomstandigheden in de kweekerybedrUven Met Februari zal een nader onderzoek worden ingesteM of ventueele steun nog noodzakeiyk 1 NEDERLAAS T4N INTER NOS De eerste competitie wedstryd van de Boskoopsche Schaakclub werd een zware nederlaag Noordwyk de kampioen van den Leidschen Schaakbond In het afgeloopen jaar was een lastige tegenparty voor Inter Nos Met niet minder dan 8 2 verloren de Boskoopsche schakers De uitslaK was Noordwijk 1 Wier N os I P Bedyn S J van Wyk G Maryt J A Loef l J Huboom A sytzema 1 8 B Turk W Trapman 1 Mr J Eriks H Trimp 1 vler vriiheden Hearst over de van Roosevelt J Pa chier J C Beelk 9 1 J H Stekker V J Spaargaren V4 fi 2 GOflP TEREENIGING DE BOSKOOPSCHE VEILING BOSKOOP 19 Nov Rozen per bos Wilh Kordes 1 80 2 60 Rosaiandia 1 903 80 Briarclif 1 70 2 60 Butterfly 2 40 3 80 Rosa Mundi 50 61 et Kllen Poulsen 0 90 1 30 Edith Helen 3 893 60 Hadley 1 60 2 40 l lorex 3 40 4 00 EUe Poulsen 44 56 et Golden Ophelia 1 20 Ingar Olsson 140 1 80 Gloria Mundi 34 42 et r Bedyn C P de Ruijter 1 0 Reeuwük BUBGERUJKE STAND Geboren Jan z van P Verwcy en J Wink Ondertrouwd A H Vernoef il jaar en W M Nederhoff 32 jaar P H Riemors 21 jaar te Moonlrocht pn T H Jongeneel 19 jaar alhier AMBTSDRAGERS 6EREF KERK Als ouderling In de Geref Kerk werd gekozen de heer C i an Otlcrioo en als diaken de heer i C Hoogendoorn Schoonhoven KERKELIJKE VERKIEZINO In de Gereformeerde Kerk zijn als ouderlingen gekozen de heer C de nen de heeren W Gelderblom K M Ryken J Ci van Mazyk e als di ikevan der Zouwen en F Bouwmeester BEVONDEN VOORWERPEN Omtrent onderstaande gevoiirton voorwerpen zyn inlichtingen te verkiygen aan het bureau vap politie Handschoen parapluie kinder handschoen ceintuur kinderwantje sleuteltje want raklantaarn honilenketting KIESCOLLEGE HED BERV KERK De vyf aftredenden van het kiescol lege der Ned Herv Kerk de heeren G Rehorst A Kroon G P van Slijpe i J v d Ende en W Maasland zUn herkozen In het J o u r n a 1 A m e ric a n noemt de Amerikaansche dagbladuitgever Hearst de zoogenaamde vier viy Heden van Roosevelt bedrog aldus het D N B Ten eerste zoo schrijft hij sluit de regeering der Vereenigde Staten een verbond met de Sovjet Unie die het communisme over geheel Europa wil verbreiden en het bloedige despotisme daarby tracht voor te stellen als een weldaad Ten tweede keurt zy den veldtocht tegen eiken godsdienst goed Ten derde overweegt de regeering der Vereenigde Staten een oorlog tegen Finland en helpt zy de SovjetUnie de kleine republieken Estland Letland en Litauen te heroveren Ten vierde onderdrukt zy de vryheid in eigen land Onze vier vrijheden zyn vervalschingen wét haar verwezenlyking aangaat zoo constateert Hearst want in plaats van bij te dragen tot den vrede provoceeren wy den oorlog en in plaats van op te komen voor de vryheid dar klefne volken helpen wy er aan mede deze te onderdrukken De vier ruiters van den Apocalyps onderdrukking afpersing overheersching en onderwerping jyden onder de valsche vlag van vryheid en democratie Rede van Churchill VELE TELEURSTELLINGEN EN VELE DWALINGEN Vele teleurstellingen zyn er ge weest en zeer vaak ook vele dwalin gen zoo heeft de Britsche premier verklaard in e n toespraak in Sheffield Het is echter reden tot aanmoediging zoo merkte Churchill op wanneer Engeland ziet hoe de groote krijgsman Stalm aan het hoofd van zyn dappere Russen strijdt en wanneer de Engel ichen over den Oceaan zien hoe de Amerikanen hun oorlogsschepen doen varen Churchill wees er tenslotte op dat dejte oorlog een stryd op leven en dood Is De aanval op het Italiaansche convooi ZEVEN KOOPVAARDU SCHEPEN TOT ZINKEN GEBRACHT BUITENLAND IJsland als vlootbasis Bi den Engelschen aanval op een Italiaansch convooi waarvan melding is gemaakt m het Italiaansche weermachtsbericht van gisteren zijn naar van welingelichte Italiaansche zyde verluidt in totaal 7 koopvaardijschepen tot zinken gebracht De verklaring van de EngeUche admiraliteit volgens welke twee convooien zouden zyn aangevallen en in totaal tien koopvaardijschepen tot zinken gebracht zouden zyn wordt door dezelfde welingelichte zyde als onjuist van de hand gewezen Ook de bewering der Britsche admiraliteit dat een Italiaansche kruiser tot zinken is gebracht is naar men hier verklaart onjuist 35e AMERIKAANSCHE BOUWVAKARBEIDERS IN STAKING Ondanks de waarschuwing welke de overheid de vorige week heeft laten hooren zyn de bouwvakarbeiders van den Amerikaanschen vakarbeidersbond die bezig waren met den bouw van barakken hangars en havenwerken wegens looneischen in staking gegaan 3500 man hebben bet werk neergelegd De Biarine autoriteiten hadden gedreigd de bouwplannen in eigen hand te zullen nemen indien er een staking uitbrak De commandant van het vlootdistrict schoutby nacht Blakeley noemde de staking een openlyken opstand tegen de rege ring Churchill ovor Japaa ENGELAim m AMKBniA gmJDAB Het D N3 meldt uit Stockholm De Britiche minister president beeft by de installatie van den lieuwen Londenschen lord mayor air John Laure een vry lange rede gehouden waarin hy in het byzonder sprak over de vraagstukken betreffende het Verre Oosten hurchill sprak van pogingen van de Vereenigde Staten om dert vrede in den Stillen Oceaan te bewaren Zouden deze pogingen mislukken zoo meende Churchill dan maak ik van deze gelegenheid gebruik èm te verklaren dat voor het geval de Vereenigde Staten in een oorlog met Japan gewikkeld zou raken de Britsche oorlogsverklaring binnen een uur zal volgen MARKTBERICHTEN De Britsche minister president waar schuwde Japan voor het zeer gewaagde avontuur om zich nutteloos in een stryd tusschen de yerelden te storten Alle voorbereidingen voor de verdediging van de Britsche belangen in het Verre Oosten zoo meende Churchill zyn getroffen en zullen ki de toekomst getroffen worden DeibtidiaCUM Tydens zyn rede by de installatie van den nieuwen lord mayor van Londen heeft Churchill ook de Chineesche kwestie aangesneden Vol ontroering zoo zeide hy volgt Engeland de indrukwekkende verdediging van land vryheid en onafhankelijkheid die het Chineesche volk onder Tsjang Kal Sjek vijf lange jaren geheel op zichzelf aangewezen heeft gevoerd Het zou een ramp zyn voor de beschaving zoo zeide Churchill verder indien de edele tegenstand tegen invasie en uitbuiting niet zou leiden tot bevrijding van him vadcrlandschen grond Laf vaor Roosevelt Daarna sprak Churchill over de vorstelijke politiek van den president der Vereenigde Staten Engeland stond verleden jaar aan het eind van zyn financieele hulpbronnen Het heeft slechts een ding kunnen doen n l in de Vereenigde Staten orders te plaatsen zonder een luiweg te zien Toen volgde de vorstelijke politiek van den president en werd geld ter beschikking gesteld De leen en pachtwet noemde Churchill de meest vlekkelooze wet in de geheele wereldgeschiedenis Had KabelUbr dlta 4 l Rott D Ml C v A Stork aand 9 0 Twgniira Pret A I4t t Ver BI fb aand MS Ver PI v Caldar iM Werkspoor A aand Wilton r ftw A 328H 318 285 BNGELSCHE TORPEDOJAGER TOT ZINKEN GEBRACHT 126 2NX ai Volgens Reuter heeft de admiraliteit medegedeeld dat de torpedojager Cossack tot zinken s gebracht ar Bom a H M I Cr en B A K A 318H ZTTK ROOSEVELTS CONFERENTIE MET LEIDERS VAN CONGRES MUnbonwaBderaamlagen Bü MtJ la rub A ckeepTaartauutaeluptlKiL Nl Qoiidr A nt MtJ Ooatiea A us OlmHB BtJenkort A lU aa4t In de op Maandag gebruikelijke conferentie van preeidoit Roosevelt met de leiders van het congres zyn ditmaal het oiïtwerp inzake de schecpsbewapeoitig de virelgeving kizake maximumprijzen e e i anti slakingswttgeving tiesppoketi Tnawtgaa DeU Spoor A 11814 Prolongatie j ACTIEVE FONDSEN 11 RADIONIEUWS Slaaialaciilngeii Nedarlaad ladlê 48 la r 1000 4 lUl 40 la f 1000 4 IMIH 40 bit 1 41 4 lOOJL MUM 1838 f 1000 a H I8 Woenadaf ÏZ Novaaibar ILVEBSVM L 41SJ M O 45 Gramofoonmuzfek € 30 Ochtendsymnas ladoatrleên 152j OiS 122H U1 315 Wh IBM 335 STtH aTS Alg Kunsizuda Unla CalvO OIKf C nw rokkar Lever Bros n Unla Ned Ford Aut Philips G B T A Dito Pref w A UiH lUM i2iH ia 116 1611 4 H iaOM 174H otTtraaa MD A Ooat Borneo 244 Patt Ondaraammgan Dord Petr lad Mo G Aand 288M X Kon Petr MU Idam 3ai t inH l27 la6M IcbeapvurtauataeliappUaB Boll Am mnAand iHnt i48i 151M 150W Java Chlna Japan LtJn Idam 1V4 M8 176Jt 17ll Ned Scheep Un ld 21 231 231H liiM SaikarondsnamiafaiLHandaiar Arast A 484 481 4854t Ned Ind 8 Da M 210 278 Ver Vorst C M fiM oo A isa ii8i m a n Takakaoadaraaauagaa Mtl A 7 27 mH VOH tiek 7 00 Gramoloonmuilek 7 4S Ochtendgymnasuek S OO BNO Nieuwsberichten 6 15 Gewijde muziek gr pi 8 30 Gramofoon muziek 015 Voor de huisvrouw 9 25 Gramo foonmuziek II OO Voor de kleuters 11 20 BNO Nieuws en economische berichten Sylvestrc trio IJ 00 Orgelconcert en zang 12 25 Voor den boer 12 40 Almanak 13 45 13 00 Zang met pianobegeleiding en gramo oonmuziek 13 30 Gramofoonmuzlek 1415 Boyd Bachman en zijn orkest 15 00 Voor de vrouw 15 20 Cello en plano 18 00 Bijbellezing 10 20 Voor de Jeugd 1 00 Gramofoonmuzlek 17 15 BNO Nieuws economische en l eursberichten 17 30 Het kwartier van den Nationalen Jeugdstorm 17 45 Gramofoonmuzlek 18 15 Causerie Volksgezondheid I8J0 Het Schrammelkwartet en soliste 18 00 Acuteel halfuurtje 19 30 Radiotooneel Van af 2015 alleen voor de R C die over een lijnverbinding met de studio beschikken 20 15 Orgelspel 3030 De Ramblers 2100 Otto Hendriks en zijn orkeiil 21 45 BNO Nieuwsberichten 22 00 BNO Engelsche uitzending The Dutch Achievements in the Netherlands Imlles of gramofoonmuzlek 2315 John Kristel en ztjn orkest en soliste 23 00 24 0t Gramofoonmuzlek BILVCBSDM a 881J M Dell MU é flOOO C Idam Senembab MtJ Idam 3l9lt a32H i7l i 273H BaklMrondaraamuigaa Amsterdam nis alt ai4M R out AandDaUBat R MD ld 173 BEURSOVERZICHT 45 8 00 Zle BUversum I 8 00 BJ 0 Nieuwsberichten 8 5 Gramofoonmuzlek 10 00 Morgenwijdtng 1015 Zang met pianobege eldlng 10 40 Voordracht 1100 Gramofoonmuilek 1215 Ensemble Willy Kok 12 45 BNO Nieuwsen economische berichten 13 00 Klaas van Beeck en zijn orkest 13 30 Ensemble Joan I ancé 1415 Voordracht 14 35 Der Zigeunerbaron operette opn 15 40 Gramofoonmuzlek 17 00 Voor de rtjpere Jeugd 1715 BNO Nieuws economische en beursberichten 17 30 De Melodisten de Romancers solisten en gramofoonmuzlek 1900 BNO Brabantsch praatje 1910 BNONieuwsbericht 19 20 Volkszangkoor 1945 In en om de NSB Voorbereid door de NSB 30 00 Gramofoomnuziak Vanaf 3015 Btf fwcrzffheld van factoren wclka op d beurs de e n of andere Btrooming t voor chUn konden roepen werd door het bciHC rende pubUek een afwachtende houdtng aangenomen De affaire wai van geringe af nietingen maar de beuri was goed veer krachtig want in weerwil van het gebrek aan affaire waardoor vaak de koersen en nelging tot reageeren aan d i dag legden was van afbrokkeling heden gem iprake De petroleummarkt bewogen olies zich aanhoudend lubschen 3251 2 en 327 wearbtl hoofdzakelijk juist tusschen deze bdde grenxen tn werd gehandeld Industlee en had4 a een b erktc rr arkt voor Aku i was de belangstelling weer geheel bekoeld In UnI levers was weinig te doen voorna me ItJk werd afgedaan tusschen 101 en IM De PbtlllMaandeelen waren goed prtjshoudend rt mx toch nauwelUks gewyiigd Hetzelfde kon dienen van Cfalvé Delft en Van Berkels De b l jgingSTnarkt was kalm De nieuwe 51 j procent obÜgatlCn werden we lswaar n Hl Tamelijk druk verhandeld maar todi wak het merkbaar dat de omsetlen beginnen in te krimpen Vergeleken met Zaterdag on dergtng de koers geen wljmglng De nieuw vierwi waren eveneens u o goed als on wözlgd De handel was van beperkten om vang De gestafr ldc leaning zakte n tot mU Ie ztJn afKCflaan In tot WVw D poowegdrleen waren t der achtergrond geraakt Van de oude schuld waren Tooral integralen vast gestemd De Indlache leenlOhi gen blevCTi op peil Gemeen tel t k e en ro vlndale obligatli n waren met weinig ta fr4 prtt houdend Pandbrteven waren pa1 lhMS dend zond meer Oe DuitfChe nMrkt M ftU Kerkelt ke leeningen waren kidm met een kl ie netglnc tol eploopen Prolongatie PA procent