Goudsche Courant, dinsdag 11 november 1941

DINSDAG 11 NOVEMBEh Wees zuinig meimtUhek NUTTICI VINtiN Btmuar luMm saa ut lli mêm nor asrtiaad rnwr SIMON ÏDE WIT OOK MET UW BMNOSTOF Zorg dat mate vaa de koatelUke warmte verlofva kas gaal Daarvoor la noodig dat Uw kaofaal baard of ceBtrale vervamüag prima tn orde la en Uw achoorsteen groiulig la geveavd Waaneer dit nog niet gebeurd ia laat het dan alanog door sa vakman does t Xa aaak om van t begla af aan alle warmte te krtlgen waar 0w rantaoen U recht op geeft Raadpleeg daarom de Manenkort vervchUBeode brochure Zuinig Pu op nor titUeii Ut bf to UUItrtm tn Mok ptöhr ifttr ktl bord Hot SüStr tUkkn lm kt Imflkltti dti ft mlditruof koM Umoéli £ SêÊ Metteteeeo ktrio tolen moor bal uw tckotmnparolnr ketllueo of Umol leen hakca katttakktm kool rolttaao alH d voorraad Q 3873 38 B DI8VB0DW I EOBO DAT AIXEB WAT V BBBT EN KBUQT XOO IDIMia EN ZOO DOELMATIO HOOIU K WOBDT OEBBDIKT lAtea wij ona InMellen op da salnigbeld die V souden betrachten wanneer we wisten dat allea wat wtj thana liebl eit niet meer te vervaagen niet meer aan te vullen en niet meer te reparearan sou sUn BAAL lOOVEEI IIOOELUK DIT OW VOBDMa OEBBDIK Dw KUUOINO DW BBANOSTOFFEN BB DW HD18BAAD ZOO DOBLHATIO HOCEUJIK U bevoordeelt ar D self la 1 plsaUmee OFFICIËLE PUBLICATIE VAN HET DEPARTEMENl VAN LANDBOUW EN VISSCHERU LBVERINO VAN LOOPEBfl Het Mtjlobureau voor d Voedselvoorzieninf In OorlogsttJd deelt net rolgend in d Door de NederUndsc e Vc houdert centrale worden smds eeni en tlJd varkens afgcnomun m t een levend gewicht van tenminste 40 en ten hoogste B0 kg waarvoor een prijs wordt uitbetaald van 79 c nt per kg levend Deze wtJu van uitbetajing naar levcntl geuiclit wijkt sterk af van die welke voor ds ovcrifa varkens wordt toegepast aangezien deze naar geslacht gewicht verrcluuid worden Dasirom werd bepaald dat varkens waarvan de uitbetaling naar levend gewicht plaats vindt In nuchteren toestand moesten worden aangevoerd Hat is venwei gebleken dat hieraan onvoldoende de hand Ïehouden wordt terwtjl bovendien varkens aangevoerd worden weUce niet n de hierboven aani gtVKn geuichtsklastie van 40 59 kg vallao In verband hlermeda geldt van 3 November 1941 af de volgende uitbetaItngaregellng voor deze loopers Volgens d iladhtuttkomsten moeten loopers In het gewicht van 40 55 kg Javend mits iQ in den verelschten staat afgeleverd ztjn tenminste de volgende netto slat tgewlchten bedttm b dian JfUmce I latieasa mf tUaUi tit hm Vnig poOÊ MMMidiag 1 VENUNttn 1001 I gcbwd Do fjniiii tl nv w ia i i iil u4M i 4 8J8 8J8 803 boa 8 13 kg 8 0a 0 88 iS SS 0 88 8JS 848 8 18 8 aT 8 41 8J o at 8 18 kg 8 8 8ja J3 100 100 100 boe 100 kg 180 100 100 108 100 100 108 100 100 100 100 100 loocL 100 kg 180 188 188 B 104 room on ttaasN w vw tcHsucwi V ZULT HST Usa ZIÏK Imrend fMlacht levend tfesUoht levend feslacht levend geslecht rUBUCA HE VAN HET DSfABTEMBHT VAN HANDEU NUVERBEID EU SCHEEPVAAKt Peze normen zijn seer ruim geitcld loodat hlereen aemakkelljfc voldaan kan worden Voor loopers die In verselUklng met tiun levend aewicht een laser slacht rricht hebben dan de bovensenoemde normen aanseven zoodat tii dus ntet behoorinkan staat sUn afgeleverd zullen daarom de volgende kartlngeB op den prtfa per kg levend worden toegepast Indien ket slachtgewlchf I kg onder den norm biyfl 3 ot p kg Indien bet slachtco cht 3 kg onder den norm blijft 7 et p kg Indien het slachtaewloht 3 kg onder den norm bU ft 13 et p kg Indien bet slaiihwewicbt 4 kg onder den norm bluft IS et p kg Indien hst slaehtgewtcht 9 kg of meer onder den norm blijft 39 et p kg In vertiand met het feit dat gppn varkens boven 99 kg levend als looper mogen worden aangeboden zal bovendien voor loopers welke méér dan 49 kg gaslacht wegen een prDs women uitbetaald van O ot per kg levend Oen varkenshouder wordt In hun eigen belang aangeraden met het bdven tasnde terdege rekening te hokiden 2061 74 3otidnrinettan eox extra kwaliteit 41 4 100 8J ie kwaUMt SOlM 108 8 48 Ie kwanten ISySI 10 I 8 2 BrabaataeiM bellefMir anx cba kwautelt 3MI 188 8 4T i ï H lt 38Ji 100 m2 Z 3e kwaUteit ISJS 100 8J1 lacquea liSbel enz Ie kwaUteit StM 180 8 33 3e kwaUtaK Z Uja 108 Z Z 8J1 L Z Overige soorten Ie kwautelt JUi 108 848 Ie kwaUteit 1144 100 8 18Z Z Val van goud en sterrelnetten 11 13 100 848 Val van overige appelen MJ 188 847 Stek a wormstekiae appelen ïï r 1MI 108 844 p t48 100 0 18 Beurr4 d AaJou snii extra kwaUteit 3 W 108 8 71 Ie kwallteM 39M 100 0 47 3e kwautelt MM 108 849 Bourr Ha enz nws iw ej extra kwafiteit 41S 100 8 S8 Ie kwaUteit IBJI 100 Z Z JJÖ JS J 13 48 100 8 18 Beurré de Mérode enz Ie kwaUteit 38J8 100 0J6 sckwaiiteit zSSZ Imz ZoSz z Overige aoorten Ie kwaUteit 18 84 100 0 2S SekwaUteit tt44 100 04 Stek en wormstekige peren TJ8 100 8 10 Voor bet aaUden van kool mag 3 et per kg berekend mrden metdien verstande dat de kool na het sntlden gewogen wordt Voor het schrappen van wortelen mag 1 et per kg of per boa berekenaworden met dien verstande dat de wortelen vMr het schrappen gewogenwarden Voor speclate bezorging van beattide groenten en truit mag door de deteilUaten 1 et per kg In rekening gebracht worden koven den werkeltjken verkoopprUs af winkel Bet vragaa van baasara prUsen Is strafbaar Bewaar deze optave en sbraHi kaar Nieuwe opgaven kunnen de vroegere ongeldig makan 2062 224 188 188 8 U 848 at 8 8T M 8 18 k OJt 0J4 8 13 8 31 0 I 8 13 84a 8 13 st 8 8 843 at 8 18 8 88 8 88 0 81 ks 8J8 8l3T 848 180 at 188 188 180 k 188 100 100 WO 100 108 108 100 St 100 100 St 100 100 100 108 kg 100 108 108 OFFICIEELE PUBLICATIE VAN DEN GEMACHTIGDE VOOR DE PRIJZEN OBOSglKKS UU DKTAIIXIglENMtUZEN VOOB OBOENTEN ES ntCIT Bericht Ne St t iM hieronder volgende groenten en frultprijzen rUn geen vastgestelde niaxUnumprltzen ZB geven In de eerste kolom den hoogsten prQs aan waarleHcn cfe grosster de producten aan den detailhandel mag afleveren terwijl in de twppde kolom den consument een richtlijn gegeven wordt voor de prtjten die hem ten hoogste In rekening mogen worden gebracht Boven deze prijzen zullen In dit tijdvak in geen geval groenten of fruit aan den detaillist reap oonsumenL motten worden verkocht ook niet wanneer deze van de besie kwaliteit jn Daar deze prQzen iljn gegrond op groenten en trult van de beste kwautelt uilen tn de meeste gevallen de verkoopprijzen lager moeten liggen Deze prijslijst geldt van 13 November tot en met 18 November 1941 Grossiersprijzen Detailhatenprljzen OROENTKN Bloemkool Xxtra boven 37 cm over den kop gemeten aorteerlng I van 22 27 cm diam idem sortaering II van 19 33 cm diam idem sorteerijig UI van 13 18 cm diam Idem Tomaten goede kwaliteit misvormd U8 ijn 8 108 100 108 100 100 100 8 78 0 98 8 33 ding van de Frauenschaft hebben weten te bereiken Mevrouw M dfe Ia Fontaine leidstervan de N S Frauenschaft hier te lande heeft een korte toespraak gehouden totden kring van genoodigden en daarinmedegedeeld dat de tentoonstellinghaar onstaan beeft gevonden als gevolg van den wensch van Nederlandsche vrouwen om ten onzent eens telaten zien wat de Duitsche vrouwen KHstand brengen Om thans hiervan op detentoonstelling een goeden indruk teverkrijgen moet men rustig langs deverschillende afdieelingen gaan en danziet men hoe de Duitsche vrouw overalmogelijkheden heeft gevonden om baarland en volk van dienst te zijn en hoealles wordt gedaan om het werk dervrouw in gezin en huishouding te vergemakkelijken Zoo kunnen de soldaten in dezen tijd van oorlog zich metvolle energie aan htm taak geven wijlzü weten dat de vrouwen alle voorhet maatschappelijke leven en voor hetgezin verzorgen Bij de opening warerr aanwezig o a dr Sehwebel gevolnwciitigde van den Rijkscomniiasaris voor Zuid Holland en dr Schuon Kreisleiter der N S D A P hier te lande Hoe de Duitsche vrouw werkL De tentoonstelling van de Deutsche Fraueivschaft die tot en met Woensdag 19 November dagelijks van 10 tot 17 uur des Zondags vanJ3 tot 17 uur kosteloos te bezichtigen zal zün is in hooge mate belangwekkend Omtrent de vrouw en de opvoeding vinden we er tal van foto s en afbeeldingen Zoo zien we dat ondanks den oorlog het geboortecijfer in Duitschland stijgende is gebleven in tegenstelling tot den toestand tijdens den wereldoortog 1914 18 toen een sehrikt arende daling viel te constateerHi Moeders zijn de waarborg voor het eeuwige bestaan van haar volk dat ts het devie vow deze afdeeling waarin men omtrent huwelijksvoorlichting ruigelingenzorg onderwijs en opvoeding in den ruimsten zin een schat van materiaal verzaneM vindt Bü veror deninlng van 12 Het 1941 wordt In Duitschland aea tegemoetkoming gegeven in da tiitzetfcosten aao de hulp in de htilBliouding bij kinderrijke gezinnen en worden de lagten der moedera verücht Zoo krijgt de hulp u de huishouding nadat zij viar jaar heeft gewerkt MO RM nadat ü zes jMr heeft gewerkt 800 R M oa acht jaar 1200 R U en na 10 jaar ISOO R M Varder zien we dat 10 000 vrouwen van staatawage zijn erkend om een meisie tot voUeecda kracht in de huishouding op te leiden dat proeflaboratoria ten dienste van de vrouwen staan voor den waarborg van de deugdelijkheid van huiahoudmachioes en werktuigen dat de boekerij van de Duitsche vrouwenorganisatie beschikt over 4000 verschillende uitgaven op bet gebied van de huishouding die overal ter beschikking worden gesteld dat ieiiere huisvrouw gebruik kan malren van de vaorlichtin ureauz die ten getale van 300 in Duitachland zijn Ingericht dat de opleiding tot den titel van Meisterhausfran Keurig is geregeld dat de vrouw in den landbouw op allerlei manieren in haar werk wordt bijgestaan dat alles wordt verricht om het nationaal karakter te bewaren dat verscheidene raadgevingen worden verstrekt om bij het weyk der vrouw tUd te besparen dat meisjesstudenten de B D M en de meisjes van den Rijksarbeitisdienst op groote schaal medewerken bij het binnenhalen van den oogst en bij allerlei ander werk dat voor de volksvoeding van beteekeois mag worden geacht en dat de N S V overal waar daaraan behoefte kan bestaan kinderbewaarplaatsen heeft ingerichtEen belangrijke afdeeling Is voorts die betreffmde dè vrouw en haar beroep We zien o a hoe de Duitsche vrouw werkt als journaliste arts verpieegtser coupeuse arbeidster in de fabriek enz Aan de kunst is een spetnale afdeeling gewijd die buitengewoon artistiek werk van Duitache vrouwen toont In muziek dans en tooneel vinden tallooze Duitat e vrouwen haar roeping Van groot belang is tenalotte het werk dat de vrouw op het gebied der wetensdiap verricht en waarvan hier eveneens een duidelijk ovetziebt is te vinden WAREN MOETEN GBPRUSD ZUN Het in Mei j I in werking getreden Prijsaanduidingsbeshilt heeft naar de gemachtigde voor de prijzen mededeelt nog niet de bekródheid verkregen die het toekomt Dit beshilt dat is uit0evaairdi d teneinde den Xinsument in de gelegenheid ta stellen zich er van te vergewiasen dat de prijs welke hem In takaning wordt gebracht in ieder geval niet hooger is dan de prijc die aan anderen in rekening wordt gebracht en dat hem bovendien de mogelÓkbeid geeft de in rekening gebrachte prijzen te vergelijken met de van overheidswege gepublicaerde maximuitiprijzen was aanvankelijk slechts van toepassing op voedingsen genotmiddelen tex tielwaren en lederwaren Sindsdien zijn ook voor schoenreparatiebedrijven hotel café en reslaurantbedrijven en + oor den detailhandel in vaste brandstoffen prijsaanduidingsvoorschriften gepubliceerd Het prijzen dient voor wat de voedings dingsen genotmiddelen textiel en lederwaren betreft op duidelijk zichtbare en leesbare wijze te geschieden door middel van pri kaartjes of voor zoover de artikelen niet zichtbaar uitgestald zijn door middel van prijslijsten Handelaren in vaste brandstoffen en aehoenreparateurs kunnen voor de prijsaanduiding gebruik maken van de hun vanwege de betreffende rijkgbureauz ventrekte prijslijsten Nadrukkelijk vwrdt er op gewezen dat de verplichting tot prijsaanduiding niet slechts geldt voor in de jvinkels te koop aangeboden waai doch ook voor artikelen welke vanaf vrachtwagens handkarren en dergelijke worden gevent Voor voedingsen genotmiddelen textiel en lederwaren en vaste brandstoffen is voorts vereischt dat tevens wordt vermeld de gebruikelijke kwallteitsaanduiding en verkoopeenheid Dtt houdt in dat de kwaliteitsaanibiidfaig slil hte din behoeft te MOhMen wanneer een rierRelijke aanduiding steeds gebruikelijk is geweest In het verkeer met het publidt en dat de verkoopeenheid niet behoeft té wortlen vermeld wan AdfertenttSn Heden overleed plotseling in den leeHiJd van 56 laar ib4d geliefde IVUn ONmSTUUM M WILOI H M DE WILDEV d Heyden Goud 10 Noreffltier 1041 FlMweeleasingel 73 Eenige in algemeene kenniigeving a 19 PluU en datum van de begrafenis wordt nader bekend gemaakt Dr ten Cate Maagdarm RheunatischcZenuw ziekten If ttfdelVk des Woensdags alteen te spreken van e 10Vi Ncrdain andraeliMiiifag M O 3876 61 47 ts 4 S3 S3 51 SS 39 34 39 Adverteert in dit iiied kriel BINNENUND Diutsche heldengedenkdag INDEUKWBKKEIMDK rLECHTIGBEm TE S GRAVENBAGE Het A N P meldt Op indrukwekkende w jM ia Zondagoclitend te elf uur in de groote zaal van den Haagaohen Dierentuin een samenkomst gehouden ter lierdenking van de Ouitache hielden die voor hun vaderland xün gevallen De zaal aangevuld met de rotonder was geheel met belangstellenden gevuld terwijl een passende omkleeding met roode spsijdoeken n met sparrengroen ter flankeering Tan de hakenkruisvlaggen was aan gebracht De Rijkaconunissaris Rüksmini ter Seyss Inquart de militaire bevelhebber generaal der vliegers Fr Christiansen getant Otto 13ene de gevolmachtigde voor Zuid Holland dr Schwebpl generaalmajoor Schumann commissarisgeneraal Fiachbóck Ober bereichsleitcr Ëltger als vertegenwoordiger van commissaris generaal Siïlmiidt en Kreismspecteur dr Schuon van de N S D A P woonden deze plechtigheid b De sufkapel van het luchtwapen zette deze herdenkigig in met de machtigp R icnziouverture van Rich Wagner waaTiu een lid der N S D A P een spreuk vian den Führer zegde Deze luidde Het Duitsche volk is niet meer het volk van eerloosheid en schande neen het is weder sterk geworden naar den geest van den schepper sterk van wil en vastberaden sterk in het verdragen van alle offer WU bidden Gods zegen voor onsen strijd om onze vrijheid en daarmetie voor ons Duitsche volk en vaderland Vervolgen werd en marsch uit Aida van Verdi ten gehoore gebracht waarna Gauamtsleiter Gemand een toespraak hield Spr schetste in gevtM oUe bewoordingen den toestand waarin het Duitsche voUc zich bevond toen na vier aren van wereldoorlog Kastomaten goede kwaliteit 39 08 misvormd 21 84 Worulen longe bospeen 9 92 roode peen z lof fijn gewasschen 10 06 idem z lof middelgrof ongewasachen 9 90 idem z lof grof ongewasschen 9 90 Idem z lof extra grof ongewasschen m 9 gele peen 9 Kaaboonen 48 48 33 43 30 33 43 W 31 41 M 31 40 IS Roode kool 8 80 Savoye kool geel 8 80 groen 7J0 Boerenkool 7 90 Witte kool 9 Sprultkool geschoond 30 80 ongeschoond 19 80 Koolrabi 9 04 Roode uien 7 90 Witte uien A 7 Witte uien B 8 ajalotten siss Bleten I tot l s kg p at 8 90 n van l s 1 kg p st 8J0 m van 1 IVt kg p st S Gekookte Irieteo 3 St of meer dan 3 st p fcc 1 8S minder dan 3 at p kg u 31 Kropsla glas 7 krop per kg 8 18 7 8 krop per kg 8 33 boven 9 krop per kg 4 78 Andijvie 8 Spinazie koude grtmd 1381 glaa 18 48 Stootsla 9 93 Postelein 30J3 HerfStknoll i s Prei boven 10 mm diam 9 93 tot 10 mm fllam 7 50 Bleckaelderlj boven I kg 8 98 vani i lllg 9 80 Knolselderij 1 boven 10 cm diam jo 08 n van 8 10 cm diam 7 84 in van 8 8 cm diam 8 18 beneden 8 cm 4 Koolrapen 450 Witlof 29 68 Schorseneeren A tot 20 st per kg 30 18 B tot 49 st per kg mI raciT Walnoten binnenland 98 8S ƒ 19 60 p 100 St 15 8 12 32 S 98 0 28 p st 0 81 O IB 0 13 0 38 kg 0 30 0 13 Oruiven Museaal Westfrlfc Leopold Colden Champion Gross Colman 01 JM 100 100 100 Frankenthaler 80 64 Andere soorten 79 04 Appelen Cox Oranje Pippin enz is oo 19 13 8 93 100 kg 100 100 extra kwaliteit 9936 Ie kwaliteit 41 44 die twee millioen dooden van dat volk had geëlscht en onzegbaar véél leed had gebracht de inatorting kwam Doch in die lagen straalde de zon over een eenvoudigen soldaat die deze vier jaren van strijd had doorgemaakt en die het antwoord zag op de vraag waaraan de nederlaag te wijten was Het Duitsche volk was geen eenheid gebleken het moest den oorlog wel verliezen want het bestond uit Pruispn Beiers Saksew Würtembergers enz Gedachtig aan het woord van Biamarck dat alle Duitschers büeenhooren nam Adolf Hitler het initiatief tot de stichting der N S D A P die onder zijn bezielende leiding groeide en die op 9 November 1923 dus gisteren juist 18 jaar geleden te MUnchen haar eerste bloedoffers zestien mannen van 1 60 jaar moest zien vallen Hun bloed is niet tevergeefs gevloeid want het heeft de anderen gestaald en tot de overwinning gebracht Thans staat DuitschlaAd met zijn tiondgenooten aan het front in den strijd tegen het bolsjewisme en het zal ook den eindstrijd winnen wetend dat daarvoor offers moeten gebracht Plechtig weerklonk hierna de treurmarsch uit Götterdammerung van Wagner gevolgd door het getuigenis van een Hitler jongen die het nieuwe leven van Duitschland symboliseerde Kreisinspecteur dr Schuon gaf hierop het sein tot eere van den Führer ilat aUen met den Duitschen groet en met een driewerf Sieg Heil beantwoorden Het Deutschlandlied en het HorstWessellied beëindigden deze stijlvolle herdenkingsplachtigheid 3e kwaliteit S4 s4 De Duitsche vrojiw INTERESSANTE TENTOONSTEIXINO IN OEN HAAG In de zalen van Pulchrl Studio te Graven ha ge ia Zaterdagmiddag ele tPntoonsteUkig Deutsclie Frauenschaft geopend Het doel van deze tentoonstelling m de tfederlandsche vrouwen een beeld te gevsi wn hetgeen baar Duitache zuaten onder lei 380 OFFICIEELE PUBUCATIE VAN HET DEPARTEMENT VAN LANDBOUW EN VISSCHERU TELETOONNUMMEBS ONDlSArOEEUMO PBUZENCONTSOU TAM BET BUKSBVBEAD VOOS BB VOEOaELVOOBZIENINO IN OOBLOOSTUD Het RUkalHireau voor da VoeOaelvHi zienlng in Oorlogstijd maakt Oskol dat de ondarnlfdeeüng prljaencontralt itlouwstraat 143 te s Cïravenns t lal tonisch w bereiken is onder nr 96nB tnteriocaal letters L Li Bureau doei inenutle en atetlstlek van genoenrfi nder afdeeUng ts voor wat lietnft ifdcellng Inbchtingen verder naf cchrstreelca te bereiken onder ar j 829J I uitsluitend voor ottlcleric asunues en groothandel BuiM klachten ia rechtstreeks ia bercilw onder nr S88283 uitsluitend roor ks handelt 2Ü6I t Wacnr de risico het minst t $ Adverteereo ui da dsgbiadpen levert vooral In datsD til de miniate riaico op Want d tt reclame kao men wanneai Ml noodig la direct verandereo ti desnoods iiltstelleiL Cebtie neer het niet vermelden daarvsi I aanleiding tot twijfel kan geven Tenslotte is nog van belang d l i dien boven en bahalva de verkoopprijzen toeslagen of andere kost rekening worden gebracht dit op prijaaanduiding dient te wordwi meld miWAAK IN KLBBDINGMAGAS TB AKNHEM Nadat e oi e weken geledeo inhcaak werd geirteeed in het nuifazij van C en A BremMi in de Roggeatraat te Anthem W o a een aental bonlmairteto ontvreemd hebben onbevoegden een dezer nachten op vtijvkI owj eenJfomslige wijze toegang vertc tot het m dezelfde straat VSJ duiigmagaïun vai de firma Bgrww De mdTineen wisten l S te verschaffen tot J ÏÏS watun aan le Velperpoortlang welke grenst aan het pand firma B rvoet Door het wegwi J van e iiige pannen maakten opatkig in het dak en kon 2 plMdflk van het kJee n bereiken dat zij door h v van een ruit binniendro i v UH den winkel weiden fS aw pon stof ootvreerod jTj grootste 10 meter de kleinate 3mg lang was Door het forcee n n deur bereikten zU de at ffhe nachtwaker van den na V i dienct ontdekte de oPe t 2r te omstreeks 2 uur in denz doch de vog waren reed f met med ienikig van de bü GOBiE VANGST rt DER HILVER80M8CHE In haar jacht op njwieIdif de Hilversumsche recherche t J avond een 20 jarigen f P Soest gearreateerd die jlV itolen rijwielan met zich 0 In enkele d gen tyd t J f fietsendieven gegrepen f het onderzoek aan verschil tallen diefstallen chuldi zoekingen ia in den vorm v j klemere onderdeeien hiertw wü gelevwl Banden ren inmiddeU reeds VM tax