Goudsche Courant, dinsdag 11 november 1941

OUDSGHE COUBANT agi2Novemberi94i NIEUWSBLAa VOOR GOUDA EN OMSTREKEN ll r No 20783 Chefredacteur F THCTER Goud inorsch tegen Sebastoppl en Kertsj voortgezet Successen in den centralen sector Havenwerken van Sebastopol en Kertsj gebombardeerd Kartelbesluit verschenen Verbindend en onverbindendverkiaring van bedrijfsregelingen i i l 2K K n A 0TSCHIAND STRIJD yOOK KVROPA aierbevel der weennacht iitteren bekend ff Krim hebben de Duit futmteoMbe troepen den te en Sebastopol en ffsrlfeiet Beide havens 0gt sveces door de iucbt Mbombardeerd lil mfeving van Moskou Il Ttiud door luchtaanval MBekeUjke veriiezan aan wn ro lcnd mate pMaL Militaire installa li tt Sovjet hoofdstad wer aei bommen bestookt iHiWd KareUé hebben Duit Fbuebe troepen onder onutamUfheden van öiein en voor den strijd deideelen van een vijan llvlsie vernietigd HierbU Itt kaaematten in den fiNverd 1200 gevangenen vier tanks 30 stukken meer dan 100 mitrail n iranaatwerprs en veel Mltvstuif buitgemaakt of De bloedige verliezen in vijand bedragen een van het aantal gevan taile Zuidootkust van Enge hebben gevechUvlieglui en bomtreffers geplaatst op Il Toote vrachtbooten Deze werden zoo zwaar be d dat lU verloren geacht vorden Ten Oostjn van ymi een hoogoven door ran iwaar kaliber ge Rbord Afrika hebben Ouitjevechtsvliegtuigen een vliegveld t fi Oo t n van llatroe met briaani en r ien aangevallen fjand heeft geen vHegtochDuitsch gebied omder militaire züde verneemt het dit twee Duitsche divisies in atnlen sector Ijolsjewistische hebben genomen duizend hebben gemaakt en dergeschut alsmede vijftig itfinteriewapenen buitgemaakt en Duitsche gevechtsvüeg Wiben onder meer de havenmx Sebastopol en Kertsj tlijke bommen bestookt vertreffers richtten groote verHn in troepen die voor gereed waren en in opn y n materieel Verder In beide steden branden in teweeggebracht WWmOF PtV VOLKS 8AW8 VAN BDITENUNDSCHK AKEN iMldt uit Moekou dat de sdeur te Washington door den raad van volks 1 benoemd Is tot plaats volkMommiMaria van Bui Ztkrn Vn DS SAMKNOVOItClfniL STALIN Iwt DMchritt Samenspel wuchul eo Stalin ainda tMipreekt de diploma er v n de Berliner Kt tunc Karl Megerle m Av ki 1 ruiheerachap van den ïPortlt op IS Nohet Mauritahuia te tentoonstelling Jiaê k SL Gegpnwart ge nstelljng duurt tot ÏS toefsng ia vrij St p HoU de desbetreffende passage van de rede van den Führer als volgt De onthulling van den Führer dat Churchill in 1940 in verschillende geheime zittingen van het Ëngelsche Lagerhuis uiting heeft gegeven aan zijn overtuiging dat de Sovjet Unie op het punt stond een bondgenoot van Engeland te worden en dat hij van zyn ambassadeur Cripps de absolute bewijzen in ha nden heeft gekregen dat het hoogstens één è anderhalf jaar zou duren alvorens de Sovjet Unie op het toonee zou verschijnen behoort tot de belangrijkste verklaringen voor de geschiedenis van dezeji oorlog Wie de houding van Churchill tijdens de diplomatieke oorlogsvoorberpidingen van EIngeland naging kon toen reeds constateeren met welk een absolute zekerheid Churchill rekende op den bólsjewistischen factor In talrijke redevoeringen in het Lagerhuis heeft hy toen Chamberlain aangevallen omdat deze niet krachtig genoeg de onderhandelingen met de Sovjet Unie over een z g vredeSfront gevoerd zou hebben Vooral verweet hij hem niet het voorstel van Moskou te hebben aangenomen inzake een driemogendhedenbondgenootschap tusschen Londen Parijs en Moskou Hij motiveerde zijn houding vooral met te zeggen dat zonder de hulp der bolsjewieken niet alleen Polen verloren zou zijn doch ook het geheele Ëngelsche stelsel van bondgenootschappen in het Oosten en Zuidoosten onhoudbaar zou worden Zonder de geweldige bewapening der bolsjewieken zou de oorlog niet met succes gevoerd kunnen worden Men mag zich niet laten tegenhouden door de vraag of men Moskou kian vertrojjwen Moskou zou evengoed zich kunnen afvragen of men Chamberlain vertrouwen kon Ook overwegingen van wereldbeschouwing mochten geen rol spelen Men diemle de nuchtere belangen van Engeland boven alles te stellen HU zeide te hopen dat eenige van deze naakte waarhedpr een plan s zouden vinden in het brein van de Ëngelsche regeering Zonder een Oostelijk front is geen bevredigende verdediging van onze belangen in het Westen mogelijk zoo vervolgde Churchill en zonder de Sovjet Unie is er geen effectief Oost lyk front mogelük Uur der besKssing gekomen aldus Knox VER STATEN MAKEN AANSPRAAK OP DE WERELOLEIDING Het uur der beslissing is gekomen zoo heeft de Amerikaansche minister van Marine Knox volgens Associated Press verklaard jn een rede op den wapenstilstandsdag in Providence Rhode Island Knox t eweerde dat de Amerikaansche regeering in den loop der laatste jaren in het belang van vriendschappelijke betrekkingen met Japan weergaloos geduld aan den dag heeft gelegd en thans de tegen de Amerikaansche rechten jndruiachende Japansche handelingen niet langer over het hoofd kon zien Knox etecnte dat de Ver Staten bij het Iuit i van een toekomstigen vrede de wereldleiding op zich zouden nemen Nadat Knox geaproken had van den vröen goederenruil en den vrijen toegang tot de grondstoffen als hoeksteenen der nieuwe wereld meende hij als derden hoeksteen van iedere nieuwe orde de positie van wcreldleidingsheerschappy waartoe Amerika op grond van zijn materieele hulpbronnen geroepen a Knox eindigde zün redevoering met de woorden Ten slotte moet iedere wereldorde na den huldigen oorlog in laatste instantie op de basis vsn de macht opgericht worden Ameri ka ten J apan TARNELL ACHTTE OORLOG ONVERMIJDELIJK De voormalige chef der Amerikaansche OostAziatische vloot schout bü nacht Yamcll heeft in een radiorede felle aanvallen Japan gedaan Hij verklaarde dat een oorlog tusschen Amerika en Japan hem onvermydelijk voorkomt Een conflict kan slechts verhinderd worden als de Japansche militaire kaste ten val wordt gebracht Het zou het beste zijn als Engeland en Amerika thans een beslissing bewerkstelligen Organisatie van de Japwnehe verdediging Het Japansche ministerie van Marine maakt bekend dat vanaf 20 November de vlootsUtions Ominato in NoordJapan Tsjinkai op Korea Mako op Formosa en Port Arthur als verdedigmgssUtions optreden Tegelijkerlyd wordt Osaka ingericht tot nieuw verdedigmgsstation Deze stations zullen in het vervolg onder een opperbevelhet ber staan in plaats van looals lot dusverre een bevelhel ber REACTIES OP DE REDE VAN CHURCHÜX Geen Duitsche voeH horens aldus de Wilhelmstrasse EEN BEDREIGING JEGENS JAPAN In dezen oorlog zijn er geen Duitschevoelhorens die naar den vrede tasten Zü zullen er ook niet zijn Deze oorlogwordt door ons onverbiddelijk tot aanhet zegevierende einde voortgezetHieraan kan noch de opvatting vanChurehiU noch die van zyn bondgenooten iets veranderen Wanneer eensde geschiedenis van dezen oorlog geschreven zal worden zal men daarintevergeefs het woord Duitsche voelhorens zoeken wel echter lezen van Ëngelsche voelhorens die naar denvrede tasten en steeds weer van een Duitsche overwinning Het is n l met alleen onze vaste overtuiging doch ook ons onwrikbare poel datDuitschland den oorlog winti Of dezeoverwinning door de vernietiging vanEngeland of door een Engelsch verzoekom vrede zal worden verkre eft is heteenige vraagstuk dat op dp agendastaat Aldus de woordvoerder vanhet Duitsche ministerie va Buitenlandsche Zaken in antwoord op de vanAmerikaansche zijde steeds weer verspreide geruchten over zoolgenaamdeDuitsche voelhorens en op de ookeergisteren weer door Churchill inzijn rede vermelde bewering over ditzelfde onderwerp T Op de vraag of het sluiteh vaii eenvrede met een persoonlukheid alsChurehiU in aanmeiicing ijomt weesmen in de Wilhelmstrasse lop de uitdrukking krankzinnige drinkebroer di de Führer in zgn johgste redeheeft gebruikt Naar aanleiding van ChurchiUs verklariAgen inzake Japan verklaarde mente Berlijn o a ChurehiU hoopt nog op het gezonde verstand der Japanache staatslieden zoo zeide hij ip zijn rede eh hij voegde eraan toe dat Japan met ijijn staalproducti van 7 millioen ton per jaar toch niets tegen een Amerikaansche staalproductie van jaarlijks 90 millioen ton zou kunnen uitrichten Doch de Ëngelsche premier hoopt geenszins op een In het Veroirdenin ei blad if opgenomen een besluit vani de secretansser generaa van Handel Nuverheid èn Scheepvaart en van Landliouw en Visscherij betrefftnde het kartelwezen Waar in dit besluit gesproken wordt var personen worden daaronder verstaan a Natuurlyke Mesonen b Binnen Nederland gevestigde ondernemingen diensten of instellinjien en c binnen Nederland gevestigde filialen biikantoren of andere nederzettingen var buiten Nederland gevestigde ondernemingen dienaten ol instellingen Bedrij tsregelin en in den zin van het besluit zijn bepalingen ter regeling van de mededtMing financieele verplichtingen daarooder begr en tusschen personen die een bedrijf uitoefenen in eenigen tak van handel of nijverheid in den nlimMen zin Bepaald woixH dm det bedrüfs regelingen weHce iot itand warden gebracht na de inw erkin treding van dit besluH 17 NoveMber 1941 schriftelijk moeten worden opgemaakt terwijl de secretiarisigeneraal van het departement van Haircóel Nyveiriieid en Scheepvaart tep aanzien van bedrijfsregelmgen we lke voor dat tijdstip tot stiand zijn gekomen kan bepalen dat deze alsnog iS rifteIijk moeten worden opgemaak Van alle bedrijfafregelkigen van wijziging en van beëi i ing er van moei kennis worden gejgeven aan een door den secretarrisgeiieraal aan te wijzen instantie De secretaris géneraal kan bedrüfsregelingen algemeen verbindend verklaren en daara voorwaarden verhinde terwijl hij eveneens algemeen verbindende bedTyfsregelirigen kan vaststellen Ook kan hü at dan niet onder door hem vast te steflen voorwaarden by de algemeene verbindendverklaring bij de vaststelling of tijdens den looptijd van een bedTyfsregeling bepalen dat bepaalde petsonen of groepen van personen daarafn ndet of slechts ten deele zullen zijrt gebonden terwijl hy voor deze personen tevens ten aanzien van handelingen welke naar haar aard onder een algemeen verbindende bcdryfsregelin zouden moeten vaUen afwükende vottrschriften kan vaststellen Bovendieh kan de secretarisgeneraal bedrylfsregelingen geheel of gedeelteUjk onverbindend verklaren en besluiten ter uitvoering vai een bedryfsregelinf geheel of gedeelteUjk wyzigen of oéive bindend verklaren welke laatste bevoegdheid in bet bqzonder van töepassntg is c de bêshiiten welkd betrekking hebben op de geheele of gedeelleiyke uitsluiting van personen van het normale econom che verkeer vreedzame houding van de groote Pa ific mogendheden en haakt er integendeel naar dat Amerika in dep oorlog zal gaan Hij verzwijgt daarom dat de Amerikaansche productie nog niet een genoeg is voor eigen binnenlandsch verbruik dat zij de vereischte hulp aan Engeland en de bolsjewisten niet kan leveren en dat de meeste leveranties de plaats van bestemming nooit zullen bereiken De politiek van ChurehiU is er een van uit l en afleiding van het oorlogstooneel van het Britsche eiland Doch de oorlog za slechts eindigen met de volledige nederlaag van Enge Japan en de rede van Chnrchill Kolonel Akijama heeft als woordvoerder van het Japansche leger rie rede van ChurehiU een spiegelgeveciit en een bedreiging jegens Japan genoemd ChurehiU moet tooh weten zpo zeide hü dat met dreigementen legen Japan niets valt te beginnen De Japansche regeering zoowel als hft voik hoopten weliswaar den vrede ih den Stillen Oceaan te bewaren doch deze vrede mag geen vernedering voor Japan zijn Overigens heeft ChurehiU in zijn rede verzuimd naar voren te brengen dat met het deelnemen van Engeland aan den oorlog in den Stillen Oceaan de oorlog in den Indist hen Oceaan uitbreekt en de verbindingen van Britsch lndië met Engeland verbroken zuljen worden CREDIETEN VOOR HET PANAMAKAN AAL Roosevelt heeft het Congres nieuwe credieten ten bedrage van 117 millioen dollar gevraagd Hiervan tullen 104 millioen dollar gebruikt worden voor het bouwen van nieuwe sluiZEm in het PanamakanaaL Bijna het geheele resteerende bedrag is bestemd voor de uitbreiding van de verdediging van het Panamakanaal Met Duitschland tegen het bolsjewisme De algemeen verbindendverklaarde of vastgestelde bedryfsregeling is verbmdeqd voor een ieder ten aanzien van die handelingen welke naar haar aard onder deze bedryfsregeling vallen Een ieder is verplicht zkh te onthouden van gedragingen waardoor hy e enander rechts of economisch in zün vryheid beperkt ten aandien van datgene hetwelk naar zyn aard onder een onverbindend verklaarde bedryfsregeling zou vallen Deze verplichting gelldt tegenover een ieder die bü het voortbestaan van bedoelde vrijheid een redeiyk belang heeft Indien de secretaris generaal maatregelen treft op grond van dit besluit kan hy gemachtigden of organen aanwüzen belast met de uitvoeringen en het toezicht op de naleving van die maatregelen terwijl hü mede aan deze organen rechtspersooniykheid kan verleenen Hetgeen in strgd met eenige krachtens dit besluit getroffen maatregel is of wordt verricht of is nagelaten kan door den secretaris generaal desnoods met behulp van den sterken arm wor den te nietgedaan belet of verricht op kosten van den overtreder en zoo noodig met gebruikmaking van alle den overtreder ten dienste staande arbeidskrachten of goederen Ter bestryding van kosten verbonden aan de uitvoering van dit besluit kunnen van de betrokken personen gelden worden gevorderd met inachtneming van door den secretaris generaal te stellen regelen Met hechtenis van ten hoogste een jaar of geldboete van ten hoogste vyfentwintig duizend gulden wordt ge str ft a Hy die een bü of krachtens dit besluit gesteld voorschrift of opgelegde verplichting niet naleeft b Hy die by het doen van de bü nf krachtens dit besluit verlangde kennisgevingen inlichtingenopgaven of mededeelingen onjuiste opgaven doet I ldien de schuldige een dezer feiten opzetteiyk begaat wordt hy gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van ten hoogste vüftig duizend gulden Over alle misdryven en overtredingen waartegen in dit besluit straf is bedreigd oordeelt in eersten aanleg by uitsluiting de economische rechter Voorts kunnen by veroordeeling de goederen door middel van het strafbaar feit verkregen of waarmede of met betrekking tot welke dat feit is gepleegd met hun verpakking worden verbeurdverklaard ongeacht of zy den veroordeelde toebehooren Ten slotte is bepaald dat de Ondernemersovereenkomstenwet 1935 buiten werking treedt Dezer dagen werd op de veiling teIJsselmuiden de eerste groente uit denN O polder verkocht Hoewei deoogst ongeveer 25 000 stuks roodc en savoye kool was was de aanvoer JDOO stuks daar de rest voor de arbeiiers die in den Polder werken besttrad is fleukels Hojmefsteri EEN HALF JAAR RIJKSARBEIDS BE MIDDEL ING Spoedige invoering van het arbeidsboek te wachten Het A N P heeft in het feit dat ie Ryksarticidsbeniiddeling zooals die nu op geheel nieuwe leest geschoeid 18 ruim een half jaar functioneert aanleiding gevonden zich Ie wenden tot den secretana generaal van het departement van Sociale Zaken ir n A Verwey De heer Verwey wees er op dal thans een oude wensch vervuld is De gemeenteUjke arbeidsbeurzen hebben leedg veel en uitstekend werk edaan en op den grondslag van wal zü bereikten wordt nu verder pewerkt Maar nu doet het rijk alles zelf en dal heeft ele voordeden Uoe ziet u de verdere ontwikkelin van de Ryksarbeidsbemiddeling Ik zie nog een langen ontwikkelings ang voor njij antwoordde rie secre laris generaal Wat wij nu gedaan hebben is maar een stap op dien weg Ken verdere tap is de organisatie van een mi rtischen dienst Üeze i leeds inge leld en verricht keuringf n voor plaatsingen in het buitenland en by het te werk stellen hy werkver ruimingsobjecten Deze dienst re or leert onder het Rijksarbeidsbureau Naar ik hoop aldus ging de heei Verwey voort zal spoedi een verdere slap kunen worden gezet n l Ie invoering van het arbeidsboek Hiermede is een onizashjk werk fte iiioeid Het wordt uiljtereikt aan ieder lie het werkende leven Ingaat Dan zal het reeds bevatten de gegevens welke bekend yn door de rapporten van schoolhoofd en schoolarts Het hoek zal later moeten bevatten een summier overzirht van het arbeidende Ifven van den bonder of de houdster VoordMlan aan hal arlMbitbiMk De secretaris generaal was van meening dat het arbeidsboek twee iroote voordeelen rsl brengen name Mjk exurte kennia omtrent lederen individu waardoor het hem gemskke NJker wordt gemaakt den we naar de onderneming te vinden en voorts de centrale kennis dis hel departement Aaar een geregelde registratie van deze boekjes lal wurden bUgehuuden op dez wlji e vergaart Dr invoering vaiT ifit arbeidsboek zal ook een goeden grondslag vormen voor weer een verderen slap naraeUjk de voorlichting bij beroepskeuze tot groote ontwikkeling te brenjten De beroepskeuze voorlichting is tot dusver overgelaten aan plaatseh jke organisatie gemeenteUjke en particuliere alle bij elkaar nog geen 40 in het geheele land In de nieuwe organisatie zal In dit opzicht ook beter kunnen worde n samengewerkt met den medischen dien ït en in verband met psychotechnische onderzoekingen De registratie van de gegevens uit deze boekjes op het departement zal worden verricht door middel van lolleirlh machines l ziet aldus ir Verwey dat wy rderrtaart nog voof een groolen ontwikkelingsgang Staan Op dien weg is iing maar een eerste stap gezet D hnldiga stand der werkloosheid Kunt u iet mededeelen omtrent ficn tegenwoordigen stand dfr werkloosheid wy zijn thans met betrekking tot de werkloosheid op een peil gekomen dai betrekkeiyk gunstig is De géesel be staat nog maar niet in dié mate welke voorheen het geval Wa Ons volk snakte naar een aanrrierkeiyko verlaging van het peil en die is nu bereikt Zyn er veel plaatsingen in hel buitenland geweest In Duitschland zyn geplaatst l dus de heer Verwev sedert Mei 1940 fna aftrek van hen die teruggekomen zyn 110000 arbeiders van wie 00 000 grensarbeiders hier te lande zijn biyven wonen Daarnaast sUn er om streek 30 000 naar Frankrijk gegaan Het einde van den oorlog za1r niet het slot t on het Winter hulpwerk beteekenen Nood druftige Nederlanders moeten immers te allen tijde geholpen tijorden Uw gift heeft dezen oorlogswinter echter dubbele lüoardc Koop daarom o s Vrijdog ofZaterdag een aardewerkspeldjeen geef gul Aanmelding bü Waffen S S en VrUwilligers legioen Het Erganzungsambt der WaffenS S Erganzungsstelle Nordwest Den Haag Stadhouderslaan 132 deelt me de dat in den tyd van 14 tot 22 November m Nederland admissieonder zoek zal plaats vinden voor de Waffen S S en het VrywiUigers legioen NederlaTid m de volgende plaatsen Mannen van 17 tot 40 jaar worden aangenomen vor den duur van den oorlog 2 of 4 jaar Voor de ondersteu ning van het gezin voor zoover het kostwinners betreft wordt gezorgd Vrijbiljetten voor de reis van de woonplaats naar het admissie onderzoek moeten aangevraagd worden by de Erganzungsstelle Nordwest Den Haag Stadhouderslaan 132 BUjetten voor de terugreis worden by het onderzoek overhandigd onverrchiUig of de candidaat aangenomen wordt of niet De aanmelding kan geschieden Op 14 NovemMT 9 uur in Den Haag Stadhouderslaan 134 en om 1 uur in Rotterdam Deutsche Haus Op 15 November om 10 uur in Utrecht Deutsches Haus en om 15 uur in Amsterdam Deutsches Haus en op 16 November om 11 uur in Leeuwarden huize Schaaf Breedstraat en om 16 uur in Groningen Concerthuis Poelestraat Op 17 November om 11 uvir in Hengelo Deutsches Haus en om 16 uur m Arnhem Deutsches Haus Op 18 November om 10 uur in Den Bosch Prins Hendrikkazeme en om 16 uur in Tilburg Werkliedenverecnigmg Tumstraat 88 Op 19 November om 10 uur in Eind hoven Huis Maria Kruisstraat en om 16 uur in Maastricht Hotel Momus Vrythof Op 22 November om 9 uur m Den Haag Stadhouderslaan 134 De N S B in den aether Hedenavond te 19 45 uur spreekt de heer Adriaan van Hees over den zender Hilversum II over het onderweip 10 jaar nationaalsocialistische stryd in Nederland Kerstmis 1941 Voor de derde maal sinds het uitbreken van den strijd zal het bannen enkele weken Kerstmis zyn Npg steeds zullen op de slagvelden de kanonnen bulderen zullen op de zeeën schepen vernietigd worden zullen bommenwer pers hun vernietigende last uitwerpen Kerstmis 1941 De stryd voor ie vryheid van Europa gaat voori Zü die hem stryden zü rullen door het thhuisfront niet vergeten worden Wat onze Nederlandsche vrywilligers betreft daarvoor zorgt het verzor gingsfonds vrywilligerslejioen Neder nd Door dit fonds zullen binnen enkele dagen 12 00 kerstpakketten naar onze dapperen aan het Oostfront gezonden worten Twaalf duizend pakketten die stuk voor stuk vreugde zullen brengen in het hart van hen die ver van huis en haard hun plicht doen tegenover ons vaderland zich inzetten voor een gelukkige toekomst voor ons volk dtis ook voor u en de uwen Daarom landgenoot down wy eenberoep op u Bewyst dat gy net hartop de juiste plaats draagt bedenkt wathet zeggen wil het Kerstfeest te moeten vieren in de barre vlakten vanRusland stort vandaag nog uw bydrage op girorekening 3 2 1 0 0 t n verzorgingsfonds VrywiUigerslegiocn Nederland Koninginnegracht OH Ut iHaan Zon op 8 56 onder 17 52 Maan op 1 25 onder 15 26 Men IS crplicbl U tcrdai tereo tsd coosoodcrtfaot tol eooaophomsl L olaariis aa vocrlaltfcn moeten een bali nnr na zoi i onéerOnni onUloWen word K IK