Goudsche Courant, donderdag 13 november 1941

ecu OUDSCHE derdagl3Novembei 1941 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMStREK m i N 20784 BaratB HARKT tL TVU titt P Mti feeiilB um Chefredacteur r TIKTKR Oouda list ten Zuiden van Kertsj bereikt Admiraal Koesnetsof opperbevelhebber in de Krim De straat van Kertsj WirSCHhAND STRH DT X f EVROPA g opperbevel der Duitsche iiiieht maakte gister bekend Zf de Knm hebben Duitschegomecnsche troepen tijdens 1 tóhtervolgingsgevechten de Li ten Zuiden van Kertsj be m De luchtmacht lette hetLg ement van de havensJ pol Kertsj m Anapa Urootsucceg voort iM jehled ten Zuiden van r u bebben formaties infante eg tanlt in een veelomvat fjfi aanval divisies Sovjetanlerie ven lett d van ge jMOen teniaakt en 91 stul l rn ekiit benevens ander oorlogsm Wlsemaakt Eenpopni tot uitbraak uit Le MoA ondernomen door geconjtlreerde strijdkrachten is ge iop en afweer der Duit be troepen waarbij de tegenMder jeer iware bloedige verjatg l fd Daarbi werden van 11 uavallende pantserauto s 11 gti 4 j aronder 7 van de su Formaties gevechtsiHntligen en Jagers hebben aan tiikcele front achterwaartsche artigiingen en vhegvelden van la rljand met succes aangevalla ZU perwoestten een groot mttl treinen en berokkenden la SoTJet luchtstriidkrachten CBlcfllijke verliezen Moskou uti overdag en s nachts met Innl en brandbommen beMkt Voltreffers op spoorwegotilbtles veroorraakten groote tule Andere narhteliike aan iBeg der Inchtmarht waren ge ilfhopbewipeijinpfabrieken te Mi Ia le wateren rondom Enge W iieliben gevechtsvliegtuigen Jenafgeloopen nacht ten Oos KiLVW r west ft bommen laten nlleii op een grooten ko p aar Ier Aan de Kanaalkiist schoot fhidoelartillerie es vliegtuigen BI een formatie Bjritsche jagms De gand heeft geen gevecht tudelingen boven niiiKrti ge W verricht macht hebben formaties van 3ii tKhe luchtmacht aanva rn op belangrijke installaties m n M n om Moskou en Gorki Te werden o a twee stations endicKfene bommen getroffen jl riieg uigen beschadigd terwij rtl groote branden ontslondt nen aan den Oka iche atoottrpepen zij iber m den centralen sector iroijgen m d verdedigmgs in ie Mljjewisten voor Moskou In de liggende loopgraven verniel onderkomena en waamemings te bolsjewislen Op een plaats ier pantserwagens i o zwaar jijd d t zij moesten blyven l bemanning die zich verzette middell vernietigd De Duit Wtroepen keerden zonder ver r liim stellingen temg Hongaarsche telegraafagentr mejdt van Itet Oostelijk Jwens de operaties in Oekrajir eii de verbonden troepen belangrijke punten voor 91 m het gebied van Sohachty Bntsche berichtendienal weft admiral Koesnetsof het el over de Sovjetstnjdkrach e Knm op zich genomen 8IKAAT VAN KERTSJ t van Kertsj welke door w vooruitspriagiende schier dat van Kertsj en dat van n den Kaukasischen oever ormd verbindt de Zee van J ie warte Zee Op vele 5j IJ slechts we nige kilome op hei smalste gedcelte zelfs kilometer Door de diep het Ï Pende Jiaaien aan den Kau 2 wordt ZU g 37 kilo i Dp sti aat wordt behetrscht n ÏFerken van Kertsj J veer 4 kilometer ten Zul 7 sladl op 85 meter hoogte 1 zecspieg liggen Deze zijn i 1 S ltgd daj elk punt van D gcïchut kan woeden i5 Bovendien wordt fe m lij ie vesting 3e Kale die Kftv Twkschen tiid dagfeekent r l neter ten Noordse kaap van gelijken naam itie r V en geweldige IJS Jkererts dat reeds wordt xplokteerd Zwavel en naftabronnen maken voorts dit punt van e Knm in economisch op zicht 7epr b langriik Op den tegen over iggcnden Aziatischen oever daar entegen zipt het er troosteloos Uit Het r m zee SIBFRISCHE AFDFELINGEN AAN HLT FRONT j D Duitscht pers neemt met belangste mg kennis van de mededeehng van het bo jewistische teleegraaf agentschap dat Siberische troepenaf eilngen aan het Oo telijk front moesltn worden gebruikt D3 e r liner Lokaianztiger solïnj ft dienaangaande Stalm wilde enkele dagen geleden nog de wereld wijs maken dat de bolsjewistische verlie zen betrikktlijk klem waren Waarom heeft hj dan Siïerische troepen aan dit f opt noodig Dood en gevangenne mmg hebben zulke bressen geslagen in ne Sovjetfront dat Stalin deze zoo spoedig mogelijk moet stoppen met Sib Il c e troepen op gevaar af daar aoor m den rug van troepen ontbloot te worden DAIADIFR BI rM FN f AMïXIN 9 N AR FORT PORTALET De oterbrengirg van Daaadier Leot Bum en Gamelin i aar Foit Pon ie n de Pvreneetin wv ke giste en hetft plaa s gthad gcsch edde on der de c ding van den rsp cteur generaal vooi de veiJif heid Monda ne Wegtns het ilechte weer had mttl het p an om de airesLinten prer vlieg tu naar Poi aift te brengen laten vare Da acier Bium en Gamelin W ulen van elkaar gescheiden in au o s vt vo rd i f po ilie auto s diendi n tej bewakng D colonne van icht autos vtrtrok om ha f even Uit Bouras f 1 nahij R om om het tra jec van 500 kuometer n r Portalc af te leggen TEKST VAN HET FINSCHE ANTWOORD Op de Amerikaansche nota In hoofdatultti van hel Flfucti antwoord aan de Ver Staten wordt ten aanzien van den eisch der Anntriltaanstlie rt geerini tot staken der krljgsverrtchtmg n van d n Xant van riniand en terugtrekUen d r Flnache troepen naar de grenilljn van t9J0 f M d In de memoranda wordt nleu vermeld om trenl een stopzetting der vfJandeUJkhcden aan dep kant van de Sovjet Unie evenmin wordt vermeld ot met de ultnoodtgirtK aan Finland ook een terugtrekken d r Sovjettroepen verbonden is uit de binnen de grenzen van Finland van 1936 liggende en nog steeds d K r de Sovjet Unie b itte gebieden Het betrpft hé Fin che dec van het Visschersschiereüand welks artllleiie de eenige oceaanb v n an Finland Petsanw bedreigt voorts de eilanden tn de Finsche Golf en het scbie iland Hango dat de averreesche verbindingen ir de Go f van Finland beheerscht Ter karakteri eerlng van den FinschBols jewjstischen stryd wijst het Finsche ntintsterie van Buitenlandvche Zaken verVolgensop de recenie notawüieimg tusschen GtooIBritlannii en de Finsthe regeermg en In helbijzonder op het blauw wit boek i o 2iv n deFirsche regeei mg In de be chrUVlng dergebeurteniiserj sedert 30 November 1939 Isr aar het Finsche antwoord verder uiteenzetpunt voor punt verklaard hoe Finland alsitabuu van de Sovjet Ui ie 7ich voortdurendmoest verdediiïen tegen de veroveringslU ijten der Sovjet Unle Verwijzende naarden afitand er doi be ettin van gebiedenvolgtns den vrede van Moskou van waaruit de nieuwe Sovjefaanval pnder de allergurstigste voorwaardtn kon worderi onder nomen con tateert het Finsche nrlnisterle van Buiti i and che 73ken dat uitV Hangonog steed luchtaarvallen gepleegd wordenop Zuid Fin chco steden en op de burgerttev oDiiYtg O ik na den vrede van Moskouheeft de Sovjet Unie nieuwe ongerechtvaardigde eisehen gesteld rooalt bIjvL hadtransito verkeer naar Hangd over Finsche pO€WvitRen De Sovjet Unie heeft lich okv fder meedoogenloos gemengd in de bmnenlandiche aingeleger heden van Finïand n zelfs gf tracht straatrelletje i le organiseer en lie vred van Moskou wjtfjKpor de SovjetUnie s echts een wapenstilJMki ter voorbereiding van de defintieve t ovprfng jvan Finland zoo corsfaleert de nola verder Dit hoofdstuk eindigde dan ook met een nleu wen mlUtaiien aanval van de Sovjet Unie di Fii land dwong zijp zelfverdediging met gevveld van wapens voort te zetten en welks kaïakter en doel er uit blijkt dat In het prominente Moskousche dagblad I r w d a van 23 Juni 1941 verklaard werd Da Finnen moeten van den aardbodem verdelgd wor den £ e gebieden aan gene zyde van de CHURCHILL SPBEEKT IN HET LAGEJ HUIS Geen over2e Jfche operaties voor 1943 VERKLARING VaN EN ENGELSCHEN KON NG Churchill heeft volgen J n Eng schen berichtendienst m het Lagerhuis verklaard dat geenerlei verandering in de Fngelsche regeerwg of in oorlogvoering is overwogen Wanneer de oorlog tegen de duikbooten en vijand Ji ke luchtstrijdkrachten z verder gunstig zou ontwikkelen waalvoor ra uurlijk geen enkele garantie kah worden gegeven hee het 2 ioide Churchill f erder en schU van dat m 1943 groote hoeveelheden scHepcn ter beschikking zullen staan waardoor het mogelijk tfi worden O r etsche operaties mt te vocBsn hetgeen thans geheel en al buitenfn bireik der Bi ische hulpjniddelen I S Churchill weigerde in te S w op hulpveripenmg van Engcla aan Swjet Uhie Naar de Kngelsche t e1 ehtendienst meldt gaf Jiij als r yt op dit men den vijand geen ge ittienmag vcrradtur Owning van het parlement De Bntsche kon ig heeft volgens den Britschon benchtendien t by open ng an de nieuwe parlements7itling verklaard dat hy va ganscher hjric hoopte dat het Enge che v 7 l beantwoorden aan d gruo e schen weke het gesteld orden c lil het vastbesloten zal zijn de be 1 efte van de Sovjetunie m ha r hc dhaftigen strijd tot aan de grens van het mogeliike te bevredigen Dinsdag heeft de koning bi het sluiten an de oude parlemc pt rp ie veikka d Ik begroet ha Jk Tooti socialistische Sovje fepublie als on en bondgenoot In samenWi k tg met de Vcreenigde Staten ver strekt ni t Empire aan de Sovjet Unie allen bil land die slechts mogeiijk legen den gemeenschappelijken vijand In zijn rede naar aanleiding van de opening van de parlementszittmg heef de koning ook m het kort de toiötand m het Verre Oosten behandeld Hu Verklaarde o a De ontwikkeling va den toestand m het Verre Oosten hee de nauw keur gs e permanente aandacht der rtgcering Wy nioeslen i troèppn versterken die mijn landen in de7e gebieden verdedigen Ten a ii zien van de betrekkingen met Tjrkije leide hij M TjrkiJ heb ik efn waardevol verdraa geslo ten De lelrs Kkmgcn met la b ijven ge estigd op den grondslag van vcitrouwin en vriendschap F NQl iTl BU AMERlKAANStflE PAMSFRWAPFN H I A I ri ikacifvcl o mristerie v i Oor og sU I r i ir Associated PreSS vo gens het D N B meldt onder de din Vet lu t piatsicrwag t een iiiquet m avir de vraag of den van het pant iwapen bereid Jn nie en pinkt rdivs m ovtT eCcïu gf westen dien6t te doen Als antwoot wordt a in ja of riieen vfr i a Pirlsetofficiertn die xi jiyoemd wil in blijvei hebben bevestigd dat een iergelyke enqdete wordit uigcsteid fiude Finsche grens werden eveneens gf hiuikt ah aarvalspositje tegen FiP Ö Srivitl Une lupft zoojvel deze Isook de h dl n vrede va i Moskou afgestane Kebi den versterkt tot zoo vol edig mogellj mttf van uitgang voor aanvallen op h We tof De aanva sbedtx Ungen der Sbvjet c woTdtn voorl volgens het Finsche antwoord oii mKkenbaar onthuld door zet strategisch zijlijnen van den spoorweg van Moernian K in de richting van de FIn che ft b nevens df or de militaire voegen ult iluften voor aanvaijïdoeleinden aangelegd en doe tal van vliegvelden De Finsche nota wljat verde p de paupe riseering in de gebideen die r ls yotff 1939 aan de overzijde va de g ens lagei zoowel a i in de gewesten d4e bÜ vred van Moskovi waren afges uaTi waarvan d leden van het Amerikaansche ge ntschaPte Helsinki en ook tal van Amcrlkaansch pe sveftegenwoordigcTs Ich t r Plaat hebben kunnen overtuigen VerW a loosd landerijen vervallen en verwoe gebouwen geschonden kerken en kerkhoven efletn betolkli g i In matelooze ell l e en aan moofden en massale verbanningten offer ia gevallen bewijzen in k eeftroo ite oo7e positie hW Finsche volk ond Sovjet heeifcfappn gerjiakt zou zft indlefhet lol v Eitland en d overige door d bolsjew eken veroverde landen te weteti d gedeeltelitke of algeheele opio5 R hadmoeten dee loM Het IS begfij Jijk dat de Vef gtaten zicf slechts I iet n ocltt een beeld kunne vormeii van de situatie waarin ons land H bevirdt vooial daar zij nimmer he on oeivonden welk etn gevaar het bo Jewi m V oor de itaten in ht t Avondland v ormtReeds tijdt ns den eersltn oorlog in l hadFinland uil een oogpunt van J eigei veiligheid ook de vijandelUke aai sstel lingtn aan de overzijde van de grenpn vaf 1 119 on t hade Ijk moeten maken c bezetten inditn Ttestij jidaartoe alechts voldoendekrachten be thiïfM W waren geweC t Des tiids zou mtn wel riet getw ield hebbenaan hel gerechtvaardigde van d rgelijk Fir sche optiaticS Na geweien le hebben op de aaoz en jjkc inaterecje Hulp die Finland tn den winteroor og van Amerika heeft ontvangen be neven op den ank van het Finsflie Volk V or di vriendschap en moreelen s n varde 7ijde van het Amerikaansche volk consiaiecrt Finland In zUn antwoordnota meivoldoening het voornemen der Ann taan che regeering ook voortaan vo d leven belargen van Fintand te w rkenmaar betoogt tevens dat de Finsche regeeurg met kan in ien dat overeen 5 e imingkan bestaan tu ichen genoemd edelmoediigrondbeginsel dop Amerikaansche rf ï Prln gen den eisch lot terugtrekking van de Finsche troepen uit de gebieden aaiL de overzijde vjn de grenzen van lö teïlf ee jcden ijil Éreliigheidsoverv eging 2j lbe7et endoor d Sovjet Unie ter ïtond gebi o kt louden kunnen worden voor een nieu fn aanval op Finlan Finland moet in deelcon tateeren datalet door Amerikaanscheregeering aanbev n optreden n d otttg GENERAAL HUNTZIGER VERONGELUKT Vliegtuig neergestort De ïYansche minister van Oorlog generaaj Hunteiger a Woensdagmiddg J een Vliegtuigongeluk doodelijk Verongelujtt zoo is Woensdagavond ofti B uur Vichy officieel bekend gemaakt Nog aeven andere inzittenden GENERAAL HUNTZïGFR Foto G C Van het vliegtuig order wie de ciref Van het civiele kabinet aji den minis ter Labugquiere kwamen eveneens om het l en Het vhegtuig waarmtde de tXm ter reisde en dat blijkbaar als ge olg van de uiterst slechte weersom standigheden it den koers was ge ï aakt is bu he Vignan in het departe rnent Gard omlaag gestort Het was dp persoonlijke machine van den minis ter van Oorlog fadet Q bijzonderheden over het ern stige v egtuJgon elul ijn og het Oogenblij j og niet beschikbaar Hft toestel had Wo i3gmidddg Half een pp et et Duitschland tegen het bolsjewisme nu iijn Voor d beveiliging van flet land en rha lve tii tt runien zou a len net de nsche lever ibe anKen De houd ns dei Fii Jl he regeerin in den door d Sovjel Unie Pgonnen oorlog W c slnid te be indigm ioo jr hel dreig iide gevaar is igevv nd p garant ea zijn geeverd voor Voortdurende vei igheld ïtl hoof j3 y 2 herinnert de nota eraan t ook d In den oorlog van 1939 4fl door ildere neutral 7iJd n toi de Sovjetregeering P flcht Voorstlll Sivjct Unw niet heb n beiemtri rd 1 vTWiiretting ven haar Janval en op Finland De nota toont verder n dat d bevoWng In de gebieden n he zt d w n de Sreng nn 1939 welke 23 laar lang blootge it ld waren aan de bolsje islnche heerschappij en die de Finsche oeppn lh n hebben beiet voor het allerPootste ged f ue Finsch Is In welk een t eJ Urcn$Waardigen toestand d door de Ver a en ond p oogen geziene regeling de In K irebeid n gehleven burgerbevolking zou rl tngen kan aflïeleJd worden uit de vree L Ujke voorbeelden i geschiedenis van het r sjewtstiaohe regl i Ooit dit gezichtspunt J lt er Voo ggf de betrokken gebieden met J eden gTana door Finljnd beza gehmiden JJoeten Wordi n opdat dez bevolking een 9 iborg kan oiden gegrren van vrHheid 1 VelUgheia ïn hoofdstuk 3 kon de nota terug op het JJlderhoud jgt jc Finsche gezant 4n Was hgfon op 18 Augu beeft gehad iret den aatsvervang ndpn minister van Buitenland 5 Zaken der Vei Staten Sumrer Welles i dit on l rl oud tii f W oo zet de 5 hsche ant jjocdfinta uitetn een uitdruk l iilk ontkennend antwoord gegeven op de yiaag van tj Fin gezant in Wafh nRr of de jjovjctregeerlng de Anerikaan ne regeerint ver o it ha een mededee S omtrcn j uere dwllllBheld der Sovjet Sleping tot on itiandelineen over eoji li vredetyerdr aan Finland d or te Be T h Ten inzien van de In latei e bespreJ lgen van Fmslhc zijde opBeworpen be j aren en tegenwerpingen ten aanzien vin J voorwaarden van een ettntutelen vrede f dlis de F tnsche antwoordnota is door de J l Staten g pn standpunt bepaa d In de rsic plaats werden ze ï i garantie njlReboden voor de duurzaamheid van een t ven vrede tusschen Fn and en de Sovil Unie Volgens verkljnngVan de Finsche Seerlng vya dp inededeelipg van den heer tlps aan den Finiihin ant Procope niet acht als vred x Snvtet TT t aanbeveling van den en zelf j knC ts niet P ö nt van de Ver p ten nvaar slechts als tliKteeling op gTond waal vin Fin and om de zou hebtfen rrioeten vragen Ten aanj h van de j ie buitenlandsche pers en nr den Enge schen omroep gelanceerde lehten otn rent beweerde Finschl plan 1 lot het sluiten van een afzonderlijkenp de met de SoVJ Unie coftstateert deSn aniwoodn d rgelUke of ere VTede anble S Ver Stazlll x 8 AuK 0 IngediendaaWv n ook va andere zUdedergelIjlre bl s Ingen niet d Ot de Finsche regeerlJig ontï n en CLANDESTIENE HANDEL IN SCHOENEN Het was de poliüe te Heerlen bekend geworten dat er den laatst tn tyd een clandestiene handel in schoenen werd gedreven Teneinde daaraan een einde te maken ging eer He rlensche politieman in burgei op het pod Hl stelde zich na een handelaar m contact niet een tus e persoon zekeren v d V mt Sittard wiens ver trouwen hij wist winnen door een bedrag van ƒ 17Ó0 dat hu bij zich had te toonen Van der V stelde den pohtieman in vei binding met zekeren C te Boin een schoeritnaker van beroep die wel ooren naar den verkoop had doch den kooper niet ten volle kon bevredigen Hij wist daan raad op en stelde zich in verbinding met zeke ren V uit Tilburg die om den verkoop te regelen Vrydag naar Sittard kwam Doch voor de Heerlensche politieman 7ich met V m veibinding kon stell n was deze weer naar Tilburg vertrokken echter niet zonder de afspraak met C le hebben gemaak c u hii oor de schoenen zou zorgen In Tilbuig stelde V zich in verbinding met z e len van B met wien hi een fabnlant 70U opzoeken die de schoenleveranlie Gil vei richten Inmiddels had dt pol tieman i n vermomming van kooper afgelegd en gmg men tot arrestatie ai C uit Horn en V tht Tilburg over waardoor de zaak met den fabri kant nift doorging De ariLslatie van den Bomschen sc oenmaker leidde de Heerlensche politie weer op het spoor van een andere zaak Het was de politie gebleken dat C uit Bom d laatrten tijd 150 paar schoenen van zpkeren van der L uit Kaalsheuvel ha betrokken die var zeer slechte kwaliteit waren Niet meer dan een waarde van een gulden vertegenwoordigde had hu ze votir 15 1 16 gulden verkocht Na een uitgebreid onderzoek kon van der L uit Kaatsheuvel ook worden gearresteerd en naar Heerl pn wor den overgebracht Sint Nicolaas nadert In de spet I tjoedi du trie te Wcirinxveen hccrscht Krooli diukte Au is en lo omotieven uit hout vervaardigd zii zeer gezocht fPolyffoon Saj ers In h ofdstuk 4 Wf ei legt de Fin ene antwoordnota de In het Ameiikaansche memoranctum van 30 Octobei 19 1 vooigedragen lezing vt geus welke de Fjnscht opentte verkaaid werden tot diiect gevaar voor de veiligheid van d Ver Staten De door twte wcr dzee i en door talrijke steunpunten bescheiti de Ver Staten kunnen door de Finsche weermacht niet bedreigd worden zoo wortft In de nota vei der gezegd en de Fin sche regtenng kas ook niet gelooven dat een bezetting van die geSwden door Finsihe troepen van waar uit de rinsche veiligheid voortdurend werd bedreigd in tegenspraak zou kunnen ztjn met de eischen ll n de Amerlka n che veiligheid De betorrflheid van de Ver Staten voor hun eigen veiligheid geeft Finland het recht bli regeering en volk der Ver Staten be rfp ervbqr te verwachten dat Finland den wil heeft rtfn leifcn te besche men lUn veiligheid tt vergiooten en zl n oude democratische vrijheid te verdedigen vooral daar het tn een tl d van nog geen twee Jaa tweei laal door het machtige bolsjewistische regiem is gemdakt lot voorwerp van een ongerechtvaardlgden gewapenden aanval zonder dat Amerika of evnig ander land dit kon verhiniieign of wel garantier er voo kon gevtn dat deze aanva niet meer zou worden herhaald Finland hoopt op het begnp van het jroote Amerikaansche volk vroor het feit dat ook een klein land recht heeft op leven en verdediging In het laat ste deel van de nota wordt tenopzie te van de in het mernoraridlim van 27 October en in ander verband door deAmerikaansche regtering naar voren gebrachte opvatting dat de vrtjhe d van handelen or zelfs de onafhankelijk leid van Finland van Duftsche zijde s jrd n bedreigdgezegd Finland zelf heeft gten reden om aan te n en dat etn dergelijk gevaar van den kant van Duitschland dreigt Fin and wil zijn aangelegenheid zelf regt en en wel in het te ken van de eenheid des volks welker grondslag zijn eeuwenoude Noorsche boeren en volk democratie vormen on die m h bijzondei m de gevechtsphasen der las Jaren gebleken is eui so ede kracht tt z r ook blj de ver0 diging van h t vaderland Het IS zonder meer duidelljlt welke ontzaglijke beteekenis er voor Fin and m is gelegen dal terwyl Fmlaid geraakt is 1n een voortgezel en verdediHingsoorlog tegen de Sovjet l ne tegeliikertijd ook Dultschand strijdt tegen dezen viiand van Finland Een nieuvse oorlog waa in Finlard wederom alleen zou hebben gestaan zou gelijk hebben gestaan met de vetnielifing van Finlind en a le Noorsche landen De Finsche antwoordno a aan de Ver Sla ten einiiigt ermede dit de Finsche pr sldenl op 23 October 1941 den Amcrtkaanschen ge zant in He sinki heeft verklaard dat he Finsche volk dat de ch en van nu mand schendt en niets anders wenscht dan In vrede te mogen leven en werken den oorlog tegen de sjoyjet Unie slechts zoo ng voortzet tot zijn veiligheid en zijn vrede tot arbeid 0efinltle gVwaarborgd zjyi De beteekenis van het Kartelbesluit C i HU t lNU VAN UWANUKARTFLS MOGELIJK Verplicbte refistratle In het Veix rdeiiui4enblad vaa 10 November 1941 a afgekondigd eentiesluit dat kan worden besJiouwd ais een voortzetting vam de onocr vmersovereenkomstenwet 19J5 Deze laatste wet wordt dan ook door het niftiwe besluit buiten working gesteld Het nieuwe besluit beoogt evenals vroegÏT 4e ondememersovereonkombtenwet eenerzyds de totstandkommg en het behoud vam goede kartels e Iwvordertn en te verzekeren eventueel door gedwongen a in iluiling der buitenstaarders anderzijds kirlem welke vooi het algemeen beUiig schddelyk zouden zyn le corrigwren Om dit tweelodl doel te bereiken geeft het K irtelbesluit aan den setre taris generaal vam het departtmmt vaj Handel Nijv rheid en Stfhopvaart de bevotgdheid om evenals vioti tr gron van de ondornenieTiOVfr mkomstenwet Ion geschieden kaïttls a gemeen verbindend le verkUitn m kartels onvtrbmdeiid te vcrklaien Wat betreft de eerste bevctgdhoid IS het belairigrykste vei schil met de oude Met dat deze verbindendvcrk jrirg welke vroeger alleen kon ge chieden op verzoek van de belanghebbenden thams ook zonder een zoodanig verzoek d us op eigen ipitialicf V in den si Cretans generaal kan geihieden Bovendien is de procedure inigszins ï i eenvoudigd De tweele genoemde bevoegdheid nl die lot n V eibm iei dverklaring js vnjw orgewiptigd uit de oude wf t nvtrgenomen Behalve deze twee oude bevoegdhc den bevat het Kartolbe sluit echterook een hevoegdheid welke nieuw isTC bevoegdheid n 1 om zonder datnog eenige particuliere overeenkomstbestaat de ondernemers uit een bepaalden bednifstak tot een ka rlel laneen te sluiten Ook dus als dtior dedirect belanghebben ier gfe n lee elings gemaakt bv omdat zij net in hettpheel met eens kumnier woidei kan ndicn uit het oogpun l van hel algemeen bklang een rsgeling toch gewerschl is een zor danigc regelingVorden vastgesteld die dan verdf r alseen gewoon kartel zal moeten funeiionn erein Behalye deze mo eli kheid tol sohippurig van dwangkaitels li het voorn itini te nieuwe ehment in hot k ittclbesli it de verplirhte regiftiitie in alle kaïtels Fin vollfdig over K ht ovii ille kdiMt ifspidken waarbij Nedt 1 1 ind c e ond minKrs ziin bitrokkm kin r il n bisdouw als het s iii tsluk i in de R I ecle rgeling In het weekblad L c o n o ni i s c h e Voorlichtirg verschiint bmm nkoil een uilvotrig comment lar op iitt rieuwe besluit Intuv en is de et rsU uilvotnigs rhikkoiig bt reids verschenen Krachtens deze uitvcKiingsbi chik PR zulkr alle niet op schrift geste de kartel die op 1 Januari a slog van kracht zouden ijn alsnog hr ftcli k moeten worden opg m i ikl n wel voor 1 Januari 1042 ge chudt lit niet dar zim n met mgang vin I I inuari buiden wirkmg TivtïS moptin giTormde k irU Is zonwfl aislUe op het tiiehtip van m werkingreding van he t Kartelbesluit bcslsiuide kartel voorzoover reeds op schriftgesikldi worden aangetmeld Nieuwekartels en beeimdtging van kartete dienen binnrfn 14 dagen te wordeniipgegeve i Duitsche boeken tentoonstelling IN HET MAITRIT8RVIS Op 5 November a s te 15 uur zal in het Mauritshuia te s Gravenhage een tentoonstelling van Duitsche boeken geopend worden Deze tentoonstelling staat onder beschermheerschap van den Rukscommissana In het kader van de tentoonstelling zal fe ï uitscche dichter Montz Jahn op Zondag 16 November des ochtends 11 uur in het gebouw Kneuterlijk 10 voorlezen uit werken van Duitschekunstenaars MET DUITSCHLAND TEGIN HFT BOLSJEWISMF Max Blokziil Spreekt hedenavond over den zender Hilversum II van 45 20 uur over het onderwerpMet Duitschland tegen het bolsjewi ime f tHaan op 8 58 onder 17 50 MaAi op 2 37 onder 15 52 Men u verplkhl e rdali teren vaji lonionderitsoit tol zonsopkomtt Laolaarnii a foertailier moeteo een half nor na ton nndertfand ontglokpn wo H k n X WW wwk w k w m aMW K JU