Goudsche Courant, donderdag 13 november 1941

DONDERDAG 13 NOVEMBER 1941 AT AAR I ANNEER w ff ïkteucMU benoemd de heer P T ógt n dende bestuursleden de heen louw en B Boon werden herL uitslag der wintercompeuu ï Ui Terlouw 2 H Admiraal 1 C Jeveren 4 B Boon 5 G Twir Beils 13 Nov 7JO nor Lecer it Heiligingsdienst leidst J v d Veen 13 Nov 1J uur Vrije Evangelische Gemeente Bijbellezing en i idstond U Nov 7 J wu SclMti Kei entnut Aanvang medische cursus N ed Bond tot het redden van drenkelingen 15 Nov 2 30 uur Kunstmin Voorstelling De levende poppenkast voor kinderen van de lezers van de Goudsche Courant 15 Nov 0 0 7 30 uur De nrsklok Gemeenschaps stamppot i maaltijd ten bate van het Duitsclje Winterhilfswerk en de Wmterhililü Nederland I 15 Nov 7 30 uur Kunstmin bonateursavond Vryz Chr üongerenbond opvoering leckenspel j Ruth de Mon iitische Nov 11 Diir Oe Zalm Openbareverkooping onroerende goederen doornotaria J van Kranenbufg Nov 2 45 uur De Zalm bijeenkomst Ned Vereeniging van I uisvrouwen lezing met lichtbaelden S H A M Zoetmulder over Huwelijksgebruiken in vroeger eeuwen Nov 740 uur Ned Gere Gemeentf Spreek t éurt ds Joh vah Welzen 19 Nov 8 nar Daniël Cupsus EHBO Nov 8 9 uur Oostbavfen 10 Zittingadviesbureau Ned Vereeniging voorLuchtbescherming Nov 8 15 uur Kleine Kerk Bübel lezing ds H S J Kal 27 Nov 8 uur Nieuwe Schouwbnrg Opvoering Ik hou van vier vrouwen door Het Nedsrlandsch Tooneel 1 29 N9V 7 30 uur Kunstijnin Uitvoering Goudsch tooneelgezelichap Tot Ons Genoegen ter gejegenheid van S jarig bestaan opvoering van De familie dictato f APOTHEKERSjDlENST Steeds geopend d s nechjls alléénvoor recepten Apotheek E Grendel alléén Prins Hendrikstraat 15 Poppen cast oh IUaass€H in Zaterdag 15 November Aanvang half drie BURGERUJKE STANB Getrouwd J Krijg man 2nT van Blitterswük 20 jr Vertrokken T van Bmi naar Gouda P v d Hout nal dinger ambacht Nieuwerkerk a d IJ BURGERLUKE STAND Geboren Evert z van E Berg en N Dekker Jan 2 mJ Doetera van Leeuwen en M v Martheijs z van C van Wacfrur en S M Baas Sophia Apoionf na d van J v d Sman en P T Groot C LOOr DES BEVOLKING Ingekomen van Haarlem 1 Reijm naar Hoofdweg 57 Vertrokken S Hazenhr naar Capelle a d Ussel E J St en gezin naar Gouda DUBBEL GESCHOREN Een klant zün fiefa m een wbij een kapper aak had gezet tJ hij zich liet scheren kwam toen k terugkwam tot de onaangename m dekking dat zijn karretje verdwm was Van een fiets op een erl bUiIct j het voorwiel uitgehaald Oudewater HELDHAFTIGE REDDING plaaMwwtlnn f egn n tcfen taUng van 30 CENTRS PLAATS sted bclaatln Inbegrepen Ook nM rsen nog zuUen aoolanf 4ê voorraad strekt toegangakaarten vota de Voontelllns van de Levende Poppeiricaat op Zaterdafe 19 November aa in d zaal JCtnutinin van de SocWtelt Ooi Genoegen worden verkrijgbaar geste W Wat de levende Poppenkast dezen middag vma plan Is laat zidi moeliyk beachrtJven Ab Jan Klaasaen eeranaal op dreef is en dat is hjj al heel gauw dan sullen de kinderen aan z n lippen hangen JÜ sullen hem he n en aanmoedigen In al z n avonturen en z j zu cn met hem dorerende pr t heben Is lUn opzet gelukt Jan Klaassen als levende pop men zal het Aiet zoo zonder meer aannemen Er za zUn strijd om de vraag of dat nu een pop is of een menach een menscfaelijke pop of een popa tig mensch En zoo zal het ook zijn met de andere medespelendnv Katnjn de booze helu enz enz Over één ding zullen de kinderen htt echter na afloop allemaal eens zijn hei was n prachtmiddag In andere stedm waar het gezelschap voor het voetbcht trad was het succes zeer groot Er was onverdeelde waardeenng voor de Levende Poppenkast ook In de pers die speciaal de paedagogische waarde roemde De Goudsche Courant heeft er prijs op gesteld deze voorstelling te organiseeren en dat dit wordt gewaardeerd bfewijst het groot aantal kaarten dat reeds is verkocht Nog slechts een zeer beperkt aantal kaarten Laat 4eu kans om Uw kinderen MD BtixonderUJk prctHgeB middag te kezergcn niet veorbl gaan BON reehtfevende op ten hoogste drlt plaatsbewijzen voor d voontelUng van De Levende Popperrkaat op Zaterdagmiddag 15 November In Ons Genoegen tegen betaling van 30 cent per plaati Bejaarde man ia duisternis in tn Ussel geloopen Door de duistenus misleid Iwp ij 72 jairige vrachtriider S de Lange og de IJsselkade voor de wonjng van in heer H Kloot ki den Ussel Dow den stroom dreef H den IJ ssel geheelow en ook onder de Ophaalbrug door Op zijn hulpgeroep verschenen m di dikke hiisteiaia meerdere personen want onder de 22 jarvge Adri van den Hcogen wonende Leeuwermgenetraii Deze jongeman qtrong van de hoogt walkant ih het water en wW den dTenkelin te p ken te krygen Md zeer veel moeite klemde hij zich vut aan een ducdalf wvama hulp kwam oj dagen en men met behulp v i een ladder den drenkeling die reeds b wusfelooB was op het droge bracht Direct werd kunstmatige adpml ling toc past en men mocht het ftnoegcn smaken dat de oude man t kenen van l ven gaf waarna mea hem in bijzijn van dr Hovmg d tr middels ter plaatee verschenen WM naar zijn woning overbracht De t staj jj van den drenkeling is momenteel zeer gun lig Eenige jaren geWen heeft eeij udere broeder van Van den Hoogen eveneena met gevaar voot eigen leven een kind uit de H 1 gered SCHOOLGYMNASTIEK INTOONEELZAAL Daar de school meldden Bijbel iue is voorzien van een gymnastiekloltul worden de oefeningen giehouden In fooneelzaa Oudewater Vooruit HET GROENE KRUIS In de plaat van dr H P van Praat die als zoodanig heeft bed anktyi tü l lyk tot voorzittcï van het Groene Krail benoemd de heer A W den Boef en tot tijdelijk s cretari in de plaat v wijlen den heer M J de Lini de beW G Buij Reeuwiik VITREIKING PKSSOONSREWUnK Decc maand laatste gelegcBheti Met de uitreiking van de ptnoo bewijaen in deze gemeente thans gereed gekomen Voor bm om geldige redenen geen gevolg kt Jen geven aan de oproepmg al voor en die zonder meer wegblet bestaat thans nog een laatste kani zonder extra kosten iKh alsnog een persoonsbewüa te voorzien Hif voor zal in deze maand in verschill de deelren van d gemeente iil j worcen gehoudsn fa dien t KiJ tever s een begin worden gemaakt i de jitreiking van de persoonsbewü voor z ieken en uuden van dagen tf huis Stolwijk BAAGSCH GESECHTSHOr Alg Ned Bond van Gepensionlneerden ls nog aan one bureau Markt 31 te verkrijgen Tegen aigtfte van onderttaanden bon worden ten hoogste 3 STAPPEN TOT OPRICHTING VAN EEN AFDEELING GOUDA EN OMSTkCEKEN De aWeeling Rotterdam en omstreken van den Alg ie L Bond van Gepensionneerden he ft gistermiddag in Central te dezeristede een vergade ring voor bui erlijfi gepensionneerdert uit Gouda en omgeving gehouden met het doe te komen tot de oprichting van een afdeelmg Gouda en omstreken Na een openingswoord van den heer A de Jongste voorzitter der afdechng Rotterdam sprak i de heer K vart Scohuwan over jWaarom moeten de gepensionneorden I zich vereenigerf Besloten werd tot de inktelling vaneen voorloopig cOmité dat de oprichting van een afdaling Gouda en omstreken zal voorbereideru In dit comitéhebben zitting de heerrai Negrijn en 1 unge beiden aflhier en Schrijver teHaastrecht Ter vergadering gaven de 24 aanwezigen zich al £ liö van den bond op Een scène uit Jan Klaassen verlost KatrQn Van de booze heks Het komt er niet op aan boe men over de Winterhuip denkt bet komt er op aan hoe de nood kan worden gelenigd Sluit Uw oor voor gefluister cq laster opent wijd Uw hart en beurs Vijftig jaar püpmaker Burgerlijke Stand Geborea iNov Adnanos Laurens nu vanL Lammers en H W van den Heuvel Kamsloot 68 Nov Marie Johanna Pietemella dr van C Schutte en N J P Storm Vondetetraat 39 Nov Klazina dr van A Schoon derwoend en J Stane Helmerstraat 6 Getrouwd 12 Nov P Zarrtvoort en A Horringa J van Pniissen en P van Eck J G de Vroom en C C Smits Oyerladaa Nov JohannJ Moermaiv 80 j t hristiaan de Wilde 5fl j Daniël Nuvelstijn 55 j Nov Maria Clara Peetem wed W J van den Bergh 72 j Johanna Mul 18 j i L ZELDZAAM JUBILEUM VAN DENHEEB C P BROEa Op 27 November a s hoopt de heer C P Broer woneiideVossiusstraat 21 den dag te herdenken waarop hü voor vijftig jaar als püpmaker in dienst trad by de N V Goedenwaagen s Hollandsche Pypenen Aardewerkfabrieken alhier Uit vroeger tUden DE GOUDSCHE pOURANT MELDDE 75 JAAB GELEDEN Aan het lokaal an het provinciaal gouvernement in Zuid Holland is aan besteed het doen van eenige herstellingen aan de ruks hoogere burgerschool te Gouda Acht inEchrijvingsbilletten waren ingeleverd waarvan een van onwaarde werd verklaard De minste inschrijver was de heer Faay alhier voor ƒ 634 M IAAIt GELEOEN Zooals Wij reeds vroeger hebben medegedeeld is voor eenigen tijd besloten tot verbetering der verlichting van het station van den Staatsspoorweg alhier waaraan zoo dringend behoefteis Thans is dank zij de medewerkinng der regefring met intrekking van het eerste plan besloten tot olledige verandering van die verlich ing zoodat deze nu zal worden ingelicht volgens de laatste eischen des tUds Op het perron zullen behalve ge one gasiantaams 6 intensief lantaarns eplaatJt worden zooals op de Klei egsbrug terwul op hetjos en rangeerterrein twee stuks opg palen geplaatst zullen worden Ieder dezer lantaarns zal het dubbele lichtvermogen hebben van d e voornoemde z oodat het Wells licht niet meer noodig zal zyn bij strenge win ters Door den gemeeirlêraad van Capelle op den IJsel is tM onderwijzeres benoemd méj C C RS hiMi J 25 Jaar geled C In de Ned Herv Gemeejrte Vijn deaftredende ouderlingen de heerenaW B Blornmendaal P Blazer en G 5W van Driesten herkozen en wei dkozen in de vacature van TriBt de l erD G Noordijk De aftredende diakenen de hee F C ik G C Bik J A van Eljf en M A Vermey werden mede hei Verhuizingen binnen At gemeente A M Boekamp geb Koster van Turfmarkt 39 naar Spoorwegstraat 8 G T C Slop geb UsseÜtijn v n Zoutmanstraat 33 naar Vest 68 H Storm van Tollensstraat 139 naar Vondelstraat 39 G van Meerden van 1 jrfsingel 9i naar Mr p J v Heusdestraat 32 M C de Raadt van Turfmarkt 83 naar Kon Wilh weg 251 J D syi van W Tombergstraat 18 naar N v Goorstraat 41 M P van Noort geb v d Pool van Kievitstraat 43 nair Vossiusstraat 81 A W Faal geb Koolmees van Willens 159 naar C Huygensstraat 85 T yan den Heuvel geb Molenaar van Jaagpad 47 naar O de Boompjes 28 H J Overbeek van Krugerlaan 2 naar Zoutrhanstraat 54 J Verburgg van Pretoriaplein 14 naar Derde kade 10 P Moraal van Bockenbergstraat 104 naar Kuiperstraat 15 J Snel van Jaagpad 49 naar Eerste Schoolstraat 11 3 CHroen van Keizeratraat 72 naar 74 A Keunen van Turfmarkt 75 naar 39 A B van dien Hoff geb C lderland van Raam 18 naar Gr Florisweg 56 Tj Biewenga van Aaltje Baksteeg 7 naar Achter Willens 18 J de Zeeuw van Da Eosta kade 12 naar Mosstraat 30 J H Prinsen van Krugerlaan 2 naar Zoutmanstraat 54 L Heijkoop van Vierde kade 30 naar Boomgaardstraat 16 L van Zevenhoven van Spoorweg trat 6 naar Noothoven van Goorstraat 1 b N Sluiter van Ussellaan 121 naar Turfmarkt 94 C Mijnde r van Sophiastraat 27 naar Gr Jacobastraat 44 J J van Steijn van Vierdekade 12 naar W Tombergstraat 18 J man van van Strijenstraat 24 26 SPORT PreMent k i trooaten D Berkouwer ie Stohvijk hx deatjen een kalf geslacht J2 de economische rechter te S hem had veroordeeld l yt 20 subskiiaT 20 dagen he tenismel bcurdverklaring van het kalf Het was voor mijn feu hadden geen vleesch in huiij vertelde verdachte in hooger l voor bet Haagsche gereditshof Maar de president troostte li Man zoo zitten wij thuii 9 De procureur generaal vorder J vesligin vap Bet vonnis en h heeft dienovereenkomstig beslut WaddJnxveen BAAGSCH GERECBTSBOr WATERPOLO WINTERCOMFETI nE ZWEMKSING GOUDA Uitslagen vim gtetcniTOiid Boskoop De Gouwe O 4 Bodegraven II A Z C II 1 4 Programma sa Wocasdax G Z C A Bodi graven Boskoop II O Z V PLAATSELIJK NIEUWS Alphen a cl Ri n BAAGSCH GEHECHTSHÓF Bnistlf aaie aogeink Twee slachtoflers waren gevallen toen in den oclitend van 22 October de chauffeur M L uit Alphoi aan den Rijn met een door hem bestuurde vrachtauto het ietspad opreed dbt langs den weg van Alphen naar Leiden loopt Het was in een bocht van den weg bij Hazerswoude dat het ongeval ge STADSIIEÜWS KASTÜHGSRECar Schoonhoven veel besproken melkzaken SLUTE S ZUN NV AANGESLOTEN EN KUNNKN VEKKOOFEN De man die vrfjcesproken merd en geld tpe wilde J Met z n vyveo waren ze uii Schoonhoven gekomen o n de zaak te liquideeren die n pjar jaar lang de gemoe leren onder de ptoatielijke melkhandelairen heeft bezig gehouden Deze melkboeren hadden hun product verkocht looder erkenmiing door den slijterecenitrale in dit gebied en nu ging het er om of deze verteniging de bevoegdheid had om verkoopers die bij haar niet al lid staan ingeschreven buiten den melkhar del te houden Deze geschiedeni heeft in een proetproces de verschillende rechterlijke inetamties doorioopen en ten ïlottt heeft hel Haagsche GerechtMiof de vraag of men om ils melkhandelaar te kunnen li den een erkenning door de cenirale noodag heeft beveetigend beantwoord Daarmede waren ook de zaken beklcoiken tegen de andere slijters welke Miken in afwachting van de uitspraak in het principieeTe geding wajen aangehouden en nu gisteren voor den kantonrechter afgedaan werden De betrokkenen hadden inmiddels m dit geiïBl melk vöor hun geld gekozen en zich aks Ud van ée Centrale aangemeld Een wea er echter die zeide met d en melkl ndel niets van doen te hebben U bent toch gedagvaard verbaasde zich de kantonrechter mr A J M Ooeiincx t Kan wel zeide de man maarik heb nooit met melk geloopen ennooit melk verkocht Het raadseltje wo opgeloet toenbleek dat Arroldus zooals de betrokkene heet met z n broer Andnes diewej melkboer i verward wae Arroldus was inderdaad zoo onschuldig alseen lam en werd vrügesproken terwijl voor de anderen mei vijf guldenboete een gulden mihder dan de eisch een rtreep onder deze geschiedeniswerd gezet t Vyf gulden tecamen vroeg een der looze melkboertjes Dat zal niiet goan ieder Uchtt de rechter toe Alleen Amoldus was niet tevreden en dat wekte verwonde ring ten aanzien van iemard die als eenige nog wel vTijgespiwken werd en die dus verder reden tot voldoening had Maar Amoldus redeneerde dat hij onscJiuldig uit z n werk was gehaald en hij spirak over schadevergoeding Wpllicht hoopte hü nog dat hij boter bij die visch zou krijgen maar de kanitonrechter moest hem teleurstelIrn dan möW je hier niet zijn maar bij het departVment van Justitie Charlestonnei de tonneL Gouda heeft nu eM mooie tunnel en eiken keer ats riien er door komt verheugt men zich er over Het genot is dubbel men behoeft niet meer voor den overweg te wachten en men glydt bij het ingaan gezellig d helling af De jeugdige bestuurder van eèn bakfiets vond het al erg prettig gaan en van louter vreugd hield hij één been van den trapper en liet ïjjn carrier den vrijen loop Het gevolg leerde dat dit niet de juiste manier van rijden was he t karretje begon te tingeren en een juist voorbijgaande wielrijder werd tegen et hcK klem gereden Gharlestonnnn noemde de aangereden fietser de rijwijze die hem een beschadigd rijwiel had bezorgd Zelf was hij er goed afgekomen De carrierbestuuider sprak van een samenloop van omstandigheden 2 0 noemen ze het altijd tegenwoordig wees dekantonrpchterhemaf De getuigenverklaringen lieten niet den minsten twijfel en het was nu de beurt van den jongeman om klemvast tt zitten Bleef de schaderegeling over De fietser noemde een bedrag van f 25 en gaf een aantal vernieuwde onderdeelen op De aanrijder had er echter niet van terug Hij zeide dat het een oude f tts was met als schade een verbogen frame en hij voelde er niets Vobr op zun kosten een oud beestje te laten opknappen Ook da rechter vond h een dure geschiedenis Is het frame niet meer reoht tezetten informeerde hy Een choud er ophnlen was het antwoord en daarop besloot de rechter m formeer dan eerst maar eens of de fiets niet e repareeren is De aanr ding werd roet een tientje afgedaan sejijk de anrtbtenaar van het O M had gevraagd Dan ook rtog de schade vroeg debakfietyröder wien het blülftaar nietmedeviei Ja deelde de rechter mede datTOpet je zien te regelen Zoodat men terwille van de portem mnaie maar beter geen speelscheneigingen kan botvieren en beidebeenen op de trappers houden aldusde les die uit het geval ta trekkenvall TVK Anderhalve minunt onbeheerd staan is al te lang In de anderhalve minuut dat ze onbeheerd stond is gisteravond n fiets ontvreemd die een banketbatker in eet tuin voor een woning aan den Fluweejensingel onafgesloten had neergezet Ook is gisteravond het rijwiel van een timmermansleerling uit Reeuwük gekaapt Dit karretje was legen den gevel van een huis aan de Cronjéstraat geplaatst 7TWEE FIETSEN ONTVREEMD IVOROL e iKwaliteits tandpaZ Med 0 J Verhoef beurde Het was dien ochtend ei g AiS tig en daardoor had L niet gezien dat hij van den weg raakte en het fietspad opging Daar werd de wielrijder Arent se op slag gedood terwijl een andere wielrijder na enkele dagen overleed Omdat niet vaststond dat dit slachtoffer als direct gevolg der aanrijding was overleden werd aan L ten laste gelegd dood door schuld en veroorzaken van zwaar lichamelijk letseL De Haagsche rechtbank had L verOTdeeld tot ƒ 40 boete subs 4 dagen hechtenis van welk vonnis waarbij ui eraard een civiele actie een belangrijke rol zal ipelen verdachte in hooger beroep kwam bij het Hof Nadat de zaak eerder was uitgesteld werden Woensdagmiddag enkele getuigen gehoord op verzoek van den verdediger o w enkele deskundigen Deze verklaarden dat ter plaatse van het ongeval een parkeergelegenheid is gemaakt die bij mistig weer door de witte paaltjes autobestuurders op een dwaalspoor brengt zoodat zij op het rijwielpad komen De proc generaal vond de opgelegde straf veel te laag en vorderde thans drie maanden hechtenis De vei dediger pleitte vrijspraak Arrest over 14 dagen CANDIDAAT8EXAMEN WIS EN NA TUURKUNDE Aan de Rijksuniversiteit te Leiden is geslaagd voor het cardidaatsexamen wis en natuurkunde letter E de heer E Dallinga alhier Bergambacht SUBSIDIE AAN ARMBESTUUR VERHOOGD De burganeester heeft besloten het geraamde gemeentelijke subsidie aan het ajgemeen armbestuur voor het loopende jaar te verhoogen met ƒ 7000 en te brengen op ƒ 20300 BIETENWOPPEN VOOR VEEVOEDER Aan het station kojnen den laatsten tijd wagons met bietenkoppen aan De veehouders maken an deze gelegenheid gaarne gebruik om hun hooivoorraad met ander veevoeder aan te vullen MOND EN KLAUWZEER Vier veehouders hebben aangifte gedaan van mond en klauwzeer onder hun vee Bij 14 veehouders is deze ziekte weer geweken Het aantal gevallen van mond en klauwzeer bedraagt thans nog 17 h BURGERLUKE STi Geboren Jacoba Teuntjé Hendrica dr v C Voorsluijs en D Snoek Annigje Maria dr v D Oskam en C van tier Hee I Ordertrouwd Arie van Vliet 27 j Lekkerkerk en Imtnigje de Pater 22 j alhier Gehuwd Gijsbert B van den Velden 24 j en EngfStje van Leeuwen 22 beideu alhier LOOP DER BEVOLKING Ingekomen K B Verhoeven ea czm V Rotterdam MathenesSCTweg 12Bb J P Nefkes en gezin v Rotterdam v d Meijdestraat 16 Vertrokken J Oskam en gezin n Gouda Keizerstraat 74 A M Molenaar n Rhenen Rijksstraatweg lïlj B van Herk n Kampen Hofstraal 61 Boskoop COöt VEREENIGING DE BOSKOOPSCHE VEILING 12 Nov Rozen per bos Wilh Kordes 0 70 1 20 Rosalahdia 1 40 2 20 Butterfly 1 70 2 80 Briarchif 1 00 1 40 Hadley 1 00 Better Times 2 60 3 20 Ellenr Poulsen 0 86 1 10 Inqar Olsson 0 60 0 80 Pechfoid 1 0O 1 40 Elseit Poulsen 0 30 0 45 Florex 1 20 2 80 Juweeltjes 0 46 0 56 Dorus Hijkers O 36 0 54 Mevr van Straaten Nes 0 48 EdithHelen 1 4U 1 70 August Noach 0 90 1 10 Vierlanden 2 50 3 00 Diversen per bos Cïirysanten grootbloemig 1 50 1 70 idem kl bloemig O 60 0 80 idem tros 0 28 0 92 Clema tis Prins Hendrik 1 50 1 70 idem Mevrouw Ie Coultre 1 90 TERAAADEBESTELLING Ds PETERSEN Het stoffelijk overschot van wijlen ds Tj Petersen zal a s Vrijdagmiddag tusschen 2 en 3 uur aOiier worden ter aarde besteld Voordien wordt aanvangende half 2 in de Geref Kerk een korte rouwdienst gehouden die geleid zal worden door ds E T van den Bom Geref predikant te Heemstede INZENDING OP KEUKINg IN AB HS Op de in Artij te Amsterdam gehouden laatste keuring door de Ned Mij Mü voor Tuinbouw en Plantkunde ontving de Boskoopschee kweeker J Mossel een dankbetuiging voor het toonen van een aardig z g kamertiiintje en een eervolle vermelding voor een zeer gevarieerde collectie Japansehe kweeperen Moordrecht BERSTRATINGEN EN AANLEG VAN RIOLEERINO Bet Icelilkc yraatjc Hert boterde niet erg in ii relatie van J T te Waddinxvs j schoonvader kon het tm slecht iiM de schoondochter JT j en had van zijn schoondochterJ De burgemeester heeft ten gemeentehuize in het openbaar aanbesteed een drietal onderhoudswerken I herstraten van de Sluislaan U berstraten van de Westbuurtstraat en aanleg van rioleering ten behoeve van Weïtbuurtstraat en Kerksteeg III herstel der rioleering in de Stevensstraat Voor de drie perceelen gezamenlijk alsmede voor perceel III wat de heer C J Vermeer laagste inschrijver voor de perceelen I en n de heer B Besems De gunning gecchied later ke verteld De zoon dingen veneia ue z was penningmeester van een JJ jr ging in Waddinxveen en PJ geven momrent bleken de ka len gedund te zi n VERGADERING DAMCLUB De damvereeniging Moordrecht hield in het Posthuia haar jaarvergadering Tot tweede spelleider werd I Hof I e f Owl 1 itrü i y rtderUmd ziBiM a ti ren in veW BI Dl CI OEAUl 2 V €