Goudsche Courant, vrijdag 14 november 1941

f t ïJMl Ivrijdag 14 November 1941 lllc igane No 20785 CCUBANT Bn wi MAKKt U TKU Wi rmtMktaOat mm Chefredacteur W TUTTER Qouda NIEUWSBLAD VOOR aOUDA EN OMSTREKENf Iferscheidene vestinperken van Kertsj genomen UTWINOFS VLIEGTUIG TWEE DAGEN OVER TIJD J Grootei bezorgdheid te Londen IflffertSief tegen den KaukaSUS op ft7 IftL d i m m ar Associated y Press meldt over het lot van het 1 twee dagiem over tyd zijnde vliegtuig waarmede Litwinof Steinhardt en Sir Walter Monckton leider van den Britschen inlichtingendienst in Cairo be nevens een ot twee hooge Britsche ambtenaren uit Koeibisjet naar Tehe ran waren gevlogen zeer bezorgd Ook de Britsche beriehtendieMt geeft toe dat in Londen eenige bezorgdheid aan den dag treedt omtrent het lot van de inzittenden van het vliegtuig In Engeland neemt men echter ondanks de bezorgdheid aan dat het toestel in Verband met het slechte weer op een afgelegen plaats een noodlanding heeft moeten maken en dat het moeiiyk is een verbinding tot stand te brengen Zwaartepunt der operaties naar het Zuiden verplaatst H lislukte tegenaanval In Den Haag wordt van 9 19 Novemi er In Pulchri Studio de tentoonstelImg Duitsche vrouwen werken voor haar volk gehouden De vele bezoeksters geven blijk van de belan telling welke bij de Haagsche bevolking voordeze tentoonstelling t estaat Stap Mol 200 Ünt IT ld ut van navol VM t aa ng vu t Mtaand mi Scheep nog op iittrl iiMi M dagoi jirtervoud Xoophanilal Iwt Dopar venhaga van h t ntueaU Httvoertnga k naden door middd gewsar Iwt Depar 4622 54 lENT lat tMl iKvoeder iwr ha la asland auhoudar envuedar i land mat nipt den worden t mcpr vo if arvlakton 4621 3 Indar 4623 30 MkanA ffi vertwjl Itjaa rt ganlMtM 624 14 K l di U nu faedriv 7 Bt btfd Hi I DUITSCHLAND STRIJDT VOOR eVROPA gel opperbevel der Duitsche mnMht deelde gisteren mede Op de Krim zijn de Duitsche MCB in den aanval tegen de iiltlBrx erken van Kertsj Ver lidene venterkingen onjnid jilHj k ten Zuiden van de stad ib enomen Sterke afdeelingen Mtelilsvliegers hebben Sovjet Mpoi in de liaven va Sebasto 1 en voor de Noord Oostkust Z Zwarte Zee aangevallen PHrbiJ lijn drie kruisers een tinedobootjager en vijf groote Ntpraardijiehepen xwaar bejgl gd Ook in bet havengebied Mrd door bomtreffen groote dMde aangericht Ata bet overige deel van het OMleliJke front brachten plaatse Mke gevechtshandelingen nieuwe HKCssen Zware batterijen van lel leger hebben voor den oorlog lekBgrljke doden In Leningrad kavenwerken en werven te Inon stad beschoten Geslaagde b taanvailen werden gedaan op liaiiigrad en Moskou k de wateren oai Engeland Mk B geveehtavUegtuigoi over lÊt twee groote vrachtschepen lier bommen beschadigd kWKVKwoniwvaKtiKk nïtnns J Ri een hevige voorbereiding door irllllerie hebben de bolsjewisten den iMeo November aan een deel van den Btrtlen sector van het Oostelijk Itgat een krachtigen door pantscrInieni gesteunden tegenaanval onliinomen Tijdens rware gevechten IllNiai de Duitsche artillerie en de Imgaaii in het gevecht gebrachte lüMie pantserwagens de bolsjewislla terug Vijftien tanks waaronder m der zwaarste van 52 ton werden mieUgd J Bil de gevechten in het gebied van IbÜn hebben eenige bolsjewistische llli tuigen op 12 Nov gpprobeerd de te Duitsche troepen bezette stad Bin aan te vallen Krachtig llt lidi luchtdoel eschot dwong de IWewleken tot een snellen aftocht 1 ijandeH ke machine kreeg een IWir en stortte brandend nabij de IM omlaag HET FINSCHE ANTWOORD AAN ftOOSEVELT jDtdUche lof Britsche critiek litVowige hoofdartikelen behan 4 Bermns persj de aAtwoord B Finland aan de Ver Staten H vooral da VSlki scher Pjiktchter ingaat op het diepere JUJjW en schrijft dat niemand ekscher er toe geroepen ia liSÜ repUek te dienen op zjjn l iAen als beschermer van de I Tolken van Europa dan Fin h deze antwoordnota wordt de Ij Wnijchte meening weerspiegeld J n werkelijk democratisch volk IJ l t blad dat wijst op de on I fteid van den Amerikaanschen Ir t op zijn volkomen gebrek aan n de Europeesche toestanden 2 iionder duidelijk aan den dag 12 de Amerikaansche houding lEjI inland Het blad schrijft dat IS het bestaan van hel Finsche Kinder eenlg gewetensbezwaar i geweest op te offeren en dat e herinnering aan een al te yiedco den prerident om prö tiJ e redenen dwingt veront lende verklaringen te zoekep vprandering van zijn stand dert den F nsch Bolsjewisti g eldtfcht en thans het ondeug Rument naar voren te bren Finland door de erdfdlging jt meer dan zijn bestaan de ten bedreigt De Finsche re heeft met de antwoordnota it het blad fhet behoud van k ikthjke diplomatieke vormen sproken die in ovej eenstem B M het wexea van dit dappere e volk i Kaariielie aanvalsplannea iJ handiging van het ant fmadte regeering aan da nwhen fezant te HeUinkl BET ZüIDEUJKE OPEKATffiGEBIED De correspondent te Berlijn van de N R C telefoneerde gisteravond Het zwaartepunt van den oork g is nu weer bij den Zuidelijken sector komien te liggen Ondanks de buitengewoon slechte weersomstandigheden gaan de gevechten bij Moskou voort In weerwil van den onverwacht taaien tegenstand der Sovjets zijn volgens Duitsche militaire gegevens ook hier geregeld vorderingen aan te teekenen Het offensief tegen Rostof is tot in de directe nabijheid van deze belangryke haven gevorderd Aan de gebeurtenis sen in de Krim wordt door Duitsche milita rtr zeer groot belang toegemeten en de ontwikkeling der gevechten n de nnaste toekoms zie deze met buitenge woon groote tïelangstelling tegemoet De Duitsche troepen zijn tot het sterk vt idedigde Kertsj doorgedrongen Tusschen Kertsj en den tegenover gelegen 0 ver loopt de Straat van Kertsj die j p het smalste dee niet lM eedeT is dari 5 km Men wacht nu met spanning af of de Duitsche troepen nadat Kertsj ingeijomen zal zijn pogingen luUen ondernemen de Straat van Kertsj over te steken om op den anderen oever bruggenhoofden op te richten De tra egifche voorwaarden acht men niet ongunstig De Westelijke oever is nl hoog asniiddeld 170 m en de Oostelijke oever practisch vlak zoodat den verdedigers weinig goede gelegenheid tot succesrijken afweer is geboden Indien het gelukt aan de overzijde van de Straat van Kertsj voet te vatten acht men het offensief naar den KaukaSUS ingeleid en men kan tevens voor het geval dat Rostof nog in Sovjet Russisch § handen is deze stad in de flank aanvallen Wanneer men er toe zal overgaandit 5 km breede wat r over tc trekken kan men aannemen dat alle wapens ook de valschermjagers en dezioh in de Zwarte Zee bevindendeDuitsche marineeenheden hieraanzullen medewerken Na hel overstekenvan den Djnepr die slechts 1500 mbreed is zjl het Duitsche leger dus nuvoor een veel zwaardere taak wordengeplaatst i Met Duitschland tegen het bolsjewisme heeft de Finsche minister van Buiten landsche Zaken Witting tegelijkertijd een kaart overhandigd betreffertde de gebieden aan de andere zijde der Oostelijke grenzen van Finland Tevehs overhandigde hij een verklaring omtrent de voori ereidingen die de Sovjet Unie in die gebieden had getroffen voor een aanval in Westelijke richting Nauwkeurig wordt de aanleg beschreven van de spoorlijnen en van de voor den oorlog 1939 40 aangelegde landwegen benevens van de na den vrede van Moskou aangelegde wegen Ten slotte worden de vliegvelden die voor aanvalsdoeleinden waren aangelegd ter sprake gebracht De kaart zelf wordt in alle Finsche bladen afgedrukt De verklaring eindigt met de woorden Tezamen vormen de spoorlijnen de landwegen en de vliegvelden van Oost Karelie zooals zoowel in den wjnteroorlog als ook in den huidigen oorlog is gebleken een reusachtige basis die met het oog op een tegen Finland en Scarfdinavië uit te voeren slag ia aangelegd Britsche reactie Het Finsche antwoord aan de Ver Staten heeft naar uit den Britachen nieuwsdienst blijkt een slechte pers De Times noemt het liitdagend en woordverdraaierij Het blad tracht de veronderstelling naar voren te brengen dat Finland niet strijdt om zijn eig h onafhankelijkheid maar voor de naziheerschappij over geheel Europa Verklaringen van Huil Staatssecretaris Huil heeft ten aanzien van het antwoord van Finland in de persconferentie volg ns Associated Press verklaart dat hij weliswaar den tekst van net antwoord nog niet had gezien maar dat hij zich uit de persberichten een goed denkbeeld kon vormen en geloofde dat Finland d eigenlijke kernkwestie van de nerikaanache voorstellen ontweek Dè omstreden kwestie is of de Finnen buiten hun noodzakelijke verdedigingsbehoeften om aan de Duitsch ers waardevolle hulp zullen geven bü de blokkade der leverantiewegen voor het Britsche en Amerikaansche ftiaterieel via Moermansk en Arehangelsk r AMERIKAAN HE SCHEPEN NAAR DE OORLOGSZONES Wijziging neutraliteit wet aangenomen met 212 tegen 194 stemmen Het D N B meldt uit New York Nadat president Boosevelt en de minister vui Buitenlandsche Zaken Hnll in brieven aan de democratische leiders van het Huis van Afgevaardigden nog in de laatste minuut de stemming over de wijziging van de neutraliteitswet hadden probeeren te beïnvloeden heeft het Huis het voorstel met 212 tegen 194 stemmen aangenomen Daarmede ia de bepaling uit de neutraUteitswet geschrapt welke aan Amerikaansche schepen het varen in oorlogszones verbiedt De bewapening van koopvaardijschepen was seoals bekend reeds eerder door het Coa gres goedgekeurd International News Service meldt nog dat Roosevelt en Huil persoonJyk ook hog contact gezocht hadden met aarzelerde afgevao igden teneinde hen voor de aanvaarding van het voorstel te winnfti Zoo telefoneerde Huil met afgevaardigden van wier stemmen men nog niet zeker was terwijl Roosevelt persoonlijk den democraat Casey onitvirjg van wien men vreesde dat h j een groep afgevaardigden uit NewEngland in het kamp der oppositie zou kunneti drijver Huil had een lan ung or d rhoud met den democraat Dies Blijkbaar heeft Roosevelt de belofte gegeven sterke maatregelen tegen de s r kmgsactie te nemen tenemde aan mtici op dit gebied het zwijgen op te leggen De speaker van het Huis Rayburn las den brief van Roosevelt voor als laatste mspanjvuig om stemmen voor het voorst I te wmnen T rstond na de stemmsng onderteekend e de speaker de wet Thans is alleen nog de handteekenmg van Roosevelt vereischt om haar van kracht te doen worden Roosevelt heeft volgens Associate Press het resultaat van de stemming in het Witte Huis afgewacht Zijn secretaris verklaarde dat Roosevelt terstond van den uitslag in kennis was gesteld en dat die pncsidenit den regeerimgsleiders in het Huis vaji Afgevaardigden 5aybum en McCormack zijn pertsoon lijken danik vpor Iwn optrecben had doen toekomen Volgens Associated Press hebben de regeeringsaanhangcrs van het Huis van Afgevaardigden daar nog tot in den middag de uitslag volkomen onzeker was koortsachtig gewerkt om alle aan hangers van de buitenlandsche politiek van Rooïevelt te mobiliseeren Niet aanwezige leden van het Huis kregen nog op het laatste oogenblik telegraphisch de instructie naar Washington te kaJB n Zoo is bijv de democratische afS aardigde Woodrum uit het ziekenhuis gehaald om deel te nemen aan de stemming Voor de herroeping van het verbod 0 oorlogszqnes te beyaren hebl i naar Associated Press vejraer meldt gestemd 181 democraten 22 republikei nen en een vertegenwoordiger van de AAierikaansche arbeiderspartij Tegen de iierroeping stemden 137 republikei nen 53 democraten een vertegenwoor dieger van de Farmer Ijabourparty en drie progressisten Elf afgevaardigden sjtemden blanco DE R K KEBK IN DUHCSCHLAND Naar de Tel meldt zal tegen het midden van de volgeifde week een delegatie van het Duitsche episcopaat door rijksmaarschalk Hermann Goring ontvangen worden die zich bereid heeft verklaard van de klachten en wenschen der roomsch katholieke kerk kennis te nemen ENGELSCHE OORLOGSSCHEPEN IN AMERIKAANSCHE QAVENg Volgens de New York World Telegram liggen in de dokken van Brooklyn 4 Engélsche oorlogsschepen die hersteld moeten worden Het zijn de lichte kruisers Dido en Delhi de hulpkruiser Cathy en het oorvet N cdyruft Het vliegtuigongeluk in Frankrijk HOE DE RAMP ZICH AFSPEELDE Omtrent het vliegtuigongeluk in Frankryk waarbij zooals gemeld o a generaal Himlziger is omgekomen zijn nog de volgende bijzonderheden bekend geworden De viermotorige machine van t type Potez 862 was Woensdagochtend even na B uur te Algiers opgestegen en had tegen 11 uuV op het vüegveld van Marseille Marignane een tusschenlandmg gemaakt Toen het vliegtuig weer vertrokken was werd om 12 53 uur het laatste radiobericht gegeven nadat het toestel reeds op 80 kilometer ten ZuidWesten van Vichy bü Issoire fti het centrale bergmassief was waargenomen Terwijl op het vliegveld van Vichy alle voorbereidingen voor de ontvangst getroffen werden kwam van de machine het radiobericht dat zij wegens den heerschenden storm en het gevaar voor ijsafzetting gedwongen was in Zuidelijke richting terug te keeren De bestuurder heeft toen kennelijk weer geprobeerd Marignane te bereiken doch schijiit in het laaghangende wolkendek den koers volkomen te zyn kwijtgeraakt In t Fransche ministerie van Luchtvaart neemt men aan dat het vUegtuig ttat wegens het gevaar voor iisafzetting genoodzaakt was laag te vliegen daar bü tegen het gebergte is gestooten Bij de plek waar het toestel is neergestort bi Le Breau aan de Zuidelijjte helling van het centrale massief bevinden zich namelijk bereketenen die hier en daar een hoogte bereiken van 1300 meter het vliegtuig werd door de bewoners van een arbeidskamp volkomen uitge br nd gevonden De lijken waarvan er slechts zes ontdekt werden waren verkoold en konden niet geidentificeerd worden De klok sftinmpord wfis op 13 03 uur blijven stilstaaiT Aan boord bevonden zich de volgenc e passagiers de minister van Oorlog generaal Hiintziger de chef van zijn civiele kabinet Labusquiere zijn or donnansofficier de Royère de bestuur der Le Fèvre een marconist een mecanicien een fotograaf en een kamerdienaar HU wierp tijn actetaseh nit het raampje Omtrent het vliegtuigongeluk dat het leven kostte aan generaal Huntzi ger wordt nog een mteressante bijzonderheid bekend Toen het voor de passagiers onvermijdelijk leek dat het vliegtuig zou neerstorten heeft generaal Huntziger rijn aetetasch met iwlangrijke documwiten uit t raampje geworpen De Wsch werd nabij de plek des onheils gevonden De documenten bevatten de aantoekeningen die de minister tijdens zijn inspectiereis van 14 dageii in Afrika gemaakt heeft en over wel er resultaat hij de regeering nauwkeurig verslag wilde uitbrengen Marschalk Pétain heeft den Führer m antwoord op diens telegram van rouwbeklag een danktelegram gezonden VERKLARINGEN VAN SARADJOGLOE Het D N B meldt uit Ankara In de vergadering der parlesnentsfractie van de republikeinsche volkspartij heeft de minister van Buitenlandsche Zaken Saradjogloe verklanngen afgelegd over d n politieken toestand en de oorlogssituatie in het Oosten waarbij hij zich vooral beriep op het rapport van Turksche geniaals die onlangs het Duitsche Oostelijke front bezocht hebben De minister liet er geen twijfel over bestaan dat de indrukken der generaals hoogst l elangwekkend zijn en dat het weerstatidsvermorgen der bolsjewieken de zwaarste klappen gekregen heeft Uitvoerig sprak Saradjogloe vervolgens over de vernietiging van het Turksche motorzeilschip Kaynakdere in de Zwarte Zee door een Iwlsjewistische duikboot en deelde mee dat deze inbreuk op de vrije Turksche scheepvaart het voorwerp van dipk mati ke stappen te Moskou zal zijn TCRKSCHS MINISTER VAN DEFENSIE AFGETREDEN De Turkache mmiater van Defensie Saffet Ankan en de minister voor het Verkeerswesen Kerim Indsjeday hebben naar het O N B meldt bun ootala aai eboden r DE NIEUWE BOMNEN Voor het tijdvak van Zondag 16 November tot en met Zaterdag 22 November zun van de aaarvoor bestemde kaarten de bonnen 44 aangewezen voor het koopen van de gebruikelijke rantsoenen brood of gebak vleesch of vleeech waren melk en aardappelen Ter verkrijging van het extra rantsoen van M kg aardappelen is voor houders van vetkaarten bon 44b aangewezen Na Zaterdag 15 November zullen niet meer geldig ailn de bennen 43 van breod vleesch vleesehwaren melk 1 er aardappelen en na Donderdag 29 November de bonner 51 52 voa boter en vet De Amerikaansche stakingsbeweging ROOSEVELTS BEELE ARBEIDSPOLITIEK ST AT OP HET SPEL Roosevelt heeft om de dreigende staking in alle tot de staalfabrieken behoorende mijnen af te wenden telegrafisch den voorzitter van de vak vereenigingsorganisatie van het Cio den voorzitter vjn de vak vereen iging van mijnwerkers en andere persoonlijkheden ook onjler de werkgevers uitgenoodigd tofeenflj nferentie op 14 November in het Witte Huis De strijd tusschen de regeering enCio staat in het middelpunt dor belangstelling van de New Yorksche pers De New York HeraldTribune verklaart dat Roosevelt s geheele arbeidspolitiek op het spel staat De komende dagen zullen beslissen of de totnu toe gevolgde regeeringspolitiek stakingen injde bewapenin sinduslriedoor vrijwilhge overeenkomsten bij teleggen zal kunnen gehandhaafd blyven of plaats tal moeten maken voorverplichte arBitpage Overigens is deregeering zelf tfoor de crisis verantwoordelyk De Vereenigde Staten zienzich geplaatst tegenover een oorlogaan twee fronten een tegen Hitler eneen anderen een Woor Roosevelt s arbeidspolitiek veroorzaakten burgeroorlog Volgens Intenjiational News Service heeft de riepubiikein Tinkhamverklaard dat het Witte Huis omstemmen voor ép wijziging der neutralitcitswet te winnen groeten drukop de leden van het Huis van Afgevaardigden hééft uitgeoefend en betrekkmgen van itechter postdirecteurenz beloofd heeft Het u mogitijéfr aldus Tinkham dat tah ijke afgevMlü digden zich daardoor tegen hun e tUjke overtuiging in hebben iManoverhalen om oor het voorstel testenunen i ENQUrrE BU AMERIKAANSCHE PANTSÜRWAPEN Het Amerikaahsche ministerie van Oorlog stelt naar Associated I esK volgens het O N B m onder de leden van het pantserwagen een enquête in over de vraag of de leden van het i antserwapen b eid zijn ifiet een panlserdivaje m overzeesche gewesten dienst te doen Al antwoord wordt alleen ja of neen verlangd Pantserofficjeren diie onbenoemd willen blijven hebben bevestigd dat een dergelijke enquête wordt ingesteld g ioHCnHlaaH Taho op 9 00 onder 17 49 Maan op 3 54 onder 16 19 Mes b vcrpücbl l erdaitterea vao toiuoodcrgaiig tol onaopkÓBuL LaotaèriH vaa vocrtnitfeB moeten een h aH sn na mnaonderCan ontstoken worden WMWManMMMS ft 7U STAATSOPLEIDING VAN S PORTLE IDERS Plaats voor 250 leerlingen GEBOirWENCOMPLEX TE SGRAVENHAGE BINNENKORT c IN GEBRUIK Te s Gravenhage wordt in de om itreken van Meer en Bosch de laat ste hand gelegd aan het nieuwe Staats opleidingsinstituut voor sportleiders n instelling van het College van gevolmachtigden voor de sport bij het dcpar tement van Opvoeding Wetenschap en Cultuurbescherming Zooals bekend is als gevolmachtigde voor de sport alleen de heer J de Valk overgebleven aangezien de heer Sterling naar het Oostfront vertrokken is en de heer K J J Lotsy eervol ontslag heeft gekregen De werkzaamheden van het Collega vinden echter zonder eenige onderbreking voortgang niet in de laatste plaats door de medewerking van de Duitsdhe sportautoriteiten De uitstekende verstandhouding tusschen den heer De Valk en de Duitsche sportautoriteiten in het bijzonder den persoonlijken sportreferent bü den Rijkscommissaris dr Hermann Harstar is reeds herhaaldelijk verschillende takken van ons nationale sportleven ten goede gekomen Wy behoeven hier slechts te wijzen op het verstrekken van faciliteiten ten behoeve van onze beroepsmenschen die in het buitenland willen starten omdat gedurende de wintermaanden hun grootste bron van inkomsten in het buitenland ligt Een van de t elangrijkste programmapunten van het College van gevol machtigden voor de aport is het staatstoezicht by de opleiding der leerkrach ten voomameiyk van de groep welke haar arbeidsterrein vindt buiten schoolverband Het toeval wilde nu dat veprleden jaar van staatswege overgegaan werd tot den bouw van een opleidingsinstituut voor sportleiders voor den Arbeidsdienst Dit gebouwencomplex is voor wathet exterieur betreft inmiddels gereedp komen terwül de stichting binnenafzienbaren tyd tegemoet gezien kanvnrden Toen het College van gevolmachtigden zich ging beraden over de verdereuitwerking van het programmapunt inrake het staatstoezièht bü de opleidingvan sportleiders v st de heer De Valkpoowel het departement van Opvoedingals ook den persoonlijken sport referent bü Ijen Rijkscommissaris te over tuigen van de wenscheiykheid hetnieuwe gebouwencomplex ter beschikking te stellen van het doel vanhet College De Arbeidsdienst werd terstond bereid gevonden in het belang van de juiste ontwikkeling van ons nationale sportleven dit gebouwencomplex af te staan ten behoeve van het College Doelmatige InrichHag Het complex bied een ruimen aanblik en bestaat uit een tiental lage gebouwen uiterHjk niet bepaaW schoon van architectuur doch Inwendig büzonder practisch ingedeeld en bü uitstek geschikt voor het doel van het College 1 de huisvesting van epn Opleldings instituut voor sportleiderf In totaal knunen ongeveer 250 leerlingen intern worden opgenomen waarbU dan gerekend moet worden op er personeelsbezetting van ongeveer vüftig man oodat in totaal 300 man aldaar onderdak zullen kunnen vinden Wanneer men het terrein langs den hoofdingang betreedt ziet men voor zich de ongeveer 30 meter lange gymnastiekhall welke op vernuftige wijze i©drie deelen kan worden verdeeld zoodat men dan de beechikking krijgt over drie kleinere gymnastiekzalen welke elk toch nog een behoorInke afmeting hebben Aan de achterzüde van deze groote hall bevinden Izich de douche en badfcellen Recht van den ingang bevjnden z ch de administrajiiegebouwtjes alsmede de les en slaaplokaliteiten Tenslotte bevmdt zich op het terrein nog een ruime eetzaal grenzend aan een modem en uitstekend ingerichte keuken Links vin dit gebouwencomplex bevinden zich de sportvelden waaronder een goed aangelegde sintelbaan royaal van afmeting Nadat onder leiding van den Arbeidsdienst dit werk is voltooid zal tot de inrichting worden overgegaan Hiervoor staat het Coltege natuurUjk voor bijzondere moeilijkheden daar men in dezen tijd niet gemakk lyk aan het benoodijgde materiaal zal kunnea komen Gelukkig heeft het rolIeKe hierWj een flinken steun aan den RUkscommissaris die zich persoonlijk bijzonder Interesseert voor dit nieuwe opleidingsinstituut De DulUche autoriteiten In het büzonder de perpoonlMke sp ortreferent van den Rijks commimaris dr Hermann Harrter zullen hierbU djn ook gaarne hun voUe i iedewerklng verleenen om tot een juiste en oordeelkundige inrichting van het instituut te komen Het belooft dus Iets heel bijzonden te worden niet aUeen een troetelkind van het College doch ook van het departement van Opvoeding en van de Duitsche sportautoriteiten f