Goudsche Courant, zaterdag 15 november 1941

EERSTE BLAD ZATERDAG 15 NOVEMBER Kiitit He r a ld Tji bun e uit Londen meemt bad Bannen by Churchill geprotesteerd tegen de krasse beperking van grondstoffen voor de Britich txportindustrie In een de Toor het axportinstituut verklaarde hfl naar Associated Press uit Londen meldt dat Engeland gevaar loopt zyn geheele handel met het Westelijk halfrond te verliezen als gevolg van de verplichtirgen jegens de Vereen Staten Deze moeten niet hopen dat zy den oorlog op kojten van Engeland overleven want Engeland s leemacht steunt ook de Vereen Staten en daarvoor moet Amerika een tegenprestatie leveren De Ark Royal gezonken DONDERDAGAVOND GETOR PEDKEKIV Van bevoegde zyde meldt de Engelsche nieu1v9dienst uit Londen dat bet vbegtuigmoederschip Ark Royal in de Mxtdellandsche Zee ten Oocten van Gibraltar is aangevallen De Ark Royal werd Donderdagavond laat getorpe deerd en het zag er eerst naar uit alsof het vaartuig naar een haven gesleept kon worden I et chip maakte echter slagziy en Vrijdagochtend is het gezonken Het werd gebruikt als escorte voor sterke convooien in de Middellandscbe Zee De Engielseiie nieuwsdienst meldt noft dat de Ark Royal nïeer vliegtuigen dan eenig ander vliegtuigmoaderschdp der Britsche vloot aan boord kon nem i In norma Ie gevallen kon het schip 60 tot 70 machines bergen De bemanning bestond uit ongeveer 1 00 koppen De waterverplaatsingtbedroeg ruim K OOO ton en de snelheid ongeveer 3l knoopen In het Britsche bericht wordt verder gezegd dat behalve de Ark Royal i eeds de vlicgtuigmoederschepen Courageous en Glorioua door ofitreden van den vyand verloren zyn gegaan Vrijdagochtend zyn in de oorlogshaven van Gibraltar verscheidene Britsche tcwpedobootjagers met opvarenden van de Ark Royal binnenge Dopen Voorts bracht de Engelsche torpedo1 t ootjager 82 tabUke gewenden aan andere opvarenden van den tot zinken gebrachten oorlogsbodem zijn met wa tervliegtuigen naar Gibraltar vervoerd Een kerk als centrum sluikhandel menten herlevan ïoorUrs K voorbeelden HM Dull h W fc Oraawfoomwolek 17 J n5 en pianobaMeiding iïi S Hoesr t t a ie 9V i É ne n verborxaakt door n kou gebniike meo Abdgsiroop die de vaatalttendt iltlm zal doen loskomen en Uw hoest snel zal verdrflven Reporftge dlo Centrales die ovei J met d itudlo b iki 7 v Beeck en zijn orkut en 1 Nt ab rlchten aic het w eermachlsberlchl j iniJT iir foonmuïlek ÏIlo AKKBR S ABDÊJSIi Ingez Med G 3Ö15 20 n VEBSUM l ïü Oi nwfoonmuz Tv Ochl 5 Gramoloonmuzjek j 0OBSïf a richten 8 It Gr mafoonm rJ iSIÏ ramofoonmuii i K minastiek £ Oramoloo de Ifiumrouw t Gramot wm orkjést 1100 Cello me gramofoonmuMek H Almanak T Nieuws en economische Bi nak 11 Zang en piano 13 is a ta mof v ib Mollo C nt hil lïii lniUllrt Vliegtuig van Litwinof terecht Molto Cantabile Gramofoom uzi ek moX bu5 Ï zang met p anobegele dmg l jeugd 17 15 BNO N euw J beursberichten 17 30 JlweSu ï Jes ïramofoonp alenprogTan N l mans luM IS 30 Klaas van BeS i l l L f 5 halfuurtje n Pfilnor ool rn ceiro TJo SS£ M NOODLANDING GEMAAKT Naar de Britsche berichtendierist meldt is te Londen het bericht ontvangen dat het vliegtuig waarin zich Litwinof Steinhardt Monckton en Reynold bevonden in goeden welstand is Het vUegtuig heeft aldus de Britsche berichtendienst by Pahlevi aan de Kaspische Zee ten Noordwesten van Teheran een noodlanding moeten maken Volgens Reuter is officieel in Londen bekend gemaakt dat het vUegtuig op i November in Bakoe is aangekomen Associated Prees meldt uit Teheran dat daar een communiqué is uitgegeven door de Sovjetambassade iniioudende dat in strijd met vroegere berichten tot dusver geenerlei berichten ontvangen zyn over het lot van Litwinof en Steinhardt Het vroegere bericht uit Pahlevi dat het vliegtuig daar zou zijn geland is onjuist De reis van Koeroesoe WAARSCHU VLUK HEDENMIDDAG TE WASHINGTON Volgens een telegram dat van de Japansche ambassade te Washington is ontvsajigen zal Koeroesoe waarschijnlijk hedenmiddag te Washington aankomen Zoo mogelyk zal hy dan nog een bezoek aan Roosevelt en Huil brengen De officieele besprekingenmet de Amerikaansche regeering zullen waarschijnlyk pas de volgende week beginnen Dé zendet Schenectady deelt het volgende mede President Roosevelt heeft medegedeeld dat de regeering der V S besloten lieeft de Amenkaansche marinesoldaten uit Sjanghai Tientsin en Pequng terug te trekken Hierdoor worden alle manne soldaten uit China teruggetrokken DE STEMMING IN ABESSINIt In de Italiaansche pen wordt groote aandachft geBchonken aan de bekentenis Van de liondensehe Times dat de inboorlingen van Abessinië de heerschaiHiij van Haile Selassie niet meer wenschen té aanvaarden De Giornale d Halia heeft een uittreksel uit het artikel gepubliceerd en wijet op de woorden dat de inboorlingen van het Itahaansthe imperium allesbehalve geestdriftig zyn over de terugkeer van de Amhairische dynastie De Engelschen geven daarmede ten eerste toe zoo schrijft heit blad dat Italië groot kolonisatiewerk heeft volbracht ten twfeede dat het zijn capaciteiten op kolonjaal gebied heeft bewezen ten tierde dat de sanctiepolitick een bloedige baléedfiging van Italië was en ten vierde dat Italië nadat het zyn imperium zal hebben hcra onnen met vreugde door het groot deel der inboorlingen zal worden ontvangen MM BMO NleuwVberTci MMbÜ M 0 Cramofoonmuziek 11 BtLVntSDM n Mij M T 1S W Zie Hilversum 7 tu r muziek ISOO Morgenwtjdlng 1015 i planobecideldlng 10 40 cluser t ko enrdistnbutle 10 50 OrgeW H Reportage 1140 Planovoordr c vestretrlo 4S BNO Nieu tï mlsch belichten 13 03 AmZ mm v soliet en piano Hendriks en zijn orkest is H Vo aI HOO Mejodlslen solist en gramofoSS l 17 15 NO Nieuws ïono S Jïï berichten n SO Viool met pianob SJSS f halfuurtje 19 30 Orim il l Politiek weekprsTtl Sfï C C uii k Vanaf 15 2 de Radio itrales die over een Hl7w hr ding mrt S studio beschikken müt Rambler 10 5 Muzikale actuaHtellen w week 2100 Boyd Bachman en I ti 2144 BNO Nieuwsberichten 22 00 c foonmuz ek JZIO mAvondwUiUni Orepen nK Nes protrsnaa 1 De voordracht Boodschap aan Garcli ai op Woensdag 19 November van 141J u uur over den zender Hilversum I vain Nultgesproken door den heer Jac de Hui Op Woensdag 19 November zal v iim 11 O uur over den zender Hilversum D m frkgmenf uit een te verÉchljnen roman n Popeller worden voorgedragen md g 1 J vember a 1 wordt v n HM 15 45 uur over den zender Hilversum I en hooo ipel van Klaas Smellk De vrije twoat sohap anUkaèitaUshsch hoorspri llll zondcnV Het geheel slSfct order rejn ni Louis Oimberg lta orgelf i 14 45 GramofcHmmuziek 18m S Dé dood van generaal Huntziger TELEGRAM VAN MUSSOLINI Als vertegenwoordiger van de rijksregeerinB ij de ttaatsdbegttaifenis voor genera Huntziger is ambassadeur AJjetz Vrijdagavond in Vichy aang ftomen Des avonds waren Abetz en zyn gezelsch ip gasten van Pétain De kislen met het stoffelijk overschot van de slachtoffers van het vliegtuigongeluk zyn Vrijdagavond in Vic y aangekomen en in de kerk van St Louis opgebaard Admiraal Darlao ïü de lykréde uitspreken Mjaarsèhalk Pétain heeft van Mussow het volgende telegram ontvangen Jïet doepe ontioeriiis heb ik het tragische bericht vemocnen van den dood van generaal Huntziger uwen wakkeren medewerker Gelieve my n uitingen van leedwezen en die der Italiaansche regeering te aanvaarden AMERIKAANSCBE STEUNPUNTEN IN OOST SIBERIE Onder het opschrift Amerika lejgt steunpunten aan in Oost Siberië schryft TsjoengHoeajePau dat de mededeelang betreffende het verplaatsen van den ravitailleeringsweg voor de Sovjet Unie van Wladiwostok naar Archangel een afleiding ten doel heeft van de aandacht van Japan van het feit dat d e Ver Staten strijdkrach ten samemtrekken in Kamsjatka Het blad vei klaart dat Petropawlowsk uitgekozen is als leverantiehaven ook al heeft de haven geen transportfaciliteiten De uitbreiding van deze haven heeft men weliswaar niet gedacht voor de Sovjet Unie maar voor het aanleggen van een Amerikaansch steunpunt dat zelf blj een ineenstorting van de Sovjet Ünie niet zou wopdrai opgegeven De aardrykskundige ligging van Petropawlowsk naby de Aleoeten maakt een omsingeling van Japan uit bet Noorden moge lijk DE BONNENLIIST Handel tnXboBnen is misdadir De straf Isxzwaar en ongenadit 9 NOVEMBER r M 15 NOVEMBIl 44 4 brood 4 ran a brood of gebak 44 brood ïi rantaópn brood of gebak 44 vleesch ¥ t rantsoen vleesch d vleeschwaren 44 vleeschwaren 1 rantaoen vleeifeh of vleeschwaren 44 melk 1 liter melk 44a aardappelen 1 kg 44b aardappelen k g 2 NOVEMBER T M t NOVEMBtt 138 algemeen 1 kg luiker algeqieeii 250 gram koftieaumgML algemeen 500 grair jam 139 140 UI 142 algemeen cUi voor 1 rantsoeo bloem brood of gebik algemeen 2S0 gram havenmrat algemeen 2S0 gram gort 149 algemeen 100 Rram vermicelli mlizena 145 146 147 148 algemeen elli voot 100 gram kaai D en E havermout voor küKJwen W en met 3 jaar 250 gram rifit 2 NOVEMBER T M 20 NOVfiBtt 51 52 boter 125 gram boter 51 52 vet 125 gram boter met rediictl 1 NOVEttBEB T M 38 NOVmBA 26 honden groep I n 10 k g groep ffl 8 kg groep n 8 kg groep V 4 kS groep VI 3 kg hondenbrood 28 katten IH k g kattenbrood W NOVEMBER T M 29 NOVEMBj ééa rantsoen cacao eerste penoo WAT IS BEN RANT8UEN T BBOOU ia gram nnrad GIBAK 78 ipam beachmt sisii J koekjei of 100 gram ipeculaas J a ram eaka Af 4 i lam svuM koraliiicbak ftf 800 ram evuJd rr gebak of 9O0 ram taart gebaklcs UUOfU 70 gram t n bloam b oem meel zelfrUiasid bakmeal BIJST aso gram r at mslmneel frlca gruttcmeai igem ngd me HAVERMODT 190 grim haverniM kon bloam aardappalTlokkeB OOHT 0 gram gort fort n l S d VBRMICEUJ 1 gram vermicelli mal MAiaNA I0 gram mirieBa jS oelmMl óf 100 gramftetmeel rf puddlagpoeder of puddlni Muiiii rt VLBSCH 100 gram vleoch been Inbegrepen PiardenvIeeKh 1 Vt KtSCHWAREN gram ervosi JJJ Irookt rleesch I TS gram JSU soorten Of I gram gekookte JÏH é 129 gram leverartlke en wff Bierbrood Af ISO gram bloedwuTtt Alg m gram lam siroop honing Andere distribatie artikelen BRANDSTOFFEN KF geen anthraciet t m M vember 1 trtn 4 H K branrj J 81 Dec Mt HK td j Jan 8 B K alleen turfl J Dec l t m U CV t f 3 U t m 20 CV t ro 31 £ e per brandtt t m 30 AprH e per brandtt t m 30 April PF ROLEIIM O 14 6 October t m 27 voor keuken 2 liter jve V es T 12 October tm JL dc ber 2 Uter petroleum voor Ungsdoeleinden J teitlel i t m 81 Dee 1 f ZEEP 135 algemeen en D raWf kaart P en J t m 30 Novem rantiocn Korte berichten Uit rtim Sprlngi CaUfond wordt genne d dat een Jachtvliegtuig v n het Amenkaansche leger boven de woestijn Is neergestort en ontploft De bestuurder kwam in de vlammen om BÜ Montgomery Alabama zijn twee leavUegtuigen met elkaar in botsing gekomen Twee cadetten van de Britsche uchtm eht kwameik daarbtj om het de NJ3DA f Het noemde Fktagonie een niemanalaland en z de onomwonden WiJ kunneip h¥t anexeeflten He stuk bevatte als onderteeketuart ds namen van het lid d r ambasaade 5chub rt n van den p aatsvervangenden Lanlïesffrvppenleiter MUHer Men vatte deze aangelegenheid In Argentinië fferke4t k ernstig op en Muller werd om dézen onzin gearresteerd totdat op 26 Juni 1939 het onderzoek tegen hem moest worden gestaakt aangezien alle l eschuld1glflgen geen steek beken te houden Van OultMhe iljdc g1n men op ondeiToek uit na r de bron van deze vervalschlngen en men kwam tot het volgende belangwekkende resultaat een zekere JDrgea een l lda schuwe avonturier en vroegere tuchthuisboef was naar Zuld Amerika gegaan had xlch daaaangmloten b j een organisatie van envigranten en was in 19S7 door Duitsrhland van de nationaMlett eervallen verklaard In B deed hij in een brief aan den DuitJtchen ambassadeur een poging tot afpersing Hij boMi zich n1 voor een dienovereenkomstige tiwmre tatte arfn om zich voortaan van elktfvoeelncming aan het van de V S iHt gaande streven om de Dultsche handelsbelangen in Zuid Amerik te ichaden In verband met het komende offlciee e onderzoek naar de activiteit van de N S D A P In Argentinië te onthouden Het paat in het beeld dat Jtirges zich toen later ook nog op zijn betrekkingen met den Brltschen gehetmen dienst beroemde Er kon vrorden uitgemaakt dat dit door XooGevelto Jodenkllek gemainteneerde lid der vijfde colonne van den NoordAmerlkaanschen president In ZtTid AmefIka het Fatagonische document vervalscht had Hij werd gedekt door nvloedrllke perwnen ala Taborda en den Jood Linnlvsky Het ln het geval Jtlrge bestede geld was Inmiddels niet weggesmeten De Jood iche draai er bittft altijd wat hangen welke naar w J nog zullen zien tot de vooma jmste methode der riT h1tsende po ltlek van Roosevelt la oirtwikVeld bleek ook In ArgentlnH biizonder d Milteffend te 7 jn De stemm ns tegenover Duit chland was terstond na de nublicalle van de vAvalsrhlng omgeslagen en van dien tild af dateaeen ook de maatregelen tegen de nallonasl soclallstliiche organisatie der RIjksdiHtschers Tenslotte verlangde n ItJl de i f genoeg bekend geworden Argontljr rhe hoofdagent van Foo cvell Taborda dat z in parlementtaire commissie van onderzoek zich zou bezJghninten met de kuiperijen van huilenlandsche organisaties De hoofdfiguren der nu vo gende echt Amerlkaansche eomeiKe waren Roosevelt als de msp die In Washington aan de toirwtles trok Taborda als z Jn hoofdagent in Buenos Aires en een gehPele colonne ven omgekochte pennelIVkprs In de anti Dultsche pers van ArgentinW De fetneenschappeltik or andseerdc ophitting leidde op JiiU M tot de arrestatie wn ongeveer dertig Duit c WTs ronder dat dearvocw een reden werd opgegeven Op 19 Decemt er moest het onderzoek gestaakt orden daar gebleken wa dat de bewering van tegen den staat gerichte kuiperyen voUwWnen uit de lucht gegrepen wa Maar nooseveHs methode van er bïijtt tfit jd wait van hangen waa weer probaat gebleken De eene vervalaching vo gt nu op de andere Zoo komen In een boek de vMgende naïeve formuleerlngen voor Argentinië is een communlatleeh land dat wij moeten veroveren of Waar een I uitscher staat moet hy Ijeerschen In Argentinië was de stemming reeds zoover voortwreid dal meïi reeds mocht hopen m t dergelllken onrln resultaat Ie bereiken In Bollvië echter was men nog niet zoover Daar wai nog de bekende sensatitmeele docuinen4enver Y U BOhlng van het geval Belmonte noodig en deze affaire oeg zooveel itof op det Roozevelta vüfde coloraie ter verovering en tot het ploolbaarmaken van d ZutdAmerikaan sche landen goed gecainoufleeTd daarachter kon werken Inmiddels had RooseveMi vervalachingBcentral n ivwe documenten gemaakt en Taborda kreeg d n Inval om heel eenvoudig drie koerlersxakken op te laten mftken die van het Dultsche gezantschap In Lfnrui naar de DultRChe ambassade in Buenoe Alret gingen By dezen inbreuk op het volkenrecht werd eenj geheim stuk gevonden De duistere tekst van dere binnengesmokkelde vervaiBching moest bewijzen dat de Diiitsche aambasssde en uitgebrpide lamenzweiing in heel Zuid Amerika bedreef Wat Taborda bewüzen noemt l Hii stelde een eonmniSKie van onderzoek aan die met talrUkc verhooren veel stof opjoeg en mot den besten wil geen bezwarend materl ta voor dan dag kwi brengen Het doel van deze be de heele onderneming was ontbinding van de Duitsche organisattM en dimrmrde afschaffing van de D Utfche scholen en verwijdering van het Duiteche Nleuwstauceau Met het resultaat van ztjn onderzoekingen reifide Taborda toon naar Rboeevelt die zich toen van zijn kant in zijn ophitsende redevoeringen weer van dit materiaal bpcllomie Daarmede 1 de cirkel gesloten T p documenten uit de vervalachingg wcrkplaaft n de Ver Staten tiSn weer teniggesltiurd vanwaar ty zyn losgelaten Br was genoeg van bliiven hsngen Er waa zelf zooveel bUjven hangen dat bijna alle ZuldAtneii kaansfhe staten In het feheel nfet bpmeikten dat hter de e oneeVoofHjke lawaalcoulisae houdt den dief van de finna Roosevelt en Taborda het gebe le apparaat van Roosevettt vyfde colonne versto it zat dat nu by ztjn taak om Zntd Ami rika rijp te maken voor de bwtormlng door hel Noord Amerlkaansche doltarlmpeilaUftme gcmakkel k spel had Dece van De misdienaar vond een pond boter en mej Celestine knielde op een ei VARfKENS IN DOODKISTJN te vromen die s avmds Ileenioedig de kerk binnentraden Totnutoe had d ii ZIJ jarenlang hun milden glimlach hoofdzakel k aan twee vaste kerkbe zoekers geschohken den braven mja d naar Bamigaud en een juffrouw oplaren genaamd Celestine Anders was behalve op Zon en feestdagen het bezoek maar spaarzaam Dat werd thans anders De nieuwe geloovigen kwa men rijk met aardsche schatten beladenbinnen en de handel bloeide bankbiljetten gingen van hand tot hand Bar jnigaud vond op een keer een kilo boter onder den offerkist nam deze onverwachte gave mee en zweeg En toen Celestine op een dag op haar vaste laats neerknielde hoorde zij krak en een eierdooier bleef aan haar zwarte japon vastkleven Celestine ontdekte toen nog vüf versche ejeren Zy hield het voor mn Wonder en nam ze mee maar kon jammer voor Bloch en consorten niet zwijgen De gendarmerie kwam van het geval op de hoogte en ging op een goeden dag tot den aanvalover Vier dienaren der wet stonden uren lang oed vermomd in de schaduw van twee biechtstoelen op den loer Een tijd lang deed zich niets ver dachts voor Alleen Juffrouw Celestjne was naar binnen geschuifeld en op haar gewone plaat gaan zitten Plotseling echter werd het drukker De eene man na den andere kwam biAnen pakken werden op den grond gezet en op verschillende plaatsen in de kerk ontwik k de zich levendige handel Eenige oogenhlikken later schoten de gendarmes uit hun schuilhoek te Voorschijn Een van hen posteerd zich bü den uitgang eh de geheele bende zat jn de val Bü nader onderzoek kwamen op de onmogeliikste plaatsen van de kerk levensmiddelen te voorschijn Aan de practüken van Bloch en zijn bende was een roemloos einde gekomen maar zijn operaties 6p de zwarte markt zullen bekend blijven als de geschiedenis van de vrome zw arte handelaren van Brives J burgerFrcmdenblitt vfr telt in dit blad Interessante buzortt derhed n over den zwarten handel m FrsnknJk die ioo schrijft hij een van de weinige blijvende dingen it in t aan veranderingen zoo sterk onderhevige Frankrijk van thans Er is nauwelijks viemand die uch aan den invloed van de marcjlé noir kan onttrekken Er is mm of meer een leer van de zurarte niarkt ontstaan en alles wat in de Derde Republiek aan ophchteru en list tentoongespreid werd concentreert zich thans op de zwarte markt Voor de re geering werd ly een van de belangr kste problemen daar het Vaak voorkomt dat belangrijke levensmiddelen voor langen tud van de markt verdwenen en zoodoende voor een groot deel van het volk dat niet over vokJoeode middelen beschikt verloren gaat Deze levensmiddelen worden echter legen fantastische prezen door de zwarte handelaars aan den man gebracht De TOK markt De doorsnee burger voor wien wegens geldgebrek de z varte markt geelciten blyft stort zich op den marché rose de rose markt Dit in Frankrijk reeds lang onder den naam troc bekende éysteem is door het kunstenaars volkje van Montmartre en Montparnasse in de mode gebracht De schilders organisecren tentoonstellingen waarbij men een aardig stilleven inruilen kan tegen een smakeljjken ham en een par tijtjje sardines in olie of een teer lentelan chap tegen een degelijken winter mantel Ook kan het gebeuren dat een beeldhouwer een van zyn plastieken aanbiedt in ruil voor een fiets die hü dringend noodig heeft EBde warte Sovjet ambatsadeur bü minister Tojo JAPANSCH PROTEST VAN DE HATO GEWEZEN De Sovjet ambaesadeu te Tokio Smetanm heeft een bezoek gebracht aan den Japanschen minister van Buitenlandache Zaken Tojo om besprekingen te voeren over het Japansch protest inzake het vergaan van de Kchi Maroe Hierbfl zou Smetanin het Japansche pfotest van de hand hebben gewezen en beweerd hebben dat de drijvende mijnen in de Japansche wateren geen Sovjet mijnen geweest kunnen zyn Naar voorts nog verluidt worden de onderhandelingen ondanks h t feit dat Jhet Japansche protest van de hand is gewezen voortgezet Een brief van Churchill Op de zwarte markt wordt echterniet geruild Hier is baar geld troef Uit t niets ontstonden op deze wijze m delaante maanden tallooze millioenenvermogens De gewoonlijk tegen zwarte handelaren tgesprdfcen straffen waren in den regel zoo weinig afschrikwekkend dat men ze gaarne op den koop toe nam want men werd immers rtjkl Men staat op de zwarte markt voor niets Zoo werden onlangs de omzwervingen van een paar honderd kilo leidingdraad bekend Deeerste handelaar begon met een prijsvan ongeveer 80 francs per kilo terwijl bij de laatste transactie toen de politie ingreep de prijs tot 940 francs gestegen was Amenkaansche gangstermethoden ioen hiefby opgeld en vooral de zware jongens uit de omgeving van Marseille doen hun besti Winkels en pakhuizen worden geplunderd waschgoed zeep en levenrmiddelen worden gestolen en op de zwarte marktgeworpen Men heeft de laatste maan den al de raarste dingen beleefd zelfs elandestien geslachte vtirkens die in doodkisten de grens van een departement werden overgesmokkeld Éen zèer hooge ambtenaar op het gebied van de voedselvoorziening heeft zich gecompromitteerd dagelijks wordenarrestaties verricht vaak in toonaangevende ringen Zoo werd onlangs devoorzitter van een Kamer van Koophandel wegens het clandestien doen alaeJ n van vee gearresteerd De geschiedenis ran Ephnln sWh DE GEVAREN VQOR DEN ENGELSCHEN ANDEL De Ajnerikaansche leen en pachtwet berust p de Engelsche erkenning dat ook Engeland 4net inbegrip van d Engelschen uitvoerhan iel offers moet brengen zoo heeft Churchill verklaard in een brief aan den voorzitter van den Engelschen fabrikantenbond Hannon Artikel van de Angriff mi DR VEKVAI SCHINGSWERKPLAAT8 VAN OEN JOOD BOAseVKLT Rct ANP liwldt Bet Berltluche avondblad Oer Anirlff U begonnen met de publicatie van een reeks arUkclen welke tot opschrift draagt Uit de vervalschingswerkplaatj van den Jood Roosevelt Het onderfiaviEe artikel houdt zich in het bijzonder beug met de vruchlen welke het dollarimpei lallsme in Zuid Amerika afwerpt Het blad schrijft In de vervalschlngswerkp aats van den Jood Roosevelt zit blHkbaar sinds Jaar en cteg een en hetzelfde creatuur dat door den Jodenkliek rondom den president semalnteneerd wordt BU zUn opdrachten tot ophltsinfi der Zuld Amerikaansche staten tefen alle wat Dultsch Is werkt deze man steeds met dezelfde truc hii produceert landkaarten van Zuid Amerika aan den loopenden band doch ook geografLsche documenten over nieuwe grensafbakeningen met voorstellen tot verdeeling van Zuld Amerika nu eens m drie dan In meer staten maar altad zoo dat de Uat sp welks gebied de andkaart of de documenten dan bij een Dultsehen agent gevonden worden er daar by bljzofuter slecht afkomt De Noord Ame rikaan he geheime dienst heeft handen vol werk om aeae documenten en landkaarten ttjdena huiszoekinsen biJ Duitschsprekende burgere In Zpid Amerika birwien te smok kelen of b j het leggen van beslag op koerierszakken van Pmtsche diplomten te ontdekken De truc is niet nieuw De Arfieri kamen hebben haar afgekeken van den Brit schen Secret Service en de aïdeellng Zuld Amprika der vflfde colonne van Roosevelt heeft zich daarrrp geBpeclaliSeerd Rooaeveït slaat blijkbaar in zijn echt Jood x ht vnmat gmg de intelligentie van de 7ulé J Tierikanen niet zoo hoog aan dat h j zich moeite zou geven om d arln eenige afwisse ing te brengen Toen de truc nog eenigszina de bekoorlijk held van het nieuwe had zag zij er ongeveer zoo uitkort na de Ineenstorting van Tsjehu Sfowaklje publiceerde het ATg ni i blad Noticias Graficas het wa5 op 90 Maart l 3fi een Inmiddels onder den naam Pafagonlsrli document Iryternationaal beroemd geworden document Het was een ïvpeerend Joodsch stukje maalweik vaRoosevelt n bevatte precies dalgene wat men de Zuld Ami riksnen wilde wijsmakendat namelök de Duit8f e diplomaten in samenwerkmg met Dullsche partil inMantics een verovering van deoien van Zuid Amerika voorbereidden Het docwnent droeg als kop hel leeken Deulsche Botschaft en was gericht aan het kolonlaa politleke biH eau van Kenmerkend foor de methoden die W worden toegepast is de eschiedenis van de vrome zwarte handelaren van Brives Het betreft hier een affaire die zich afspeelde in een matig Fransch plattelandsplaatsje dat in jaren geen séhsatie had beleefd Slechts de ontvoering van de gade van den hoofdman der vrywillige brandv er venViocht eenige Jaren geleden opschudding in het lieflijke dorp te verwekken maaroverigen sleten de bewoners hun leven in volkomen nist D oorlog deed firivcs uit lijn sluimer ontwaken en toen de levensmiddelen schaarschcr begonnen te worden trokken heele karavanen uit de groote stad naar Brives om met volle rugiakken en manden terug te keeren Op een dag echter dunde destroom speken boter pelgrims Dehameteraars Stieten overal op hoffe lijke weigeringen en moesten onverrichterzake terujtkeeren Wat was er gebeurd De zaak was doeltreffend door zekeren Ephraim Bloch georgariseerd Btoch s trawanten hadden met hulp van inwoners van het plaatsje opverschillende punten verzamelplaatsen ingericht waar de leveranciers hun waren afgaven en hun geld incasseerden Van deze verzamelplaatsen uit weiW de hotel en café eigenaaTs in verschillende gtoote Steden voorzien Een tiidlang ging alles goed tot de controleurs lont gineen ruiken In een autobus werd onder het kussen van den chauffeur een half varken ontdekt verder vond men in den auto kippen en eieren De eene verzamelplaats ra deandere werd gevonden en f Tenslotte werd ook een van de centr Hfes een herberg overvallen Hier had een van de zWarte handelaren een meisje in haar taille geknepen met ruzie en wederzijdsche beschuldigingen als gevolg en ingrijpen van de gendarmerie als eindresultaat Diverse bezoekers van Het witte konijntje gingen achterslot en grendel Een nieuwe list Ephraim Bloch en zyn mannen kwamen toen op een ander idee Op een van de romantische hoogten nabfl Brives verheft zich het kerkje van den heiligen Bemhard Dat was eentoraeh1 toevluchtsoord en een ideale erzaBielplaats voor de organisatie V n nu af aan stroomde het geloovigen naar de kerk en wellicht hebben de heiligen aan de muren zich verbaasd over de BINNENLAN BritiKhe aanval op Nederlandsche visscher bo t VERONTWAAKDIGIMG TB inilUO f H A N P meldt uit IJmuiden Het was slechts een sober baricht d t m de bladen heeft gestaan betreffeside en Bntschen aanval op een visschersboot uit IJmuiden Dinsdagmiddag voer de IJmuiden 96 ter trawlvaart tut Het schip e trawler genaamd Viosier was bemand met elf koppien en voer g eel alleea Omsit peks half dnd het bevond zich op ongeveer 7 4 8 mijl uit de kust werd het plotseling aangevallen door drie Bntsche toestellen die zich als gieren op een weei looze prooi wierpen en het vaartuig met bommen en mitraiUeurkogel btetookten Enkele bommen troffen het schip dat volkomen uiteen werd geslagen a inel zonk Terwyl de overlevenden der bemaiyiiiig in het water om hun leven worstelden hadden de Britsche pilotro nog den euvelen moed deze mannen met hun mitrailleurs te beschieten Insniddels had men den aanval vanuit de kust gesignaleerd en was een patrouillevaartuig uitgevaren om assistentie te verleenen Acht leden der bemanning kondoi daardoor worden ingepikt Hat lyk van den jongst i boordkok werd int het water opgehaald de ongeveer 50 jange gehuwde schjM er van de Viosier H Wyker en een matroos worden ve mi t De verontwaardiging over dMSen laaghartigen aanval der Bri tsche vliegers is onder de IJmuid ische visschersbevolkmg algemeeti ARBEIDSVOORWAARDEN V OOR aAtOlPEKSONEEl Het College van rijksbemKÖelaars heeft blijkens de Staatscourant vaVl4 dezer een regebng vastgesteld van salarissen en andere arbeidsvoorwaarde voor administratief personeel voor bankkantoren te Amsterdam s Gra venhageen Rotterdam Deze regeling IS getroffen na overteg met deskundigen zoowel van bankierszijde als van de ajde der bedienden De regeling zal j wordw gevolgd door een dergelijke regelftig voor de provmciale kantoren voor de kantoren met minder dan 40 werknemers en voor de commissionairs kantoren De thans getroffen regeling strekt zich uit tot alle bankkantoren in de drie genoemde steden voor zoover op het hoofdkantoor meer dan 40 werkne mer werkzaam zyn De bijkantoren der bankinstellingen zijn hier dus in het algemeöi onder begrepen Onder de regeling Vallen alle werknemers die adminis ïatie arbeid verrichten benevens typisten telefonisten en telegrafisten Voor die verschillende categorieën zyn in de regeling salarisschalen opgenomen voor mannelyke resp vrouwelyke werknemers Voor iederé leeftflé klasse IS daarby zoowel een minimum gen iddeld jaaf salans als een absoluut minimum jaarsalaris vastgelegd De regeling treedt in werking op 1 Januari 1942 met dien verstande dat in den loop van Januari 1942 alsnog bU wijze van gratificatie over de maand December het verhoogde salaris zal worden bijbetaald Dit beteekent dus dat practisch van 1 December af de employe s onder het verhoogde salaris werken BELÓONING VOOR BEMANNINGEN VAN REDDINGSBOOTEN Niet alleen de directie der Zuid Hollandsche Maatschappij tot redding van schipbreukelingen heeft dfcj r het toekennen van onderscheidingen getoond het moeilyke werk door de manschappen der beide reddingbooten te Hoek van Holland op Zorndaig 30 October te waardeeren toen bij de scheepsramp veor den Waterweg 23 mannen van het gebroken wrak werden gered Ook de DuitKhe Kriegsmarine blukt het held I haftige gedrag van de redders niet zonder meer te laten paseeeren Naar wij Vernemen is thans aan alle manschappen d beide reddingbooten President Jan Leis en de President J V Wierdsma een belangrijke geldelijke belooning verttr t Korte berichten Door d politie te Foxho gemeente Hpogezsnd Is in de vroegte het lyk opgehaald van den S3 Jarigen ongehuwden schoenmaker E Bolten wonende te Foxhiri De m n Is Woen figgvond laat door de duisternis met zyn rtjwlel In het Win schot er diep geraakt RADIONIEUWS Zoadtf I Novtnbn BILVEKIDN L IBJ M 00 OrgeUdhcert ir p M BNONleuwi bertchtm 8 49 Gramofoonmuziek 10 00 Orffel concert 10 30 Kerkdienst 12 00 BMCmbK onny Kroon 124S BNO Nieuws en cono misctie berichten HM Nedelsndech Verbowl voor Slbbeliunde Wie en wat waren onu voorouders 1315 Beiaardconrert 1333 De Meesterzangers en grsmofoonmuzlek 14 M Csbaretprogramma 15 00 Badiotoon 15 4fl Zang met planobefeleidlng en orgelspel 1 115 fiovd Bachman en zijn orkeat 27 00 ZondagmiddaRcabaret 17 45 Gam muziek HOS Sport van d n dag 18 30 De Ramtllera opn 19 00 Actueel halfuurtje 19 30 Het RUnlgen kwartet en gramofoorwnuzlek Vanaf JOl alleen voor de Radio Centrales die over een lijnverbinding met de studio beschikken 20 30 Gramnfoonmurlek 2145 BNONIeuwsbeilchten 22 00 BNO Enge sche uitzending An American sees Holland of Oramofoonmuziek 13 30 M 00 Oramotoonmuziek RiLVmitni n mij m OO Cramofoonmuziek 30 BNO Nieuwsberichten 8 45 Grsmofonnmuziek 10 00 Zondagmorgen zonder zorgen 12 00 Van man tot man 12 IJ Bach cantate 12 48 BNONieuws en economische berichten 13 OO Het SalonoTkest pollst en gramofoonmii7iek 14 00 Voordracht 14 15 Cramofoonmuziek 14 35 Concertgebouworkest en gramofoonmuziek 18 00 t BUAierle Ons oude ledeschoon Delft M U Oud muzlaklnitiu H m