Goudsche Courant, zaterdag 15 november 1941

ZATERDAG 15 NOVEMBER 6 1 1 PUROL Geneest en Verfraait de Huid VjrrlgM M V RstMKismMh Nltuwiblad IMI TWEEDE BLAD ONZE BIOSCOPEN Retuiie Bioscoop ASnSTBN Van het wonderlyke circiuwercldje bHjft cltiHl een eigenaafdige bekoring uitgaan DierenUefhebben xoeken r n ensatieliefhebberi van obatiek eH ly die harteHjk willen Iwhen om d clownsgroUen kunnen et hun hart op halen DU ii ook het gfval in de fiun rtiateft het glansnummer van Harry Piel den acteur die ich in dit genre loo n uitstekenden naam heeft verwor verf Wat in deie film het meeet opvatt i ïUn de prachtige staaltje van moderBe dierendressuur Bijna ongelooflyk ia het wat Harn P el zun olifant paard ap papegaai en honden laat prestee ren Ze iijn in deze film met alleen de med erkenden aan het groote nummer v n het circusprogramma hoe ehittepend dit ook moge wezen ep n elk een bewondering dit ook moge afdwingen maar ie zyn ook ae medeipelenden in de eenvoudige liefdesin tnge die zich in deze wereld van zeil doek en zaagsel afspeelt De dieren too r zich hier acteur van den eersten rang en zelfs hun gelaatsexpressie is in menige cloae up op het celluloid Vastgelegde Ontroerwid i het om te zien met welk een zorg en liefde de dieren in dit circus Sarasani behandeld worden Geen dressuur met de zweep maar diessuur door toegewijde zorg en ben gnp voor de psyche van h t dier Daartegenover weet de film ook op uitne mende wifze de spanning en de sensatie die op sommige oogenblikken in het circus heerscht op het filmpubliek over te brengen Daar is de avond dat Harry onzeker m zijn optreden is omdat hij te veel geboemeld heeft nvet zijn mondaine geliefde en zijn groote nummer zrkcr een doodensprong zou zün geworden a s Jumbo er niet was geweest daar is ook de angstwekkende scène van Jumbo lelf die den man achtervolgt welke hem vroeger zoo slecht hoeft bef handeld v Het verhaaltje dat eenige lijn brengt In deze film heeft nipt zooveel om het lyf Dat Harry eens op het verkeerde spoor raakt nu ja daar komt hu welvan terug en dal hij tenslotte in de armen van de behoorlijke en jeugdige Hella zal belanden begrijpt men al bij de eerrte meters Maar juist deze oneecompliccerdp intrige maakt de7e film tot een pra chtige eenheid tot een echte circusfilm tot een echte dierenfilm In het voorprogramma gaan de joyr haals Thalia Theater HANS DE SENSATIEJOVRNALIST Thalia brengt deze week een bij7ondere attractie op haar tooneel met de Kilima Hawaiians Voor een fraai toepasselijk déoor dat er toe bijtlraagt een juiste sfeer te scheppen biedt dit ensemble een prettig variecnend repertoire van voortreffelijk gespeelde en gezongen liedjes waar men met genoegen naar luistert Het enthousiaste applaus waarmede gisteravond elk gebracht nummer beloond werd was zeer zeker verdiend Als hoofdfilm wordt vertoond Hans de sensatie joumahst met Hans Alters m de hoofdrol Deze is als repor terpersfotograaf m Geneve getuige van een moord In zyn hotel teruggekeerd beleeft Hans nieuwe sensaties als hy de camera opent vindt hu daarin inplaats van platen een revolver Nog peinzend over de l eteekienis van die vondst hoort hij een vrouw snikken Op het geluid afgaand ontmoet hU een dame die hem smeekt haar over de grens te brengen Hans heeft een zwak voor vrouwen meerdere malen biykt dat in den loop van t verhaal en hij laat zich niet lang vragen Echter tengevolge van de misdaad is de controle aan de girens verscherpt en mede doordat de geh imzinnige dame geen pas bUJkt te bezitten bUjven herhaalde pogingen om de greni te posaeeren zonder resultaat Hy verwacht dan redding van het persvliegtuig doch als hij er gebruik van wil maken is het mèt zijn beschermelinge verdwenen en ook de camera met ongewonen inhoud wat aan het licht komt als d politie die het spoor van zija auto heeft gevolgd een onderaoek Instelt Hans heeft intusschen echter den pseudo perslotograaf ontmoet die hera de bewuste camera m handen gal Hy vermoedt dat die de misdadiger is en hoewel de regeering van het betrokken land de zaak wen t stil te houden Kt Hans wiens oumalisteli eus een sensatie artikel uikt dooi Na verscheidene ïpannende belevenissen bereikt hy lijn doel maar de ontknoo ping verrast hem zóó dat hg om de aandacht van de schuldige af te leiden de politie misleidt en een sensationeele Jacht op ticbxelf ontketmd ovei golven van de Hiddellandache Zee De moeite is evenwel yergeelsch maar het adere doel wordt bereikt den volgenden dap prijkt Hans opzienbarende ireportage op de voorpagina van zön blad Aan mysterie en spanning ontbreekt t niet in deze rolprent meerdere humoristische tafereeltjes en scènes bieden daartusschendoor een prettige afwisseling Schouwburg Bioscoop DK GASMAN J e Gasmao de nieuwe Heinz Rahmannfilm is in haar geven de verwezenliHtiog van t n ilntasic een luchtkasteel zooals iedere kleine man zich wel eens droomt geld bezitten rtjk zün Het is wel onder zeer on gewone omstandigheden dat Heinz Rühmann van een eenvoudig ambtenaar bij et gasbedrijf plotseling een w tlg steld man wordt hi verkoopt in d i trein ztjn costuum aap een reiziger die Inr groote ongelegenheid rit omdat hil z n kleeding kwyt is en nu In pyama rondwindelt Dat het dan zUniteurt is zich in nachtkleedij e steken ontdekt de welwillende passagier te last maar hy kan ten slotte niet m den trein blijven zitl n en loo stapt Uw oad ondergoed wordt als NHOW tam het raporaraa ol voa aaliik MMl stTUEsrannr aken Vraagt MtakÜagM D A ▼ Tporen Markt 8 niCOT SPECIAALZAAK f Med O 3948 10 14 dan in pyama uit om zich huiswaarts te begeven en hij doet bet zeUs g met zooveel flair dat het niet eens vreemd staat met overhemd en das er oWr En dan is hy thuis met z n cheque met tioiduizend mark Hy doet wat ieder zdu dben hy gelooft dat het een sonderl ge grap is want wie betaalt er nu zoo n kolossaal bedrag voor eeHj MXtuum Natuurlijk moet het papi valsch zijn maar wie schetst z n verbazing als hem prompt een heele stapel bankbiljetten wordt uitbetaald Zoo baadt hij m weelde maar ryk i jn is een kunst en voor wie het niet verstaat wordt het geld een plaag Met 4 politie kan hy er niet over gs i piraten want toen hy poolshoogtej kwam nemen momaelde men zoo leï vanprysopdrijvmgTn het ï n vrouw hertellen durft lui niet ant het kan ti ch geen eerlijk geld zijn Hy neemt bet er een paar avonden goed van vaar dat leventje bevredigt hem oc liiet het geluk vliedt uit z n huis en n slotte komt met de vensoen ing het looge woord er uit Vrouwlief komt thans in den greep yan den rykdom en het wordt een l ieuwe desillusie De bemoeizieke butirt praat over al die aankoopen dat lltan geen zuivere koffie zyn De belasting hoort er Van en wil haar portie Idt politie vertrouwt het niet en gaat aan het sperren en opnieuw zit de fajnujie in zak en asch 1 Al die rijkdom blijkt ten slotte een iMon van onrust het gedachte geluk is slechts klatergoud alles verliest z n bekoring de brave ambtenaar verijncht en dit is de in kluchtigen yorm gegeven les voor ieder die van Idbezit droomt dat hij maar liever geien cent bezeten had en vredig in z n bescheiden doen en laten was gebWven aj valt d n de laatste van de maand oo erg laat Heinz Rühmann teekent in deze rolprent den kleinen man in zijn benen nhpid bij al die overwachte weelde en hpar zorgen In de andere roUen spelen vooraanstaande filmfiguren als Anny Ondra Charlotte Susa Kurt Vespe niann en Hans Leibelt De journaals en een film Eeuwig levende teekens die van alciude zinneibeelden in ons land vertelt gaan aan het hoofdnummer vooraf S v d Kraats Burgerlijke Stand Geboren 14 Nov Leonardus Johannes Maria zft van J W Hakker en A van Ardenne Winterdijk 15 Ondertrouwd 13 Nov C van den Heuvel en F van Heteren P R Blok en J E Drost OvericdeB hov Willem Cornells Bom 20 j Nov Geeske Zydeman wed H J van Weelden 87 j Anna Maria vanSeggelen 89 j Prijsovertredingen BOETEN VAN ƒ 4509 EN ƒ US De inspecteur voor de prijsbeheerschmg heeft wegens prysopdryving van kaas veroordeeld W K alhier tot een boete van 4S00 en A O alhier tot een boete van 1290 GIFT VOOB WINTÉBHOLP De burgemeester heeft de volgende gift voor de Winterhulp Nederland ontvangen N V Drukkery v h Koch en Knuttel f 50 OE RIDDER VAN DEN KOUSENBAND TMneelavond Vreugde en Arbeid De Werkgemeenschap van het N VV Vreugde en Arbeid organi seert hier op 22 November a s een tooneelvoorstelling Het Voikstooneel o l v Bart Elfrink voert de dol e klucht in drie bedryven van Henk Bakker De ridder van den kousenband op DOCTORAAL EXAMEN BECBTEN ADOLPHUS Aan de Ryksuniversiteit te Leiden is geslaagd voor het doctoraal examen rediten mej G fiingeling alhier Politierechter te Rotterdam DISTKIBimBKAAKTBN VAN EUN BUURMAN ONTVREEMD Een 26 Jarigé Gouwenaar had zich hl Augustus JJ aan een heel ernstig eit schuldig gemaakt Hy was nameIgk by zyn buurman binnengektammen en had s mans distnbutiebeseheiden gestolen en ten gelde gemaakt by eeï kastelein Zoodat de buurman ernstig gedupeerd was omdat hy plotseling van zyn brood vet en broodbbnnen was berooid Verd vond het schynbaar de gewoonste zaak van de wereld dat hij de bonnen by zyn buimnan had gestolen toen hy zyn eigen distributiebescheiden had verkocht Ik had geen geld verdedigde hy zich voor den Politierechter te Rotterdam Wat mo s k anders doen Als je er zoo overdenkt ga dan maat zitten sprak de rechter Oe officier vond het geval zoo ernstig dat hy 5 maanden gevangenisstraf met onmiddellijke gevangenneming vorderde De verdediger mr J W Blankert heeft daarop het leven van zyn cliënt geschetst Steeds was het hem tegen geloopen Ook in zyn huwelyk was het hem slecht gegaan De man leerde het schoenmaken in de werkinrichting doch dit vak gaf hem evenmin werk Daarop is hy kellner gaan spelen Dat ging een i eetje en toen is hy getrouwd Nu heeft hii al vier kinderen Hi moest van f5 28 steun leven Zijn boeltje werd verkocht wepens schuH Ook de Weeren van zyn vrouw en hemzelf PI drong op clementie aan en tevens dat de reehter den man op vrye voeten zou laten omdat hy nu wat m r steun heeft Het komt er niet op aan boe é men over de Wintertinlp denkt S De rechter heeft den man veroordeeld tot vier maanden gevangenisstraf om een afschrikwekkend voorbeeld te stellen voor allen die hun medemenschen op zoo n schandelyke manK r willen dupeeren Hii willigde het verzoekv van den verdediger in zoodat de betrokkene voorloopig op vrye voelen blyft i w nnnw nw iKnMa wwn w Predikbeurten ZONDAG 16 NOVEMBER RemonBtrantscbe Kerk Z 10 30 uur ds J Nienhuis Kleine Kerk Ver v Vryz Hervormden 10 30 uur ds G H MoU van Charartte Den posch Lnthenehe Kerk Iv m 10 30 uur ds Ji J Simon OudKatholieke Kerk V m 10 30 en n m 4 uur Pastoor G P Giskes Geref Kerk V m 10 en n m m 3 30 uur cand A de Groot Geief qemeente V m 10 eü njn 4 uur ds A de Blois Chr Geref Gcaieeiite Vjn 10 en njn 4 uur leesdienst Ned Geref Gcancente V m 10 en n m 4 uur ds Joh vafl WeUen Woensdag n m 7 30 uur Ds Joh van Welzen Vrije EvasweÜsebe Gemeente V m 10 30 en nm 4 uur de heer J de Gruyl Donderdag n m 7 30 uur Bybellezing en bidsttmd Ver CalvIK N m 4 uur ds A Meyers v Utrecht Nederhwdsebe Oelootsgemeeiueliap Hat Leger des Bells V m 10 uur Heiligingsdienst n m 4 uur VerkMsingsdienst Leidster J v d Veen Donderdag n m 7 30 uur Heilicingsdienst Leklster J v d Ve SPORT VOETBAL Eerste helft besluit tnet lastige uitwedstrijden GOUDA KAN THUIS TEGEN H V V WINNEND FAD WEER INSLAAN Belangrijke ontmoeting voor Olympia De komende voett aldag vormt de afsluiting van het eerste competitiegedeelte In de groote afdeeling van Gouda gaat dit niet op maar de andere elftallen voorzoover ze geen achterstalligen wedstryd hebben zyn aan het slot van deze helft toe die wel zeer vlot verloopen i Het programma voor morgen biedt groote drukte want alle hens komt aan dek en dat is als we het wel hebben voor dcB eersten keer tydens deze competitie By de eerste elftallen is het ook ditmaal zoo dat Gouda aHeeji thuis speelt terwyi de overige ploegen het buitenshuis opnemen Gouda ontmoet H V V de oude Haagsche club die ditmaal haar vorm niet te pakken kan krygen en in de achterhoede verblyft De Gouwenaars moeten het kunnen plooien en ze zullen er stellig ten einde hun kans te behouden hun best voor doen Een belangryk partytje is G D A Olympia waarin het tusschen twee runners up gaat Olympia heeft momenteel den smaak te pakken en zou het ook thans gelukken de overwinnmg te behalen dan gaat zy een aardige en mis sohien wel de eerst positie innemen Het zal een toer wor den want ook G D A ziet natuurlyk fh dezen wedstryd haar kans maar het is het probeeren waard pe kans van O N A komt op de weegschaal in den moeilyken wed tryd tegen Scheveningen Willen de roodzwarten nog een rol spelen dan dienen y de beide punten te veroveren daar een nieuwe nederlaag hen te veel achterop brengt Gemakkelyk zal het niet vallen want Scheyeningen ia een Tinke tegenpartij pn bovendien behoort ze tot de pretendenten Voor een lastige taak staat eveneens DONK tegen het debiiteerende Stolwiik dat zoo n kS anig figuur laat en ongeslagen de leiding heeft e verrassende 5 1 zege van Zondajf J 1 op Haastrecht heeft getoond dat de Stol Hilkers heel wat in hun mai hebben en ongetwijfeld zal DONK van goe den huize moeten komen om succes te boeken T e uitwedstrijden zim alle aan den zwaren kant ook G S V zal het beste beentje moeten voorzetten De groenwitten spelen tegen Ö J S ppn der medegegadigdcn die drie Dunten achter is en ongetwyfeW van deze gelegenheid Wil profiteeren Daartegenover staat dat G S V bij een zege haar eerste po itie aanmerkelilk zal versterken en stellig zal het Goud iche elftal er alles on zetten het ijzer te smeden nu het heet is By de rewrves heeft O N A Il goede vqoruitz chten om thuis tegen Scheveningen H de zevende achtereenvolgende overwinning te behalen Gouda n treft by A DO IV een gelijkwaardige tegenstander de papieren staan vrywel gelijk Het derde van Gouda dat in deze sterke afdeelieg elke gelegenheid moet benutten heeft op eigen terrein tegen Ncptunus Hl de kans zich voorloopig veilig te stellen Ook voor de reserve derde klassers zyn er winstmogelijkheden G S V n kan zich als runner up handhaven in den thuiswedstrijd tegen Bloemhof U O NA Hl InsgeHjks by Schoonhoven II en voor Olympia II zyn n et het bezoek van DHZ Il weer eens twee punten te boeken Afdeeling Gouda heeft spanning In de staartgroepea Van de pretendenten in de eerste klasse van de Afdeeling Gouda komt alleen Lekkerkerk H in actie dat by het wispelturige D O N K II op zyn tellen moet pa isen maar toch wel succes kan noteeren Van veel belang voor de bezetting van de onderste plaats is de derby G S V Ill O NA rv waarin het er om gaat In de Overgangsklasse kan GrootAnlmers in Lekkerkerk in de running blyven Haastrecht II kan thuis tegen Moordrecht H de positie verbeteren en dit komt wellicht van pas daar de flekkerMluiter Zwervers H tegen Gouderak II niet geheel kansloos is Ingex Med O 3918 6 V E P nummer één in de 2e klasse A kan op eigen grond tegen O N A V de overwinningenreeks vergrooten Ook in desa groep belangrUke par tjea in de achterHoede met UJIXOE S T O en Gouda V X B O In de eerste ontmoeting kan U N I O lich beter plaatsen in de an re draait het om een verdeeling Hef in B leidende O R D zal het ook ditmaal thuis tegen Stolwyk II wel klaarspelen Voor de concurrent Olympia IV is het in Ammeratol oppassen In de staart bieden de wedstrijden Nieuwerkerk n Gouda VI en G S V IV Lekkerkerk IV de thuisclubs een kans By de derde klassers is in A voor het leidende Bodegraven II nieuwe winst te verwachten en mogeiyk Dositieverbetcring daar de naast buur V E P n by de itiede pretendent Overschotje II nog niet overgevaren is De premier in B Schoonhoven IH en de concurrent Zwervers TH hebben een zege binnen bereik In C kan nummer één Oudewater II verder uitloopen door Olympia V de l aas te biyven In dat geval blyft als medeeandidaat alleen Overschotje III ovet voor welk elftal eveneens de beid punten te behalen zyn VERHUIZINGEN DIENSTVERRICHTINGEN EXOEniTIE BRANDVRUE 8ERGP1 AATSEN L N POLDERVAART THEF 2534 GOUDA Ingez Med Q 3fl40 8 BILJARTFN Kampioenschap van Nederland 3e klasse klein biljart te Gouda CHR MUL ONDER DE ACHT DEELNEMERS Onder leiding van de biljartvereenigmg Ter Gouw zal op 21 22 en 23 November te dezer stede in Kunstmin de eindstryd om het kampioenschap van Nederland 3e klasse klein bijjart kader 35 2 georganiseerd door den Nederlandschen Biljartbottd ge jouden worden Toen de inschrijving voor het kampioenschao van Nederland 3e klasse klein biljart geopend werd schreven 28 spelers die officieel genoteerd stonden voor een moyenne van 6 tot 9 kader klein biljart in Daar slechts 8 nersonen aan dien strijd konden deelnemen moesten er dus 20 afvallen Om dit te bereiken werden voorwedstrljden gehouden in verschillend nlaatsen van Nederland Ook Gouda kreeg ziin voorwedstrijd met het reeds vermelde resultaat Toen alle uitslagen van die wrd triid n binnen waren ken de Ned Biliartbond vrii gemakkeluk bereke nen wie van die 28 spelers de sterkstcn waren Deze berekening geschiedde naar de behaalde moyennes pn gewonnen partijen Zoo kwamen de volgende acht pretendenten met de 2 reserves naar den filel van kampioen an Ned voor den ag H Comelissen t Abattoir te Tilburg W G Daldenm Bpn onrden het IJ te Amsterdam W Ksser KETS te Amsterdam Chr Mul Ter Gouw Gouda P J Hos KET S te Amsterdam A N de Kleine Zwolsche Büiartclub te 7w lle B Versteeg Girsbrecht van Amsfel te Hilversum H P JOnge n Kunst door Oefening te Voorburg nesVrves C A Klinkhamer Die Faghe te Den Haag en H Wamink af 1 De Ruvter te Amsterdam Het Is verheugend te constateeren fit een Goitwenaar n l de heer Chr Mul van Ter Gouw onder deze scht sneler geolsatst li Viidagmiddag 1 30 uur zal de eindstrijd beginnen welke duurt tot Zondogmiddag 9 uur In totaal worden S partijen gestieeld van 225 caramboles en voor alle 8 spelers in staat zijn narti en te nelen met een moyenne vn 9 tot 15 kader zal een P ne naar K unstmin aan blllartllefhebbers 7pVpr eenige uren van intens sportgenot even Het volledig wedstrydprogramma luidt V r it d a g 1 30 uur Dalderun Tflngeline en Esser Bos uur Verrtppf Dp Kleine en Mul Comel ssen4 n uur K pr TflTii etin en TVilderun Boa 7 30 uur Mul De Kleine en Vprsteee ComeH en 9 u F wr Cnrnelissen en D Mémt De Kleine Zaterdag 1 30 uur Mul Bos en Versteeg Jöni ling 8 uur Oome üssen DsMerup en Esser De Klelnet 4 30 uur Mill Tiinweltng en Versteeg Bos 7 30 uyr Esser Versteeg en Dalderun Mul 9 uur Bos De Kleine en Comelissen Tüngeling Zondag 12 uur Comelissen Bos en De Klein Jöngeling 1 80 u Dalderun Versteeg en Esser Mul 3 uur Comelissen De Kleine en Bos Jüngeiing 4 30 uur DaWerup Esser en Versteeg Mul Pak aan fPoIwfloon B Utnik y SCHAKEN P Roggeveen kampioen van Gouda AJ C D 0£7 4 AEOEBl Voor de hoofdklasse van de Zl eo ewi het persocmlyk kamni S van fen Goudschen SchaSSSS d vo partyen ten A 5 k A de Zeeuw y A Rietdjjk P Roggeveen if De heer P Roggev heeft hkrm zyn laatsten concurrent verslat s er dus in geslaagd ong Z tV kampioenschap van den o JS Schaakkring te behalen Voor de club competitie wmri j wedstryd A S C GoudVl DO fpeeld A SC Gouda I dat veriX jaar tegen DO Z verloor begon ditoS beter en nam e 4V4 2 i vooi pS Drie partyen kwamen met ten eS en zullen volgeiide week mZ worden De uitslag is als volgt A SC Gouda I DOZ M Lugtenburg H Oostermeyer 8 1 A Broekhuyzen H Oosterbeek l o M M 1 0 afRebr atgebr afgebr P Lafeber J Verbey H V Leeuwen L Straver G de Bruyii W v d Kroef H de Jong G Sterenborg J Tom A Spoel A M Nieveld L v Reedden cur A P M Lafeber P v d SaTiden O l N de GTv öt A V Jaarsveld 14 i Totaal iVt iy Het eerste bord van DOZ lad it Messenulu Voor de huishoudelijke wintercompetitie va Messemaker werden de volgende pftj tijen gespeeld O I 1 0 ld M 1 0 1 0 0 1 Groep IM Napr but I C Kamer B A die Mi k H Meyer J J ea j C P Hooymeyer W Ë dé Jong J Reneman Groep II J V d Harst A Bruggeman A Kulüt4 G de Bruyn T V di Caay P Oomprs Groep III J Dessing A Vente Groep IV J J Reve1 V Gorkum 1 0 P W de Jong F v Katwijk 1 0 A V d Pool Chr Booi 0 1 A S C Gou By A S C Gouda I werden no it volgende wedstryden gespeeld Tweede tiental A Terlouw A v d Laan M A V Maaren G v d Ham M W V d Hey W Hoppenbrouwen De standen ztfn tiians Eerste tienUl A Broekhöyien 1 1 P Lafeber 507 G de Bruyn 5 3 0 1 K de Jong 2 i u J V Roon 0 2 13 A de Zeeuw ï 1 1 lu H V Leeuwen 1 3 J J A P M Lafeber 5 2 O 3 J A de Jong 1 i 5 A M Nieveld 2 O O M G Vos 1 O O 1 W NieuwveM 1 O O 1 J Tom 4 O 1 3 ce tiental G V d Ham 512 W Lugtenburg Ju A V Maaren 7 3 1 3 ferlouw 2 2 0 0 A V d Laan S 3 O 2 V Beiminga W v d Hey i J W Hoppe brouwen t 1 O 9 A em er 4 O O 4 Het Witte W D euitalagen van de eveo r van de huiehoudeiyke wlirteW J V Gent J Geriiards bIW J Verruyt J e Jong u M Kroon A v d Bei g Z W Broekhuyzen T Kroon 3 P de Vries V Broekhuyzen H T v d Betf J de Jong Wtanofl gaan abonné op o Goiidfcb Courant mochl zlln o qava zich nog hadan op oon hal Bwedu MiUUtT 31 OOWW nut olMdaoaenio Doe het nul I d r w op d hooiH wu l t iv Goudtr Cour vTienj CGerhanl