Goudsche Courant, zaterdag 15 november 1941

3 3 lllllll III £ Cd M M r t M W M M 9 o M I M W UI I a I ri U rr Uk ïïfffürrr MRlïi Uit een simultaanseance Zn een alinultaan séance te Petnls 1925 wm Ph J Ham In ondentaaoden stand eenvoudig doch verrassend met 9 141 20 n gedwj 37 H ro U A IS SI 3S ss JQ tliU lUT l MIt en wint op tempo Een aardige winst In een stand wattio de almultaanspeler een schijt achter stond QRATIó WE KErLUK CU BUVOE Q5tL VAh E H DE GOUDSCHE COURANT ZATERDAG 15 NOVEMBER 1941 LenaÓÊ vgug Alle wUdsoorten M Bernard Cïirp de jager in gitx ten stijl heeft thuis een imponeerend tropeeènmuseum van Oost Afrika n wade ik schieten E jachtpassie zit mij in het bloed r nietig schijnen Tembo meet maar evenheer Carp heeft ook een interessant ver i De heer Bernard Carp iegt het tjes drie meter en destijds waren er haal in celluloid meegebracht dat an op de bem eigen bescheiden ma twaalf man voorfnoodig om slechu de derhalf uur loopt alles was op het ap nier en hij beweert er geen woord kophuid op de auto te hijschen Het dak pèi De heer Carp startte in Nairobi nadat teveel taee Want wanneer WJ de deur van let museum moest worden opengebrom on vliegmachina uit Durban in Na sl imponeerende privé ken om dezen konmg der wj lemls met was gekomen Tm$ ehen de buffeh grootwlid van Oost Afrika zien u aan levensecnt wero xemoo gemuaeueeru uc iedere kop beteekent een aparte spannende roode laterieUarde die hij van zijn laats e Als ik dezen buffelkop weer zie cafar 0Mrhif denis Ja de hee Carp kaa modderbad heeft overgehouden rfiert peinst de heer Carp voor zich uiL En dan D opent van zijn isei de wildernis museum dan staat ge plotseling midden zijn respect afdwingende slagtanden op tal van exemplaren de juiste plaats te brengen Treffend levensecht werd Tembo gemodelleerd de Het schot is raak geweest De jager Bernard Carp 1 t weer een tion s n adembenemende JacHtaoontnren achter tien rug zooaU fijj er honderden beleefde Eceneeet malen eerkeerde h in lei TUgevaar doch h t ist er in te slopen tlfn hoogst curieus pribé muscwn met toUooze trppeetn te e U n C ns e JStiffiartelisci i tabak haat ona een igoart roofee Van die Hollandseha tabak 01 ook eens een ffévh stoppen Utt den usigeoalden soit W een pnrtmpjs mocMen Mcsen Van den juist peoogiten pluk Vinden hsvscfc ons ei cs bloodi Een elufc b n ongeluk Wie maar sigaretten roofceit Kragen oeldra ook hu deel Proeven worden al Benomen Niets is onze te K tetxet Denk moor san de Delianen AU men WlL komt ALLXS SECBT mtU is oor den meiuch ondoenbaar Als hft issrfct en overlept Dz REPORTER f ontmoet een ouden kennis Het verhaal van een vitmw met 5 kinderen D Ja we roofcen geen Raoana Geen Manilla of een Clav Maar die inlandiche tabafcjes Vallen waarlijk ook nog mes Rookers laat on dankbaar t Detpcreert niet op s n Dictich En we sinoen als de ooroaor Kop op beter tsat dan nistti Och dat eigen pnititabakfcie Ztgt de eigenwijze Plet Dte gedroogde beercnfcoolen Lust dt fVnpToevsr toch nistl Maar de weltcorede tmullsr Rookt dat go dis met plssisr Liever don dien namaokrommst Surrogaat of io l papier Als de Oott ons weer gaat helpen Als de oorlog is gedaan Zullen we met groots tn sugds Weer aan t D€H TOOken gaan Maar ons cigenlandsehe blaadis jRooken we gestadig door Steeds veredelen steeds beter Eigen werk gaat altüd voor J H Spccnhoff enporter eo da tetkoamr zwiervcB Ais dbor tante Kooajci n dan ganteidaan fiatt iagaotaar Pttlo nat boaclitaxKastuiiid doorLooadniacB aa aaliaddaa wmt men noamt zwaar da zidcta In Doch tesansÜMt kaa na in onverwacht voordad vakaaroa hetgeen ook nu seschicdte Want daar in dat half dtopache hail stecdsehe Loosdoinen met z in edit Eaagidtawlnkds Dta aardic ttraatiea ca xttn landelijke altloopers ttsod de rqwrter nlot seljziff voor Paladzno dtta lAa ginder Dulzesd Wonderen die naai vermaard Qluiionist die voor alle gekroonde hoofden van de v f wereiddeelea trgd met doorgezaagde damea betoover de vogelkooieo geheimzinnige kabinett ei me wondden De reporter had vroeger al eens met hem te maken gdtiad en hij was met weinig In zijn schik den groeten ktmstenaar in dit burgerUjke rustige Loosduinen te ontmoeten PltloTt De Magi r der Duizend Won deren stond stil Wacht eens even Rebben jullie met Piet Pitlo te doen gehad Vertel mQ eens predes maar dan uitvoerig wat er toch met die rare mevrouwgebeurd is En nu vertelde de reporter de geschiedenis haarfijn van ons verblijf in Schipluiden en de speofchlstorie in den molen Korpershoek af Alle duivels riep Oerrit Jan P Derksen uit Dan heeft die dame zich door gai stuk snert artist gemeen te grazen latennemen Weet je wat dat voor een snuiteris met z n zljigen baard en z n bleeke facie Dat Is een concurrent van me een misluktgoochelaar die nog eens n tijdje optradonder den naam Aladlno de Magidr derTweeduizend Wonderen Een reuzesof Van huls uit is hU zoo n beetje technicusen hij noemt zich tegenwoordig ingenieur In het heele vak is hij berucht metz n slimme akelige IndringersmanierenDaarom noemen we hem onder mekaarPi de Roomaoes Ja dat Is nog n bijnaam uit dien ouderwetschen tijd dat jezoo maar In n banketbakkerswlnkel netzooveel roomsoezen kon lialen als je maarwou In elk geval beeft die vrijer ons bijmevrouw Wolzak heelemaal uit de gratiegebracht zei de reporter Niet dat Ik heterg vind ik vind het heerlijk dat we vandat cavalje bevrijd zijn maar dit wastoch geen prettige manier zie je Ja Plet de Roomaoes verstaat uitstekend de kunst om te huilen met dewolven waarmee hij in het boich zit stemde de beroemde goochelaar uit Loosduinen toe Ik vind de geschiedenis Interessant zeer interessant op het verdachtat Het zou me verwonderen als dat verraderlijk stuk mislukt artist niet alleenjullie met die Jusblokjes bl den neusheeft genomen maar ook nog anderedingen op zijn kerfstok beeft Waran ersporen van dat spook hij dien molen vanSchipluiden Het was een spook met gummlhakken zei Okkie In Schipluiden zal develciwacbter nog wel meer weten Nou jongens ik heb toch niets emwe moeten dat samen Kerel wat doe Je hIerT xetde Magifir d Dalzend Wonderen En waf doe Jjj hier vroegde reporter nadat hu Oklde aanztjs ouden kcmus had voorgesteld Het is een sleehte tijd voorgoochelaars zei Paladmo Ikneb mij luer voor den duur vanden oorlog teruggetrokken enwerk hier kalm en rustig verderaan de vervolmaking van mijnmjrsteri i Ik lieb enkele trocs Of staptf staan daar zal Kiat na van opkijkoi kerel Maarhoe komei jnllie hier zoo ver zeüd De reporter vertelde den artist in t kort hoe h met Okkia b de Loosdumsche dreven was terechtgelcomen Onderliand wandelden wq met ons drietjes in de buurt van de oude kerlc en de Magidr der Duizend Weideren vroeg ons of wij op de hoogte waren met de rare gescbiedatis die over enlcele voorwerpen tn die kerk werd verteld Wy wisten van mets Ga dan eens met mij kijksn want het gaat hier om eenwonderlijke historie de gravin an Heonoiberg die 365 kmde RD heeft gdad hetgeen oppervlakkig beschouwd een wonder Is tot m B stoutste cperunoiten ewiigizgvi overtreft En dat va iels zeggai Wy gkigen de kerk bezichOgen de lfde kerk die de teelcenaar tot ontwerp van zjjn plaatje he gemaakt oi welker toren een zeer mooie toren tl ns vui rijkswege wordt gerestaureted De kerk zeU Icomt wegens oilcele ontsierende aanbouwstis daarvoor met m aanmerking Achterin de kerk onder het orgel pnjkes aan den wand twee koperen beltkens wat oBoo ü van mtzicht met bon zwart veml ai daarondfx Het froaie torentje can ds Hero Kerk te Loosdninen taat een eeuwenoud bord waar in reslaurotie Teekening De ConinekJ op in het Nederlandsch en bet Iditi lMt verhaal staat gescliilderd Men heeft Inderdaad eeuwenlang gevan MtasnetiL Herman Grave van loofd dat bier zoo iets wonderlijks gestigers te doen HemMsdMretis huvsvrouwe dochter van beurd was sprak hiJ en bet ziet zoo eens gaan uitzoeken en dien vent ontmas den vierden Fiona Grave van Hollant met deze bekkens en dit taèrukwekkend koren en Ze ant suster van Willem den Co tweetaUg verhaal zeer degelijk uit maar Wt hadden de afspraak nog niet ge nmck van Romen ende dae nae Keiser beste vrienden wij mogen aannemen dat maakt of daar kwamen mevrouw Wolzak des RtcIc ende van Aiydt Graefinne clet alles waar U wet er geschreven en en de heele rataplan in het brikkie ean van HenegoW enz enz welke vrouw gedrukt staat al voegt men er nog zulke rijden Zij was weer wat meer m haar naar omstendig wordt verhaald op een onwederlegbare bewijzen en stukken van gewone doen Albert moest stoppen ze dag in bet Jaar 1278 drie hondert ende overtuiging als bijvoorbeeld deze koperen riep ons bij zich en zei dat ze eens rus vyf es aestleh kinderen die alte samen bekkens aan toe De oplossing van deze tig met ons praten wilde Want zij was eedoMit zvn m twe teckens van Guido raadselachtige historie zoo neemt men tech ook niet heelemaal gerust meer over üSdSn Wü ht deS thans aan ligt hierin dat deze vrouw een de jusblokjes affaire En nu had de beer cken toeoSaiMrane J annèsf d tweeling kreeg juist twee dagen voor het Pitlo aangeboden nog eens een proefne maachkena alle Eliaabith ffHia f zi jaar ten emde was zoodat een man met ming te doen weer geheel onder controle MetókTOs aaeEltaabrth graj zi eemge fantasie er van maakte dal zij en hij wilde wel niet hebben dat de re e dac iS Jtetm e rfe 1 tS evenveel kinderen kreeg aU het jaar porter en de teekenaar er bij waren doch hm m fte bem eTm ad er op gestaan met allebel haar ZS t S 2 i n il7 weggelaten en ziedaar het resultaat schoenen maat vierenveertig zoosls Lor 3 w hrf i 2 tJ J Jaja rei de reporter je hebt kerels re reide En of we het nu nog eenmaal h Y f £ r raet famasie maar je moet er voor opwilden probeeren het maar zelf gaan lezen passen dat hebben wtl ondervonden nietBe reporter keek naar den Magiër der Met eemg oitzag schouwden wij naar ar Okkie Duizend Wonderen die incognito wenschte de beickens die daar als stme getuigoi En of bcvesttgde de teekenaar dte te blijven en zich aan mevrouw Wolzak van eai dergelijk wonder hmgsi doch de nabijheid van Annemarie wel miste bescheidenlijk als Derksen voorstelde Hij de Magiër d r Duizend WondncB Zoü de vent die dat verzonnen heeft ook knikte van ja De reporter en de teeke bracfat bet wonderhjke verhaal tot zijn een baard hebben gehad vroeg bü Net naar volgden zijn raad en we zouden er luiste proporties terug als dU PUlo geen spUt van hebben Alle wildsoorten van Oo t Afrika wOde ik schieten Venjolg oan pogino 1 Ik dacht dat mijn hart stil bleef stam Op dat moment wa i we nog ongeveer vijftig meter van den boom verwijderd Wat konden wij ande verwachten dan dat ons laatste uurtje geslagen hid Maar toen ds dieren nog maar tien pas van ons af waren vuurde de gids ineens met zijn geweer In den grond En zie er gebeqrde een wonder de kudde splitste zich en raasde aan twee kanten langs ons heen Ik kende dat trucje toen nog met maar tn elk geval mochten we van geluk spreken met jonge buffels te doen te hebben want oude laten zich door een derralijk optreden niet van hun koers albrengeni Dan belanden we bij den kop van een zwarten Sabelantlloop Daarvoor moest Ik spedaal naarPongwe aan den Indische Oceaan daarIs tevens ook de eenige streek waar deWateren de Rletbokken levea Kijk dit maakte onze expeditie zoo moeilijk soma moesten we wekenlang reizen omeen enkele diersoort te bemachtigen wanthet wild heeft om zoo te zeggen zijn eigenrayons Hierna wijst de heer Carp op lyrt onplezierige steekwapen van een opgezetten rhinoceros Deze knaap had mij bijna gechargeerd Dat was één van mijn eerste jachtafonturen toen de jungle nof nieuw voor ml was Onze gastheer vertelt hoe de gids plotseling bleef staan uit het struikgewas braken met geweld twee rhlnos te voorschijn rakelings stoven ze lizign denheer Carp heen Een halve stap naar voren zou hem het leven gekost hebben Maar een jager op groot wUd moet koelbloedig zijn onmiddellijk da arop kraaktentwee schoten uit een zwaar olifantengeweer een der kolossen zeeg getroffenineen De kogels bleken op een handbreedte afsund in de hartstreek te zitten Het spreekt overigens vanzelf dat een Uager op groot wild goed op de hoogte moet zijn van de zoogenaamde vitale ahq d w z doodelijke plekken Daar heeft dVJieer Carp van tevoren ook een ernstige studie van gemaakt want Je mag op een Safari mets aan hettoeval overlaten je leven hangt er Immers van af Onze gastheer heeft trouwens nog andere dingen van tevoreh ernstig bekeken het is namelijk opvallend hoe wonder ijk levensecht tal van deze tropeeen aandoen Om de manier van opzetten goed oider de knie te krijgen bezocht hij befaamde musea in New York en Chicago ait eindelijk kwam het prepareeren overige in deskundige handen dit deed de hiervoor aangewezen man van Artis Als contra prestatie bracht de heer Carp voor dezen dierentuin zijn eigen verzameling in duplo mee en dit fraaie geschenk i erd zeer dankbaar aanvaard Wanneer ge thans den wlldschat van Kynea biJ den heer Carp thuis ziet moet ge toegeven dat er lev n In zit Met de oude methode van star vooruit kijken werd gebroken de dieren houden hun koppen schuin of zijn als het ware in een bepaalde houding veifl rd Maar met alleen in het museum het huis hangen tal va de heer Caraaau U l t vertellen slaat dan komt er niarzoo gauw een einde aan want tenslotte eeft het lijvige boek dat hij schreef iBnder den titel Tembo ook nog maar n gedeeltelijk beeld In elk geval mag deze man van zichzelf zeggen dat hij ts beleefd heeft i SmmmSmm u iel iets verteUen over de junile levens nog zijn slurf en zelfs de zwarte h iJiaa komt een opwindend verhaal vai op het evrtr en so inmng want hij heeft al e tjes ontbreken niet nippertje af ï rtón Soot M grofwild die in Kynea De jager vertelt van v n kudde buffels Dit is de mochtige kop ran Tembo Hef f J fgenl ter w eld komt een derf W schatting dertig stuks die voor dek an hef museum moest worden open JuSe dierenr ldSm voor als juist daar De sfeer der Wlldemu c tig eslopa n t wardea kitsellng gebroken om hem op de jux t pUat te geschoten Wanneer ge to dit museum staat mbet Tchen hef hoo ge S kr ig 5iei er een breniien Tujoalf personen waren deM ds ge u toch werkelijk nog eens realiseeren ia goed voor den oop Maar vanuit dezen noodig om alleen d hoojdhu d oan h Jf n glinOach om e Gooisch bujte n op iTTLrtnT t L irS Un imponeerende dier op de outo te hü chen l f chS LO l rT n ï htbij in het gelijkmatig licht dat door vrouwtje te doen had beide soorten heb A Ph rf K r Utrecht schen olifSil wa bdVTrt exempl 8 glazen plafondrechthoek bin ben immer horens BU de weidsche jachtFoto s A Ph de Kcgzer Utrecht schen olifant waarnij oe arua eiemkiinenvalt meent ge Tembo zyn s urt recht geldt het als ongeschreven moraal dat Het l ankervraagstuk Eenig licht in de daisterRis waar liet betreft het vroegtijdig vaststellen der zieltte omhoog te zien werpen en een triomfante men slechts de mannelijke exemplarenlijk getrompetter te hooren uitstooten En cbiet zulks voor de Instsndhoudlng dtrwanneer het oog verder dwaalt langs de Daarom vatten wij het p ai op dekoppen van een giraffe een Rietbok een beesten door de kaffers die bij ons waren groote Koedoe jakhalzen en een Colobus te laten opdrijven Velligheldsha ve louMonkey een groote zeldzaamheid de den wij met onze geweren bij den vueteen ge viervingerkge aap die er bestaat en van een boom post vatten mocht r duadie op groote hoogten van de Mont Kynea onverwachts iets scheef gaan an kondenleeft komen onwUlekeurlg aLerlel vra we daann klimmen Maar wat gebeurtgen In u op Men wU iets meer weten om er Het blijkt dat de gemaakte aftrent het Jioe en waarom spraak niet duidelijk is geweest Er ia Gi De heer Carp heeft het gauw m het kort een fata e vergissing in het snel De inverteld in zjn pnvé leven is hy directeur boorlingen beg nnen name Ijk te vroeg met der Lucas Bolsfabneken en op zijn bijzon het drijven en voordat we er goed erg In dere jachtexpedlties kon hij het zake ijke hebben stormt een front van we twintig element met zijn liefhebberij vereemgen meter breedte op ons al Op al zijn reizon hij heeft gejaagd op Grizzlies m de Canadeesche Rocky MounfVervoIg op pagina i tams en hij trok voorts met de buks over den schouder door Scandinavi Noordelijk Ontario Mexico terwijl hij ter afwisseling ging visschen m de Golf van Mexfro bleef de herinnering aan Kynea in hem leven Toen hij er een paar jaar geleden voor het eerst had gejaagd kwam hij vo gens zijn eigen woorden geheel bekoord van dit woeste land met zijn eigenaardige charme terug En hij vatte tensiotte bet p an op om een bijzondere verzameling te gaan aanleggen Al e wildsoorteij van Oost Afrrita Wilde ik schieten Het was een grootsch plan maar het iB ge ukt Bij zijn laatste groote Safari door OoatAfrika bestond t heele transport uit elf man er was o a een blanke geroutineerde gids bij terwijl zich onder de negerboys ook Waimeer de mensch besmet wordt met verschillende bloedgroepen van elkanderéén of andere giftige stof dan zal zijn hebben te onderscheiden en zoo vondlichaam zoogenaamde specifieke antistof men dat het Forssraan a antigeen derfen tegenstoffen produceeren Wordt dus bloedgroepen A en A B belangrijk afwijktbijvoorbee d de mensch aangetast door van het in menschelijk kankerweefseldiphthenebaciren die een bepaalde gift aanwezige Deze storende mvloeden waren tof voortbrengen dan zullen zich aan uit den aard der zaak zeer onaangenaam tonds in zijn lichaam zekere tegenstof en het woord kwam aan den seroloog omfen ontwikkelen ter bestrijding van dit deze moeilykheden op te lossen Het bieekJeuvel Deze antistoffen zijn specifiek dat de mogelijkheid niét uitgesloten was I dwz kunnen aUeen het diphtherlegift zoo dijor bepaalde Ingewikkelde reacties doorveel mogelijk onwerkzaam maken Heb middel van de zoogenaamde uitvlokking ben WIJ te doen met typhus dan zullen in de uitscheidingsproducten der nierenzich weer andere tegenstoffen ontwikke van kankerlyder stoften aan te toonenlen welke a leen in staat zijn tegen het van een speciaal karakter Ook daarbijtyphusgift te kampen ondervond men weer stoornissen van pro Treffen wij bij de gèioemde en andere S Th SH = J SJ 3L t ïrziekten veelal onmiddel ijk of althans 2 P f vru spoed g na de besmetting met de l T l If J f giftatol deze spec fieke tegenstof aan £ = 1 en al ter zyde te ste lenïa t is komen te staan dal wij dit bi Bij een positieve reactie was men evenkariker missen altlans zeer zeker m het él m staat te verkeren dat een kankerbeginstadium Wel is met zekerheid ko P f i 1 5f J IJÏ h men vast te staan dat de kankercel een rlr p M n f van de normale lichaamscel afwijkende sero ogkch onderzoek vanzelf met en inantlgeenstructuur bezit Het antigeen stadium gekomen was dus vanzelfis de Slof welke de specifieke antistof sprekend een eendrachtige samenwerkingIn het leven roept laboratorium en k lniek noodzike Aangezicn men dus geen aanknooplngs punten had aangaande de zoogenaamde it i iïSifi X specifieke anti stoffen of anti lichamen f J S T w u t 7 om zooa s wij die aantreffen bij verschillende f L 2 f lt a andere ïiekten zoo diende men zijn aan eltan n de duisternis Men wist dat dacht meer te st gen op het specifieke Si t ï S 5 ll kankercel antigeen dat ongetwijfeld be mensche ijk normaal serum gingen sastüat en in de circu atie van de kanker 5 2 T lyders aanwezig is en kan worden aan et uitscheidingsproduct van de nieren getoond De aandacht werd speciaal ge J J E P L S richt op het voorkomen van Forssman s Peclfieke remming van dit klontermgs heterogenetische antigeenslructuur in de P S waarnemen den De lorries leken wel verhuiswagens men badletterlijk mets vergeten en de bagagewdog dan ook vijfton Olifantengeweren munitie kaarten vergunmflgen enfilmcamera s vooropnamen In natuurlijke kleuren de X ïn t rw ijT di partilel Xfen t PalJ ry tini ïe rwi Sg v n f n i Hrr onzeoiieren wordt uitgescheiden Op die kankerproces af de remming minder rip 1 wijze was m n ongetwijfeld een be ang rk wordt tengevolge van de vormingryke schrede vooruitgekomen om in staat IJf antistoffen en op een gegeven oogente zijn deze ziekte vroegtijdig te herken situat e zich dusdanig tenen Men kwam evenwel voor moellUk wiJJljan dat de reactie negatief werd enleden te staan want het bleek dat ook f bi normale menschen Forssman s hete Op deze wijze 1 eeft men bij een groot aanUl patiënten bij wie men nog in on rogenetische antigenen kuifijen voorkomen van verschi lenden oorsprong terwijl zij ook alle tn structuur kunnen ver Het zal u niet onbekend zijn dat wij Nadruk verboden zekerheid verkeerde allen twijfel kunnen wegnemen en deze ziekte kunnen vaststellen Medicus