Goudsche Courant, zaterdag 15 november 1941

gSTE BLAD ZATERDAG 15 NOVEMBER 1941 van da tw df artiket de ge Advertentlën 8UB8IDIEVÏBH00GDIO De burgemeester heeft besloten het subsidie voor het burgerlijk armbe atuur over 1941 met S 3000 te verhoogen zpo Jat het thans 13 500 bedraagt TBUnttERINO BURG BRANDTSTRAAT Da hantratingswerkzaamheden in de Burg Brandtstraat lön in voUeö gang Aangtlien op enkele punten verzakkmfc opgetreden lyn heeft de burgemeester besloten een extra crediet van ƒ 1000 bescfilkbaar te atellen Daardoor kan een gedeelte der straat boven peil gebracht worden zocdat in de eeratvolgende jaren hopelijk geen verdere vooRieningen noodig zullen zlin PREDIKBEURTEN VOOR ZONDAG Ned Herv Kerk v m 10 30 uur prol dr M C van Mourlk Broekman Geref Kerk T m 10 uur en n m J uur ds D P Kalkman Herv Geref Evangelisatie y m 30 uur en n m 2 uur de heer H Okkerse DAMCLUB MOORDRECHT De uitslagen van vopr de competitievan de damvereenlging Moordrecht ppspeelde partijen luiden C Terlouw R Verhoef 2 0 G Twigt M Boere 20 D Alphenaar A v d Rea 2 0 Pr V d Heuvel T v d Ree 2 0 P Kerkhof J Verhoef 0 2 B Boon G Twigt Jr 2 0 H Admiraal G deBruin 2 0 D Alphenaar J van Jeveren 1 1 J v Jeveren H Verzaal 0 2 D Alphenaar G Twigt Jr 2 0 B Boon T Kerkhof 2 0 D Alphenaar T Kerkhof 2 0 B Boon A v d Ree 2 0 B Boon J v Jeveren 2 0 J Verhoef A v d Ree 2 0 O Twigt D Alphenaar 2 0 BILJARTCOMPETITIE Voor de competitie van de biljartvereeniging Moordrecht warden de volgende wedstrijden gespeeld G v d Heyden 90 verliest van A Bloot 65 4 84 G v d Heyden 90 verliest van e V d Kuü 85 91 112 A Bloot 5 wint van A Multum 75 78 69 J van Jeveren 95 vrint van A lultum 75 125 73 C Corbeau 130 wint van J Corbeau 75 197 87 J van Jeveren 95 wint van B v d Kaa 70 141 80 T de Pater 50 verliest van J Boa 55 35 52 C v d Kaa 40 verliest van J Bos 55 29 51 C V d Kaa 40 verliest van L Tiiinenburg 50 34 51 Y v d Kaa 50 verlieat van L Tuinenburg 50 37 4 Oudewater BURGERLUKB STAND Geboren Gerardus Petrus z van P Dtilja en C M van Groningen Overleden Simon de Lange 71 j weduwn van A den Boer VLEESCH OVER DE VRUBANK In de noodslachtplaats zyp Weder een koe en een schaap welke door den Keuringsdienst geschikt voor den Keuringsdienst geschikt voor de consumptie waren verklaard onder toe zicht aan het publiek in het klein zijn verkocht PRCDiKlteURTEN VOOR ZONDAG Ned Jlerv Kerk voorm 10 en nam 3 uuru P J Steenbeek Gerai Kerk voorm 10 en nam S uur ds Wtyan Dyk AAN DE gevolge OVERLEDEN A4 AAAAAAAAAAAAAAAAAAA Os Enknaaa Gaict predikant te gaastrocht zwager van den overleome sprak ten aidtte namena da iamlHe woorden van dank tot da v d Bom da gemeente en verdere aanwezigen waarmede deze eenvmdige doch mdruk i kende plechti ièd ten inde waa BCRGERLUKE STAND Geboren Baataantje Jacoba d van O van den Dool en B Woordmeyer Klaasje d van D A Beland en L Tol Gerarda Johanna d van W G Houdük en K J Drmjg Getrouwd J an Helden 58 Jr en W A van Baaen 58 r M Goudrlaan M r en M va Rijswijk 22 Jr COOP VEREENIOINO DE B08K00PSCHE VEUJNO 14 Nov Rozen per boa Doras Rijkers 52 88 et Wilh Kordes 90 120 ct Briarclif 120 180 et BtJtterfly 200 300 ct Rosalandia 1 8 2 20 Rosa Mundi 80 Ï4é ct Ellen Poul ien 88 114 ct P chtoM 110 180 ct Bdith Helen 200 ct Hadley 120 190 ct Or Triumph 90 150 ct Else Poulaen 8ft r 70 ct Vierlanden 24ft S00 ct Florex 180 300 ct Sweet Heart 148 190 ct Juwerities 4 70 et Queen Mary I Vr 220 ct Better Timea 240 320 ct August Noach 130 160 ct Golden Ophelia 90 ct Claudius Pemet 150 200 ct gemengde rozen 60 90 ct Diversen per bos Chrysanten gr bkiemig 150 300 ct Idem gemengd 140 ct idem U bloemig 65 90 ct idem troscHrysanten 27 48 ct Cle matis Prina Hendrik 110 170 ct ARTSEXAMEN EERSTE GEDEELTE Voor bel artsexamen 1ste gedeelte is aan de Rijksuniversiteit te Lelden geslaagd de heer P W Boer alhier Gouderak BOiGERLIJKR STAND Geboren Jakob a van J Markus en H Bot PREDIKBRITRTEN VOOR ZONDAG Ned Herv Kerk v m 10 uur Da J V Vliet bediening van het H Avondmaal n m IM uur Da 3 v Vliet l etrachting Moerkapelle PREDIKBEURTEN VOOR ZONDAO Ned Herv Kerk v m MJO uur en n m 3 uur Ds Verkerk Gereformeerde Gemeente vjn lOJO mir en n m 3 uur Ds Hofman BintOBRLUKR STAND Gehuwd Adriaiia Elisabeth Nieuwland en Cornells Boonstnppel Geboren Adriana dr van J de Graaff en Janna Breedijk Arie Pieter zn van Arie den Hertog en Pieternella Monster Frans in van J Bree dUk en Willempje Zwarteveld BIERAANVOBR WORDT DVN Op de eierveiling van de Veilingverceniging waren aangevoerd 14 gieren prlji ƒ 1 05 per kg N euw rkerk a d IJssel PREDIKBEURTEN VOOR ZONDAG Ned Herv Kerk v rö 10 uur Da VoUenweider Doopsbediening n m 2 30 uur Ds VoUenweider Geref Kerlt v m 10 o De Riksen n m 3 u Da Küksen Geref Qen eente v m 10 u Lieca dienst n Ws u Leasdlenat tlWAANDAOS GRBN SCHOOL Wegens kolenbesparing zal op beide openbare aeholen des Maandags geen school worden gehouden Moordrecht ORIIfEENTB nNANCnN IM VU Vro a l da otrmt GODrONBOIÜUER VOOK ZIKKENFONUSPREMIE8 In verlïuid met d uitvoering van het UekcnfondwnlMflhitt maakt m conimlaurti b last mat b t toelicht op d xlakcnfondsen b t navolfaiide t kpnd Van IT NovemtMT mM t zullan aan de postkantoren verkrUgbaar stjo weckcouponboekjei In de coupures van sa tot ISO ooupona voor de zieken fondspremte VoortaNun bU de Raden van ArbaM en de B IAriJ vereenlKtnsen week CDuponlKMkJes van IOC ituka ver krIJsbaar Over da andere eoupures en soorten nillen natfarc madcdacUagaa volgen OIO 33 Sbelitaffer vaa de dolsternis De 71 1arige vrachtrijder 8 de Lange die door da duisternis in den IJsel was geraakt en gered werd door den 22rjarigen Adri van den Hoogen en wiens toestand zich giin lig liet aanzien is aan de gevolgen overleden Reeuwijk WINTBRHULP GAAT WBKB v BELPEN Zeer binnei ort zal in deze gemeen te de eervte uitkeering in dit winterseizoen van Wintcrhulp Nederland aan behoettigen plaats hebben PREDIKBEURTEN VOOR ZONDAG Ned Herv Kerk ReeuwUk v m 10 en njn 3 uur ds W Vroegindewey Nfd Herv Kerk Sluipwük vjn 10 uur ds F W G Verheul van Gouda n m 3 uur de heer L J Matze gods dienstonderw te Hazerswoude Geref Kerk v m 10 en it m 3 unr ds P Warmenihoven Schoonhoven KRUIOKNIER8 VAKDIPL0MA Voor het middenstandsdiploma vakbekwaamheid kruidiniersbedrijf slaag den te s Gravcnhage de heeren C den Besten en A J M Deckers BIUARTCLUB OPGERICHT Alhier is met aanvanicelük tien leden opgerkht de biljartclub Sclioonbo ven Woerden POUmRICBTBR Tl BOTrCRDAM Bavradlgende reanltaten fa tbans ter inzage liggende rekeningen opgemaakt door den gemeenteontvanger den secretaria boekhouder der bedrijven en den administrateur van het burgerlijk arrobastuu geven tezamen een beald van de gemeentelyke werkzaamheden in 1940 Weliswaar xou het abnormaal lage batige saldo der gemeentekas van ƒ 1 597 41 een ongi nstIg verloop doen vermoeden vooral ala men in aanmerking neemt dat 11 000 van den dienst 1938 én 4200 van den dienst 1939 ten bate van den dienst 1940 zijn gebracht De Btaat van nog te verhalen posten toont echter aan dat per 30 Juni l ruim ƒ 9000 te vorderen was waarvan inmiddels reeds de helft is ontvangen Voor onlevr denheid beitaat du toch geen reden Alt gawoonl k spannerfde kosten der ondersteuning van behoeftigen en werkloozen verra de kroon De rekening van het burgerlijk armbestuur be vcatigt dit in natura en in geld werd niim 12 000 aan behoeftigen uitgekeerd terwijl bijna 10 000 noodig was voor steun aan werkloozen De uitgaven wegens hulp voor Rotterdamache gcivacueendoi zijn hierbU bulten ba schouwing gelaten daar zU door het Hentaifonda gerestitueerd worden Van de overige koatan dienen genoemd te worden die wegens openbare werken 8900 openbaar lager onderwUt 3S0 n bUïonder lager onderwtji 000 openbare veiligheid S600 en volkshuisvesting 4200 De ontvangsten het ben alle de ramingen overtroffen Da belsstingopbrengaten beloopen tulm 30 000 terwHl het electriciteltsbedrUf 4800 en het drinkwalarleldingbedrijf t IBOO winst hebben opgeleverd Dientengevolge kon ƒ MOO aan de algemeene reserve worden toegevoegd Het nadealige slot vsn den kspltaaldlamA bedraagt ruim ƒ 10 000 Het ia grootendeel verrtorfaaki door de verbataring vun HurKemr slar Brandtstr olaniaan an Karklaao l i 1 III I Stonq tagan nderkaak Het komt niet te paa sprak ée poUtiarechter ta Rotterdam tol den 38jarlgen Woerderfaar die voor het htiljastond verdadit van miidiandallng van en stadgenoot Ik zou niet weten waafvoor nietantwoorrtde verdachte obstinaat Hijpassperde mlJ op de fieta en toen spuwde hfi op den grond Ik behoef me tochniet te iBtcn bpleedlgen U had naar de politie moateii san Daarin heb Ik ook geen vertrouwen zr verdsrhle boos Toen am de mishandelde die ontkende bg hi t passeeren op den grond te hebben gp tpuwd Hii was van l n flets afgestapt omdat Mj zich door den smlpr het woof d jwhoffie hoorde toe voegen En toep had hU vraag wat hij van hem wilde VerrI titr had hfm oen een aioinp tegen iQn onderkaak gegeven Zoo atonden de zakaii p d n Noord RnAfil m srl f J O W T teft Ch fr it fl uf voer Omiaa OmsIrifluB r TtaWr 0 iMl Ml liEOWS Upben a d Ryn L aal examen wis en 4 it Buli uiUv r it it U Lcidan oor hel doctori l esamen Detuwkund hooldvak geoloJjeir J I 8 Zonneveld Ihier Bergambacht KSEVRTEN TOOR ZONDAG r H rv Kerk 10 uur v m de heer Jjiwofclt theoL eend 2J0 ta n m m Kerk 10 uur v m 3 ii m D Altredenen Ncd Herv Kerk 10 u 0 n m D Grisnigt v Gouda firAMDNE ViaSTRBKKlNO rt in Ani gemeente zal de vcrJjJJjng van vitamine D tabletten aan fijfreB tusschen 3 maanden en 3 ja n aanvang nemen De organitatie Rjlii ia door de wükverpleegaler van Oieene Krwto op iich genomen MKt K ZONDER BON üinbteiiaren van den Centrijen Crij Om rolediCTut hebben tegen een lHjter en tegen een huismoeder ï erbaal opgemaakt wegens bet gappen c lkoopen vajd gestan2 lJiieerde melk zonder bon Berkenwoude gflSNTINO TEGEN DIPHTERIE ödtenniddag zjjn ten gemecnteygt d or don gemeeniegeneeeheèr Werkman 84 schopUdnderen M at tegen diphtcrie HVIRBLACIITINnEN VAM VARKENS Veel landbouwera hebben reeds een Miunning tot hui8 achtin van j eiu aangevraagd en verkregen Hm ingang van 17 November aj zulC deie varkens in de centrale llétpl ats te Berkenwoude wordfen nEDIKBEVRT VOOR ZONDAG Red Herv Kerk van 10 mtr Ds H W Zevenboom Bodegraven MONOMI8CHE RECHTER fat maanden voor pluMpcn van bMuien Bi groute hoeveelheden had R Jann te Bodejfraven kaasbonnen opgetalit benevens boterbonnen Dit had hu eedaan om ztjn klaniten Ie helpen zoo vertekle verdachte aan In econ niil Ghen rechter in Den Rug voor wien hij lich had te verantnnden Bwendien dacht hij er geen kwaad N te Inmnen want zoo betoogde hu awarm zelfs wel ruilbujreeu s van bWRi geweeat Dl tfncier vund echter dat de ver veel le wer was gegaan er vor r Mi nu aos maanden evaneen straf t befvl tot onmiddellUke gevangen De verdediger betoogde dat verdach i bonnen had inkocht om de ecoMiJKh mindPT sterken te ijelpen zootlt Wl clpmcntie vroeg Dl rechter waa het evenwel met den imar een en veroordeelde conform w aiach Boskoop KORAFENIS Da TJ PETERSEN in kerk lm velen b J pteehtlgheid en 9p kcriüMf Hstermiddag ia alhier onder zeerl M belangiitcUing ter aarde baiteld Il Itoffelijk overschot van da Ti ien em predikant der Ger tok van Boskoop t Van de geboden gelegenheid om her van den ratiwdlenst in d kerk Hk aan de b grafenia voorafging laatxteni blik te ilaan op den derie alsook tot hef betuigen van Jwiemfng aan de nagelaten betrekniÉi door bet teekenen der condo5 regl teni laerd een ruim gei gemaakt yt iVniwdienst welke geleid werd J da E T v d Bom Geref pred Jfcematede werd behalve door de gwlle en vele gemeente leden 6 m ywoond door het voltallig college 2 B en W de predikanten der proteitanlache kerken van jJwfP en meerdere predikanten SN uit d claaali Leiden ala uit W plaatsen d Bom herdacht ds Petersen JWaanleidlru van 1 Kor IS 55 in erliiltheid van xiin ambt de JJWiheid van ïün leven ep de JJWkheid van zUn sterven en ipnik 2ï l woorden van trooat lot de Jy n wekte de remeenie op de yathtenU van da Petersen te door te leven overaankoinstig JWedIVIng Jlwliens werd het woord gevoerd JWltrlIng 3 ICooU naincm den iJijMd Deze bracht dartk aan God Jvjjtgeen da araaante Boakoop in ï wrw n Heeft moven he7lt en Snr 2A ep hoe de ntslapena vóAr S rder m leeraar waa n kl tljn 2 M rrookrta aorg WWrtlg het woord Ood varrichtte J2 meen van geranf 19 6 Nog Zct I hli komen werd da fouw Wns voirde de begrafenl wiar2 ouderlingen ah dragen fun Ig t rmmAt tctrmv awak S w Mi 0 p pm4 t Haïert r j l pfinütilpnt An Geref lt rk 8fe awii T Plden Mm vnw de gaven en hel klare Tj rma i ito Pi nan toai I Prtenan toaga op da nmtti l ka a ivar da Feiifaeii in fis pr i n ongevefT Paaphen SÏJ JM heeft mogen spreken Tm M efndigda mat hat voor Zjhwe la afgevaardigde Mi bracht dank iin el waar dk otfieiaT hoewel verdachte reeds veroordeeld werd wegens beleedigiiig van e n ambtenaar en mishandeling dezen keer nog ƒ 30 boete of dagen hechtenis vorderde De rechter heeft deze boete opgelegd Waddinxveen PREDIKBEURTEN VOOR ZONDAG Ned Herv Kerk 10 en 4 3Ö u Ds L Vropgmdewey Gct Kerk 10 en 3 luur Ds W J SmHit Ch Afg Gem 10 en 4 uur Da N V d Kraata Riem Kerk 10 u Ds W F Zuurdeeg Wet en Evangelie 3 4 uur Ds W A Ze dner te Rotterdam Zwammerdam PROPAEDEUnSCn EXAMEN tREOLOGIE Voor het propaedeutisch examen theologie slaagde aan de Rgksuniversiteit te Leiden de he T J Pop alhier BINNENLAND In uw êchrgftafel In een van de bovenste laden van uv achrljftafel daar ligt uw giroboekje dit l oek e stelt u m staat zeer gemak keiyk aan uw verplichtingen te voldoen Lade ppenen boekje eruit halen formulier invullen couvert pakken formulier erin steken couvert dicht plakken even naar de post brengen en alweer hebt u een zorg minder Kijk zOo eenvoudig is het gireeren ook van uw bydragcn voor het verzorgingsfonds Vrljwilligerslegloen Nederland dat 12 000 Kerstpakketten voor onze Nederlandsche vrijwilligers aan het Oo stfront gereed maakt en verzenden zal Er wordt niet meer van u gevriagd dan dat o even Uw giroboekje pakt en uw bijdragen overschrijft Dan hebt gU in dit geval uw plicht gedaan voor onze Nederlandsche dapperen die daar ia het Verre Oosten ook hun plicht doen maar onder heeh wat mbeilUkcT omstandigheden Het is goed bij dil enorme verschil in omstandigheden stil te staan Wu van het thuisfront vervullen onze plicht rustig Bneten aan onze schrijf tafel terwul Inze Nederlandsche na tionaal socialitfen met de wapenen in de vuist hun leven mzetten terwilie van de toekomst van ons land en volk Denkt u hier eens over na landgenoot en pakt dari uw giro boefje Onze Nederlandsche vrijwilligers zullan hun Kerstpakketten ontvangen en u lielpt daar aan mede Door uw büdfagen te storten op girorekening 432100 tn verzorgingsfonds Vrijwilligers legioen Nederland Koninginnegracht 22 te s GravenJiage Aanmelding bü Waffen S S en VnjwilHgers legioen Het Er nzungaambt der WaffenS S Ergaozungsstelle Nordweat Den Haag Stadhouderalaan 132 deelt me de dat in den tUd van 14 tot 22 November in Nederland admissiaonder toek zal ptaata vinden voor de Waffen S S en bet Vrljwilligert legioen Nederland in de volgende plaatsen Mannen van 17 tot 40 Jaar worden aangenomen vor den duur van den oorlog 2 of 4 jaar Voor de oodersteu ning van het gezin voor zoover hel kostwinners biétreft wordt gezorgd Vrybiljetlen voor de reis van de woonplaats naar het admissie onderzoek moeten aangevraagd worden bu de Er fanzungsstelle Nordwesl Oen Haag tadhouderslaan 132 Biljetten voor de terugreii worden bij bet onderzoek overhandigd onverrchilllg of de candidaat aangenomen wordt of niet De aanmelding kan geschieden Op 17 November om 11 uur in Hen nDeutsches Haus en om 16 uur in em DeuUches Haus Op 18 November om 10 uur bi Den Bosch Prina Hendrikkazema en om 18 uur in Tilburg Werkliedenvfreeniging Tumatraat 68 C p 19 November ora 10 uur IA Bindhoven Huia Maria Kruisstraat cd om 16 uur In Maastricht Hotel Momus Vrijtbof Op 22 November om 9 uur in Oen Haag Stadhouderslaan 134 De activiteit der prüsbeheersching In de maand October zUn door de in peotedn voor de prüsbeheersching 3068 p sovertredingen berecht HierbD werden boeten opgelef d tot een tMaal bcdrag van ƒ 381 667 59 In zes Ipn emctige gevallen werd tevena sluiting en stillegging van de zaak bevolen meerenideels voor den tIJd van een Jaar B en verbod tot uitoofening an het beroep ia In twee zaken uitgesproken pveneena voor een tjjdsduur van can Jaar 1 dagmn worden korter De dagen worden korter de nachten langer op de slagvelden in het Ooatan moeten da ambulances dubbel hard werken nu zU van het weinige daglicht get ruik moeten maken om de alarhtoffera van den atHJd Ie hulp ta snellen Het wordt er voor deae menachen nle gemakk 4 Jkar op maaf men kan er van overtuigd zQn dat zij niettemin xirh geheel en al voor hun taak tuUra geven Zulka ntantien en vrouwen veriHanen steun Maakt gIJ Nederlandera dat als straks ook de Ne lerlandiiche ambulance haar moeliyke taak heeft aangevangen zij zich gedragen weet d Hir het heele Nederlandsehe volk Steunt daarom de Nederlandsche nnibiilance Stort uw bijdragen itl meer dan u kunt missen on iriforekenlng Ned Tlnnd rhe Ambulance Koninglnnegi aeht 23 s Oravenhaga bevr dt Uw huis tob w nsch dagggMTgen Koopl dan ao n degeiyke en secure wekker bij ona A A DE MOL fgi S iiS o 3046 2S U werkt op kantoof mat moderne meibodes Waarom thuis dan nog altyd die voor wereldlijke waschdagrompsloaip ea Iwmeiir Kom laat oits de watcb behandelen spur lijd goed en geld WIJ wasBchen volgens de ni tn ftte aief Ow goad ga ola hal aag ofl l dial DE MOOELWASjSCHERU OMid Tall OmCIEELB PUBUCAnS VAN DEN COMMISSARIS BELAST MET HET TOEZICHT OP HET anCKENrONDSWBZEN BtdtUfmm i m mm achl ngtnuimtÊf Vttttttvvv t tvttvi 03036 as VeVBrmosIdsWlRttr Transpireirtnëe illglgn PiJnlIJka BAD ZO 20 esiit ptr pak Bif den wederopbouw van Bat oormala cak nlaven advarteeren aan dar macbUBStc bulpmlddalen Uil VAN vuiiai WUDSTRAAT IS Q 3938 VOOR fÉDER INWONER VAN GOUDA EN BREEDE OMGEVING de Gameenten van Krimpenerwaard Zuidplaspolder Rijnstreek is de Goudsche Courant het aangewezen dagblad voor ieder gezin e Het publiciteitsorgaan voor eilcen adverteerder dat eiken avond duizemien gezinnen bereikt Het best verzorgde nieuwM uU Coada en omgevbig Wie zich nog niet abonaeetde do dit thanal D abennemcntaprlja badraagt riken avond aan huls bciwgd in Gaoda t2 SC per kwartaal f Tl per aaaaadl af M waah baMan Gaada M éaiae agenten par kwartaal maaMI f m 10 caat per waak bt voorolt aar waai ttM per Atenncsnenten worden aangenomen aan het Bureau te Gouda Markt 31 Telef 2746 bIJ den heer W F Steenbergen de Lange van WUngaardenstraatl 10 door onze beaorger en bU de agenten buiten Gouda BERGAMBACHT J de Bruin Hoofditraat C171 GOUDERAK A Verboom Smitsstraft 24 HAASTRECHT J H de Graaf J v Arkelctra t C 10OL MOORDRECHT W de Wit atev straat 10 NIEli WERKERK a d USSEL J G Terdu Parallahreg 63 ODDIWATCR Pirma Rahms Boekhandel REBDWUK S Slappendel Raadhuisweg E 77 SCHOONHOVEN H Bleyenburg Voorhaven t ffrOLWUE Joh da Borat Bovenkerk B 60 WADDINXTEEN A Koster Jan Dorrekenskade 30 BOSKOOP C de Groot ZUde 320 MOnCAPBLLI Jac van Marie Jullanastraat 121 Voor publiciteit in Groot Rotterdam la het Rotterdcunsch Nieuwsblad het aangewezen Orgaan M Het Nieuwsblad wordt door lodor goloioa Adverteersn doet verkoopsn