Goudsche Courant, maandag 17 november 1941

OUDSCHE cot BANT dag 17 November 194 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN j j0pnt No 20787 Chefredacteur f TIETER Qouda litsche luchtaanvallen op Sebastopol en Kertsj In vijf weken verloren de Sovje ts 2174 vliegtuigen Ook hun ooriogg 1 koopvaardiivloót xwaar gohavond Tojo en Togo over de onderhandelingen met Amerika Japan wil uithreidmg van den oorlog naar he het Verre Oosten met alle middelen verhinderer Positief resultaat van besprekingen nog mogetij DVITSCHLAND STRIJDT VOOR tVROPA t opperbevel der weermacht id gi t i en mede Bij den aanval op Seba8lop9l M Duilsche troepen een a grsterkt en taai verdedigd W Knomen De luc htmacht ïgnde de upw aties bu SebasZg en KertaJ door aanvkllen é versterkingen chepen en penwerken Een bolsjewisti kanonneerboot en twee 9ip ntran porl chepen werden bommen getroffen BU Jjehwin werden alleen door tfti compagnieën pioniers 113 ihlUngan genomen il de wateren om Engeland iMift d l uchtmacht bg de Faleir en ten Oosten van PeteriMil twee vijandelijke koop rtiüichepein met een gezaBBtlUken nboud van 7 X 0 ton lot linken gebracht en twee anr ilire TOote schepen zwaar beKtadifd Gevechls vliegtuigen yt Mn overdag bomtrefters van Wiw kalitwT geplaatst op een iKogoven bij Middleaborough In Ito ifgeloopen nacht zijn lucht iBivallen gedaan op havenwerkM aan de Oost en ZuidweetktHt van Engeland Bi een Wbtelijk e wctit tiuMchen Duit kIm patrouille strijdikrachten en ïHtidie motortorpedobooten it iMt Kanaal Is een vijandelijke Botortorpedoboot tot ïinken ge iBClit wsarachijnHjk is nog een Hrcede ondergegaan De Duitidw trijdkrachten leden geen wl leien In Noord Afrika hebben DuitlAr gev ditsvliegtuigen met Mecei kaüemat stcUingen bij ntmtek en een Britsrh vliegTeld in de oase Dzjaraboeb gelMiDbaid ecTd Ewakke afdeelingen vijandeHjke vliegtuigen hebben In den Ugeloopen nacht zonder succes IBivallen gedaan op hét kustMiied van Noord West DuiUich tad Een Britsche bommenwcrt werd neergeschoten MW k de laatste vuektn heeft de MiKbe lochtmarht opnieuw fmte successen behaald in den KM tegen de Sovjetlucht Mehi Van 1 October tot 8 Nomaber verloren de bolsjewisten Il tetaal 2174 vliegtuigen waarm UtS bi Inehtgevechten en Of door afweergeschut De rext Wri ep étn grond vemetigd b deielfde periode gingen aan t ostelUk front 183 Duitsche sttuigen verloren ttLANQRUKE SPOORLUN OVEBSCHREDEN V U een bericht van den Engel berichlendienst is In Koeibiejef bevestigd dat de Duitschers l hmgrijke worlijh LcnlngradJHPH bij Thsiwin overschreden DE VERLIEZEN VAN DE SÖVJETVLOOT ij n tyd van 22 Juni tot op 15 Wer U de Duitadie luchtmacht Mt DNB van welingeliohle iijde tt er In geslaagd in totaal 135 ltransport en koopvaardijscheRlwamen 383 660 brt tot zinken öi en 131 transport en koopliepen te beschadigen Daarv den ia de Oostzee 77 trans koopvaardtjschqMn van tci 198450 brt M zlnk n gebracht 2 fcrgelUke s ipen beschadigd t ya e Zee waren de aantallen ïJ iiAe gebrachte en fctescha wneporten koopvaardijsche J i ectievelijlt 58 en 64 De tot Wbractite tonnage bedroeg daar Sovjet vloot leed zware vijamielijke oorlogsschepen l tot zinken gebradit en 57 bei In de Oostzee gingen door bommenwerpers twee kruiji Jlen torpedojagert vijf pa ttttUigenj negen mijnvegers ïcntachip en n gen andere rtUigen verloren T g ip drie zwM e kruisen leen hulpkrulser 18 toreen kannnne rt oot twee r een ffiotllilleMIder en V f L wtegsVaartuigen liepen sdiade l Zwwrte Zee bT eht de Duit inwcht de volgende sOtmpen e n slagschip twee fcrul V kri fn Mnt duikboo Wi oBn eortwoten een liicht l tr tle aart t en Mil b MWa w Fd daar toe n i twareti touiser kruisers een lorpedojagér twee torpedobootcn een kanonneerboot een patrouillevaartuig en tien andere oorlogsvaartuigen Dit bewijat in hoe Sterke mate alleen de Duitsche luchtmacht er in is geslaagd de operatiemogeiykhcid der Sovjet vloot te beperken en de koopvaardü vloot der bolsjewisten volkomen te vemietigon Britsche aanvallen bü Gondar afgeslagen ITALIAANSCHi VLIEGERS BRENGEN ROOrVAARDUSCHEPEN TOT ZINKEN Het 532ste communiqué van liet Italiaansché hoofdkwartier d d gisteren meldt o m De verliezen te Acireale op Sicilië geleden tengevolge van den Brilschcn luchtaanval in den nacht van 14 op 15 November zijn gestegen tot 21 dooden en 26 gewonden In Oost Afrika zijn Jieftige vijandelijke aanvallen op onze vooruitgeschoven stellingen by Gondar afgeslagen Honderden dooden Inleven voor dehardnekkig verdedigde stellingen liggen Ook bij aanvallen van onze detachementen zijn den vüand emaUgc verliezen toegcèracht In het Oosfclijke deel der Middellandsche Zee heblsen Itéliaansche vliegtuigen die op gewapende verkenning waren twee vijandelijke koopvaardijschepen tot zinken gebracht In het Westell der Middeilands he Zee heeft een torpedovliegtuig oncler ttevel van Arduino Buri een gtladen vijandelijk stoomschip van 10 OW ton tot zinken gebracht HET ROEMERI SCHE RÉFERENDVM Het réfeVendum over het programma van oöbouw van maarschalk AntoneScu heeft na zeven dagen van stemming éen voorloopis eindresultaat opgeleverd van 3 391 160 ja stemmen en sl schts 65 neen stpnimep Artikel van de Angriff UIT DE VERVALgCHINGSWBKKPLAXTS VAN DEN lOOO ROOSEVELT Het A NJ meldt Het BerlUMCbc avondblad Der A n g r 1 £ f is begonnen met de publicatie van een reeks artikelen wetkc tot opachrilt draagt Ult de vervalschtiigfwerk plaata van den Jood Roosevelt Het onderhavige artikel houdt zich in tiet büaonder t ezig met de vruchten welke het dollarImperlalisme ih Zuid Amerika afiverpt Het blad schrift In de vervalschingswerkp aals van den Jood Roosevelt zU bltjkliaar sinds jaar en óag een en hetzelfde creatuur dat door de Jodenkliek rondom den presldenl gemainteneerd wordt By zijn opdrachten tot ophlt ing der Zuid Am rikaansche staten tegen altes wat Duit sch is werkt deze man steeds met tlezelfde truc htJ produceert landkaarten viWs idAmerika aan den loopenden barid docti ook geograflache documenlen over nieuwe grensafbakeningen met voorstellen tot verdeeling van Zuld Amerlka nu eens in drie dan in meer staten maar altijd zoo dMit de staat ep welka gebied de landkaart of de documenten dan bil een Dultschen agent gevonden worden er daarbö btizonder slecht afkomt De Noord Ame rikaansche geheime dienst heeft handen vol werk om deze documenten en landkaarten ttJdM s huiszoekingen bU Duitscheprekende burgeïs In Zuld Amerika binnen te smokkelen of btl het leggen van beslag op koerlerszakken van Duitsche diplomten te ontdekken De truc is niet nieuw De Amertk nen hebllen haar afgekeken vaft den Brltachcn Secret Service en de afdeetlng Zuid Amerika der vijfde colonne van Roosevelt heeft zich daarop gespecialiseerd Roosevelt slaat blijkbaar In zijn echt Joodsche aanmstiging de Intelligentie van de ZMl t Amerikanen niet zoo hoog aan dat hU zich moeite zou geve om dearln enige afwisae tng te brengen Toen M truc nog eenIgarJns de IwkoortDk held van het nieuwe had z tU ongeveer zoo uit kort na de ineenstorting v n Tsjecho Slowaktje publiceerde het Aifï blad Notlclas Ofaflcaa het w op M Maart 18 een Inmiddels onder den naam Patagonlaeti document Internationaal beroemd geworden document Het was een Ivpeerend Joodsch stukje maatwerk v i Itooaevelt en bevatte preclex datgmc wat men de Zuid Amerikanen wild wQsmaken dit nsmetOli d Duitsche diplomaten In ag flienwtrklng nt t Oultiehe partli ln tintlaa een vMWcrtpg van tfettm van Zuld Amerlka voorbereMtfen Met dscument droef sli kop het teeken Deuts ie Botachaft sa wei f richt n het kotonlssl pollUelM boreau B 1 V a Vtctons ut Oitttschland oint ooor Europa op alte fronten DE ONDERGANG VAN DE ARK ROYAL Slagtchip Malaya zwaar beschadigd Het opperbevel der Duitsche weennaeht maakt bekend De Dvltsehe marine beeft een nieuw groot succes verworven Duikbooten hebben in het Weaten van 0c MiddeHandsche Zee schepen aangevallen Daarbij brachten twee duikbooten onder leiding van de luitenantskapi tein Resehke en Gaggenbergcr het vliegtulgmoederschlp Ark Royall tot zinken en werd hei slagschip Malaya loo zwaar beschadigd dat het de haven van Gibraltar moest worden binnengesleept Andere Britsche eenheden kregen torpedotreffers Het vUegtuigrooederschip Ark Royal was reeds op 26 September 1939 bij een luchtaanval zwaar beschadigd Na hersteld te ijn was het echter weer In dienst gesteld De Britsche admiraliteit beeft dit verlies toegegeven LEVENSLANG VOOR BONNENVERVALSCHING Voor de eerste maal sinds de uitvaardiging van de verscherpte strafbepalingen tegen vervalschers van distributiekaarten heeft de Pransche rechter zich beziggehouden met een zaak op dit terrein Een t ende had in de omgeving van Marseille groote hoevecllieden dislributiebon in omloop gebracht Het eind van dit proces was dat twee beklaagden veroordeeld werden tot levenslangen dwangarbeid twee andere tot tien jaar en nog een tot vijf jaar dwangarbeid en een zesde tot vijf jaar gevangenis DE REIS VAN LITWINOF Volgens een bericht van Reuter uit Teheran zijn Litwinof en Sir Walter Monckton met hun gezelschap Zondag in Pahlcvi geland nadat zij per schip van Bpkoe over de Kaspische Zee waren gevarenr Men neemt aan dat zij hun reis binnej kort zullen voortzetten Waffen SS In den strijd om een rivierovergang Rookwolken boven den vljandelijken oever leveren de bewijzen van di uitwerking van de Duitsche granaten K K Schulz Ho fmann de N S D A P Het noemde Patagonle eenniemandsland en seide onomwonden WIJkunnen het anexeeren Het stuk bevatte alsonderteek en aars de namen van het lid derambassade Schubert en van den p aatnvervangenden Landesgruppénlelter MUHer Men vatte deze aangelegenheid tn Argentlnjtlwerkelijk ematig PP en Muller werd omdezen onzin gOrraateerd totdat op 2g Juni 1938 het onderzoV1tr4egen hem qrwiest worden gestaakt aangezien alle eachuldlglngen geensteek b eken te houden Van Duitsche ztjde ging men op onderzoek uit naar de l ron van deze vervalschlngen en men kwam tot tiet volgende tMlangwekkende resultaat een zekere Jllrges een arbeidsschuwe avonturier en vroegere tuchthuisboef was naar Zuid Amerika gegaan had zich daar aangesloten btj een organisatie vari emigranten en was in 1937 door Duttschland van de nationaliteit vervallen verklaard In 1938 deed hij in een brief aan den Duttadien ambassadeur een poging tot afpersing HtJ bood zich nl voor een dienovereenkomstige tegenprestatie aan om zich voortaan van elke deelneming aan tiet van de V S ultgaarule streven om de Duitsche handctst langen in Zuid Amerikia te schaden tn verband met het komende offIclee v nd rK ek naar de activiteit van de N SJ3 A P in Argentinië te onihouden Het past tn het beeld dat Jtlrges zich toen later bok nog op zijn betrekkingen met den Brltschen g etmen dienst beroemde Kr kon worden uitgemaakt dat dit door Roosevelts Jodenidlek gemainferieerde lid der vijfde colonne van den NoordAmerlkaanachen president tn Zuid Amerika het Patagonlsche document vcrvalscht had HtJ werd gedekt door Invloedrijke personen ala Taborda en den Jood t lpnivsky Het In het gevat Jdrgea be4ede geld was Inmiddels niet wegge smeten De joodsohe draai er blijft altijd wat hangen welke naar wtJ nog zullen zien tot de voornaamste methode der ophitsende poMttek van Roosevelt Ie ontwilikeld bleek ook in ArgenUnie bijzonder doeltreffend te IJn De st n ming tegenover Dultschland was terstond na de publicatie van de vervalschlng omgeslagen en van dien tUd dateeren ook de maitregtlen tegen d nitlonaal aoetallatltche organlsaUe der RIjksdUltachen Tenslotte verlinade In 1M0 de intniddels genoeg brtend geworden ArgenttJniolM hoottfaiWil van RooMveH Taborda dat Un parl mentt lra commiitlt van onderzoelt Heli zou bezighouden nwt de kuiperden van bultenlandsche organIsatlM De hoofdfiguren der nu volgende echt AmerllBuuiMhe comwHe waren Roonvell als de man die In Washington san d touwtjes trok Taborda ala t n hoold nt In Buenoe Aires en en geheele okmnt van ooifekochte pinnellkkeri In d antl OultWhe rt vsa ArfentliU Ot f nt IMh pp ltJk MET DUITSCHLAND TEGEN HET KAPITALISME De macht van het goede H EERSCHAPPIJ van d geldaak djiit is kapitalisme De geldzak heeft geen geweien kapitalisinc is de ondergang van den mensch als redeiyk wezen Het maakt van den rijke een aandeelhouder wat gaat hem het lot van den werknemer aan lyj kent de arbeider niet eens van de zaak die gedreven wordt door en met zijn geld De enige band tusschen hem en zijn bezitloozen medemen sch is het geld en het geld heeft geen geweten Alleen het voordcel beslist De aandeelhouder wint Het kapitalisme maakt van den arbeider anpniem materiaal Niet de mensch die produceert interesseert den aandeelhouder maar het product dat winst belooft Om de winst is het e doert om bet dividend dat opgedreven moet wrordcn want t kapitaal boheerseht den arbeid em het geld heeft geeny geweten Zoo wordt de kleine man oeroofd van zyn zedelijke waarrte en de eerlijke werker wordt een 3luk JSiachine grondstof materiaal vïaar n de kosten gedrukt moeten vrorden om zoo goedkoop mogelijk te verkrijgen wat zoo duur mogelijk verkocht wordt Want het kapitalisme l ehe rscht het zakenleven het gouden kalf is de afgod der eeuwen en de kfeine arbeider it maar een mensch Wie kijkt er naar hem om Zoo is het kapitalisme de ondergang van den mensch als zedelijk wezen of hij nu werkgever of werknemer bezitter of bezitlooze is En het internationaal kapitalisme is de ondergang van het zedelijk wezen der volkeren Als de winst maar blijft dan mag een Volk vergaan Het kapitaal heeft geen geweten de Mammon is de groote vijand van de heilige Scheppingsorde Daarom staat er geschreven Gü kimt niet God dienen en de Mammon De vrienden van den Mammon vinden het niet prettig als dat maar zoo hardop gelegd wordt Hun belangen staan op het spel en daarom moeten zij wel Ëaten wie de macht van hun goud belaagt Vandaar hun haat tegen het socialistische Duitschland d8i h waagt den Mammon te ontlroonen e den arbeider de eervolle plaat te geven die hem toekomt Het nationaal socialisme dat urt naastenliefde geboren i en de gezonde nationale aarden erkent en eert zal de verderfelijke heerschappij van het kapitalisme te niet doen Kleine man werknemer gij heb Uw Vbelang begrepen Duitschlands zaak iS Uw zaak de strijd van ricr Kührer IjB Uw itrijd Laat U niet do r duistere dreigementen of tooverfo mules van deze eenvoudige waarheid aflïrengen Het gaat om Uw waarSe als zedelijk wezen het gaat om de eei van den arbeid En gU bezitters kapitalisten zoolang pij vrienden van den Mammon zijt i = ffw haat het natuurlijke gevolg var Uw vrees Maar er zijn onder U idea listen wier geweten luider spreekt dan de beursbengel Zü zijn eenvoudig kameraad geworden Hun getal is noK klein maar wie weet Niels is zoo machtig iIs de macht van het goede Dr J SMIT Amsterdam organiseerde ophitsing leldd op Juli IMOtot de arrestatie van ongeveer dertig Duitschers zonder dat dttarvoor een reden werdopgegeven Op t December moest het ® derzoek geslaakt worden dear gebleken was dat de iMwerlng v n tegen den staat gerichte kuiperijen volkomen uit de lucht gegrepeH was Maar Roosevelts methode van er blijft atlijd wait van hangen was weerprobaat gebleken De e ne vervalsching vo gtnu op de an re Zoo komen in een boek devolgende naïeve formuleeringen voor ArgentiniC is een communistisch land dat wijmoeten veroveren of Waar een Dultscherstaat moet hij heerschen Xn Argentinië wasde stemming reeds zoover voorbereid dat men reefla mocht hopen met dergeltjken onzin resultaat t bwelken In BolivlC echterwas men nog niet zoover Daar was nog debekende sensationeete documentenvervelsohing van het geval Belmonte noodig ende e affaire joeg zooveel stof op dat Roosevelts vtjfde colonne ter verovering en tothet plooibaarmaken v n de ZuldAmerlka n sche landen goed gceamouffleerd daarachterkon werken f ImnUideU had Roofevelta va alschlnghcentrale nieuwe documenten gemaakt en Taborda kreeg den Inval om heel eenvoudig ïrle koerlerszakken op te laten maken die van het Duitache ge7Antschap in Lima naar de Duitsche ambassade In Buenos Aires gingen BIJ dezen inbreuk op het volkenrecht werd een geheim stuk gevonden De duistere tekat van deze binnengesmokkelde vervalaching moest bewtizen dat de Duitache aambassade en uitgebreide samenzwering In heel Zuld Amerlka bedreef Wat Taborda bewtjzen noemt I Hij stelde een commlseie van onderzoek aan die met talrijke verhooren veel stof opjoeg en met den beaten wil geen bezwarend materiaal voor dan dag kon brengen Het doel van deze beide heele otidememlng was ontbinding van de Duitsche organisaties en daarmede afschaffing van de Duitache scholen en verwildering van het Duitache Nieuwsbureau Met het resultaat van zijn onderzoekingen reisde Taborda toen naar Roosevelt lic zich toen van ztjn kant in zijn ophitsende redevoeringen weer van dit materiaal bedlende Daarmede Is de cirkel gesloten De documenten uit de vervalachlnggswerkplaats In d Ver Staten zUn wMr teniggestuurd vanwaar l llJn kMgelaten Br was genoeg van blijven hangen Kr waa zelfs zooveel bitjvfn han en dat bijna alle ZuldAmerl kaamohe staten In het geheel niet bemerkten dat achter deze ong kwtllJke liwulcouliaae houdt deiL dier van d Irma Rooaevelt en Taborda mt geheels apparaat In RAotevelta vUfde colonne verstopt zst dat mi bij zijn taak otn Zuld Amsrtka rllp te maken voor de bentormlng deoi het NoordAnwrlkaan ach doHarlmperlaiaiin femakkelltli apet hsd In zijn rede voor het Hóogcrhuis heeft generaal Tojo omtremt de Japagisch Ametikaansche betrekkingen verklaaoxl dat het im het licht vati de ervagingen uH het verleden moeilijk is het resultaat van de JapanschAmerika neche onderhandelingen te voorspellen Japan heeft bij de voortzieitir ig Van de diplomatieke onderhandelingen met Washin gtion het volgende op het oog 1 De uitschakelinig van de pwgiii en eener derde mogendheid om t program der Chineesche regeering te verstoren 2 de liquidatie van vij aindige actie zooals de economische blokkade van Japan door buiteniandsche mogendhedwi én het herstel van normale intematioiiiale economische betrekkin gen 3 De uitbreiding van den Europecschen oofflcHg i aar het Verre Oi sten met alic middelen te verhinderen Tojo herimnetde verder aan de gebeurteniseen welke er toe hebbcgi geleid dial Japar che troepen werd gcstationneerd in Indo China Hij verklaarde dat t vreedzame karakter van het Japansche program in t buitenland volkoniin onjuist is voorgesteld Een economische blokkade van Japan zooak de bultenlandsche mc gendheden die hebben uitgevoerd vormt een dead is van vüaödachap die wellicht nog erger is dan een werkelijke oorlog Verwijzende naar de ontwikkeling in Noord Mandsjoekwo zeide Tojo dat Japon zich niet kon veroorloven d intemationiale ontwikkelingen die In zijn rede lieeft minister Togo ten aanzien van de JapanschAmerikaan sche onderhandelinigen verklaard dat het Japansche standpunt thans duideHik is gemaakt De regeerinig van de Ver Staten moet inzien dat zelfs var technisch gezichtspurtt geen noodzakeli jkheid bestaat voor verdere lan durige hesprekingt ingeval men tharf niet tot een succf komt Togo verzeke de tat Japan aan iedere ontwHikeli die het Japansche rijk bedreigt of Japans prestige als groote mogendheid in gevaar brengt va stberëde het hoofd zal bieden Hij Togo voedt ug3 dit oogenhlik waaróp hij de leidinig der bespre iixen met de Ver Sta+en op zich neemt op ddt pumt geenerlei twijfel Togo verklaarde verder dat hij niets kon mededeelen omtrent d bijzonderheden der sprekmigen echter dat een positief resultaat mogelijk is jrügeval de regeerinig der Ver Staten even eeriyk streeft naar den weTeld Tede als Japan De strijd tegen Tsjoengklng In de Rijkadagzitting van Zondag heeft de Japansche eerste minister generaal Tojo verklaard dat door de vernietigende slagen tegen het Tajoen kingleger en door de versterkte blokkade van de kust de tegenstand van Tsjang Kai Sjek en van de communistische troepen verminderd is en dat het offensief van den vijand is verlamd terwyi aan den anderen kant het nieuwe Nankingregime een steeds hechter basis verkrijgt Oeneraal Tojo besprak vervolgens uitvoerig de operaties in Noord China en Sjanst en het September offensieif tegen Tsjangsja beneven de evenwydige acties in Zuid China in de provincie Kwantoeng die niet gericht waren op het veroveren vai terreit maar op de vernietiging van vüandeUjke strijdkrachten Tojo deelde mede dat Tsjoenking thans nog ondersteund door derde mogendheden beschikt over ongeveer twee millioen man Tezamen met de marine heeft het leger deelgenomen aan de blokkade van de kust Overgaande tot de instelling van vredeszones in Midden China verklaarde Tojo dat vereenigde Japan sch Chinee9che strijdkrachten onder Japaiuch bevel de voorwaarde voor veilige toestanden onder de regeering van Nanking vormden Economisch gezien zijn voldoende grondstoffen steen pol ijzer zout en katoen verworven om den druk an Enjjgland en de Ver Staten te e iliseeren Ifa de bezetting van Frangch Indp Chin op grond van het arcoord betreffende gemeen whnppelljke verdediging ia de onafhankelijkheid van deze Pransche kolonie beveiligd terwUl de blokkade tegen Tsjoengking nauwer Is toegehaald In het front van Mandajoekwo tot Saiirfin zUh du alle voorbereiding gen getroffen om het Tgjoengkingreglmo u t den weg te ruimen en bovendien om gewapend te Un tegen nieuwe ontwikkelingen ter besche ming van de door Japan nagestreefdt Oost Aziatische zone van algemeenw welstand De minister van Marine heeft in den Rijksdag verklaard dat de Japansch vloot thans een blokkade van de Chineesche kust over een afstand van 2800 zeemijlen heeft ingesteld In samenwerking met het leger heeft zij da scheepvaart op de Jangtsje over een afstand van meer dan 800 zeemijlen gewaarborgd In de afgeloopen tlea maanden heeft de marine op 26 plaatsen langs de Chineesche kust landingen ondernomen voor het versterken van de blokkade en de revitailleering van het front via de Jangtse door hei beveiligen van de etappe gehandhaafd Japansche marine vliegtuigen hebben voorts Tsjoengking alsmede all toegangswegen via Birma en ZuidChina geregeld aangevallen waarbij Tsjoengking tijden een week in Aug twintigmaal met bommen is bestookt Het luchtgebied boven China wordt beheerscht door Japansche marinevliegers De marine is bijgevolg zoo zeida Sjimada voorbereid en vastbesloten het conflict met China op te lassen ea aan iedere eventueele toekomstig ontwikkeling Met DmtBcMand tegen het kapitalisme De Amerikaansche productiemogelükheden OORDEEL VAN DE MANCHESTER GUARDIAN Het verdedigingsprogramma van Amerika alsmede de leveranties krachtens de leen en pachtwet en de eischen der Sovjet Unie hebben het productieapparaat van de Vereenigde Staten otfecbelast zoo verklaart d Manchester Guardian Ver volgeris houdt het Had zich bezig met de moeilijkheden als gevolg van de EQhaarschtc en wijst het erop dat men in de Vereenigde Staten dé productiemogelijkheden heeft overschat Verschillende leveringen van materiaal welke GrootBritannië aanvankelijk door Amerika waren beloofd kunnen niet wordep uitgevoerd Engeland heeft eenigen tijd geleden op grond van de Amerikaansche beloften besloten ds meeste Engelsche petroleumraffinaderijen te sluiten om door het invoeren van afgewerkte olieproducten uit Amerika op scheepsruimte en arbeidskrachten te kunnen besparen Thans ia echter gebleken dat de productiecapaciteit van de petroleumraffinaderijen in Amerika niet voldoende is om de Britsche brfioefte en de toenemende vraag in Amerika zelf te dekken Daarom is besloten in Groot Brittani vijftig nieuwe petroleumraffinaderijen op te richten voor het fabriceeren van vloeibare brandstoffen voor vliegtuigen me l een hoog octaangehalte De in Amerika aanwezige voorraden van prima smeerolie bedroegen volgens t Wad slecht nog een derde van de reserves van het vorige jaar Ala gevolg van de verouderde werkmethoden kunnen de meeste Amerikaansche raffinaderijen geen prima producten vervaardigen BRAND IN LONDENSCHE OPSLAOPXAATS VAN LïiyENSMIDDKLEN Naar Reuter meldt heeft het Britsche ministerie voor de Voedselvoorziening bekend gertaakt dat in da ochtenduren van 9 Nóv in gebouwea ten NoordWesten vanlonden waaria het ministerie voor d Voedselvoorziening voorraden levensmiddelen heeft opgeslagen brand is uitgebroken Men neemt aan dat brandstichting d oorzaak is Zon op 9 OS onder 17 4S Maan op 7 5 oiMler 1734 Mm It vcrplicbl Ic ardnl t r D aD ioasoBder ao tol loiiaoplioimil Lanlaara van voarlutgcr noalaa mb kaU aur na tons nndcniantf onlttoken wordan M