Goudsche Courant, maandag 17 november 1941

MAANDAG 17 NOVEMBER StatUmeawa AT A AAK ANMEER n Kncdmiddaa in kunstmin o Imend poppav1u$t bood emigehonr dtrden hinderen een keetel k amaiement Wat leefde men met Jan Kloassen mede Jk IMB toch M i pochte Zttefda voiid n Jongetje tegen een anderen achtjarigen dlwuines ik ben vanmiddag naar 4e kvenie popp ikMt gew e t en daar moeat Ik Jan Klaassen helpen Ja faholpen hebban t hem Kunaimiri heeft er van gedaverd Nimmer deed Jan Klaassen een vergeetech belo p op hun kelen of het nu wu om hem te waarschuwen hem te vertellen wat er in zijn afwezigheid gebeurd waa of om aan zijn woorden wat meer kracht bU te zetten Die ze waren enkele honderden iongena en meiajes kinderen van de iraem van de Goudache Courant die de ntwte zaal van Kunstmin geheel vulden Als een groote familie waren al deze klejnen Wjecn en het U voor dt Jeugd een onvergetelijke middag geworden van liret en Jolijt Het tooneelgeretachap De Levende Poppenkast uil Haarlem onder directie van Johan Frevel voerde eerst op de twaeacter Jan Klaassen In gelukiland en daarna in vier bedrijven de Avonturen van den grooten er den kleinen Jan Klaaaaen De medfspelenden waren Jan te Slaa Jin Klaaaaen Coby Favel Katrijn Johan Frevel Klusje C yl en Andries Palmboom Uiteraard hadden de laatsten nogal wat dubbelrollen te vervullen Dlivct Veel tUd om het goed veizorgde deoor te bekijken haddon de kinderen niet want daar was Jan Klaaaaen al Mrt welk een gejuich bij de grooteren en met Welk een spanning en verwondering In de 09gje8 van de kleineren werd hij ontvangen Pret lea aLs de arteur gekleed eri rpiohminkt was als de echte houten Jan Klaassen Ie de Illusie volkomen Alleen is alles veel echter em levendiRer dan In het eeuwenoude poppenape omdat deze Jan Klaassen lééft niét met een verdraaide stem behoeft te preken en êf ht acteeren kap J5e nabiootelng vsn de houterige en schutterige beweiringen der poppen het zicH met rukken voortbewegen het slaah met de houten handen het han eei van de poppen over den voorwand vaii de poppenkast de kinderen vonden J t alles zeer komi K Jpn Klaas wni was direct goede maities met hft Jeugdige publiek Vrijmoedig roej n allen in koor hun antwoorden als er van het tooneel af hun iets gevraagd wordt Maar als de schoone fee verachijnt dan wordt alles heel stil in de zaal Dat is nu de feel zeggen de Jeugdige toeschouwers Het is duidelijk dat In hun kinderlijke beoohouwing wezens als feefn wel dft eliik nog ala mogelHke realiteit word n eedaeht De fee Vae Jan Klaassen goeden raad Denk aan de boomen en de bloemen en laat de frisache wind door Je haren spelen Nu dien goeden raad heeft hy ook wel noodig want hy loopt m t snoode plannen rond Ala hli die uitvoert op aanraden van een erg langen sinjeur een gew zigde editie van den Dood van Pierlala dan komt het berouw want nu is het licht nit geluksland verdwenen Jan Klaaaaen weet dan echter ten slotte lün boo7e geesten te overwinnen zoodoende toch onder veel vroolUkheid Un publiek moreel opvoedende Jeagd spaeMa leM ook mede Ueo geniet pas waarlijk van tooneei aU men zich zoo inleeft in het apel dat men er niet meer aan der kt met apel te doen te hebben Kinderen kunnen dat ïoo vol overgave doen ZU zün ZateT 4agnuddag ruim twee uren in een volttrekt vreemde werkelijkheid geweest Zy hebben zelf de avonturen van den grooten n kleinen Jan Klaassen meegeleefd n meegespeeld Als Jan Klaassen naar het hof van den koning moet en h j kan maar niet lecren om tegelijk majeateit te eggoi en een buiging te maken en de Maderat het hem moeten voordoen dan bulgen natuurlijk alle kinderlijfjes voorover terwyi hun majesteit door de zaal schalt Maar als Jan Klaassen dan eindelijk bij den Koning is beland en hij zijn bïiigingen moet maken zit de halve zaal ongevraagd plechtstatig mee te buigen Jammer dat die Jan Klaassen zoo onwellevend Is tegenover den kondng maar telkens herinneren de kinderen hem er Bvet hun van te voren afgesproken hum hum geroep aan toch wat t eleetder te zyn Zoo acteerende kinderen mee Een enkele jong probeert eens een keertje zelf grSppig te zün Jan Klaassen vertelt dat de menschen in geluksland Mlf een fea hebben en direct 4aarop klinkt een jongensstem wel wat brutaal maar toch met humor Een toffee zeker De meeste kleintjes schenen gelukkig dez schennis niet te hooren Veel te gauw kwam voor de Jeugd het einde van dezen prettagen middag Achter elk bedrij f i hadden zij dev aanwezigen volwaseenen de stereotiepe vraag gesteld of er toch nog meer kwam Vijif maal kort hierop een geruststellend antwoord worden gegeven maar toen voor de zesde ftiaal het doek de poppenkast aan het oog onttrok was toch werkelijk het ejnde ge komen Ook de volwassenen die als begeiMders van de kleinere kinderen meegekomen waren amuseerden zich kostelijk en zoo was ieder het er over eens dat de Goudache Courante voor een fijnen middag had gezorgd il I Uit vroieger tüden DE GOCDSCHE COURANT MELDDE 75 JAAR GELEDEN Te Moondrecht is overleden de hee P Blok oud ruksoratvanger aldaar in den ouderdom van bijna 80 Jaren H JAAR GELEDEN Door den heer burgemeester alhier ziJn de agereten van poUtie 2e en 3e kUeee Th H Graus en A Kamstra bevorderd respectievelijk tot agent van poUtie Ie en 2e Masse Do beer H H Barger predikantte Vlaardingen heeft voor het beroepbij de Nod Hesrv Gemeente alhier bedonJct Tot directeur van het te Woerden bestaande strijkorchest i benoemdda heer J H B Spaanderman vanGouda H J Aan het bureel van de genie werd in hat openbaar aant esteed Ie het maicen van een gedekten gcmeenschapsweg tevens inimdatiekeering tuaachen Uithoorn en KudelsUart laagste insohrijving der drie van Ph Verbrugg te Waddinxveen voor ƒ 227 390 2e bovenstaand wtrk met uitzondering van eci ge aardwerken laagste inechrijvijig der vier van Ph Verbrugge te Wadidinxvecti voor ƒ 87 360 De heer D Sroenendijk te Haastreioht is benoend tot onderwijzer aande openbare school te Schagerburg gesneente Zupe Tot direolrice der nuts naai enbreischool te Haastrecht is boioemdmevr Van der Meulen 25 JAAR GELEOEN Uit Haastrecht In een overvol kerkgebouw nam ds D van Halsema Geref predikarvt alhier afscheid van ziJn gemeente wegens vertrek naar de óeref Kerk te Hialluni Fr B na vier jaren heeft hij de gemeente van Haastrecht gediend Ds van Halsema sprak naar aanleiding van H indelingen 8 39 En toen zÜ uit het water opgekomen nam de Geest des Heeren Filippus weg en de Kamerling zag hem niet meer Want hij reisde zijnen weg met blijdschap Eenige gevoelvolle woonden sprak de ouderling de heer Jac de Jong tot de van Halsema Namens de classis van Gouda riep da Voigt van Heeuwijk de van Halsema een hartelijk afscheidswoord toe terwijl afgevaardigden van de kerken van Oudewater Gouda en Reeuwijk Sluipwijk eveneens de gevoelens van hun kerken overbrachten Basale kiotco t Artlttan m t Barry Piel en Circtta Sarassani Aanvang 8 15 uur SehoDwbiirg Bioaeoop De gasman met Haim Rühmano en Aüny Ondra Aaiweiig S l uiur ThaUa Tbcaicr Hana dt icnsati our nalist met Hane Albot Op het tooneel de Kilima Hawaiians Aanvtt g 8 15 uur Nov t W nor 0 Zalm Bijeenkomst Ned Vereeni ring van Huisvrouwen lezing met lirfitbeelden S H A U Zoetmulder over Huwelijksgebruiken in vroeger eeuwen Not 7 S0 uw N d Geref Gemeente SpreeJt beurt ds Joh van Welzen 19 Nor nar DaaUl Cursus E H B O 19 Not 8 9 nor OosthaTCn U Zittingadvieabureau NmI Vereen iging vojrLuchtbescherming to Not 7 3 uur Leger Oea Bella Helligingsdjenst leidst J t d Veen 20 Not 7 3 nnr VriJc KTUgelisdieGemeente Bijbellezing bidstond 29 Not 8 aar Daalël Jaarvergadering Jong Hervormden en 22 Nov IM wiu Kwutmia Wedstrijden om kampioeoKhap van Nederland 3e klaiae klein biljart kader 35 2 Not S 30 nnr Sint Jaafterk Bi zondere kerkdienst voor de jeugd spreken ds H van Dijken ds J B Oskanap en ds H S J KaU 22 Nov 7 39 cnr Kanstmin Tooneelvoorstelling Vreugde en Arbeid opvoering De ridder van den Kouseband door Het Volkstooneel 123 Nov 12 uur Kunstmin Wedstrijj den om kampioenschap van Nederland 3e klasae klein biljart kader 35 2 25 Nor 7 3t uar Nieawe Schonwborg Uitvoering arb derstooneelvereenigmg Door en voor het volk opvoering van Onder één dak f 26 Not IJO uur Terrein L N Folder vaart VoorwUlens Publieke verkoopinc diveirse tentsonatieUin sgoedeTenctoor mtvang r der regwtzeilie endcHneinen 28 Not 8 U uur Kleine Kerk Bijbel lezing ds H S J KaU 27 Not t nur Nieuwe Schouwburg Opvoering Ik hou van vier vrouwen door Het Nederlandach Tooneel 27 Not 7 30 uur Central Büeenkmnat Vereemging voof Paedneogirit vertoooiiig film Een week n de werkplaats mei toelicbtmg door den ver vaara Év £ i i t DlTBETALma JtCHtGOEDING fNGELEVElWfe METALEN 9 30 3 uur Kantoor gemeente entvaager Laatste gelegenheid tot in ontvan Est nemen der vergoeding voor ingeleverde metalen v or hen wier geslachtsnaam begint met de lêdtert Dinsdag C D E F G Woensdag H I J K Donderdag L M N O P Q R Vrijdag 5 T U V W X Y Z AFSTEMFEUNG XABDAFFELKAARTEN VOOR WINTERVOORRAAD 9 4 uur Gebouw Daniël Gelegenheid tot afetiempeling ven V aaitieppelkaarten voor het opdoen ven een wmtervoonaadi voor hen wier geslachtsnaam begin met e n der letten Dinsdag A B C D Woensdag E F G H I J Donderdag K L M N Vrijdag O P Q B S T Zaterdag U V W X Y Z APOTHEKERSDIENST Steeds geopend des nachts alléén voor recepten ApotJiicek P WeUer Gouwe 131 Twee personen in het donker te water GOED AFGELOOFEN Gisteravond omstreeks kwart over acht zijn op de Gouwe bU de Groenendaalsbrug twee logementriiewoners een 67en een 42 Jarige koopman in de duisternis den weg kwijtgeraakt en in het water geloopen Het ongeluk liep goed af want weldra stonden de dreri4c€lingen weer op den kant De oudste was door handreiking dpor een omwonende uit de gracht gehaald ie jongste kon 4elf op den wal komen Hij heeft zich huiswaarts begeven terwijl de oudere man eent bU een bewoner van droge kleeren Is voorzian Y Stamppotmaaltü d voor de Winteriiulp VUFHONDERD PERSONEN NAHEN ERAAN DEEL eni Mkserlag vopr hulp in Gouda Tan fUM Da Wintsrhulp Nadariand haaft Zaterdagavond hier ter stede in samenwerking met het StOtzpunkt Gouda van da N S D A P haar aarsten stamppotmaaltijd georganiseerd waaraan vijfhonderd personen hebben deelgenomen Daar de achterzaa van da Beursklok aan een lOo groot aantal geen plaats biedt moest de maaltijd in twee gedeelten gehouden worden De deelnemers hadden voor hun kaart vijftig cent moeten betalen maar er behoefden voor dezen maaltijd geen bonnen ingeleverd te worden Het batig saldo komt zoowel ten goede aan de Winterhulp Nederland als aan de Duitsche Winterhilfe Er werd een echte oud Hollandsche hutspot opgediend die uitstekend smaakte Het personeel van de Centrale KeuK fh had er gebruik makende van de kookinstallatle in de Goudgcbe Machinale Garenspinnerij met sucoe haar krachten op beproefd Ken klein muzikensemble bestaande uit harmonica piano en slagwerk lorgde vóór en tijden den maaltijd voor gezellige muziek Toen de eerste groep deelnemers aan de drie lange tafels hadden plaatsgenome n met voor zich de borden dampende hutspot die door een aantal dames waren rondgedlend verkocht burgemeester Liera eenige oogenblikken van stilte In acht te nemen Direct daarop was het woord aan de vorken en lepel Toen de eerste honger gestild was besleeg de Ortsfgruppenleiter van het StOtzpunkt Goiida van de N S D A P de heer E Schwarze bet podium en heette allen hartelijk welkom in hei luj onder Oberleutnant Martin den Ortskommandant van Gouda Hij wees er op dat de bedoeling van de stamp potmaaltljd niet i oen eens goedkoop te eten maar om een offer te brengen voor het socials werk van de Winterhulp H t groot aantal deelnemera beteekent een succes voor Gouda De heer Schwarze deed tenslotte een beroep op alle aanwezigen om ook bij de volftende maaltijden die waarschijnlijk eens per maand zullen worden gehouden aanwezig te zijn Een woord Tsa liBraemaosIsr Lisra Namens de Nederlandsche Wmterhülp sprak burgemeester E A A Liera een woord van hartelijk welkom Elke bijdrage aan de Winierht lp is zeide spreker een ulp erleening aan behoeftige iandgenoolen aes hulp die in deze tijden meer dan noodig is Juist terdagmorgen was er bericht gekomen dat de Winterhulp als eerste uitkeering in dezen winter een bedrag van 44O0 voor fiouda beschikbaar heeft gesteld Jammer noemde de burgemeester hei lat de Winterhulp in breede lagen van ons volk nog niet de waardeering geniet die ze verdient De collectanten van de Winterhulp hebben weer kunnen con iateeren dat de burgerij van Gouda nog niet voldoende doordrongen is van gemeenschapszin Spreker gelooft echter dat hier sprake is vati een misverstand Men wil door zijn afwijzende houdin kenbaar maken dal men het in andere opzichten niet met de nituwe orde in Nederland eens is In zijn hart echter voelt bijna ieder dat er wat gedaan moet worden tegen den socialen nood in ons land Na afloop van den eersten maaltijd lieeft een groepje meji jea van den Nationalen Jeugdstorm enkele liederen gezoiijren Ook hij den tweeden maaltijd was de zaal tot de laatste plaats bezet Het woord werd hierbij wederom gevoerd door den heer Schwarze en burgemeester Liera waarbij de heer Schwarze D het bijzonder verwelkomde den commissaris van rijks en gemeentepolitie den heer C Heas en den ge meentesecretaris den heer G J J Pol n Brutaal stukje riEIS piT GANG VAN WONING ONTVREEMD Zet de fiets binnen is de goede raad die in verband met de talryke rijwieldiefstallen gegeven wordt Een bewoner van de Muilenpoort volgde hetadvies op en nog is zijn fieU verdwenen Hat was dan ocJc wel een brutaal stukje dat gisteravond tusschen kwart voor en kwart over ztiven is uitgehaald en waarbij het karretje uit degang van de woning is we ehaald Doet de detar op slot is ae raadgeving die dus tevens gegeviA moet worden e Wim Bom ter ruste gvlegd JEVGDSTORMERS DROEGEN BUN VRIEND UIT Onder trcurmiuiek van de tamboers en pijpers hebben Zaterdagmiddag vrijwel alle jongens en meisjesleden van het streekverband Gouda van den Nationalen Jougdistorm met hun met rouwstrikken getooide vaandels hun vriend Wim Bom vaandrig van d n N JS na een korte ongesteldheid op 21 jarigen leeftijd overleden op lün laatsten tooht uitgeleide gedaan Jeugdige vrienden droegen terwijl allen den groet brachten de met de vüg van den Jeugdstorm gedekte baar in de ouderlijke wxining uit en op de Algemeene Begraafplaats naar de laatste rustplaats Een tiental bloemstukken werd neergelegd een afscheidsgroet van familie van het district 3auda van de N S3 van de jongens en van de meisjes van den N J S van de voetbalvereeniging OI mipia In welker tweede elftal Wim Bom speelde van de Korfbalvereeniging van de Openbare U L O school en van een onderlinge gymnastiekclub Dat Wim Bom een goed en een prettig kameraad was bü al zijn vrienden zeer gezien in den N J S trouw aan zijn idealen en op het voetbalveld een eerlijke aportmakker zeiden achtereenvolgens burgemeester E A A Liera de heer J Veldhuizen dedistrietsleider van de N S B die samen als vertegenwoordigers van dezebeweging met den stoet waren medegekomen de heer A Piersma voorzitter van Olympia en de heer H Arends streekletder van den N J S Op verzoek van den vader werd ven lgens het zesde couplet vfn het Wilhefinus Mün schild ende brtrouweft zijt Gi o God mijn Heer gezongen en daarna bliezen onder tromgeroffel de pijper van den N 5 S terwijl alle leden en het vaandel den groet brachten Ik had een wapenbroeder De Jeugdstormers strooiden toen bloemen uit waarna een oom de heer C J Bom uit Voorburg dank voor de belangstelling en deelneming bracht Onder de velen die de plechtigheid bijwoonden waren leden van de N S B een bestuursdeputatie en de aanvoerder ran het tweede elftal van Olymiva streekleider Rutgers vanden NJ S te Zeist als vrient eneenige leden van de Duitsche kolonie de Ortsgruppenleiter E Schwartze deheer J Frieling als afgevaardigde vande N S Volkswxilhfahrt en de heer W Hummel als vertegenwoordiger vanhet Deutsche Arbeitsfront Fijne taartpunten VAN AARDAPPEI STROOIMEEL GEBAKKEN De politie heeft proces verbaal opge maakt tegen een bakket te dezer stede die taartpunten verkocht welke ge maitkt waren van aardappelstrooimeel Dé Keurmgdienst voor waren heeft dit meel volkomen ongeschikt bevonden voor twréidingi van eetwaren en voor consumptie door mensch en dier De nog aanwezige punten zijn in beslag genomen Succesvolle donateursavond van den l C J B AANTREKKELlW PROGRAMMA VLOT OTTGEVOERD Nadat eenige jaren de jaarlijksche uitvoering niet was gegeven is Zaterdag de afdeeling iouda van den Vrijzinnig Christeloken Jonga enbond7 dit jaar tot nieuwe activiteit gekomen weervoor het voetlicht getreden Dit ge tchiedde op een donateuraavond in Kunstmin waar de Jeugd naet prettig enthousiasme en veel toewijding haar talrijken gasten prettige uren heeft bezorgd De J B ers die in verschillende programmanununers medewerking hadden van leden van de Jeugdgroep hadden er slag van het publiek te pakken Na de vlagopenjng sprak Hilda Slout als vooraitster een vlot welkomstwpord en daarna volgden zang en declamatie spel en dans elkaar in bonte mengeling op Een vermakelijk nummer was de Boerenoonoertrepetitie een gezongen ge schiedenis waarbij de hooegehoede Wout Vermeulen met veel flair een kostelijke kapelmeester was Met het clubleven van den V C J B bracht in contact een opvoering die een J B loopbaan weergaf de geschiedenis van een jongen die van het kinderspul uit onwetendheid niets moest hebben maar eenmaal met den t ond in aanraking gekomen een geestdriftig lid werd Het stuk bood een uitstekend beeld van het J B leven den genopgelijken omgang van nut tige bezigheid en van het streven naar geestelijke verhooging het gaf het werken en het geloof weer en het liet uitkomen dat de J B door ontspan ning naar hooger doel streirfi gezellig kampvuur it grammanummer be iUtl I herhsaldelijk dez Tv zaalt dens de opvoerin 4 door zang van tal van aantLfN fnssche liederen waanned kt wézigen gaarne insteinden De geestelijke ondergronH y C J B kwam vooral t t i i de opvoering na de pauze H I leekenspel I uth de mIiÜ k welk Bijbelsch verhaald S S Hilda Slout Jönny Ostó SVermeulen en Jaap de Mol l izondert rolvasthtid en groot V genheid vertolkten wE Ds J Nienhui de predik = I Remonstrantsche Cemeentt d ds C P Thomsen de vonr 1 van de Vereeniging van VnV Hervormden tot de aanwe7i i l hooide heeft aan bet eS avond de waardeering van rt k kers voor het kranig treem deze succesvolle uitvoerino woorden gebracht Een harb iüS plaus onderstreepte deze m ti Uitkeeringen Winterhulp STAD VOOR AANVRAGEN In m BUURTSCHAPPEN VERBeei Binnenkort zal de W H N vang maken met het doen van uiikT ringen Hiertoe moet een aan r1ï formulier worden afgehaald aZ keurig worden ingevuld en d n ï den Ingeleverd ledere aanviM ï worden onderzocht den aanvra i3 de beslissing worden medeged j Dfe stad Is verdeeld in drie buurtschappen die als voltt b i J zijn Gouda Centrum is de biimenstaibegrensd door den IJssel TurftjnïïKattensingel Bleekerssingel en It2 weelensingel Aanvragers In jjjjbuurtschap kunnen een formulier jïhalrti bij den heer F van Camp Klei weg 6 des morgen hisschen lo i uuur Gouda Weet is het stadsdeel ia Westen van Turfslngel KatteMinjJ Spoorstraat en Ridder van CiIwh de laatste twee straten erbij Inbep pen Aanvragers in deze buurtKhji kunnen des avonds tusschen 6 en I mi hun formulier afhalen bij den hwr a J Revet Moordrechtache Verlsat Ift Gouda Oost is het stadsdeel lei Oosten van Fluweelensingel Bleeka singel Spoorstraat en Ridder vanütj weg de laatste twee straten uitgens derd Aanvragera in deze buurtidai kunnen hun formulier des avonds tub schen 8 en 8 uur afhalen bij den lieej C Hoogendoom Burgvlietkade 8t Bovendien zijn 8anvraagformuli ei te verkrijgen bij den bode on hel raadhuis Die aanvraagformulieren dieBeii na ingevuld te zijn te worden mieleverd bij den buurtschap leider nt het ressort waarin de aan r ia woont Op deze wijze wordt vtrtn ging in de afdoening voorkomen Een Kliediiiistuii is alleen din warm als hel schoon isl Een veel geóngn kleedingstuk zit dicht éik en vooral donkere en dikire kleeding de slof is dan niet meer ventileerend In het belang der gezondheid èn om Uw kleeding Ie sparca is bet eedsekelHk ALLI klecding óAk de donkere geregeld te laten STOOMEII Daardoor wordt een kleedingstuk weer schoon das weer warm de kleeding gut veel langer mee wat c extra bezuiniging beteekenl Maar la t Uw kleediof alleen RElNiaCN in eea BFtOIAAL daarvoor iag richtc fabriek sooals DE PELIKAAN STOOMERIJ nVBRVCRkl vanaf 1907 GOUDA KANTOOR Fluwaelan Sing SI fbif de KomsmeMcs oof Telefoon 30Ó6 n 3076 Verk J FElJlLLEïON Nadruk verlxidca HuweUjk mei modern eonifort Wan bet gros dat bil Jou komt dat aljn de nderen de min of meer leeghoofdl C n t soort dat wy vroeger te genieten egen maar nu conform den tyd waarin w J leven meer geftandaardi ecrd meer een serietype en en goedfcoop terietype ook Ja Ik ben mlsschlro ouderwctsch maar weet Je zoo n gtoM waseh aan huls of een varken dnt ♦ an kant gernaakt moest wcml Ut gewof dat dat toch wei heele goede hiilpnUdMM werM em 4ê vreowse Ttn vroe cr dtgclljk en huiselijk te houden Plank schatert Uw theorie Is In leder geval origineel Waarom lehriMt o r niet eens a artikel overT Om meteen alle stofzuigerfabrikanten en installateurs van centrale verwarming H nujn dak te krijgen DankJe hartelijk Trouwens ik veroordeelden vooruitgang van de techniek allerminst IDU me ook weinig helpen wanttegenhouden laat die zich toch niet n de huishoudinK al evenmin als in deIndustrie Maar ik wilde je alleen deverklaring laten hooren die ik er op nahoud voor een verschijnsel dat intusschen de l evoorrechten onder Jullie advocaten allemaal tot menschen In bonis maakt En je hoeft me volstrektniet au lérieux te nemen hoor Maar dat doe ik wel degelijk zegtfrank ernstig Ik vind dal u er eenn ff kfjk op hebt Alleen Ikjchiet er niet yeel met op Ik kan toch mijn cliënten niet gaan aanraden om te probeeren of ze het met een pctroleumlamp en een houtvuur of achter de waschtobbe wél bij hun mannen kunnen ullhoiiden Trouwens als de vrouwen In die richting gingen reorgaBlseeren liepen de mannen mliscfalen allemnsl weg I Nee in Je praktllk cal mijn theorie je niet veel wij er mnken beaamt Dr HlnBelhorst Kom Ik ga weer eens opstappen Ik heb Je al lang genoeg verveeld Integendeel ik vood uw college erginteressant zegt Frank botfcUik Enu stuurt me dia gegevens Inzak Jansenwal zoo gauw mogelijk bét Ik lal u opde hoogte houden en als U nog lete wilweten mag Ik zeker wel blJ u aankloppenT Natuurlijk Steeds tot Ja dietut Bonjour Robberts Ik laat u even uit frank loupl peinzend de trap weer op Typisch oude baas Toch wel leuk eens met iemand te boomen die een menacbelijken kijk beeft op de heelc twcl Oie niet enkel maar daast over de standing van het kantoor In Je praktijk zal mijn theorie Je niet veel tvijzer maken In je praktijk zal mijn theorie In Je praktijk in Je praktijk met een klemtoon zei hij dat eigenaardig Verduiveld Frank laat zich met een plot In zijn stoel vallen Zit daar méir achter Had dat heele bezoek soms een bijzonder bedoeling a was die questie JanMO maar eea aanloop Is het een doorgestoken kaast Een combinatie m Qerard Rlngelhorst Hebben ze het soms In dé gaten Til en Gerard hun oude vrienden dat het misloopt tusschen Lies en hem En hebben ze Rlngelhorst er op af gestuurd om hem een zacbten wenk te geven Als ihi zoo is als die het bart heb ben zich m t zijn zaken te gaan be moeien Fruln s Nederlandsen WetI boeken vliegen door de kamer Drie dee len van het Weekblad van het Recht volgen Dan een presscpapier Dan komt I meester van Westhave Abbing binnen Wat is hier aan d hand O niets zegt Frank ineens bekoeld k was een beetje woedend Dat zie Ik zegt de ander droog Als Je dat weer eens voelt aankomen zou je dan van Dük niet willen waarschuwcnT Ik heb boven nog een kastvol boeken staan welke ik je liever zag gebruiken voor dit soort sport Tk zal bet binden wel betalen zegt Frank verlegen als een schooljongen die een standje TtrUgt I Dat spreekt vanzelf Maar wie repareert mÜn geschokt zenuwgestel Kerel ik dacht dat het huis boven mijn hoofd Instortte Ik was aameiiJk juist beneden Sorry zegt Frank Ja s sorry dat Is Jouw euwig dooddoener En mag Ik ook weten wat de aanleiding was tot dit tempeest Heb Je een verbolgen echtuenoot Van een van je ticftallige cilêhten op bezoek ge had I U denkt geloof Ik dat Ik nooit iets anders aad mijn hoofd heb dan dt misselitJke echtacbelduigen valt Frank mt Tut tut Begin Je weer Dan gatk me liever veilig stellen i Ik heb een t espreking gehad metoen psychiater bcgmt Frank kalmer Groote goden ia tut at loo ergmet je Over een delinquent negeert rsnk Een mishandeltngszaak n toevoeging En we hebben ons allebei eenbeertje opgewonden over de onluegankelUkheid van sommige rechters voor hetoordeel van psychiaters liegt bij erby Westhove weet in strafzaken immerstoch van geen toeten of blazen zal bovendien m deze ook wel van de behoudende richting ïijn Och dat moderne gedoe zegt deander dan ook prompt Een boef isen blUft een boef al laat Je door honderd dokters zUn psyche analyseeren ofhoe al die nieuwbakken kunstbewerkingen heeten mogei r Enfir op dat gebiedben ik enorm ondeskundig Dus je beltvan Dük wel als J t weer voelt aankorrien hè Schuddend van het lachen vertrekt de oude heer wee naar zijn eigen kamer En Frank zit voor zijn bureau en piekert Oi h misschien was het maar een l Mn SC Wat Kunn onzinnig idee van hem mlsscDieo M die ouW dokter er zich heelemaal njj van bewust dat d wUsheid verkondigde voor h m meer bete 2 de dan een mm o meer acreptso Uteorle over een maatecbappeluk sChijnseJ leeghoofden vrouwen w een goedkoop serietype M ILt Lies toch nooit of te nimmer efee Lies die gewerkt heeft als een p J Lie de kranige kameraad die in T W cldonck tud het leeuwendeel VJ de moeilijkhedaa voor l nar r nam ep behalve haar eigen yeti stant zUn zwaartillendhcid en UI f 3 humeur te verduwen had En niet te doen heeft al bijna twee lang NieU dan h t beetje werK J een gezin van twee menschen oP Jj flatje met modern comfort M Is toch zUn schuld niet verdedigt ti sichzelt had hij daaraan veranderen Zoodra ntl hemcrK J zeurperiode aan het katteliwaai JJ kwam zooals Rino elhorst het Sii wel toen heeft gedaan om haar terug te hfluacn het heeft geen Steek reholpen Lu hei eerst zoo mooi Ja en nu o ze uit elkaar VtTVHH Wordt hinöfh aT het m S gedaan om haar terug te hfludcn