Goudsche Courant, maandag 17 november 1941

MAANDAG 17 NOV£MBk K 1641 iNl 1 lOrro EN KLAUWZEER LUWT Qe uitbreiding van mond en klauwzeer is m deze gemeente tot Staan gebracht In da afgeloopen week werden geen nieuwe gevallen Mngegeven terwyl v schiUende veestapels geneaen werden verklaard EFFECnilEÜIS IMSTUOUI Noteeringen van 15 November V K urn bulp N DRII j nnenttad in deit uH r ag 10 en 1 dienen r van terlra N A tl SU Tdii Nua t o Iff 1 y vcnigiag Tmn eoderw aer bijeen A nMTEL ovu ÖS BeBBEKTS IN UK pyOANT TK COÜDA Mtêknê Cïoud en omstreken jjviieeiiijmi van Chniteluke n Oad rwiM reM n in B Overaeetche feweiten dag e B goed beiocht ver jn ie Johanne C lvenn chool eb d $ e bf i i i van wn g 5 den BUuel opende de voorr i heer H v n Nieuwenhuyieft ftLiUmi r de vergadcrmg dar friJer A Hertlel hoofd der Joh mehooi lihwr een inleiding Uermamu Herbert in 1582 Ie Ciuuda Herbert geboren in 1540 rijfl upMitimf m een klooster aiidicancn Hier raakt hiJ in Lb B t de gCMshrilten van Luther r lfitn welke een diepen indruk I UB giakea Om Vfn Ideeën wordt ongen het ambt van pneiter ji leggen an krugt hu een aanI üi Gereformeerd piedikant te Vtiida neemt hy een beroep fDofdrtcht aan waar hy talentvol nir Ij hy la ftainpvolle kerken tipfiedig komt Hei bert hier in r met de Precieien ala hü I tt prediken ujt de Heidelberg Catechinnua het Calvuiutlich jA bu ultalek De tu ut loopt uit12 zoo hoog dat hem de kaneel ti wordt e hij ee beroep Ooude aanneemt Ia onze atad ide beroemde predikant met open ITjdoor zijn gloedvolle predicaties 4Nr i Jn tlvig boek over Rompi 1 weet Herbert hier hel meeren UiilMr dalvmisten van z n ideeën te liytfltn I tt oóe wuit hem op zyn dogma j dwalmf en op zyn te vergaande gjlHfzatniheld en dreigt hem met gaWng uit het ambt Oe magistraat ff Gouda houd hem echter de han t Hno het hoofd en als het bUjkt dat Intd iensiunaris Johan van OldenjBMvelt geheel aan Herberts kant kunnen da precicsMi weinig t uitrichten j Ogor de uitgove v n zUn Goudsche Hl isniuü voor de kinderen weet lltnoii de jeugd onder zijn Invloed Wl en iKberU dien men als n voorlooper p 4a Remonstranten kan beschouML stierf in Hoef Zoo verstrek kt id ïm Invloed op het kerkelijk leven I Gouda geweest dat deie soo ain t de heer Herstel tot heden toe M II waar te nemen BBtslyk dankte de heer van Nieuwihuyzen dtn spreker voor de mMng Nadat de heer Herstel nog Slwle vragen beantwoord had sloot dei JMT C Vmk hoofd der Chr LandiNwichool alhier vergadering met Vti kooping door notaris J van Kranenburg Nthrit J van Kranenburg heeft iMtmnorgen in J e Zalm publiek JnHneht eenige te dezer stcoe gelilW onroerende goederen I Iwpers werden het wmkeU en woonhuis met Ukert Nieuwe Haven 33 en Vrcjmttt 30 32 gi ot 215 M de heer l in Eyk te Gouda voor ƒ 10 700 nn het pand met afzonder yk hmfyih Molenwerf 18 de beer G I nu WiMigpn te Gouda qq voor in nn het pand ntet afzonderlijk bonoliuis Nadtprstraat fl 8a de heer A it Groot te Gouderak voor B200 Wn het woonhuis Bosch weg Ï6 de tar a Boer te Gouda voor t 2535 BS DE BI IS TE BOSKOOP BEROEPEN k A de Blois predikant der Geref imÊoUt alhier heeft e i beroep B fl oop ontvangen Uiblagen ran Zondag ntDERL VOETBALBOND Dlatrtet U klasse A UW Herculea 4 ttlrirtier BMT S 3 VIOS jal a Goud H V V 4 3 Quick jWtsje B Schevenjngen O N A KODAOtympla V4 BVC wstduiven 1 2 WtsseE StolwUk DONK 8 2 kl s eG DJS GSV 2 OrSM iH nin ndad 1 9 Steeds Hooger I Minxvecn 5 1 jkUsseJ Bolnes SIikkerveeï 2 2 rs V Pretoria 0 1 Bloemhof t w eri 2 M U klasse A HVV H VVS H HBS in DHC ra 2 4 iRnve 2e klarae B H D V S III x niT 4 Sparta n avv m N H3S n A 6 O m l 3 Gouda Nspturus in 4 3e k E N H S H Alphen IlMi Schoonhoven U O NA IH 1 Olympia 11 D H Z II 4 1 i tte nederlagen van Olympia en G S V OOVDA WEIR AAN DB riNNRNDK HAND sargt vaar ea varraarfag moeilijke opgaven m de iaat JJ van da aarsta competitiefJ Hebben dria nederlagen oW n dut waren ar mtr dan veT n dit seizoen op één dag e r l elfullen loegefcrachl De twee teams dia nog Jpölfen wiren Olympl n f behoorde iot de veel eters f genover won O NA voor t Ooud boekte heeft iMt heel wat moeite gekart de tn 4 lUn der verwachtingen iHttrende ovarwinning op HVV en mei dezen terugjceer naar het goede pKl bt ft hM voor de nmdwitten afwwbteQ wat het leidende Utr htjcfa tweeUl doe Gisteren handhaaMasi Velox n U V V zich zoodat de Maad van mken onveranderd bleef AI werden dao geen gelylte spelen genoteerd de dvde klaen gaf nieuwe deining Olympia bleef b jG D A juist ten üchter en daardoor verschilt zy than twee punten met de Iiooadumscbe medegegadigden doch de kans blUft bestaui Daarby gaat wellicht ook O N A toch nog een woordje medeepreken De rood w rten hprfden het knappe stiAje uit m Scheveningen te winne n en door dezfl eerste zege n 9T weer een kana e gekomen maar er mogen wil OJf A nog m de rumimg komen nu niet zooveel punten meer v rq eeld woeden d n totdusver Deze afdeeling is nu precie op de helft en by hei opmaken van de balans valt te seggen dat r nog maar heel weinig verschil is en dat het met tal van oandiidat i geducht apant O O N K kreeg geen kans de zegetocht van SiolwÜk te stuiten integendeel met njet minder dan 6 2 eTsterkt n de zich oo byzionder thuie gevoelende debutanten hun fraaie te positie GSV werd bij den concurrent DJ S het halt toegeroepen en w l koet deze eerste nederlaag den Gouw naars de leiding niet maar de voorsprong van twee verliespunten minder s v rdwenen en er z jn div r e kbpeta op de Kust gekomen waardoor een flinke spanning in de situatie IS otvtataaan De dTie m actie ynde reecrves hadden alle suooes Gouda S profiteerde tegen Neptunua 3 van de gelegenheid én hiermede hebben de rood witten die ecnigeti Ujd geleden nog onderaap stonden zich met een keungen spurt m veiligheid getoraqjit ONJV ï boekte in S Hwnhoven een moeilijke ovH wmnirg waarmede het ztjn pretenties onderstreepte ON A staat wtl dn doch verschilt mear één punt met het topelfUl zoodBt het ook hier terdege j pant Olym 2 herstelde zich met een regelmatige zege ai DM Z 1 De standen zUn nu Se klasse A Velox 7 7 0 2 7 UW 8 a 33 9 Gouda 8 6 0 28 15 Quick S 3 S 2 1 B MT 8 3 3 26 31 Hercule 7 3 0 20 24 Laakkwartier 23 17 21 VDL 8 3 0 24 24 UVS 8 2 3 18 25 HVV 8 1 3 14 24 VIOS 9 1 0 SaUasw B 19 38 Portduiveo 7 3 4 O 10 7 4 GD A 7 4 2 I 10 a 16 OUmipi 7 3 4 18 19 f5 Scheveningen 7 3 3 2 7 15 ON A 7 16 17 15 15 Cromivliat 7 14 2 8 14 19 Tarlaak RVC 7 14 3 8 12 19 7 0 8 6 2 17 35 4a klasia f 33 10 21 14 3019 18 16 32 10 17 12 15 33 7 34 11 83 10 72 82 7 4 1 Stolvinjk LSV Jouderak Bodegraven Haastrecht Amsnerstol Moordredit Oud water 4e klasse G 7 8 0 37 9 37 8 198 3 12 17 10 30 15 12 26 l 29 474 1 12 3 0 8 1 113 1 U 0 3 63 2 7 4 66 3 8 O G sV Hermandad DJJS Transvalia Schoonhov SFC SMV 1 1 O 6 SteadaH o er Waddinzveen Rawrva 2c klasse A 17 4 2ft ie 30 17 17 16 17 19 21 27 13 30 18 19 1638 ONAH 6600 12 DHC ni 7 5 1 1 11 Gouda U 7 4 0 3 8 ADO IV 74038 HVV H 8 3 14 7 VUCin 82337 Scheveningenn 6 12 3 4 UV S II 7 3 0 5 4 HB £ m 8 116 3 Reserve 2e klaase B Sparta U 9 8 O 1 16 3 9 RFC in 9 8 O 1 16 37 13 SVV III 9 6 O 3 12 19 21 A DO Hl 9 5 O 4 10 21 19 Fortun II 8 4 0 4 8 13 20 Gouda m 9 4 0 6 8 2 31 HBSH 93066 21 it HDVSIII 93066 14 20 Neptunus UI 9 2 0 7 4 14 31 VÜL II 8 10 7 2 13 29 Rcaervv 3e klasse t 1 I 13 33 16 1 11 22 12 1 12 29 14 O 2 12 24 17 25 22 15 25 12 22 ft15 7 30 4 6 5 5 O 6 4 0 13 1 0 0 7 0 HOV nGSV II Alphen IION A in Olympia II DHZ II Schoonhoven II 7 Bloemhot n 4 NHS II 7 Gouda H V V 4 3 BEIDE PABarUBN HADDEN OM BECBTKN OE LEIDING Tweede bdft besriste voer Gooda Direct ra dm aanvang bleek dat var een mooien wedstrijd geen sprake kon ztjn Het veld waa uiterst gliid wodatd de spell ra de grootste moeite hatkicn op de been I blmen Bovendien werd door het vele effc l dv batoontröle nog meer b m ilijkt HVV paste zich nog het beste aart en hsd ddenttnK volg aanvwrkelyk bet bette van h t spel Da gasten trachlt tv veelvuliMg door schroten v n hun ovenvicht pmfiit t rekken Wdrfn de merite rl ile leoht Rpriehl l wnini dit np d i kwamen be rgden G Tit t echter l ra iwde oofenh ikken HIJ vo kwa frfrr en na Men rrmuten kwam het siicre aan den anderen kant By een snrller tegenaan bmit MuHem dmjr net voor d lyn haalde hy den bal om Ottevatxger micte door de gladheid Jen voorziet maar Honkoop ver l Dankelman dl op een schot va Ottevanger rE ekend had geheel 1 Zeven wjnulen latu bracht Bool uit een strafschop dé partyen op gelyken voel 1 1 Gouda kwam hK ma meer m den aanral 0e rood wuten wachtten den bal ecivter te veel af waardoor de actievere Hagenaars den aanval vryweldebaas konden blyven Toen er 25 miruteo ge ppeld waa kreeg lalmtk ki buitenepelpostie het lader toegeepeedd anelda op Gemtacn af en scoonle 1 2 Direct daarop maakte Honkoop via den paal weer gaMjk 2 2 De st Jd bletl afwiaeelefad Gouda wae w el lela meer in t offensief maar peelde te peuterig om soccea te waren ruimer van opzet maar de hebbeBk De Aanvallen der bezoekers Goudsche verdediging weei ttöhd ze g jed tot C de Jong met rekende op e n mitstap v n StoppeleniHirg en De ViUeneuve daarvan profiteerde 2 3 Na de hervattin werd bij H W De ViUeneuve vervangen Aanvankelijk brachten beide partyen er niet van terecht N tien minuten waarin de gastheeren voortdurend op rechts apeelden werd de ba naar der steeds goed opgesteld staanden Multem geplaatst Dien fraiiie schot stopte Dankelaar vallende zonder echter te Kunricn wegwenken waarop Walthie voor de reet zorgde 3 3 Daarna kwam Goud paa goed op dreef HVV werd gehe 4 in de verdedhgirhg gedrongen Aanval op aanval ondernamen de rood wittcn Vele spannende momenten ontstonden voor d Haaoctie veste die evenwel meest emdigoon in en mistrap of ee glyparty Tot tweemaal toe misten zoowel Damkelmaji als ook de toeetormend Honkoop en Walthie een vlak lang de doellyn rollenden voorzet van Multem Eerst toen er 28 minuten g speeld was Slaagde Hommel er av uit een pass vam Stoppelenburg het net te vinden 4 1 HVV zette hierna allee op den aanval Wel werd daardoor de stryd verlegd maar de hardwerkende Cïoudache vcrdedtging bleef m eT van de situatie Na eenigen tiid nam Gouda het initiatief wCer over maar v ndeT dan een ten onrechte wegena hjiitenspel geanrnuleerd doelpunt vanOWevanger bracht itJ het lïlat Scheveningen lt N A 12 OJ A DANKT HAAR KEEPER DE ZFGE O N A IB de eerste minuten onophoudeldk in dar aanval De Schfve nmgen verdediging weert zich eehter kranig znodat resultaat uitblyft Geieidelyk komt da thuisolub er beter in mear vindt de Goudsche defensie eveneens in prima orm Hoewel Scheven mgen steeds meer aan bod komt weet toch de Goudsche aanvai meerderefomalen het doel der gast heeren n gevaar te brengen en als er 20 minuten gespee d is zelfs door eei fraai schol van Bieheuvel de sor re te openen O 1 Schevenmgen reageert met een heftig Offensief Spoedig wordt Flier gepa sseer d m ar Valk kan den bal nog net voer de doellUn t ereikei en wegwerken Snel n a wi uie erd bUjft e strijd doch tot de pauze botMicn da verdedig rgen stand Na de rust neemt Schevei mgen het spel in handen De Goudsclic verdadil ing is echter bhzonder op dreef I Vooral doelman Ftier die talryke schoten te verwerken krygt w ert zich gaducht De moei ykste ballen weet hij te keeren Slechts eenmaal wordt hiy dóór een fraai schot van den midvoor geslagen 1 1 ON A werkt haijrd om het verteren terrein t herwinnen Desondanks Wyft de thuuKilub het beete van het ipel houden maar toch moet ook haar achterhoede nu weer meerdere malen handelend optreden Met een alfcmeenen aanval weet O N A als er nog tien minuten te spelen is de ScheVeningsche verdediging te ov erroVnpelen V d Spelt krijgt een pa a die hU kpung benut 1 2 Hierna zijn de ga itheeren uitsluitend aan bod maar Flier bljjft in prootschen vorm en sleept de overwinning voor O N A uit het vuur G D A 01ynipia S 2 NA TWAAip MnmTEN STOND THUISCLUB MBT 3 VOOB De thuisclub gaat direct tot het of fensief over Doordat da gladheid den Goudschen verdedigers partea apeeit zyn de aanvallen vaak gev arlyk Heeds na twee minuten hebben de gastheeren succes a s een der Gouwenaar te zacht op 7ijn keeper terugspeelt en de midvoor daarvan profiteert 1 0 Eenige minuten later raakt M Duys bU een danval der thuisclub den bïl maar half waardoor d ze voor de voeten van de rechtsbinnen belandt die onhoudbaar scoort 2 0 Olympia komt er dan beter in het spel raakt verdeeld Een fraai schol van Breeman wordt verdienstelyk gekeerd Even later schiet M Duys tegeh de 1st Btj een aanval van G PA ontstaat een straf schop welke benut wordt 3 O Er ts dan 12 minuttn gespeeld Olympia blykt met ontmoedigd ztj weel hel spel verdeeld te hotidcn Oe G D A doelman verydelt achter alle sconngspogingen Ook de OlyiApir delenrfe houdt stand Na de hervatting gaan de bezoekers onmiddellijk tot net offsssief over Vooral de halflinie werkt nu verdienstelijk Herhaaldelyk wordt de bal goed yoor hetJiD A éoe geplaatrl De V o orw nli ftsen doen energieke pogingen de kansen te benutten De doelman der thuisclub heeft echter eel geluk Drie maal stuit de bal van lal of paal terug r laatste maal zendt Mallon evenwel het leer opnieuw jn en mei ücces 1 3 Steeds sterker wordt de druk opliet Looidumwhe do 1 Met kur l en V liegwerk moet de O D A verdediging erger voorkonren Vijf minuten voor tyd kettl weer een schot van M illan tegen den staander nu ia het Hooinieyer die daaruit weet Je doelpunten 23 De spanning is m de rtHeerende minuten zeer groot maar verdere t oclpuntcn bUjven uit StolWük D O N K 6r2 Lr TEOEN TIBN j Even na den aftrap lou men niet gelegd hebben dtl de tbuiaclubi met zulk etifer sou winnen doch toen DONK mat tien man moest spebii was SS er geheel uit waardoor Stol wyk zich een iligen vooriprong kon Keven Het zat de thuisclub bijzonder mee terwyi de bezoekers alias lenen hadden De overwinning was alltü zins verdiend maar ds cijfer ztjn ge flattserd Na eaniga aanvallen van Slolwljk namen d batoekers hst spel in handen 7e ontwikkelden en mooi samen spel en bet geluku na eenigen tijd Van Uijen door ts breken n in ta schieten 0 1 Nog geen minuut daarna maakte pil Kool voor Stolwyk uit een viyen trap gelijk 1 1 Ulj DUNK werd een npelsr uit het veld i ealuurd en nu was hst verband er geheel uit Wel sclioot Van Uncn tweemaal rakalinKS i aast maar Stol wyk had toch het be te viin het pel Vlak achtereen volgden twee doelpunten van II v d Heuvel en I Stekelenburg waarvan het laatste bijzonder fraai door den rachUbuiten werd ingeschoten 1 1 DONK be psAlde tiih tot enkel uitvallen doch kon door slecht schieten d geboden kaneen met benutten Het gelukte UunNChoten uit sen achermutaeling no 4 in het nat te depon eren en vervolgens weet H V d Heuvel noginaHlü te doelpunten 5 1 In de tweede helft begon DONK dadehjk goed aan ti pakken Hst spel der tiouwenanrs whk in l veld uiltte k lid maar voor t doel bleef bet maar knoeien Hst was weer Stolwtjk dat suecaa had Üit en trM chop clnelpuntte de niiddenvoor H v d Hemel 61 Nogniaala viel DON K aan Op unbegrypelijke wijze ble i eihter doelpunten uit I en keihard sihol vnn den reihtitbuiten werd keiiritj door deii keeper geiitopt De kansen welke Slolwyk bok kreeg werdeji ge mist ven voor tqd stoord de hardwerkende Vnn l iien nog een mooi tegenpunt 6 2 D J S G S V 2 0 OOUDSCUB VOORHOEDE WERKTE i NIET GENOEG Op het effectvolle veld Z n d gasthe Ten hrt heste thuis Steeds zyn ze het eerste by den bal De G ud che voorhoede krygt daardoor en mede doordat bet grooUle d ei van het kwintet ai teer weinig activiteit aan den dag legt vrywel gaen kans Stedfts een keer hikt het G S V gevaarlyk te wfxrden en door Starreveld Ie doelpunten maar weêens bui1en p i wordt de goal geannuleerd De groen witte ver dedigmg heeft handen vol werk Op vtTdimste ijkv wyze biedt ze den D J S storm loopen geruimen tyd hel hwfd Na 15 minuten s Mgt de midvoor der gastheeren er n het overwicht van zyn team ui een doelpunt uit te drukken 1 0 In de tweede iVelft lykt het er op dat GSV aan de touwtje zal gaan tnHcken EnlhousuBl wordt er door de Gouwenaars g verkt aittiens door een deei want de Hoewel G V in t middenveld en achter den strtjd vry ei beheerscht wordt de verdediging pr 4tn se ub voor weinig moeuykhcdeJf gep a Ut Doelpunten blyven zoodoende uit Vyf minuteB voor tud krygt de T JS midvoor een kan die hij met een keurigen omhaal benut 2 0 Weinig wijzigingen i i Afdeeling Gouda VEF EN DR O BOEKEN WEER WINST Dt uitslagen van de Zondag voor de Afdeelmg Gouda geepeelde wedstrijden luideiv als volgt Overgangsklasse Zwervers II Goudcrak U 13 3e klasse A Wocreapelle II Oversehotja I 3 1 VE P f ONA V 3 6 Oouda V K ao i 6 S 3e klaaae B D R D I Stolwyk II 8 1 l 3e kUsse KBO lIyMoerMpelle Hl ♦ Ov WcJK t e II V E P II 3 4 3e klasse B Gr Ajnojer Il Stolwyk III 6 1 Zwervers lU Anrunerst SV III Ammerstol niet opgekomoi KJI O mGroeneweg H 0 15 3e klaise C DRD U Bodegraven UI 3 1 Schoonhoven V UNIO U 0 3 VEP III GSV V 0 Ovfrachiotje UI Schoonhoven IV Over het algemeen waren hel regelmatige uitslagf som echter met hoog cufer m dit opzicht was Goudvrak II in ée Overoangskiassc op schot door met lï 3 Zwerver II op de laatste plaats te houden Vaitbersden bib ven de leiders in d 2e klasse kwrzaltqn Hel onbedrende VEP in A beklonk vry bescheiden met 3 0 op 0 N A V haar negende achtereenvolgende zege en in B ging DR D met een klinkende 8 1 op Slolwyk II op hel gtiede pad voort Overigens toonde het gtpromoveerde Morrrapelle II opnieuw goed mgtburgerd Ie zijn en een goedin slag loeg Gouda V met een overwinning op ÏCBO waardoor hel zich van de slaartgrorp losmaakte In d derde klasse wns de voornaam sta ontmoeting Overschotje II V E P Il m A Met een verdienstelyk surce haniiiiaafde VEP de pretentie met nu éénpunt achterstand op het leidende BoHegnvin II terwyl Oveischolje u Icischakold werd In 3 C bleef Overschotje III In § ie runnmg De hoogste score van den dag was de 15 O waanned Groenewcg U in 1 B won van K B O II dat wel heel zwak is en na vUf wedstrijden doelryfer beeft van 6 67 GELUK nrm Van jooan bots n Voor 6 ZaterrtagynKidagcompelilio van de Afdiflmu Rotterdam wend Zaterdjg SP 1 I d edstryd ViUssc III Jodan IV y Il 1 3 BANDBAL Goudsche handbal competitie VmES 3 klopt VIRE8 De uitslagen van da Zaterdag en Zondag voor de Goudsche handbalcompetitie gespeelde wedstryden luiden Velocitss Hercules 9 2 Vire et Celen tas I Vires et CelentM II 0 2 Excelsior Krachtsport 3 0 De stand Is nu ViresetCel H 3 2 10 5 6 3 Vires et Ol I 4 3 O 1 6 18 2 Excelsior 3 2 0 14 5 3 Krachtsport I 3 1118 S 3 Velocitak 3 10 2 2 9 9 Hercules 3 0 0 3 0 3 14 Krachtsport H 10 0 10 0 18 Hercules 3 0 0 3 0 14 Het programma voor Zaterdag en Zondag luidt Zaterdag Hercules Vires et Celeritas 4 uur Vclocit s Krachtsport 4 uur Zondag Vires et Oï H Excelsior PLAATSELIJK NIEUWS MoordrVcbt VERBOUWING VAN BET RAADHUIS IN ZICHT Oeidleening tm ƒ 1S 4M aangegaan De burgemeester heeft na overleg met de wethouders besloten ter financiering van de verbouwing van it raadnuis waarmede vermoedelyk begin December a s een aanvang zal worden gemaakt een leening groot f 15 400 aan te gaan met de Coöperatieve Boerenleeftl nk te Zevenhuizen tegen een rente van 3 37SiT ijocent een en ander oehoudena goedkeuring van den commissaris der provincie In de jar n 1942 tol en met 1950 wordt jsarlHks f770 afgelost in 1951 het restaht Ter dekking vpn den Isatsten tarmbn f6470 zal jn 1151 een nieuwe leening gesloten worden ONDERHOUDSWERKEN GEGUND De herstratmg van de Sluislaan en de herstraling en rioleering der Westbuurtstraat zyn gegund aan den heer B Besems alhier voor ƒ 95 en 875 Het herstellen der rioleefirtg m de Stevenastraat is opgedragen aan den heer C J Vermeer alhier voor ƒ 630 VERBOD RIJWIELEN TE LATEN STAAN In de algertieene politieverordening zal een bepaling worden opgenomen krachtens welke het verboden rtjwlel n ontteheerd aan of op den openbaren weg te laten taan Overtreding zal worden gestraft met geldboete van ten hoogste f25 Nieuwerkerk a d IJssel Bl RGERLUKE STAND Getrouwd A P Hoogendoom en J van Reeuwyii Geboren Aaltje 4 van K Snoei eai M A de Wit Leentje d van A den Hoek en M van Vliet Marta d van W van Tuyl én J Vm Overleden A xnuais 51 echtgen van A P Koole L k P DER BEVOLKING Ingekomenvaéi Maarasen Jac de Wit naar Kerklaan 63 van Rotterdam L van ZtJI en gei naar s Gra vsnweg ÏOS van RoMMdam J vatv dtr Smafv en g iit paarii jOavenweg 356 van Rotterdam ÏÉJw gezin naar Grnenendykjll j n Moonirecht M Schipper na JE§ ienend k 39 Vertr okkeo A v Wacciwgen raar Rotterddm Ph P HfTtmana naar Moordrecht T Kapleyn en zin en Fr G J tyekkerkerker rm T Csöoda Ouderkerk a d IJt el MARMOTTEN DOODGEBETEN Op een nacht van de afgeloopen week werden bij 4en heer Adr Hoog werf een aantad masnotten vermoord waaruh nlyk do r een wiiel ol bun zing VRSTKHNO VAN CHB ICHIPFRRSSCHOOL Een Chr Schipperssrhool uit Rotter da zal hter worden gevestigd Hel ondervi ys zal gegeven worden in de voormalige OL school aan de Dor straaL De kinderen zulten bti de in woners worden ondergebracht DAMGLVB Ut T O De damvèceenigmg L UTO speeldede tweede nmde van den onderlingenwedslryd met den nsvolgenden uitslagS NeefJ Twigt 1 1 H Groen Joh de Koning 2 O A V Duin J C vsn dar Voorde 3 0 H HoogendlJk F Venijden 3 6 F Verrijdetj Jk Dekker 0 2 M Neef I C de Rek 3 6 O Melgers C Vuijk 0 2 A Kreuk M Baan A Burger A Dekker t I Joh de Koning G Spoormsker 1 6 H van Walsum A Burger 2 O J C van der Voorde H Groen ft 2 Schoonhoven ROTALP WINTFRnULP Tnp7FnniNO Peïe maand begint de Stichting Wnvterhulp Nedertarjd weer met de uit keeringen aan behoeftigen waarvoor ook Iti SehoorliovTn een royale toe zegging IS ontvan n COLLEfTB WINTERHULF De twM ds slraatcolk cte met speldje t n bate van Wnmtertiulp Ned Tl ti l Iiceft Zaterdag in Schoonhoven ƒ 38 15 npgfktat i t Zevenhuizen PFRSOONSBK IJirEN WTOEBriK In dez geroeenU is men than geheel gereed gekomen n et de afgifte van persoonsbewiJzeo Zieken M nud r van dagen zyn aan huis bezocht M t H A sun ivm u Dito Ie l 3t li i M ae B Ortvenhts I UXI p Rotterdam I ui S IST l B V Onr Z 1137 A avauus raMha kkaak a n Oron Hyp Bana Pd l p b Vtend wrff K l3 tl 9H N lB oitr uaernimlaiu Otol t A Uveri Zm m Cf I i AAJilUUUN Baak n Crc l tliiiia lUi ra A dam Bank und KlX W Ine Baak dito x 2W Ntdcrl Bank A aH N H MIJ IIM a RoU Btnk Vw aaad Mh MM Twntieh B AA 1411 Ut Uadastt n r aü i a Alg ttor f HWBut aand Jlll MN K Tloogo and a Kon N out tJi f7l L CV Br o U C IM SeWM f Nod Ksboltabr dn m Roti O M C T A Stork aano Twynttra Prei A V BI ft sand M Vor PI Ooider j VUS Werkspoor A land WItton r SO A t s J aadolsMmaKlatw Bom S B U A I Cr n ssttakoawoBdstBaaUaiM Bii Mg t rub A tokoopvaulauatiekapMoa Hl v Ooudr A Wt Oostsao A IMN i 4ii BtJenkort A iir M nua f B 0 1I Spoor A i H 1 Prolon aU ih lj ACTIEVE FONDSEN Staalaicaningan Nederland IndM w i I igw idiu luiM M bl IS 1 4 MOJ IOOM lUm lOOt 1138 MOM I Nlt NM HIM Indastriaeii Al Kunitsad UIU IMH IH IUh IMm Calv OUot C OW UiH lSH l libH rokkcr M 2U Uv r Broa en Dato ltl l ISbtt l 4 Ned rord Aut BH l 4H PMllpl G B A aiM WIM WUH Dito Prof A ITlH JTJh Dtvsisaa Ooat Borato MD A i Pau OatonaaitanlkOord Potr Ind lUtO Aand KIH KoD p tr mi tdom m mtt aim w scko pv anaualseka pt ik Holl Am Lnn Aasd iM iUh im iMN JavsChina Zapaa i4n Mon na m un in Ntd bcfttiRV Ub ld ait am Bi aoiktroadofatsUMta ftandeitv Amst A 4M m m N d Ind Dn ld 74 Tt A H l H i Tan l ra Biis ia UoU BaUV MD A é ltn Mlh W É Tm c T Mm mt WH SKM mM Sonombak HD IdesT Mh l D U M i I u li Bat R Mfl ld M BEURSOVERZICHT op itcr bcaclwfdta vtwt w r n r dM koopordert o inat riwl w t inè l ni t la d markt t mmlnf wu ter Kocd pr shoudend m sr d hand f wm V r uldo toch van t lerlnx afmaUnctn om ftroot koersv rachuivtnfcn it Icunatn ver ooruk n De nrtMsW rubrlektn hé ld n ttn Klam v rio p D trukst hoik wu onfetwtiMd tvtm da hoak wMHnMrui Barkal vOTHvutold worden In dit foada tof het t Viu aanhoudend l v fidl loa n d Ar kon opfUauw otn k ina kocftve h t r1iiC orden wMrieneman IfDe andere toonaeri ev nde lndunrtoalaa aren stil Unllcvrrs waren vrUwe onver arc crd i bewogen lich rondom ISS VanBerkcto wafen volkomen orvKewdjxiKd Calv4trok éen 1tl tnif heid aan De PftUlpnaandeel n waren onveranderd bynai veronacHt aa nid De affaire in de nnlndlr courantekndu trie ltR waa itil m4ar M itenunliiCbleef prijrtioudend Op de petroleum afdee Irrnt rwertj De b ïeggln a dceIUig waa luim De N drrlandtche utaatapaplerett w ren overlgeui toed prQthoudend Op de Dultscbe markt wae reinig Ie doen De kerkeltJke leenlngeB laiieti thana ook weer goed in de merkt ProtowarMe I1 4 pCt BINNENLAND MEVROUW 18 NIE pS Het politiek weekpraatie van Max Blokzul dal h van T9 46 20 uur over den zender Hilversum II botM heeft tot titel Mavrotrw i niet tlwl 8IGARFN EN filGARETTENFABRiKANTFN BEBOET Een iiif pKteur voor de prustoehaet whing te s Gravenhage vertiordeeld deier dagefi een vijftal sigaren en sjgarettenfabrtkantsn wegen overtr ding v n hH tgn prli kla wevo n schrift Een Haagsche tigarettenfabriek kreeg hiervoor een boete van ƒ 60000 sa sigarenlabrièkai ta Valkenswaard n Kamp boelen van ƒ O 000 m ƒ 30 000 Twee ndcre sigarenfabri kon re pj eve tigd te Amemfoori n to Veenènilaal werden met ƒ 10 000 en ƒ 1000 beboet itorMm irrketvi Hoordredarttnri I O Woy ChelfMlailew voor Oouit r r T l Omid r 1 tuMf