Goudsche Courant, maandag 17 november 1941

MAANDAG 17 NOVEM orgel Uehl Mt hgfft BflaZ wve na merk TÏÏ a O 3965 bu l Z OFFICIEELE PUBIlICATIE VAN HET DEPAITEMENI VAN LANDBOUW EN VISSCBERU OFFICIEELE PUBLICATIE VAN DEN GEMACHTIGDE VOOR DE PRUZEN DE DONKERE GLEUF PKUZCNBNCBIKKINa OMVtlU De aaeretarls genenal van het departemeBt ym Landbouw an Vlaadmll maakt beknd dat met Ingan ras 1 Novaa Mtl da pattassi waarïaaan oeetws tao hoogate mogen worden verkooht ea aAeWvcrd Sn kweekera groothandelaren en klebibandelareo de navof niiSoHIföit voorn kpibiii Btricllt na M volgend prl un mogen ten hoogitc aan het publiek Ijb rekening rorden gcbradit P kg lering vir A m iplerlng in de period hn 1 Mei tot 1 Sept I M erache aplering m de periode van 1 Sept tot 1 Mei 0 1 Gerookt ot geatoomd la de periode van 1 Met tot 1 Sept IM Gerookt ot geatoomd In de periode van 1 Sept tot I Mei 1 M rea Gerookt ol geatoomd 0 11 Bet vragn valv hoogere prUien Ja itralkaar Bewaar deie opgave en gebnilK kaar Nieuwe opgaven kunnen de vroegere ongekllfï maken 6012 25 Max verkoopprUa voor den kwéeker per Ueo stuks bl lev fIns fj anoo Mas eerkoopprtlB voor dasi klelnhande iM per doafln DMIe è contant oor den laar per MM iliika iael alle bttk kaetei firanco statton van ventendlaig leaooit O 00 000 QOOfl 00000 Onder adort Ie aoort wordt veietaan een aorteertng met eaai gewicht vantenmüiste B kg per 1000 stuks Onder aoort O soort wordt ventaan een aorteeflac met aan gewicht van tenmlnele M kg per 1000 stuks Onder soort 00 soort wordt veiataan een aortaerkic met aaa gewloht vantenmtaate kg per 1000 stuks Onder soort opo soort wordt verslaan een ao tl aa ilii g met eD ewioht van t nmlnate N kg per 1000 stuks Onder aoort 0000 soort wordt verstaan een aorteerlng met een gewicht van tenmhista O kg per 1000 stuks Onder aoort 00000 soort wordt versUan een aortaertnf naet een gewicht van lenmlnele 100 kg per 1000 stuka Oesters met een gewloht minder dan 80 gram per stuk mogen niet als consumptie oestersi rorden verhandeld De Nederlandsche VlaadierUcentrale kan de aorteerlng wyzlgon en bs aUngan over de gewichten toevoegen Kweeken die tevets ala groothandelaar optreden moges een prt berekenen welke overeenkomti net den maximum vectlooppTtle voor den groothandelaar 1851 B6 0WM OFFICIEELE PUBLICATIE VAN DEN GEMACHTIGDE VOOR DE PRUZEN GOEDOeKEiniDE MAXIMUM DKTAII PKUZ8N VOOR KACBELHOUI Bericht Ne M Oe volgende maximumprUxen mogen ten hoogste aan het publiek In rekening worden gebraoht Kachelhovt Beukan eiken f Het eaachen eschdoom en aoeeiahout in de Gelderland Utrech Noord Brabant en 3 4 per 100 kg In alie overige provinaea 3 15 100 Naaldhout en alle overige loorten loofbout in de j rovtnel S Drente Overijssel Gelderland Utrooht Noord Brabant en Lunburg ƒ 3 10 per JOO kg In alle overige provincies 35 100 Dere prfjien gelden voor kaclielblokken gereed voor he gebruik met enBaaximum lengte van 25 cm en een maxirnum doorsnede van IB cm bJJ leveling franco hula verbruiker Kachelblokken van groote aj metlngen mogenten hooiwle W r r len verkocht te n de hterbo n vermelde prijzen verminderdmet 0 M per 100 kg Aanmaakhout 1 1 ongeB jrteerd droge kleine atuklea aanmaakhout vervaardigd van kleüi afvalhout van de houtbewerWng edrU i 0 371 par 10 kg t losse stukjes droog aanmaakhout Van norjnale lengte van ca IS cm en eendikte van gemiddeld V t cm iui tan hoogste 3 cm franoo huis verbruiker O OSJ per kg t stukjes ala onder 3 aangegeven doch verpakt In papieren zakken ol gebonden in boajea Iranco huis verbruiker I 0 07 per kg Bet vragen van hoogere prijzen Is verboden Bewaar deee opgave en gebruik ar Nieuwe opgaven kunnen de vroegere ongeldig maken 1848 6Q Rotterdamsch Nieuwsblad met x oplaag van ruim 9Q 00O exemplaren is het aangewezen orgaan voor hen die in Rotterdam en breede omgeving tot de hardwerkende bevolking ieti te zeggen hebben N DANKBARE POST o 3658 104 Die steeds per Kleintje adverteert Krijgt alles wat zijn hart begeert Een geschenk van 2000 werken aan ons volk Groote belangstelling we d Zaterdag betoond bö de officieele opening van Je tentoonstelling Het Duitsche boek in de zalen van het Mauritshuis te Dem Haag Atet den Rijkscommissaris Kyksnranister Seyss Inquart waren aanwezig o a de secretarissen generaal van de departementen vai Volksvoorlichttmgen Kunsten prof dr T Goedewaagen eh van Opvoeding Wetenschap ep CultuuTbescherming prof dr J van Dam commiasaxis generaal Schmidt j de staatssecretaris van het Duitsche verpolitiekte wetenschap en ai is dlt j t rie van Volksvoorlichtmg en j Propaganda dr L Gutterer luitenantgeneraal H A Seyffardt generaaimajoor Schumann dr Schwsbel de Duitsche schrijver Moritz Jahn wiens verschillende werken op deze tentoonsialJing zijn te vmden en tal van andere belangstellenden 20 7 7 18 J217 2814 28 IS 2017 17 12 10 18 17 2 IJ26 3S 833 ADVKKTKNTIBM o PROyiNOALE PUBIJCAHE VAM HET DEPARTEMENT VAN LANDBOUW EN VISSCHERU inOOUIVHUNG o PrariBdal Inkoopcaatrtl w Alüurbou t roducun voor ZuUlRot Uöd tMlt MD tMlu iMbb ixtcn made et TDoitoncbif van rtnw e n 4m IMr badrOI ut wordtn vr AUtvmtiBtm dit at inl óoi r uiwinfcn dUJ op leglli wy h l E n pluH gwuf Ordwi op deun aiulag m mtndarliif tiracbt AIl v rln en du zondal maobtnafulaf vu de w tt IUIia bcpiUnful gMOhiwl d durcnt g n nwt W l dit U t t b tr ft lullen d fc tr Kend utan In gabrtlu wonton tUn wordt iuig r d i nut het bovwjtund tardeg nktnlng t boud t iepen berken Drente OverOasel nrovlnclee Limburg 1861 22 B INptLAND rtlOF VAN GENECHTEN OVER DE LEIDSCHE UNIVERSITEIT Rede bü het eenjarig bestaan van het i Studentenfront TOESPRAAK V N m A A MV9SERT Te Utrecht is onder groote belangstelling de eerste landdag van iiet Studentenfront gehpuden dat een jaar geleden i opgericht De groote zaal van htt N V V geBouw was tot in de uiterste hcleken met nati naal socialistiathe gturtü ien bezet PR iF VAN GËNEdhTEN ƒ Foto G C Arts Frits Houdyk lefiJer van l t Sttudentenfront hield e n beschouwing over de werkzaamheden van hef studentenfront Spr vroeg zich af wat toch vooral de kloof vormt die tusschen de nationaalsocialisten en de overige be ƒ volking der universiteiten gaapt en die joms schier onoverbrugbaar schijni yol ns zijn meening wordt deze voor 1 p V ormd door het gemis aan arbeids er ij de tegenstanders door het gebrek aan positieven wil een deel van het eijen ik op te offeren aan de gemeenschap Wij weten aldus spr dat naast veelgeblaaskaak en hol gedoe de oude gtud ntenvereenigingen ook waarde ▼ olie factoren zelfs gezonde ideeën kenden Het is dan ook niet de bedoeling alles wat zij aan tradities aan mores bezaten nu af te breken Hetwaardevolle het gezonde zullen i ij overnemen en voortzetten omdat ook wü eerbied hebben voor traditie dat wi geen anarchisten maar baaisocialisten zUti Het is hooLUjk om deze reden dat wü dit JL de uitgave van een studenten ala zullen overgaan Na deze rede was t woord aan prof R van Geneehten die een rede hield over het ondcirwerp Een jong Nederland in een jong Europa Spr vToeg zidh af hoe het in den voorbijen tijd gesteld was met de cultuur van ons volk Wist bijv de kunst in het hnmanistiëch Nederland ons volk in zün geheel nog te boeien Neen die ktuiM verloor zich geheel in beschou ren De dichtkunst was een zaak der dichters terwyl de Wlderkunst een ïM der schilders was geworden Het P U vfii d Nederlandsche wetenschap itond lang niet meer op dien hoogen rap arop zü eens stond Da eene professor sprak den anderen tegen doch het ergste was dat d studeerande jeugd geen richtsnoer meer had en zelf maar iroest uitzoeken waarheen zL wilde De hoogescholen waren fabrieken voor het behalen van diploma s terwijl zy behoorden te zijn werkplaatsen vuur de vorming van de zich steeds vernieuwende Nederlandsche cultuur De academie in Leiden heeft haar ondergang te wijten aan haareigen negativisme Thans verspreiden de Leidsche studenfen zich over de nog overgebleven hoogescholen de Leidsche professoren dwalen door de Leidsche straten als ver tarde oude mannen Onder hen zijn er die niets anderswijten te doen dan geheime pamfletten te i hrijven en dergelijke smeerpijperU Deze laatsten hebben den zin vaa respect voor de weten ichap verloreii Bö tientallen sleepten de Leidsche hoog leetsren m de laatste maanden de Studenten die niet of nauwelijks bekwaam waren een exajti af te leggen er door heen Dit proijuct van examen fokkerii is een wetenschappelijk schandaal geworden zoo rfep spr uit Wij nationaal ocialisten zullert deze afgestudeerden niet op het Nederlandschevolk loslaten Daarvoor hebben wij ons volk te hef applau Ltiden was de academie van de nest thans bezig uit te branden er bestaat goede hoop aldus spr dat uit de asch nog dit jaar een nieuwe PhoeniX zal herrijzen Lelden xal dan zijn de politieke academie wel £ 11 geheel en al in dienst stelt hit volk De nieuwe student gal zl in de soldaat van de toekomst alle studenten inllen worden opgenomen in den nieuwen jgeest zoowel de hoogijeeraar als student zal de lichamelijke opvoeaing hebben te beoef ien w nt volkaeh willen wU optreden in deze tüeuwe aeadende voor het Jonge NederUad o het jonge Europa langdurig applaoa Zacht is ons gemoed maar hard onza mond dat zal een leder ondervinden die niet van goeden wil ia Vervolgens kwam prof van Genechtt te spreken over de rechtszaak in Rotterdam waar de officier van Justitie aldaar in de bekende zaak tegen da Woerdensche vroedvrouw voor den vrederechter zeide in strijd met zijn geweten te komen indien hy tegen deze verdachte die alhoewel zö S9handelijke woorden gebezigd had ge vangenisstraf zou eiachen Ea dat op het motief dat een besloten gezelschap van 4 personen niet openbaar genoemd mag worden Er kan aldus spr in deze zaak slechts sprake van een juridisidi meeningsverschil Doch ook hier is evenals dit aan de hoogeschool te Leiden het geval was de politiek misbruikt In werkelijkheid maakte deze officier van Justitie politieke propaganda Het 1 hem aldus spr slecht bekomen Spr behandelde vervolgens de vtaag hoe Nederland zich gedragen heeft van 1648 af tot op heden Voor Nederland is in de toekomst dan ook dank zij Mu ert een schoone Toekomst weggelegd De tijd dat de kapitalistische binnenlandsohe driehoek Amsterdam Utrecht Den Haag al te zeer zyn stempel drukte op het gehêele Nederlandsche volk is voorby Na de pauze sprak de heer C van Geelkerken Rede Ir A A Musaert Aan het slot van den Landdag sprak ir A A Mu£sert In het kort schetste spr welke plaats Nederland in het nieuwe Europa zal gaan innemen Een plaats aldus spr zoo hecht verankerd dat het bestaan van ons land voor honderden jaren verzekerd is Spr besloot zlin slotwoord met een beroep op de leden van het Studentenfront om hem ta helpen in den stryd om ons volk te winnen voor de nieuwe gedachte Aan den hleropvolgenden gemeen sthappelyken maaltyd werd door m r dan 400 personen deelgenomen De Landdag werd besloten met een kameraadschapsavond DE TENTOONSTEL LING HET DUITSCHE BOEK DOOR DEN RIJKSCOMMISSARIS GEOPEND Rede prof Goedewaagen Na een kort woord van welkom door commissarisgeneraal Schmidt hield de secretarisgeneraal van het departement van Volksvoorlichting en Kunsten prof dr T Goedewaagen een rede waarin hij wees op het vooroordeel dat sedert vele jaren t O v het moderne Duitsche boek heeft bestaan maar dat deze toestand langzamerhand verandert Wat ons in het derde ryk een voorbeeld mag zijn aldus spr ia dit dat men midden ui een oorloé om het bastaan nog da kunst verstaat het bo te verbeteren en den lezer leert lezen En als wij dan nog bedenken dat ook Nederland nog m den oorlog is n 1 tegen d machten van het nihilisme an tegen den ondergang ook van onze Nederlandsche cultuur dan wordt het one duideiyk diat het Duitsche boek diezer dagen ook van on s verwacht dat wy zün lezers worden dat wU ons in zyin diepte zyn oneindigheid verdiepen dat wy uit het Duitsche boek het grootsche epos der hedendaagsche geschiedenis leeren aflezen Het is ook het cultureele lot van ons volk waarom in het Duitsche boek gestreden wordt Doof dit te erkenen verlaagt men zich niatflnaar verheft men zich uit de sfeer van negativisme de gloopende ziekte van ons volk in deze dagen tot het peil van open en ridderiyke samenwerking en tot het begrip dat tnans de wereldgeschiedenis zich aan en ipor ons voltrekt Staatssecretaris Gutterer biedt 2000 boeken aan De staatssecretaris by het Duitsche ministerie van Volksvoorlichting en propaganda dr L Gutterer zeide dat deze tentoonstelling een bewys levert van de prestaties en scheppingen van het nieuwe Duitschland voor ieder die de moeite wil nemen om zich hiervan op d hoogte te sWlen Mogen deze boeken ophelderen en bevruchtend werken om de waarheid van het Duitsche gebeuren ook hier te lande te leeren kennen Terislotte deed sprpker namena dr Göbbelg de verheufendc mededeeling dat de 2000 hier tentoongestelde boeken worden aangeboden aan den BUkseommissaria om ten behoeve va het Nederlandsche volk beschlWbaar te bUfven Rede Rijkaeommissaria De Ryksoommissaris lelde in ziJn rede o m het volgende Met trots kimnen wy ons gelukkig pry zen dat wM midden in Europa een volk hebben dat besloten la ook daar met vereende krachten te treden waar het erom gaat de hoogste geesteiyke waaiden der menscheiykheid en der mcnschheid in stand te houden Doch hier willen wy ons opmaken tot een g pateiyke wor Jeling niet tot een gecsteiyke worteling tusschen tegenatandiei maar tusachen kameraden opdat wy by de uitwisseling van onze cultuur die wy hoogachten en die wy in het byzonder hoogachten als zy uit de wortels van het volk is ontsproten opdat wü by deze geeatelyke uitwisseling de klaarheid en waarheid van menschelfjkheld en menschheid bereiken waarvoor thans de Duitsche natie zich in de waagschaal stelt terwyl zy daarbg haar geheele bestaan op het spel zet In dezen zin wil ik ook de 2000 boeken die ons geschonken zyn toevertrouwen aan uw hoede meneer de se cretarisgeneraal opdat u daarvan een dusdanig gebruik maakt dat u het doel bereikt hetgeen wy voor deze tentoonstelling hebben gesteld te weten steeds meer begrip tusschen het Duitsche en het Nederlandsche volk Met deze woorden open ik de boeken ten toonstelling Hierop werd een rondgang door de verschillende zalen ondernomen tydeng welken de RijkscommissAris van zyn byzondere bclangstellin voor tal van tentoongestelde werken deed biyken SPORT VOKTBAI N V B DITgLAGEN District I klUM atormvccd Xcrua 1 Aj jt ltdo 1 1 VBOOWS 0 1 DOS DFC i Peijenoorci ADO J a kluie A HBC Kennemtni 1 RRC Weu rrUlaJ1 Alfcm Bogw Krc 0 0 K klaise B Vrl ncWiMch4lai VlDl wyckers 4 g OWV 08V a Hvo ATC i o D 1 t r 1 è t n 1 klsMe 1 Oool DKC 1 BmnM HBS t SparU RTC S a Baarlem HemiM ttgtk Bliirw Wtt VSV O O L t r 1 O t m 1 klasse Qulckv Waceningaii t 1 FCC Eiwüwda atgek TubanUi Bangelo afgefc Knsch Bon AOOW O ï StnclsK tnx 0 District IV 1 klasse NoMt NAC 1 ll Bndhaven MW I O H cus WUlem n O BW Lono 2 1 Helmond tVV O a Boerimuu Spekholl 1 l District V t klasse ai vutgeiteld wedqtrUden a eUssht Ken goed dag voor A D O P r C op de tweede plaats De seer moeilyke ullweiMrtJd in het Feiienoord stadlon heeft ADO op fraaie wy mei 3 l In haar voordeel beslist Dat Is Inderdaad een keurige prestatie dto te meer telde nu ook VTTC het op eigen terrein tegen DWS met het eenlge doelpunt Het liggen en AJax niet zoo heel onverwacht een punt aan Edo moest laten dat niet zoo zwak is als de pleats op d ranglyst doet vermoeden DFC daarentegen behaalde een nuttige 4 I zege op DOS d t daardoor vaster onderaan is gekomen De Dordtenaren ztJn nu met 3 punteiv achterstand op de 2e plaats terechtgekomen en zu ten heusch hun deuntje nog wel mee h lten Feijenoord en VUC zijn echter voorloopig van de l n De stand Is 1 I 3 1 a 4 4 t 13 at ir 11 n l 14 iB aa is la M ta ai ADO a 1 Drc 4 FeQenoora 4 AJaK S VUC 4 DW8 9torimroae Xarxaa i 8D0 1 DM 1 m Ken kostbare saga tal lUversiun Sparta U B s en D H C aan den kop Bijna hadden én SparU ta HBS Hch aan onze wenschen gehoudcs Sparta kon het legen haar stadgenoote RTC niet bolwerken Met 3 werd voor tla vUfde maal In 9 wedstrijden geltik espeeld iM worden de roodyitten aaker geen kampioen Van RFC is dit geluke spel zeker een goede prestatie Emma gaat afzakken dat Is duldeiyk geworden Wrt is de 4 a nederlaag tegen HBS geen schande maar het resultaat op eigen grond stelt toch teleur De Hagenaars die binten verwachUng goed volhouden dee en nu den kop met de Rottattlammers en met DHC dat met een zeer verdiensteiyka 2 1 sege bh t Gooi vandaan kwam Dat is inderdaad MB Hieel moeiltlke klip prachtig omzeild Niettemin was het vertoonde i peï vooral vóór de rust lang niet IS karaata Na de pauze ging het van DHC ziJde voora beter nriaar toen het overwicht g n doelpunten bracht had hat sr alle schJIn van dat de pimten nwt t 1 zouden worden gedeeld t min vöór het einde behandelde Dnkn an een vooizet van v d Engel op de juiste wyze en zag t Gooi een wel verdiend ge ijk spel nog net aan haar neus voorbijgaan Het Haarlem ld werd afgekeurd en VSV ondervond dfitmen glad veld door zware speleds moeilijk te bespelen Is De Vries zal tenminste moeite genoeg gehad hebben om zich op die glibberige bovenlaag te handhaven Niettemin is 6 0 voor Blauw Wtt toch wel een wat erg pover resultaat van de Vel ennren De stand Is nit HBS a 4 2 11 29 1 Sparta h 1 11 25 23 DHC 9 1 11 11 = RFC 9 4 3 10 Enwna 9 s 3 20 17 Blauw Wlt 9 4 4 9 23 22 irn s 8 3 3 n 8 22 VSV 9 3 1 4 s 21 29 t Good 9 1 8 s 21 22 Hi d e n a 2 1 5 5 ü 74 N B C door Heracles geklopt In het Oosten heeft AGOVV zic door een keuiige 3 0 zege in Enschede öp Boys iJu anig aan den kop gehandhaafd i V Quick wisselde weer op de ranglijet met Wapeningen door de bezoekers met i l een kopje kleiner te maken De verrassing van den dag wns de 2 0 zege tie Heracles op NEC boekte Dat was wel heel eg in de kaart van AGOW AU de kampioenen nog dergelijke resultaten kunnen t oeken behoeven ze voor de laat ïte plaats niet bang ta zyn De stanti is AGOW 18 1 12 Enschede 4 10 18 13 Quick 11 19 13 NEC f a 9 13 12 Wagenlngen 10 10 13 Heracles 7 11 14 Enach Ban T lO ÏO Hengelo X i 11 21 Tubantia 1 13 Een gatnkUgs dag vaar Blndboven MW kon het opolauw in lindhovan niet boiwerkan Thani leg de club van dien naam met 1 0 beslag op belde pimtcn en daar de andere clubs uit de kot gTOep alle maal een veer lieten ataat Elndtuyven er momenteel w zeer fraai voor NAC viel met haar geSUke spel tegen Noad wat tegen evenals BW dst thuis een punt aan Longa verspeelde Bepaald teleurstellend Is echter het resultaat van 9pekholz rheide dat n b In Roermond niet kon winnen PIcut kan er toch niet goed liAomen en ver oor nu weer op eigen gTond van Willem n terwijl PSV na eenlge zeer goede beurten plotseling weer met een puntloozen draw tegen Helmon genoegen nam Met 4 gelijke spelen was er dus In district IV wetiWg verschil De stand Is 9 11 U 11 U 11 10 n 11 10 Eindhoven NAC BW MW Spekh belde LONGA Willem n PSV KOAD Roermond Pknis Helmond Ia het Sa district heeft da vosst het spelen volkomen onmogelijk genuMkt In 4a 2e klaasa heeft Vlos zich aeer kranig geweerd tegenhet ongeslagen VelOk dat tenslotte sleohtsmet 3 2 in de meerdartiald Meef UW apeelde tegen haar stadgenoote HerciHes overtnigender don we haddan verwacht 4 0 DatL aakkwartler en BMn de ptmten zoudendeelert hadden we wel verwacht en ook denederlagen van HVTV In Gouda en VDL btl Quick kwamen niet onverwacht De 4 8 vtnHVV mag sells nog aan Oad reaultaat genoemil woeden 14 1 T M U 1 U iS li 1 i Vitox UW Gouda Quick BMT Hercules n 21 Laakkvnrttar u i its VDL ÜV8 HW Vloa Oude Rwahui i S iTj g Abonnementiprijt In Goud per kvuiui M per raumd 0 76 JM buiten Gouda 9X 1 K per portper k artMl ƒ jjj AdrartentiBtariet 3 re elg uC f pr üreT Zaterdags kleine adverlenu m dB krwartesrubriek i5 regelg ƒ 0 26 elke r j ZÏ ƒ 0 10 Maximum grootïTereÏÏ Nieuws Het nieuws is belangr k trekt de aandacht zoowel in de redaS tioneele ala in de advertentiektlommen Men joekt er speaaiJ laar Een voordeel van couraniH reclame la dat het advertentienieuws tegelük met het wereld nieuws wordt gelezen en daaN door dus aanzienlek aan belang rykheid wint Cebuco Heerengracht 2SI Amsterdam C Neptunufi wint Neptunus heeft In Schiedam een moejiHii klip prachtig omzeild SVV kreeg 32 grond met 2 0 voor haar booekje Excelsior b eef echter In de buurt metan fiksche iO zege op CDS dat weleen belir jaren heeft gekend CW doet zich a en tot ook gelden en pikte nsi weer beide puntes op van het op bezoek zijnde SVW riuk Overmaas gaven elkaar niet veel toe Di Overkanten hadden zich wel hersteld v hun debacle van de vorige week en ilecDlai nu een 2 2 In de wacht Martinet behoefde de reit naar Slledrecht niet te aanvaarden De stand is Neptunus S Excelsior a t l SVV 9 3S 1I CW 1 ODS lO U Unita 8 2 IJ U Overmaas 2 ii n Martlnit 2 13 lS riuks 2 13 11 svw 3 10 11 SUedrecht 1 8 11 interkationam ontmoetingen DnlIaciUand D ieni rkBn 1 A De voetbalwedstrijd Du itschlind Denemarken welke gflftteren In Dresden werd ge speeld IS in een gelijk spel 1 1 geelndigi Zwitserland HoD pu Je 1 L Onder groote belan hlelling werd te Zurich gistermiddag de landen wed strijd g houdea tusscJ eiÉ liet nationale elftal van Hongarije en van Zwitserland De verjongd om iw3che ploeg behaalde een fraaie 2 1 7Pfie RADIONIEUWS DiJttdag 18 November HILVERgUM I 4I9 S M 7 16 Boercnlanji in boek en krant 7JI CklmofoormiU7iek 7 46 Ociiteiidgyinnastielc IJt Gramofoonmuzi 8 00 BNO Nieuwsberichten 816 Politiek weekpraaljc opa 8 Oramofooiunuziek 8 35 OchlendgjriramUeli £ 48 Oraiiiofoonmuilek 9 IS Voor de bulfvrouw 9 25 Gramofoonmuzlek li Voor dsvrouw ïl 20 AmabUe aextet 12 00 Orgelconcert en zang 12J8 Frans Woulen en m orkest met inleiding 12 40 Almanak 12 BNO Nieuw en econoniiltche benenten 13 00 Zang met pianobegeleiding eo gram foonmuzlek 13 30 Salonorkebl 1415 Or toonmuziek 14J 0 Lichte toets 15 met pianobegeleiding 16 00 BljboUeiing J Gramofoonmuziek 16 46 Voor de Jeugd 1 CJramotoonmuziek 17 15 BNO NIeuwj e nomiache nomiacheen beursberichten 17 30 De fr biers 18 00 Voor de plattelandsvrouw De Melodi en soliste en het Flgurs kwamt 19 0 Actueel halfuurtje 10 30 Otto HcnanHen zljn orkest Vanaf 201 alleen w J RadloCeiitiales dte over een nverbinoiMmet de studio beschikken 20 15 CfrsmoOT muziek 20 45 Cello en piano 2115 foonmuzlek 2148 BNO Nleuwsbericmra 22 00 BNO Engelsche uitzending Xm S News from HoJUnd of Oramo oonmu 22 15 De Romancers dameiKoor Ae ïf charme en soltaten opn 230O 00 wvmofoonmuziek BILVEIUU8I U MIJ M 7 15 Gramofoonmuziek 30 815 Jl sumeum I 8 1 Gramofoonmuziek HUversum I 4 GramofooomuaeK j Morgenwijding 10 18 GramofoonmuoeK Vroeger en nu 11 00 Zang en pl n Gramofoonmuziek 12 00 Ensemble ter 12 45 BNO Nieuws en economtócne richten 1305 Klaaa van Beeck en zUnJLv 13 30 Gramofoonmuziek 14 00 Owr J solist en gramoftjontmizlek 15 Tiirl zieken 16 00 Gaetano DonlzeWI deels vergeten opera s causerie 1 j mofoonplaten 16 46 Zang met p an w = ding en gramofooomuz 17 15 BNO rnej economische en beursberichten JJz Mlf Baohman en J n orkest 1 muziek 18 IS Boekbespreking 1 foonmuzlek 18 4 Cyc us In sgi licht bezien Voorbereid door j 19 00 Actueel halfuurtje 1 J ff lW 2000 Gramofoonmuziek Vanaf n jö voo de Radlo Centiales die over f u verbinding met de studio be I o iMusette orkest en aollate 5 H muziek 2100 Eneemb e Jo Toeü BNO Nieuwsberichten 22 00 V IJJ ting op het weermachtsbericht Avondwijding MARKTBERICHTEN OOOTW KAAtMABanr M JSI L V 8n I 17 Nov Aanvoer 40 I xdnde MN atvta HM la kwaL vlin Het in de rde In hebb iH iotii w rd dlfd lehe Bri DM mach in vUsn der m t OV In richt mde Kertij leliteK e be Mlie Km14 na