Goudsche Courant, dinsdag 18 november 1941

GOUDSCHE NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Dinsdag 18 November 1941 jargang No 20788 Koeroetoe hy en Roosevelt ertsj m handen van de DuiUchers De heele Zee van Azof afgesloten VerboDd n trospen tegenover het voorterrein van den Kaukasus Rosenberg rijksminister voor het bezette gebied Rijkscommissaris Rijksminister Dr Seyss Inquait heeft Zaterdag de tentoonstellinig Het puitsche boek welke m de zalen van ie Maurttshuis inDen Haag woiMt gehouden officieel geopeiid Van rechts ndait links de slaatssecretais fan het Duitsche ministerie van Volkwoorlichlinigi en Propaganda Dr h Gutterer Dborregicifunigsrat Dr Hövel commiSsaris generaal Schmidt Rijkscommissaris Dr Seysi Inquart en generaal majoor Schumann tijdensdep rpndganfe PolVsoon ZeüIcmalcerJ nUÜB 1 ttmt ht S8 moaliljk IVIlHl recht JO H IS U II ll 1 U 8 10 ngkn ita Zurich I tfehotidca I fionjtarl Itotmnttl Viool J 3 iJ oe th r Coo OT jS OVITSCHLAND STRIJDT VOOR EVROPA Bet weermaohtsbKricht van btfr deelt behalve de iqnemiiiK fM KerteJ nog mede dat aannllen op bolsjewistiücliejh oelenconcentraties en tranP rt oionnes alsmede op vliegvelden M spoorwegen in liet gebie L om llgakflu en Wologda hebben gejun Moskou en Leningrad zijn la den afgeloopen naïht gebomUrdeerd lo de wateren om Engeland tebben gevechtsvliegtuigen overllg een klein koopvaardijschip lat tinken gebracht Een vrachthUp van middelbare grootte werd door bomtreffers beschaj d Bij den aanval vim Dnit1 gevechtsvliegtuigen op een Britsche luchtbasis in de oase Djaraboeb watarvam het weergnchtbericht van gisteren melNag maakte Is een groot aantal Tyüdelijke vliegtuigen waaronto ook meermotorige bommenwerpers op den grond vernield m luchtgevechten in Noorditfrika Uu twee BrHticbe bomMnwerpera en twee Jagers neerItwhoten londer eigen verliena Het opperbevel der weermacht ImU mede JDnitsche en Roe eensche troepen hebben giste 01 na hevigen strijd de belangt e havenstad KertsJ genomen Bet OoüieliJk deel van het schiertlhnd de Krim bevindt zich Uutiis geheel in onze handen Het aarital gevangenen gemakt bU de doorbraak en Mitervolgingsgevechten op de Irim is intusschen gestegen tot 111 600 Buiten de zware vermen in den strijd te land iweft de vijand dwir luchtaannUen grooie verlièken geleden m een poging zijh troepen mer dr zeeëngtcn vin KertsJ la veiligheid te brenlen ü aanvulling op het weermachtsbeileiil van gisteren wordt het D N B Mdcgedeeld Door de inneming van briq is het Oostelijk deel van het Aferelland Krim van vijanden be Dltn een belangrijk strategisch suc behaald De Duitsche en Roemeen te troepen sluiten de straat van MlJ definitief van elk bolsjewistisch Wkeer af D w z de Zee van Azof met W tan de Oostkust geleven havens iilostof aan den Don via Jeissk tot Tnnrjoek op het schiereiland Ta B Jijn van elke verbinding te water W het Zuiden afgesloten Deze ha beschikken alleeu nog over verjvte land en per spoorweg naar het yw De Duitsche en Roemeensche a staan tegenover het voorterrein Me Kaukasus jteliolsjewisrten hadden op het schiex JM reusaohtiige veoBlierkirgsgeble jMJigelegd ten eerste in het gebieii 2 op Armj arak en Joeschoèn over tepte vaji vijftig kilometer vei Wi op de landengte naar dem yjWijken top van Kertej over een Pte van tien kilometer en ten slotte Kertsj In deze versterkte gcbie J M Wen zij groote hoeveelheden Ï P en materieel bijeemigebracht en mik een massalen inaet darhtt n Wsjewislen den opmarsch dci jjlpiiie en Roemeen che tro peü ot w kuncpicfi brengl Toen zij za Ji ht dit niet gelukte poogden zy J op schepen in veiligheid ttf bren IV Duitsohe luchtmacht heeft ech W talrijke bomtreffers ingegrepen ï opnieuw negen oorlogsscheper i en gebacht en 24 oorlogsrehegWsar beschadigdi Zij heeft echter bolsjewistische koopvaardijvloot 01 1 door M fort n omrlritd die Mu Noordelijk forten U j2r w nn chUb rlcm vMi 1 No 2 1 Dullmh plonleri enoinm P NbMtopol II b onnen vesting Sebastopol in de Zwate Zee zwaar getroffen 2 cstig koopvaairdiJBchepen met tezamen 235 500 brt en negen andere waarvan de tonnage niet bekend is zijn tot zinken gebracht 69 schepen zwaar beschadigd Deze groote vernietigimig van oorloge logeen handelsvloot der bolsjewisteji in Je Zwarte Zee heeft tevens tot ge volg gehad dat de door hen op de Krim bijeengebrachte massa s menschen en materieel niet weggevoerd kunnen worden Uit het Finsche legerbericht blijkt dat het bombardeeren van deai Moerinansk spoorweg is voorgezet Hierbij werden voltief f eis zoowel op de rails als op het rollende materiaal geplaatst Het D N B verneemt van militaire ijde het volgende Op 16 November hebben bolsjewistische strijdkrachten in den frontsector rondom Moskou getracht door eentcMnaanval welke gesteund erddoOT talrijke pantserwagens den Duiti chen druk te verminderen E venalsden vongen dag stortten deze pogingen met zware bloedige verliezen ineen BURGERLIJK BESTUUR IN BEZET EBIED De Führer heeft bepaald dat in de deelen van het door de Duitsche troepen in het Oosten bezette gebied waar de gevechtshandelingen geëindigd zijn burgerlijke besturen worden ingesteld Deze bestu en hebben in de eerste plaats tot taak de openbare orde en het openbare leven te herstellen en te handhavep Zij ressorteeren volgens aanwijzing van den Führer onder een rijksmAister De Führer lieeft te dien einde den rüksleider Alfred fiosenberg benoemd tot rijksminister voor bef bezette gebied in het Oosten Tot diens permanenten vertegenwoordiger heeft de Führer benoemd den gouwleider en rtjksstadhouder dr Alfred Meyer Om te beginnen is het burgerlijkbestuur ingesteld in het gebied dervroegere vrije stat n Litauen en Let7land en in deelen vati WitRoethenie Deze gebieden vormen te zamen het rijk icommissaraat Ostland Tot rijkscommssaris voor het Ostland heeft de Führer den gouwleider en Oberprasident Hinrich Lohse benoemd Ook in deelen van de Oekraïne isreeds een Tjurgerlijk bestuur ingesteld T De Fiilirer heeft tot rijkscommissaris voor de Oekraïne benoemd dengouwleider en OberprSsident Erich Koch In politieke kringen te Berijn noemde men de opgdven van het zoo juist opgerichte rijksministerie voor de bezette gebieden in het Oosten iets geheel nieuws en van historischeh omvang Het is hier zaak zoo verklaarde men in aansluiting op de bevrijding van die gebieden van het bolsjewisme op de achtergebleven ongelooflijke puinhoopen de grondslagen te leggen Voor een nieuw leven Het natiohaalsocialistischeiDuitschland zoo verkla ren genoemde politieke kringen te Berlijn is zich geheel en al bewust van de grootheid van deze taak Naar verluidt is de zetel van het nieuwe ministerie tè Berlijn Bevoegde instanties zijn van meening dat nog meer rykscommissariaten in liet Dos ten zullen worden ingesteld Mijnwerkersstaking in Vereenigde Staten be gonn en ROOSEVELT OVERWEEGT MILITAIR INGBUPEN Nadat de onderhandelingon tusschen de vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers gedurende drie uur waren voortgezet heeft de yoorzitter der bij het C I O aangesloten vakorganisatie van mijnwerkers Lewis medegedeeld dat er geen resultaten waren bereikt en dat de wapenstilstand Zaterdag te middernacht zou afloopen De New Yorksche bladeii van Zondag melden in grooten opmaak dat de organisatie van miJnw rkfTS te middernacht de staking heeft uitgeroepefi Roose atit heeft een t nderhoud gehad met militaire raadslieden on r wie den minister van Oorlog en den commandaftt van het legercorps te Birmingham in Alabama het centrum van het mijngebled Men maakt daaruit op dat d militairen zullen ingrUpen DOODSTRAF VOOR BONNRNRANDEL Vier voormalige employe s van Berlijnache dislribiiUekanloren hebben zich met e aantal anderen moeten verantwoorden wegens handel In distributlebescheWefl De hoofddader w rd ter tkiod veroordeeld ONDEBHODD VAN tf MINUTEH Oe speciale Japanscbe amhamadwit Koeroesoe heeft mét Hull een oiuter houd gehad dat ongeveer 26 minaten heeft geduurd Na dit onderhoud heeft taU verfefeld van HuU een bezoek gebracht aan president Roosevelt De Washlngtonsche correspondent van de New York Sun meldt dat de onderhandelingen in een critieke atmosfeer worden gehouden en dat weinig optimisme aanwezig is ten aanzien van het resultaat De Ver Staten en de Britsche regeering hebben Tsjang Kai Sjek de verzekering gegeven dat geenerlei accoord zou worden aangegaan waarin de belangen van China niet volkomen gewaarborgd zouderi zijn Australische voorbereidingen De overzichtschrüver van Hearst Alfred Tyrnauer schrijft n de New York Journal American dat Australië zich koortsachtig voorliereidt op een oorlog legen Japan Reeds een half milliuen van in totaal 1 2 millioen man op dienstplichtigen leeftijd draagt uniform Het 1 250 mijl langfe Great Barrier Riff dat de Noordoo kust van Austra lië beschermt is versterkt tot een reusachtigen verdedigingsmuur en alle doorgangskanalen zijn van mijnen voorzien Roosevelt Koeroesoa De besprekingen tusschen Roosevelt der Japanschen ambassadeur Nomoeraen Koeroesoe hel ben een uur en tienminuten geduund Hull heeft na hetonderhaud ten overstaan van de persverklaard d t het slechts een voorloopig onderhoud wga s waarbij alleen zaken van pereoonlijfcen en algemeenen aard waren besproken Op devraag of Koeroesoe een boodschapvan den Japanschen premier hadmedegebracht verklaarde Huil datzoolang het stadium van de eigenlijke discussie niet bereikt was eendergelijke vraag niet kon wordenbehandeld De rede van Tojo is nogniet bestudeerd Voorloopig kan mennoch pessimiatisch noch optimistisAspreken over de gedachtenwisselin gen Voor het verblijf van Koeroesoe in Washington kan geen tijdalimiet worden opgegeven Hij zal in Washmgton blijven zoolang dat noodig IS Aldus heeft de woordvoerder van de Japansche regeering verklaard De door den premier h kend gemaakte fundamenteele beginselen der Japansche politiek vormen de principes van de Japansche buitenlandsche po itiek Zij kunnen derhalv e algemeene toepassing vinden ten aanzien van alle landen r Met Duitsclfland tegen het kapitalisme Artikel van de Angriff HOK STAAT HET MKT HET BEVEI TOT SCHIKTE f In zijn nummer van Wo nsdaaavond vervolgt Der Angritf de leelu ertlkelen Uit de vrrvalschlngftwerlcpiaats van den Jood Roosevelt met den o dertltel Hoe staat het met het bevel tot chleten De wonderlUke historie der vervaliichingen van Roosevelt aldus het blad is tevens de historie van een volk dat tegen zijn wil en tegen ultdrukkelljl betoften van iMn president lot oorloRvoeren toe bedrogen werd want naar den oorlog ge eid kan men blJ dit soort volksbedrog niej meer zeggen Eens was Roosevelt een bceQe te onvoorzichtig Op 6 Juni IMO had hll den overzlchtschrljver Alsop waarmede hy in nauw contact staat laten berichten Roosevelt hpopt altijd nog door patroulUea van de Amerlkaansche vloot DultschlaiKl tot het eerste schot te kunnen uitdagen want de president voelt dat de volksmeenlng nog niet eensgezind voor deelneming aan deh oorlog Is De eenlge uitweg Is een Dultsch Incident Daa dit Ineldcnt uitbleef werd het In elka r gezet en wel verschl iende malen na elkaar telkens volgens helïelfde söhema Roosevelt behoort tot de interessante zwendelaars uit de getchlcdonls van de misdaad 1 Het geval Robin Moor De feiten op 10 Juni werd de Ameiikaan ïche vrachlboot Robin Moor door een Duitsche duikboot volgens het geldende oorlogsrecht ter zee In het Zuidelijke deel van den Atlanlischcn Oceaan tot zinken gebracht Het scliip had een ladlnj7 aan boord welke voor 70 uit contrabande bestond De vervaischlng volgen Roosevelts bewering wilde Dultsch and de controle over de zeeën verkrijgrn en den Amcrtkannsclicn handel van den Oceaan verdrijven Het begrip vrijheid der zeeën verval phte hli dus ut vrijheid voor oorhrsIcvci anlie De Ji lUtie zlln pers laat hij schiilmen van woede ZIJ verlangt verbreking der betrekkingen met Dult ich1and de bewapening van de koopvaardijschepen en de bestrijding van de Difitsche dulkbooten Hierbij wordt niet vergeten de vraag te stellen of zich In de West Afrlkaansche wateren geen Duitsche steunpunten bevinden 3 De landing op IJsland De l za Duit sche steunpunten In wateren van den AUanItschen Ocesan was TMuwelIJks aangeheven of het bericht kwam binnen over de bezetting van IJsland door Amerlkaansche troepen Het congres werd voor het vn ddligen feit geplaatst en kreeg als kalmecringspli In een boodschap van Roonevelt de m ïedeeling dal de Amerlkaansche strijdkrachten de Engelsctien op het eiland moesten vervangen Wef r een leugen Twee dagen later Immers zrtd Churchill In et Lawrhuis De Britten blijven p IJ I rd Roosevelt rende tfiM bewint den oorlof aehterne 3 Het geh lm lohletbcval Da leuim De Nedèrl andsche jpibulance n aar het Oostfront ZEER BINNENKORT OPROEPING DER DEELNEMERS Naar het A N P verneemt ligt het in de bedoelifig zeer binnenkort degeèen die zich als deelnemers aan de N edrlandsche ambulance naar het Oostfront hebben verbonden op te roepen De voorbereidencte werkzaamheden die in verband met den grooten opzet veel tW hebben gevergd zijn thans zoo goed als geëindigd Daar de ambulance zooals reeds vroeger werd medegedeeld als versterkt veldlazaret aan het Oostfront zal worden ingezet was het noodzakelijk rekening te houden met de jongste ervaringen door den Duitschen geneeskundigen dienst aan dat front opgedaan In verband hiermede bleek een uitbreiding van verschiljetide afdeelingen alsnog gewenscht hetgeen weder op het laatste oogenjjlik een uitbreiding van het personeel der ambulance met zich bracht Waar zich echter na den oproep in de dagbladen veel meer vrijwilligers voor de ambulance hebben gemeld dan er plaats en beschikbaar zijn is het noodzakelijk uit het groote aantal der goedgekeurden een keuze te doen zoodat werkelijk de beste krachten kunnen worden uitgezonden RAAD VAN BIJSTAND ZIEKENFONDSWEZEN Bij beschikking van den commissaris belast met het toezicht op de ziekenfondsen is met ingang van 1 October 19 41 benoemd tot secretaris van den raad van bijstand voor het ziekenfondswezen mr J C van Heuvery Secretaris van het staatstoezicht op de ziekenfondsen op 13 JuU ordt gemeld dat In hel Noordelijke deel an den Atlantlschen Oceaan een incident heefti plaats gehad tusschen een Amenkaanschera toipedojager en een Duitsche duikboot ugf verklaring van den minister van marine iKnox in den Sennaat dat de torpedojager I uit aelfverdediging drie dieptebommen geworpen heeft was gelogen De feiten later op 30 Juli maakt Knox bekend De commandant van den torpedojager heeft op een b rlcht dat een duikboot Is waargenomen drie torpedo s laten afschieten doch er was geen verder bewijs voor de aanwezigheid Van een duikbaot De Jood Roosevelt grijnst om dat alles Htj heeft in zes weken bereikt wat hij wilde het Amerikaansche valk heeft zich aan het schieten gewend Het zal nu ook gemakkelijker aan den oor og gewend raken Midden In de beraadslaging van het Huis van Afgevaardigden ovey de bewapening der koopvaarders doel zich weer een nieuw Incident op bestelling voor het geval met de Kearny Het leugenspel begint weer van voren af aan Als de verklaring van de Duitsche regeering op 1 November het leuRcnweefsel kapotscheurt zwijgen de Joodache oorlogsophitseis bedremmeld Het geheime schietbevel van Roosevelt luidde wanneer een duikboot wordt waargenomen wordt 7tJ aangevallen Hiervoor clteeren wU bovendien als getuige den schtjncandldaat WUlkle die verklaarde dat Roosevelt hem In verscheidene gesprekken hetschietbevel bevestigd heeft Dat er eenschietbevel was bewijst in de vierde plaatshet geval Creer De dolste vervalsehingvan een stantshoofd in de moderne geschie denia Weer begint de zaak om de AmcrU kaansche oorloMsstemmlng aan te wakkeren met den volgenden teugen Roosevelt laatop 3 Sept aan hel ministerie van Marinemeedeolen dat de torpedojager Grecr na eenaanval door een Dultsch duikboot dieptebommen heeft uitgeworpen De agitatie dezeleuRen wordt gebruikt om nieuwe maatregelen t nemen De bewapening van de koopvaardijschepen wordt voorbereid Amerlkaansche burgers nrtogeï van nix af gebruikmaken van schepen van ooi logeerende staten en de opheffing der neutrallteltswetwordt reed als niet onmogelijk vermeldDat gaat loo zes weken lang Eindelijk wordtop 15 October een rapport van het ministerievan Marine gepubliceerd dat de feiten bevat Vol s deze feiten wsa de oï aehuldige postboot Oreer op zoek Tiaar de duikboot die haar door een Engelsch vliegtuig gemeldwas nij den gemeenschappclljken Jaeht opde duikboot heeft toen het vliegtuig dlcptebotnmt n laten vallen waarop de torpedojager liaar de duikboot voer en haar wildenwodzafcen aan de oppervlakTe te versciiljnen 3 j uur lang haefl de Oreer de duikboot achtervolgd De duikboot wa s dus anngevnller en sehoot slecht uit noodweerRooMvelta varvalnchlng was door z Un eigenVlootcommlssle hewaten Ben AmerlttaatwcliblMKacbraat Hal Incident met d Oraar mrt e dun da Cmaar Davautia mg Onwillige treinreizigers ZVLLE VOORTAAN BEKEURD WORDEN In hel Alg Reglement Vervoer der Ned Spoorwegen zijn eenigewijzigingen gekomen welke de aandacht van het publiek vragen Nietvoor niets maken de spoorwagen aljaar en dag voor de juiste wijze vanin en uitstappen een intensievepropaganda De conducteurs hadden tot op heden geen machtsmiddelen om hun verzoeken om het toch vooral niet fout te doen meer klem bij te zetten Het verkeerde in en uitatappen w s alleen dan strafbaar indien een conducteur tevoren een aanwijzing had gegeven op welke manier de reiziger den trein moest verlaten of binnentreden en aan deze aanwijzing geen gevolg werd gegeven Daarom heeft de directie voor het treinpersoneel thans de mogelijkheid geopend strenger te kunnen optreden Wie in het vervolg willens en wetens verkeerd een trein binnenstapt of verlaat staat bloot aan een proces verbaal Dat beteekent nu w er niet dat alle conducteurs bevordrtxl zijn tot onbe zoldigderijksveldwachters maar dal wil we zeggen dat indien er nu een reizigc is die bewust een fout maakt hij wel degelijk op den bon komt Het treinpersoneel zal dit nieuwe wapen met veel omzichtigheid gebruiken nvaar dat neemt niet weg dat de nieuwe bevoegdheid zeker gebruikt zal worden voor onwUligen die van meënin blijven dat zij in den trein maar alles kunnen doen wat zü verkiezen Een bepaling van soortgelijke strekking is die welke men de rechtsgeldigheid van de borden zou kunnen noemen En ook hier wordt dezelfde maatstaf aangelegd als bii het in en uitstappen Wie rechts houdt terwijl het bord op het station aangeeft dat men links moet houden of omgekeerd moet zich van nu af aan realiseerer dat men evenals in het openbare leven 1 ekeurd kan wordan voor een overtieding BLUVENDE RENTEN VAN ONGEVAIiLENWET De secretaris generaal van Financiën heeft bepaald dat te rekenen van 1 September J I de blijvende renten en de renten aan de nagelaten betrekkingen welke ingevolge de Ongevallenwet de Lknd en Tuinbouw Onge valletwet en de Zee Ongevallenwet worden genoten aan een voorheffing bij wijze van inhouding zijn onderworpen lp deze voorheffing vinden de bepalingen nopens de inhouding van loon ingevolge de loonbelasting overeenkomstige toepassing PRUZENBESCHIKKING S n RINO EN P09 fPol eoon Sei n In de Staatscourant van 14 November is een beschikking opgenomen waarin de maximutnprijzen en maximummarges voor versche spiering en pos zün vastgesteld Bureau MARKT 31 TELEF 7 f Poslrakenlag 4MN Chefredacteur F TIETER Goud WüzigiQg bodemproductiewet AAN OVERTREDERS KAN HET GEBRUIK VAN GROND WORDEN ONTZEGD In de Staatscourant van 14 dezer il verschenen een wyziging van de bodemproductiewet 1939 waardoor he thans mogelijk is doeltreffender maatregelen te treffen tegen degenen dit een hun krachtens deze wet gegevw voorschrift overtreden De secretaris generaal van landbouw en visscherij kan in dat geval n l den overtreder het gebruik van gronden en bedrijfsgebouwen ontzeggen en dit aan andere personen of instellingen to kennen ddth voor niet langer dan een jaar of in bijzondere gevallen voor niet langer dan drie jaren telkenmal tegen een door of vanwege voomoeme den secretarisgeneraal met die perso nen of instellingen overeen te komen vergoeding Deze vergoeding komt ten bate van hem aan wien het gebruik ia ontzegd laatstbedoelde blijft dan echc ter aansprakelijk voor alle vcrbinleni sen die hij heeft aangegaan Jengelende pessimisten Kunt u zioh iets voorstellen dat erger is dan een jengelende pessimist Zoo iemand die niet ophoudt met zaniken en zctu en een man of een vrouw die met een soort wellust overal de schaduwzijde van zoekt en iedereen verveelt met de meest triest voorsfwUingen en veronderstellingen Stekelige opmerkingen laato inkend grijnslachjes verongelijkte schouderl ewegingen alles moet meehelpen den sonuwren toestand en wanhopige toekomst te demonstreercn Landgenoot kunt u zich voorstellen begrijpt u nu dat een groot gedeelte van ons volk een diepe minachting koestfert voor dit soort Nederlanders temeer diaar er duizenden flinke kerels zijn die n et de wapenen in da vuist een betere toekomst voor on land en volk ginds in het Oosten ver overen Deze jengelende pessimisten ze zi a een Schande voor een volk dat duizenden dappere vertegenwoordigera heeft aan het Oostfront En gü landgenoot die nog twijfelt aan welke zijde uur plaats is vindt gij het zoo moeilijk uw keuze te doen Neem uw plaats in niet bü die troep jengelende pessimisten uw plaats ia in de gelederen van ons legioen waar u schouder aan schouder met de strijders voor hel nieuwe Europa uw plicht zult dioen voor volk en vaderland Meldt u aan bü het Vrijwilligcrslegioen Nederland Koningmnegracht 22 te s Gravenhme ONRUSTIGE NACHTEN Dr A M Meerloo schrijft in d Geneeskundige Gid s Het aantal klachten over frequenter urineeren des nachts neemt toe D slaap word erdoor gestoord en de omrust die tocli al ir de menschen is wordt er grooter door Algemeen word t deze klacht aan den oorlogstoestand geweten Men kan et drie aanleidingen voor vijlden lo De dieelfactOT Sommigen meenen dat door de verandering van het voedsel meer waterhoudend voedsel wordt gebruikt aardappelen of dat bij de verbranding meer watierdeelea vrijkomen zoodat naar verhouding een grootere hoeveel heid vocht dan vroeger wordt uitgescheiden Dit klopt óver het algemeen niet met het feit dat de mictie overdag niet frequenter op treedt 2o De diurctiechc factoj Het katv zijn dat met de surrogaten meer urinedrijvende sloffen worden gecoreumeerd o a bramenthee meer uien Tevens worden o a door t minder gebruik vm vl esch mimdeir uten di t ocht vastliattden opgenomen 3o De ceirtraal nerveusc factor D bel nigrijk f oorzaak zal hi de centrale regutttie liggen An fst en onrust verhoogén de vochtafscheiding Na eew bombardement drogen de menschen a la t ware uft vandaar het sterke gewichtsverlies Er ontstaat een basedoKd syndroom met lichte tremor en nyklurie De mens en wijrden s nacht wakker badend in zweet en ze moe en meerdere malen een plasje doen D klachten over enuresis noctuma nemen toe kinderen die zhidelük waren worden weer incontinent Na bombardement of nigstige Slaapmiddelen en anlipyretlca remmen gedtiirend eenlge uren de centrale diiiTese Met een klel ne do i slaapmiddel verdwijnt de last noar mün ervaring kan een halve tablet aspirine reeds helpen èoHth l HaoH Zon op 9 07 onder 17 43 Maan op 9 16 ondar 18J8 M D it rpticbl t vardnlataran van tonaoDdcrtfantf lol tonaophomtt Laalaarnt van toertnlgOB moatOQ aao hall nor na lOBani derj ni onliloken worden