Goudsche Courant, zaterdag 22 november 1941

OUDSCHE COUBAHT 22 November 1941 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN No 20792 Bbimmi markt 31 TELEF 274 $ PeatrekeninK iS M Chefredacteur 5 TIETER Gouda maanden strijd hef Oostelijk fropl 9 vijandelijke divisies verslagen 4 millioen gevangenen T I twwwnwwt Winterhulp Nederland is begoDnen met de uitgifte vut de waardebonnen Sohevenmgsche vrouwen nemen de bonnen op het bureau W H N m DenHaag in ontvangst Polyffoon Meverj De slag in de Marmarische woestijn Over een front van 150 k m Sterke Duitschltaiiaanschetegenaanvallen Omtrent den strijd in de lAarma1 Italiaansdie en de riaohe woestyn mektt een büzonderf lebben den trijd XnhAHD STRIJDT svropa I scht voor rhe ktut MTbevel der weer l mede vechten in de bocht Uittz en in den centravan het Oostelijke nieuwe vorderingen foor Leningrad zijn fen van den vijand Duitsche afweervuur IjBritsche kust hebben oten in den nacht 20 November een ermd convooi aah twee vüandelüi e en waaronder met een gezamen van 9000 ton tot ilracht Twee andere MTden eveneens gctor 0 waarschijnlu lc tot ht Bu een nieuwen aanval ontspon zich t op korten afstand bewakingsvaartui motortorpedobooten nrd een Duitsche mo t door een botsing Hriudigd Midden in het Mid het vaartuig door gutortorpedobooten op enomen doch op de moest het tot zinken fbncht Na een vüan ijt val in den och te hebben af JMnien alle andere ofen op haar ba Gevechtsvliegtuigen H pende verkennings Ktemamen hebben Jlia Engelsche wateren patrouillevaartuig rs beschadigd Afrika vordert de I ter Duitch Iialiaan Duitsche torpedo en gtuka s hebben aan I ptische grens con v n Bntsche pantser auto s verstrooid Bij roeJi zijn militaire m Bet goed gevolg ge Bu luoht evechten de vijard vier vliegtui U tol 18 November heeft hiditmacht 43 vliegIn dezelfde pe in é M stryd tegen m Duitfche vliegtui weermacht sluit naar iiB militaire zijde verneemt T ldtocht op den 22en No M een balans waarop zij lljn 1 700 000 vierkante Itnin werden in het Oosten bezette gebieden wonen Vin de in totaal 190 mil van geheel Rusland ten die tot 20 November wiren verloor de Sovjet Knnacht 3 792 600 gevan taUJïwistische divisies wer en gingen voor de Sov lwen De Sovjel Unie kan te lü 8 millioen soWaten De uitrusting van deze Wa werd of vernietigd of £ iicliers als buit in handen NO pantserwagens 27 452 t lmt 15 877 vliegtuigen KM of buitgemaakt De oorlogs en koopvaardij Wwe en in de Zwarte Wecimectd 47 Oorlogs tot zinken gebracht 54 lts koopvaardijsche lonaage van 385 650 b r t koopvaardijvaarluigen hnage niet bekepd is zijn W oord 122 koopvaardij T beschadigd Daarbij htt enorme verhes aan treinen munitietreinen indere middelen van J b v minstens 17 000 M Wi dergelyke verliezen y r wereld zich meer Ulet bolsjewistische niet Sovjet Unie met de 1 7 l kilometer grondge r industrie heeft ver Ige prestatie der Duit Mgy l durend de vijf t ïM in het Oosten zal n t ia vollen omVang f cn DE TOESTAND TE MOSKOU Naar het D N B van bevoegd ryde verneemt krygt men door de mededeelingen van personen die voor de lucht aanvallen uit Moskou gevlucht zijn een volledig beeld van den catastrofalen toestand in de hoofdstad Reeds voor het begin van den oorlog kon men op grond van overhaaste voorbereidingen concludeeren tot een komende aan valsactie Alle arbeiders werden gedwongen in te teekenen op oorlogsleening en die het toch reeds karige loon met een kwart verminTlcrden Alle vrouwen en meisjes werden gekeurd en militair opgeleid Toen de eerste bommen vielen verlieten de hoogere partijfunetionnarissen en de leiders der groote fabrieken de stad om zich op het platteland in het Oosten in veiligheid te stellen Dit had een ware paniek onder de bevolking tot gevolg die op haar hoogtepunt kwam toen steeds grootere troepen massa s uit Mo skou vertrokken om de talryke bressen in het wijkende Sovjetfront op te vullen In de plaats van deze troepen werden steeds meer burgers ouden van dagen vrouwen en kinderen gewapend en opgeleid voor straat en barricadegevechten Om deze menschen tot een kaïlsloozen tegenstand aan t sporen had men over alle straten transparanten gespannen met de fatali£ti che woorden Er is maar één dood en daaroni ontkomt niemand De Sovjetomroep meldt dat dearbeiders in de Sovjet Unie in de kleeding waarin zij in de fabrieken werHra aar het front worden gftzandên ▼ DK STUUD OP DE KRIM Het D N B verneemt van militaire zude het volgende Op 20 November lagen in de baai van Karanitmna een deel Van de haven van Sebastopol twaalf transportschepen varieerende van 1000 en 6000 ton toen een formatie jU 68 tot den aanval overging Hoewel de bolsjewistische luchtdoelartillerie begon te vureri en de vliegtuigen met alle kalibers bestookte kon zij de formatie niet van haar doel afbrengeA Terwijl het grootste deel der formatie de scheepswerf en de havenwerken als doel voor de bommen koos viel een vliegtuig de transportschepen aan Een der zware bommen kwam precies op het achterste gedeelte van een vrachtschip van 4000 ton terecht Een tweede bom bracht eèn schip van 6000 ton onmiddellijk tot zinken correspondent ï van Stefan i onder andere dat heüeerveohtsfront zi Mtstrekt over eefri lengte van ongeveer 150 k m van Bolloem eerst in Zuidelyke dan in Westelijke richtmg Op 19 November begon de eigenlulie slag Britsche panlsCTformaties geraakten ten Zuid Westen der grens tufisehen Cjrenaioa en Egypte m contact met Italiaansohe pantsertormaties De Britten werden by de Italiaansciie t genaanvallen omsingeld waarbij een deel der Engelsche strijdkrachten de vernietiging docr de vlucht probeerde te ontgaan terwol de overigen werden ingesloten en m de pan gehakt Den zelfden dag gungen Duitsdie pantier formaties tot den tegenaanval over in den sector van Sidi Omar en vemratigden aldaar vijandelijke pantserafdeelingen De strud waarvan met te zeggen valt hoelang hij zal duren u nog in vollen gang Engeland heeft bU deie onderneming zoo meldt de correspondent verder sterkere strudkrachten ui het veld gebracht dan ooit te voren by een itryd in Afrika Aan den atryd nemen alle bijzondere formattea van het leger de luchtmacht en de marine deel Onder vyandslyke troepen werden Engelschcn Zuid Afrikanen Canadeezen Indiërs en Nieuw 2ieelandcTS ongemerkt Tot dusver heeft het verloop der operaties in Noord Afrma nog geen bljaondere resultaten voor den vijand opgelpvcrd Integendeel de KnfeUchim beleefden verrassingw want itj waren niet voorbereid op de tegenaanvallen van te Jtcbaaneohe pantaertormatiee De Roosevelt vergist zich GEKN SABOTAGE EN DE BEZETVK GEBIEDEN De yireeeü wonlt ov is ax onid dootij Amertkaansohe misstes Naar Bngeland Ohma Egypte kortom naar elk land dat onder Angelsaicsischen in vloed staat psizen vertrouwensUedien van Roosevelt Een van hen is Harriman gevolroactitigde der Ve Staten in Enigeland ter uitvoering der leen en pachtwet zooals zün offir cieele titel luidt Onlangs legde deae nauwe medewerker van den president bij zyn vertrek van New York naar Londen een imteiressante verklaring af De bevolking der bezette Europeosche gebieden aldus Harriman zal door de herziening der neutraliteits wet in haar tegenstand tegen de Diritsohers worden aangemoedigd Als gevolg van drae herziening kunineii zooala men weet bewapende Aimerikaansche scheen wapens naar het oorlogslooneel vervoeren Slechts een kleine meerdierheid m het Congres bleek bereid haar goedkeuring aan dit voorstel van Roosevelt te hechten maar tenslotte is de president toch w er geslaagd een stap nader tot zijn doel vollodigen steun der Ver Staten aan het Britsohe Ryk èn uitbreiding van den Amerikaansche invk ed over de geheele wereld te doen Blykens de uitlating van Hairiman verwacht de president edhter nog iets andeira van het Congresbesltiit Onrust en sabotage m de wzette gebieden Die verwachtinig zal beschaamd worden want Roosevelt kent de stemmmg in de beaette landen niet Hoe De zee van Axbf afgesloten Door de Inncminc van Kertsj met de forten Kerthj en Jentkale ïijn d Duitsche en Roemeen etie troepen thans meester van de lee straat KerCsj die zlJ thans definitief gesloten hebben Hiermede worden de tiavens Taman en Tetnjuft van elite verbinding naar het Zuiden afgefloten en zfjn de verder afgelegen Zwaite zeehavenf Anapa en Noworosiiak onder kort bereik gekomen van de Duitsche luchtmacht De vereenigde Duitsche troepen staan nu aati het vooiteirem van den Kaukasus Dttiftsc e troepen aaoigetmnden m o Is vast vertrc uw n op agea ksacht m een taaien wil tot veraet en in een stemming van de grootste geestdrift Wellaanenh oordeel Ret verloop van de militaire operjitiee in de eerste phase van den slag wordt in militaire kringen te Rome tot dusver gunstig beoordeeld aldua het A N P De vanuit den sector Sidi Omar aanvallende Engeisdhe formaties zijn op kra tigen tegenstand van Duitsche en Italiaansche panitsarformatiet gestooten die tiiaqs tot sterke gecombineerde tegenaanvallen zyn overgegaan De Halffaya pas is m weerwil van het feiit dat sterke Sagelsche vlootstrijdkrachten zich in den strijd hebben gemengd stevig m banden van de Duitsche en Italiaansehe troepen In den Zuidielyken aeotor van de oase Dzjaraboeb zyn de Engebciie aanvallen veneen gefrtooten op den kraehtigen afwe r van Italiaansche divisies H n lichte Engelsche verttenningsafdeeliJtg probeerde vandaar uit een aanval te ondernemen naar het binnenland van de Cyrenaica woestyn Aan het front van Tobroek heerscht levendige activiteit van de arttllerie zonder dat het lotdusver lot eigeniyke operatie is gekomen Tiuksche meening Het openen van een Éngelsch offenfiei m Lybie wordt in Turksche politieke krmgen mmfler beachonwd als een ontlaating oor StaUns moeilijikheden dan als een ond m men berekend op IVMikryk en de VÜ Hen die stemming ook moge zijn proAmerikaansoh is zü zeker niet De uitlating van Harr man bevestigt wat we eigenlijk reeao lang wiaten dat voor liet RooseveltAmerika de Monroeleeir een verouderd begrip geworden is Daarvoor in de plaats IS een openlijk imperialisme getreden dat niet schroomt zi li ongevraagd m EuTopeesohe aangelegenheden te mengen Zij typeert Iwvendicn treffond de Aftierikaansche mentaliteit die voor haatr imperialisme hulp verwacht door het aanwakkeren van sabotage m de bezette gebieden Het Amerika van Roosevelt betoogt steed geen inmen uig m z ij n continent te dulden Een officieel regeeringBvertegenwooTdiiger veitieugt er zich echter by voorbaat over wanneer door erandieriiig van de neutraliteitswet de tegenstand tegen Duitsohland in het bezette gebied in het andere continent groeien zou 1tlrtac€l van de VöUiiidber Beobachter nat HBRORNKINO DEK SANCTIES De ftlkiseher Beobachter bev at ter geleeentiekl van den tesden vei jamxiag d Sancties een hoofdartikel van dfn ItaliawdBchen ambassadeur te Berlijn Vitm £ lfi rt Daanrv wordt onder tiet opBChnft Italie s weg de Mitwitikelinfi op bultenlandsch poUti k gebied van Itahe sedert den iSdcn Novetnbei IÖ35 den dag der sancUes alit volgt fïeschiIderd De terugkeei wan den leden November is voor het fascistische Italië een zeer gedenkwaardige dag Zes jaren zija veiioopen sedert den dag waaixtp hi Genè e een laffe meerd rlield besloot Italië econoaiu ch te belegeren OöB volk dat naast het bevriende verbonden Duit chland van AdoU Hitier aangetreden Vaat voor een geweldigen neslissenden strijd herdenkt vandaag den verjaardag dei saixrties Op party b ij eenkon ten gedenken de zwarthemden deren dag nvet een tweeledig doel aan den eenen kant wi len tij zichzeU herinneren met gerechtvaardi den trots aan de prestaties van het fascistische leger die neemt sceptisch kennis van de vele Engelsche berichten waarin reeds de eerste twee dagen der actie sprake is dat deze het verloop van den oorlog zou beïnvloeden daar men dit als een zeer verstrelckend doel beschouwt aldiis het D N B Men vergelijkt het in Duilschland gebruikelijke en reeds m talrijke gevallen getiuldigde zwijgen bij den aanvanig van groote operaties met het luidruchtige gczWets der Engelsche instanties Men beschouwt verder het wijzen op de goede uitrusting en geoefendheid en de gelijkwaardigheid des Engelsche troepen en op het beweerde overwicht in de lucht als op zijn mmst genomen onvoorzichtig en bedoeld om naar buiten indruk te maken Duitsche Ineiitnndit in actie Den 20sten November heeft de Duitsche luchtmacht op het NoordAfrifcaaneche ooriogstooneel sterke formaties gevechtsvliegtuigen en Stuka s torpedovliegtuigen en jagers tegen vljmdclüke troepenconcentraties colonnes op marsch en pantsers in den strijd geworpen boo verneemt het D N B Brandende voertuigen en ontplof fende munitieopslagplaatsen gaven den weg die de Duitsche vliegtuigen boven de vijandelijke colonnes hadden gevolg Gevechtsvliegtuigen hebben Britsdie ranritaiUeeringswegen gebombardeerd en brisant en brandbommen laten vallen op het station van Marsa Matroeh tijdens luchtgevechten werden twee bommenwerpers en twee jagers van den vijand neergeschoten Zon op 9 16 onder 17 37 Maan op 13 54 onder 23iS8 Men is TerpUcht te verduiiteren van zoii mdergan tot zonsopkomst Laaitaariu Tan oertaifcn i moetui bii zoiisonder an 8 ontstoken wordea 8 KIM m t de overwinning wenlen bekroond Dil leger veroverde onder persoonlijke aansixiriotf van den duce op 5000 k m afiïtand van het moederlaikd een imperium Aan den anderen kant willen zij amleren die met zoo een yoede herinnenn hebben als WJJ er aan herinneren wie destijds vijand of vriend geweest Den achttienden November 1935 werd Italië in Geneve Teroordeeld door denrelfden Volkenbond die zoofïenaamd behoeder van internationale orde en rechtvaardigheid was doch die integendeel zicli buigend voor d gewelddadigheid dei plötocraten niet aarzelde onwettige maatregelen te nemen om te beproeven een Jong en arm een prachtig Jong en trotsch op zijn armoede zijnd volk te worden Tweeen vljfti staten sloten zich bij de a Khandeiyke poging aan groote en kleine landen nabije doch ook zeer ver verwijderde Utwien wier belangen door ons optreden m Abeaainie ook niet in het germ ste geschonden of op een q andere wijze in gevaar werden gebracht Maar de geschiedenis der volken kan niet door artikelen afgedwongen of aen groene tafel besHfit worden Ge chiedeliis is beweging vooTuitcong Jeven Voor dit leven m rt1 men ietB dtH ven ook wanneer daarmee zware oCfent en harde vtrijd vertmuflen zQn Offers en strijd ztjn het Itahaaafiche volk aanrlljk met bespaard gebleven Men km w zeggen dat het zich sedert den 18en Noven ber 1935 bijna onafgebroken in oorlog bevTdt eerst op Elhiopisch grondgebied vervolgens op Spaansch gebied en tenskrtte a D Ue ro i r waar onze soldaten tchoudw miB na tiaUt tnet jle Duitsche kameraden strljddn tegen den gemeenschappetljkec vijand Xn dien Novemb maand van 1935 begrepen slecht één staatshoofd en één enkel volk geheel en ronder eenig vooi behoud onze positie Adolf Hitler en het nationaal socialistische Duitschland Zij voelden niet alteen de gemeetsschappelijkh kl van het tot op grond der belevenissen waardoor het DuitKhe volk zijn nattotuile eenheid had verworven en 9p grond der nood keliIkheden die voor het Duitsche evenals voor het Italiaansciie volk bestonden om zich de toekomst te vensekeren Zij waren er echter ook van owertulsd dot de twide revoluties de nationaal socialistische en de fascistische de voorwaatden hacklen geschapen voor ccn diepgaande Duitsch Ttaliaansche solidariteit De Führer heeft meermalen aan dut alles herinnerd het laatst nog op den 9den November toen hij met onvergetelijke woorden de totsgemeenfrchap met Hal e naar voren brachl De sanvties waren ook voor Duitschland een alani ignaal De I8e November zoo reide Mussolini een jaar Reisden ts een beslissende datum in de geschiedenis van Europa Het was de etrrate en definitieve pogins tot e n stormloop op breede bails ondernomen vanuit de oude wereld veitegenwoordigd door den Volkenbond niet ztjn egoïstische motieven en verouderde ideologieën die door de nieuwe en jon krachten van ïtaUé en Dmtt cjilan l wiTd o erworuiC i Op dien dag begon de scheiding het zich tegenover elkander plaatsen en de strijd die na de compromissen van Munchen die de de iiocratieeu rich alk f n lieten welgevallen met het doel tijd te wmnen uit iep op eert door Frankrijk en En ïeland aan Duitachland verklaarden oorkig Wat verder Het conflict w zeker niet veroorzaakt door het en of ander tijdperk of den een of anderen plaatselijk beirrcnsden eisch waarvan de rechtmatigheid strellg genomen tuuvvelijks kon vkorden aangevochten Het had diepere verder reikende wortels Reeds toen den ISden November 1939 moest men er op voorbereid zijn want reeds toen had men immers gezien wat een volk dat mets bezat dat echter toch om zijn kinderen te kunnen voeden doel moest hefebcin aan d rijkdommen der wereld verwachten kon van een huichelachtige iiïlemationale vergaderin ï die buigingen maakte voor de bezittende staten Italië werd in Geneve getljkgesteld met Abesainië ilat In 1923 slechts In den Volkenbond was opgenomen op voorwaarde dst het de slavernij atschafte een voorwaarde waarvoor het zich wel wachtte fieze te vervullen Voor dit Ethlopi traden 52 staten in het strijdperk tegen een volk van dichters en helden dst evenals het Duitsche oe wereld oiuneteltjhe cultuurschatten heeft geschonken Indien dit alles toentertijd ItallJf niet afichlfcte indien het de Afrikaansche onderneming voortzette met een dapperheid die men alleen in het zekere bewustzijn van eigen recht en eigen piestaUevermogen aan del dag kan leggen dan kunnen thans nog veel minder Duilschland en Italië die door den wil van den duce en den nihrer èn voor den gemeenschappelljken strijd van beide volken schouder aan schouder vecftten door de vijandigheid van diegenen geïntimideerd worden die openlijk tegen hen te velde zijn getrokken of door de intriges van diegenen die gekwven hen op gevaarloozer wijze en met grooter kans op winst ten onder te kunnen brengen Zij a len vergissen zich enorm In de eerste plasts kuimeh 7i de weerstandskracht van ons volk niet meten Ons volk heeft de laatste 25 jaar meer gevochten dan uitgerust het is een volk dat door offers gehard is en thans eensgezind en geslotell al één man onder het t evel van den duce staat Met deh vasten wil dezen besltsaenden strild voor eigen lot en voor dst van Ouitsehland Europa en de geheele wereld tot het laatst toe uit te vechten en zich definitief de plsala onder de zon te veroveien waaiop het een heilig onaanvechtbaar recht heeft Thans is het ItaHaamcha vok 4 t trouw achter rijn soldatonkonlng slsst b ieta dgör denzelfden reest al zc jaar geleden Door de ervai fn g gehard Btaat het thans tot den laatster mar voor den Mrijd der bevrijding Terugziend op den IHen November 1935 herdenken wij de vllarden met en ronder masker doch ook den grooten vriend van toen en bondgenoot van thans met wien wil zondei onderbreking den strild zul en voortzetten va i besloten ook verder de zwaarste offer o p ons te nemen in de overtuiging dat wij niet alleen voor ons doch ook voor onze kinderen en kleinkinderen strilden om door de overwlnninil van onze vlaggen niet slleer onze volken vrede en welvaart te VerzeVeicn 4oeh wsk de socla e rechtvaardlghe d en de eestelHke en politiek vei nteuwlnr In een Europe ds zich nnIJ l ï bewtizi I n zn t asrdUneld en eplturerle mlWle m ds wereld Minister Welter en Steenberghe afgetreden DB VAN MOOK M1NI8TEK VAN KOLOMKN Naar men uit Londen meldt zijn om niet nader genoemde redenen twee leden van het Itabinet der geëmigreerde Nederlandsche regeering op 14 Ots tober op eig i verzoek afgetredeo namelijk de minister van Koloniën de hew Ch J I M Welter en de minister van Handel Bedrijven en Scheepvaart mr ta P L Steenberghe De heM Steenberghe was ook minister vaa Laqdbouw en Viascherü ad interim en minister van Financien ad interim Tot minister van Koloniën ia benoemd dr H J van Mook directeur van het departement van Economische 2 ken te Batavia Tot minister van Handel Bedrijven en Scheepvaart ia benoemd de heer P A Kerstens lid van den Volksraad in Nederlandcch Indië Dr H J van Mook bekleedt sind medio 1937 de functie van directeur van het departement van Economische Zaken te Batavia De heer P A Kerstent is reeds jarenlang leider der Indische Katholieke Partij Hij vermocht in die functie met altijd de eenheid in die partu te bewaren Reeds eenmaal kwam het tct een breuk in deze partij voornamelijk als gevolg van zijn gebrek aan tact en soepelheid De heer Piet Kerstens kan niet anders beschouwd worden dan als een pohtieke figuur Aanmelding en keuring Nederlandsche Arbeidsdienst NA AFLOOP DIENSmiD BEMIDDELING VOOR ARBEID IN NEDERLAND Voor vrijwillige dienstneming bij den Nederlandschen Arbeidsdienst zrf op ondervecmelde plaatsen en data telkens tusschen 9 30 en 15 00 gelegenheid zijn voor keuring voor vtiiwillige dienstneming Iedere jonge man die aan de volgende voorwaarden voldoet kan zich naar de dichtatbij gelegen keuringraadi plaats begeven en zich aanmelden b j den voorzitter van den keuringsraad Reiskosten voor de heen en terugreis worden vergoed Het IS aan te bevelen een broodmaaltijd mede te brengen Gegadigden moeten aan de volgende voorwaarden voldoen a Nederlander zvjn b Niet jonger dan 17 en niet ouderdan 23 jaar zijn c ongehuwd ijn Meldt u ter keuring aan Rotterdam Molenwaterweg 28 achterzijde Station D P kleuterschool Maandag en Dinsdag 24 en 25 Nov 1941 Dordrecht Munt 9 Woen sdag 26 November 1941 Breda teuvenaarstraat 97 Vrijdag 28 November 1941 Den Haag Huygenspark 23 Maandas en Dinsdag 1 en 2 Dec 1941 Utrecht school Draaiweg 29 Gouverneurschool Woensdag 3 December 1941 Gouda Oosthaven 50 gem consultatiegeb Vrijdag 5 December 1941 ledec die wordt goedgekeurd en overigens aan de te stellen eischen voldoet wordt op 15 December 1941 opgeroepen om gedurende 5 4 maand in den Nederlandschen Arbeidsdienst te dienen Na beëindiging van den diensttijd van 5H maand kan de vrijwilliger bijgebleken geschiktheid in aanmerking komen voor een van de 3 volgende groepen a Opleiding tot kader b Vrijwillig nadienen gedurend nader te bepalen tüd c Na eervol ontslag voorkeur by arbeidsbemiddeling in Nederland BURGEMEESTER VAN HAAKSBERGEN ONTSLAGEN Jü met Je 80 F stoken 63 F is ook genoeg Nu zitten we 1 ïonder kolen fPoly ooii B Leemkeik De Staatscourant bevat een besluit vaii den commissaris generaal voor Bestuur en Justittie van 15 November 1941 waarbu aan jhr H J W J von Heden onmiddellijk ingaand ontslag ia verleend als bui emeester der gemeente Haaksbergen THIS BOOK is 00 TIGHTLY BOUND