Goudsche Courant, zaterdag 22 november 1941

EERSTE BLAD ZATERDAG 22 NOVEMBEi MITENUNa VER STATEN TOT GEENERLEI COMPRO MIS BER EID Toestand in het Verre Ootten ontwikkelt zkk nel DE BODmNC VAN NED INDIt Belil€wï rkTlBie niel toent de bcspreUnccB die Huil eerfistorea heeft cvocrd net Koeroewe en Kemoerm dat deze oaderiundeHBgen Tol M het departement van BiiilenludKhc Zaken nee itceda vaa inleidenden aard i n fen eeat HaU heeft de Japeaacn evenwel doidelijk ftaiaaht dat op den i ndalac der verklarias vaa Tejo van Maaadac ceea Kfcliag Bscemk b ZMwei Baowvelt la BaU hcbkMi beteafd dat dexe voèrwaardea icifi aict aMfeliJfc A a ls baais voor de aaderhaadeUafen Bet departement heeft voorti ver kl ard dat alle onderhandelingen op wensch van Japan zun geopend De Ver Staten lijn tot geenerlei compromii bereid zelfs niet op minder belangrüke punten Te Washington it men algemeo van roe ning dat het departement waaraehunlyk een algemeene regeling in èen SUUen Oceaan z l afwijzen zoolang de Duitschers kana op de overwinning hebben en Japan niet bereid is met de as te breken De Washingtonsche correspondent vandeHeraldTribune meldt d t de omstandigheid datde besprekingen nog inleidend van aard worden genoemd te Washington wordt opgevat als n aanwijzing dal in het geheel geen of alechts geringe vorderingen zijn gemaakt Naar Renter aH Aackland meldt heeft Daff Cooper aldaar na si n aankomst Bit SydacT verklaard dat de gebeurteniHsen n het Verre Oosten zich oo snel ontwikkelden dat hij een Ud van lijB staf met een voorleapig rapport Baar Engeland beeft gezonden Op het verzoek om een standpunt te bepalen inzake de door Washington afgelegde verklaring dat Australië en Nederlandsch Indië toegezegd zouden hebben dat zü in geval van oorlog onmiddellijk aan de züde van de Vereenigde Staten aan dezen oorlog zouden deelnemen verklaarde de woordvoerder der Japansche regeering Tomakazoe Hori dat hij een dergeloke houding van deze beide landen in geval van een oorlog zeer waarschijnlijk achtte hoewel te Tokio hierover nog geen officieel bericht was ontvangen Het SS Hie Maroe ia te Kobe aan ekomen met 231 Japanners uit Bntsch ndië het Naburige Oosten Afrika en Burma De Hakone Maroe is aangekomen rnet 7M Japanners van de Philipppnen Het he igaan vali Weysrand BERLUN WIL GEEN CONCLUSIES TREKKÏN Het penaionneeren van Weygand is volgens de in Berlijn gangbare meening een personeele maatregel van de Fran che regeering Dientengevolge begtaat er geen aanleiding hierover een itandpunt te bepalen Men wijst er hier op dat de nadere i bijzonderheden en redoien voldoende belicht zijn in de officieele communique s van Vichy Bovendien acht men het geenszins verras send dat een soldaat die 7 jaar is en ilJn land groote diensten hééft bewezen door jongere krachten Worqt afgelost De Kngelschen hebben het oök doelmatig geacht den chef van deni Britschen generalen staf Dill die toch aanzienlijk jonger was dan Weygand door een Jno rcn opvolger te vervangen Men liet er in Berlin dus van af uit deze maattegd van de Fransche regeering conclusies te trekken inzake mogeluke opvattingen van Vichy op het gebied der jkuitenlandache politidi Toch ziet men binr geenszins het büzonder belangwekkend genoemde feit over het hoofd dat de regeering der Vereenigde Staten het aftreden van Weygand l enut om zich opnieuw te mengen in zui er Evropeesche aangeelgenheden Als zoodanig wordt in de Wilhelmstrasse het communMiué van het Aiuerikaan che ministerie van Buitenlandsche Za ken beschouwd dat na bet aftreden Tan den verdienstelijken generaal dat naar beweerd wordt een gevolg zou zijn van Duitschen druk de kwestie der betrekkingen tusschen Amerika en Frankrijk aan een onderzoek onderworpen zullen worden en d men ook de tot dusver gezonden levehimiddelen naar NoordAfrika en hef onbezette Frankrijk misschien zal moeten staken Wat zou men zoo vraagt men zich in politieke kringen te Berlijn af wel In Amerika zeggen wanneer b v Duitach land zich op soortceUjke wijze gedra S n ott tefenbvcr een Ziiid Amerit nadi bUKl Het geschreeuw dat men dan ia WaAington en New York zoo hootn kaa men xiefa in het geheel niet TQoislattcQ Evenmin als Ouitsch land of CB aiiAer I irapecaehe staal er aanspvaak 19 maakt een woord ta het kapittel ta hehbcn in kwntieB die het Tea teUik hatfnmd b reflan evanzoo oteeft SM te BcrUji Amcatha het recht iMi rader niet ta kwaUficceren voorwent elt op nog mlader te kwalijk ceeren wQac ta manfen ia taHFcr luro peeiche aèai lefCDbcden De politiek die am ét over e van den Oceaan in VMband BMt het aftreden tran Wqrgand evoard wordt wordt beachouwd als ngetaofltfke afpersing waarbU men bet niet nalaat erop te wQzen dat de 4raif m iten waarmede reeds eeq deel der Ancebakalsthc p r werkt Dnitach land volkomen koud laten ABBBMOnCNST IN JAPAN Krachtens een keiierlij ke verorde mg is voor de Japansche knapen taaacmannen en jonge vrouwen een MOMrie arbeUadienM in eet Mi iMFiUmUA zal AixlQsiroap dadelgk dl nare hoest temperen a ancl doca vcfdw nea De ilttm komt loa Borat ca keel warden versacht VaaoHda bcprAcfd b Neeat friep bToueliUU aatlima AKKER i ABiMSnWOP sWerelds Sesff Hoestiiroop Inrei Med 6Ü30 20 Begrafenis van Udet HITLER BIJ DE PLECHTIGHEID De staatsbegrafenis van het atoffe lyk overschot van Generalluftzeugmeester GeneralOberat Udet ia bijgewoond door dèn Fühber rükkmaarr schalk Goring en talrijke andere vooraanstaande personen van het politieke leven en de weermacht Bij de plechtigheid in de eerezaal van het ministerie van Luchtvaart waren onder meer aanwezig generaalvcldmaar schalk Milch de miniser van Binnenlandsclie Zaken dr Todt de minister van Financiën graaf Schwerin von ÏCrosiigk de minister van Verkeer dr DorpmüUer de chefs van S A Arbeidsdienst en Hitlerjeugd en de Gcneral Bauinspektor prof Spaer De Führer heeft een krans op de baar g elegd en de moeder van den doode zijn persoonlijke deelneming en die van het Duitsche volk betuigd Na de plechtigheid in de eerezaal werd de kist op een affuit naar het InvaiWenfriedhof gebracht in de nabijheid van zijn kameraden uit den wereldoorlog en van den beroemden gevecht vlieger Von Richthofen RÜksmaarschalk Goring heeft er in een rede aan herinnerd dat Udet de schepper van de stuka s geweest is Udet beschikte over een zesde zintuig om te ontdekken welke machine de goede was Het ipoet hem van groote trots vervuld hebben dat ik hem telkens weer heb kunpen zeggen aldus Goring dat de Duitsche vliegtuigen naar uit vergelijking telkens weer is gebleken de be ste zijn gewee t en de beste blijven Goring roemde Udets ervaring en moed Japansche ontstemming over de Sovjet Unie BÉ MUN mCIDENTEN Volgens Domei hebben bevoegdeJapansche luringen verklaard dat bühel geheele Japansche vo k de onoprechtheid der Sovjet Onie die poogteen verantwoording tegenover Japanvoor de verliezen aan schepen enmenschen evens van zich af te schuiven sterke ontstemming heeft verwekt IJezeJfde kringen wijzen erop dat Japan sedert het uitbrfken vande vijandelijkheden tusschen Duitschland en de Sovjet XJnie in den geest van het neutraliteitspact tusschenlaatstgenoemd land en Japan dettrikste neutraliteit in acht heeft genomen al hebben landen die Japanvijandig gezind zyn onware berichten verspreid als zou Japan het tntbreken van het conflict gebruiken omin troebel water ta visschen De Japanse regeering Jieeft in de buitengewone zitting van den Rijksdag gewezen op de neutraliteit van Japan hetgeen als den winkan worden Ije schouwd om den weren lvrede te handhaven Daar ook de vioechef van betbolsjewistische inlichtmgenbureau L tisofski heeft verklaard dat de Sovjet Unie op de neutraliteit staat beschouwt het Japansdie volk de miJn incidenten als een barometer voor oprechtheid der Sovjet Unie en verwacht het een spoedige bevredigende regeling O VEREENKOMSf TCSSCHEN VER STATEN EN MEXICO De Mexicaansche minister van f nanciCn heeft bekend gemaakt dat Mexico en de Amerikaansche regeeMng een overeenkomst hebben aangegaan wasrbij de oliecontroverse en de zilvergeldetabilisatie benevens de financiering van den aanleg van wegen in Mexico geregeld worden Het ministerie van Buitenlandsche Zaken der V S heeft medegedeeld dat een uit zes punten bestaande overeenkomst met Mexico is gesloten Deze oveeenkomst houdt in 1 Binnen 30 dagen zullen de beide regeeringen elk een deskundige aanw aen voor de vaststelling der schadevergoeding voor de in 1938 onteigende petroleumvelden MezKo itort voor die onteigening reeds thans 9 millioen dollar 2 Mexico betaalt een schadevergoeding van millioen dollar waarop de reeds betaalde 3 millioen in mindering wordt gebracht Beide regeeringen zSn in beginsel bereid onderhandelingen over eenhandelsverdrag te openen De Amerikaansche regeerii verklaart tich bereid met Amerikaanschedollars pesos te koopen ter stabilise ring van de Mexicaansche valuta f De Amerikaansche regeering vor k aart zich bereid ifw dlrecten aar krop van nieuw Mexiaansch ziivcivan de Mexicaansche regeering te her aiten op een basis als die van 1 3 8 De AmannaanEcfac regee ini verklaart zich bereid Hpxkaa ische rej fpringsopdrac i en te suunen üjr r bti de Federal Reserve Ba ik een er d tri voor den buitenlandscheo handt dei MeXKaanache regcn ii g t ooenen Tct Slotte behelst le v S arinuf dat j ide regeeringen de jestuii jr Fg van ali andere problea n zuiit r voortzetten Miniser Huil heef verklaard dat deze oveeenkomst van buitengewoon jöroot belang voor de betrekkingen ttv scben beide staten moet worden genoenad BINilENUND IEDER MENSCH HEEFT O a 1 4 P K VERMOGEN TOT ZIJN BESCHIKKING NA 3 JAAR WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK N KKEUKVRUE DAS Prof ir J Klopper over wetenschap en bedryfs leven Tijdèns een deze dagen in Krasnapolsky te Amster fUun gehoud lunch voor de leden van het depMtement Amsterdam der Nederlandsche maatschappu voor Nyverheid en Handel heeft prof ir J Klopper het woord gevoerd over De bkteekenis van toegepast natuurwetenachappel k onder uek voor ons bedrijfsleven Om eenig inzicht te geven van de enorme beteekenis der in fdstne voor de menschheid gaf spr na een korte inleiding eenige cijfers over het ver mogen over de geheele wereld geïnvesteerd en dat voor stationnaire installaties plm 5S0 millioen pk bedraagt voor locomotieven ongeveer 325 millioen en voor schepen 125 millioen pk bedraagt Dit totaal aantal van 1000 millioen pk wordt echter verre overtroffen door het vermogen der motoren automobielen e d dat op ongeveer 1700 millioen pk kan worden geschat Slaan wij deze citers om over alle aardbewoners dan blvjkt iedere mensch plm 1 3 k 1 4 pk vermogen te zyner beschikking te hebben Vervolgeps belichtte spr in het kort den invloed van het T N O toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek op tal van terreinen m onze samenleving Spr gaf hierbij verschillende interessante btjzonderheden Zoo zoekt men thans een aardappelsoort die bestand is tegen nachtvorst aardappelziekte en coloradokeve NederlandschIndiè is ons op dit terrein ver vooruit Zoo wordt daar thans algemeen de netsuiker P O J 2878 geteeld d w z het 2878 ste kruisingsproduct van het proefstation OostJava Deze rietsoort na byna 3000 proefnemingen gevonden heeft stormenderhand dank zij haar goede eigenschappen geheel Java veroverd Doch nog steeds is men nog niet geheel tevreden en de proeven worden dan ook voortgezet Wat de chemische industrie betreft deze viert thans hoogtij met vervangingsproducten In dit verband noemde prof Klopper het product rubber Wel gelooft hg niet dat de kunstrubber de natuurlijke rubber zal verdringen maar wel oefent het kunstproduct een zeer stimuleerenden invloed op de natuurlijke productie uit Spr deed hierbij de interessante inededeeling dat deze n aand ook hier te lande de fübricage van ktmstmatjge rubber isbegonnen BedrtJIsleTCB ea wetenachap Het bedrijfsleveo kwam in het begin van deze eeuw tot de ontdekking aldus ging prot Klapper voort dat t misschien toch Wei eenig nut kon hebben contact piet de wetenschap te zo ken Meestal sproot dat vaort uit moeiIqkheden welke men bij de fabricage ondervond en waarvoor men zelf geen oplossing witt Enkele vooibeeldai aanhalend noemde spe een dasaenfabnkant die een wetencchappeltjk onder zoek gedurende drie jaren bekostigde om te komfn tot een kreukvrije das die tenslotte gevonden werd door den katoenvezel met een oneindig dun laagje bakeliet te bedekken Een koopman uit Chicago liet 10 j iren research arbeid verrichten ter vervanging van den dierlijken darm door een kunstproduct Hü hi ld vol en tenslotte werd zijn geduld beloond en reeds in 1931 kon hij 32 km kunstdarm produceeren Niet altyd heeft het T N O resultaat bet loopt ook wel eens oji niets uit maar vrijwel nooit ii de arbeid geheel vruchteloos Als spreker van meening ia dat oos bedrijfsleven nog veel meer aan T N O moet doen dan wil hö daarmee geenszins zeggen dat het bü ons een achterlijjce boel is integendeel tot nu toe hebban wü onze boont es heel goed gedopt Wij zyn e n knap volk maar toch moeten wij rekenin g houden met andere volken die ook veel kunnen en die meer aan die drie letters T N O gedaan hebben dan wij Met nadruk wijzende op de uitzonderingen zeide spr dat ons bedrijfsleven ala geheel nog te weinig op TJl O is ingesteld Dat moet veranderoi WJj zijn een klein land met een dichte bevolking met een levensstandaard die wel nergens zoo hoog is als bij ons WlJ zijn omringd door volken die evenmin stil zitten In de Vereenigde Staten alleen wordt per jaar 150 milUocn dollar aan re archarbeid uitgegeven Erop wijzende hoe moeiiyk het iis in de middelen kleine bedrijven belangstelling voor T N O te wekken haalde spr een interessante passage aan uit het hieuwe boek over den W jarigen oorlog waaruit blijkt dat in het begin der 17e eeuw reeds de Leidsche vroedschap een belooning uitloofde voor verbeteringen in de weef techniek Dat was dus reeds TNO werk Als een voorbeeld van goed Inzicht en samenwerking ten aanzien an T N O gaf nrof Klopper aan het slot nog een Zwitsersche Illustratie De Zwilaersche bondaspoorwegen hebben maandenlang allerlei proeven genomen met een locomotief gedreven door een raslurbine waarvan het groote voordeel is dat zb geen water noodig heeft er dl in waterarme streken kan worden gebruik Zelf hadden de Zwitrer che spoorweeen geen enkel belang daarbH doch het eenige mofef was f t dere locomotief een goed itvoer obiert voor de industri r 7ou kunnen worden Wij d w I hel geheele Nederlnnd ehe volk aldus besloot prof Klopper z8n leerriik en belangwekkend betoog moeten veel meer aan TNO doen maar bijzonder wilde sor ztjn opwekking richten lot de leider der fndustrieele bedrijven in ons land opdat zij inziende dat er nne veel te verbeter valt de we ensrhnp bii hun moeilijkheden ter hulp zullen roepen De Ibterü van Winterhulp een succes DE BONNENLDST or 1 DECEMBER TREKKINd VOOR DE PREMIELOTEN Naar het A N P meldt is de eerste kitirij van Winterhulp Nederland ges aagd De loten zijn zoo goed als verkocht en op 1 December a s wordt in Den Haag m het openbaar ten overstaan van een notaris de trekking gehouden voor de premie loten Een geweldig werk is hiermede tot een goed einde gebracht In het belang van onze minder bedeelde landgenooten Het waa nog nimmer in ons land voorgekomen dit een zoo groote lotery werd gehouden niet raijjder dan zes millioen loten moesten worden verkocht In deze loten laten 8A9 Q0O prqzcn varieereend van 50 cent tot ƒ 1000 Bovendien zat aan elk lot nog een z g premielot en hiervoor ia nu de trekking vast gesteld op 1 December mt Op dien dag zullen 103 premies worden getrokken n l 1 hoofdpremie van ƒ 5000 2 premies van ƒ 500 elk en 100 van ƒ 100 elk Voor de koopers van de Winterhulploten is het dus zaak om nu hun loten op te zoeken teneinde de nummers op de trekkmgsitjft te kunnen nazien Intusschen ks men op het hoofdkan lOor der W H N reeds bezig met de plannen voor de volgende loterij waarbg men natuurliik gebruik maakt van de ervaringen die werden opgedaan in de achter ons liggende periode Omtrent het bjj de tweede lotenj te volgen systeem staat nog niets vast Daarover zullen m het begin van het volgende jaar nadere m edeelingea worden gedaan Tenslotte kan nog word n medegedeeld dat een voorziening is getroffen vbor het straatpersoneel van de oteiij W H N Deze week worden n l donAer groene capes met een zwarte kraag aan deze personen uitgereikt waardoor zijzelf en de bakken met loten worden beschermd tegen de weersomstandigheden Ongeveer 30O0 personen zulle zulk een cape ontvangen Voorts ontvangen ZIJ een donkergroene pet met zwarten rand van een model zooals het P T Tpersoneel draagt waaron ne zilveren letters het embleem W H N Bovendien krijgt iedere colporteur een nummer waardoor identifjcatie by eventueele klachten van het publieK e d gemakkelijker is Goedkoope zuurkool Baaverlies daat slatdigheid la atrafbaar 2J NOVEMBER T M 29 NOVEMBER 454 Inxxid 4 ranils brood of ei aik 43 brood Vï rantsoen brood of gebak 45 vleesch 4 rantsoen vleesch of vleeschwaren 43 vleeschwaren 1 rantoocn vleesch of vleeachwaireni 45 melk 1 i liter melk 45a aardappelen IV4 kg 45b aardappeleni Vi kg 2 NOVEMBER T M 29 NOVEUBEK algemeen 1 kg suiker algemeen 250 gram kelCaiurrogaat 139 algemeen SOO rrair jam Ifl9 140 141 141 algemeen elk voor 1 rantsoen bloem brood of gebak algemeen 250 gram havermout algemeen 250 gram gort 149 alpemeen 100 grom vermicelli of maizena 14S 146 147 148 algemeen elk voor 100 gram kaaa D en E havermout voor kinderen tot en met 3 Jaar 250 gram riSit 21 NOVEMBER T M 3 DECEMBER 53 54 boter 125 gram boter 53 54 vet 125 gram boter met reductie I NOVEMBER T M 3 NOVEMBER 26 handen groep I II 10 k g groep III 8 kg groep IV 6 kg groep V 4 kg groep VI 3 kg hondenbrood 26 katten Vk k g kattenbrood II NOVEMBER T M 29 NOVE fbER ién rantsoen Cacao eerste periode WAT IS EEN RANTSOEN T BaüUU lUO gram DrooO GKBAK 75 Krtfm beschuit wsfala bULuJti koekjes of 100 Krim ipeailaas koek of 300 gram cak 61 fou sram savuld alein korstscbak df 500 tram frvDid groot aorsC gebak of 500 gram taart gebakjes ULOEM 7Ü gram Urwehiuem mc l ragg b oem meel télfruaerd baRm i RIJST 2S0 gram rqal rgstemML aloam gries gruttemeel Rem n8d IB 1I aAVKRMÜirr 290 gram DBvamieut Tlsk ken bloem aard pp lvlokkeD UORT 230 gram Hort ortemecl nittca VERMICELU 100 train vcnnlcclll micarom sDagheul MAIZENA 100 ram maiRba 1 0 aaraa pclmeel A 100 gram sctmacl vcrwarkl tr puddingpoeder of iHjddlneaaaaapu a T VLEFÏSCR 100 gram v1 eseb eewlrhi var been inbe grepen Paardenvfecsch IM gram VI EJ3ICHWAREH I gram gwvukl M kookt vl each M f5 tram garoofcta irorrt soorten Af 100 gram tekoukta irorstaoort l ól 129 gram terenrtlke en tonmnwom bierbrood Af 190 tram btoedwvrtt PRIJSVERLAGING OOK VAN ANDERE VOEDINGSMIDDELEN Dat zuurkool een belangrijk volksvoedsel IS is een wetenschap die de huisvrouw thans nader ligt dan ooit En voor het volksvoe l mag het voorwaarde heeten dat de prijs ervan zich op een redelijk peil beweegt De gemachtigtie voor de prijzen heeft thans maatregelen getroffen dat de zuurkool voor het komende seizoen aanzienlijk goedkooper zal zijn Was het vorige seizoen alleen de fabrikantenpnjs vastgesteld thans is ook de winkelprijs uniform op een bepaalde hoogte gebracht en wel zoo dat men voor uitgewogen zuurkool 4 tot 8 cent per kg minder behoeft te l etalen dan voorheen het geval as Eveneens zijn voor zuurkool in vaatj en blikken de pn zen vastgesteld die natuurlijk iets hooger liggen omdat daarin de koeten van de verpakking zijn verrekend Op deze plaata mag er tevens op worden gewezen dat er binnen afzienbaren tijd voor andere belangrijke voedingsmddelen eveneens overeenkomstige maatregelen tot prijsverlaging zullen worden genomen De aardappelkaarten AM 9 0 gram tam tlraoc hsnliut ma Andere digtrilmtiearHkelen BRANDSTOFFEN W KF geen anthraclet Um 3U November 91 Vm M H K branosv t ra 31 Dec OS t ta 97 H K id t m 31 Jan 98 B E alleen turf i m 31 Dee 01 t m tl CV t m 31 Dec tt l m 29 CV Um 31 Jan Ie Vm e par brandst Um 30 Afo il ie t m e per brandst t m 30 AprÜ PETROLEUM O 14 t October t m 27 Detxmber voor keuken 1 liter 8 en T 21 12 October t m Q November 2 Uier petroleum voor verUchtingsdoeleinden ZEEF US algcaeea m JD icap van zcep kaart P en Q tm 30 November 1 rantsoen SCMBEB EEP J tastiel t m 31 Dae I stiMn RECHTSZAKER BONNEN BU LEVERING AFGEVEN DE VERO DEELING VAN DE WOERDENSCHE VROEDVROUW Omtrent de veroordeeling van de vroedvrouw uit Woerden meldt Volk en Vaderland dat vred réthter van dar Grijp bü zun vonnis de volgende overwegingen heeft late galden De officier van Justitie nam wel aan dat n i e t bewezen waa dat ete belegging in het o p e n b a a r is geschied doch de vredö ohter nam de openbaarheid der bcteedJging aan nu het effect van verdachte s laakbare uitingen vooral roet het oog op het feit dat verdachte als vroedvrouw van patiënt tot patiënt door die gemeente Woerden gaat en als zeer praatziek iickend staat door hem kwalijker nog wordt geacht dan wanneer zoodanige uitingen van de daken zonden worden gepredikt gaande zoodanige uitingen dooi de gemeente als sluipend gif niet alleen in eenig bnpaald geUh zijn fatale werking uitoefenend maa gevaar opleverend voor een belangrijk deel der gemeenschap Ook al KHi de vrederechter dezen uitleg van het b grip openbaar als gewrongen erkennen dan nog achtte hij het feit als rtrtfbaar bewezen omdat heit in flagrartten strijd is met de nationaal socialistische wereldbeachouwing in het bijamder onbeataanbaar met de hoogheid der volkseer recht is de orkgekreuktheid der volkseer De vroedvrouw heeft het reeht gekrenkt de volkseer gsachondeti door 1 Zich gerin tchattend te uiten over hem die het inbegrip van alle Germaanache en daarmee tevens Nederlandsche deugden is van eer en geloof phcht en trouw Adolf Hitler en door zich eveneens geringschattend uit te laten over hem die voor het Nederlandsche volk deze hoojaste waarden verdedigt den leider Mussert a Den overleden Peter Ton alsook diens vader te smaden omdat Peter Ton die zijn leven gaf in dienst der hoogste volskswaarden waard ia en behoort volksheld te ztjn 8 De partijgenooten der N S B vo verraders te schelden niettegenstaande elk waar partUgenoot geen ander streven heeft dan 7 00 te handelen en te leven dat hij het heil des volks bovordert De volkseer eitcht de strafbaarheid van verdachte s gedragingen Voor den volkschen rechter is de hoogheid der volkaeer opperste wet Van bevoegde zude wonlt er op e wezen det het publiek dot aardofipelen op bon 05 14 van de V ksart als wintervoorraad op wti doen de afge tempelde bonnen niet aan den kveraneier moet afgeven advorcna de aantappelon geleverd woi den In geen geval moet men zü bencen tevoren inteveren JKAAKT FOTO S VAN UW LAND De Algemeene Nederlandsche Vereeniging voor VrefandeJmgenverkeer heeft in den afgeloopen zomer een fotowedstrijd uitgeschreven onder het motto Maakt foto s van uw land Ben deel van de vervaardigde foto s is thans tentoongesteld in het gebouw der A N V V aan de Parkstraat 38 te s Gravenhage en is te bezichtigen tot en met a s Maandag in de middagtiren en Zondag ai het ochtenduur UAXnCDHFRUZEN Dt KESTACRANTS Het Rqkabureau voor het hotel aft restaurant en penaionbedruf verzoekt ons de aandacht er op te v tigen dat de bekendgemaakte regeling betreffende de maximumprijzen voor maaltijden in de restaurants eerst op 4 December ajk zal ingaan ZONDERLINGE GIFT Dl Bouthoiom en Ds Ozinga resp Ned Herv en Gerei predikant bckleo te Bennekom werden verraat met een eigenaardige gift in hun brievenbus Daarin vond elk n L de helft van een doormidden geknipt bankbiljet van honderd gulden met bijschrift waar de andere helft zich bevond en met de aanduiding dat bet de bedoeling was dat de betrokken kerk op deze wijze ƒ 50 voor haar dlakonie ontving De predikanten en diakonieën stelden zich met elkaar in verbinding de twee helften van het bankbiljet werden aan a kaar geplaatst waarna het biljet werd ingewisseld en elk der diakonieèn f 90 verkreeg Vermoedelyk is hrt de wensch van den gever geweest dat er meer samenwerking zou komen tusschen Hervormd en Gereformeerd Welnu die samenwerking werd door de eigenaardigheid der gift in eersten aanleg tot stand gebracht M 23 N j VEBSUIl 1 j 8 00 GewUde muziek lirJT NiïUwsberlolMen 5G S ta Wr de jeugd S 30 CrimS Klndcropcritte j3i SÏ1 V lS t rmn Wouter w zu T aa 0 BNO EngelThe Tze 5 Strlcan spek Holland of rï 0l J2 15 De Ramblers i m a SSmi mofoonmuilek S Ö derUndsch Verbon l vnor sVhï Ujfï en wat waren onze vooioudVr sextet HOO Gerard L C tó t Kanoer J Si neel 15 45 Gramotoom TO k i SV orkest en gemengd Omrn Jl ISO dagmidd Bc bai t 174 rj 17 M CUvecirabelvoordrsch M ii den dag IJ 9 GramofooZi lf sSftt tuecl halfuur 19 lo a um J lUï solist iVanaJ ao 15 alléén vS cmlrale dw over e it £ 1 mLVKKMin II j 8 00 Ciamofooiimuzivk 1130 nn S 1 Ï Ï J G mofoon nua J Sjlu n t 10 W Gramoloonmuziek li morgen zonder Zorgen 11 45 r SM 12 00 Cyclus Waarom Ooi St tevreden 1 opn 1 1245 BNoV SI economiaohe berlchleiv 13 00 our S I en run ykest e r ayctZ Boekbespreking n 15 OmSS M 2 i notoonmuziek 2 J Sledebouw I 15 JeufdcSnce Ï S nofoonmuzlek IJ 00 Du t ch 2 17 26 Oramofoonmuzlek 1730 BNnT berichten en iporlultslagen n v l 1800 a yd Bachman zl i Ü On7e Nederlandsche laalcuï ïï 19 45 D splege van d y lTtST Falla programma iVanaf 1 Sl wrblrding met de lud o be chin S Oramofoonmuzlek 2140 BNO richten 22 OO BNO Toeltchtmr ï machtsberlcht 32 10 2115 Grarr oij HILVERSUM I 41 J 7 13 Cr mofoonmui 7 45 Ochtpr i J oramofoonmuzlek sSbno nS richten 8 15 Gramofoonmuzltk 35 gymnastiek 8 45 G amofoo ni z ek nSï de huUvrouw B20 G an ofMp muzlek ïï Voor d kleuters 1120 En b f Si 12 43 BNO Nieuws en economischrwïf ten 13 00 Planovoordracht 1345 lOiJf Beeck en zijn orkeM 14 15 GramoW 4 De Romancer 15 Voo ï 15 45 Graraofoonmuziek IC 00 Bllb 2 IS G amofoonmuzlek IC 46 Voor SlS 17 13 BNO Nieuw econom ihe £ berichten I7J0 Orgelconcert en zj Radiolooneel 18 40 Gramofoonmuziek fliActueel halfuur 1 30 Stede ijk ork fMaastricht I Vanaf 20 15 alleen loor dslJJCentrales die over een lanve brndnTZ de studio bMChikken X15 CrsraolSraS 2045 StedelUk ork t van Maari fft Bvo N eu sbenohten aï BNO Enge sche uitzending Thinm m ïi 5ï Holland of GramotooSÏ 22 15 Cramofoonnnmek 22 35 De MeMM IS il ta J S Aelherch rn iZt 0 20 24 80 Gramofoonmu iek HnUVEKIIUM II Ml s 7 IS 8 9 Zie Hllverswrn I 8 45 GrsiMfc muziek 10 00 Morgenv ijdtnc 10 15 Zaatari planobegïlelding 10 4 De ulkeriilifrfti 10 50 Orgelconcert 113 Reportage lig Zang met pUnobegeletding 12 M Otto He driks en Itjn orkeM 12 45 BNO Nm a economische berichten 13 05 SalonortKl solist en gramofoonmuz 14 00 r ederlaM Kamerorkest 15 00 Amabllweitet 134S ic tMwht ta 00 Boyd Bachman en zijn ortt 18 4fi Buenos Aires gramofoonplsteiwiii rt m t Inleiding 1 17 13 BNO Mlanaeconomische n beursberlehl i 17 A sterdamsch Trio 18 O Omroeporkesl a II rïksrartet met pianobegeleiding n A tueel hltttuur 16 30 Musetle orktst en Htkll1S C8 PO IUek weekpraalje 30 00 Hat orkest en solUte Vanaf 15 alleen nar ItodioCenirales die over een lljnïe kl met d studio beschikken 2015 0 blers 2845 Mluikale actualiteiten na ftweek 21 00 Bnsemble De Kwintilair iBNO Deuwsbmchten 3100 GniMkakmuUek 2 1 22 15 Ayan lwlidtns Gsepcq uit 2 uitaell praisiMi 17 00 eont Wcenach pragramni s m V solisten en orkesten 17 11 1 £ 30 Hi burger Ahol bont progrunm 20JMUi Mav wat komt er dan 21 4I Bekende orkesten met beaende wljtjss J 22 00 Danaorkeat van DullseUanCaiM speelt moderne rhythmlacfae muuck M t richtendicnst tot 34 C0 Delne Melodl Marka RAkk W Striens ir orirpsl vsn JM Steurs isaÉ4 S 00 0 30 KanUte nu IIKI val sH IMH auf ruft uns die Stimme Vocale sslWa rgel koor en orkest 9 00 10 00 Hel Siba klAJe woorden v j Keiler Goethe SsWH Kamermualek vsut o a Mozart Baatikna en Schubert tlJO 13 M Mourt oc al deelten uit Coal fan tutte iJtWtf Duitich Volkaconcert H l ISOO SymfK in £ sdur viai Moaart en Fontani tfl jf van Respighi ultfcvocrti door Bellll Phil OrkeaL l 30 lt 4S Besoek M W Kcharta 10 30 00 Xllngende GrOw Rhein Zl 0 ll U Muaiek novelle Ml lult gelUkn nim 213 V 22 0 Strauss eooeert 17 lO lSao VnHdljke en onóerhoudaa les la oa 1 0 Mualek In t acheniOWW Werken v n Bach H ydn BeeUun Cheribmi 10 30 22 00 Voor elck al ï Regenburger Domspataen Bff f Orkefct BeriMbaa von Oeesijr en Oils brlndt met bun orkesten BEURSOVERZlIfcHT Bet WH flateren duldelttk merkMiivf bet publiek met bet naderen van daa overgang uiterst voorzichtig was wederom maar we nig orders en dt was van gertngen omvang Desnietteiaia de markt g ed veerkrachtig en JTS verxwakking waa geen sprake Over m heel enomen werd legen ongeveer prUien gehandeld Oeen enkele niMWE omxeltni ven werkeltfke beteekenis jT Bebouwen Kvenals gisteren wf rd Is pen Muller druk taken gedaan ma J leaver uiterlijk Ie beoordeelen ♦ 1 atdrire toch leta minder omvangrijk i werd op bescheiden voet zaken geda C Iv Delft d Phillpaaandcelen L levers hadden een leer P JJip waren aoo geed als ongewttugd OtJ Induetrteelen aren stil prttsbaudem Op de petroleummarkt oMJpon Sji atasire in olies ie a nv nkelflk W J tot a4 waema m bel r TJlS paar punten verloren gUsfen Dc Sj5l rubriek was kalm De iMrkl voor Jg cultuurfondsen was eveneens ka m i rubberweerden waren Amsterdam prijahoudend ongeveer hetseHd j courante soorten waren evenrens sJq S toon lander variaties van beteeken tabekanwrkt waren Oude Delf Vi bah s een paar pimton hooprr il suikerrubriek was bllna frhrfl H V A deelden van 4M tel 1 üfl De belegglngsafdeellng as goed prtlshnudend De nteuwe Oo gatWn waren een fraetle b io V n B s De nieuwe viernn f ie s M De gesisifelde leeninB tf t beurs Ungzaamaan naar Iwven Vr tot l3 i De oude whuld was T De ImUache leenlngpn goed P J Voor gemeentelijke en provlrciine beilond Iets meer be angsteltin L i was den ook ets grooler Tie vast Pandhrleven waren sno Rf rfl anderd inoerel vaar de Inheemsen jmg de In het bullenlahd werkende TgDe Dullscbe markt wa leer Ju leeningen waren verdeeld met s teekenentte afwijkingen K lanaaUc i t VAN Ichouir jood af 3 3 tkaUa uur Iknle moi vanaf Zond tt Nor voora voert band tl No den Ua 35 2 M p bed UT H C Nov vaart Pin Dor ihini Nov oorl Aan Plaa v a en ft el j Nov Gou Oen tii I uch II a ïr nd Sr