Goudsche Courant, zaterdag 22 november 1941

If f EEDE BLAD ZATERDAG 22 NOVEMBER 1941 JUBILEUM in een befaamc Gbudsch ambacht ONDERUNGE NEDERLANOSiHE MOLftTVfRZMHMNG MAATSCHAPMI I gevestigd te Sneak KANTOM AMSTERDAM Ktia sM in THirOON MUI I De heer C P BtlOER vijftig jaar pijpmalcerbij Gotadewoagen Acht millioen stuks gekast met de hand II ItlT SI lUTUUe H M MBttai tuigcm van EiimIo A Nooidiy II Ond dli cl ir PMIIpi Glo lld lp nfobrl k i Prol t QiinI HooglWcrair am d V U Amilardam S Zavl Win Oliïclaut OORlOGIfCHADE VERZEKERING Ve richoM eHlng ƒ 0 4 U tHO pet IwHiawvec r weeaen riiilielhiiitMi InbMdeM Iwe taflt bewderljlii alc l MatriMla iMaa iaa foa aca ablactoa fi rmtMm pm kaU aar ReJit aiHiavew 2MM vef ake da ebfeclM VHhUuNO van IHMCO I OVR V MMHli lAND lM SMMdald ciakatd p abjMl 1 VMA T INUCHTINMM 1 AaiEVÉ AGENTEN GEVRAAGD NO ► no u r tb Nim frwrfoonfr M De heer C P Broer aanstaande gouden jubilaris m het maken van Goudsc ie pupen m zyn domei it Z n waardige vingers laten den toyer m den slappen kleisteel het rookkanaal en den stopper m den Icop de toba vsholte maken en weer is een pyp klaar om tot steen verhard te worden Familiejoto la 9 SLHicóiaas heeft trouwe helf ers in Waddinx veen Fabrieken in het fleurige houten speelgoed kennen groote drukte HET NIEUWSTE I Autotjes met gasgenerotoren I pro I VocilK loOO Htt IHT OCKÜ Van verwachting klopt qni liart zingen de kiemen by deh gd stcea en in Waddmxveen komi men handen te kWt om den goeden Smi m taat te stellen m t kleurig houten speelgoed blydsdiap m de kinderlMOtelj te brengen Hier is men druk beag m het maken van zwaanao jmige hobbelpaarieiv Foto Polygoon Sagers mOSNlEUWS Julnleuni LaCCB U DE KLERK 29 JAREN Iff TBAXeUR BU ONS BLAD Tr jandag 1 December a s Zdl het JZil gei I S 5 Is adminwlrateur bü de GoudgCou ant in dienst is getreden 5choIen beginnen een half uur later fiat MAANDAG AF OM 1 VVU h v rban l met het later licht wor M Wen met ingjitig van a Maan Sée kbstn aan de lagere scholen il b il uur Inter aanvangen Loopt r pocgeruiclioaUud thans van half jL i Iwll een dit wordt van ti n J tot hal middags zal er ITeen half U l nger school zu van Ju uur tot half vuf De regeling dat yje Woensdag den geheelen dag op Zateidag geen school is bluft peie vnjzigmg det eohooluren blytt kracht tot en met 23 Januan lans tt het vroege Uoht worden M morgens weer een half uur eerder Ljonnen wordt en er s middags weer 2 tot 4 uur school zal zijn Van H fetwudn af wordt ook des ochtends 01 je normale tijden vian 9 tot 12 uur M Mek fifd j hel cmde van het stookseiyoen ignlt d gewoonte van halve dagen jtool op Woensdag en Zaterdag her 0 YJ PUROL tnxfiUurXutd uiv rt geneest n verfroait ODOS 10 q ru BV9Ct Ing Med o 4022 6 I 7 AT AAR AüilBCR lltkouyvburg Bioscoop De eeuwige jood Aanvang 8 15 uur Zondag van if 3 uur tWU Theater Taboe Aanvang SIS uur Zondag vanaf 3 30 uur lllmie Bioscoop Het eiland der de nonen Aanvang 8 15 uur Zaterdag vanaf fl uui Zondag vanaf 3 30 uur Zondag II JO uur Geld is niet alles ld Nov 7 se uur Kunstmin Tooneel oorstelUng Vreugde en Arbeid op voering De ridder van den KouseIjand door Het Volkstooneel iBNsv 12 uur Kunstmin Wedstrijiten om kampioenschap vsm NederUnd 3e klasse klem biljart kader IS 2 B 2S Nov 1 30 uur Kunstmin Bncenkomsten verbruikscooperatie Ons Vüurdeel met mectewerking ïUi het amusementsgezelschap Duo Craemer BNoT Leger des Heils Dag van ge f Wl en verootmoediging 2 30 uur leKJster mevr J Riuysinik 7 30 uur leider J Ruijsmik N T 7 0 uur Nieuwe Hl ouwburg uitvoering arbeiderstooneelvereeni ing Door en voor het volk opvoering van Onder één dak l Nsv 7 45 uur Het Biauwe Kruis Bijeenkomst N tuuikundig Genootidnp vertoomng film Vogelweelde I ling de Friesche kust door Jan J f Strybos met toelichting l M T Leger des Heiis Dag van geW en verootmoediging 10 en 3 w leider J Ruijsmk 7 30 uur ds B C Leep en leider J Huijsink IN 1 30 uur Terrein L N Poider trt Voorwillens ï ubliekc kNtv 7 30 uur Ned Geref Gemeente I Spreekbeurt d Joh van Welzen 8 uur Daniel Cursus EHBO Otta I Nor 815 uur Kleine Kerk B bel tong ds H S J Kalf N ï 3 uur Biauwe Krui BueenI nst Ned Chr Vrouwenbond JWniracht W H Verhoeff uit Bilt en over Moderne voeding m Wogs en crisistijd I Nw 8 30 1300 nur Spwirdersbad I ftvan g zwemavonden Vreugd I I Arbeid ÜÜ 30 uur Vrije Evangeiisehe üeente BtjbeUezuig en bidstond ïfc Byeenkomst cnigmg voor Paedagogiek ver film Een week m de werk W t8 met toelichtmg door den ver niigtr ir C Boeke te BUthoven 8 uur Nieuwe Schouwburg i s Ik hou van vier vrou door Het Nederlandsch Too tUf sMia j Kunstmin Uitvoering IJMsch tooneelgezelschjip Tot Ons JJotgen ter gelegenheid van l i bestaan opvoering van De l e dictaior 2 8 9 uur Oosthaven 10 Zitting r bureau N d Vereeniging voor tbe cherming ij l r 7 30 uur Leger des Heils Singsdlcnst leidst J v d Veen i W AGSDIEN8T DOKTOREN L f t2ighcid n deïi huisarts zijn MterdaifmicMag 3 tot Zondag 2 uur te consuiteeren de d A n Tom BurgemeesteJ Mairteiia telefoon 2609 cA D Bakj f f Flo weg 80a tele kx I ArOTHEKERSDIENST gt opend de nachia alleéi ru Pt n I WWk D e Westhaven M E ENIGE specifieke Goudsclie producten hebben den naam van onze goede tad over de gansclie aardbol gebracht en met bet minst is dit het geval met de Goudsche pijp de befaamde steenen pijp Het artikel is bekend de stille nijveren die het maakten bleven m de beslotenheid van hun werkplaats Nu ko t er een voor het voetlicht Op 27 Aiovember a hoopt de heer C P Broer zijn 50 jarig jubileum als pijp maker bij de N V Goede waagen s Hollandsche Pijpen en Aardewerk fabrieken te herdenken en h da t dit als een der nog weinige beoefe naren van een vermaard ambacht u aarmede hiJ er met recht zijn steentje toe heeft bijgedragen aan de wereld het genot van het toeback suygen te geven Een zeldzaam jubileum org iwyfeld een echt Goudsch jubileum in een echt Goudsch vak Een merkwaardig feit ook want de aanstaande jubi ans kast nog op deaelfde wijze z n pupen als toen hij er 27 November 1891 mede begon en zooals het smds meer dan drie eeuwen wordt gedaan Een jubilaris in diezen tijd van technischen vooruitgng kan gewoonlijk wel vertellen tan loer alles met de hand gmg en dat doet hij dan om op de mechanische ontwikke Ung dtr vefvaardigimg te wijzen Zoo IS het m dit geval net men kan hier inderdaad spreken van de glonie van het ambacht Zooals de heer Broer zn pijpen maakt deden het zijn voor gangers en ook hun voorgangers en teruggaande ervaart men dat de pij pen 11 duslrle men hoeft eigenlijk n iet van Goudsche pijpenindustne te spre ken want deze begrippen gaan m el kaar op omdial Gouda de eenige plaats in ons land is waar pijpen vervaardigd worden zich de eeuwen door gehand haatd heeft m do werkmethode waar mede zy hreir begon Dat was omstreeks 1617 Enygetoche soldaten brachten het pijmaken narar ons land om het ter aan vulling van hun onTegelmatig uitbe taalde soldO te beoefenen en al gauw namen inwoners de kunst van Willem Barentsz enigelschen tabackspypmaec ker die eerste die hier in Gouda het ambacht uitoefende over en zoo onit stond bmmen de muren van de Goude een bloeiejide eigen industrie die de Goudsche pup een wereldfaam lieeft gegeven De kunst van het vak De Engelsche origme zy spreekt nog urt de verbasteri ingeburgerde uit dTukkmgen waarrr de de heer Broer zijn handelingen aanduidt Aan zi n vertirouwdie werkbanik vmden We hem diruk bezig met kasten dat is vorm aan de pijp geven Zn collega heeft de gezuiverde klei gerold en d at rollen is ook al een vak op zichzelf Uit de gr ze klei rollen de vaardige vmgers een brok zoodamig dat al dnect de steel en kop te herkeniren zyn Dan krij rt de kleipijp bij den ju bilaris den definitieven vorm en wat hu met rustige zekerheid doeli is de eigenlyke kunst van het ambacht De wijer moet door de dunne steel ge bracht worden om het rookkanaal te maken Aanwij eren is deze bewer kmg gaan heetenu Een leek zou ettelul e keeiresi met stalen draad buitefi de klei uitsteken maar de t iakman weet precies den juisten weg te vmden ei bereikt met verbluffend gemak den dikken kop Nu gaat de kleipup m den koperen vonn Jte wordt aangeperst en dan komt hot moeilijkste deel van den arbtid het met den stopper uithollen van den kop datloodanig moet geschieden d t de kleilaag rondom del tabakaruimte overal even dik is bilt voel je met Je duim zejrt de jubilaris Öj fhet afsohenken van de naden wordt d kleivorm glad en de pup is kJaar om getrenwl te worden een verdere afwerkmg m een andere afdceling Men staat er een oogenblik naar te kijken en al roen door de golykheid Ivan de ha leiUs denkit diat da pijp maker nog aam dezelfde pup bezig b heeft hij er al vijf klaar De langste ter wereld een meter Hoeveel pijpen zou hy m die vyftig jaar gemaakt hebben De jubilaris haalt laelipnd z n schouders op Soms maakte ik wel dertig gros in de week itgt hy maar het loopt by de verschil lende soorten sterk uiteen Een gros m kasterstemien wil zeggen 160 stuks vv ant vooi de pyp uit d oven komt zijn er wel een stuk of wat gebroken of vervormd en de ervaring heeft geieerd dot men door er 160 te kaften uiteirdelyk precies aan het ju ffte gros van 144 komt Het gemiddelde kan o dulxend gros per jaar gesteld worden zegt ons een ander en dan is het gemakkelijk uitgerekend dat de heer Broer in deze vijftig jaren acht mil Hoen pijpen heeft gemaakt A ht millioen met de hand Dat waren korte en lange krullenen dubbele krullen gewone doedels en gelogerheidspupon maar alle producten van een bekwaam vrakmanschap van een goed handwerk Smds haar bestaan heeft de Goud che pypcnmdu strie eem 1500 soorten gekend en daaa van wordon er nu nog een horiderd gemaakt Hy maakt ze alle deze jubileerende kunstnaiar m de klei zoowrel de kortste pyp van een twintig centimeter als de langste die dt re pecla bele lengte van een meter heeft en de grootste ter wereM is De heer Broer heeft op het pad v an den arbeiid zyn eerste schreden gezet als schoenmaker Vyf jaar is hy dot geweest en twen op z n zeventiende jaar werd hy evenals z n vadei pypmaker Al die vyftig jaar dat hiJ het ambacht met eere vervult is hy by Joedewaagen geweest Berst op de Raam ir De Ster eni na de verplaatsing van de fabriek in l 09 op het Jaagpad Nog vijf l eoefenaren in Gouda In dten eeirsten tyd waren er imi Gouda vertelt hij nog vvel tien pypcnfabrieken maar het aantal Is van lieverledle gedund tot het eene bedryf waar hy nu zoolanig werkt In die jaren had Gouda een veertig zolders en kasiters thans telt de vroeger zoo groote pypmakersstand nog vyt leden Het ambacht is zeld zaam geworden De jubilaris met z n 67 jaren geboren op 16 Augustus 1874 m de Pljpe tod IS dB oudste van hen Maar oi t oelt deze veteraan zich nog ge p rs Hy B flink en monter en heeii plezier m zn werk Ik vind hel een prettig vak en ik verveel me nog niets zegt hy Het mag een zittehd leven zyn en altyd binnen vertoeveni maar de heer Broer vindt dat hy er best z n ge Vaste brandstoffen voor Kamer De Leider van den dislribulkdienst bericht Op Maandag 24 November as van V m 9 30 12 uur en n m vart 1 30 3 30 uur kunnen in het kantoor van den dlstributiedienst Nieuwe Markt loket 6 formulieren worden afgehaald ter verkryging van bonnen voor vaste brandstoffen ten behoeve van kameren pensionbeworiers voor de maaftden December 1941 en JanuBn 1942 De formulieren zyn voorzien van een da tumstempel Op het op de aanvrage vermelde tydstip moeten de formulieren aan bov engenoeijid loket onSer overlegging van de distnbutiestamkaart en van de kamer of pensionbewoner s persoonlijk door de n huurder worden ingediend Formulieren ingediend nè 30 Nof vember 1941 kunnen volgens gegeven dwingende voorschriften voor het tijdvak 1 Dp ember 1941 31 Januari 1942 met m behandeling wonten genomen Men zu dus attent Q 4070 32 Uit vroeger tijden DE GOUDSCHE COURANT IMELDDE 15 JAAR GELEDEN De gemeentenaad heeft goedgekeurd het verzotik van P Rozestraten om ten zynen name te doen overschryven de aan zynen vader op erfpaAit uit gegeven grond m de wintewteeg 50 JAAR GELEDEN Benoemd is tol kantonrechter plaats vervanger m het kanton Alfeo mr K N Hengeveld advocaat en pi icureur wonende te Ha ersiyoude In de namiddag godsdMnstoefenmg hield de heer van der Ven predikant te Ammarstol aldaar zyne afscheidsrede sprekende naar aanlciding van 1 Oor 13 13 Slechts negenmSanden motïht de gemeente zich inhet be it van dezen leeraar verheugen Op Zon Jag 22 November hooptds van der Ven te Haamstede zyn intl eerede te houden 25 JAAlt GELEDEN Uit Moordrecht Op Donderdag 23 November a s zal het 25 jaar geleden zyn dat de heer I Treurniet tot notaris te Moordrecht werd beaioemd Uit Boskoop In de buitengewonevergadering van ingelanden van denVoorofsohen polder gemeenten Bcokoop en Waddin veen is by meerderheid van stemmen besloten aan hetryk tot 1 JanuaVi 1918 de toezeggingte doen van ƒ 5000 vo r den aanlegvan den spoorweg Gouda Waddinxveen Boskoop Alphen onder voorwaarde dal bi de laadplaatsen aanhet station Boskoop met de belangenvan de inge anden van do en poiderrekening zal worden gehouden zendheid by bewaard hoeft In al dievyftig jaar ben ik geen drie wekenziek geweest z Trouwens er zyn er m de pypmakcry oud gewopden Rmus van der Heid r vertelt de jubi aris was al ver in de zeventig toen hi nog welkte en Jan de Jong en Jan Banheur 71 n ook in het vak vergryijd In elk geval hoopt die heer Broer er nog een poosje medelloor te gaan Hy nag anderen met rn pypen giiot geven zelf smaakt z n pyp hem ook best en men kan zeggen dat de man die er acht millióen maakte weet hoe een Gouwenaai te waardeertr Deze waardige vertegenwoordiger van een oud ambacht moge nog maar lar z n pnpje rooken f J ET loopt zoo langzamerhand r i weer tegen Smt Nicolaas en de winkels hebben hun speelfloedctalope leer klaar Km deren drommen er voor met de neuzen tegen de ruit peplojcf met ukrlangende blikken naar heerlijkheid bezig al vait uit te zovkrn wat ze den goeden Sint op hun tier iarifliysfje lullen Vrajren Ala men als volwassene zoo de eai lageS en de voorraden van de speel goedwinkels bekykt treft het dat veel meer dan andere jaren het houlen speelgoed domineert Het grootste ge deelte Van ons speelgoed kwam n 1 vrroeger jaren uit het buitenland naar daar de invoer van deze artikelen nu byna is weggevallen is de winkelier dit jaar grootendeels aangewezen op de productie van het eigen lanij On e Nedcrlandsche speelgoedindustrie die nog van betrekkelyk jongen datum is heeft de laatst jTren een periode van flinken groei meegemaakt maar be perkt zich nog byna uitsluitend tot net maken van houten speelgoed en van poppen Dat er meer houten speelgoed wordt aangeboden dan vroeger het geval was heeft m verschillende opzichten winst gebracht In welk een vroolyke tinten is dit speelgoed gehouden Rood blauw en geel blyken geliefkoosde kleuren bi de kinderen te zyn Stevig zitten ook die wagentjes en autotjes in el kaar Dat is maar go d ook want ze zullen by hun jeugdige bezittertjes heel wat te verduren krÜgen Het voor deel var hout is dat vader er nog eens wat aan reparceren kan als het stuk is By metalen speelgoed ka men daaraan met beginnen Eenmllal kapot IS dat alleen nog maar geschikt voor den afvalophaler De Hollandsche industrie van houten speelgoed is hootdzakelyk geconcentreerd in een driotil plaatsen in IJlst waar een bekende ochaatsenfabnck zich met veel succflji op de fsTbrlcage heeft toegelegd m Bllthoven en In het naburige Waddmxveen Als men komende van Gouda en nadat men de brug over de Gouwe IS overgedaan langs de Zuidkade In de richting van hot dorp gaat treft het hoevele hoU opslagplaat sen men ziet liggen hoe men telkens weer zoowel in kleine werkplaatsen aft m groote kubusvormig fabrieksgebouwen de fcouttiewe kingafcachmes hoort snortren Wad dmxMn heeft een belangrijke m Economischei rechter te Rotterdam Urr DE OMSTRfcKEN VAN GOUDA De navolgende personen zyn Joorden economischen rechter te Rotterdamwegens distributie misdryven tot boeten veroordeeld 1 ƒ 20 boete subsidiair If dagrn hech tenis krijeg de 55 jangö landarbeider C den Boon uit Langel Ruig Weide wegens het veikoopen 1 van kippeneieren zonder bon Eenzelfde boete voor dien 68 jarigen veehouder A Balvert uit Moordrecht wegens het met geiegisltreerd voor handen hebben v n een vlarken ƒ 40 boft sub ïidiair 20 dagen hech tenis voor twee Moordrechlei aren den JO jarigen L A Balvertien den 31 jangen G L Balvert wegehs het voor handen hebben van vark ms m Sep tember j 1 ƒ 30 Ixiete subsidiair 15 4aKen hech dustrie van houten gebruiksvoorwerpen waarm ruim duizend arbeiders werk vinden Gelukkig initiatief van tlm mermansbaas Zoo heel oud ia deze industrie nog niet In de negentiende eeuw is een timmermansbaas v d Loo de grond legger er van s Winters waren er geen karweien en zyn knechts liepen werkloos Toen liet hy hen kleme houten gebruiksvoorwerpen voor de keuken maken zooals lepels en vork nbak ken schoenpoetsdoozen enz Du bleek loonend werk te zyn hét breiddeneh uit en zooij ntatond langzamerhand uit dit gelukkig initiati j f de belangryke industrie van het Waddi xveen van thans lag Med O 4 120 aH tenis voor den 29 jarigen grordweiker P van t Hoog dio 1 kg schapenvleesch had verkocht en 4 Btg kaas had gekocht Hy werd reeds iJi Augu lus 1941 veroordeeld wegens frauduleuze slachtinfe Boeten van ƒ 17 50 subsiaiair 15 dagen hechtenis kregen drie Keeöwgkers de 21 jarige A yos de 2Kjarig J Vensvei n en de ol jange G Vogelaar wegens het koopen van 4 4 kg kaas die zy door verkodht liadden i Burgerlijke Stand Geboren Norv Johannes zn van P Diikn an en M d Hertog Varkensmarkt 10 Nov Dirk Wilhehnua in v i W V an der Pool en S M de Jong Ro ir dompstraat 105 uetrouwd 20 Nov H Schutte en C E vé Kersen I Overleden19 Nov Gerrit Cornells de Jong 48 J Waddmxveen heeft voor zoo letA ook een byzoi der gunstige ligging He nout kan ge egen als het is aan den belangryken waterweg Rotterdam Amsterdanj gemakkelyk per schip worden aange oerd en de producten op ev n gemakkclyke wyze weer verzonder Deze houtverwerkingsinduitrie heeft ich langzanjcrhand op verachi londe producten gespecialiceerd De eene fabrikant legde zich meer toe op het vervaardigen van stoelen een ander maakte meir speciaal tafels een neii i irtdustrie ontstond m het slypen van glas en t maken van spiegels en een v ertdl fabrieken tenslotte koo 1 1 haar speciaal terrein het vervaardigen van spee goed Een jaar van groote drukte hebbea deze spee goedfabrieken achter den rug een drukte die nog grooter had kunnen zyn mdien de grondstoffen schaarschte ook hier met tot beperking dAong DoorJiet wegvallen van den invoer uit het buitenland zyn de order die de fabrikapten ontvangen zoo tairyk dat ze onmogelyk direct kunnen worden u tgevoerd Al dat leuke kleur ge en stevige hou en speelgoed wordt daar in Wadd nxveen byna geheel machmaai en in serie gemaakt Interessant is het om te len op welk pen vernuftige wyze de e machines zyn ingericht en hoe alles precies op maat op minder dan eert milimeter nauwkeurig wordt gemaakt SjZoo ontstaan daar de trekwagentjet de ttutQ s in zeer veel vormen zelfs met gasgenerator de poppenwagens de hoepels de hobbelpaarden m een duurderen norm vermomd als zwaan de ktnderstoe len en de kinderboxen en zy brengen uierk tn vele gezinnen in het iiywere Waddmxueen en bhjdschaf m vele kmderliarten 1