Goudsche Courant, zaterdag 22 november 1941

TWEEDE BLAD ZATERDAG 22 NOVEMBER 194 EEDE BLAD ZATERDAG 22 NOVEMBER 1941 Loop der bevolkii van het meel of dè bloem eenzelfde melange te tn en Een aan deze mengmachine verhpnden automatosche vAïegschaal zorgt er voor dat d i hoeveelheden die uit deze machines in de deeglcuip worden gestort precies van hetzellde gewicht zijn waarbijook het op temperatuur gebracht watdr da automatisch wordt toegevoerd eveneens gewogen wordt De temperatuur speelt bij de geheele yitoimrtische bereidingswijze een beltiigrijke rol Als de gist aan het deeg is toegevoegd draait de madiine net rro lang tot het gerezen is Dan komt hetdeeg in dè deegweegmachine en vervolgens via een opbolmachine die erkeurige ronde bolle van maakt in deautomatische rijskast Door middelvan een transportband worden debollen naar de broodopmaakmachinegevoerd en dan komen ze tenslottejn de bus of op de plaat in den heetei luchtoven terecht De temperaatuurin den oven wordt geregeld naar denaard van netgeen er in gebakkenwordt een stoomleiding zorgt voorde croquante korstjes fe Degene die dagelijks zijit ï roodje verorijeTt heeft geen Miee er van welke een nauwkeurj verzorging zijn broodje heeft nbten voor het op tafel komt Na 40 jaren ai beid a n en in zijnbedrijfj gaat de h r Steenlandwederom vernieuwen en verbetétingen aanbrengen en daarmede zal hijbljjven voortgaan om ziin bedrijf aan fe êischen van eiken t aan te pas sê n De opaning volg e weelr vanden nieuwen modem n winkel aan den Kleiweg is daèrvaj het bewijs D in zullen alle heerlijkheden vaneiafei fabrikaat in verscheidenheid eder in verleiding trachten tebrengen Steenland s bakkerij bestaat veertig jaar ♦ GEVESTIGOEN H J pulten as8 lijndientj van Den Helder ïirakkeveldweg 40 ili Bockenbe gstraat 110 W V Kool db € van Haastfrocht D 60 in Gouwe 114 J Oskam timmerman van Bergambacht B 8T in Keizersiraat 74 J F Evers marechaussee van Rotterdam Charl de Bourbonlaan 56 tn Oo thaven 56 C A Ou welen hulp i d huish van Rotterdem Nic Bectsstraat SOa in Krugerlaan 38 T Krijsjsmon geb v Blitterswijk zonfler van Moordrecht M 5 in v Strijen ütraat i J E Drost dbè van Zevenhuizen Brledeweg Iti in Woudstraat 84 E J de Jong veehouder van Nieuwerkeirk a d IJssel Ie Tochtwej 60 in Turfmarkt 6B M longèneel jondir = van Beverwijk Hoflanderweg 42f in rabethstraat 36 VI M Termeuleiï dbe van Amsterdam Millet rtraat M in Eellamystr Ifl Vcrwey ka n t bed van sGraven hage Zwolsehestraat 413 in Gr Fk risiïtraat 64d L Rhijnshurger d Van Valkenburg Valkenburgerweg l ïrxi in Kleiweg 98 T C M Vreeke geb de VoR zolhder van Waddinxveen Bloemend weg 56 in Heerenstraat 15 J G vïin Dijk dbe van Doom Sterken hurgBrlaan 16a in Tollenssrlraat n V Th H van R k schipper yan Wad dinxveen Nocrdkade 8 4n Nleuwehavcn 60 D an deir Meirte chauffeur van Eindhoven Burghstraat 1 in V Mlidrtélantstraat 12 f J Herm sen dbe van Dordrecht Jacobushqf i in Gr Florisweg 77 M Pi ltz dbe varï Eygel ïhoven Rimhurgerweg 3 in Gr i iorisweg 77 F G Seijkens dbe van Geldrnp Papenvoort 94a in Gr Flori i weg 77 A T Faaij tuinder vnn rteeiiwijk Stein K18 in Gonst Huy L ens tr H i M J A de Jnnckheere dhe vfl n Rotterdam Hilledijk lOö ir Gr Florisweg 77 J van Dijfi meubelmaker van Waddinxveen Zuidkadef a in Snoy3t rant ifi Chr Vf de Jonckheere dlu van Rolterilnm llilledilk lO m in Gr Floiiswefr 77 G C Kiizee rijwiplhersteller van Terneuzen Baan dijk 77 in Lange Tiendewwr 73 H B Smink zonder van Delft Ponrtlandla in 66 in Hurgvlietkndè 44 H van Maenen rhniiffeur van Amsterdam Korte Schiinmelweg fi in Stoof steeg Ki L van den Jleuvel expkn van Heeuwiik Weth Ventewejr H 214 in Onder de noompjes 20 K C S de Groot zonder vnn Kerkwerve K 75 in lil Florisweg Ml A M C L F Jonklieid hiilp i d huish van Nanldwrjk llofstfaat in H Sohiel Zpediik 10 T an dep Crraaff opz riikswntersl iiil van Ikilswnrd de Dijk n in Doelenstraat B 1 W aa eriaar mareohnu Hi e van VInardincen li HoljW il 7 n Onder de Bonnipies 75 W j Wan ink ass rijksnih hem van Rotterdini 1 1 d MOOEENSTE BEDRIJF VAN ONS LAND BET c n iOMieel machinale broodbereldiiif De ondernemer die in den htiidigen tüd er toe overgaat zyn bedrijf uit te breiden en te modemiseeren moet over groot optimisifie durf en energie bescliikken Zijn deze factoren in alle tijden een noodzalteliifcheid om tot welslagen te kunnenNtomen thans nu elk bedrijf met tal van moeilijkhe4en te kampen heeft welke zich in ónnale tijden niet voordoen zijn deze een gebiedende eisch Geli kkig zijrwer nog ondernemers die alle bezwaren ten spijt durven aanpakken in dé vast overtuiging dat wat zö tot Itand willen brer gen er ook ioraen zal en dat hunarbeid met succes lal worden bekroond verdwijnt binlü ip M r met n AKKIrtÏc der AKKERTJES df AKKER m rfc Uwg l g n piinen nare dagan koori l K o l tuk u idve r Nederlandjche Pers l M i jtsch ppi N V l ibi GEMEENTE BODE KBUGT EEN UNIFORM Bij begrootingswijzigingen liJn geldien uitgetrokken voor een cursus in de Duitsche taal voor de politie voor den bouw van cellen in het politiebureau voor verbetering van het gebouw der openbare lagene school no 8 voor aanschaffing unifoimklcediing voor den gemeentebodie en tot vernieuwing van de bestrating van het veemarktlerredim BEDIENDE DIE GRAAG SNOEPTE De politie heeft tl8 jarigen bediende vaa de Goudsche Machinale Garen spinnerij aan gehoudej1 wegens diefstal vami vier strengen garen De jongen bekende reeds eenige malen kleine diefstalten te hebhen gepleegd Het ga rcn verkocht hy en het geld snoepte hij op Predikbeurten A D O iV de handen vol maar kan zich toch wel handhaven Gouda II heeft op eigen grond tegen V U C gelegenheid winst te boeken Goada IV Lekkerkerk O de groote strijd In Afdeeling Gouda Ook de Afdeeling Gouda heeft eenbigmateh Gouda IV Lekkerkerk II nummer twee en nummer éér in deeerste klasse Voor Gouda gaat het erom te wachten den achterstand goeddeels in te Iepen en een vrijwel gelijke kans te krijgen terwijl Lekkerkerk vooral nu op de zege gebrand is daar het dan met grouien voorsprongeen zeer fraaie positie gaat innemen zooals uit den stand blijkt Lekkerkerk II 7 6 1 O 13 16 7 Gouda IV 8 8 o 2 12 27 16 Mtjprcapelle I 8 4 2 2 10 27 18 Wint Gouda dan komt er or Moer caipeUe II ook weer èen kansje en de MocrcapeUen ren zullen dus t hunne wel doen ora op eigen veld op D O N K 1I revanche te nemen Bij BergambScht O N A rv heeft eveneens de thuisclub de beste papieren in de staart is G S V III Groeneweg een belangrijk partijtje dat den onderaan E aanden G S V ei s de mogelijkheid biedt in hun positie vert etering te brengen In de Overgangsklasse treffen de uitersten der ranglijst elkaar bij Olympia III Zwervers 11 waarin het leidende Olympia de sterkste troeven t ezit De andere gegadigde Groot Am mers dat bij Lekkerkerk 111 speelt kan eveneens succes noteeren Eveneens komen in de 2e klasse de nummers twee en een tegen elkaar bii R V C V E P maar hier is het verschil duidelijker V E P is zoo geducht op dreef dat te verwachten is dat het zich ook thans handhaaft en in dat geval is met een verschil van zeven verliespunten het behalen van het kampioenschap slechts een kwestie van tijd Onderaan is E S T O U N 1 0 tusschen twee staartelftallen vaTi belang Vor het hekkensiuiter de K B O zal het bij O N A V niet mcdevallen Overschotje plooit t wel tegen Gouda V In de B groep kan Olym pia IV haar pretenties handhaven Voor het medegegadigde D O K 111 zal het in Lekkerkerl een heele toer zijn G S V IV in Stolwijk ent Kieuwerkerk II thuis tegen Ammerstol lltójJlen wel geen verbetering m hun w e positie kunnen brengen St In 3A kunnen de runners up Bodegraven 11 en V E P 11 in niet al te moeilijke thuiswedstrijden hun race voortzetten fn B konnt het leidende Schoonhoven III bij de concurrent Zwervers H vcor een heet vuur Voor de ouden candidaat Bergambacht II zit er bij K B O Ill dik winsl in hetgeen mede te zeggen valt ten aanzien van het in 3C leidende Oudewater II dat de hekkensluiter Schoonhoven V ontvangt Overschotje II is in Haastrecht bij machte zicR als tweede te handhaven maar Ölympia V kon bij G S V IV wel eens definitief uitgeschakeld worden BILJARTEN Tournooi om kampioenschap 3e klasse begonnen ÓHR MUL VERLIEST EN WINT EEN PARTU ingi z Aieii nisse Vermaatsiraai i 7r K Visiw van Burgvlietkiide lil niiar l irr rp hi Krgmmedijk 24 rd Gemeentelijke commissies WERKZAAMHEDEN VAN EEN TWAALFTAL BLUVE RUSTRN m verband met de verordenirif betreffende het gemeentelijk bestuur heeft de burgemeester bepaald dat dj werkzaamheden der navolgende g meentelijke commissies zullen blijven rusten de comrtiissie vnnr de s rafverordeningen de commissie van bijstand in het beheer der gemeentelichtfabricken de commissie van biirtqnd in het beheer der gemeentewerl ei de commissie van bij stmid in hi l beheer van den gemeentelijken reiniging en ontsmettingsdien st de commis sie van lii i tar n in het bc heer van het gemerntrii k pcnsinenfonds de commissie vati bijsland ii het beheer van het gemeentelijk feuningbedriif de commisiie van bijsland in hel beheer der gcmeenle lin ir cii n de cornniis ié in bijslnnd voof hetonderwijs de commissie van hijstanrl in het beheer van hel opeiibaDi il chthuis de commissie van het marklwczdii het college van curatoren van het gymnasium de cornmi s ie van toi zicht P het Middelbaar onderwijs Vergunningen voor woningbouw De burgemeester heeft de voigende boijwvergunningen tot nieuwiiouw verleend aan de firma Nieuwveld en Co tot het bouwen van zeven wo TinRen met garage op een terrein aan den Koningia Wilhelminaweg aan W van der Leek tot het bouwen van vier woningen op eer terrein aan de Vossiusstraat aan C J l de JonaPzn tot het bouwen van tien woningen op een terrein aan de E J Potgieterstraat W Z aan e A de Groot namens F L d Kool ijk aardewerkfabriek Volharding tot het bijbouwen van n fabrieksruimte aan zijn plateelfabrte Kleiweg 40 aan gebr Luxen tot het Ixmwen van een pakhuis met txivenwoning aan Wilhehrinastraat na afbraak der paKhuizen aldaar Vergunliing is g wej erd aan geora IJsselstein namens het bouwen van een afbreken van het per 77 ZONDAG 23 NOVEMBER Uitgifte van een Gemeenteblad Remonstmntsche Kerk Vlm 10 30 uur Ds C B Heijn Oude Wetering Kleine Kerk Ver V Vrijz Hervormden V m 10 30 uur Ds Joh P van MuUém Akersloot Luthersche Kerk V m 10 30 uur ds J J Simon Oud Katholieke Kerk V m 10 30 en n m 4 uur Pastoor G P Giskcs Geref Kerk V m 10 en n m 3 50 uur Ds J P C ten Brink Geref Gemeente V m 10 en n m 4 uur ds A de Blois Chr Geref Gemeente V m 10 en n m 4 uur Ds A Dubois Ned Geref Gemeente V m 10 en n m 4 inir d Joh van Welzen Doopst ediening Woensdag n m 7 30 uur Ds Joh van Welzen Vrije Evangelische Gemeente V m 10 30 en n m 4 uur Ds H C Leep Dondgi dag n m 7 30 uur BijbEllezing en ijidstond Ver Calvijn V m 10 uur Ds Hooikaas van Benschop Nederlaodscbe Geloofsgemeenscbap Het l ger des Bells Jv m 10 uur Heiligingsdienst n m 4 uur Vcrlossingsdienst Leider J Ka p Dinsdag en Woensdag dagen van gebed en verontmoediging Dinsdag n m 2 30 uur leidster mevr J Ruijsink n m 7 30 uur leider J Ruijsink Woensdag v m 10 en n m 3 uur leider J Ruijsink n m 7 30 uur di H C Leep en Leider J Ruijsinki I G Th STEENLAND Faviiliefoto Zulk een ondernemer is de heer G Th Steenland alhier die na 40 jaren gestagen arbeid een bakkerijbedrij f heett gevestigd dat al enkele jaren gelfdert in het vakblad Bakkers wereld werd aangeduid als het modernste bedrijf op djt gebied ifi ons lan i en ellieht ook in Europa en thans bezig is zijn bedrij f op nieuw te vergrnoten en te v rl eteren opdat fietten allen tijde paraat zal ziin en blijven Het gebouweneompiex dat zich uitstrekt van den Kiei vfcg naar de KJeiwesftraat en de Nieuwe Haven krijgt nu aan den Kleiweg een ieuw en fraai uiterlijk daar inp aa ts van den bestaanden eenvoudigen winkel door bijtrckking van een p arfd een nieuwe ruime enzeer moderne Winke is gebrtuvd welke spoedig zal worden eeopend Veertig 5ar in bestaat dit bedrijf waaraan thans met den heer S eenland diens beide zoons hun vnüekracht geven De eenvoudige hankfthakk rij die aanvanké iik aan d rKieiweK w rd opeericht is uitgegroeid tot een onderneming waarinnaast de banketbakkerij confiserie enchocolaterie een broodfabriek is ontstaan die in vakkringen een voorbeeldvan een modern bedrijf wordt genoemd Vaklieden uit a le dee en vanons land die dè automatische bakkerij van Steenland heblien tiezicrhtigd hebben deze met groote bc angste ing aanschouwd er byn bewondering geuit over de wijze waarop dit bedfijf is ingericht welke va practisehen in getuigt j t VanN bloem tot brood zonder dat er een hand aan komt De l ereiding van het brood gel chiedt getieel machinaal practis h wordt er geen hand aan het brood geslagen voor het in desp winkj voopden verkoop gereed ligt En dat de machines en de ovens heel wat verwerken kunnen bewijzsn de groote hoeveelheden brood beschuit nuA anket dia j daar dagelijks uit te voorschijn Jiom eh Wat een verschil met het handbednjf vroeger in deze bakkerij Thans worden de bloem en bet tarwemeel in de zeefmachine van alle ongerechtigheden ontdaan om da ma met een jacoBsIadder omhoog te worden gevoerd wsKir het meel in een goot wordt gestort waarin een transportschroef la pt Dan komt het in de mengmacllines terecht die zoodanig zijn geconstrueerd dat ze in s taat zijn OFFICIEEL ORGAA f DER GEMEENTE In verband met de wijziging in de constellatie in het gemeentelijk bestuur met ingang van 1 September j l waarbij de waarneming van de taak van den gemeenteraad en van het college van B en W aan den burgemeester is opgedragen is de mogelijkheid vei vallen om uit de raadsvérsla gen kennis te nemen van de besluiten van het stadsbe Stirur Om in deze leemte te voorzien is de gemeente overgegaan tot de uitgifte van het Gemeenteblad van Gouda een op de secretarie drukkerij gestencild orgaan waarvan heden het eerste nummer is ditgekomen en dat voortaan elke f Zaterdag al verscliijnen èn waarin alle besluiten op het gebied van het gemeentelijk bestuur zullen wordon opgenomen Zij die be Iang stellen in de zakenvan gemeentelijk bestulir zullen on etwi i feld de uitgifte van dit nrgsanmetUrsif ir rping berroeten omd it ditde gelegenheid biedt kennis te nemenvan lu hetgeen er op het gebied vanhet stiiïi bestuur geschie t Het bladbevat zelfs meer dan ten tijde vah dcvroegere uiize van eemeentelK tuurpubliek werd en het is stellij eengoede gedachte g wee ït tüt de uitg fte er van te besluiten hetgeen is ge sohiedin overeenstemming met de wen s henvan den burgemeester De gemeente secretaris de heer G J J Pot lieeft de samenstelling verzorgd en licht Jn een inleidend woord de bedoeling uit Terecht constateert hij dat in een leemte wordt voorzien Het eerste nummer maakt een weiverzorgden indruk Regelmatig zullen de vooniaamste i e luiteln én feiten die het G frieent blad vermeldt in ons blad wordeh gepubliceerd VERTROKKENEN VV G i aii der Iloofl van Crabelh simat na ar Boskdop Noordkade 7 5 S M T i s ndorp van Kanaalstraat 91 i aar Botlerdam Ie Gi sin r trnal 1 i r Vintprsho en van Moleiiwerf 14 neiar Flrecht v Lith de J t udestr 12 M vnn der Gn arden van Kleiweg 3 naar H G ravenhage vn n Spiikstr 13 I van dïT liulsl van Mr D 1 vflli ll Misdeslra it 1H naar Busf iiii Korte sirveel a L J Janse vflii Krugerlaan 130 nnar Rotterdam Karel de Stotiteplein 10b J VV Ankenbout van Burg Marenssingel 4 3 naar Laren N IL San Hooglaren E K van Houten van r on t Huygen sstraati 80 naar gGrn venhage Goudghloeralaan l iZ A J Houtkamp ad I an e Tiendewe 96 naar Rotterrtafti Ckv rteindS 84 J C ViR ser van I n re Tiendïweg O naar Wa diinxvcen Nooi eindffi 95 J Schenk va n Muile poort 10 naar sluis Heldringstraat 11 A J Ver Oven va n Kariiemelksloot naar Griivenh e de 1 Rcijweg 160 G A van lieshout van Oosthavcn 1 naar VGpavenhflge Ixiencnschestraat 22 VV A Verhoog v n Jaagpiid 4b naajINPe Bilt L Havdnlaan 10 A Loendey loot geb de Graaf van Von delslrat 41 naar Fygelshoven Pr Juliannstmat 2 C H van der Veen van Fluweelensinfrel 74 naar Spijkc Wit licht in zaklantaarns i verboden SPORT HET LICHT MOET BLAU ZIJN De commissaris van politie wijst er op dat het gebruik van zaklantaarns inet een wit licht weer hapj over hand toeneemt en vestigt er 4aarom nogmaals de aandacht op dat hetö er boden is wit licht in voetgang Slan taarns te heben Deze mogen rtslui tend blauw licht geven Bü overtreding zal de gebruiker bekeurd en de zak lantaarn in be lag genomen worden VOETBAL Belaingrüke derby O N A 01ympia Ter Gouw a loCaal keurig in orde Gistermiddag zijn de wedstrijden om het kampioenschap van Nederland 3e klasse klein biljart welke gehouden worden onder leiding van de biljartvereeniging Ter Gouw begonnen De wedstrijden werden geopend met een kort v oord door den voonilter van Ter Gouw den heer J C den Boer Hij bedankte den Ned Biljartbdind ervoor dat aan Ter Gouw de eer te beurt as gevallen deze wedstrijden te mogan leiden en sprak tevens den wensch uit in dit voor deze gelegenheid Zoo bij uitstek geschikt clublokaal eeij Ie klasse kampioenschap te mogen verspelen Onder de genoodigd tT waren de beeren Jlr A Bruning en G Bosje bestuursleden van den N B B en den heer G J J P t gemeente Secretaris van Gouda Het interieur van de zaal was prachtig De twee biijarts waren roidden in de zaai geplaatst terwijl aan eide kanten een verhooging was gebouwd vanwaar het publiek een pra htig gezicht had op de tafels De speiers hadden een overvloed van ruimte en konden dus niet afgeleid worden De heer Deh Boer en C van Eijk hadden dan ook alle eer van hun werk Het materiaal was prachtig in orde De taiels liepen zuiver en waren zeer snel In veertien beurten beslist Een over halt twee vingen d eerstepartijen aan n l Bos Esser en Jüngeling Dalderup De partij Bos Esaerhad weinig te beteekenen en werd doorEsser gewonnen in 29 beurten Die vanJüngeling Dalderup was van betergehalte De stand na beurten was 42 5S Toen echter kwam Dalderup losen produceerde serie§x ran 42 61 en 51 en maakte zijn pjfftij in 14 beurtenvol Een pracht partij Bos 183 29 28 6 31 Esser 225 26 23 7 75 Jüngeling 77 14 21 5 50 Dalderup 226 14 61 16 07 Vervolgens werden die partijen De de Jong f oonhui na net teel Kattensingel BEHOUD VAN DB KANS DE INZET In verband met den technischen dag is er een klein programma vastgesteld waarvan voor Gouda de hoofdschotel is de wedstrijd O N A Olynipia waarmede deze elftallen de tweede competitiehelft inzetten Een derby is altijd een gebeurtenis maar vooral is deze plaatseli ike orirt moeting van belang door de positie Zwemt regelmtitig In het SPAMDERSBAD V Gouda Xoet Roggebrood GEBR TEN HOEVE Dé ideale ihriGhting ROTTERDAM TEl 38 27 DEN HAAG tEl 3332V8 ZONDAQ van 11 12 uur ï m O N A terrein VOOjlVERKOO Toegangsbewijzen Dit virater staat steeds onder controle van het Laboratorium Grendel O N A OLYMPiA U 4077 24 Ingez Med O 4061 5 want ik kUk niet graag meer aCfr uit Jimmy llc wou Je alleen vrsg wil Je me helpen Graag ToW op zekere thans Als Je wilt scheiden f jitmaar naar een ander gaan l f tIS mijn beste vriend en ik vertisom hem de das om te doon Voproverige ben ik töt Je dienst g IK wil heelemaal niet scheiden jwat Frank wU moét hU ze 7 ttzul Je wei van hem hooren 0 ifc wil Jimmy Ik wil werk hebbeo daarvoor heb ik jouw hulp w aie Werk Wat voor werk Gewoon werk lk wU e f jjtrAking gaan precies aH yrot ü de eerste plaats omdat ik het uithoud dat ellendige luie J V En in de tweede plaaU omdat mezelf wil zorgen Want Ik neemcent vlan Frank aan dat J un laten weten Je bent stapelgek Of nee keetje begrijp i £ er wel vankwaad kan het nTet Als Jullie ttijdje vat elkaar bent komt hei jvanzelf weer in orde ojne 0 nee zegt Lies hard J daail maar niet op Maar w helpen h irett Waarmee Met een M = 1 Word MrW ÜILLEÏON It zeggen dat naar mijn meening degrootste schuld by Jou ligt j Bh mij Maar lÉ heb toch nieUgedaan Zelfs al was alles waar wat levriendelijke men je beeft voorgepreveld n kun je nog veilig aannemen dat m Jü ie niet zoo had aangesteld Fnank tenslotte werkelijk wel bij je zouzijn teruggekomen voor zoover er vanterugkomen sprake moest ziin wat ikvoor mij ten sterkste betwijfefs lS ieB ik ben paf Jij l t een huisvriaod HoelMnJe daar toch ooe gakömen Omdat ik et niet meer uit konhouden dat ellJndige leven Ik altijdalleen zitten en 1 me doodvervelen enFrank altua m tyanderen JU praat nuwel mooi over rerugkomeB maar hijgeeft niets meer om me Jimmy niets Wié heeft Je dat wU gemaakt Lies zwijgt Je hoeft het niet te zeggen Ik weethet zóó wel De eenige belanghebbenr cin dc7 en is het niet Lies Lies ik kaner noK nietn bij Ai ik denk aan dentijd dat fk jullie heb meegemaakt op de Waeldonck en hoe jullie toehsameh waren Jullie hebben mij doorje aanstekelijli voorbeeld letterlijk hethuwelilk ingedreven weet j dat wel Nou dan Is dat geliikkiK verleden tenmin te no ergrens goed voor ewee ït TnitX L M bitter Kn Iflten we alije r lei ik t eii alter aU een groote itommeling geweest zucht biJ Hoé stom vraagt de ander op denman al Je hebt roe du zóóver in jevertrouwen genomen dat dat er nogwel bU kan Nou net zoo stom als u zegt Niet ftbnmier Op mijn eerewoord mee zegt Frank Maar dat zal wel geen sterveling willen gelooveif jhÜd vrouwzekor niet Laat ik Je dan den schralen troostgeven dat ik je wel geloof zegt mr van Westhove bemoedigend En alsmijn bemiddeling je te eeniger tijd vannut kan zUh dan ben Ik tot Je dienst Dank u wel De vind betijuiten Sewoon van u Frank moet zidh dwingen dit te zéggen Westhove bedoelt het goed maar zoo eenvoudig a a hij denkt Y e zaak Immers niet Dit dat vaiAXlM kan hij hem niet vertellen UevSr uitgescholden dan beklaagd Heb Je er eenig ivermoeden van waar Je vreuw kan zijiw informeert deander V Absoluut niet zegt Frank hardnekkig tIk weet alleen dat ze Jimmy van Elden haar adres zal opgeven Ons all r vriend Jimmy mr yanWesthove glirnlacht Arme jongen dat wordt geen prettig karweitje voorhem die de ploegen op de rsnglijet innemen Het gaat er om welke van de twee de pretenties zal handljiaven want de verliezende partij krijgt eeh achterstand die vermoedelijk tó groot lal zijn om in te ha en daar er slechte zes wedstrijden te spelen iover blijven De situatie noopt tieid elftallen op winst te spelen en dat al ongetwijfeld de aantrekkelijkheid an den wedstrijd verhoogen Wie de beste kans maakt Valt gewoonlijk opj een derby al Weiijig peil té trekkenj gezien het merkwaardige oompetitlieverloop tl Nadruk verboden Huwelijk met ïnodem comfort B3 En per aaldo kr Jgt een doorsneeadvocaat op ieder gebied zooveel onverkwikkelijke eè weinig verheffende zakeAte behandelen denk bijvoorbeeld maaraan e in t nauw jagen van fatsooilijke debiteuren met tailUs emeflt requesten of aan sommige prakt keii bijnet er door sleepen van minnelijke chikkinuen dat er uit dien hoofde voormjj werkelijk geen aanleiding bestondom speciaal tegen die cheldingshistotles zoo tte numlneeren Maar tk doorzag Vel fegelijk dat het gegeven Jouwgebrek aan bezadigdheid en je laat iknet maar roijduit zegden kwajongensachtige ydelheid op den duur verkeerdmoest loopen En dat had ik sraaevoorkomen tnvM knikt deemoedig Dat kwalon eniachtige tjdelheld la hard aangekomm Vio Ocb 7 denk dan wil ik je graag blieft dat verleden laten rusten want 1 ONZE BIOSCOPEN L Schouwburg Bioscoop Reunie Bioscoop DE EEUWIGE JOOD HET EILAND DEB DEMONEN iDe lm die de Reimie Bioscoop als hootdgedeelte van haar programma ver SOTit verplaatst den toeiöiouwer naar het eiland Bali om er een blik te werpen op de zeden en gewoonten van de inboorlingen Het zijn dieze die de rolprent spielen fitoacteurs treden er niet in op en daar men de taal niet erstaat zijn het de teksten en de gebaren die de gebeurtenissen op hèt witte doek duidelijk maken De omUjstirtig van het gegeven vormt het leven in het dorp trfnidden der natuur Men treft er de bewoqiére in hun dóen en laten in ret rustige ijestaan van allein dag bezig met de rijstsvelden in hun huiselijke omstandigheden en samendrommend bij de hanengevechten Het oog van de camera heeft vele details vastgelegd en dat in zoodanig ve ri and gedaan dat de zin d T geixruiiken er uit blijkt Vooral belicht dez rolprent de godsdienstige gewoonten eri deze zijn feitelijk de ondergrond van de han deling Want dit werk is niet alleen een natuurfilm er is ook een gegeven in verwerkt £ n het is de veixiienste van den regis iur dat hij de dorpelingeïi tot intelli nte spelers heeft gemaakt Dit zijn ze zij werken zonder pose ein on f edee sd mede en voor 1 de jeugd met haar sterke lichamen en scïiandere gezichten beweegt er zich ongedwongen in De demonen waarvan de titel spreekt zijn de booze geesten aan wié de plagen dj over de streek gekomen wordm toegeschreven ein die ifien tieliahaamd acht in de vrouw die als dorpshek staat aangeschreven De priester geeft het ceremonieel op iif noodig is om weer tot gelukkige oia standigheden ie geraken het jralen van het he lig water uit de bron in het oerwoud én het optreden vam de droomdanseressen die in trance worden gebracht Als dan weer goede tijden qjinbreken dan kan ook de liefde yrijelijk bloeien tusschen twee jonge meoschen wier genegenheid als een romantisdie idylle door het verhaal heen geweven is De film is gevat in muziek die bij Kort nadat in 1939 het Duitsche leger Polen had bezet zijn een zevental fotografen de sombere wijken van de PoolscHe ghetto s ingetrokken om daar aan de hand van de opdraditen him verstrekt door den regisseur Fritz Hippler authentieke opnamen te makeh van het leven in deze Joodjehe stadsdeelen De resultaten van htm werk vormen het eerste gedeelte van de film De Eeuwige Jood die deze week in de Schouwburg Bidscoop vertoond wordt Het idee van deze film is afkomstig van dr E Taubert die van de gedachténgang uitgirig dat de Joden ifi WestEuropa ep Amerika zich uiterlijk wel geheel hébben wéten aan te passen aan de daar wonende volkeren maar dat zij innerUjk og dezelfden zyn als de Joden uit Palestina en de Poolsche ghetto s en dat het daarom noodzakelijk is dat men wil men zich een juist oordeel over het Joodsche volk vellen ooit de toestanden leert köiiïen die daaV heerschen De film tooni de erbar melijke woijingtoestanden in de ghetto s nnTi ijl ook veel aandacht wordt geschonken aan het marktleven en het steeds Allen handelen van den Joodschen kospman Aansh ite nd hierop Worden een aantal be deii vertoond uit de Amsterdamsche Joïtenbuurten en van de Hollandsche weekmarkten De film duidt dan verder met kaartjes aan hoe de Joden zich in het verleden over de geheele wereld hebben verspreid Een gedeelte uit de Amerikaansche film De Rothschilds Éeeldt uit hoe zij zich op finandeej gebied een overheerschende plaats hebben veroverd De Joodsche invloed op de kunst hun aandeel in de Novemberrevolutie 1918 en in den moeilijken inflatietijd passeerefi eveneens de revue terwijl een stuk van een door Joden zelf opgenomen Purimfeestfilm nog beelden brengt uit het huiselijk leven Het slot van deze documentaire film is een fel protest tegen het rMifele slachten Toeschouwers die niet ovtr sterke zenuwen beschikken doen werkejijk beter de bioscoopzaal voor de veHboning van deze gruwelijke scènes te verlaten een suggestie die ook vanaf het witte doek wordt gemaakt en dit beeld van Bali de sfeer past samenbundelt De journaals nummec vooraf aan het hoofdV d KR XATS gaan S Thalia Theater Er is een uitgebreid voorprogramm a waarin behalve voor de journaals de aandacht wordt gevraagd voer een drie tal kleinere films Levensvreugd over het werk van den Bund Deufscher Madol een kort speelfilmoje Lichtzinnigheid en Veiligheid een documentaire van Jan de Kdning over do inrichting van het seinwezen bij de Nederl Spoonvegen TABOE Taboe de film die Thalia week vertoont best t uit twi schillende deeien Het eerste voert een belSingWekkend reisver haal deze vir als don toeschouwer mee naiy het paradiisachtige eilirid Baroe Bgroe in de Stille Zuidzee Op boeiende wijze vertelt hei van de prachtige natuur en het kinderlijk onbe orgde levt ntje van da inboorlingen Het besluit met een iiilandgch trpst De aanleiding daartoe i dat een meisje van Baroe Baroe door denhooge priester van een naburig eiland is uitverkoren de maagd de goderr worden een buitcngewoonc eer wlrarm het gan sch eilan deelt Het f t is zfer interressant met zijn ejuflische dansen muziek en zang j WS jjn er onder de in boorlingen tlie niet in de algemeene vreugde deeien dat zijn Ren het uitverkoren meisje en Matahi haar geliefde en zij hebben daar alle reden toe want in haar nieuwe kwaliteit zal zé taboe heilig zijn Terwijl Reri na afloop van het feest naar het schip dat haar naar haar nieuwe bestemming zal voeren gebracht wordt jontvoert Matahi haar en vlucht met haar naar een eiland vam parelvis schers Deze leven onder de Fransche koloniale wetten waarvan Matahi een afdoende bescherming verwacht voor zich en zijn geliefde Het tweede deel van het filmverhaal speelt zich af op dat eiland en is spannend en ontroerend Matahi is een succesvol parelvisscher maar wordt in zijn kinderlijken eenvoud een prooi van een slüwen Chinees die by de komst van Hitu den hoofdman van het eiland waarheen Reri gebracht zou zijn met zijn schuldbekentenissen een tweede vlucht verhindert Terwijl Matahi een laatste poging waag om aart het bedrag voor den overtocht te kermen bezwijkt Reri voor de drejigementen van den hoofdman en Volgt dien meenendp daardoor Matahi s leven te redden Groot is het verdriet van den joageling als zijn blijdschap over zijn suoces bij zijn terugkeer wreed verstoord wordt In zijn vertwijfeling zwemt hij het schip dat haar wegvoert achterna tot zijn krachten hem begeven Het spel in deze rolprent is doordat er vrijwel uitsluitend inboorlingen in optreden aantrekkelijk ongekunsteld ei dat geeft aan de geschiedenis den grootst mogelijken schijn van echtheid HooTd van dienst der steunverleeningen DE HEER J J STALENBERG BENOEMD De hurpemoester heeft tot hoofd vanden dienst der steunverleeningen tevens ïecretans van maatschappelijkhiilplxtoon benofmd dpn heer J J Stalenberg m t ingang van 1 November en tot adj unct commies bij dendienst der steunverleeningen tevenswaarnemend hoofd van diin dienst enwaarnemend secretaris vfrldcn dienstvan maatschappelijk hu p toon denheer J Th Hakkeling eveneens metingang van 1 November I Bestuur Maatschappef k Hulpbetoon PNi SLAGEN EN BENOEMINGEN De burgemeester heeft op verzoek eervol ontslag verleend aan den heer J Sevenhoven als Ud van het bestuur van den gemeentelijken dienst voor maartschappelijk hulpbetoon en aan den heer A Heerkens als lid van het bestuur van den geme telijken dienst voor maatscha inplii c huIpl etoon onder dankbetuiging voor de t ewezen diensten In de vacuture Heerkeris en Sevenhoven zijn jlot leden van hét bestuur van den gemeentelijken dienst voor maatschappelijk hulpbetoon benoemd de heerén C J van de Wcele en J S van Soest Voorts heeft de burgemeester benoemd tot lid van het bestuur van den gemeentelijken dienst voor maatschappelijk hupbetoin den heer J Velaliuijsen zulks in de plaats van mevr A Vioman Vromen Verkoop gebouw Bruins aan het Rijk VOOR EEN BEDRAG VAN f 9 000 De burgemeester heeft besfcten tot verkoop aan het Rijk van hei gebouw Turfmarkt 1 46 ca voormalige gebouwen N V Bruinï voor een bedrag van ƒ 39 000 r Ja i knikt Lies Ze kan geen woord uitbrengen O eh heelt Frank moeilijkheden Financieel geduvel zeker Nee hoe bedSLje yraagt zeverwonderd tK O ik dacht totn er zijn tegenwoordig ieder oogenblik menschen 4iefinancieel in het nauw zittep Dus datis het niet Geluklilg zegt Jinuny opgelucht Maar wat dan Toe Lies ganu niet huilen Vertel bet nou maar Ik ik ben weggcloopen zegt Lies H è WSèt zegt Jimmy verbijsterd Wcggeloopen JIJ Van Frank S En Ik ga niet meer terug Nooitmeer zegt z gedecideerd Wel verdraaid zegt Jimmy Neem me niet kwalijk Lies maar d tis me te machtig Wat is er dan ins hemelsnaam gebeurd En Lies vertelt lakkelend ed ondertranen Van de eenzaaratwid en de Verveling Van de lunch In Carlton en vande kletspraatjes en insinuaties van kennissen Van Jaap alles Zoo izegt Jimmy als het verhaaluit Is Nou jullie het dat zaakjenetjes in de soep gedraaid Bepaald vernuftig zes Je doet precies of je t niet msttgopneemf klaagt ze f Dat dne ik wel Verduiveld ernstig elfs En als je preoïes wilt weten hoe Nee ik wilde tenminste vragen ofu goed vindt dat ik tnorgen naar hemtoe ga Hü zal dan wel bet een enander weten Ua Je gang Maar ik vreea datvan Elden wel delücing zal zoeken achter zijn beWjepsgeheim Zou ik ook doen Frank bUt op zUn tanden Jimmy zalgenoeg te vertellen hebben in opdracht van zijn cliënte maar dat kan Westliove niet weten Ik wil t in ieder geval probeeren zegt hij Ik njlBet toch iets doen anders wórd ik 4100 gek Hallo Lla zegt 4nr Jimmy vanElden Jongstermedewerker op bet kantoor van mr van Abcoude en Daeidei en Rengers Den Haag en hij springtverheugd overeind Nee maar dat iseen surprise Hoe kom Jü zoo ineens uitde lucltt vallen Ben Je al bij Ada geweest Nee Ik kom alleen hier om jou tespreken Jimmy Dat kan zegt Jimmy opgewekt enprobeerend zyn schrik te verbergen Ga er bij zitten zeg Een sigaret Wacht Ik haal even Graag zegt Lies blijom de paar minuten uitstel er over Wel zegt Jimmy even later en hübekijkt de asch van zijn sigaret komer nu maar eens mee voor den dag Zyn er moeilijkheden 4 i Utie gemeentelijk personeel fj EENDE ONTSLAGEN De burgemeester heeft eervol ontslag 5de JonS grondwerkerlichtfabne il met ingang van l November weEhet bereiken v B den peniiowje Bitigden leeftijd ff Burger oppennan straatmaker J ingang van 1 October we eiu If l p v MackelKibergh commies hilas bij den dienst voor arbeidsbeSldelinÊ werkloosheidsverzckejSiniet ingang van 1 November we2 oph f S van zijn betrekking onCuitkeering van wachtgeld V Eijk waagmeester met Ingang l November wegens het bereiken 2 ien pensioengerechtigden leeftijd L iSchotel uit zUn betrekking van rwijzer aan de o l school B in Sband met zijn benoeming tot onder er aan een openbare u l o school te Sden en wel met ingang van 8 Depsber Leermiddelen voor bijzondere scholen ïle burgemeester heeft besloten me jerking te verleenen voor lie aanschaffing van eenige toestellen indfre benoodigdheden voor het on rwijs in de lichamelijke oefening ten Idioeve van de bijzondere neutrale 1 1 ju aan schaffing van leermiddelen in jlfband met toeneming van het aantal jBlingen ten behoeve van de Graaf van Nassauschool leaan schaffing van eenige toestellen 10 andere benoodigdheden voor het jüderwijs in de lichamelijke oefening ld behoeve van de Joh Calvij nschool Wijziging naam van het rusthuis IDIZE JULIANA VAN STOLBERG De burgemeester heeft het reglement nor het rusthuis Huize Juliana géifizigd in dien zin dat dit rusthuis Wirtaan den naam draagt van Huize Juliana van Stolberg Rotterdamsche rechtbank UDISTKREN NAAR OE ENGELI CHE RADIO Eenigen tijd geleden werd voor de iechlbar l te Hot terdam de zaak tegen iai 2 jarigen Goudschen arbeider H H die lerecht moest staan omdat hij llrirde Engelsche radio zou hebben gelllsterd aangehouden omdat de voorUttutiste getuige t niet zelf gehoord KMr van hQoren ze qgen had Thans kwam n hulp agent uit Gouda lm een verklaring als getuige af te iegge Doch ook deze had t niet zelf Wargenomcn dat N naar den verbo4 zender l fcterfie Hij had het van tenand gehoord die het waarschijnWk zelf liad gemerkt Be officier mr baron v Dedem zeiJe dat get dit wel eens eerder had kunnen mededeelen want op die manier werd de zaak slepende gehouden De officier verzocht schorsing van de ak en de rechtbank beval een nieuwemtructie DE LIEVEGOM TIT COMHUSSIE GETREDEN Waarnemende de taak van den raad tt B en Vl heeft de burgemeester op verzoek eervol ontslag verleend dl A Lievegoed als 11 der com laBie voor het stedelijk museum te librije meesters onder dankbetufg voor die als zoodanig bewezen meten op verzoek eervol ontelag verleecd i dr A Lievegoedf als vo zif er van t Comité voor d e ontwikkeMne en annir g van werkloozen ingesteld Mor de gemeente Gouda ondier dank tuigkiig voor de in die functde be Ken bèlanigrijke diensten MIRGEMEESTER AMBTENAAR VAN OEN 35BGERLIJKEN STAND Ife burgemeester waarnemend de w van den Raad heeft tot ambteMar van den Burgerlijken Stand be Bnd E A A Liera onder aanwijzing t deze za behooren tot de in art 1 w Verordening op den burgerlijken nd dezer gemeente bedoelde Overige ambtenareV HOOFD B L 0 SCHOOL 1 De heer D DuUemond te Oegstgeest Wtot hoofd van de school vqot buitenW oon lager onderwijs is benoemrf zal inganig van 1 Januari a s zijn be kkkf aanvkarden RLAdNO rgemeeeter heeft besloten de en n de v m kazerne Cèntrplc ZuidHol p ierenverkoopvereeniigimg De 2 iucent voor ten hoogste zes maan met 20 te verlagen KASGELDLEENINGEN ï burgemeester heeft besloten tot JJJagmg van het maxijnuni der op te iwi kasgelden van ƒ 700 000 tot i ooo ooo7 VERHUUR GEMEENTEEIGENDOMMEN jj burgemeester heeft besloten tot jt iuur van een perceeltje grond arfn Johan dv Haenstraat aam D Nier ijer voor 1 9 per week en van de SmingArapiersteeg 38 gan W P van Jlgen bor ƒ 3 50 per w ek LOKALENVOORN J 8 e burgemeester heeft tot wederopjj s aan den Nationalen Jeugdig doorlooptiid en voorwaardelijk J8Unning verleend tot het gebruiken Stenige lokalen in de vm infantc azenie Huis M OEMWwI kijkt uil bij wat U koopt want ar Is veel kaf onder het koren Da kwaliteit 1 ait kan hieraan nM steeds wonJan veMaan Da der Persilproducten Heneo Ata iMi en Sil b I ParsiMabriek doei echter haar uRante best loocchler onveranderd De vraag wordt steeds grooter I veel mogelijk en regelmatig te leveren Wat het xelfwerkefld waschmiddel PenN betreft Do verkoop ligt maar tijd lqk ttil Da vrada brengt opnieuw Pertil rt M j N V Ar Vvn Ie Julph ids bij UlrecK Verltooplcantoor Ingez Med O 40 0 B Kleine Versteeg en Mul Comelissen gespeeld De eerste partij gaf niets bijzonders te zien en werd gewonnen door Versteeg In de party Mul Corneiissen wou t bij den Gouwenagr niet lukkep Comelissen had daardoor vrij spel en speelde ziin partij uit in 19 beurten Hij behaalde een mooi gemiddelde De Kleine 185 28 34 6 60 Versteeg 225 28 33 8 03 Mul 80 19 17 4 21 Comelissen 225 19 33 11 84 Om half vijf Iscgonnen de laatstepartijen van den middag Jüngeling Esser en Bos Dalderup E sser speelde beter dan in zijn eerstepartij en wist in 25 beurten te winnen Ook in syn tweede partij speeldeDalderup sterk Na 8 l eurten was destand 49 136 Toen verminderde zijnspel mpar hij wist zijn partij nog teeindigen in 18 beurten Jüngeling 148 25 41 5 92 Esser 225 26 36 9 00 Bos 142 18 37 7 86 Dalderup 225 W 60 12 50 De avond werd ingezet met de partijen Mul De Kleine en CorneHssen Esser Ook nu was onze stadgenoot nog niet erg op dreef maar t gelukte hem toch ijn eerste partij te winnen De partij Comelissen Esser was vol spanning Na 5 t eurten was de stand 51 125 Toen ging het bij Esser niet meer zoo vlot Na 15 laeurten was de stand 1 2 220 Comelissen leek geslagen Maar nu kwam hij pjs in actie Helaas op 60 brak zijn serie af en Ess r was er als de kippen bij de laatsie 5 te maken 2J5 29 45 7 75 Dè Kleine 225 2 31 7 13 Comeliss 1 2 16 60 12 E ser 225 16 4 14 06 De twee laatste partijen van den avond leverden geen bijzondere prestaties op Dalderup verloor zijn eerste partij Dalderup 201 24 22 8 37 De Kleine 225 24 iS 9 37 CÓiT elissen 225 2i8 36 8 a3Versteeg 181 2 £ 31 6 46 Burgemeester Liera die verhifiderd was de opening bij te wonen bracht iater een bezoek aan de weAstrijdzaal SCHAKEN Spannende kamp tusschen Messemaker tientallen 96 et August Noach 150 180 et Or Triumph 106 136 et Vierlanden 220 280 et Better Times 240 300 et Queen Mary 340 et Duisburg 2S0 300 et gem rozen 90 140 et Diversen per bos Mahoniablad 16 19 et Giirysanten gr bloemig 16il 220 et idem kl bloem ig 70 95 et idemtros 30 54 et Clematis Prins Hendrik 110 210 et idem mevr Ie Coultie 120 140 et BURGERLIJKE STAND Geboren Ali d van M Cok en Vt A van der Loo Getrouwd CJ J van Eyk 33 Jr e M P Gebert 31 jr J H van Heinlngen 36 jr en A van To 30 jr W Schellingerhout 23 jr en W Verkerk 24 jr Overleden Johanna Jacoba van Groos 68 jr Jacobus Kooy 78 jr ONDERWIJZER TE ARNHEM D heer A Hoogendoom onderwijzer aan de openb school aftiier is in gelijke betrekking benoemd te Amhem A Jaarsveld L Straver 1 O A Scheffers H Oostermeyer 0 1 A V Ruiter W v d Kroef 0 1 De stand is thans A V Jaarsveld 4 3 0 13 P V Sanden 4 3 0 13 N Roest 5 3 0 2 3 L Straver S 2 1 2 2ii H Oostermeyer 2 2 0 0 2 G Sterenborg 3 2 0 12 A Spoel 2 1 10 1 A v Ruiten 2 10 11 J Verbey 2 10 11 W V d Kroef 3 1 O 2 T L V Reeden 3 10 2 1 A Scheffers 6 10 5 1 H Go terbeek 2 020 Het witte paard De uitslagen van de huishoudelijke wintercompetitie zijn zevende ronde P Spee g de Vries 0 1 A v d Berg W Broekhuyzen 1 O J de Jong M Kroon 1 O A P V d Berg C Gerhards 0 1 inhaalpartüen J GerhaMs P Spec 1 0 W Broekhuyzen P Spee O 1 J de Jong P Spee 1 0 Gouderftk PREDIKBEURTEN VOOR ZONDAQ PLAATSELIJK NIEUWS Ned Herv Kct k 10 en 2 30 uur df J van Vliet BURGERLIJKE STAND Berken woude PREDIKBEURTEN VOOR ZONDAG Ned Herv Kerk v m 10 30 uur Ds M J W Zevenboom AAN EEN AUTO GAAN HANGEN Het zoontje van den heer Hoff dat cliter een vrachtauto was gaaaiia gen kon zTch niet langer vasthouden enviel met een smak op de straat Eenkapotte knie die door de E H B O weri vsrbonden en een kapotte brill warMide gevolgen KRINGWEDSTRIJD E H B O VEREENIGINGEN De plaatselijKe afdeeling van de vereeniging E H B O zal op 2 DecembRr a s een kringwedstrijd organiseeren m oT vcreenigilgen uit de Krimpenerwaard Voor deze wedstrijd hebben zich reeds vijf afdeelingen opgegeven Boskoop EEN GOED IDEE BU BANDENPECH Geboren Johanna Beatrix é van H Boers en A M Berkhof Ondertrouwd Leendert Meliesté 25 j en Pietertje Boer 26 J Overleden Pietemei la Mima von der Laan Gouwens 80 jaar Haastrecht PREDIKBEURTEN VOOR ZONDAG Ned Herv Geref Evangeliaaöe 10 iiuT v m ds H S J Kalf uit Gouda vcfTvalt predikant nog onbekend Nieuwerkerk a d IJssel PREDIKBEURTEN VOOR ZONDAG Nod Herv Kerk v m 10 en njn 230 uur ds VoUenweider Ger f Kerk v m 10 en njn 3 uur ds Rijksen Gecref Gem eenl vjn 10 en n m 3 uur Wesdienst GOUDEN RING NA DRIE JAAR TERUGGEVONDEN Wiel van aatoped In de flets Iemand die thuis bij de kachel blijft zitten als het hem wat tegenloopt zal het nooit ver in de wereld brengen Neen hij m oet er op uit trekken Dan zal hij menschen ontmoeten en spreken Hy zal nieuwe gezichtspunten ondekken Nieuwe ideeën zullen ontstaan Alles met de groote kans dat hij den tegenslag zal te boven komen Hét is den heer C H Koemans woonachtig aan den Goudschen Rijweg onder Boskoop lOO ongeveervergaan Hü heeft een eigen boomkweekerij doch vindt nog tijd en gelegenheid om er hier en daar wat bij te verdienen Natuurlijk heeft Koemans ten behoeve van lijn werk een rijwiel maar dit rijwiel kreeg de kwaal van zoovele rij welen de banden raakten op Koemans kreeg tijdelijk werk in Wilnis waar hij kalmoes uit de slooten moest gaan rwijderen De fiets is voor een reis van Boskoop naar Wilnis het eenige vervoermiddel Met wel eenige angst voor éin ban den de eene band was nog slechter dan de andere ging hij op reis In Wilnis deed hij echter een goed idee op Hij zag daar iemand met een rijwiel dat als voorwiel een wiel van een autoped had Nu was het léèd voor hem ook heel gauw geleden Ook hij nam een l and van eèn autoped als voorwiel Om te voorkomen dat het rijwiel schuin op den wefe zou komen te staan heeft hij de voorvork van het rijwiel wat laten verlengen met behulp van twee staven De dynamo voor zijn lantaarn bracht hij naar het achterwiel over En nu kan hij weder fietsen naar hartelust In het begin was het rijden wat vreemd maar dat wende vrij spoedig Hij schiet even snel op als anders be jongens op straat hebben schik als hij met zün fiets voorbU komt Kijk eens wat een rare fiets roepen zij Hü heeft dan nogal veel bekijks Maar met dat al is hij uit denbrand Bovendien heeft hü not eenreservewiel n l het tweede win vande autoped waarvoor al aardig watliefhebbers zijn maar dat hij trouwbewaart Het kan hem zelf te paskomen Een wiel van een autoped kan natuurlijk niet voor een achterwiel van een rijwiel worden gebezigd üi verband met dé constructie van In fiets Anders zouden zü die met versleteri banden sukkelen met de autoped van hun kinderen uitkomst kunnen vindert COÖP VEREENIOING DE B08K00PSCHE VEILING 21 Nrfv Rozen per bos Ellen Poulsen 6f 138 et Wilh Kordes 110 150 et Briarclf 130 220 et Butterfly 180 240 et Dorua Rijkers 60 et Edith Helen 280 300 et Florex 240 380 et Pechtold 110 180 et Else Poulsen 50 D O Z HAALT TEGEN A S C TOT 3 5 OP Evenals verledtn jaar is de wedstrijd tusschen he eerste en het tweede tienal van Messemaker een verbeten strijd geworden Ook ditmaal bracht de eei ste avomd geen beslissing erf moest de wedstrijd bij den stand 4 4 afgebroken wordoni Aairagezien er van de twee afgebroken partijen niet veel gezegd kan worden is er nog van alles mogelijk De gedetaiUeerde uitslag is Meseemaker 1 Measemakeir II P Roggcveejv W E de Jong Vt Vt Jl J Jager J M Maerebout 1 0 L C Kamer T v d Caay atgebr A Rietdijk T Rook 0 1 B A de Jong f Eynwachtex O 1 B A de Mink A Brugigeman 0 1 C P Hooymeyer L Joosten 1 OW BoawmketJ H v d Aiarst A V4P Hekker F P Obmens 1 0 H Meyer A H Kulik afgetw De warmoozieir J v d Ham raakte drie jaar geleden bij zün werkzaamheden op den tuin z n gouden trouwring kwüt Donderdag was zyn broer J K V d Ham bezig om den tuin om te spitten waairbij hij het geluk had om den ring terug te vinden Ouderkerk a d IJssel PREDiKBEURTEN VOOR ZONDAG Ned Herv K 10 uur Ds H S 3 Kalf uit Gouda 3 uur ds Steenbeek uit Willige Langemak geen H Avondi maal en dankzegging Dudewater GEVONDEN VOORWERPEN Gevonden portemonnaie inhoudende 04l een blbecnlxtn InUahtin en MJ de gemeentepolitie PREDIKBEURTEI VOOR ZONDAQ Ned Herv Kerk voootn 10 en nam 3 uur ds P J Steenbeek ToUal 4 4 Het eerste bord van Messemaker I had wit Messemaker I gaf aan elk bord een pion voor De drie afgebroken partijen uit den wcdsitrijd A S C Gouda I D O Z die verledeni week afgebroken werden in dein stand 4 2Vi voor A S C Gouda haddeiv lïet volgend verloop A Gouda I D O Z K de Jong G Sterenborg O I J Tom A Spoel O 1 M Nieveld L v Reeder h Vi Geref Kerk voorm 10 en nam 3 u Ds W van Dyk NOODSLACHTING VAN EEN KOE In de noodsladhtplaats is een ko welke door den Keuringsdienst gesciiikt voor die consumptie was verklaanl onder toezicht Jn het klein verkocht Reeuwük VEEL VARKENS IN DE KUIf Totaal Vi iVi D O Z heeft dus kans gezie © dezentirijd die zoo goed als verloneele k nog tot een gelijk spel van 5 5 te brengen A S C Gouda I gaf elk bordeemi pioo voor i Sli semaker VooT de huishoudelijke wintercompetitie van McsEcmaker wenjen nog de volgende partijen gespeeld Groep III W H M V Geelen N J F Hoogendoom 1 0 A Ventc A R Smit J Hamerslag C v TVigt J Hollebeek M NomSS Grpep IV Chr Boot J v Horst J D Biné A t d Pool A S C poi Bij A S C Gouda werden jie voL de uitslagen bekend voor de huish delijke wintercompetitie Eerste tiental P Lafeber A P M Lafeber Tweede tiental W Hoppenbrouwer M Jgenr i ga 0 1 M Lugtenburg A TerlM 1 O W V d Hey J Homes f Van de gelegenheid tot het slachten van efn varken wordt in deze gemeente een druk gebruik gemaakt Reeds een groot aantal huisslachtingen zün ter göneente secretarie aangegeven terwyl nog dageUjks krulstaarten voor huisslachting worden opgegeven M JARIO HUWELUJKSFEEST Het echtpaar Huig van Dük en BjBetJe Schouten hoopt op Zaterdag 6 DecamtïT aj zün 40 Jarlge echtvereeniglns te herdenken PREDIKBEURTEN VOOR ZONDAO Néd Herv Kerk van Reeuwük v m 10 en n m 3 uur ds W Vroegindewey Ned Herv Kerk Sluipwük v ni 10 uur ds D van Dyken van Gouda n m 3 uur ds G Elzenga van Gouda Geref Kerk v m 10 en n m 3 wa ds P Warmenhoven W rden DS KEUNINO NAAR ALKMAAR De k J F Keuning predikant dec Bvffling Luthersche Qümeente attiier heeft het beroep naar Al jnaar lemxnen 1 0 J D O Z De resultaten voor de huishoudeiyke wintercompetitie waren hier K HooMrétfacteor 3 O We l Roturflam Chctredaokaur voot Oonia n Onirtr r Tlatcr Ovaó