Goudsche Courant, zaterdag 22 november 1941

TWEEDE BLAD ZATERDAG 22 NOVember HEROPENING geheel verbouwde winkel STIIEIIUIID BiKKERU a s VRUDAG 28 NOVEMBER cL L 11 deze opening willen wij speciaal da aandacht vestigen op onze modem prima ingerichte Broodbakkerl met zijn groote verscheidenheid van Broodsoorten Speciaal ons Volkorenbrood systeem Pr Allison en ons heerlijkTarwebrood Eb weal U mam wa eenig bkjM X In onze bekende soorten klein brood staan wl aan de spits ook met de voedingswaarde Ons bedrijf bestaat heden ook 40 jaar en in al onze artiKelen treft U onze 40 jarige ervaring aan Gedeeltelijke doorsnee van Steenland s Broodbakkerii AulomaUfcha Opmaakmachlna it kait Opbol en Aitj éegmachlna 3a ▼ enHaptegi Koer an MangiutaUoUa 2a Verdtoptag Daegkamer mat Zaai initoUaUaa la Verdlapla i Broodbarakilttg O 4033 588 Koopt NU reeds de St Nicolaascadeaux oen ATEP TOON6ANK DE LELIE KLAVER 4 HOOGSTRAAT J BURG AAARTENSSINGEL 133 O 4028 40 U doel U zelf iocU UéuseU U kod i als U Kamphuizen s Koffiesurrogaat nog niet gabrulkt Wint er zit nog echte koffie door M J KAMPHUIZEN Gouwe 14 Tel 2755 DE SPEtlAALZAAK IN KOFFIE EN THEE SiNDS 1881 G 4031 24 Stoomwasscberij De Groote Zwaan BLEEKERSSINSEL 65 TELEFOON 2004 is nog steeds in staat UW WASCH te behandelen met Ie KWALITEIT ZEEP VANVOOR DEN OORLOG zoodatUw goederenaan een MINIMUM SLIJTAGE onderhevigïijn in deren tijd van TEXTIELBESPARING een met te onderschatten VOORDEEL Zend ons Uw proefwasch en U blijft onzetevreden cliënt G 4Ö53 30 Nog ontvangen Fraaie Geschenken voor t NICOLAAS CADEAU Zie Etalage jMüurtÓoi Joh Bayer HoogatracA 10 O 405 M Anton Coops DROGIST Wijdskaat 31 Wybert tabletten Emser pastilles Vlcli s bonbons Siroop Famei Wybertslroop o 4032 15 Onze reclame is tevreien cliënten H P v WIJNGAARDEN KLEIWEG 77 O 4054 24 Een uitgebreide collectie zeer fraaie Bloeiende Planten heeft GLORIA MUNOI TUL 3603 MARKU 4 Da zaak voor batar blaamwark aivpstisrla O 4029 12 Uw scheermesje weer als nieuw Vlijmscherp Prijs 60 caat Bmr A JE ji QesMZSl llioila Parfum9rleën Toiletatitikeieh 20 BOUWMATE IALENBEDRIJF vraagt voor directe indiensttreding JONGSTE BEDIENDE Op de hoogte met boekhouding en ypen geeft voor keur Eigenhandig geschreven brieven met opgaaf van leeftijd enz onder No Q 4068 Bureau v d blad 16 0FF1CIEELE PUBLICATIE VAN HET DEPARTEMENl VAN LANDBOUW EN VISSCHERU WINTERBEVOORRADINQ AARDAPPELEN TEN PLATTELA DI Hft rijksbureau voor de voedselvoorziening In oorlo stUd maakt bekend dat voor de teeltrtreken van ardaiipelen een aÏTonderlöke regelmg U getroffen teneinde degenen die over aardappelkaarten beachikken In óe gelegenheid te KteUen hun winteraardappelen rechtstreeks van telers tebetrekken Deze regeimg komt op het volgende neer de consunvent levert Ijn aardappelkaarten ld ftlj het plaatseJiJk distributiekantoor en ontvangt daarvoor een ontvangstbewijs vk aaiop vermeld Is het aantal ingeleverde rantsoenbonnen Met dlt bewij gaat hij naar den plaatselgken bureauhouder die ham daarvoor een vergunning verstrekt om de hem toekom ende hoeveelheid aardappelen reohtatreeks van een teler in de plaats yner inwoning te betrekken Het origineel van d Éfe Vergunning geeft hö aan den betrokken teler af die dit moet behouden tei WUl de eerste copie welke als ervoerl ewiJs dienen moet door den teler leverancier aan de achterzijde moet worden ingevuld en tijdens het vervoer in hot bezit var den vervoerder moet jiyn Na aflevering van de aardapplen moet deze eerste copie aan den consument Worden afgegeven die haar dient te beweren De door den consuinent te betalen prijs mag bij levering af boerderij hoogstens 0 5 1 per 100 kg liggen boven den vattgestclden telersprljs Door de provinciale Inkoop pentrales van akkerbouwproducten zat nader worden bekend gemaakt m welke streken bovenbedoelde regeling ingevoeld zal worden Deze regeling geldt ook voor de levering van aardappelen door telers ean hun ai beiders en eventueel voor de gratis leverlJ3 do6r telers aan diaoonteèn of liefdadige instellingen Ook In deze gevallen dienen derhalve de aardappelbonnen voor de te leveren hoeveelheid vooraf by den distributiedienst ingeleverd te worden 6032 54 VERBOD INZAKF KOOP VERKOOP APLEVFRINO EN VFRVOER VAN BFPAALDB RASEEN POÖTAARDAPPELEN Het rukbbuii au voor de voedselvoorziening in oorlogstijd maakt hetvolgende bekenoiff Met ingang vjAhedon is beween ieder verboden door den Nederland Chen Algemenen Kei higsdicnst goedgekeurde en geplombeerde poot aardappelen van alle klassen der niVoIgende ssen en sorteenngen met bostemnüng voor het binnenlBnd te koopen venkoopen ai te leveren of te vcr oeren Eeratellng Fruehmoehle t n Ideaal in alle sorteeringen waarvoor de ninin umen maximumpnj cn Zijn vastgesteld Bintje In de sorteeringen 3S m m opw Eigenheimer Furoie Industrie en Alpha in de sorteering 45 mm opw Dit verbod houdt m dat de bovenbedoelde pootaardappelen door telers niet meer mogen worden verkocht en afgeleverd ook niet aan codperaties en Andere hanoolaren m pootaardappelen die een erkenning van de V BN A nf een vergunnmg v n de NIC A voor het verhandelen hebben verkregen of aan telers gebruikers Evenmin mogen deze pootaardappelen nog worden vei kocht of afReleverd door dergelijke handelaren tn pootaaidappelen aan collega s en coöperaties of aan te Ie ra gebruikers toodat zij de voorradjin die aan dcse pootaardappelen m hun bezit rijn Vjoorlooplg dienen fe bewaren Ook reeds vooi het binnenland afgesloten tranSacti in deze pootaardappelen zullen dus niet meer kunnen worden nagekomen Met nadruk wordt er echter op gewezen dat de aankoopen doo de BfCA bü telers normaal voortgang m M ten vmden 6033 38 RFGEIING INZAKE M RKpOP AfLfVERING EV VERWFRKING VANWtlPOFDFR MAOFRE GFCOVDENSEERDE Mlt K MAGERE BLOKMFXK t M GFRE BIOKM ELKPOFDER f De Secretaris Generaal van het Departement van Landbouw en Visscherij maakt bekend dat met ingang van 22 November 1Ö41 verkoop en of levtring van magece gecondenseei de melk en v etproduclLn weipoeder weibloem welbrokkpn en ingedikte wei magere bloknfelk en mager blok melkpoeder verboden li tenzij d afnemer een doqar de Nedcriandsche Mcelcentiale te s Gravenhage afgegeven toewijzing ovemegt Het verbod geldt niet voor het verkoopen en afleveren van magere gccsïndenceerde melk in Klemvcrpakking door andere dan produosrvten voorzoover het betreft lioevcell eden welke de fïSfcrlandsche Zuivelcenirale heeft vrijjgegeven voor klemverkoop Ook de vei w erking van bovengenoemde producten In of tot andere producten i s verboden tenzij men in het bezit is van een vergunning daartoe ftn tie Nederlandiche Meelcentrale Deze bepaling fctetreft niet alleen nog aan te schaffen hoeveellieden doch ook de op hed€n by verwerkende bedrij cn aanwezii e voonaden ZtJ die magere gecondt nseerde melk weipoedcr welblocm weibrgkken i t edikte wei magere blokmelk of mager blok melkpoeder in hun Bedrijf v nschen te verwerken dienen dus ten spoedigste bij de Nederlandfche V ieiccntrale te s Gra enliage een verwerklngsv crtyinning aan te vragen n verband met het bovtnstaandc dienen alle houders van voorraden dus o k de Verwerkende industrieën aan de Nedertendstne Meelccntrale te s GraV nh ï e Wassenaarscfieweg 80 uiterlijk den 27iten November 1941 een opgave il verstrekken van de hr eveelheden weipoeder welblocm welbrokken en il gedikte wet die zij op 22 November IIHI te 24 uur in voorraad hadden ebben Ieder die eze opgave niet tUdlf doet is in vertreding N i OFFICDEELE PUBLICATIE VAN DEN GEMACHTIGDE VOOR DE PRIJZEN ma cimvm klfinhandelspruzen voor zuurkoou De voigende prijken mogen ten hoogste aan het publiek tei rekening worden gebracht zuurkool per vat van 2S 5 40 per st van 20 1 4 25 per vat van 12 I 3 35 zuurkool in blik f per emmer v n 26 l ƒ 4 60 zuurkool In felablikken per emmer van 2 1 1 per emmer van 10 1 t n t tM f IM per vat van 10 L iM per vat van i t per emmor van 10 1 per emmer van 9 1 4 55 f 2 40 zuurkool uitgewogen per i i kg ƒ 0 06 Het vragen van hoosere prUzen U stralkMr Bewaar dexe opgave en lebrulk liaar Nieuwe opgaven kunnen de vroegere ongeldig maken 6034 36 VOOR IEDER INWONER VAN GOUDA EN BREEDE OMGEVING de Gemeenten van Krimpenerwaard Zuidpla polder Rijnstreek it de Goudsche Courant liet aangewezen dagblad voor i der gezin Het publiciteitsoi gaan voor eiken adverteerder dot leilcen avond duizenden gezinnen blereikt Het best vetzorgde nieuws uit Gouda en omgeving Wie zich nog niet abonneerde doe dit thans r e abonnemenlopi ijs b Jfa gt plkpn avond aan huis bczorg i ln Goada f 2 46 pef kwarUal f 0 78 per maand of 1 V per week buitêrf Gouda bij oii e agenten per kwamji f 2 36 per maanif f O 78 en 19 cent per week bU voonn betaling Abonncmenlen worden aangenomen a n f I Bureau te Gouda Markt 31 Telef 2745 bij den heer W F Steenbergen de Lange van Wijngaardenstraat 10 door onze beaor gers en by de agenten buiten Gouda BERGAMBACHT J de Bruin Hoofdstraat O lTl7 GOVDERAK A Verboom Smitsstraat 24 mi HAASTRECHT J M de Graaf J v Arkelstraat C 18 MOORDRECHT W de Wit Stevenstraat 10 NIEUWERKERK a d I SSEL J G Terdu Parallelweg OVDEWATEB Firma Rahma Boekhandel BEEUWUK S Slappende Raadhuis eg E 77 SCtaOONHOVEN H Bleyenburg Voorhaven 8 STOLWUK Joh de Borst Bovenkerk B 60 WADDINXVEEN A Koster Jan Dorrekcnskade 39 BOSKOOP C de Groot Zijde 320 MOERCAPELLE Jac van Marie Julianastraat 121