Goudsche Courant, zaterdag 22 november 1941

g£gSïE BLAD ZAïJciw G 22 NUVEISEEIl 1S41 Bahimann Bruns Busch noteniorst Herfst V Hulzen Deion § Miirsciiallttrweeril Tot nacpere aankomü i ziia onder ftaaade zaken gevestigd in Goudq Yonai 2 NoTtember GEOPEND MAANDAGS ran ItotSJta ▼ wdere werlutef Yon 10 t M 5 30 f d Pavoordf Potharst 6ebrs Spaas ter Meulen Vonk ïroii IrmiflD isknidiiiin V Yperen Stadspoorten WMVeucto i H r geétaleard bij Foto Studio WMthav n a M X Dohyfral A D Dcroongt LEVERTRAAN itacona i 1 44 bg DROGISTERIJ DE GOUDSCHE GAPER HAIIIIT e TEL 24Sa G 4066 15 Maak nu gehruïk i van de gelegenheid f AUc mdk en zuivelproducten oagcoelit hun merk z n thans ketzelide in priis Maar woofom zoudt U eigtaliik nog genoegen hemen met een weinig bekend m als U toch tpor hetzelfde geld kunt koopen V Z PRODUCTEN Y Z producten z n goediyr wcl BEes tcrteGoudahseflxel N y Fabriek van Melkproducten der Vereenigde Zuivelbereiders Q 40r7 200 o U D jr s MAANDAGS tot 1 mr GESLOTEN 0 4ca 130 Afif asf yt ro Ue ï RA VANYPEREN 0 4M3 90 Nieuw i pen iMt m modu Maar wilt U tock viui dcez wiottr getjes wezen tut Un Uw oHaaworiMi of rlitMdtnfl stoomen off verven MIUL KOKTi TICNOCWM 4 TEtlVeOM StST u 401t K pMhU Koop ü proct MdM St Nicolaas Cadeaux H t aang w z B adr a b i 1 G Potharst en Zoon Kleiweg 90 92 96 Goudo m iMUN liMBm MMjnN i noirwagins Ü4056 105 Een leuke Kinderfoto fotohureau w a de hruijn LOSSE NUMMERS G 4072 8 van de Adverterttiën BLOEDE undesieofjks met die lieve open otuchutdige trelcjes Vereeuwig za Kom voor Uetrterportretten noor GoudscheCourant ANDERE BLADEN woKlen zoDdu ccaift jf rrerfcooifhff NMr MK ADVERTENTIE AFDEELING eptaattt BQ opK vm TOOT meeritM Mmcv If één tcfot voldoende INZENDING verzocht AAN ONS BUREAU zya dagel ks verkrijgbaar by a BAKKER Spoontraatt M v p j ENDENmma Vcentel tS DE OROOT WacMcfstnat 43 A HAMOEN to3 Burg Martenssingel 9B toJtuöio DE ON rs Bockbandel Boicliweg 62 ét klRdariatfgruf De Kiosk N R S Kameaefkaloot MARK1 3t GOUDA SPOORBOEKHANDEL Station BOSKOOP Fa i C v de WU UK Z4 t BO 14 IJiherteiirt incj Mal U4065 30 es bü de a atea ia de omliggende gemecnfea Voor de a St Nicolaos liebben wit k fu oa lya n gea een ruime sorteeriag prima lederen Portemonnaies PortefeuHtes In divene uitvoeriogeo Ook he en wij nög en pracht c Aectie Dam s Ritz Bengel en Hcmdtanchen Reiadgentassdien Sigarenk ers enz enz H LORJÉ Telef 2338 C 4034 40 SPOORSTRAAT 21 23 ft ch St TIK £ Ntoéeme Pertretstamhiards Zie Etaliie Zeugestraat 64 FOTODAEMS U 40m 30 EYSINK Rijwielen en Motoren HoofdMent Rtfwiel ea Motorliuls GOUWE L VAR OEL Gottwe 81 Tel 3630 RUwielhandel Reparatlelorichtini O 40 16 FLORIMONT toiletartikelen KIEIAAASKEW 65 cent per pakt TO LET BAIYen HEEJIENPOEDER 50 cent per bu M A WEGENWIJS WQdstraat 6 PAKnMWtlEËN TOILETARriKBOl SrOUTSmftl G4005 ID TC KOOP GEVRAAGD vo v geldfoetegging enige nieuwe oi loo goed al nieuwe en solid HUIZEN Volledige xmbie b igen en omsclirijvlng zooola liuur uitkomsten va oobb liet Bureau vaa dit t ad onder no G 402S ao c V s VietbTM K Ovitachhuut tmnt Door Cwopa op oUc froiitan ROSTOF INGENOMEN Het opperbevel van de DoitMhc weeraaeht deelt mede teeUe troepen rra het leger en tormatia dw Watfoa S 8 Oder opperbevel van den koL mental v b KMst hekken na Mie fevecbten de stad Rostol Ua dca benedcnlMp van de Dm Ulenofnen Dajumede is een dels en verkeerseenlram in Mie handen gevallen dat voor M voorteetten van den oorlog na biixmitere ketcekenis is de tot dit succes leiditade VereHcs bekken de farwitla n het lachtwapen ónd leilag van gcncnal iidde voa b iB eoi schtttcrend aaailMi lebad 1 BMicauaD AAMMCLOntG VAN LEBUatACKRN VOOB LICBAME LUKE OPVOISDING EN SPORT Het departement van Volksvporlichting en Kunsten deelt mede Naa aanleiding van de vele binnen sekomen vragen om inlichtingen bcl bettende den oproep in de bladen vftarlHj werd medegedeeld dat leerkrachten op gebied van lichamelijke opvoeding u de sport heilgymnastiek en massage inbegnpcii zich schrittelyk dienen op te geven bij de aldeeling tl en S van bet departement van Opvoeding Wetenschirp en Cultuurbescherming wordt van de zijde van het département medegedeeld dat de e oproep beoogt het verkrijgen van een juist overzicht van de leerkrachten die zich op dit gebied bewegen VAN KEnnNoe tram GCSraONOEN EN GEIMKW Een 22 jarife jongedame uit Utrecht b iinc op de ceimtuin bean btj de Fenlinamt Bolstraat tè Amsterdam de onvoor o tiefceid van een rydenden Inmwagen va i l jn 3 te springen Zij gRukic oadR den büwaten en weid opri a aedas4 t Jeuffdige dief tal ƒ 1850 HU WAS AAN DEN ZWIER 0BCAAN Een bewoonster van de P C Hooft i straat te Amsterdam deed bU de politie aangifte dat uH een tasch welke in de keuken van haar woning stood een bedrag van 1 S0 was gestolen Wyi er voor het plegen van dat feit één persoon in aanmerking kon komen en wel een 16 jarige regenja lakker wraiende aan de Rapenb utg i ssti a at vervoMde de politie zich aan dat adres doch het ble dat het joni nenscn niet thuis waï Eerst laat in den avond kwam de jongen boven water met een flink stuk in den kraag Reeds die omstandigheid was verdacht en inderdaad bleek spoedig dat hij den diefstal had gepleegd Het ovèrgroote deel van het gestolen geld was nög in zijn bezit doch hq had reeds kans gezien een paar hoftderd guMen te verbrasse j I AANBKSTEDn G Gisteren hMft de hooldinfenKur dtnctew van du Htifcswaterstaat In d directie 6r ntneen en Friesland aanbesteed den a Bt s itaa een aSrdebean met bijkomende wcrkca voor een wegverlegg ng van den wee nr 4aa van het rï k5 K er k an isas aaém ér femecnte Tietjerklstcradee en SmatliaserfMia Hoofste InididijveT niu P Watts M rnj e iMi JmKo Ifaaejte InschrOver P proeken te Bceria lact r AVU VERINé VAN GENERATOft ANTBRACBT De darecteur van het Rijkskolenbureau deelt ons het volge nde mede Mu kort geladen de bonnen generatoranihrarciet ook zijn aerigewezen voor het betrekken va i arthraci nootjes 4 ia bij de verbruikers van generatorantbraciet die in4ruk gewekt dat naar kanae Bwitjea i dan wri nootjes S kuntiien worden gevraagd Dit is echtei niet het geval AHeen wanneer de voorraad nootjes S bq de wederverkoopers niet voldoende is zuUen deie er We overgaan in ét plaals daarvat noo es 4 af te Leveten PUATSEL1JK RIEOWS SchooiuioveA NIEUWE WIJKZUSTER Mei J 1 Ces is tegen I December aji eneemd tot wukverpleegster van de afdeeling Schoonhoven van het Groene Kruis slE opvolgster van zuster Bfandsteder die zal aftreden BENOEMING TOT ONDERWUZERES Mei J V d Sijde Blief kweekelingè met akte aan de School met den Bijbel te Ameide is benoemd tot derwyzeres san die school 40 JAA9 GETROUW Op Donderdag Tl Nev a s hoopt het echtpaar H Parttoel S M J de W den dag te herdenken waarop het voor 40 jaar te Scfaooaheven in de echt weid verbonden PREDIKBEtIBTEN VeOK lONBAG Ned Herv Kerk v n II nur Ds W afehaar van a Gravenhage n 4 aiar Ds G Enketaar van KriiaiicD a d Ij Minderheidsgroep Geen dicnat Gerrf Kerk vji I mir en ajn J Ds J Hoekstra Bem Geref Gem xjo HJa ur Ds H C Lnyt H K Kerk T m 3tl en vjn 10 3 n H Mis n m iM m hat Leger des Heilz v ro II uur Heiligingadienst s niiddags 12 oor Zendag school njB 3 ur Kindesaaaw a kanu t B m 5 M uur gidstond n m I uur Ver lossin gssamenk MUt J Wkddinxv en pr£mkbei4tei veee zoNDAe Ned Herv Kei4 1 en 4 uur ds UVveegindewcq Geref Kerit M en 9 mr da $ fi Smidit dhr Afg G m M 4 tnr ds K V d KmalB Rem Kerk geen dsenat Wet en ev elie M mr dk A Bakker te A nsterdam BOCPEN Wed r V Dordrea da J W wtjk eer Kerkt in T w ts l u 1 C v B den Brtnfc t m Smlia te BUUie K V a s C fc t h mm AHiWiliit Wil KERK ER SCHOOL