Goudsche Courant, zaterdag 22 november 1941

EERSTE BLAD ZATERDAG 22 NOVEMBER i 3E Z dte lelt ie rdaran hebban MEMORANDUM VAN FIRMA S EN HANDELSMERKEN M 5LICDBECHT IPIET BREEK L TIENDEWECSpCOUOA HUISHOUDEL JKË ARTIKBLErt Gi AS PoacELEirf MIIDEWERK iPEEUOEDEIKfl h I WCTMINTO UCHT t£ 5660 y WUD5niMTSi TËL iSó II LÖWK 61 GOUDA ff t Assurantiekantoor ACCOSIJN KATrENSIN0EL92COUDA TEL aiSt BUGEEN EMOOa 5786 N V REE1 ERU bt J5EL C G VAN ER GARbEN GEREGELDE DIENSTEN ROTTERDAM UTRECHT OENMAAtOEU I LEmEN TEL 3152 3161 Kleedingbedrijven Toor alle HeerenI en Kinderisleeding Voor LIPS Brandkasten en Slotenfabriek N V IJZERHANDgL P ROND Pz GOUDA GI15 10 m KWARTJES RUBRIEK Blkeo Zateraag plaatsen wU in de Ewmïtiea nibriek kleine advertenties tegen een tarief van 1 3 smalle tekstregels 0 2S eUcc regel meer 10 cent bu vooraitbetmllnc Voor advertenties onder nummer aan het Bureau 10 c it verhoogmg Bewusnummer S cent extra Inzending tot Vrüdagsmiddags 2 uur Brievea kannen ALLEEN worden afgehaald elken ag van 9 t uut Zaterdags van 9 I ant I OFFICIÉEM PUBLICATIE VAN HET DEPARTEMENT AN LANDBOUW EN VISSCHERU of aan de itaMensobaii van den Heer Carn li Jenganbiirger gewoond hebbende te Waddii x Tcen en aldaar overleden IS Oct IMI worden verzocht daarvan poedigst opgaaf te doen ten kan tow van een der ondergeteekenden J V KRANENBURG Notaris te Qouda D B V d MOST Notaris te Waddinzveen a 4048 14 Phil van VitlireiÉg en OdoüwifljmrsÉitten De BURGEMEESTER vtfl HAASTRECHT maakt bekend dal het door den Commissaris der Provincie Zuid Holland ter waarneming van de taak van Gedeputeerde Staten dier Provincie vastgestelde Plan van uitbreiding regelende de bestemming in onderdeden voor de gronden gelegen nab de bebouwde kom dezer gemeente in uitvoerige kaarten uitgewerkt met bebouwingsvoorsehriften ter secretarie dezer gemeente voor een ieder ter inuge Ugt van S4 Nevembar 1MI4I tot en met 7 December 94f Belanghebbenden die zich met beiwaren tot Oedeputeerde Staten der Provincie Zuid Holland hebben gewend kunnen vMr 19 Januari IB4I hun bezwaren tegen het ptan en de bebouwingsvoorschriften indienen bij den Secretaris Generaal het Departement van BINNENlANDSCHE ZAKEN Haastrecht 22 November 1941 De Burgemeester voornoemd O 4067 46 V HEMERT DOMEINEN De Ontvanger der Registratie en Domeinen te Qouda zal op Waanaémt M Havambar IS41 n m half 2 uur op het terrein van dea f r L N POLDERVAART aan de Willems te Qouda om contant geld publiek bQ opbod verkoopen diverse IHtOOOSl oanaumpliafciaak pakklalan elala Vlaten kratten oeiatex ka4len en llguran ultneembara damanalraMatoanbankan rak mal kaaeplankan enzeovaart e goederen zijn te bezichtigen op eii dag der verkooptng van 9 30 Q 4021 25 13 uur Onkosten 5 pCt WISKUNDE lessen aangeboden op zeer billijke voBrwaarden voor leerlingen H B S en Oymnasium voor candidalen BOUWKUNDIG OPZICHTER enz door P S DAUVIUIER Q 114 10 Leeraar 20 jar ervaring Engeland Mert beginners en gevoMerden in korten tijd vlot en practisch Eng preken en verstaan f 3 p m Vraagt inl B E O Beter Engelsch Onderr No G 4023 van dit blad 8 WEETU dat de Alg Codp Begrafenis Vereenlging U A te Gouda hal aanifla sdraa is voor een aerale kiaa uitvaart of crematie tegen Irealprila dus zonder winalba aflT Bel bij een sterfgeval No 3726 op dag en nacht bereikbaar of magt inlichtingen aan F C A Laoteman Zonimanstrut M O 116 17 i o uuriüerfe defect Dan naar HOEKSTRA en t loopt spoedig weer perfect I f Rfkt gedipl H rlo r Beuwa 51 Q 405Q 10 Te kpop aangeboden leenige Panden Brieven no U 4651 bur v d bl 5 Te koop gevraagd fltn paar foede Huizen k M Boiiwirmd by Gouda Brieven ond no I bureau van dit blad 7 IIENSTBODE gevr IsJ hui$houd8tei i btj lloll famtlte la fhBiburg Duitschland Brieven No Q 4071 Bar u V d bl Jk had altijcl Dorlas koffie en thee ik ben het dus extra goed gewend Daaroia kan ik ook het best oordeelen over Sein koffiesurrogaat U proeft Dorlas kwalitelt als U nSein drinkt nSein i3 fijn Bereid met echte koffie geurt en smaakt HSein ook als échte koffiel Dorlas SEIN KofBcsiUTOgaat 36 et per V K C I C OORLAS N V Aloott Gouia 0 4015 85 zeer goed potlood gum DictaatGrootboek Grootboeken Boeklioudschriften staffelmethode Verder nog plakband Kleefpasta Gimborn inkten en Carbonpapier WInkelzakken Toonbankrollen eoz Nog een kleine voorraad in grijs pakpapier Papierliandel Fa W J Jongeneel Qroenendaal 89 Geuda G 4Q43 14 DE UIVER Schnrbanoodigdhidan ParfuntrlaSn in ByMtarieêii W DE KNIKKER KLEtWEa 14 TELEOON 2417 04058 12 De kruik gaat zoolang te water tot xii barst Ook U kunt niet oltijd in touw zijn Ook U verdient aan ooganl lik van verpoozing Doe doaroAi da waich uit tiuit Loot om hcrar vakkundig behandelen voigent ons mauw zachte procédé en mat ont bedrijftwoter zoo zacht alt reganwoter 0 ooad 9emI Icmgar m a b hat awa iio at aal OE MODELWASSCHERIJ Qoiida TalaiooB 20a rrf o 060 35 Wegens overcompleet te koop masslsf eikenCliuffot Tc bevragen Kleiweg 7 Q4079 5 De Besturen vaA onderstaande Ziekenfondsen deelen hierbij aon de verzekerden mede dat gedurende de eerste maanden geen overschrijving van verzekerden naar een anderen Huisarts Tandarts of Apotheker kan plaats vinden Algemeen Zlefcen onds Souësekf VtfSMlging oar Smins HmI m Vfrl skmdi i Hulp w AlgMB M AMaaiings zIekanfoiMis Toar Boaiia an Omstr R damsab Ziakanfonds GOUDA 22 November 1941 4042 50 P Hat nil dH laar wel oeiUik i a voor SiMUdaas Maar de GOUDSCHE BAZAB bracht tot z n verrassing uitkomst want daar is nog een ruime keuze iratde oadacn voorradig oor alken laeMId voer elko baars Kruiwagens 120 etPoppenwageoa 245 et Houten auto s vanaf 65 et Schoolborden vanaf 70 et Trekkarren 75 et Kinderstoeltjes 98 et Voor Rotterdonunen Zoojulst hebben wi ontvangen een b xondere collcetie UraODUUTlK S van bekende plekjes uit oad Vdkne Een geschenk dat voor eiken Maasttad Bewaner of kenner een waaraevolle bl vendeherisBeria iel vormen f Tevensbieden w V U nog een attractieve sorteering laxe rakelen en bronlarlaCa zoodat U bi eea bezoek aan onze zaak zeker het geschenk Uwer keuze zoit vinden TILAlilBRANDI I Kleiweg 78 telefpoa 3418 Voor ak wat wUaj 04062 100 r TOBWUZINGBN VOOR GEBAK BN TARWmLOm De SecreUris geoeraal van tiet Departwnent van LazuMMUW en VIsscherQ maakt het vol gende bekend met betrekking tot de dlrtrSHi van gebak Tot nu toe gavtn de toewijzingen voor tarwebloem bvom recbt op hetkoopen van gebak Aangezien zulks ongewenscht Is gebleken in vertiand m teen doelmatfgje oontrAle is thans bepaald dat tarwebloemtoewtlzingen uit sluitend reoht geven op het koopen van tarwebloem tarwemeel roggabloem roggemeel f zelfryzeod bakmeeï De bonnen voor tarweMoem blijven echterreoht geven oip het koopen van zoowel de hierlwven genoemde artikelen alagebak gebak tegen Het bovenstaande brengt mede dat het afleveren van gebatt op tarwebloem toe wij zingen verboden ia Gebalpproducenten mogen derhalve ultstuitond tegen inlevering van ftebaJctoewuz ngen gqbak aan detaiUtsten afleveren In vert ind hferrÉed moeten de detailHsten die bonnen welke voor net koopen n eox of vaen gebtó zijn aangewezen van hun Idanten hebben e bonnen voor zoover tij zich daarmede willen hecbevoorraden met tarweblofllm e d bij den plaatseltjicen distributi tenst inwiaaelen tegen tarwebioenito ivijzirffeen en voor zbover z Zich wiUen hert pvoorradc mef g b kto9wi tingen eosa 40 fa G L Kinder en 4 uteaedieenen met houten ooL V Maaren s sohoenhandel Vyverstraat 10 Koopt tijdig nieowe gloeilampen JAN SPEE Walestreat 12 tel 2826 Twee nette heeren wenscben krmnianakipg met 2 dito dameSt 20 25 j Brieven met foto no 1911 bur V d bl d Geheimh verzekerd VERDUISTEBINO ronde stokken lattee rolkragen steunen Jan Postmus Raam 142 tel 3720 Te koop gevraagd gebr cartonnen dooz n voor verpafcking Aanb Wu totraat 13 Ruime keuze nuttige 8t Nicolaas geadtenkan heeft de Kleine Winat Nieuwe Haven 17 VERKOOPHUiS Doeteatmt 29 teL SStè In en verkoop van Antieke en Moderne Meubilaire Goederen Vei ekijker Microscopen enz ZR 8LAAPKAMER aangeboden met of zonder pens Ook voor echtpaar z kinderen Bothastraat 24 TE KOOP 1 pr heerenschoenen mt 39 nieuwe zooien en bakken beslag 1 pr auède damesschoenen hoDge hak mt 39 Joh Muurhng Doelestr 10 tel 3780 Ter overname gevraagd een schooltaseh Adres P den H tog Achterwillens 28 a Gouda Te koop een VELDSMmSE Lange Tiendeweg 96 TE koop Kachel met extra meijwe bionenpot geript met PUP en plaatje prys Ï2 50 Krugerlaan 25 TE KOOP een groote Godinkachel 1 gFoote handksr 1 kleine handkar Tevens te fcoop gevraagd fietsen geneel of gédeelteUk met of zonder banden I DIKK GOOWE g Te koop een KACHKL fA a de Vrqestraat 4 Gevraaga voor noodfaulp AANKOMEND KAPSTES H P V WlUneaardcn Kleiweg 77 Gevraagd NET MEISJE voor halve dagen Enunastraat 3 Te koop n Eleetriaeha graai ooBaiatar met radiotafeL Da Coat ude 56 Te koop gevraagd een prima PRISMA KIJKER 8 of 12 maal rengrootendt Br no ltn bureau van dit blad Aangeboden een SLAAPKAMER met huiselók verkeer voor nette Juffrouw Br no 1874 bureau van dit blad Gevraagd een MEISJE voor halve dagen Niet ben 18 jaar Aaiimelden Sophiastraat 28 Maandag tus9chen 3 5 uur Te koop twee soiled gebouwde Woonhuizen met flink stuk tumigrond Br no 1876 bur v d blad Eea ongem KAMER centrum te huur Stroomend water no 1877 bureau van drt blèd B z B nette Jongeman geh 26 j genegen aUe voorkomende werkzaambeden te verrichten in bezrt van RUbewqs A Xoon na ler overeen te komen Br DO 187t bureau van dit blad Damesctub vraagt voor Donderdagavond een gjrmaaattekleerair Br no 187 bureau van dit Mad Keunl DAGMEISJE gevraagd in RJC kiein gezin van 8 30 8 uur Goede behandeling Parkweg 9 Voorburg Vereemging van Vi z Ned Her vormden Kerk Teperstraat Zondeg 23 Novemtoer half elf Ds vaa Hallem vaa Akersloot Beeft V al Westminater Hcht Sterke gloeidraad voorkomt breuk Laag geprxjsd zumig betrouwbaar garantie G de Raadt Wijdstraat 22 niet m de trust Probeeren TE KOOP GEVRAAGD Jongensja 8 tot 9 jaar Van Strxienstraat 14 TE KOOP een Vitlkachel groot formaat Adres Graaf Flonsweg 19 Ter overname gevraagd Babymantettja leeftijd 1 jaar J Schouten s Grav en x ek cheweg F 18 Reeuwufc Weatminater radiotoeslellen worden vrtj vlot geleverd doch het Is zaak tydig te bestellen nu de winter op handen is G de Raadt Wijdstraat 22 Gouda Telef 2SS n 3113 Voor bdegging te koop gevraagd Seliade EearMdige Woonhuizen Br no 1902 bur v d Mad Gevraagd A esl eü e m of z klokkenspel een luxe prijs Bneven no W3 Boekbaodeil Van Burk Kleiweg 3 Voor betel te koop gevraagd Br no 1901 bur t d blad GEVRAAGD een NET DAGMEISJE zelfstandig kunnende werken Mevr van OEL Eerste kade 31 O 4030 S Te fca prima iepen Jongenikruiwagen Vhegende Hollander en Stoommaclune Dyklaan A 101 Bergambacht EEN MmSIE GEVRAAGD van 9 1 uur Fluweelensingel 47 BoekUaderQ D v LEEUWEN Turfsingel 23 Het betere adrei voor inbinden van alle sporten boeken jaargangen en muziek Alle voorkomende gebreken aan Industrie en Naaiifcifhine worden vakkundig heiifcld door TH RICKEN Zoutmanstraat 4 Goud Goede Schrijfmachine te koop gevraagd Br met merk en prus Boekhandel Noteboom Waddinxveen Slaapkamer te huur ook met pension Billijk Bneven no 1882 bur V d blad Warm maal aangeboden particulier Billuk Bneven no 1883 bur V d blad AANGEBODEN liefst voor alleenwonende juffro w In het centrum een zitkaiWer met serrt en slaapkanvertj desverlangd met medegebruik van keuken Brieven no 1894 bur v d blad Gevraagd KN JONGEN J Swart Boschweg 80 Ooudi TE KOOP Sehnittafel Salontafel ovaal en T h is w a n Hl s Zondags niet Weth Veoteweg H 78 VIRKOOPHDIS Doelestraat 29 Tel 330S SoiUed eiken ameublement Haarden 8 prima stoelen mooi Bonheur Vulkachel groote eo kleine q iegeU 1 Een nette DBNSTBODB gevraagd Aanmelden Mevrouw Sukkel CrabetfafMik 25 ZIT SLAA KAMER zonder Ipension aangel odeli Graaf Florisweg 34 NET MKffilE GEVKAAGp voor halve dagen m klein gto Vrydag den geheelen dag Br no 1900 bur v d blad Abonmmmtspriji In Gouda j r kwartaal tipper maand f 0 78 per week 19 r buiten Gouda 19 et p r weeli per post per kwartaal f 3 l 3 1 AdmtMttotari 1 5 regels ƒ 1 10 elke regél me r ƒ 0 21 Ingezonden MedadêelmS 1 3 regels ƒ 1 31 elke rege ƒ 0 42 Bij ovei eenkomst gereduceef PTUzen Zaterdifjs kleine advertentf in da kwartlearubndi regels 0 28 elke reèel ƒ 0 10 Maximum grootte fl re No WH Bet ede Uo In 4nin jtoopv bare iwaar viBMl lamo iketl oa in