Goudsche Courant, maandag 24 november 1941

OUDSCHE jtfrgin dag 24 November 1941 NIEUWSBLAD VOÖR GOUDA EN OMSTREKEN No 20793 Bareaa MAKKT 31 TELEF ntS 1 PostrekeBlnc 484M Chefredacteur F TIKTER Goud Si mmSr m J 6 Herziéninsr van rechter Iqke uitspraken door het Vredegerechtthof NIEaWK nOENO nER OCDB RECHTSOPVATTING Het belang vaui de gemeenschap Arereisc it het beleven van den nieowén ttj Het departement van Volksvoorlichting en Kunsten deelt mede In de reeling der rechtsmacht van het Vredegerechtshof verordening I56 194 ft komt een bepaling voor artikel 17 welke bij velen ernstig bezwaar Blqkt te ondervinden h betreft de mogelijkheid dat het Vredegerechtshof op vordering van den pro cureurgeneraal strafzaken waarin de gewone strafrechter reeds een onherroepelijke uitspraak gegeven heeft opnieuw in behandeling kan nemen Gevolg hiervan zou dus kunnen zijn dat een eenmaal vrij gesprokene alsnog wordt veroordeeld een opgelegde straf in een zwaardere wordt gewljiigd maar óók dat een veroordeeling In een vrijspraak wordt veranderd of een zwaardere straf in een lichtere Aan deze beide laatstbedoelde gevolgen denkt men gewoonlijk niet bU het formuleeren van zijn bezwaren tegen de onderhavige bepaling doch het b vooral de gedachte dat een vrijgesprokene of lichter bestrafte later alsnog veroordeeld of zwaarder bestraft zal worden welke velen in verzet tegen deze regeling doet komen Zij zou in strijd zijn met een rechtsbeginsel dat ook in ons Wetboek van Strafrecht artikel S8 is neergelegd en een herziening van eens onherroepelijk geworden strafvonnissen ten nadeele van den eenmaal berechte verbiedt De rechtsopvtating waarvan laatstbedoeld rechtsbeginsel uitgaat is die welke met de rechtszekerheid vah den individu samenhangt het belang van den individu eischt uitsluiting van de herziening yan een vonnis te ziinaa nadeele indien hy volgens de bestaande gerechtelijke procedure mocht aannemen dat deze haar beslag heelt gehad Deze opvatting had stellig haar waarde en zij heeft het tot op zekere hoogte nog hoewel zij ondngeschikt is geworden aan een andere namelijk die welke niet de individueele maai de reehtsrekerheid der gemeenschap en haar belang op den voorgrond stelt Het is de rechtsopvatting die zich in onzen tijd baanbreekt Gold vroeger als cisoh van recht dat een strafvonnis slechts herzien kon worden ten voordeele van den veroordeelde thans geldt evenzeer dat herziening plaats vinde indien het belang der gemeenschap hèt eischt ook al ondervindt de individu daarvan nadeel Daarmede is vanzelf een grens gesteld aan de redelijke toepa sselijkbeid van het in het hierboven ent emde arttke r 17 bedoelde gi risol brritrenti de nieuwe mogelijkheid van herzienmg van strafvonnissen ook ten nadeele van den berechte Want de vraag of een nieuwe behandeling van een overigens reeds afgedane strafzaak jcivenscht is hangt uiteraard ten nauwste samen met de vraag of deze zaak voor het huidige gcmeenschapslielang nog van zooveeWgewicht Is dat er voldoende aanleiding kan zijn voor een hernieuwd onderzoek Dat dit een zeer hooge uitzondering zal zijn ligt voor de hand en zoo werkt vanzelf een tijdslimiet al laat deze zich niet nauwkeurig uitdrukken Als uitzondering ia het hier bedoelde nieuwe beginsel van herziening van strafvonnissen evenwel een ei sch van hedéhdaagsche rechtsopvli ng Dat voor den nieuwen rechter dezelfde waarborgen van behooren te gelden als voor den vroegere spreekt vanzelf Ook hij zal uitzijn onderzoek wettige en overtuigende gronden moeten putten alvorenszijn oordeel al dan niet veroordeelend te kunnen uitspreken zü hetook dat zich in de waardeering van schuld en strafmaat veelal het verschil in levensbeschouwing denieuwe tegenover de oude die tochaan elke rechtspraak bewust of onbewust ten gronddag liigt zal openbaren r Wanneer het belang der nieijwe gemeen schap met het oog op de zich voltrekkende wijziging van vaarden en maatstaven aan de bevoegde macht die voor dit belang waakt een Ijjernieuwe t ehandeling van een strafzaak als hier bedoeld wenschelijk heeft doen voorkomen en ten slotte de daartoe geroepen rechter het Vredegerechtshof een ander vonrtis dan het eenmaal gewezene mocht uitsproken ten voor of ten nadeele van den berechte dan ligt hierin allerminst een schending van beginselen vail rechtvaardigheid Veeleer is het een daad van gerechtigheid er voor te zorgen dat de oude afctcrvende orde niet over de nieuwe hfefscht en haar kwetst door onaantastbaarheid van haar oordeelen hoezeer ook in strijd met het nieuwe bjswustzijn enlzijn normen Zoo ook op het gebied vin het strafrecht et openen der mogelijkheid van herziening van strafvonnissen nis bovenbedoekJ is een eisch vari recht al zal van haar op beleidvolfe wijze gebruik moeten worden gemaakt Hier past een vertrouwend afwachten ook d hen die zich nog niet van de tow ters van een zichzelf overleefd hebj nde dogmatiek konden bevrijden Slag in den woestijn duurt voort Engelschen prohéeren omsingelende beweging uit te voeren Zij ontmtfeten sterken tegenstanfl en verliezen talrijke pantserwagens den val van Üosfof ets vluchtten in ver warring over de Don e uitbraakpogingen Leningrad afgeslagen at li TU de OriMiiiatie To Met eeiivoudige technische dji len gelukte het den mannen v i de O in korten tijd de door ST Mi hun vlucht opge jlazen Dnje R brug weer te herstellen tatuk van e brug wordt op zün plaata gebracht V WelR iI PolïB DVITSCHLAND STRIJDT VOOR EUROPA gt opperbevel der Duitsche 5 gnacht deelt d d 23 Nov 9 Mk i an het Oostelyke front heb a onze aanvallen tot nieuwe i gtcttsea geleid J j de wateren om Engeland S i in den afgeloopen nacht twee IjopvaardijocWfepen van middelJ Jgle grootte door bomtreffers a ifitr beschadigd Een dezer gnlKpen kan verloren geaeh Miicn Oveitlag zijn luchtaan I0ni gedaan op fabrieken in Gotland In den afgeloopen S nekt zijn havens aan de Zuidi Mtlnut van Engeland met sueE M febombardeerd p MMHWMHMMmOimMM H INNEMING VAN ROSTOF Ildr de inneming van Rostof ver het DÜM de volgende bijzon wwdige aanvallen rukten snelle i en afdeelingen der Waffen SS tot Noorden en Noordwesten néar op De bolsjewisten trachtten opmarsch te stuiten met pantartillerie en luchtmacht hun wanhopige tegenstand werd en en op 20 Novennber werden ÜMnielyke en Noordwestelijke uitd r stad bereikt OcMc hier en de bolsjewisten zich hardAan den rand der stijd hadden e afdeelingen artillerie pant r en pantserwagens opgesteld 1 de luchtmacht onophoudelijk luchten uitvoecdc Ook deze land werd gebroken en in den van den 20 ten waren de Duittroepen gevorderd tot aan de elijke en Oostelijke voorste r ontsponnen zich toen hevige evechten Den 21sten November oehtends was Roslof hecht in Duithanden De bolsjewisten vluchtten wwarring naar het Zuiden over die voor een deel was dichtren De Duitsche troepen maakten pvangenen en behaalden een buit r omvang nog niet te overzien is idene Sovjetvlientuigen die Wer konden opstijgen Werden tel grond vernield De Ouitsche taacht verleende den troepen en steun CKTE UITBRAAKPOGINGEN w het omsiflgélingsfront van irad zijn naSr het D N B van zijde verneemt op 21 Nowcderom in den sector van Duitsche divisie uitvalspog ingen bolsjewisten met zware verliezen it bolsjewisten afgeslagen Mer tüd mislukten in den van een andere divisie infan veneens twee uitvalapogingen ewisten Ook hier leden de en bij hun warrhopige uitiware bloedige verliezen tetdag trachtten weer een bolsjewisten een uitval ad te doen Op verschillenPlMtsen prol eerden aij over de oren Newa te komen doch Tj n teruggeslagen Meer dan TOi op het Us liggen Des mid Vd een nieuwe pogiitg gedaan ld door artillerievuur Opwerden de bolsjewisten met ke verliezen teruggedreven lBTItUD ROND MOSKO € Umenwerking van infanterie S rie hebben Duitsche troepenn den 20sten November naar D N B vemeenat in het gebied ten Zuiden van Mdskou opnieuw ster ke veldstellin cn der bolsjewisten opgerold De Duitsche troepen hebben daarmede een nieuwe bres feslagen in de bolsjewistische verdedigingswerken rond Moskou HET AFTREDEN VAN WEYGAND Ministerraad te Vichy WILHELMSTRASSE OVER UOt DING DER VS Op den Zaterdag gehouden ministerraad te Vichy heeft de plaatsvervangende ministerpresident admiraal Darlan rapport uitgebracht over de afschaffing van de functie van algemeen gedelegeerde der regeering in Afrika Hy huldigde in dit verband de verdiensten van generaar Weygand Het hoofd van den staat maarschalk Pétain roemde de discipline van generaal Weygand en noemde deiê een uniek voorbeeld voor alle Franachen Het A N P meldt uit Berlijn Een positief antwoord op de vraag o zich in verband met het aftreden van generaal Weygand nieuwe factoren in de kwestie der Duitsch Fransche bctrekkiihgen zouden kunnnen voordom werd in dé Wilhelmstrasse prematuur genoemd Het feit dat de regeering van Vichy wegens uitoefening der souvereine rechten die haar op grond van het wapenstilstandsverdrag toekomen aangevallen wordt door een ander continent en lijn r eering trekt in Duitsche politieke kringen in zopverre de aandacht dat volgens de hier gehuldigde opvattingen de Verecnigde Staten geen humanitaire of abstract politieke overwegingen doen gelden doch zeer klaarblijkelyk iets anders in het scliüd voeren Er moet worden afgewacht zoo mesrkt men dienaangaande op of het nieuwe bk kkademaatrefeelen of misschien Iqbreuk of Fransch eigendom betreft Kolonel Mölder verongelukt OP DIENSTVLl CHT BU BBESLAÜ Hot D N B meldt uit Berlijn De inspecleur der Duitsche jaohtvliegtrs Werner Möldprs is op 22 November op een Uienslvlucht met een koeriersvliegtuig dat hij niet zelf bestuurde bij Bresla i doodelijk verongelukt Door den vijand niet overwonnen heeft deze overwiniiiar in 115 luchtgevechten op zoo tragische wijze den vliegerdood gevonden De prestaties van dezen 28jarigen officier zijn weergaloos In Juli 1941 verleende de Führer en opperste l evelhebber der weermacht aan den commodore kolontl Mölders naar zijn 101ste overwinning in d lucht in den vrijheidsstrijd van het Duitsche volk als eersten oldaat van de weennacht de hoogste bndcrscheiding voor betoonde dapperheid n 1 het eikenloof met de zwaarden em brillaraten belioorende bij het b idderimiis van het IJzeren Kruis Als waardeerin g voor de unieke verdiensten van koloneal Mölders heeft de Führer en opperste bevelhebber van de weermacht bepaató dat het jachteekader dat tot dusver door MöUers naar de zoo gevveldige overwinningen is gevoerd voortaan zijn naam zal dragen Tevens heeft de Führer bepaald dat kolonel Mölders een ataaUbegrafenis zal krijgen na De strijd aan het NoordA rikaao sche front duurt in alle hevigheid voort Het Duitsche weermacbtsberisht van gisteren vermeldt dat de Dnitach Italiaansehe afdeelingen in succesvolle gevechten met ét Brftaehe strijcIkraGbteo die uit bet Zuid Oosten waren genaderd meer dan 260 pantsergevecbtswagens en ongeveer 200 gepantserde yoertuigeo hebben vernietigd Krfushtige door pantserwagens gesteunde uitvalapogingen der bezetting van Tobroek xijn verijdeld door de omilingelende Italiaansehe troepen In hevige luchtgevechten heeft de vijand 25 vliegtuigen verloren Bi een luchtaanval op een Britseh vliegveld zijn versche dene hommenwerpers op den grond vernield De slag in Noord Afrika duurt onder iware gevechten voort Het Italiaansehe weermachtsbericht van gisteren deelt mede In de Marmarische woestijn duur den op 22 November de gevechtenlangs het gcheele front van de grenstusschen Cyrenaica en Egypte en vanTobroek voort Onze divisies wezenalle aanvallen van den vijand dienieuwe zware verliWen leed resoluut af De divisie Ariete alleen alheer In de gevechten dezer dagenmeer dan 250 gepantserde voertuigen waaronder 55 gevechtswagens vernield en eenige honderden gevange nen gemaakt De Duitsche divisieshebben in lievige gevechten aanzienlijke verliezen aan Britsche gepantserde afdeelingen toegebracht Onderkadere zijn meer dan 200 gevechtswagens vernield i Een onzer duidelijk te herkennen veldlazaretJ is door de vijandelijke i luchtmacht herhaaldelijk met bommen en maehinegeweervuur bestookt Vijf en twintig verpleegden werden ge i dood en 35 gewond De vijand heeft luchtaanvallen gedaan op dorpen in den Dzjebel van Cyrenaica Ee nigc huizen van kolonisten werden bescha digd Er zijn gaen slachtoffers Aan het front van Tobroek hebben de Duitsche en Italiaansehe troepen lahgke vijandelijke gevechtswagens vernield en den viian4 g roplCveil l zen toegebiarlu bij de verijdëlifig van alle uitvaLpoKingen fn hel verloop van den strijd te land hehh n onze luchtmacht en onze afweer tol dusverre 15 Enjïelsche vliegtuigen neorgesclioten Ue afweerbatterijcn der divisie Pavia hebben bovendien nog twee vijandelijke toestellen neergeschoten Acht eigen vliegtuigen gingen verloren Een gemotoriseerde colonne van den vijand die afzonderlijk opereerde in de woestijn van Cyrenaica werd door Itailaansche en Duits he afdeelingen vliegtuigen f ontdekt en aangevallen Meer dan honderd pantserauto s en vrachtauto s werden getroffen en geraaVten in brand Bij een operatie ten Noorden van Bardia iS een vijandelijk oorlogsschip in onafhankelijkheid l brand geraakt en op de kfippen ge loopcn MILrrAIRE BERI UNSCHE KRINGEN OVER DEN STRUD De correspondent te Berlijn van de N R C telefoneert Het is de Duitsche militaire instanties thans gebleken dat het Engelsche offérsief tegen Li e met nog aanmerkelijk terkere krachten wordt ondernomen dan men hier na de terste berichten had meenen te kunnen aannemen Te Berlijn verklaarde men dat desondanks de terreinwinst die de Engelschen tot dusver hebben gehoekt zeer gering is en men wijst er in dat verband op dat nóch Bardia nóch de Halfja pas in het bezit der Engelschen is geraakt OOk de heftige aanvalspoging der EngeUchenj Tobroek is tot dusver niet gelukt Het is naai Duitsche opvatting een van de eerst tactische doelen welke men zich aan Engelsche zijde bij dezen opmarsch heeft geSteld met de ingesloten troeper in Tobroek door uit he Zuiden oprukklende pan lserformaties een verbinding tot stand t brengen Niettemin scjiijnen de omvattings manoeuvres ddr Engelsch n van bet Zuiden d wobslijn uit volgens Duitsche gegeven t6t op zekere ho igle te zijn geslaagd Geïsoleerde EngelscWt pantserfroepehidringen van de woestijn uit naar het ijilóorden en pogen in snel tempo hetwelk welistcaar door een hevigfn regenval wonHkeïnvloed de kust ten Westen van Bfoek te bereiken om op dii wijze net Afirikaeorps van generaal Rommel en de Italiaansehe troepen te omsingelen Deze pogingji door generaal Rommel echter bijtïjds geconstateerd en de verbitterde geyecbteo die hu aan den Met Dmtschland het kapitqlisme gaag zün worden ten dcele tegen deze uit het Zuiden oprukkende Engelsche pantsers gevoerd teneinde daardoor de omsingchng te doen mislukken In Duitsche militaire kringen wijst men er op dat de Engels lien bij dit offensief het vóordeel hebben van Egypte en wirsa Matroeh uit steeds nieuwe versterkingen ook wat gemotoriseerde troepen en pantserwagens aan g at te kunnen aanvoeren en daar zij bovendien dezen opmarsch maandenlang hebben voorbSreid en over een belangrijke hoeveelheid Engelsch en Amerikaansch materieel beschikken is het zeer waarschijnlijk dat zij zoowel Vat materieel als manschappen betreft ten opzichte van het Duitsche Afrikacorps en t niet heel groote Italiaan sche troepencontingent numeriek aanzienlijk in de meerderheid zün Hiermede zijn dan de zich iri de nabijheid van de kust en in de wöéstüh stéë s meer aan omvang uitbreidende hevige en verbitterde gevechten verklaard In Berlijnsche militaire kringen wil men zich thane niet openlijk aan voorspellingen wagen Men wyst er alléén op dat de verliezen der Engelscbas vooral aan pantsers buitengewaMi groot zijn De speciale correspondent van fani aan het Libysche front meldt de slag die begon over een front ymé orgeveer 150 kilometer zich Dondew dag heeft uitgebreid over nog groottf gebied In den ochtend van dien da werden de gevechten tusschen de Italiaansehe strijdkrachten en hun tegenstanders in verschillende zones hervat Andese gevechten begonnen en zijn nog gaande ten Zuid Westen van Sidi Omar tusschen gemotoriseerde Duitsche af deelingen en Britsche pantsertroepen Den twintigsten werd de vijand tot staan gebracht in het gebied van de Italiaansehe divisie Ariete waar hü een zeer grbote actie op touw had gezet Tijdens deze gevechten in dit gebied heeft de vijand verliezen geleden die steeds duidelijker worden O m werden tier tanks vernield terwijl een groot aantal gevangenen werd gemaakt Bovendien liet de vijand een groot aantal dooden op het slagveld achter De correspondent meldt verder dat in het gebied van de divisie Ariete de vijand een nieuwen zwaren aanval met een groot aantal gepantserde voertuigen heeft ondernomen De Italiaansehe troepen hebben opnieuw deze vijandelijke poging afgeslagen waarbij zij voertuigen van den vijand hebben ver nield of buitgemaakt en eenige honderden gevangenen hebben gemaakt De strijd tusschen Engelsche en Duitsche pantserafdeelingen duurt voort De BrHtche berichtendienst publl ert inleen commentaar op de gevechten in Noord Afrika een bericht uit Caïro waarin opqplijk wordt toegegeven dat de Britsche verliezen aan tank en pantserauto s zeer groot zijn Eveneens wordt toegegeven dat de Britsche luchtmacht bij de operaties in Libye 24 vliegtuigen heeft verloren Een mill taire woordvoerder t t Ca iro heeft vol j gens den berichtendienst verklaard Toegegeven moet worden dat wü op krachtigen ja zeer krachtigen tegenstand stuiten en dat de gevechten zeer cwaar zijn Dr F SchmidtDegener t DIRECTEVR VAN HET RIJKSMUSEUM Vrijdag is dr F Schmidt Degen directeur van Iwt Rijksmuseum te Am sterdam op bijira fO jarigen le eftijd p4otselijk overleden Het stoffelijk overschot is hedeiv morgen om half twaalf op de Nieuwe Oosterhiegraafplaats ter aarde besteld Barns een het goud van de zee Wis se prijs van den Fübrigr voor deMar itiewedstrijden 1338 Deze barnnëffl tnT scttaal ts gemaakt hij den De heer SchmidtDegener weru in 18B 3 te Ro terdafn g tboren na eindexamen gyn nasium te hebben behaald studeerde hij tt Berlijn v te Parij philo wphie en archeologie In Juli 1908 werd hij benoemd tot directeur van het museum Boymans te Rottei xiam In 1922 trad hij op als hoof directeur van he Rijksmuseum te Amsterdam Staatliehen Bernstein Manufaklui te Koningsbergen 1 Sttipj Ter geleg nhetd van t 300 jarig be ïtcan der universiteit erd aan den hwT inrFmTdrTJFgTTrc Th eT d honoruscau 5a in rlc kjttt en en men dan deze fejfen die toch niets meer of minder zi5n dan het logisch gevolg van een daadwerkelijke Chris e ijkfc naastenliefde Neen men zal ze n I t Virwerpen omdat men in lum hait ge juistheid erkent van den triid tegen meedongenloos Kapitalisme Deie strijd tegen het uitbuittngsiiysteem Hst men Kapitalisme noemt werd reeds jarenlang vóór den lOen Mei IHO door Mussen en ziin N SB te i and genotrien Hoe raaé wü ook op ig ia kracht de overwihning hadden behaalj de Voorzienigheid heeft nu eenmaal D iitschland aangewezen om in te y P en de leiding op zich te nauMRl Ook in ons eigen land Helaas t ut at hfffidzakelük en onveïmüdelijk üMlden wij nu aan den kant willen bm M Slaan of willen wü terwille vao M volk en vaderland ook medestrIJdeBT Met gaat nu namelük ook om oia ze f en om ons gezui Bedenkt aenf 1 oe aitzelfde l pital sme er In tijn a odwitrljd nie v ot terugdeinst ïftm n deri vorm vwl een joodschangclsak s sche blokkade te tr achten de gehe U it gd van ons Europa dus oo i van opf Nederland aan een ondervo iin prijs tf geven Het kapitalisme moet en zal vemleuy i worden Ook zonder ons zal da Itryd worden volbracht Maar dat wil ler wij niet Ook wü scharen on achter Mussert en zün N S B omden opmarsch mede te maken met Duilschl nd tegen het Kapitalisme Waarom tnlt Düitschïand tegen het kapitalisme V OOR velen die zoo gaarne de oogen sluiten om maar geen dingen te aanschouwen die zU oifc persoonlijke redenen liever niet zien gebeuren wordt het hoe langer hoe moeilijker om in de rol van Ziende blind en hoorende doof te blyven volharden Men zal toch zeker niet kunnen ontkennen dat er in ons land zooal het een en ander gebeurd is sedert dien 14en Mei dat onze eigen regeering de beenen nam De leege plaats die deze regcering als ecnig aandenken achterliet werd üoo een andere overheid ingenomen en wel een overheid die sociale opvattingen huldigt welke hemelsbreed verSchillen met de reeds bestaande Dat de maatregelen op sociaal gebied welke dienovereenkomstig na den Hen Mei genomen werden ook hemelsbreed verschillen met vroeger genomen maatregelen fel voor eikenzelfs den onwelwillenden toeschouwer nu zonder meer wel duidelijk zi jn 5 t Zou op 9 18 onder 17 36 S Maan op 14 24 onder 1 07 t Men b verplitbt te tdtti E teren van zonsond tfant lot R zonsopkomst y LantaaiDt van vocrtiti en jjiioeten bi zonsonderdiBff S ontstoken worden IJ aar vroeger de werknemer ondanks het humanistisch geteuter van zün democratische vakborid n door ziin ozoo liberalen werkgever liefst beschouwd werd als een citroen aarin naar hartelust geknepen kon woorden is dat n u t ch zeker niet imeer het geval Zelfs de onwelwillcinde toe chou u r kan dit niet onlkeanen Dat het werkeloozenhëir dat voor den oorlog regelmatig ij 400 000 tot 500 000 leden telde n u njet eert wer jceiijk verbluffende vaardigheid wofdt nigetooverd in een Icgeil van wer nTf kan men ook niet ontkennen Evenmin als men kan Of durlt ont ei nen dat de kleine boer nu einde ii dp k f ttijgl tclicre rechten te a tn gelden op den gröndTdien Irij en Ü alleen ten bate van zijn volk be trki zoncjer hierbij naar de pijpen aii ksp taliatische speculanten te moe en dansen Dit zijn slechts enkele repen uit den schat aan voorbeelden e eiken toeichouw er teï beschikking il aan MM IW I M W I m WW l K7IS MSar zoo dit wordt erkend is met het er dan niet mee een 7 Verwerpt