Goudsche Courant, maandag 24 november 1941

AdvtrteotNHi MAANDAG 24 NOVEMBER 194 N EENZAAM HUIS PROVINCIALE PUBLICATIE VAN HET DEPARTEMENl VAN LANDBOUW PN VISSCHERU De Provlnel l Inltoopcenlr te ZuidHolland maakt bekend Mot Ingang v n 23 Novemter lot i met t November imt wordt voorde onuËrstaande nfcsen Klelaardappeien van iroep l twXzeeuwsche Bonte en Blauwe RoodeStar Bonte roode Star rurore Wastelnder Bonte en BUuwe Koopman Blauwe Figenheimtr Bonte en Blauwe ElSenhe mer Betelander Noordeling Dulvelander Idunt Iris Komeet UmoSa Bato Nationaal Populallr D v West Brabander Wllpo Present RecorA Souvenir Robijn maét 28 mm opwaarts de telersprü 3 90 per 100 kg t ez prijs wordt me lngang van 30 November 1941 Vm 28 Maart 1942 met 3 ct per 100 kg veilloogd en van 29 Maart t m 2 Mei 184 met 4 et per 100 kX X Klelaardappeien van groep l tw Bintje Altftta Industrie erf van de overige m groep 1 niet genoemde rassen boven maat M mm 3 65 per 100 kg van 23 November t m 29 November 1941 Bovendien met dezelfde verhooging als de rSBen onder groep 2 In de periode an 30 November 1941 t m 28 Maart ïia en In de periode van 29 Maart t m 2 Mei 1942 Zand en Veenaardappeick van groep I Alle soorten zand en veenaardappelen met uitzonMTlng van de In groep 4 genoemde aardappelen boven maat 28 mm 3 45 perXlOO kg In de periode van 23 t m 29 November 1941 De periodieke verhooging van B Nov 1941 t m 28 Maart 1942 en van 2S Maart t m 2 Met 1942 Is dezelfde als van groep 1 en 2 De aardappelen In groep 4 welke naar het oordeel van de Provinciale rnkoopcentiale van Akk rl ouwproducten voor Zuld HoUand als duinzandaardappelen ztJn aan te merken boven maat 28 mm 4 90 per 100 kg van 23 t m 20 November 1941 Evenala In de groepen 1 2 en I iQa de verhoogingen lp de periode 29 November 1941 t m 2t Maart IMIen van 19 Maart t m 2 Mei l ts deieUde Met nadruk vestigen wfj de aandacht er pp dat de bovengenoemde prtizen alleen betaald zullen worden voor die aardappelen die voldoende oAder wlnterdek tUn opaealagen Ie aan deze vo aanle niet voldaan dan ww i l ea boveaataande prijzen mei 15 et per 100 kg verminderd De prljien gelden al boerderq FROVDiCIALE PÜBUCAHE VAN HET DEPARTEMENT VAN LANDBOUW ENVISSCHERU HDMSLACariNGSVABKENS Os ProvlitcUle VoedJVlopmmissarls voot Zutd Holland brengt ter kennu dat In verbud met de an un tice VMVocderpolttle eenige tMjan rljice w zifUifwr mzake de huisslachtingsAfeluif ztln aangebracht UI d eöfte plaata ii besloten dat g oi8anlJC men die op grond van hun MfDaatarkt en met goedkeurmg van den PVC behalve hun huisstachttncavarkens nog één of meerdere omtractvarkana voor hulsslachting kunnen baatemmen van dit recht aSltten gel rulk mogen maken Indien da oontractvarkens vö4r 1 Decembar a geslacht zUn Na 1 December a s mag geen huisrtMhting van contractvarkens getchiedatl evenmin de omruiling van leveringscontracten In hulsslachtmgsverfOnnlngan Alleen de varkens die voor 1 November op een hulsslachtingsver S Unnlng werden gehouden mogen nog 1 Februari 1942 In hufsslachtmg Ïealacht worden nlts deze varken let zwaarder wegen dan 150 kg 1879 29 Abonnsmentsprijs n Gouda par kwartaal 2 36 per maand 1 0 78 per week 18 et bulten Gouda 19 et per weck per post per kwartaal 3 31 Advertentletarlet l 5 regels ƒ 1 10 elke regel meer f 0 21 Ingezonden Mededeelingen 1 3 regels 1 31 elke regel meer f OM By overeenkomst gereduceerde prijzen Zaterdags kleine advertentiën in de kwartjesrubriek 1 3 regels ƒ 0 28 elke regel meer 0 10 Maximum grootte 8 regels TEMPO TEMPO mr B MK VAN POfIT m TM mj W C H vmui T k i aa a pKAQBiiiaa nmn Voetbal oriokflt iMtoB eeilen ns autaiwaaen met rl iie lB gillend o om w D M wa oo guraade baad op d brug vmn het Centraal StaUon ens Inc fl 40 Q l t 80 Ia ellwB boefch wkr gjiMr A W 8IJTHOFF U4TO MIJ N V LEIDCN Ed LOSSE NUMMERS van de GoudscheCjMfrant lUn dagelijks vecRrijgbaar bij a BAKKER Spoorstraati N V P ENDENBURa Vetrstal 18 qp QROOT Wachtelstraat 43 A HAMOEN Burg IVIartenssingel 98 OE lONO S Boekhandel Boichweg 62 De Kiosk N RIJS Karnemclksloot SPOORBOEKHANDEL SUtlon BOSKOOP Fa D Cr de WiLLIK Z de no U en bij de agenten in de omliggende fcmeenten N DANKBARE POST Q 408l 104 GEVRAAGD Drie flinke Jongens 14 16 jaar Aanmelding ten kantore der GOUDSGHE MELKINRICHTINQ TURFSINGEL 25 27 O 4066 20 VOOR IEDER INWONER VAN GOUDA EN BREEDE OMGEVING de Gemeenten van Krimpenerwqard Zuidplaspolder Rijnstreek is de Goudsche Courant het aangewezen dagblad voor ieder gezin jM et bliciteifsorgaon voor eiken adverteerder dat eiken avond duizencren gezinnen bereikt Het best verzorgde nieuws uit Gouda en omgeving Wie zicli nog niet alwnneerde do dit thansl De aboanementsprijs bedraagt eiken Ikvond aan huis bezorgd in Gouda f2 36 per kwartaal 0 79 per maand of li cent per week iHiiten Gouda bU ome afenten per kwartaal f 2 36 per maand f O 78 en 19 oent per week htt vooraltbetaling Abonnementen worden aangenomen aan het Bureau te Gouda Markt 31 Telef 2745 by den heer W F Steonbergen de Lange van Wungaardenitraat 10 door onze bezorgers en b de agenten buiten Gouda Bg gaAM BACHT J de Bruin Hoofdstraat O 171 OOIHUAK A Verboom nit8straat 24 HAARRECHT J M de Graaf J v Arkelatraat O 1601 MOORDRECHT W de Wit Stevenstraat 10 NIEUWERKERK a d USSEL J G Terdu ParaUelweg 53 OVDEWATER Firma Rahms Boekhandel REEUWIJK S Slappende Raadhuisweg E 77 SCHOONHOVEN H Bleyenburg Voorhaven 6 STOLWIJK Joh de Borst Bovenkerk B 60 WADDINXVEEN TiUemans Nesse 48 i BOSKOOP C A Straver Einimakade 47 MOERCAPELLE Jac van Marie Julianastraat 121 1 V1E9 N De tabak wat te koopen en waar te rooken CVrK Die beste tabak en zelfs NIËMEUER S tabak kan door onoordeelkundige behandeling en gebruik bedorven worden Volg déze practische wenken en haal meer vreugde uit Uw pijp 1 Tracht aan een vertrouwd adret Niemeijer s tabak te bemachtigen Dat zal niet steeds gelukken want door het beste raakt de winkelier het eerste heen Er zijn meer rookert dan ooit die weten dat Niemeijer s tabak ook nu de lekkerste is 2 De Hollandtclie Baai tabak datisallerooktabak waar geen shag of mixture op vermeld staat kunt U In vele smaken en sneebreedtes krijgen Zij hebben echter de volgende eigen schappen gemeen De tabak is lichter dan shag en mixture Zij is zeer hoppig d w z elastisch veerkrachtig waardoor de tabak meer volume heeft en een pakje baaitabak dus steeds grootcr Is dan een pakje shag of mixture Zij fs droger en brandt sneller dan shag en mixture Baaitabak moet men liever niet rooken wanneer men tegen een harden wind in fietst ook in een open auto en op een motorfiets rookt men geen baaitabak Overigens kan baaitabak overal en ten allen tijde genoten worden rA 3 Mixture eo shag rookt men gaarne buiten daar deze soorten minder snel branden en 4us bij tillllAL jV A üi gewenscht kunt U mixture lichter maken door ze met een kleinigheid baaitabak te vermengen Koeatert overigens niet al te groote verwachtingen van het zelf mengen dat kunt U beter aan ons overlaten Tabakifabriek THEODORUS NIEMEIJER N V Groningen Afd Adviezen voor Fijprookers NieiTföijer s Tabak Erkend De Beste 4 f 5 336 omschryvtnf Uitgezonderd van dese verplichtingen xHn die bw ven welki gedurende bet aar 1 40 genUddeid per maaijd minder dan 5 OÓO k tjzer ca staal hebbeo verwerkt of minder dan 5 OüO kg eindproducten uit tlze m staal hebben vervaardigd aabdVlppblpruzen AkkerboirwprodUcten voor de provlndt Van deaen voorraad dient een opgave te w rden gezonden op en ov reai Komstig fortnuberen welke bö tiet RyksbujeAu voor IJzer en SUal Unp Houtstraat U s Gravenhage verkrijgbaar zim Het Rijksbureau heeft zoo eei mogelijk den daarvoor bi aanmerking koiiende ondernemingen d formulieren toegezonden Volgens de beschikkmg lou deze opgave ü het Rijksbureau m les worden mgedlend voor 10 November 1941 Tenemde tegemoet t komen aan de ondernemingen welke op grond tn de vele bezwaren weike aan een mventansatie op korten termUn inn verbonden niet tijdig aan hun desbetreffende verpUx tingen konden voldoen ü de datum waarvoor de twvenbedoelde e v ens behoor n te liJn verstreH nader bepaald op 18 November ji Een hoeveeit eid overeenkomende met lü pet van den vaéïKfsteidai voorraad grcmdstoffen halffabrikaten en eindprodu ten dient spoedü mogebjk afsonderlijk t worden opgeslagen Al het bruikbaar u er moet als schrot aan een of meer schrolhandelarffl worden vertocht tenzij een vergunning van het Rijksbureau wordRvprkrejen dit materUai als bruikbaar IJzer te verkoopen Ab mleverinf amm tl oorspronkelijk J5 November vaalgesteld doch nader werd de mo V iheld gelaten Jit bruikbaar tJBer voor Ï4 November als eehrot in te leveren De boeveelheid bruikbaar IJzer die als schrot wordt verkocht kift mindering worden gebracht van de hoeveeUieid grondstoffen halffabrikJitM en eindproducten die afzonderlek moet worden opgedagen Verder ken de betrokken onderneming de afgezonderde hoeve lheid grondstoffen halCfabriketen en eindproducten geheel of gedeeltelijk ver anM door bedritjfs en productiemiddelen zooaLs machines opstallen fabnete kantoortnventarls van tjeer en staal Minstens de helft van hetgeen is a ezonderd moet volgens do beschlUdnf voor 19 Norember ItMl als schrot aan een of meer a rothandelaren wcHtln verkocht Deae termün ts nadei verlengd tot 24 November 1941 De rest rrnxt op decelMe wflie voor 18 December 1941 ztjn verkocht Indien süg gedeelte van het materiaal dat Ingevolge de bepaUng J deze beaehlkldng als schrot moet worden verkocht in de betrokkon oijj neming noodiakettjk is of ndten om andere redenen tuTk een verittw bUzondere tieswaren met zl zob bruigen kan vow dit gedeelte d van de verJcoopsverpllc Ung worden gevraagd Aan een te verleenen mtpensatle konnen voorwaarden en twperkingen worden verbonden BH het ffwhoopen van materiaal dat Ingevolge den beschikking wordt verkiKlit is de verkooper verplicht den koopcr hiervan t doen BQ sdElevertng vmn dit matertaai moet de ko 4 er en ootvangstDew in duplo aügevm waarrui de verkooper blrnieo S dagen een Kemp aan het SUIoibureau dlott In te zenden OFHCIEEIE PUBLICATIE VAN HET DEPARTEMENT VAN HANDEL NIJVERHEID EN SCHEEPVAART Die steeds per Kleintje adverteert Krijgt alles wat zijn hart begeert AANMBLDINOS IN VBRSCHROTTfNOIFLICBT VOOR IJZUi EN STAAL Ingevolfe besdiikking van den S cretarl8rGeneraal van het D p rtement van Handal KQvcrhdld en 9che vaart van 1 November IMl gepubliceerd In de Nederlandflche Staatscourant no llSa van 1 November IMl zUn alle ondernemingen behoorende tot de ttzerverwerkende Industrie veipUcht voor 10 Noventber 1941 door middel van een tnventiritatle hun voorraad vast te stellen aarï grondstoffen halffabrikaten en eindproducten van i ttsr en staal alsmede aan bruikbaar Uzer vol u de tn genomade beschikking opgenomen N n FEÜIM BTOK verboden C Huwelijk ib et inodern comfort fc Nee dat hoeft niet Kaar kun fm niet op een of andere tnanier aan reterentJea helpen Daarvoor lb Q ik nu toch niet b je oom aankloppen £ at v rdnet lou k hem niet willen aandben Nee dat zeker nlet biaa ntJbnmy HU loq het zich verschrikkeUik aantrekken als hij dit te hoerenIfreeg Maar Ik kan je tocR tnoeilyk eengctuigschrilt geven Wacht even ik geloot dM ik een kolosMal idee krijg Iahet ie werkelijk emat dat Je weer huishoudster wilt worden Ja ol gef oon krukenmeisje Ikdeug toch oerKens Énder voor zegtUm triest En l is me volmaakt onTwachfllig als ik maar werk krijg enda Ik ntet naar Am lerdam terug hoet Dan heb tk een oplossing We kre I ut r B een britf van can tant vao Ada die nogal dilcw jls van personeel wisselt ja een gemakkelijke tante is het niet Nu vroeg ze Ada om hier lO Den Haag eens rond te kijken naar een huishoudster die vooral goed kon koken bU voorkeur iep Duitsche n aar dat is mmder Als ie er voor voelt kunnen we jou daar wel induwen Dolgraag zegt Lies O Jimmjr ik vind het prachtig Ik beelemaal niet zegt Jimmy streng Als ik m n eigen zin deed dan leeiide ik bij de politie een paarstevige handboeien en dan sleepte ik linea recta naar Amsterdam terug Ja maar als je er zoo over denkt hoe kan ik er dan van op aan dat jeniet aan Frank zult vertellen waar ikheen ga Dat Ijf l erpepsgeheim zegt Junmywaardig Dat mag ik niet vertellen Tenminste ik moet toch aannemen dat je me qualitate qua hebt geraadpleegd en niet als een ouwe vriend Tk sta er positief op dat je tegenover Frank je mond houdt over waarik uithang en wat ik doe Hoe je datvoor jezelf uitknobbelt ja daar heb ikgeen verstand van L Mooi Heelemaal met mooi wü ik ze en Maar ik ral me er by neerleggen Waar logeer je In de Hertenkamp Ada zal er natuurU c op staan dat Je b j ons komt Ik moet bet haar wel vertellen vanwege tante Nte dat liever met schrikt Lies Ik bluf liever eeq paar dagen aUean En ik vind het voor jou ook een on g lezierige situatie ingeval Frank sonu U je komt Geluk beb je egt Jimmy opgelucht Ik voel me zoo echt tusschenScyUa en Cbarybdi Stakker Ik merk nu pas dat ikje een miserabel karwei op je h ls hebgeschoven Och dat hoort by het vak En ikheb het graag voor Je over M moet niet denken dat ik niet met je te doenheb Lies Alleen ik zou het lieverweer m orde brengen tusschen jullie Zet dat maar uit je hoofd Jimmy ik dank je wel voor aUes boor en laatIe me weten of er iets van komt vandat baantje bedoel ik Ik bel Je zoo gauw mogeUjk op Dagi Liesi sterkte hoor If Iwannen trekken toch altijd party voor elkaar denkt Lies als ze naar haar h tel terugwandeit Enlm JimTiy zal In elk geval zgn best doen voor die baan Als ze maar wferk krtJgt druk werk Zooveel werk dat ze kan vergeten tk Dien avond om half e n stapt een opgewonden en nerveuze Nick uit d a tram Neem het kalmpjes op zegt ze totzichzelf Voor den honderdsten keer die week Ond r een straatlantaarn kijkt ze nog even in haar zakspiegeltje Nee haar neus glimt itiet En de jurk is keurig weet ze Och wat zou het naast dat stralend mooie mevrouwtje lijkt ze toch nergens op En dat moet ook er moet na vanavond heelemaal niets meer overbluven Frank die zeU opendoet HU kijkt hiet bepaald verrukt d t is vast een nuttig begin Nickl zegt MJ verbaasd Watkom jii doen Theedrlnken als je t goed vindtlacht ze Invitetie van Je vrouw O zegt Frank suf Ja komeven binnen als Je wilt In de hal wacht ze of 141 haar zal iielpen met haar hoed en mantel maar Frank loopt door naar de zitkamer en schuift een stoel bij den radiator Ga zitten zeg Je zult het wel koudhebben Ja ik ben alleen Is Je vrouw niet thuis Als een schok gaat het door ar heen Is het dèt Opzet Doet hij daarom zoo eigenaardig roo gegeneerd Meteen ziet ze de rommelige kamer de theepot op een krant imdden op tafel overal vuile kopjes en vöne aschbakken glasscher ven op deii grond Nee dat UJkt niet I veel op een situatie zooals ze zich die een seconde heeft verbeeld Ze staat op Ik merl dat ik Je ongelegen kom zegt ze en ze doet haar best om haarstem met te doen tnllen Misschienhebben we ons in den datum vergist maar ik had toch bagrqien dat ik vandaag zou komen Ja dat kan wel zegt Frank dof Ga nog even zitten bet is zoo n beestenweer De zal dadelUk theezetten Nee dat hoeft nwt Voor rot tenminste niet Of wil Je zelf ook theedrlnken Kanik misschien even helpen Graag Ik weet n ie geen raad metden rominel En de werkster is ook alziek ZUn ongelukkig gezicht maakt Nick week Ze pakt den theepot Wijs me de keuk y maar even zegt ze vroolijk dan m ik een lekkerkopje thee voor Je Ze is al bO de deur als een vreemd geluid haar doet omzien Frank iigt met het hoofd voorover op de stoelleuning en snikt FrankI roept kick ontzet Watis er Wat heb Je Laat mi nou maar zegt nank gesmoord Laat me maar even het isdirect weer over Zie Je Nick mijnvrouw is weg weggeloopen Gisteren voorgoed Hij huilt aU mb kleine Jongen t hij denkt Nick en ze moet act de tafel vasthouden om met uw jan toe te vliegen om hem met in haar te sjtrÜken en te zagge Neem me niet kwaUjk wiji kklmer Maar ik kon er mets doen Weet Je ik kon tegewver Westbove toch met gaan zitten jaiK Maar hier met Jou jij bent meisje Nu durit ze toch zacntjes ovar t haar strijken maar baar hand va Een lief klein meisje beo Je zegt hu dankbaar en grijpt naar o hand maar Nicif trekt haastig ter Hu mag niet merken boe Ja a mooi Nu gaan we U y En dan zal ik hier eens een be M JJ ruiming gaan bouden als je vindt PK Bezig zijn U uilvoereo houdt ze de ipanning niet uit ZJ bedrijvig heen en weer tusschen kamer en het keukentje Water ten Scherven opvegen Wèt een mell Wegloopen Hem aUeen FrankI O maar dan dan hoeft ie geen consideratie te hebben o ander Eén oogenbhk van wUd ge dan denkt ze aan zijn wanhoop daareven en begniit de kopjM aanr cbt in elluiar te zetten Wordt vf iwn bleejt ke