Goudsche Courant, dinsdag 25 november 1941

É DINSDAG 25 NOVEMBER j j Nederlandsche Vorfba fio BIRNEiURD Eenjarig bestaan Technisch Gilde Kinderen in goederenwagenM bevroren mt tterhmtgerd Dilitsche soldaten vonden aan het Qesleluk front op het station van een kleine stad waarom dagenlang gevochten was twee gesloten goederenwagons zoo melden de dagbladen Toen ze de wagons met de no Kiige voorzichtigheid geopend hadden ontdekten ze tot hun groota ontzetting dat zich 4 ierin kleine kinderen bevonden van 2 tot 8 jaar oud De macste bieJMn bevroran an verhongerd te zijn De weioiga kindaren die aog in lev n waren en door de Duilsche soldalen onmiddellük geholpen werden vertelden da ÏQ van hun ouders ges heidcn waren en voor vervoer In de goederenwagons waren opgesloten Dit sobere relaas geeft een schril beeld van de verschrikkingen die de Duilsche troepen io da Sovjat Unie aantreffen Onnoemelyk veel is er te lenigen en de ambulances zwoegen dag en nacht Laat het onze Ncderlandschc tabulancc daarom aan niets ontbreken Steunt deze hulpexpeditie naar uw vermogen en stort uw bijdrage op girorekcniag 57000 Ne rlaadache ambulanee Den Haag Koninginnegracht 22 i APDBEUNG Q0 Kamemelksloot 209 Gouda Telefoon 2764 OFFICIEELE MEDEDEELINGEN SECRETARIAATs HERDENKING Tl DTRKCHT Zaterdagmiddag kwam naar aanleiding van het eenjarig beslaan het Technisch Gilda in da froota zaal van TivoU ta Utrecht in vergadering büeen Auim vüfhonderd Icdan van bat T G waren uit alle daelen van het land oaar Utrecht gckomea Onder de aan rezigen bevonden zich o m ir A A Musrt leider der N S B dr Schmidt namens de organisatie van de Duitschc ingtnicun sn dr Beek een der leiders van de Duitschc Technische nothiUe R te ir W L t T d Vegtc 0 in sprak ir W U Z v d Vegtc raadsadviseurs ten departementeh van Volksvoorlichting en Kunsten ging na welke technische Voorzieningen voor ons land in de eerste plaats aan de orde tqn Ons eerste probleem Is het vergrooten van ons bodemoppcrvlak te verdceien in hel scheppen van nieuw land en het vruchtbaar maken van streken die nu nog tot de z g woeste gronden be hóoren Sterk verband houdend met het winnen van nieuw land en het vruchtbaar ifiaken van woeste gronden Is het wegcnvraagstuk Naast het verkeer te and en te water gaat het luchtverkeer steeds meer een rol van beteekenis spelen voor ons land voornanielijk ten aan ien van het verkeer met het buitenland Door de sterke toename van onic bevolking vraagt ook de uitbouw van onze steden en dorpen de speciale opmerkzaamheid vojjral in hel Westen van ons land Nederland ligt bijzonder gunstig als voorportaal van een groot bloeiend achterland aan de zee Daarom zyo de ieehavens van het allergrootste belang In de eerste plaats moeten natuurlijk Rotterdam en Amsterdam genoemd worden Deze havens stonden steeds in scherpe concurrentie met Anlwcipen B f s i w t B en Hamburg In de toekomst moet het nu zoo zyn dat elk dezer havens iyn speciale taak toegewezen krugt en de phcht heeft zyn uitrusting geheel aan Ie passen aan deze op wedstriidformuiRT i oWtMvekl wedalr d KalD li Wii W veen II 19 October I Na 52 D 0N4C w wwëen van dan wXx J J1 b t I DOKK iTï m UITSLAGEN VAN ZONDAG tS NOV Ie klasse O H A aV Bargambacht I KW L Nolte 2 J QS V ni Oroeneweftl J Hilgers 2 3 MoercapeUe I D O N K II uf H V d Speld 2 fCouda rV Lekkerkerk H J C den Itiel 0 3 Overgangsklasse OlympU ni Zwevers II J de Kaegt 7 3 L kkerkerk III OrootrAmmers 1 O van Wijngaarden 2 1 2c klaaac A R V C I V E P I M Homis 2 3 Overschotje I Gouda V J ÖostemD l G 8 T O I U N I O I A Kipperslais r 3 O N A V K B O I D de Knegt afgek 2e klasse B Gouda VI Olympia IV D de Knegt 2 8 Nieuwerkerk II = AmmersL S V Il J Goudriaan O T4 Lekkerkerk IV DO N K III C van Wijnen 8 J Stolwijk II G S V IV J O Smke 2 4 3e klasse A Moordrecht III K B O II F Lenaen 4 3 V E P U B VC II J Groeneweg 7 0 Groeneweg III Waddinxveen II Joh Tak 4 5 D O N K V Overschotje II A Steenbergen 0 7 Bodegraven II E S T O II G Ukerveld i 2 3e klasse B Stolwiik III Oroot Ammers II H V d Koolwijk 8 2 Zwervers III Schoonhoven III J de Groot O O Ammerst S V JII ouderak III C Compeer 1 I KB O ni Bergambacht II M P Spek 1 15 3e klasse C Haastrecht III Overschotje 111 J G Kramp 1 1 Schoonhoven III D R D Il H Homis a J3 VXP fo in v E p graven No 54 Haastrecht Th Verkaik ruilform n ét iü wedstrijd Oudewater II Haa sini hV S 8 NovembiT 1 1 flitni No Oi K B O w tein df rmulk C van Drfc l nulform J Si nwmi KKp lH G H newe 11 6 nZ Vo 58 GS V wegen AAm da wedstrijd Nieuwerkerk I g UI B fiiovMiib ƒ 6 J y Mo 57 Ammerat S V wewn mki rtnen in d n w tetri d X4i2 Amerst S V Hl 18 NovwEj OPROEP TOT AANMELDING ta WEMD VO M LRERKRAÜHTta OP HET OKBIRD VA S 1 UCHAMRLUKR OrvOKIHN EN DE SPORT De SecretarieGeneraal vaa htt Departement van Opvoed uu eia schappen en Cult uib ri fiTOB brengt ter algemvint kemuK fl it W lie IXTOt sholvr of Ic n Ixjuutimg leiding gvven wtTkzaani iijii lor iH n het gebwd vaïi lnli nelyk mg en de spiort of diit Mchleni bevw dherie i kuw ei Sijik jich 29 November 1941 hrifu l k idienen aan te meldim bij dr afrtii lmg Licfhamelijkc Opvoeding en jpuit van lioven enoemd DepasU inenl Jot van Nassauatraat SC te s Grave h4i i oruier ifpgüve van naam en v onMuneii geboortedatum adres en de erk aamheden die op het gebied van de iK hameluke opvoedwH en de sport do n de ni betrokkene wtirden verrictit Deze oproep tot aatniie dui gvkH dcrfiaive voor l r8T e cw n e derwijzer eBB n m de liciiaiuelyke opvoeding voor ocferime i N i wn sporten 8pelleideT esscn al of nut gediplomeerd voor eigenaren p en van n l erkrachten verbutHlrii mh of werkzaam n particuliere SiwrtKliolent GyninastiekinstKut Inrichluiceii voc Heilgymtvastieii en Wassagi i l Teivslc e geldt dere opntep uk voor lien die slechts af en loi of perKidw kit een der b kx kl r i irim ii erekend kunnen word BETALEN VAN CONTRIKriTIK KNZ IN rOSTZEGEI S De secr penningm ester van de NVB deelt hel volgende mede Nogmsals worden H H secretanssen herinnerd aan ons verzoek om bij htt voldoen van ledenconlTÏlHitie in postzegels slechts postzegals te gebruiken van gangbare waarden Herh mWelijk ontvangt het Bondsbureaii post efjel van 0 28 en hooger welke zelden of nimmer gebruikt kunnen worden In dèn vervolge lufllen dergelijk postzegels van hooge i aarde niet worden geaccepteerd 1 2 N jii tvi nH Verhooging van productie GEEN VERONTSCHULDIGING VOOR OVERTREDEN VAN OVBRBEIDSVOORSCHiRIFTEN H t heeft zich eenige iimien vocwgedaao dat landbouwers die verdachtwerden van h t ovcrtrcd van duitriDuttevotirsciu iften en van tiepalmKtt dic m het tielaiig van d vocdselvootzienmg zyn g rt l l ix eropbejiep w diit zij al zy de overtredingniet hadden begaan geen gevolg hadden kuncieti grvi aaii de opwekkingvani ov ii J wtge m de productievan hun land zoo hoog mogeluk op tevoeren Zoo zyn er oiti ten aapeieii vande petToleumvoorradei wxri den Idfidbouw bep ik ig m oiigt lfgd die eenbkikkeermg van de on l r de landbouwers beir i i nde voorreden iniioudtn Het is begT p lt k dot een landtiouwer dte eemerzijds eeti behoorlijken voorraad ocidlpi zich heeft en deze n et anaggebruiken voor de voorttx wfging vanzgn landt ouwwerkluig n en anderzijda wi rdt o cwekt om zooveel iriogelijk uit zijn grond te haltn hierineen tiegenwtr ijd ig Ki ziet en mc t eenbeioep op dé absolute noodzakelyKh id daarvan xijfi ge lo keerden voorraoA aanéipreckt Oii etwufeJd heefthu hiermee Jë b tc bedoelingen doch h u bfRaat eem ovatredmg tnwt l zoiMkr darecte noodzaak daar oenlandbouw na de blokkeeraig van devotWTBden petTolcum cen oldoendehwVeelheid atidere motorbrandstoffenIer b hikkm is g t 1pki Mcni bedenke da die beperkendie bepailioge Ven aanzi n van de p troleiimvo Tad n mH ionk T reden ztjo uititevaarrftgd terwijl uit dt genomen maatjtig lenbJiJkt dat weJ de elük wordt rekenmiggeiiouiden ni t de btlangtii vun d ilei dbouw De beperkende bepalaigen kunnen mdlLirdoad voor den liuiteiietaander billijk scinji en doch irii bet al i meen belang zijn ze noodcakelijk zouda ze n et ongestroft overlrcdeti kurnrvK w orden In dat verband kan worden opgemer kt dot m iH nijtc gcvalltn waar de overtreders terecht tond n vr spr ak n gevolgd doch deze vruspaak ge chiiedide wegetis gebrek aan bewus en niiet omdiat de rechter bovengenoemde vemnlariitilid mg vas den landbouwer aanvaardde taak Daarnaast vnÉgt de energie voorziening van ons land wel de byzondere aandacht Ons geheele technische ap paraat staat en valt met de daarvoor beschikbare energie Na de pauze prak allmeerst dr Beek van de Technische Nofflilfe een kort woord van opwekking waarna dr Schmidt namens de Duilsche ingenieurs de gelukwenschen aantiood Uj het eenjarig bestaan van het Technisch Gilde Hierna was het woord aan dr ing W A Herweyer leider van het techmsch gilde Bat T a en aodera taéh Bisêhe vcreenigiagea j Deze gaf een overzicht van hetgeen een jaar geleden geschiedde b de oprichU i5 van het T G en herinnerde aan de aangeboden sammwerking met de bestaande technische vereenigingen die echter door de besturen daarvan ruet rerd aanvaard Hieraan voegde de heer HcrweycT o m het volgende toe Het is onze oprechte wensch tot een zoo groot mofelüke samenwerking te komen met alle technici die het belang hiervan inzien Wat in het a geloopen jaar is gebeurd moge toch een les ztjn Wg vonden het van overheids wege noodzakelijk geworden ingrijpen in groole technische lichamen zooals het Instituut van ingenieurs en den Bond van Nederlandsche architecten niet prettig W j hadden immers gewaarschuwd en wij koesteren geen leedvermaak Jlij zien slechts het belang dtf Nederlandsche technici en dit had beter gediend kunnen worden dan door de bestuurders van genoemde organisaties Een verstandign beleid had dit alles kunnen voorkorncn zonder dat men zijn eer zou hebben ingetjoet Maar ook nu la het tiog niet te Iaat Nog kan alles ten goede keeren Het wordt trouwens hoog tijd dat de Nederlandsrhe technici htm lot tn eigen hand nemen Spr gaf hierna een overzicht van hetgeen m het afgelnopen jaar werd verricht Voor de vakinrichtingen welke van bijzondeT belang zijn en die een grootere bewegingsen ontplooUngsmogelijkheid noodig hebben werden afzonderlüke gilden opgericht He grootste daarvan is het bijna 200 Icdrn tellende Nederlandsche arthitektengilde Dit gilde heeft een zwarcn strijd moeten voeren maar wiJ zijn nu zoover dat we kunnen verwachten dat bulten deze kern om geen ordening van de architektenwcreld mofrii k zal zQn V E P III O N A VI J Groeneweg 7 1 Oudewater II Schoonhoven V J C Kapteiin 25 1 U N I O II Bodegraven III W Donk 8 3 G S V V Olympia V A den Edel 3 2 PROGRAMMA VOOR ZONDAG 30 NOVEMBER Ie klasse Groeneweg I O N A IV G v Wijngaarden Bergambacht I G S V III H v d Speld Dp N K II Gouda IV 12 uur K F U Nolte Hdercapelle I Lekkerkerk II A C Caltel Overgangsklasse Gouderak II Olympia lil J Groeneweg Groo iAmmers I Haastrecht II WM Homis erk Ijl Zwervers II 11 30 u L van Schaik H H SCHEIOS iRCHTER S Zooals u allen bekend zal ziJn nwslsn alle srheidsrechters zoowel lid van den N V B zyn als van de Srheidsrethterjrroep waartoe zij bebooren Bijzonderheden worden omschrevea in Hoofdstuk XIII onder 8 genoemd op bladz 56 Dezer dagen hebben de scheidsrechters een circulaire van ds Scheidsrechtersgrnep Gouda en om treken ontvsngoi Men neme van dei inhoud daarom oedr nota MEDEWERKINO EN Bü den omvang van de huidige pro gramma s geeft de aanwijzing vsa scheidsrechters voor de wedstrijden meer moeiliikheden sis normsal In dit verband dient vermelding dat a scheMivcchter zoo welwillend was m een voorgenomen reis jiaar Amsterdam nog uit te stellen ono z n funrlic t kunnen vervilllen Ook een scheidirechter die o n Half twee werd ve zocht om twee uur een wedstrijd t leiden en daartoe terstond bereid ws Dit ia medewerking die ook door d reeniglngen niet genoeg gewnnrdeerd kalt wonden Een scheidsrechter die onwtreek uar afbelde wegen arerkzaamheden li 3e klasse A E S T Q I R V C I U N I a I KB O I ONA V VEP I 2e klasse B Olympia IV D O N K III J Muurlmg Nieuwerjlerk H Stolwijk H J de Knegl Gouda VI Ammerst S V II 11 uur J G Kramp 3e klasse A Overschotje II Moercapelle lil G Lakerveld K B O nMoordrechl 111 H v d Koolwijk V E P Il Groeneweg UI C Compeer R V C n E S T O II J de Groot IBodegrav II D O N K IV H Homis Se klasse B Ammerst S V in Schoonhoven 111 J G Sinkc Goudecak III Bergambacht II 11 30 u B Cammeraat KB O Ill Groot Ammers II 11 30 uur W Baas Gr04 neweg II Zwervers til IIJO u C van Wünen 3e klasse C Schoonhoven V Oude water JI J Baas F Lensen Joh Tak LANDELIJKE LOONRBCSUNG BETOMINDH8TRIK Het Ccüegf van Hgksbemkhielaars heeft een loonregeVirg hindetw vost gi t eM voor de betonindtistrie Dearbü zun de gipme ntenr in rijf klassen kigëdee M en ia voor elke klasse pen minimunn kxm bepoaM dat raar geiang van A gcnwëntek lassen varieert van 42 84 cent per mr mSTRIBUTIENIEUWS BONAANWUEtNO rKTROLElTM VO MI VRHLICnrmaSDOELEN De secretarisgeneraal van het departcmcol van Handel Nijverheid enScheepvaart maakt bekend dat gedurende het tijdvak van 23 Novemt ei1S41 tot en met 3 Januari IB42 elke dermet 43 genummerde bonnen van demet s an t gemerkte petroleumkaarten lecht geeft op het koopen vantwee liter petroleton voor verlicbtings doeleinden Nadrukkelijk wordt er de aandacht op gevestigd diit de mef 22 genummerde twnnen niet mofnt ordan ve nfetlfdi dach daarentegen zorgvuklig lieren te worden bewaard ï MJuaewawr 11 billUken i h III i li WDoch wat te reggrn van sclieldsreeh Haastrecht lIl U N l O II tnn die on het iStsle moment herieht ftaenbergen ten ♦ rhlndenlleiiin n nbUikl D R D It Overschotje 111 A den Edel Olympia V Bodegraven UI U uur A Hotstede V BP Ill Schoonhoven V 12 uur C Compeer 0 V V ONA VI Il uur D de KncgL Alle wedstrijden voor Mover niet anders vermeld en behoudens nadere wyiiging vangen ta twee mir aan de verhindering bestaat In het als tas aehouwer hllwonen van een plast IHken wedstrijd Dit is reen waardig ttnnrtpuni voer een scheidsrechter In dat geval was door tijdig ruiling moreltik geweest met een w d strMd In de nrhtemluren Door een miwerttand Het veneeM een srheidsreehter verstek gaan ds daar was Inderdaad prako vnn e betreiinenswsardi misverstand Uit bovenstaand blllkl dal t arheidi lechtersvraagstuk vele moelliikhede oplevert Daarom i eenige uttbrfhan vnn het rhetdsreehterscorjSf reer f I te bevelen I Vereenigingsbesturen wbrrfen lorht er m hun leden li of n f teur eens op te wiiseti dal nn irheio n rhler tenslotte even noosfSkVHil een vocIImiI of een speler Rvenliieele candidsten wordm rnrhi lrh aan te meMen aan h l W tsriaat ELPTAI OPOAVKN D flftatopmven reap wDuKi iJ dlvnen iiltirHli 1 December Ie wordwIngeranden ap straffe ii B tM f elftiinpgave Nnmmia het Rettuui O VAN Tii mmo secret aria i o SPORT ZEILKN GouDScm tam fntt ook m looa MET PiNKRTRRiN Op het ontwerp wedistrüdprograinma voor 1043 van de Verbonden NederL Waterspoitvereenlgin en kosnt voor de Goudsche zeilw k te rganiseercn door de fo en xeilvereeniglng Gouda op 33 34 en aS Mal Pinkstem n l7 wataMBN wKBsraiijnaM rooa apiTaciia pni nriB tkiBWN v ra r slsy r n OlKt T fnmte IwlMistlrUlim hi hh n Za1 r tqs tn iMCtas In hrl NfmrtfoiHln nbiift ie A iiksai w aslrO Km pluU c imI weOw M 8 V 94 PaUuluwriftiMkMchan MlcdwlaiKl tn dit wntielM inrt gtarsaiilaMrd raar lellen Mr 8 en DullHhii polWe Itier litflilwiip n n msriiM rsi eli ss rtnlt w H stMrt HliI rjrtiSil nc I iii vv i1iitri dtn werden md r meer hOufwnnnd Joro den hflh r n a un t Po ORTRN Opfalgd Eslo driemaal M v VUet No 61 D oditrtKlnl dl enk l komisch niimin ra an an Baa w elrtid haddvn n s nlm r4 wrieoii Ook dl maal V4 rac he n óé a wm wai wia kampkwn h nd rd m r ruBMas Stklaiwh dl nU o ul4 rofnrti r in d Dultacb w rfnac t dfent aan rt n atart Ihana om een pninbs M ikicn illn b l tffd I min la l aoe I l v lrbftart n Dit la nohl u lt liMl rd d SarluU In wil a hli r iw1 mirt WMikO al n h imd r m aawlHi wSs van k r n o ivI I wint liU d iWl meier nisciawl 1 tWMnmvn In 1 ntln 14 a D prlliiiltrfillilns SMrhladda awi h l Hei der wniatrUrtcii dimi Afn nnipiM nfOhraf aauter iKratHHiMfk dl llAnrMt a li linri wfKtriI van ij ank tot f tK n ialf r n mi drrliifinem nprnk r n ill dp nwwlniwara jjphikwfnarlilf Mn rn ai s Hrll op den fdliiar ilrelflthrer 8 8 Ortipbeivriihrrr fftnuler n en het ap ten d t Diiliaeh vnlkalieileran iMir Oena ral der OrdnunssixiMaci KrhtHiiann wardan dvr w mlairtldrn haainten 1 AT n AAR Aüweeii W STADSNIEMIS Mej T daTimans t OEWAAKDEKBOE KKACHT OP Thalia uur Reunie lUeaeoop Het eiland der demonen Aanvang S IS uur U NOT IM aar Kaaataia Bjjcen komst verbniikscoóperatie Ons Voordeel met rinedewerking van het amusementsgcielachap Dtio Craeroer 15 Ner hegtr des Balls D ig van ge bed en vcroDtmoediging 130 uur leider J Ruüskik tt Nor TJ aur NIaawe Sekaa targ Uitvoering arbeiderstoonaelvereeniging Ooor en voor het volk op voering van Onder één dak 25 Nev 7 4S ai H t BUawe Knds Bueenkomsl Natuurkundig Genoot achap vertooning fibn Vogelweelde langs de Friesche kust door Jan P StrtJbos met toeUcbUng tt NaT Lager des Belb Dag van gebed tn verootmoediging 10 ea 3 uur leider J RuijMnk 7 30 uur ds H C Leep en leider J Ruüsink 16 NaV 1 M oor Terrein L N Poldervaart Voorwillens Publieke verkooping diverse teiitoonetelli csgoederen door on venger der registratie en domeinen M Nov TM aar Ncd Geref Gemeente Spreekbeurt ds Joh van Welzen M Nav uar DsnKI Cursus EH fi O U Nov 15 BUT KlelBe Kerk Bübel lezing ds H S J KaU 27 Nav i aur Blauwe Krais Büeen komst Ned Chr Vrouwenbond voordracht W H Verhoeff uit Billhoven over Moderne voeding m oorlog en crisistijd 27 Nav 6 30 7 30 uur Spaardersbad Aanvantl iwctnavonden Vreugde en Arbeid 27 Nov 7Jt aur Vrije Evangelische UemecDte SObellezing en bidstond 27 Nav 7 J0 unf Central Bijeenkomst Vereeniging voor Paedegogiek vertoon ing film Een week in cte werk 4 plaats mei toelichting door den vcrvaardiget ir C Boeke te Billhoven neater Tabot Aanvang I M KAiUUBIiFABUEK EN IN BKMONffnU mCHE GEMEENTE Op 51 jarigen leeftijd is alhier overleden atej T Gtevunono die een beke ide figuur in de kringen van de Srtearii Kaanenfabriek Couda en van de Rwnuraitr Geref Cetneente was Op de kaarsenfabriek is mej Glavimana neer dhn dertig jaar in de afdeeling boekhouduig werkzaam g€iweest Zij kkxn er op tot kassierster weHie vertrouwensfMMÜe U tal van janw b ft bekleed Haar boekhoudkundige kennis aialde ztl ook ten dienste van de Remon trantache Gemeente waarvoor zü gcdurtfide aenige jaren ala backboudater de kerkelijke financiën behWrde lo vroeger Jaren waa u ook leidster van de Zondagmchool van dan P ut taatcnbond Ia al dese functies wa n j Gtavimans een gewaardeerd medewerkster die mei toe irUdinc en accurareaae haar werk verrichtte Het stefMük overschot zal BonderdaffnJddlig kwart voor drip op de Alg mecsie Begraafplaata wanten tar aarde besteld Ondenteuninsr aan beiioeftigén IN DKU KWARTAAL MEER ONDBRIITKVNDEN EN 4HINDER inTGAVKN DAN IN TWEEDE Blijkens een o ferxicht van het Cen traal Bureau voor de Stajistiek over 4 de onderEteuniDg met Id of met levensbehoeften ingevolge de Armenwel verslrcki in hel derde kwartaal van dit jaar xijn te Gouda genuddeld per week min of nieer geregeld met geld of met Itverubehoefvïhv ondersteund aantal gezinnen m Juli 319 in Augustus 3M en in September 347 tweede kwartaal 322 310 en 31 1 aantal alleenwonenden en oiiden personen uit eigen hoofde ondersteund in Juli 163 in Augustus 180 en in Se tember 141 tweede kwartaal 117 109 en lOS r NIeawe Sehouwbarg Ik hou van vier vrou Het Nederlandsch Too 29 Nov 7J0 uur Kuastmin Uitvoering Goudsch tooneelgezelschap Tot Ons Genoegen ter gelegenheid van 5 jarig bestaan opvoering van Oe familie dictator Dec 5 9 aur Oostluvea 10 Zittingadviesbureau N d Vereenigmg voorLuchtbcscherming December 7 30 aar Leger des Bella Heiligingsdienst leldst J v d Veen APOTBEKERSDIENST Steeds geopend des nachts alléén voor recepten Apotheek Dee Westhaven 14 De uitgaven voor min of meer geregelde ondersteuning met geld of met levensbehoeften waren in Juli ƒ 14 801 in Augustus ƒ 13 312 en in September 12 37B totaal uitgaven derde kwartaal ƒ 39 481 tweede kwar taal 17 660 ƒ 12 441 en ƒ 12J78 totaal ƒ 42 479 in verhoudingseijfers neer W Nov komende op ƒ 1151 per 1000 inwoners Opvoering tweede kwartaal l238 en op een wen door gemiddeld bedrag lier ondersfeunde neel partij per week van ƒ 5 99 tweede kwartaal ƒ 6 74 Deze verhoudingseijfers waren voor alle gemeenten van 20 000 tot S0 00 inwoners ƒ 1041 en ƒ 81 tweede kwarUal lOOl en ƒ 7 20 nrgerlüke Stand Gekoroa Novertiber Jan zn van P N Brit semmer en L Sala Boelekade 148 N wvwitb e i Arend Robert m vanA de Wegelr en M J de OruQl Sophia ïtraat 72 23 November Comelis Albertus znvan H Brem en J Banner Dijkatraat 9 Overlcdaa 24 Na ianb er Antonia Adriana Tewis wed vah P van VMet 86 r De uitgaven voor losse gitten be droegen in Juli ƒ 1IM7 in Augustus ƒ 1276 en hl September tStt totaal ƒ 3S3I gemiddeld bedrag per losre gift ƒ 3 75 Voor alle gemeenten van 20000 tot 58 000 inwoners bedroeg het gemiddelde ƒ 07 Vro JÜke avond van Ons Voordeel AMUi EMKNTSGEZELSCHAF CRAAMER HAD VEEL SUCCES UIT SCHBDB GUMMILAARZEN Un QSHAAU Ten itadeelé van een bewoner van den Wethouder Venteweg zijn uit een schuur aan den Willens twee paar gummil araen weggenomen De coöpaMie Ons Voordeel heeft gisteren in Kunstmin aan de leden een geze lligien avfjnid aangeboden Men had bet amusemenls ezeJschap Duo Craamer geëngageerd dat wel niet gnol was maar toch veel noicn op zDn zan bleek te hebben De heer T v Vliet heette de aanwezigen hairteMjk welkom en herinnt nte eraan dot volgend jaar de Coöperalie One Voordieel vuJftic jaar bestaat Uit vroeger tijden Dl itllHIOBCliB CQUaANT TB JAAR OELEMHf Ut can advertentie Openbare vruwiiüte verkooping van S28 opgaaMe wiiligea boaanen waaronder vela zaai tesctükt t t erkhout staanda in hn boscb genaantd agt lust aan den Griadweg van ItoeikapcBe aaar Mooidrceht op Woensdag den 2 n Nowambtr 1800 dea voosnid dags laa iO rc Nadere informatita bil dan notaria llolaBaM al op de bouwhoeva VradaariMVf ts ZuidWaddiiunraeii 00 JAA ogteam In de vergadering vaa 4aa ge meeBteraad was aan d orde een vour tel van B en W tol hat insteUen eener eoaamissic van bijctaad voor de StedeUika Zwenunhcbtiiig Nadat de heer va Post da wana hat ikitatd had betoogd geen eoromisaia vaa bestand te benoemen bestaande uit een der lede van het dageiVkaeli beaiuur en twee raadsleden maar een commissie van toeoicht baataanda uit p rsonen van nab f iw de ïWemlftnchting bekend en daarvan gebruik makende met welk betoog zich de h h IJssel de Schepper en van der Garden verecnigden weid bal vooratal van B W verworpen mM 11 tegen O Sten un 911 at iAAM OfLRDUN Au da herstemming vonv twee leden van de Kamer van Koophandel en Fabrieken namen 57 kiezers deel Herkezen werden de heercn I Yuel de SctiTeiipcr en O Princa tan wiNTERUvuri BU billandelijk bureau van Wlnteraulp Nederland Is ingekomen een glfi hl nn eole A Vis Het Duo Craamer wist oogenbkkkeliik den juisten toon te treffen en bracht er de goede stemming in Op ds verende wyze zong de zaal mede De beer J v Amstel lid van den Ontralen Bond van verbrutkscoöperatics richile zKh vervolgens tot de aan wez cn Berry Williams gaf een accordeon solo in de kkicht Jan Isn t manieren van bet duo CnMuner ontlokte Joinli OaamCT met ziJn droog komiek spel aan de zaal veTschiUfnde flchs lyo Ook na de pauze oogslite htJ ai die komischen eenacter t Lijks wel gemakkelijk maar 17 1 ontmaskerde gezvlsciiapsjuffrouw en prima ballerina e n iiitburkdl succes Aan tact einde vaa da vergadering sprak ir A A Mussert leidtf dar K £ B Naddl spr de ioMwikkding In de wereld had fctdietat vaoaf den tiJd toen stcdan elkaar bakampten tot beden nu eontincnten woaden gevonnd richtte spr een bHk op de toekomst Als er aldus q r een tiJd lal koiaen dat ik in den Ncderlandtehen staaf wat te eggen zal hebben en dat Is mogelijk lyi geef Ik u laden van bet T O de veaekering dat er veel te doen ui ztjn Er zal een begin gemaakt worden met den opbouw zoowel op stsatkundig als p stedelijk geMcd Met name teldt dat voor Amsterdam Den Haag en Rotterdam Het minge wellicht hard klinken voor Rotterdam maar ik m et als Ingenieur zeggen dat nu men toch en stad grootendeels verwoest heeft het goed Is dat het hart van Botterdam getroffen Is Daar kan nu iets opgrbouwd worden zoo schoon zoo mooi als nn olt tr voren la gedacht HIJ den opbouw vsn Nederland riep spr tenslotte de hulp In van het Technlsth Gilde Berry Williams bracht hierna eenigedoor hem zelf samengestelde bewerkingen van bekende meJodleiSn Hoewelde nunnltierz wel met iets meer bravouren zekerheid uitgevoerd haddon kunnen worden vielen ze toch zeer in dengeest Als slot van den avond volgthet optreden van den muzikslen clownOctavo waarbij de heer John Craamerzich in het begin als een wel niet zeermuzikalen maar toch wel komischenclowA ontpopte Zijn aria uit Traviatavan Van Send en Loos op het coneer titio had een uitbundig sucect Laterliet hii op de xytophoen en de tubaphoon hnoren dat hU toch ook nog welIets prestecrcnfcan Aan de sasopnoonwist hij naast eieren bchaorltfke tonente ontlokken Meteen vlottexjriopiUKm solo werd het optreden van hm jtoo Craamer bactoicn i Bedenavoad wordt de opvocrUiS har haaW nnRAct VAii y B jrtgyu t iM i In de garage hm een wasseherit is iiJI de In d kleerkati hangende jas vaa ren loopjongen een badrag van l ontvre md VRTK AARTEN VBRHANDRIiP alhier De politie hrrft tegen twee huisvrouwen procM vrrbaal opgemaakt wegens hel verkoopen en koopen van twee dlstribulie velkaarten