Goudsche Courant, dinsdag 25 november 1941

OUDSCHE COIBANT jfoensdag 26 Nov 1941 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN r lZI Z 0 JtfrgWfc No 20795 Chefredacteur F TIETB Goud HmmÊaiÊf NIEUWE PACHTVERORDENING Vatte pachtperioden 12 jaar voor boerderijen als geheel en 6 jaar voor losse boerderijen Pachtrechrar kan ovvreankomst verlengen Pachtbureaux wotden publiek rechteliike llchomen O 222 ENTl Moten rouMil I wordM I rm vow I volftendtL I tmmrgtê M I § de omiet f IMI IMI mi hende iMt I leverantM 1 I OctalM t d door van het ban0fi de niMil Ml BUIabureM nkDopprO IBkMPiirllMI lil 10 hno 814 M fig fcbt 1 twrt ditf Inlt M i lam I Instelling ultuurkamer en Kulfuurraqd VerpUcht lidmaatschap van t de Kultuurkamer voor ieder die op Cultureel gebied werkzaam is ê bevoegdheden van den president Joden xi die met Joden gehuwd zijn uitgesloten straffen tot ten hoogste een duizend gulden worden gesteld Art 22 Binnen het kader van detaak fan de Nederlandsche Knltunrkamer kunnen zoowel de president alsde organen der Kultuurkamer welkehij daartoe machtiging heeft verleend ten opzichte van de leden der Kultuurkamer in afzonderlijke gevallenbeschikkingen geven 1 1 Betreffende de ultoefeiiing van de werkzaamheAn in verband waarmede het lidmaatschap der Kamer verplicht is Z Betreffende hun deelneming aan de werkzaamheden der Kamer 3 Overigehs indien en voor zoover zulks bij een ingevolge het bepaalde bij artikel 17 uitgevaardigde verordening Is bepaald De leden der Nederlandsche Kultuurkamer dienen gevolg te geven aan deze beschikkingen Bevoegdheden van den preaident Art 23 Ingevolge het bepaalde bij artikel 22 is de president meer in het bijzonder bevoegd Voorwaarden vast te stellen voorhet openen en het sluiten van alsmedehet uitoefenen van het bedrijf in ondernemingen welke voor de uitoefening barer werkzaamheid lid der Kultuurkamer moeten z in Richtlijnen uit te vaardigen betreffende den inhoud van collectievearbeidsovereenkomsten welke tusschende afzonderlijke beroepsgroepen welke de Kamer omvat worden aangegaan Art 2t De Kultuurkamer U aan tiet toezicht van den secretaris generaal van Volksvo rlichting en Kunsten onderworpen SIrafberaitetcn Hy die in strijd met het bepaalde by artikel 3 niet lid is van de Nederlandsche Kultuurkamer of m stryd met het bepaalde by artikel 7 met m het bezit IS van een bewys van vrijstelling en niettemin een der werkzaamheden welke onder deze Kamer vallen uitoefent wordt straft met geldboete van ten hoogste vyf duizend gulden Wordt door een vereeniging van personen of stichting Welke lid van de Nederlandsche Kultuurkamer moet zijn een der werkzaamheden welke onder deze Kamer vallen uitgeoefend zonder dat deze vereeniging van personen of stichting lid def Kultuurkamer of in het bezit van een bewyS van vryitelliriig ia dan wordt de strafvervolging in geiteld en worden de straffen uitgetproken tegen de leden van het btstuur OvvKanKi en ilotbepallnsen Deze verordening vtndt mei betrekking tot eenige werk aamheid m den 7in van artikel 3 op 7ljn vroegst toepassing vanaf het ttjdatip uaarop het voor die werkzaamheid In aarmerklng komend gilde ib Ingesteld HiJ die na de InstcHIng van een voor hem In aanmciking komend gilde een werkzaamheid in den in van artikel 4 wil blijven oefenen moet biJ den preaident van d Nederlandsche Kultuurkamer onverwüW en wei uiterlijk binnen vier weken een verzoek tot opnenvlnK als lid Indienen Hij mag de werkzaamheid blijven uitoefenen zoolang op het in het vorig lid bedoelde verzoek noiï niet een eindbeslissing la gegeven Op hel tydstlp waarop het TMrngM wordt ingeateld treedt t beshiit nQ iae lM betreffende de organisatie van het filmwezen bulten werking Met Ingang van dat tijdstip aat het vermogen van den Nedefl nd hen Bioscoopbond in eigendon van de Nederlandsche Kultuurkamer over welke ook treedt In a Ie privaatrechteUlke rechten en verWnleneaen vqn den Nederlandschen Bioscoopbond Het tiidstip van de infiteiilng der sltden wordt bepaald door den secretaris generaal van Volksvoorlichtlng en Kunsten Tot het tijdiilp van de ln telHng der i d n kan de aecietaris generaai tijdelijke Instellingen in het leven roepen en personen of vereenlgingen van pemonen met des tUdeltike werkzaamKeden en met de ultoefenlnff van de twvoegdheden der gtldekamera brfaiien t e Nederla idsch Ku tuurkamer wordt als oiagerlcht beschouwd zoo h a weer gilden ntjn ingesteld Deze verordening Is gisteren In werking getreden DE NEDERLANDSCHE KtJLTl l RKAAD Het Verordenjngenblad bevat voorts een verordening van den Hykscomrriis saris betreffende den Nederlandschen Kultuurraad Deze verordening beval o m hel volgende De Nederlandsche Kultuurraad bevordert de ontwikkeling van het Nederlandsche kyltuyrieven en van de verzorging van de Nederlandsche kuituur By de vervulling van deze taak is de KuUuurrsad verplicht alle uitingen van het kullureele leven gade te slaan zoomede alle dienden en Instellingen welke op het gebied van het kultuurleven of de kultuurzorg wcl aam zUn door het geven van adviezen te steunen en deze door het nemen van initiatief tol bepaalde werkz iamlieden op te wejtken De Ktilfuiirraad is een rechlspertioon lilkheid be itlerid ipenbanr lichaam Zijn retel is gevestigd te a Gravenhage IM Verordeningenblad bevat een Ting van den RijkscommisSaris snde d Nederlandiche Kul T d ze verordening wordt het L de ontleend rJSel 1 2 1 werkzaam zijn op Éitbied van de beeldende kunsten er befrepcn de bouwkunst en kuMiaiabMlit of op het gebied t Biodak de literatuur het irezen het fllmwezeni of het o worden In gUden ver Deie gilden vormen tezamen JlfedcrUndache Kultuurkimier f Set il de taak van de Nederlandsche huurkamer door de samenwerking Kj IJlen die op het terrein an een r roepen werkzaam zijn de Ne jidKhe kuituur in het licht van verantwoordelykheid tegenover voIks ëm enïchap te bevorderen inlikundige economische en maat lelyke aangelegenheden der kul iroepen te regelen en overeen ing te brengen in het streven i tot haar behoorende groepen St t De Ncd Kultuurkamer ia rechtaperaoonJukheid bezittend Juar lichaam in den zin van arti IIU der Grondwet aar zetel ii i tigd t Graveniage fM 1 HU die medewerkt aan de ncinf de weergave de gees t iMhBiiehe bewerking de Mlng de Instandheading het lit verkeer brengen of de bemld I tet het ia bet verkeer brengen Mtnurfoed la verpUeht lid te i jM d Nedarlaadaelie Kuituar ir tenxU dit medewerken een nlt 1 eonmterdeeU administratieve ihe of raeebaaiiclie werkzaam l t i On er kultuurgoed in den I mi deze verordening wordt be 1 ledere kunstcchepping of kuntt Ichting welke voor het publiek neembaar wordt gemaakt Iedere andere geestelijke schepk of verrichting welke door mid l Bi druk film radiouitzending of rtiiband voor hel publiek waar mbaar wordt gemaakt lillS Medewerken in den in van pk l 3 vindt plaats onverschillig of Iwerkzaamheid wordt verricht jl Aldan niet tegen belooning llDoor rerhtspersonnlijl heid be it publiekrechtelijke of pnvajft lllflke lichamen door niet rechls Wilijkheid bezittende vereenigin iWn personen of door natuurhike Wmen llDoor Nederlanders Nederland ïche fWanen of vreemdelingen Door ondernemer of door persoTdie in dienstbetrekking werk aam Wie g en lid kunnen zijn W 10 Joden of Joodsch ver chapie personen kunnen niet lid i vin de Nederlandsche Kultuur noch van een vereeniging van i n welke lid der Nederland J Kuituurkamer ia of moet zijn i aan dezen personen o a en het oprichten of het deel 1 aiin de oprichting van een Iging van peraonfn welke lid IfMerlandsche Kultuurkamer I fW Jijn I II Jood in den zin dezer teling z Jn Degenen die van meer dan een Wlchpn grootouder stammen Andere dan de onder 1 aange personen die hetzy op 9 Mei M de Jood9ch kerke1ijke geI Aap beeft behoord 5Y De giWer der Nederland KuItuiirkamer worden voor zoo dig onderverdeeld in vak Ir leiders der vakgroepen worden te nniirg an den president oen betreffenden gildeleider J tvoering van de taak der Ne Jehe Kultuurkamer kunnen tllle bureaux worden inge VgJ De Nederlandsche KuJT bezit binnen het kader u taak verordenende bevopijdJ flen zin van artikel 15 1 ier ii £ IS verordenende bevoegdheid ifloor d nn per idifrst derNedertt Kultuurkamer uitgeoefend Bij een inKevol e hel be il artikel 17 uit te vaar Jnndffelingdrf glement kunnen giften word urtgevanrdigd de bemiddeling in mrau Chen leden van de Ne iJ ne KulluiiTkamer ij Bij e n uii te vaardigen nwreglemenl kin worden geis elke contributie de ledefi Iii d l8nd chp Kultuurkamer 1 nen te betalen ti Rij een ultgevnardigde verkunnen tuch rechteHjke Aajj het hoofd van den Kultuurraad staat de president Hü vertegenwoordigt den Kultuurtaad in en buiten rechte Dé Kultuurraad bestaat uit ten minst twintig leden Zy worden door den president benoemd en ontslagen Het lidmaatschap van den Kultuurraad ia een eereambt De president ed de ledrt van den Kultuurraad worden voor het aanvaarden van hun ambt beeedigd De president is voor zijn beslissingen verantwoordelijk De leden van den Kultuurraad dieneii hem by het nemen van een beslissing van advies De president heeft ter voorbereiding en uitvoering van zyn beelissingen een bureau tot zyn beschikking Aan het hoofd vari dit bureau staat een dageIiiksehe l estuurder die door den president wordt benoemd De president ia bevoegd zich gegevens te laten verstrekken door alle Ne derland che autoriteiten bureaux in stellingen lichamen en inrichtingen zoowel van publiekrechtelyken als van privaat rechtelyken aard betreffende jille aangelegenheden welke op zUn taak betrekking hebben Deze verordening i gisteren in werking getreden r Met DuitscUem tegen het kapitalisme VAATRFOELEN BETREFFENDE BET VERKEER TER ZEE in het Vepordeningenblad w opge nomen een v rordaniiif houdende iiiiiatre relt n betreffende het verheer er zee RUKSBUREAD VOOR UZER EN STAAL Naar wy vernemen U opgetreden als directeur van het r ksbureair voor ijzer en staal te s Orayenhage de heer H J V van de Voort Verschenen is een verordening elke het pachtwezen regelt en waarop wy de volger de toelichting ontvingen Om streeks de helft van het landbnuveareaal in Nederland wordt door pachters bewerkt De wettelyke regeling van de pachtverhoudingen op landbouwgebied heeft derhalve buitengewoon groote beteekenis Ook indien de grondregel boerenland in boerenhand in den loop der komende Jdren doo de nieuwe agrarlscf e en grAndpolitiek wordt verwezenlykt en het aandeel der pachthoeven daardoor virminderd zj desondanks de pacht nis exploitatievorm van het bouwland r iel geheel verdwynen doch naast jtn boerencigend im steeds een rol van eteekenis spelen In een tyd waarin door de oprichting van den Ned rlandschen Landstand de plattelandsbevolking zyn nieuwe ddinitieve beroepser anisatie heeft gevonden behoort ook een definitieve regeling van de pjrht tot de dringendste wrkzaamhtden De Pachtwet van 1937 heeft reeds den tcrsten sUp gedaan naar een recblvaariiige legeling tusschen pachter en Ycroachter De Pachtwet van 1P37 had evenwel aanzienlyke gsbicker die al irzyds werden ngczien en nu ai de laatste plaats ook door c r kringen die thans de drager van t nia iwe beroepsorganisatie iyn geworden Door een reeks uitvoerlngsv rorden ngen en aanvullende bepalinger zyn enkele der hinderiykste gr breken reeds verzacht Desondanks IS daardoor de noodzaak voor een grondige hervorming niet opgeheven integendeel slechts te dringender geworden Deze hervformmg is nu tot stand gekomen door de gepubliceerde pachtverordening en wel door middel van uitvoerige zorgvuldige voorbereiding waaraan behalve dé beide belrokken miflisteries Landbouw en Vl s chery en Justitie een reeks erkende deskundigen heeft deelgenomen Alle uitgevaardigde uitvoeringsverordeningen en de bruikbare grondgedachten van de huidige Pachtwet zyn thans samengevat in een werkeiyke eenheid Feitelllke InJinnd In tegenstelling tot de oudedPaehtwet die een pachtovereenkomst principieel voor o ibep6alden tyd geldig verklaarde overigens met de beperking dat zy tot het twaalfde pachtjaar kan worden opge egd zonder dat den pachter rcchtsmitldelen openstaan brengt de nieuwe pachlregeling vaste pachtpenoden en wel voor boerderyen als geheel v6or den duur van twaalf jaar en voor losse landeryen yoor den duur van zes Jaar Daardoor heeft ledere pachter een vasten jMjshtiljd waarbinnen hy over Met Duitschlartd tegen het kapitalisme A LLES wat uitgediend heeft zalvergaan En het kapitalismeheeft uitgediend Het uitbuitingssysteem dat voortgekomen was uit hetliberalisme en dat wn hoogtepunt bereikte ui het vryheid minnende democratischestelsel heeft zyn tyd gehad Het nationaalsocialisme is gekomen enheeft tegenover het kapitaal den arbeid geplaatst Niet op kapitalistischewyze Maar op n tionaal s ei§listische yze Wat heeft het democratischkapita listische stelsel den arbeiders gebracht Armoede en gebrek Aan den eenen kan t heerschte een overdreven weelde die tct uitspattingen leidde terwyl er aan den andeien kant een ontzagwekkende armoede werd geleden Demenscli in dienst van het kapitalisme dacht uitsluitend in geld De materie was verwinnaaf van den geest Geld Geid Waar kan ik wat aan verdienen Men dacht eenvoudig niet aan de noodzakelyke behoeften die ook aSderen noodig hadden Wanneer men aan de groenten niets kon verdienen dan dacht mcd er niet aan om deze op doelmatige wyze te verspreiden onder t arbeidende volk Integendeel Men liet de kostbaïe en onontbeerlyke v ldproducten op t anfl verrotten omdat men er niets aan hn verdienen De heerlijkste tomaten gingen naar de mestvaalt de aardappelen wffiden ongeschikt gemaakt voor de consumptie de vruchten liet men aan de boomen wegrotten de koffie werd m zee geworpen of als brandstof gebruikt Alles draaide om het geld En wanneer mgn er mets aan kon verdienen dan moesten de met zorg gekweekte producten mear vemtetigd worden Dat was de groote schanddaad waarmede het kapitalistische jitelsel ook tegelykertyd veroordeeld Is Men hield biddagen voor het gewas men Jiield dankda gen voor den oogst Men bad God Geef ons heden ons dageiyksch brood en aan den anderen Ifant wist men Gods zegen niet beter jte waardeeren dan door het vernieti het algemeen geen opzegging hoeft te verwachten De pachter kan derhalve ziin exploitatie op geruimen tijdsduur inrichten en ten bate van het algemeen het hoogste rendement uit den hem toevertrouwden grond halen Een variabe e pachtsom is princ piee ontoelaatbaar omi t daardoor priis verschuivingen van de agrarische producten die slechts worden uitgevaatdigd tot instandhouding of versterking van dl rentabiliteit van het bedryf op deze wyze niet den exploiteerenden pachter doch den verpadrter ten goede zouden komen Uitzonderingen zijn mogelijk vooral oor overeenkomsten waarby de pacht bestaat uit een deel van de opbrengst van hef land De bepaling is gehandhaafd dal pachtovereenkomsten schriflelyk moeten worden vastgelegd doch in aansluiting op een reeds verschenen uitvoeringsverordening Is in zooverre ook plaats ingeruimd aan mondelinge pacht overeenkomsten dat elk der partyen de schriftehjke vastlegging door de autoriteiten kan eischen Een verbod omtrent wyziging in de bestemming van het gepachte land opgenomen in het contract kan worden opgeheven door de pachtcontrole voor al indien dit verbod strydig Is met ver mecrdcring van de productie of met een exploitatie In overeenstemming met de behoeften van den tUd De paebtbtMchermlng In tegenstelling tot het huidige recht dat geen verlenging van de pacht ken de kan k Igens de pathtverordening ook na afloop der pachtperipde van 12 of 6 jaar een pacht door óen pachtrechter worden verlengd Als de verpachter of een zyner familieleden hel stuk land pcffooniyk wil beweWcen kan een dergelijke verlenging principieel niet geschieden In dexe mogelijkheid tot verlenging ligt een der kernen van de nieuwe pachtverordening De pachter die sljn hedrlff goed heeft geleld krijgt het recht dat het gepachte land hem principieel ter beschikking wordt gesteld gednrende een nieuwe Vachtperiode die blj boerderijen 12 en bU lande rijen Jaar bedraagt Het recht van den pachter op verlenging van de overeenkomst rribet echter een grens vinden als de eigenaar relf de exploitatie weer ter hand wil nemen daar anders het eigèndomsbeRrio op ongewenschte wyze zou worden ondermUnd In dit geval gaaj hel recht van den eigenaar voor dat van den pachter en daarmee blyft df pacht In tegen itplflng tot erfpacht en beklemrecht gebruiksrecht met bepeill n tlld diiur Nopens wyziging van p rhtre e n gen ayn de bruikbare bepalingen van ae huidige Pachtwet overgenomen gen van alles waarom men gebeden had Deze onmensrhehjke daden die in atryd waren met Gods liefde en genade erdeji door die heerschers nog goed gepraat ook Want zoo zeiden deze losgeslagen Christenen men moest toch rekening houden met de vastgestelde pryzen AUes moet opprysblyven Wanneer dit niet het geval was dan beteekende dat een ramp Voor de beurzen van de bezitters Nooit vroeg men zich af of de arbeiders Uit Amsterdam en Twente of de havenarbeiders uit Rctterdam of de fhynwerkers uit Limburg of al de werkers uit ons vaderland wel vold tfnde levensmiddelen tot hun beschikking hadden Nooit dacht men aan de ellendige omstandigheden waarin duizenden gezinnen verkeerden die overgeleverd waren aan werkloosheid en die door de Chrislelüke regeering nog net zooveel kregen dat zij iet van honger stierven In Duilschland had men dezelfde ellendige toestanden gekend Maar daa was in 193J Hitler aan het bewind gekomen die zoo hel een en ander veranderde voor de arbeiders en de boeren Duitschland was door den oorlog en door den onrechtvsardigen vrede van Versailles uitgemergeld als geen lahd ter wereld De kapitali stische landen hadden het Duitsche volk aan liun Wil ondergeschikt gemaakt Hitler de socialist de arbeider verzette zich tegen de slavenmenlalileit van hét Duitsche volk En na 1933 heeft hy door hard werken bovenmenschelyke dingen tot stand gebracht Hij lieeft zijti volk verlost van het onchristelyke kapitalisme Hy heeft zyn volk weer geleerd dat het een zegen is weer te werken Hy heeft zyn vclk opgericht uit het moeras der slavernij waarin het dreigde te verstikken Het kapitalistische slavenjuk was den Duitscher onwaardig En m acht jaren tyds is er een nieuw Duitsch volk ontstaan dat thans de sterkste weermacht ter wereld heeft Deze weermacht strydt in het Oosten tegen het Bolsjewisme en in het Westen tegen het kapitalisme Beide stelsels zyn de aartsvijanden van den arbeider en den boer Èolsjewisten en kapitalisten hebben elkander de hand Vooral kan telkens na verloop van dr e jaar de pachtcontrole op verzoek van een der partyen de pachtvergoedingen opnieuw vaststellen indien de goede trouw dit verlangt De eedkeuriOKSpreeedore Een der grootste tekortkomingen van de huidige chlwet bestond daarin dat by de goedkeuring van pachtovereenkomsten zoowel de pachtrechter als ook de pachtbureaux bevoegd waren Deze procedure die leidde tot een zeer uiteenloopende goedkeuringspractyk en daardoor vooral tot groote verschil I n m de pschtvergoeding is geunificeerd De pachtbureaux die hun nut m de practyk hebiwn ijewezcn worden publiekrechtelyke lichamep met den naam Grondkamer en zyn alleen bevoegd voor de goedkeuring van pachtovereenkomEten behevens voor alle andere beslissingen van zuiver economisch karakter tydens den duur van een pachtovereenkomst In tegenstelling tot het geldende recht kan de grondkamer by de goedkeuringsprocedure de parhtvergoeding ooTc tegen den wil van partyen definitief bepalen By nietigverklaring en goedkeuring moeten de grondkamers in de eer sie plaats de algemeene belan gen van den landbouw in het oog houden en eerst In de tvvt ede plaalE de bjlangen van partyen Dientengevolge zullen zii overeenkomsten nietig verklaren indien de aspirant uachter ondeugdelyk is of indien daardoor een bedryf wordt verkaveld vooral door gescheiden verpachting van land en bedryfsgebouwen Tn alle overige ge vallen zal de grondkamer de overeenkomsten niet nietig verklaren maar de overeenkomst op een gezonde basis plaatsen door wyzigingen naar haar goeddunken Als compeneatie voor de uitbreiding van het recht der grondkamer by de goedkeuring van nachtovereenkomsten Is dr mogelykheid lot beroep by een Centrale Grondkamer ingevoerd De pachlreehter i Voor alle geschillen die uit n pachtovereertkomst voortvloeien met inbegrip van een vordering tot ontruiming yn overeenkomstig de huidige regeling de pachtkamers van de rechtbanken bevoegd Als beroepsinstantie blijft de pach kamer vnn hei gerechtshof te Arnhem bestaan De bevoaedhpid van den pachtrechter hlljft evenwel bepTkt tn zuiver juri diiche gptiehitlpn Rij slriidvragen van zuiver pcoefimischen aard vooral nonen de vergoeding van verbeteringen Hie de nachter heeft aangebracht is de ndkamer bevop gd Dp direrteur generaal van pn Landliniiw z il hedenavond om ld iü uur een rode houden over het nleiiwp piehtbe luit en de Irsfel inB van de Oronri Itnmpr fzonder Hilversum I BlWondere tiepallngen omtrent rrenstevallen Dp huidige Pachtwet werd vpela ontdoken omdat de eigenaar pen zethner in dienst nam Deze ontduiking wordt thans voorkomen daar derge Hike overeenkom len eveneens ann goedkeuring van de 0 nndkam rs on derhpvig rijn die overigens niet den inhoud helihen If onderzoeken doch Whts trorten na ian of verT ichtlng nlft doeltnnl eer U Dit voorjaar was het krachtens de Ingeven en denken de volksche natio naal socialisten in Europa hun op marsch te beletten Maar de arbeiders ep boeren van Europa hebben in het nationaalsocia lisme zooal Hitler dal in Duitsche landen en Mussen in Nederland heeft ge bracht hun eigen weïen herkend Eigen volk dat op eigen bodem werkt eigen aard eigen eultuuh eigen recht ziehier het volksche ontwaken in heel Europa ook In Nederland Ook in Nederland wordt thans de kapitalistische macht gebroken Ook in Nederland leert men nu de aarde kennen van kostbare producten die terwiUe van het geld door de kapitehsten vernietigd werden Ook in Nederland ziet mCn thans in dat alleen arbeid zegen kan afweTi en Ook in Nederland begint men te begrypen dat het natjonaal sociallsrtie niet antichristelyk i s maar dat h t juist de Christelyke waarden sterker dort leven Het kapitalisme was een uitbuitinga sjv teem van bevworrechtenl Het natiqjiaal socialisme geeft recht aan alle volksgenooten Het kapitalisme telde niet den ar i beid maar de winst Het nationaal sociali sme erkent julat den arbeid als hoogste waarde Het kapitalisme heeft honger en eU lende gebracht over duizenden gezinnen Het nationaal sociplisme brengt levensgeluk in elk huisgezin VoOr het recht en den afbeid en jiet Ivensgeluk van eiken Europeaan strydt Duitschland in deze wereld Naait Duitschland staat echter opt oorlogsveld de rasbewuste Nederlander aangetreden Hy kent hel doel waarviy T Hitler trydt hy kent het doel waarvoor Mussert vecht Dit doel is een beter Europa Een beter Nederland Daarom met Duitschland tegen hetkapitalisme C WGL DE N S B IN DEN AETHER Woensdag 26 November 1941 om 19 45 uur spreek over Hilversuip 2 de heer Adr van Hees over het onderwerp 10 jaar nat soc strQd in Nederland declamatie I Vorderm swet noodig gras en hooi land ook voor zoover het niet wai i verpacht opnieuw te verdeelen Om deze toestanden te voorkomen kunnen de grondkamers voor overeenkomsten omtrent exploitatie van gras en hooiland en voor weidMvereenkomsten bijzondere bepalingen uitvaardigen I Overgangs en slotbepalingen Onder de nieuwe pachtverordening vallen alleijach to vereen komsten ook als ij tot dusver niet onder de bescherming van de Pachtwet vielen daar zi voor 1 Januari 1936 waren ge lot n Alle huidige pachtovereenkomsten die voor onbepaalden tyd zyn gesloten worden geacht voor een zekeren tyd te zyn aangegaan en wel voo 12 jaar voor zoover hel boerderyen betreft en voor 6 jaar voor zoover het over landeryen gaat Ook pachters die na nietigverklaringvan hun pacht nog gebruiksrechthebben kunnen in het genot van eenlangdurige pachtovereenkomst geraken De pachtprysstopverofdeningwordt opgeheven In plaats daarvankomt de mogelykheid de pachtvergoeding van alle liestaande pachtovereen komsten door de grondkamers te latencontroleeren Daarmede is de mogelykheid ge schapen om pachtovereenkomsten waarvan de inhoud met te rymen valt met de huidige beginselen hieraan aan te passen Pachters en verpachters die gebruik willen maken van deze mogelykheid moeten een desbetreffend verzoek binnen een half jaar nadat deze verordening In werking Is getreden by de grondkamer indienen De grondkamer kan deze wyziging zoo noodig met terugwerkende kracht tot het begm van het loopetïde pachtjaar invoeren De invoering van een pacht op langen termyn met aanspraak op verlenging Is ook m aanmerking genomen h het recht Op schadeloosstelling van den pachter die van het gepachte stuk land n hel algemeen belang afstand moet doen De schadeloosstelling van een pach ter die zyn land moet ontruimen in gevat van onteigening of van requisitie kan pok de gederfde eitploltatie voor een grooteren termyn omvatten dan de twee jaar die de huidige wetgeving voorschreef s De vcroixienlng welke 91 artikelen omvat en InJiet Verordenlngenblat ii gepubliceerd treedt met ingang van 28 dezer in werking ê4 4 ch HlaoH Zon op 9 21 onder 17 34 Maan op 15 13 ondtr 3 16 Me it vc llcbt Ie verdHltleren van consonderfiang lol tonaoplionisl Lanlaarn van nei taiile moeten een liaK uur na coniondertfanii onlitoken worden KtU V