Goudsche Courant, donderdag 27 november 1941

GÖUDSCHE COIJBANT nonderdag 27 Nov 1914 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREDEN m WEr m JTteafKMfc No 20T9Ö Fowrefcenu 48 o Che re4 cteur F TIETER Goud fof g c gn von Ribbentrop Amerika kan niets meer yercinderen aan den afloop van dezen oorlog lyropa t g rt elke blokkade besfand Vroeg iaat zal het Engelsche eiland ondergaan livelutf in ontwap nci g bi d i uitg iot n Aaaociated Preaa meldt van toonaangevende zijde te hebben vernomen dat in de Japanach Amerikaanache onder handelingen tot dusver geen overeen stemming is bereikt en de kwaotie van oorlog of vrede In hnoge male afhan keiyk is van de eerstvolgende slappen Oeen ttffloleele Instantie kan er inlTch tijgen over geven of er plannen zijn tot verdere besprekingen Naar verluidt zal Korroeaor binnen zeer korten tijd om rapport uit te brengen naar Tokio terugkeeren Ds nota vin staata aerretarls Huil heeft de principieele voorwaarden der Amerikaansche regeering opgriomd voor een vrede op den Stillen Oceaan Daarbij bevindt zieh ala voorwaarde het terugtrekken der Japantehe troepen uit China en nd China De Amerikaansche bezetting van Suriname BEDREIGING VAN GEHEEL ZUIDAMERIKA De A N P correspondent te Berlijn meldt De bezeiting van Suriname dooi da Ver Staten acht men hier in bevoegde kringen meer n bedreiging van geheel Zuid Amtrika waarnaar Washing on al zoo lang en op allerlei wijze de imperidlislie handen uitstrekt dan wel van de Fransche kolonie Cayenne Bovendien overheerseht hier de mdruk dat Berign m h t algemeen de aangelegen heden aan den overkant van den Oceaan vooral als vallende buiten de Europ esche levensruimte besehouwt Wat de Duitsch Fransche wapenitilslandshepalingen betreft kan men eventueel van Duilschland eenzelfde houding verwachten als b j Syrl Een b dreiging van Dakar of andere Fran he kolomen m Afrika moet ongetwg feld een heel andere reactie in het 1 ven roepen dan men zich aan da oi erziide na de goedkoope successen van IJsland blijkbaar voorstelt Amerlkaanaoha troepen hl Paramaribo verwacht In Paramaribo de hoofdstad van Su rinamc zgn drie Amerikaansche le ger ivliegluifen aangekomen Associated Press meldt dat heden aldaar duizend Amerikaansche soldalen vervfmdhi worden ear tftmmmmmm ► tïPrtrWvtn en ondetn nflngen Dat il dut eggw dat de prrKldenJ bijy voorwhrtfteii kan cevpn ten aandien van de bodrljlsult fieter ing van bt paalde heat rgpjrp t rhaiipen l e preiddpn kan btlv lichilljnen geven ten aanxien van den Inhoud van een co lertlave afboidiMtvrietnkimtsi l ehoudpn d verorde oliMï no 3r 1940 bcteffpode de totstandko mong van regplmgpn In aVf It on n talart en en andere afrbefdnvom v nai drn en d daarhil grnoomde bpviwfldh dno van dr n tretai ift fipnrjaal van hpi d patt m n1 van aVe SiXisJe aken Klnanftj n Dp i tPn van de Nedei aid thp Kulluur kf ri t wi dTo li de pprtte plSal bp trfidpn d ir pl iti liikoir Jpn l ponti fhutlr rogleim nl J wurdiii iipgralrld Indien de inkoiiM pn i pI voldiifodp zitn t hit ilik d khttm v n de Knttiiuikao er draspn Opbanw van de Kiiliuiitkamer Hpi prrekl an eir dat het geur rtiifp appa n hptwrik Hlh kuMuuiberoepen aai om vatlot niet übdeiljk geber gereed zal ritn m too iiiigp bproeppn li wer veel vooiberetdrjod wptk gedaan en Kon dtt ook grdian orden omdal er organifiatle biïalondrn wi r pad Kpetfpod w Dit w bdv hut g al bIj bPt ppri PM bij hd fJnwwtn ni de kun tonaar in de weg t rufikpr Ut om ilte gildpn roortN btjv hit hrt giïd van d t pdfnde kun tlpp bpnlnnd viiJwU gppn enkair landpIMkp organliMitjp dip d € pionoinl php en ücjalp atttigplpuot hetlpn van dpre heroeppn regelrt De kunilrnaarn tonden al e reer n i riebiplf en uaren aan hun lot VMBdïitpn Het Ir niet te verwonderen dat de p gtoep noi niet kan beseffen wal voor hen pdawïi ka uordeo door een doeltreffpi de alnn valldulP WiianiBMile Vrt Jul op hub gphiffd vati mtzagUjk nutilg werk verrbhtm Dere organl alie a kunnpo bprelken rtal f ok ftj fekn kunnpn i lln van ern rydwHlkp bealaannpiorellJkbPtd en dal aoplal vw ttlpntntfpn getroffen uilen worden pvpnaln di ae ph pddp voor de werkera In pconomlmhp bpdrtjvpn De Itld ral leeroii dat d e kunaienaara mede énnrtigi ay hevrtjtf rullen fijn van flna cte lc orgen beter hun roeping ata kunalehaar aulten kunnen ver villen l et rtjn rhlei niet liiileen de aociale en eonnombiehe maatregelen welke hier van he lang lijn By de vakkundig maalregelpft kunnrn ewnApi de belangptr der kuituur rrtepen aeer irpdipod Un Om pen etikpi voorbeeld t noemen Indien klad phïld ta hun werkaaamhf ten nk t me r kunnen utloefenfn Ml het aftetg bled voor dmi waien kun fenaai ruimer worden tndtpn niei een teder meer muftek p tpn kan gevph ullrn ïtl die hlerlof de nnndige bpkwaamIwtd bpflltrrt een beieie be u H mogeH H hptd G enl t n ÏH verortkmlng aebtpl de mogKlflkheld om viWlr de opriphMhg der gilden dpn gt deletdpïn een vomloopigp opdiaplif te gevpn en voorlonpige oigflniftBlIpi In ie tellen Hierdoor vprltrilst de opbouw dpi glldtn l n wpiteftlke nnttle aldm kab v el nuUIg ptk worden ven tehl voordat de organl all van een gtl te eehepl gfiepd in Mogp d Npdprtand ehe RiilHiui kamer dooi de Juut t pbflr lglng van de httSr toevpilrouwde beioepaanngelrgenb den Helan illkp bMdiagen btengen int bgverdertng van rfp NMertandafihfl kultuitr MhMeiaiMM VK lk Ut fÉiMMMMB R008FVFI T 8 VeHANTWOORbELIJKHI ID w mmmter zetle lucrtip uiteen hoe IjWidci I Roo cv It met allerlei iHtigc t ii ri met leugen en bminig ge d hi eft z jn land in ootIok mcl WUrhlnnd te verwikkelen Niet het nkSarische vOllP maar het intergenule Jodendom en zUn exponent Wwvelt zUn hier de ichuldigen Met 5 oog op deze houding wilde pr meteen het volgende verklaren 2 n in welken omvang de oorlogam a teriaa 1 leve Maan onze v Uandajn of de boven ncn aan dan jorl l lagan ona deelnemen of t dit kan nieta meer ver j S ttn aan den af loop van JJt B oorlog d w r aan de rwinnlng van de aa en tr bondgenoot en Volgenade JjW nieinmingen heeft de huidige grtkaanxche rageerlng lecht en jJM fraetie van net AmerikBoniche J Jpor haar oorlngnpolltiek grwon Mocht deze voortdurenda ophitSt auccea hebben en een gj tuiMhM de V S enerzijds n 2y n Oo t Azlé andarzijdx onlSj taat than reeda voor da ga wciis vaat dat da verantwoorde eUstatidige organualie k lmg van het bedrijfeJeven kotiit thans de organuatie van dt kuttuur Uro pt n aan de beurt StoUig ts dit nit t onverwacht Het departement van Volkjtvoorhchting en Kunsten u reed gcruimen Igd bt ig aan de voorbereiding vnn de e organuatie In talrijke hijeenkomstcn van kunstenaars on anderen I de opbouw van de Nederland ich Kultuurkamer en d g Id n uil pfngo pt Hel echter met gebleven bil een theoretiwhe voorbereiding Pracliwh Is reeds reer veel werk verricht Veel vakgroepen zijn reeds daadwerkelijk gevormd Op het gebied van de per heeft de Raad van Voorhchting de standgenooten reed Over samengebracht dar in wo on eeds een persgilde bestaat Op het gebied van het Mmwwen yal de organiratie van den Nederlandschen Bioscoopbond in 7ijn geheel in het Filmgüde kunnen worden opgenomen Men denkt zoo dikwijls dat het teldtrsbcginsel een gecentrahseerde bureaucratische taalsinnchling n ede brengt Niet is mmder waar De thans vorj chenen verordening is een voorbeeld van een organische beförfpa l tjindsorganisatie welke in eigen krin etgen aken regelt Dit regelen geschiedt natuurlijk niet willekeurig doch gelijk artikel ï van de veioidenlng dit omathrijft In het licht van een verantwoordelijkheid tegenover de volkifmeenehflf voot wnovrr d e hei g hird von dw Nfvï otidfi h Ktjltuur kamer ÏM trlJkt wonler h hflrtlRrnd door hM denfirl meni von VolksvfHrr lichting eti Kunsten De Nederlarr Jerhe Kijltuurkamer is daanmi oïKJerwoTïwm aan bei rwwicht vm den aeerHflTm eneraal vnn het d pfirlrment vnn Volks vfHivlkhWivfi en Kui effi In d 7e be pa mg ligt die verttnlwfK rd elljkheki tegf nover drr tdtmi rtpcwlotcn welke kuittiur politieke h ittWtg heeft Overl gens rijn fh kuUuuixIragers au fmoom in eigen krimg n KuHum fimpT f mvi t nl t lit witftiiirhpmofïPn ï f nft flk h n wt km n f v er wr innt fftPflon i van Jïf fllfld luttithcn het Uftmrifimftfi vflft Opvnf4 t Wf fnn h t m r Mi iirbp icHPrinlH Pn Up ff t nrt i imt Vurt Vf ittwmri c ittna rn Ktin t n Hm tmU tiipf P KultuMfVHnw mvi Ifrht Up KmKihit Sfrwppn W nrf V r tU Mtfg tü toi v rtrouwd n UfiUiitf nnpir n ftppnt mpnt Ifpl fepbl d Vifi h rmil fwllt rt wfiipn r hnp i i flif vnf Het gevechtaterrein in Noord Afrika Zon op 9 3i ofldtr 17 33 Miian op S 3 onder 3 33 M n l i rpllcbl l vtrditiii r n van ton md rtfan lof lonnopkomiil l Mlii rni vnn vo tMfifr mo ten en linit uur n roniiondor nnit onUtohvn worden 8 w IMlWIIII l l IIII M I M I I I l l lllt W W lt é 4 i i t KMI Oins tMr IfMad K tM D d recepUe welke ie Ouitiche 0Ui t ven BuitenUndiche Zaken Kibbentrop gUlermiddag In hotel AlKrhof e Bergen heeft gegeven ter I van de Europeeache etaataliedmi M ü Berlin vertoeven ter gelegen Hl vin de verlenging van hel AntiIplnternpact heeft hu een toespraak im waarin hy allereerit e n innicht gat van ontataan en verloop itifn oorlog die met den atr d de Sovjet Unla in een bealiiiende is gekoinjn vU maanden la nu ook de laatate UJtaire hoop der Angeleakien in tgst vernietigd aldua apr Ik geloof la veel te zeggen ala ik bewjeer Hl toe vijf maanden van den vèldlÉt in het Ooaten gekwalificeerd ul I worden ala da grootate militaire I uit da wereldgeachicdenia $ pT tf 4aarap eeg oveizicht van da ontagtitke ttrO tmacht van dm tegenatan Ivan van de motliijklieden di hat I in het Ooilert met zich brengt d vjet nederlalif wordt MMMaiiaeh oaafluuikamk vu llttMI a MMaaehe mMmIm h het la nu voor JM tegen ellM blokkade bwtand Het otaatlMl vMi Earoni yal weer t toonemca want de arganlaahet rtoaMlitigf bwaltc gebied I M Ooaten ia reada lo vollen gang Miar ook voor de politieke itaatia h la lahaela wereld u de nederlaag il hit bol owiame van beallaaende l llakanl Het overwicht der landen IM drlanMMUlliadenpMt Dnitwli FallS en Japan benevena dr daarliantMiJntea ataien la door de veriftklif van Rnaland ali grootr moIMketd roo aterk geworden dat Ik nw andere eomblnatle van mogendmm ken die aich d i irlri rn op drn r lou kunnen vrr rttrn Ook Noord UHka nt hrt nabije Ooitrn uilen zirh Mr zoover de MJand hier nog machtfilÉHIei Inneemt na verloop van tijd M knnnrn onttrekken n dr ullwerng van drz poUtlekr en milliairr MktMintiilooling VwrU ligt In Ooüt Mi dr aroote mogrndheld Japan dir mrriter la van de verdere ontng lukheid voor dézen oorlog en al zgn gcvolgctn uitsluitend beruat bU presi dint Kooaevelt Na onderzocht t hebben welke frgf vieien Roozevelt kunnen bewegen bu ijn oorlogsophitzing en daarbu gewezen te hehiien op de nood iiak waarin de Amerikaansclic preiident verkeerde om een afleiding te vmden voo de mis lukking van zgn binnrnlandsche politiek verkjaarde von Ribtrentrop mei klem dat steeds meer is gebleken dat Roosevelt moet beschouwd worden als de laatste aanstichter van en daarmee als de ttQufdscliuldige aan de en oorlog De Amerikaansche belastingbetaler zal het gelag moeten betalen en de Amenkaanrche catastrophe van 1929 zal Uiiarschunluk slechts kinderspel bluker vergeleken met de ellende die Amerika als gevolg van Roosevelt s politiek te verduren zal kiygen Engeland zal bij voortzetting van den oorlog de eene steUing na de andere verliezen en zun wereldruk zal nnvennüdeli k In ateeds grootere afhankelgkheid van derden geraken Door den geeonoentreorden atr Jd der voomaamate machtiiiniddelen van Dultaehland en Jn bondgenooten zatbet Kngelaehe etland werden verwo t I vroeg èiliMt In ieder geval ondergaan OBEN DUirSCHR VEBDBS rOCINOIN Of Churchill nu al Mkena gewag maakt van z g luitsehf vredeavoel Wèreni veranJp hieraan mets Sinds de ineenstorting vap Frankrijk hcefl Dtjitachiand geen vi edet voelhorens meer uitgestoken Evenmin heeft ooit het voornemen hiertoe beataan noch bestaat dit thans of in de toekom il De verklaring kan diia ilcehta zijn dal dii vredesverlangni in Kngeland bextaat ESngelands laatste hoop schijnt te 7ljn een revolutie in de lie wile gebieden eii elfs in Duilschland Maareen ding taai vaat Nooit al het n a tion aal ioci i lis tische Duilschland capitu leen n Voort moet rhurchill toch weten dat in onze eeuw van mnlorrn tank en Stuka H een revolutie In ontwapende gebieden a priori ia uilgealoten Boviiiicn Al moei niei irh in dt bt ette gcbieihn veeljl m g jnet de nieuwe situatie vertrouwd maken m aen opzicht ijn de meeHle min hen in Europa het reodu volkomen emu Lngelttnd heeft op hei vasteland nooil meer iels te oeken Thjns struden de ïontn van bijn i a e Jtumpeesche lan den in bet Oosten Voor het behoud v n hun even en van d ruttuur vaff ons weielddeel M lilair onaantastbaar en economisch beveiligd kunnen wii on werelddeel politiek oiganiaecren alJiof er vrede heerschte In feit ron Roropa thana zoo noodig een dertlgjarlgrn oorlog kunnen vor ren zonder dat nns werrlifdrel ooit ernatlc In geva r koQ geraken In dfn strijd der jonge volken voor een nieuwe ordening teg n de zaak waarnemers van een internationale icllque van Joodsche profiteurs en po Itleke ondeMrukkers van hun eigen volken kan de eindoverwinning met twUfelachtig zijn Daarom heeft de voorzienigheid onzen atr jd tot dus verre zoo rgk gezegend en rij zal on ook bijstaan tol de definitieve vernietiging van de aanvallers op deze nieuwe organlaat van een ontwakende wereld ONTVANGST TKN ntfIKR VAN onRi ofO rsn MmmafMa o M Novtmtitr bagaoam RiJksmaarKhalk Garing heeft Woensdagmiddag in zUn BerlUnache Met DmtscUand tegen het kaïiitalisme woning de in de Rijkshoofdstad verloevende verlegerwoordigera der verdragsmogcndhedcn van het Antlkommlernpjct ontvangen Van Dult che zgde waren mede enkele militaire autoriteiten aanwezig v HEDEN BKLANORIJKSTE DAO DER BESPREKINGENT volkomens misplaatst om hetzt het Anlikomintcrnpact tietzg hel driemogendhedon verdrag ala thans over bodig voor te stellen of deze tegen elkaar uit te spelen zooala in de Zweedsche en andere bladen ge De A N P eorreapondent te BerlUn meldde guileren o a Reeda het feit d t de vemieuwftig van iiet Antikommtempacl en de toe treding van zeven nifuwe staten plaatsvond oogenbllkkelgk na de aankomst der buitenlandsche staat lieden die hier voor minstens dria chiedt Beide verdragen hebben hun eigen karakter hun eigen middelen hun eigen dynamiek doch het doel van beide verdragen is bel elfde Dal doel omvat ook de verdringing van den Engelschen en Amerikaansthen invloed van het Europee che con ttncnt Ook tegen de landen die thans als Rusland In 1917 potentieel bolsjewislisrh zijn gaat de strijd Europa nioet 700 sterk gemaakt worden daVhet ongestoord kan toezien all de ronde vlag met hamer en sikkel op het Wa ihinglonwhc Witte Muls mocht worden geheschen dagei zbudcn vertoeven duidt er op dat ei heel wat hieer verhandeld zal worden Het is voor ieder duidelUk dat er In Berlijn nog verdere beaprekingen worden gevoerd doch verder gaat de kerinla met Van bevoegde zijde hult men zich in stilzwiigcn Zelfs op dli oogenbhk ia het program voor morgen Donderdag nog nu bekend gemaakt en men giat slechts dat er alsdan eeh hoogtepunt al worden bereikt Met ia volgena dezen correpondent Dlnadagmorgen vond la t R ikamuaeiiiB N te Anuterdam de opening plaala van da tentoonatelllng Bamaleen good dir zee Over iiht van d drukte Op den voorgrond links de B auftragte vo4r de itad Anwterdam Senator Bohm kr r en de hooMcomniisaarts van paUU de heer S Tulp fPoli Boon Zei Iemaker aas DE NEDERLANDSCHE KULTUURKAME Q Onderverdeeld in een zestal gilden j W tensc iap en opvoeding vollen er buiten Gemeld wordt Na de oprichting van den NiUerlaiidsilien Landstand welke If belangen van de landelgki bevolking behartigt en waakt ovti de eer van de standgenooten en na dej i voorrM n iduijj vmn dtn wpbouw van en ter qntwik tenrorv ptiz tifft fi4ie I buit tn dit vsn d Ku tutirkaturr SR Kiltfrn D Kulttiurknmf r uff uil en fst RiltNn oftffbfiuwd w drn hr i l nde kimüiwi PU fir swf Tt Mion vinits n de r gikien eennchN IMfrwfjoiyklirid hwHlrna iprnh qar tktui i 1 fi vprordt tiri btviM s li ft D tldn rulm vplp gifjppen vKHif verde fi Al tim ut ten oiK nt icIi oplwuw tot sUnl ko iiwn vun al i d b treffi n ï fcunuutlif n pen De sild n pn Sroi wn hiibbfn re f k ochtspcrwionlMkheld IJ zlin dprlsn v n i c NrdrilafuliM hc Kultuurkamer wrika t i fhKe op nbar lidafliï voimt hetwïlk verorrpnerxdp bpvooudliplrt bwfl Ann hft bnofd vj n dU oppnbBfc Mc liniiin ntant df prpnUIpnt dd d NederidndKCli KuUuiirki uw veitrjjpn hoordlfft De tufi van dr otiiPtnMtlf xal et vtHtr hebben rorg tm diigpn rilt d rpgéllnSeh welke vooHspruftm lift dr vri elilHondr t dpn éti frorpen met elk w en met dt 1 K niepn kulttiur potillcke letdtng vsn d n flt at ih ovBrecnntemfnlnff stjn tAden HM lldtmatschap V n de NedwUndnobe Kultutirkatnvr verpllchl voor een ledw dte mrrtwwerkt aan de vonrthrenslng de weeiSave de geMitelIJkD of f rbntiirbe he werktn4 de vempreldlnt d ImitiindhoudtnK het In bet verkpf r bronnpti o de bffinldde Uns tot h f In het verkeer brengen van kultuitrfoed liet knmt du hterdp n pr d t allen dl zirb be i4lu udp nttet een kultiatr ord Van dpi epr ten se lplljk thepn iden d4itd at tot aan de ter b iehikktnii te tlns VfK r het publiek toe lid moeden i n v n rt Nedei anrinobe Klilitiiirkam r Katuttrlljk seldt dit ilePblK vnor d p Rep itf I1tke chepptngrn welke voor het ptibllrk hentemd zijn Wmand die in hulieHJke kring munU ceert hclifieft niel JId te xl n van de fWdcr Itiiidirhe KuHiiiirkampr Ifivpnmln bphwven Hd van Hl NederlandiPhe Kultuurkamer Ie ïlin fij die ult liillpnd BdmmUfiatipv P wnni ip pele tephnlsrh ot ttieihaniwhe werk numbedpn verrlf bten S oo 1 byv bil een bfi k winkel de verkof per wel Hd de boekhoiidpi en flétt JnnKen Keen lid hphopvon te xUn De verwApntnir maakt tfeeti onderncheM tUMcben mn die d ior hon buelKbeld geld vpfrttenen en amflieiim Atnsleur muilpt die Vf ir het puHHpK nptredeti moeten vensned lid vnn d KiiMutirkamer rlln tn minder belanirrMke pvaltpn ksn de iwe tldrnt een jpwlti vi n vri t ttlmt van bel lidfnsfltwhap vpilppnpn ïlel Ir ndettemin loKtnch dat U e bpwfji v n vrlj telfind hebben wrkregpi tncb onderworprn 7 n aan 1 regellniren vsn Kitltiitirkam r De VftrpHclilln om lid Ie tm brengt ntet met tlch med d t een leAer die wetk flm il tUn op het gebied vsti productie of dlnttlhCttlCf vsn kutUmigoed onder neer al Md fal jorrten ahgenotnen ïlel Ifdmaftl tbiip t 4l open vrtor ffederlftnd r Nedertjind the on erdflnt n en vreemdpHnren Toden eh Jftfid b vermangtphapfe perionen htinnen efhler geen Hd Kiln rvrn epr tn de prexU d ht oplattng v t tfpipn vnn lift wfl rv n fpifriijk Iilllkt dfll t i 4n noodiK betinuwHaarliPld of gearblkhPld ml ifien aldiid tllkel U HefroitwbflBrhPld d+tett op fle per tomUMke iKPH ehBppwt SSoft fr Iemand wlen ge ftng kenpelttk de er van den bProefl t t H id ti u Ptmaeit nlpf In lid ktmneti woiopn op jp iotTien fiffif htkheld doelt op de vakkundige hekwanmhi ld mahd die kennelltk op vNkktindig g hl een knoster lo k ti lüêk worden iiin efl0tneft O wttHerlng Ctti latten GEEN AMERIKAAN SCHE TROEPEN NAAR N O INDIE Huil over de besprekingen te Washington V 8 EI8CHEN ONTRUIMING VAN CHINA EN INDO CHINA Huil heeft aangjande de onderhan deUngen met Japan tegenover de pers verklafird dat deze nog steeds ge sprekkcn betreffen waarin het voor en tegen van verscheidene kwesties wordt besproken Hij waa niet in alaat voorspellingen Ie doen doch verklaarde dat de gesprekken worden voortgezet Dinsdag heeft op nieuw de Enge sche ambassadeur in verband met deze discussies een bezoek gebracht In antwoord op vragen sprak Huil tegen dal de regeering der Vereenig de Staten voornemens was ook troepen naar Noderlandsch Oost Indié te zenden Het sturen van troepen naar Ouayna maakt deel uit van de politiek zooals dc e op de conferentie van Havanna is vastgelegd Het Amerikaanache standpunt Hall heeft Woensdagmiddag In bet ataatsaieiiartement den Japanachen am baaaadeura Nonoera en Koerveaoc een doeumeat overhandigd waarvan Aaao elated Preaa vermoedt dat hrt t atand pont behelat van de Vereen Staten ton aanaten van aen vreedzame oploaiiing vaa de problemen betreffende den SMIIan Ooeaaa Ambtenaren van bet ataatdepartement hebbes geweigerd er InUehitagen over te geven of bft doenaent een aanbad vormt van de Verten Staten voor een overeenkomst op den suilen Oceaan Zij verklaarden erhter dat de aan de Japanners overhandigde mededeeling gebaaeerd la Op zekere beglnaelen die reeda herhaaldelijk door Hull naar vnrea dn gebracht Mbneerd moefen fijn op gph e fn frnrn pn au met redm n ontkleed moeit n zijn VereenlgtBgen Niet alleen natuurlliJke wrnonen doch ook r ect t fpertKn en en 7eU met i dit ptr K n lykhetd bpr tlmidv vcrt mfgjngpn mortpti Ifrtvan d Ku luuikan er rijf indipn il ruit brtighuuderi rrvct tl pt ducll ot dlmribultc van c ulluurgopd Toorfclvrieniigihgtn tóngkorpn fHnt feork fciPii m thiUlei werrfni ir jicn zulUn du kUc Ud v n de KuHuurkuit PI motU n ZUn Het nprciekt vanxcüdat nok dt ie i n van 4 Be VterepniglnFpn in llvidifpi hri u lil moeten flJ 1 ril h ind iVUlurrl bezighoudt met d pi uluilir of distributie von kultuuigo d D vikkundise eroiwir i chr en Ht e bcUnpen v n de brerwipvgenoolpn wolden jiitwltiitpr d béh it gJ 0Kt t de Ku tuuikuirir enhaar onrJpid el n HeslHandt vnkveii en tnfipii k jjutPii rtui niet lid van de Ku tinnkam r wordrn doch kunnui hoogwlrn als ej van Kuiuurkenier in dr Kuliuuika vt VI HiUn opfietj t owcl ondeinent hfiii lp I ofH n Up In d I n lKelirkkli I li hi CEiKi iKttfi in t dp ptmluctie of dl tiJt ulicvan kt luuigot Kuilen lid van de k Ituurka iicf II un Itii Drf bultt iigftvvoon hptflngrijke bpv M fcdheden we ke dt lomir l imttB voor de nlPi nniiiercteele verrenigttigt o en ttlrhttngpn intfe volge de vfioirdening no 4t IIM hrpfl wor den oo ha dr hrioiöprilng van I pl Bealuiir n ergSMlMtle Ilpt tupfd van de NederUndsphe Kulluur kin r y ir president MIJ bpnoeml prn ptaettvervangrnd preRldenl Voor d dagelijk ichp leiding van de KuKuuikAmpr Irprdl een fiagplUkneh bextuutder op die uit d n aard der Mak een bureau lot rl n beHCbfk king hnpfl Aan b l bnofd van elk gilde knmt de glldeirtder te laan Dndrr de glldelelder l4An dp veiHChlItendw vakgrovp Pldera De varoidpnlnjt regelt ephiei dr Vftdeeitng van glIdpH en va4 groeppn niet Naaiit deïeii verJiealen opbouw slaat mnt een hmlrmtale op bouw Ailkel 18 arhept de mogpiykhetd pto vtni tftle burrauK tn ie tellen tpnendn de bijiiondore gewentelljke bplangpn te lirhattl gen Dit la ook een typUrh ultvloplxpl van den orgnninphen boww van e Kutluurkamer wftnihll n rn rekpnlng wl houden met de In Ned iland dlkwUlH xno belangrgkengewtmlelljke elgpitaardianeden Verordenehde bevoegdheid Pe KullMtirkam4 r regelt de vakkundige emuimiiUthp pn booIhIp awngptpgpnhedui dei kuM uiihri ppPu pn In bevoegd teizakp verordeningen uil I vnardlgf n fiere vet ntdenti lil ku tiPn v inlptfgl woiddi duit bp fleparlempfil van Volk ivoorllt hllng tn Kunatrn Ipdien mi vtwrfoovrf ri irlidia ï lln met wetlelHke bepalingen of met hel algempen belnng By vefoidpnlng kan in hel btuonder geregeld worden b btwfpt hti n van TPRthi en Htefhii in aan twee mogeMikhedon aedftihl De eeiite nifHpUJkheld In de n dal dt Kulluurhnniri e n hemldd llhg iprptredure vmniphnifl wam aan inrh 7ipH mopt oid ueri en alvmpn niPh tPh nl dpt rechtei wetidl De mogelllkhi fil he lnul pchtpf ook dat tti M voor hppBtthiR gpii hli pn blfidi nd arhltiage vooiRihitlfl tUj v i nrdPhIogpn kan ook epu ivnlitt Phup Vvi tdp gpiegeid Tuphlfei hfellikp lisffpn tof een bedrag Vah ten hoogste imm r hier giM orio ifd Naa en ItuHpn de plgf n HJke luphredHimNuk lijilfi nMIJd de bevoegd held van d ti pie ld M y a i ft het lldi ianl ihnti te ontop oui liidiio f on gPMCHikl en onhetrouwtjaiy blpkm Re lkklngiihevnegdbetd Naast tU bevmedtieid om a geioeene tyifthtivoorKCbriflen aii te Ipllen voor de bPPoepttgennHten kaï dp pii ld ni ook Ituldi iiN el In af omlPHlIhp gpvatlen tngtl f f t ï e vei ordenii nitptoi nl vonofieeld h v slPMPti vnn vooi wart den votii het openen en KtMtl n lameitt h t utkN renen van m