Goudsche Courant, zaterdag 29 november 1941

OÜDSCHE 29November 194 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN p t Chefredacteur F TIETEH Gouda I NÊOCRLANOSCHE ANTILLEN j CMAf 0 smr MAAKTBH awuKf sfeusTums Mua sta jitsche infanterie fer het Jaiiagebergte doorbraak in den centralen sector hevigheid ingeboet De Ooriog Stimson gaf tüdens een pers Dezer dagen vertrokken de eerste 100 NederlanAsche boeren naar de bezette gebieden In het Oosten waar zij hun krachten in dienst van de gemeenschap zullen stellen door den zoo lang verwaarloosden vruchtbaren bodem in cultuur te brengen Graf Grote Landes bauertiführer en leider der Geschaftsgruppe Emahrüng und Volkswirtschaft spreekt de vertrekkenden toe 1 P in R S De bezetting van Suriname ZUID COLUMBIA AMERIKA linl op het we macht be ii ren wordt aan het D N pBitsche weermachtsbericht lljUte dagen wyselyk gezweijtn centralen sector van het ftoot Men heeft zich van ut niet laten afbrengen sit dat de bolsjewisten en iooten de openbare mecf weid trachtten te mislei jnt den ernst van den toe t berichten omtrent acties der troepen in dat gebied Cfiidru het weermachtsbericht jiilig verspreiden nevel door in Ben centralen aector van leftk front werden sterke vijj verdedigingEstellingen doorDe Ouitsche legerleiding zal l denen oor hebben dat zij I plaatiwanien noemt Maar de jk itaat vaat De bolsjewistën I omlinki hun zoo zorgvuldig jde verdediging terug de i troepen rukken op INFANTERISTEN OVER JÉR MILA OEBERGTE mg bestek van den opnvarsch pol la een Duittche divi ttile dezer dagen het JaiTage b het Zuiden van de Krim Jien Ondanks wolkbreuken rjtormen wisten de infante Üeop de steile bergwegen vaak ld door de zware wapens ïitiewagens en trossen gevolgd jwrden de bergkloven te pa ijivier gevechtstroepen bleven jagen reaten der bolsjewié I MD uitweg naar zee zochten liMtn zitten en brachten hun IflÉtten toe li taire zMe wordt a het Iwiegedeud De atrijd van de ntin cht aan het Oostelijk hèt winterweer ht komt voortdurend met itMKhenbeide bij de gevechten ijSWid jaagt colonnes en troe tnties der bolsjewistën uitAlnrdeert vliegvelden munl aaisen en plaatsen met ertttng alsmede spoorweglinet groot effect Zij brengt den n zeer gevoelige verliezen happen en materieel toe en rdff dag en nacht telkens weer itiire installaties in Moskou en I aan HNSCHE AANVAL OP InntMANSKSPOORWEO It November heeft naar het lm militaire züde verneemt he stoottroep een aanval ge if den Moermansk spoorweg Wwistisch atweervuur trot1 drongen e Finnen tot aan Ifweg op en vernielden een 1 r ETCUAOOR MST INDIÊ J i IwieHlug vin SurtMim P iST pen imn wt l l r gisteravond gepubliceerd ofjnnsch bericht van het front RRMgd dat Finache troepen de Rligen nieuwe successen hebben Pl Mn het Noordeiyke front Na pjerechten die vier dagen duur Met Dttitêcfdand tegen het kapitalisme den is een ingesloten vijandelijke afdeeling die voortdurend trachtte de omsingeling te verbreken vernietigd De oprukkende versterkingen w rlen tegenfehouden FINLANDS RECHTVAARDIGE STRIJD Finland moet den stryd tegen de Sovjet Unie in Oost Karelie zoolang voortzetten tot de bolsjewistische militaire bases welke dichtbü de Finsche grens gelegen zim vernield zUn Z2 fs wanneer hierdoor onverhoopt Amerikaansche belangen in gevaar worden gebracht zoo verklaarde de Finsche gezant te Washington Procope op een speciale persconferentie Wanneer bepaalde groote ttutgeéiheden het recht maenen te hebben zoo zeide de gezant om verdedigings bas die op duizenden mijlen afstand liggen te bezetten dan kan niemand Finland een aanmerking maken wanneer het strijdt voor het bezetten van bases die op slechts enkele kilometers afstand van de eigen grenzen liggen STEINHARDT BIJ HULL BN ROOSEVELT De uit de Sovjet Unie teruggekeerde ambassadeur der Vereenigde Staten Steinhardt heeft een bezoek gebracht aan den Amerikaanschen minister van Buifenland he Zaken Huil en vervolgens ook aan president Roosevelt voor het uitbrengen van rapport De Amerikaansche iflffireter van conferentie uitdrukking aan het offi cieele misnoegen der V S over het feit dat de waarnemers der V S in de SovjetUnie gewee d iroKJélh van het oorlogstoor eel terwijl de bolsjewistën al hel door de V S geleverde oorlogs mTter feel overnemen Al bondt u ook veel van mnziek laat uw ketrfl niet langer fluiten dan noodfg igl Wees zuinig met gas fPolVffoon Seym BlljTSCH ma aes NEO WEST INOIE SURNAME t40tStlCiM OfPailïLWtt Ett ANDEN BOVEN DEN MND Ov r eventuMta IwnitUiW van ée Ncd l rlUnden der Ktelnc AnUllen om St EuctaUui St Maarten ot St Marl In en Saba Is nof nleta bekend Kaart vaa PUt den distributiedienst verkrggbare aenvratiformulier MD 107 dient te geschieden waarbg rekening dient te worden gehouden met den toestand op 1 November 1Ö41 Indien na onderzoek gebleken is dat de betrokken artwiders volgens de bestaande normen voor een melkkaart in aanmerking komen zal per hoofd één kaart worden uitgereikt Tegelijk met de idfreiking van de melkkaarten zullen voor kinderen beneden de drie jaar textielkaarten worden dltgereikt Er zUn voor deze kinderen twee soorten textielkaarten nl een voor kinderen die na 1 Januari 1939 doch vóór 2 Juli 1941 zijn geboren en die dus op I Januari 1942 wel den leeftijd van zes maanden maar nog ni4 dien van drie jaar hebben bereikt en een voor kinderen die na 1 Juli 1941 zjjn geboren en die dus op 1 Januari 1942 nog geen zes maanden oud zijn De kaart voor kinderen die op 1 Jan 1942 we den leeftyd van ze maaiden doch nog niet dien van drie jaar heb ben bereikt telt 120 punten waarvan tof 1 Mei 1942 60 punten numero 120 tot 61 geldig zijn De kaart voor kinderen die op 1 Januari 1942 nog geert zes maanden oud zijn telt 150 punten Deze punten zUn alle van 1 December 1941 af geldig Tevens zal voor kinderen die in het tijdvak I November 1941 tot 1 Januari 1942 den leeftijd van drie jaar hebben bereikt een textielkaart voor jofigensof voor BMisjes van drie tot vijftienjaaf worden uitgereikt Zooals reeds der is bekend gemaakt telt deze kaart 120 punten waarvan tot 1 Mei 1942 60 punten Idlg ziin In verband met de uitreiking van de textielkaarten voor kinderen beneden de drie jaar komt net ingang van 1 Deeembcr 1941 de thans geldende rege UITREIKING NIEUWE MELKKAAR TEN EN TEXTIEL KAARTEN Voor kinderen benedem de drie jaar Op nader door de plaatselgke distri butiediensten bekend te maken dagen zullen gedurende het tudvak van December tot en met 5 December a B nieywe melkkaarten worden uitgereikt Deze z n vervaardigd in twee verschillende soorten namelük een soort welke uitgereikt en uitsluitend gebruikt zal mogen worden op het platteland en in de kleinere steden en een uitsluitend voor bepaalde gemeenten De melk kaarten welke op het platteland en de kleine steden zullen worden uitgereikt zyn gemerkt met de letters DM en bestaan uit achttien bonnen met nummers 01a tot en met 14a en de nummers 47a tot en met 50a De kaart is blauw met in zwart op eiken bon de opdruk 1 ipelk 1 a Zy zgn slechts geldig in gebieden waar DM kaarten worden uitgereikt In bepaalde gemeenten waaronder de groiSte steden zullen worden uitgereikt melk kaarten welke gemerkt zijn met de letters DN en met dezelfde nummers als op de kaarten voo H platteland Deze kaarten zgn eveflnis blauw van kleur echter met in roW op eiken bon de opdruk s melk 1 a Deze kaarten zyn slechts geldig in die gemeentenf waar DN kaarten zijn uitgereikt De nieuwe melkkaarten zullen door de plaatseiyke distribuUediensten uitsluitend worden uitgereikt aan degenen die in het bevolkingsregister van de plaats van uitreiking zün ingeschre ven De kaarten kunnen dus slechts in de gemeenten van inwoning worden verkregen Voor de nieuw kaarten knncil 1b aanmerking kinderen die geboren id na 1 Jafinarl I9a die twee kaarten t r hoofd ontvanrea verder idaderea lie geboren xijn na 1 Janoari VKt 4MA vjór 2 Januari 19Ï8 die één kaast ifr hoofd ontvangen en voorta arbddMS die m luiajretkffMiniHideft Mrt4 4 tet xmt gmie stoffen Msgaan Ten aanzien van de uitreiking aan dce laatste categorie gelden e volgende voorschriften a Zelfstandige arbeiders en ariMdsters uit bedrijven met v if of itrfnder arbeidere dienen om voor een melkkaan in aanmerking te komen doormiddel v4n een formulier MD 107 een aanvraag in te dienen bö dendislrjbutiedienst waaronder het betrokken bedrijf ressorteert Het formulier is bij len dienst verkr gbaar b Arbeiders afkomstig uit bedrijven van meer dan vyf arbeiders die nen zelf geen aanvragen in te dienen daar dit door den betrokken werkgever of bedrijfsleider eveneens op het by Britsche luchtaanval op Maastricht WREEDE OVERVAL OP EEN AFBEIDERSWUK Tot nu toe 16 dooden 4 vermisten 45 zwaar gewonden ea ongeveer 76 lichtgewonden s GRAVENHAGE 28 November Nadat zooaU b md de Britsche luchtmacht eenigen t jd heeft geschitterd door afwezigheid en de Engelsche vliegers slechts n enkelen Keer boven Nederlandsch gebied zijn verschenen hebben de Britsche vliegtuigen Donderdag wederom een grooter activiteit ontwikkeld De methode welke de Engelsche vliegers hierb hebben gevolg lijkt zeer sterk op de reeds vroeger bü rgelijke aanvallen toegepaste Meestal bitven de toestellen in groote hoogte om dan plotseling zonder bepaald systeem htm bommenlast op zinnelooze wijze op steden en dorpen of andere plaats i waar tneii mensche lyke nederzettingen vermoedde omlaag te werpen Op talrijke plaatsen in het land in het bijzonder in het Oosten en Zuiden werden blükbaar door jonge en onervaren piloten die wederom het nabijgelegen Nederlandsche gebied schtjnen te hebl en uitgezochte als oefeningsterrein brisant ea brandbommen uitgestrooid De meeste bommen vielen op het vrlJe veld on richtten büna ge i schade aan In een aantal gevallen evenw H kon het niet uitblijven dat deze lukraak rondgestrooide bommen ernstige gevolgen hadden voor de burgerbevolking Zoo werd in het bijzonder een arbeiderswijk in Maaatridit door de Britsche brand en brisantbommen geteisterd In een wük in hel ZuidWesten der stad werden vier straten zwaar getroffen en meer dan nor utid woonhuizen werden ofwel veriiield of zwaar beschadigd Het door ie bimmen getroffen gebied biedt een droeven aanblik Talrijke bewone s van de getroffen huizen werden onder het puin van hun ingestorte worjnó n begraven en konden slechts met moeite worden bevrijd Voor zoover tot nu toe kon worden vastgesteld heeft de arbeidende bevolking van dit stadsdeel 12 dooden 45 zwaar gewonden en CS Ueht gekwetsten te betreuren terwQI nog vier menseben vermist wmtitm Nog in de avondurr n werd het hulpen opruimfaigswerk krachtig ter hand genomen waarbij de desbetrefende Nederlandsche en Duitsche instanties hand in hand werkten In het bi zonder heeft de Nederlandsche Volksdionst onmiddellijk een hulpactie op grooten schaal ter hand genomen i De gevolmachtigde van de N V D heeft de meest zwaar getroffenen van deze armste laag der bevolking talrijke sommen geld overhandügd opdat zij zich onmiddellijk de meest noodzakelijke gebruiksvoorwerpen en levensmiddelen konden aanschaffen Ook werd onmiddellijk zorg gedragen voor het onder dak brengen van de honderden dakloos geworden mannen vrouwen en kinderen Het spreekt vanzelf dat onder de slachtoffers van dezen wreeden en ongeraotiveWden Britschen bomaanval de grootste verbittering heerscht tegen de Britten die dit groote leed veroorzaakten Ook op verscheidene andere plaatsen in het Zuid Oosten dei lands hebben de Britsche vliegerbommen offer geeischt Zoo werd in een klein plaatsje deigenaar van een boeaenhofstede en ijn drie knechts door een Britschen bom getroffen en in stukken gereten De mannen waren bü hét hooren van het motorgeronk nit nieuwsgierigheid naar buiten geloopen door de open dtur scheen een helder licht naar bui ten Deze onvoorzichtigheid welke vier mannen het leven heeft gekost zij een waarschuwing voor anderen in de toekomst eerst alle ichten te dooven voor zij deuren en vensters openen tijdens een luchtaanval In een apdere plaats zijn vijf burgers licht gewond Hier zijn door den luchtdruk van neergeworpen bommen vier woonhuizen deels ingestort en twee schuren en drie broeikassen vernield Op talrijke plaatsen is glasschade veroorzaakt terwijl ook paarden en koeien werden gedood Overal is hier sprake van vreedzame oorden welke ver liggen van ieder militair object NederUadsehe Volksdienst en Roode kruis helpen de getroffen bevolking In samenwerking met het Roode Kruis heeft de Nederlandsche Volksdienst onmiddellijk op grootscheepsche wijze maalregeiew getroffen om de getroffenen te Maastricht te helpen en hun nood te lenigen In openbare gebouwen is voor huisvesting gezorgd Men heeft aUes hier zoo goed mogelijk bigericht voor een behaaglijke warmte xotg gedragen Ung dat Ueeding en benoodigdheden voor deze kinderen op vertoon van de distribntiestamiuart of op de faiachtiglng tot aankoop van babyartlkclen fomtulier MD 104 mogen worden gekocht te vervallen Ten einde a s moeders in staat te stejlen voor de geboorte de benoodigde textielgoederen vbor de a s baby aan te schaffen zal vanaf 1 December 1941 door de plaatselyke distributiediensten een textielkaart voor deze babies worden uitgereikt De a s moeders kunnen zich vijf maanden in verwachting zijnde hiervoor onder overlegging van een attest van den geneesheer of een verklaring van een vroedvrouw tot den distributiedienst wenden NEDERLANOSCHE ARBEIDSDIENST Aanmelding en keuring Voor vrijwilUge dienstneming bij jden Nederlandschen Arbeidsdienst zal op ondervermelde plaatsen en data telkens tusschen 9 30 en 15 00 gelegenheid zijn voor keuring voor vrywillige dienstnemmg Iedere jonge man die aan de volgende voorwaarden voldoet kan zich naar de dichtsbij gelegeh keuringsplaats begeven en zich aanmelden bij den voorzitter van den keuringsraad Reiskosten voor de heen en terugreis worden vergoed Het is aan te bevelen een broodmaaltijd mede te brengen Gegadigden moeten aan de volgende voorwaarden voldoen a Nederlander zijn b Niet jonger dan 17 en niet oujlrdan 23 jaar zün Voor cte inrichting heeft het Roode Kruis t ens bedden beschikbaar gesteld en de N V D heeft de zorg voor klcedm en maaltgden op zich genomen Alle getroffenen hebben vooral ook aller mogeliiken steun gekregen bij het aanschaffen van ondergwd schoenen en andere kleeding De N V D reikte cHstributiebesdieiden en waardebcmnen uit zoodat alle gezmnen nog m den loop van Vrij teg in de eerste l etK eften konden voorzien Waar dit noodi was is ook geld be schikbear gesteld Warm eten werd door de centrale keukens verschaft De plaatselijk leider en de provinciale leider van den N V D waren zrtfi in den nacht onvermoeid bezig om den getroffenen alle hulp te bret en Ook gisteren hebben zü herhaaWeliJJt met alle slachtoffers persoonlijk gesproken om hiin maatregelen te ku nnen treffen In de loop van den avond is ook de vertegenwoordiger van den lendelilken leider van den N V D uit Den Kaag aaivgekonwn Hü tyraoht aan alle gezinnen een beaoek en xegde verdere hulp toe Te dien eiitde heeft hij aan de provinciale leiding een bedrag van ƒ 20 000 achtergelaten voor de eerste hulpmaatregelen In de voigende dagei lal de N VTD zijn belangrijkste ta k zien in ëen nauwkeurige zorg van elk gezin apart Hij tal in de eerste ptaate bewerken dat ie getroffenen een vofM loopig onderdak vinden in partkuliere woningen of hotels Ook den aditergeblevenen en vooral den gewonden is onmiddellijk hulp verleend Als eerste teeken van de verbondenheid zijn bloemen fruit en andere attenties beschikbaar gesteld Varontwaardiginf onder de bevolking Over en Britschen luchtaanval op een arbeiderswijk in Maastricht deelt het A N P nog de volgende bijzonderlieden mee De Britsche aanval geschiedde bij maanhelder weer en zeer goed zicht De getroffen arbeiderswijk is een zeer dicht bevolkte buurt De uitwerking was dan ook in hooge mate noodlottig In een oogwenk was de vreedzame wiJk het tooneel van een ontzettende verwoesting Meer dan tweehonderd huizen bleken getroffen te zijn waarvan ruim honderd zoo goed als geheel verwoest werden Met medewerking van vele burgers werd onmiddellijk een hulpdienst ingericht Het uitgebreide opniimingswerk dat onmiddellijk ter hand ge i ongehuwd zün Meldt u ter keuring aani Den Haag Huygenspark 23 Maandag en Dinsdag 1 en 2 Dec 1941 Utecht Draaiweg 29 Woensdae 3 Dec 1841 Gouda Oosthaven 50 gem consultatiegeb Vrijdag 5 December 19 1 Ieder die wordt goedgekeurd en overigens aan de eischen voldoet wordt op 15 December 1941 opge roepen om gedurende 5 maand in den Nederlandschen Arbeidsdienst te dienen Na beëindiging van den diensttijd van 5Mi maand kan de vrüwilligerbij gebleken geschiktheid in aanmerkmg komen voor een van de 3 volgende groepen a Opleiding tot kader b Vrywillig nadienen gedurendenader te bepalen tijd c Na eervol ontslag voorkeur bfl arbeidsbemiddeling in Nederland Ziekteverzekering voor Nederlanders in Duitschland Officieel wordt medegedeeld De verzorging van de Nederlanders die wi het Duitache ryk arljeiden oi hun familie door de ziekenfondsen was tot mi toe reeds zeer goed doch onlangs is zij nog verder uitgebreid en wel op het gebied der bevalling De Duitsche ziekteverzekering heeft steeds alle kosten van gemeesheer geneesmiddelen en vroedvrouw bij een bevalling voor haar rekening genomen Thans heeft de ryksminister van Arbeid bepaald dat met ingang van 1 No vember 1941 behave deze hulp een som van 55 m baar moet worden uitbetaald by bevalling De Nederlandsche arbejders die in het Duitsche rijk werken genietMi hierdoor met htm gezin een vérgaande hulp van de verzekering Op het geftied var de ziekteverzekering lijdt h j geen enkele schade door bet wei nemen m Duitschland wanneer men rekening Hnidt met de vérgaande verbetering vam 1 November 1941 Voorzoover zij totVnu toe niet reeds beter behandeld we bHlL z4n hy en zijn gezin thans t Mn de ziekteverzekerinK minsteni in eelgk iocstand al wanBihc hü in NèdcrjadÉipqita gebleven ENORME tisèa AANGEVOEROi Aan den Rijksviscbafslag te IJmuldea is Donderdag door den logger K W 176 een enorme visch aangevoerd n I een apikauw van bijna 300 kilo Tydens het uitoefenen van de haringvisscherij heeft men dezen reus onder de zoutwaterbewoners in de netten gekregen Deze kolos is het slachtoffer geworden van zijrt eigen vraatJ uchligheid daar hij zich te goed deed aan de vischi welke reeds in de vischnetten verward geraakt was Daar het vieesch tranig is van de apikauw is de handelswaarde zeer ering Het beestje bracht ƒ 64 op nomen was werd door de zeer groote ravage die aangericht was zeer bemoeilijkt Overal en in allerlei vorm moest hulp geboden worden Het bleek direct reeds dat de aanval niet alleen de huizen doch ook het leven der ar beiders niet gespaard had Tot nu toe haalde men uit de puinhoopen van de volkomen verwoeste wijk dertien dooden vijftig zwaar en zeventig lichtgewonden ï dient ech ter rekening gehouden te worden met de mogelijkheid dat het jantal naar mate hef opruimmgwerk vordert nog zal stijgen Ook elders in de stad soms tot vw van de plaats waar de aanval zfjn doodelijke werk heeft verrteht rd groote schade aangericht Ontelbare ruiten zjjn door den luchtdruk gesprongen Pannen werden van de daken gerukt en tot ver in den omtrek vindt men vernietigende sporen De Maastrichtsche burgerij die over dezen aanslag op onschuldige levms ten zeerste ontdaan en verontwaardigd it bood den burgers van de getroffen wijk onmiddellijk de helpende hand De Nederlandsche Volksdienst vooral bewees hier zyn groote nuttigheid Dakloozen werden zoo vel bij particulieren als in groote gebouwen sooals de Dominicanerkerk en de Staarzaal ondergebracht terwijl ziJ Vrijdagmiddag in het patronaatsgebouw van warm eten werden voorzien Wet opruimingswerk wordt nog steeds met man en macht voortgezet De getroffen arbeiders treuren om hun verloren gegane eigendommen zoeken naar vermiste familieleden die tot de dooden en de vele gewonden behooren èoH enHlaait Zon op 9 25 onder 17 31 Maan onder 5 30 op 16 23 Meo i verplicht te verdaia teren van zonsondergang to zonaopkonut Laataarns vao oertaljie moeteii een hall aur na nné rtiiittt ontsloVen worden K 7U